Rode opmars in noorden duurt voort Amerika klaar om in te grijpen Voedsel voor Baloeba's Spoedzitting van ZOAVO-raad Kamer woensdag weer bijeen? Oudejaarsviering met pistool: jongeman gedood De Bilt: ONBESTENDIG 1 Ethiopiërs doodden 160 Sornali-n omaden wintersport I m Aftreden van Ben Goerion lijkt zeker r ISRAËL BETAALT VERDEDIGING Fractieleiders vanavond bij informateur Het weer in Europa Oudejaarsdag: drie doden in verkeer Vonk in vuurwerk explosie en brand Dorpen geplunderd en platgebrand i Nasoetion: zware wapens bestellen in Sowjet-Unie MAN EN KIND'' OMGEKOMEN BU BRAND 5SAA1VOAC 2 JANUARI !96I TWÏÏNJTOSTU JAARGANG No. 4796 Agressie Wapen ging te vroeg af Phong Saly en in Nederland Naar Koningin? BEJAARDE VROUW DOOR GAS OMGEKOMEN m WA6EMSKE8S Mr. J. O. de Rijke voor een jaar geschorst V r ERNSTIGE ON GERUSTHEID heerst in westerse regerings kringen, nu vaststaat dat de inval van communistische troe pen in het noorden van Laos veel ernstiger is dan aanvankelijk werd verondersteld. Noordvietnamese troepen hebben in samenwerking met communistische opstandelingen belangrijke steunpunten in Noord-Laos veroverd. De regering van Laos heeït verklaard dat haar troepen tegenover een „rode overmacht" staan. „Wij doen alles om te voorkomen dat het geschil tot een interna tionaal conflict uitgroeit", zo werd gezegd. Hoe ernstig de toestand in Laos wordt geacht blijkt wel uit het feit dat transportafdelingen van verscheidene Amerikaanse bases in staat van alarm zijn gebracht. Eenheden van de Zevende Vloot zouden in de Zuidchinese Zee kruisen. Zij hebben o.a. een bataljon mariniers en een groot aantal vliegtuigen aan boord, gereed om in Laos in te grijpen indien dit nodig zou zijn. Op verzoek van Amerika zou vanmiddag in Bangkok een spoedzitting van de Zuidoostazia- tische Verdragsorganisatie (ZOAVO) worden gehouden. De Austra lische regering heeft verklaard de toestand in Laos als zeer ernstig' te beschouwen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, lord Home, heeft zijn vakantie in Schotland onderbroken om overleg te kunnen plegen met premier Macmillan. .(siAM)Tjs ts-ü. t«w«o-via- (Zie verder pag. 3, 4e kolom) (Van onze parlementaire redacteur) ET is welhaast onmogelijk, dat de poging ran prof. mr. W. F. de Gaay Fort man het kabinet De Quay in het zadel te houden nu nog kan mislukken. Weliswaar moesten bij het ter perse gaan van deze editie de fracties der z.g.n. regeringspartijen nog ver gaderen, maar het zag er niet naar uit, dat nieuwe moeilijkhe den zouden rijzen. Zaterdagmorgen is de minis terraad nog bijeen geweest. Wel iswaar kwamen hier nog enkele bezwaren, maar deze konden intern worden opgelost. -ü oa Nog meer en betere woningen LAKKEN VAN Terreur Explosief Stötterdamt «wfJL •Ï»hltr"ï? Jï' Telef- "S700 (O 1.). ïf Postgiro No «24519 ïfufSJfï? 95et .^nnnemcnten 18.3019.30 uur. Zaterdag» 1718 uur Telefoon 115700, Huygensplein 1. Telefoon 183467 (3 lllcen). h?3 19 1 T Po<t8lro No. 424867, spuiw^m^^eVf1^- Tc,efoot> 363569 Aletdastraet 13 Telef. 65431. tl ®i cent per wrek' f 2 öS P«r maand, 7.90 per kwartaal. Los» nummer» 15 seat, VerschUat dagelijks. manage: Dordrecht Schiedam: Ahei per J Directeur H UHJ KUIG (Geldig: tot dinsdagavond) WISSELEND BEWOLKT. Wisselend bewolkt met enkele buien. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Matige, later krachtige en langs de kust harde wind ssen zuid en zuidwest. Morgen: zon op: 8.48. Maan op: 18.34 onder 16.41. onder 9.20 Hoofdredacteur Lïr J A d J S HHi IN:* SI.OT Westen: toestand in LAOS gevaarlijk President Elsenhower is op nieuw jaarsdag voortdurend in contact ge bleven met minister van Buitenlandse Zaken, Herter, en minister van De fensie, Gate*. De leden van de regerinr-Kenaedy werden voortdurend tp de hoogte ge- honden van de ontwikkelingen. Ame rika zou nog wachten met het nemen V»n definitieve maatregelen, totdat vollediger Inlichtingen zijn verkregen. Het zou nog steeds niet duidelijk zijn ®f communistisch Noord-Vietnam in derdaad enige complete bataljon» beeft gestuurd, zoals door de regering van Laos wordt beweerd. Eisenhower heeft communistisch- China en Noord-Vietnam gewaar schuwd niet tussenbeide te komen in Laos. De regering van Noord-Vietnam heeft ontkend dat zij troepen naar Laos heeft gezonden, maar er zijn voldoende aanwijzlgingen dat zij niet de waarheid spreekt. Ia het communiqué van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin om een spoedbljeen- komst van de ZOAVO-raad werd ver zocht, werd bekendgemaakt dat de Amerikaanse ambassadeurs in de lan den die deel uitmaken van de orga nisatie, opdracht hebben gekregen de regeringen van die landen in te lich ten over de nieuwe ontwikkelingen in Laos. Bij de ZOAVO zijn Amerika, En- feland. Frankrijk, Australië,' Nieuw- eeland, Pakistan, Thailand en de Fi lippijnen aangesloten. Hoewel Laos geen lid is, kan op grond van het ZOAVO-verdrag gewapende agressie in 'dit land, evenals In Cambodja en Zuid-Vietnam, geacht worden de vrede veiligheid van de leden der ZOAVO In gevaar te brengen. In zo'n geval is elk lid „verplicht tegen het gemeen schappelijke gevaar op te treden in overeenstemming met de constitutio nele bepalingen". •C Hl NA THAILAND CAMBODJA NAMfconmn) Het Israëlische kabinet heeft offi cieel besloten, de verdediging van Adolf Elehi.iann te betalen. Dit besluit was ai eerder officieus genomen CRISIS LIJKT Van een correspondent Een ongeluk met een geladen pistool, dat twee jongelui op het uur van de jaarwisseling leeg wilden schieten, heeft op oudejaarsavond in Werken dam een mensenleven geëist. De 17- jarige Huibert Groeneveid werd op slag gedood toen zijn vriend hem het wapen toonde, waarbij het onverwachts afging. De vriend moet al lang in het bezit geweest zijn van het pistool, een oud wapen uit de bezettingstijd. De jonge lui fietsten 's avonds omstreeks zeven uur ter hoogte van het Nonnengatswiel op de Werkeasedfjk. Al rijdende wilde de vriend aan het slachtoffer het wa pen laten zien. Het plotselinge schot trof Huibert in de hartstreek. Het ongeluk heeft op de oudejaars avond in Werkendam grote consterna tie veroorzaakt, temeer omdat aanvan kelijk aan misdrijf werd gedacht. Uit verklaringen van de hevig ontstelde dader en van ooggetuigen heeft de po litie echter de juiste toedracht kunnen reconstrueren, waarbij is vastgesteld, dat het een zeer ongelukkige samen loop van omstandigheden is geweest. Zie voor bijzonderheden, over de viering van de jaarwisseling el ders in deze editie.) H Noordvietnamese troepen en strijd krachten van de pro-communistische Pathct Lao-beweging hebben de stad Phong Saly in Noordoost-Laos ver overd, zo heeft de Laotiaanse minister van Voorlichting, Norasingh, in Vien tiane meegedeeld. De regering van prins Boen Oem heeft 3000 man in de provincie, waar- De fractieleiders zouden vanavond bü de Informateur verslag* nitbrengen over hun bevindingen in de fracties. De ontwerp-regeringsverklaring opge steld door de informateur is daar onderwerp van gesprek geweest. Hoe de breuk tushee de protestantse ministers en hou fracties precies zal worden bijgelegd Is meer een zaak van formuleringen dan van materiële ver schillen. Prof. De Gaay Fortman schijnt de verlossende woorden te hebben ge vonden. Met name het punt van het gelijke lijk afrenunen van vrije en gesubsi dieerde bouw schUnt enig overleg noodzakelijk te hebben gemaakt. Hoe wel de regering niet bereid was eni ge materiële concessie te doen, schijnt het punt van de „afremming" toch wel in de geest van de protes tantse fracties te zijn opgelost. Wanneer van de zijde der fracties geen moeilijkheden meer rijzen, kan de ■tattoa Weef Wind- Ma*, temp. richting gisteren en snelheid en neerslag mtr p. see. afgel. 34 a. Helsinki sneeuw windst. Stockholm sneeuw windst. sneeuw nno 3 kopenhagen zw. bew. z 4 Aberdeen regen windst. jonden zw. bew. wzw 5 Amsterdam regen zzo 12 «russei regen zzo 9 Luxernb. geh. bew. z 7 regen zzw 7 «Ordeaux regen wzw 11 wenoble zw. bew. windst. §lc® h. bew. nnw 5 §5rUJn onbew. z 2 JJankfort zw. bew z 4 «Junchen geh. bew. 7.7.0 l «Qrich geh. bew. zo 2 «onève zw. bew. wzw 2 ^amo niist wnw 1 sneer w zzo 4 göwbruck mirt windst. öjhfrado h. bew. o 1 Athene zw. bew. ono 2 geh. bew. z 4 zw. bew. o 1 geh. bew. wzw 2 •2 2 1 1 1 0.3 3 2 6 2 3 8 5 0.3 4 0.2 2 0 4 4 10 12 3 8 9 17 4 0 3 0 0 0.5 1 3 3 1 2 3 0.2 0 R 4 0 .10 14 3 15 11 9 O OP het noordelijke deel van de oceaan komt een omvangrijk lagedrukge bied voor met verschillende centra. Het regengebied, dat behoort bij het centrum bij Schotland trok vanmor gen langzaam in oostelijke richting over ons land. Achter het neerslag gebied draait de wind naar zuidwest tot westwaarbij weer iets zachtere lucht het land bin nenstroomt. De volgende depressie met randsto- ringen nadert langzaam Schotland. On der invloed van deze storing zullen er de komende 24 mtr plaatselijk buien vallen met later weer toenemende wind. Den Helder sneeuw z 10 6 6 Ypenburg regen z 9 5 1 VHssinsen regen zzo 13 5 1 EeJde geh. bew. z 8 4 i De Bilt geh. bew. zzo 8 5 0 Twente 1. bew. zzo 4 4 0.1 Eindhoven regen z 8 5 Z.-Limburg geh. bew. z 12 5 0 informateur vanavond nog de minister- preside,nt op de hoogte te stellen. Of h( nog een gesprek met de drie antirevo lutionaire bewindslieden zou hebben, was vanmorgen niet zeker, maar uitge sloten was het niet. Gaat de informateur morgen naar H.M. de Koningin eindverslag uitbren gen. dan zal er van de zijde van het kabinet van de vorstin wel een mede deling verschijnen, dat het ontslag zal worden geweigerd. Loopt alles voorspoedig dan kan de Kamer woensdag weer bijeenkomen. Zij zal dan maar een dag op haar oor spronkelijke schema hebben verloren. Rekent men, dat de debatten over de regeringsverklaring één dag zullen vra gen, dan nog heeft de crisis niet bij zonder vertragend gewerkt. Maar zover is het nog niet. Vanavond weten we alles pas zeker. (Van onze correspondenten) Op oudejaarsmorgen is de 58-jarige metselaar C. van de Krift, uit LTssel- stein, die met een bakfiets over de provinciale weg te IJsselstein reed. door een hem achteropkomende vrachtwagen aangereden. De heer Van de Krift werd ernstig gewond overgebracht naar een zieken huis in Utrecht en overleed daar en kele ogenblikken na aankomst. Hij Iaat een vrouw en vier kinderen na. Op oudejaarsdag is de vijfjarige Ro nald Heijn uit de Rosmolenstraat in Zaandam bij het oversteken van de Ko ningin Julianaweg door een bestelauto gegrepen. In de loop van de avond is het jongetje in het St. Janziekenhuis aan de gevolgen van de aanrijding overleden. Te Winschoter Oostereinde, nabij Winschoten, is zaterdag mevronw A. HakenPomp uit Veelerveen om het leven gekomen bij een verkeers ongeval. (Van onze correspondent) Zaterdagmiddag is de kruideniers winkel annex manufacturenbedrijf van de familie B. G. Wagemans in de buurt schap Haarle bij Nijverdal volledig uit gebrand. De brand ontstond, doordat een zoontje een zogenaamd „sterretje" aan stak en een vonk hiervan in een doos met vuurwerk kwam. Het gevolg: een enorme ontploffing en een felle brand. De brandweren van Haarle en Nij verdal konden weinig uitrichten. Wel werd een gedeelte van het woonhuis, dat door een brandmuur van het ove rige was gescheiden, gedeeltelijk gered. De schade is zeer groot. Een kind van anderhalf jaar, dat boven sliep, kon door de moeder wor den gered. Het gezin, dat negen kin deren telt, is bij buren ondergebracht. In Terneuzen werd het talrijke pu bliek dat zaterdagmiddag om drie uur in de Noordstraat aan het winkelen was, opgeschrikt door een hevige ex plosie. De beide etalageramen van een Ievensmiddelenbedrijf en een van een daarnaast gelegen winkel werden uit de sponningen geslagen. De 80-jarige, mevrouw A. Grimmen- van der Sluis is in haar huis te Almelo door gasverstikking om het leven ge komen. Vermoedelijk is de slang los geschoten, toen ze bezig was haar gas- toestel schoon te maken. Duizenden Baioeba's worden in de Kongolese provincie Kasai bedreigd door een hongersnood. Geduldig wachten hier enkele kin deren op het voedsel dat in het hospi taal te Bakwanga wordt uitgedeeld. Advertentie met TEOLIN S.Y. hoogglans TEOSILK zijdeglans Bij hotsingen in het grensgebied van Somalia en Ethiopië zlin in de afgelo pen week 120 Somali's en 20 Ethiopiërs gedood. De Somali's, nomaden-herders, lieten hun kudden grazen op velden in Ethiopië, waar zü volgens een verdrag tussen beide landen recht op hebben. Volgens de Somalische regering werd de 3ctle tegen de herders uitgevoerd door Ethiopische troepen met steun van de Ethiopische luchtmacht, die bombar dementen uitvoerde. Naar een Italiaans correspondent in Mogadiscio, de hoofdstad van Somalia, meldt, waren Ethiopische soldaten, die tijdens de korte opstand in hun land geen levensmiddelen kregen, de grens overgestoken om in enkele dorpjes eten te bemachtigen. Zij werden door de Somali's wegge jaagd. De Ethiopiërs trokken zich tij delijk terug om versterkingen te halen. Zij terroriseerden daarna het gehele gebied, het district Danot. Drie dorpen werden geplunderd en daarna platge brand. Onder de gedoden bevinen zich vrouwen en kinderen. Ongeveer 120 So- mali-meisjes werden gevangen geno men en mishandeld." Vele karavanen en kudden schapen werden buitgemaakt. De regering van Somalia heeft haar ambassadeur in Addis Abeba opdracht gegeven krachtig te protesteren tegen de moord op de Somali's. Het grensgebied daar is in wezen een van de meest explosieve van Afrika. Somalische stammen passeren veelvul dig de grens. Somalia maakt aanspraak op een groot gedeelte van Zuidoost- Ethiopië, omdat dit van oudsher dooi de Somali's bewoond wordt. De leiders van de nieuwe federatie Somalia stre ven naar een uitbreiding van het gebied met Frans-Somaliland, grensgebieden in Ethiopië (het Ogadengesbied) en de len van ririts-Kenia. In hotel Post in het Oostenrijkse plaatsje Lech schudde een schoorsteen veger met een levend varken in zijn armen op de crens tussen oud en nieuw prins Bern haril cn de prinsessen Irene en Marijke de hand. om hen een voor spoedig 1961 te wensen. Met de andere gasten in het hotel hebben de Prins cn zün dochters oudejaar gevierd Ze schaarden zich om de tafel, om van een diner bij kaarslicht te genieten. Op de menukaart stonden vis,, wild, bour gogne en noedels vermeld. Na de maal tijd namen de koninklijke gasten deel aan het traditionele „Syivester-bal". Eerder op de dag hadden ze in heldere zonneschijn geskied. Op de foto ziet u. prins Bernhard en prinses Marijke, klaar voor de start. De volgende mor gen was de Prins al vroeg uit de veren: samen met de hoteldirecteur ging hij op de Madloch skiën. Prinses Irene bond ook de ski's onder; baai- zuster ging schaatses. De Indonesische minister van. Na tionale Veiligheid, - Nasoetion, zei op nieuwjaarsdag in Rome, dat Indonesië de Sowjet-Unie deze week zal vragen om de onmiddellijke levering van zware wapens „om de Nederlandse dreiging op Nlenw-Gulnea het hoofd te kunnen bieden." Nasoetion verklaarde dat hij Rus land zou vragen om onderzeeërs, tor pedojagers, vliegtuigen en zware ar tillerie. We zullen driemaal zoveel wapens hebben als de Nederlanders op Nieuw-Guinea bezitten", zei hij. Uit Rome vertrok Nasoetion naar Kopenhagen, waar hij de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken. Soebandrio, zou ontmoeten. Samen zouden ze vandaag naar Moskou rei- zen. Indonesië heeft volgens Nasoetion in 1958 met Rusland een overeenkomst gesloten voor de levering door Rus land vari zware wapens. „Onze missie in Moskou heeft ten doel, de verdere levering daarvan te bespoedigen en uit te breiden." Rusland zou gunstiger voorwaarden voor de aankoop van wapens hebben gesteld dan Amerika of andere Wester se landen. „Ten eerste zijn de Russische prijzen lager dan dé Amerikaanse', Ten tweede wilden Frankrijk 'en Engeland, twee landen welke wij om de levering van tanks hebben gevraagd, contante betaling, terwijl Rusland een betalings termijn van tien jaar a: nbood. Rusland heeft Indonesië geen beperkingen op gelegd, wat betreft de aankoop van zware wapens, terwijl Amerika dit wel Naar In Tel Aviv verluidt zal de Israëlische premier Ben Goerion de komende dagen naar aanleiding van de zgn. „affaire Laven" zijn ontslag indienen. Een week geleden keurde de meer derheid van het kabinet de bevindin gen van een ministeriële oommis sie goed waarbij de vroegere minister van Defensie, Lavon, werd ontslagen van verantwoordelijkheid voor het geven van een opdracht tot een vei ligheidsoperatie dia onjuist bleek. Ben Goerion 1 stemde niet, maar leverde later scherpe kritiek op de aanvaar ding van de bevindingen en op de methoden die bij het ondersoek warén ■gebezigd. En kringen die in nauw contact staan met het bureau van de premier, is vernomen, dat Ben Goerion slechts zal aanblijven als hoofd van de rege ring wanneer het kabinet op zijn be sluit terugkomt. ->% Gisteravond, enige minuten na tien uur is in een boven een winkel voor gedestilleerd gelegen woning aan de Alexander Battalaan in Maastricht brand uitgebroken. Bij deze brand zün twee mensen om het leven gekomen. Het huis werd bewoond door het gezin van de 42-jarige heer N, Stol- lenwerck, die bij het uitbreken van de brand met zijn echtgenote en vijf kinderen in de huiskamer verbleef. Het vuur is in die huiskamer ont staan. Man, vrouw en kinderen renden naar buiten, waarna de man de brand weer alarmeerde. Nadat hij dit had gedaan begaf hij 2ich weer naar bin nen om te trachten het jongste kind uit het gezin (een jaar oud), dat- dn de - zolderverdieping sliep, te redden. De man is in zijn poging niet geslaagd. Brandweerlieden vonden later zijn stoffelijk overschot in de onmiddel lijke nabijheid van het kind op de zolderverdieping. De woning is voor het grootste deel uitgebrand. In Hollandia is officieel meege deeld dat mr. J. O. de Rijke met in gang an vrijdag 30 december voor een jaar is geschorst als gemachtigde en raadsman in civiele en strafzaken in Elollandia en Merauke. In februari 1960 werd mr. De Rijke reeds ontheven van zijn functie als advocaat-procureur. Tot secretaris van het Vissernscha» is benoemd dra. M. C. P. Stapelkamp op. ag" y vo gt drs* G. Hartotra

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1