Goed initiatief Prof. De QuayKabinet wilde een constructieve bijdrage leveren' Kamer krijgt nota ..GRENS VAN ZELFRESPECT BEREIKT LEIDER VAN R.K. VAKVERBOND: Socialistische stakers in telgië verliezen Vóór alles: behoud van de democratie Ultimatum Castro gaf de d Speciale volmachten voor de regering? De Bilt: buien en opklaringen Evacuatie van Amerikanen aanbevolen Straatmethoden afgekeurd Bonn levert wapens aan Indonesië Regering gaat akkoord met bouw IJ-tunnel Ernstige botsingen tussen Ethiopiërs en Somali's H Zware ontploffing in Westduitse zuurstoffabriek Hoogoven-hotelschip wordt „tehuis" voor 350 Italianen Belgische socialisten bevreesd Het weer in Europa Wordt aeseliil aan WOENSDAG 4 JANUARI 1961 J TWINTIGSTE JAARGANG No. 4798 Weerbericht R Eén met gehele Kamer Morgen beraadslagingen Vinger afgerukt „Spionnen" Wel bezwaren Half miljard Teken aan wand VN. vo or o ele o d (Van onze speciale verslaggever) A LS iemand overtuigd is dat de socialistische stakingsleiders in België verloren staan, dan is dat August Cool, de voorzitter van het (r.-k.) Algemeen Chr. Vakverbond. In het hoofdkwartier van het A.C.Vaan de Brusselse Wetstraat, slechts enkele honderden mcter§ van het parlementsgebouw, waar op bet ogenblik de omstreden een- heidswet van premier Eyskens wordt besproken, zei een zeer besliste heer Cool ons „de stakingsleiders staan op* verlies". In Vlaanderen en ook in de zo belangrijke provincie Brabant is de toestand al vrywei normaal, elke dag wordt het wat beter. Het A.C.V. heeft zich van bet begin af aan van de socialistische actie gedistan tieerd. Van de zijde van de Ameri kaanse diplomatieke vertegen woordiging in Havana is vandaag aan alle Amerikanen op Cuba de raad gegeven „het eiland onmid dellijk te verlaten." In de loop van de morgen zou een chartervliegtuig naar Cuba gaan om 76 leden van de Ame rikaanse diplomatieke vertegen woordiging op Cuba te gaan halen. (Zie verder pag. 3, 7e kolom) Cool, een man die van zijn 58 levensjaren er 40 in dienst van de arbeidersbeweging heeft gesteld, jlaat duidelijk uitkomen waarom, i,.omdat men besefte dat men zich boven ailes diende te houden aan de stelregels van de democratische instellingen. De oproep van de aartsbisschop van Meehelen, kar dinaal Van Roey heeft hierbij geen rol gespeeld. Deze interven tie betreuren wij alleen maar", aldus Cool, „ook al was zij bedoeld als een goede raad. Zij gaf blijk van onvoldoende vertrouwen in de Chr. Vakbeweging", aldus de heer Cool. Rotterdam: Witte de Withstraat 25 Tolef. 115700 (6 1.) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Kiachtendienst abonnementen 18 30—19 30 u. Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telet 183467 (3 1 Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Kiachtendienst- 18 3019 30 - Telefoon 362509 Dordrecht: bpuiwes 132 Telef. 4570. Scluedam Aleidastraat 23 - Telefoon 65451 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2,65 per maand, 7,90 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks TurUM (Geldig- tot donderdagavond) NOORDWESTEN WIN» Nu en dan opklaringen, maar ook plaatselijk enkele buien. Krachtige tot matige noordwestelijkeowind. Weinig veran dering In temperatuur. Morgen: Zon op: 8.48 Maan op: 29.35 onder: 16.43 onder: 10.51 Direeteur: H. DE RUIG O Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ET koit voor het eindexamen 1960 ge publiceerde bericht dat het Con vent der Christelijk-Sociale Organisa ties er toe is overgegaan een „Beleg gingsfonds voirr Protestants Nederland" te stichten mag een mededeling van bijzondere betekenis worden geacht. Hierdoor toch wordt voor de kleine spaarder de weg geopend naar een betere bezitsvorming. Aangenomen mag wor den, dat het aantal spaarders onder ons volk te sterker stijgen zal, naarmate het spaarresultaat aantrekkelijker is. Welnu dP is by een beieggings- depot evenals bij een belegginga- of par ticipatiemaatschappij het geval, zodat met de stichting van bovengenoemd Beleggingsfonds zowel sociaal (uit het oogpunt van de spaarder) als econo misch (uit het oogpunt van de bevorde ring van het sparen) een belangrijk werk is gedaan. VOOR de kleine spaarder waren tot dusver de bcleggïngsmogelijkheden niet groot. Hij kon zijn geld naar de spaarbanken brengen. Deze deden en doen nog voortreffelijk werk. Maar er groeiden m de loop der jaren meer mo gelijkheden. Er ontstonden participatie maatschappijen, die voor hun aandeel houders, deelhebbers of participanten de beleggingsrisico's wisten te beperken. Daardoor kan ook een beter rendement over de te beleggen gelden worden ver kregen. Reeds een tiental Jaren geleden kwam in de kring der chr. sociale beweging de gedachte op: kunnen v-'U voor onze leden niet sets dergelijks bereiken. Het vraagstuk is in het Convent der CUr. Sociale Organisaties grondig be studeerd. Er moest zoals by een voor lopige poging bleek een gezonde basis voor worden gelegd. Er moest ook een aanioopkapitaaj zyn om mee te kunnen beginnen. Uit de officiële mededeling die wy de vorige week publiceerden is gebleken dat bf| de voorbereiding een stevig funda ment Is gelegd. V3 0 R 1 JUNI BERAAD c vo: uc;ë jj w In de zuurstoffabriek van de staal fabriek „Westfalenhiitte" in Dortmund heeft zich vanochtend een zware ont ploffing voorgedaan, die volgens de eerste berichten van de politie aan acht mensen het leven heeft gekost. In de zuurstoffabriek waar een groot aantal arbeiders werkte, werd een verwoesting aangericht. Volgens de politie zijn, behalve het aantal tot nu toe vastgestelde doden, ten minste tien arbeiders gewond. Het opruimings- en reddingswerk is nog in volle gang. CICHORE1BËRICHT Meegedeeld door P. Voogd, Schiedam. ROUSSELAERE, 3 januari. Stille markt. Oogst 1960 Fr. 400. Oogst 1961 Fr. 400. Het holelschip „Arosa Sun" van de Hoogovens in IJtnuiden, zal half fe bruari in IJmuiden aankomen en dan ondermeer onderdak gaan verlenen aan 150 Italianen, die reeds bij het be drijf werken. In de komende maanden sullen er nog 200 Italiaanse werfene mers bijkomen. Deze 200 man worden vooral op het eiland Sardinië aangeworven, waar men de mensen voor „functies van wat zwaarder kaliber dan normaal" hoopt te vinden. Gedurende enige weken krijgen zij een vooropleiding, verzorgd door enige leden van het personeel van Hoogovens. Van onze parlementaire redacteur Minister president De Quay heeft hedenmiddag in een regeringsverklaring medegedeeld, dat het ingestelde onderzoek van prof. De Gaay Fortman het kabinet dc overtuiging heelt gegeven dat de gronden, die geleid hebben tot de ontslagaanvrage van het kabinet zijn vervallen en dat met name voor het kabinetsbeleid inzake de woningbouw voldoende instemming in de Kamer zal worden verkregen. Deze overtuiging heeft het gehele kabinet bewogen op zijn ontslagaanvrage terug te komen. Het kabinet, aldus de minister-president heeft daardoor willen tonen, dat het bereid is zijnerzijds een constructieve bijdrage tot oplossing van de kabinetscrisis te geven. EEDS eerder heeft het C.N.V, meege werkt aan de stichting van de Spaarbank voor Protestants Neder land, By de oprichting van deze instel ling zat mee de bedoeling voor dat gelden van kleine spaarders solide be legd worden in eigen sfeer, zodat daar door ook de stichting van kerk- en school gebouwen en-het bezit van eigen hulzen kan worden bevorderd. Het Beleggingsfonds voor Protestants Nederland wil nog een stap verder gaan. Dit zal treden in de sfeer der „grote belegging". Deze „grote belegging" kan uiteraard ook risico's inhouden. Eis voor slagen is daaromdeskundigheid op beleggtngs- gebied. By de voorbereiding van het pas gestichte Beleggingsfonds is hierop ter dege gelet. TEN bewyze hiervan zy opgemerkt dat als beheerders naast de Spaarbank voor Protestants Nederland optreden twee bankinstellingen, nl. de Crediet- e« Effectenbank te Utrecht en Hope en Co. te Amsterdam, die beide een uitnemende naam hebben. Voorts treft men in de lyst der gedele geerden en onder de leden van de Raad van Bijstand namen aan van mannen uit de rijen van de vakbeweging on uit bankknngen, die elk voor zich een goede klank hebben als het op deskundigheid en soliditeit aankomt. Het begin van dit fonds kan dus niet an ders dan vertrouwen wekken. Uiter aard kunnen en zullen ook grotere be legger» aan dit fonds meewerken. Maar van nu af aan kan ook de kleinere spaar der meedoen als bij het uitzicht heeft «jpt één of enkele honderden guldens blijvend kan beleggen. Mocht hij plotse ling zjjn geld nodig hebben, dan is het part iclpatiebewijs uiteraard altijd ver handelbaar, Met de stichting van het Beleggings fonds van het Convent der Christelyk- Sociale organisaties is een nieuwe en deugdelijke stap gezet op de weg ter be vordering van de bezitsvorming. Rotterdamse termijnmarkt ruwe 1l lOlie- tR transito Medegedeeld door de N v. vom- siehandel v'h Julius van Roosendaal Slot- noteringen in guldens per honderd kilo Januari: SO 75. Maart: 80.50 Mei 80 50 Juli: 90 50. Gisteren gean contracten, van daag voorlopig geen contracten De minister-president herinnerde er aan, dat minister Van Aartsen In een debat op 22 december reeds heeft mede gedeeld, dat er geen bezwaar bestond tegen de motie-Andriessen. Met andere woorden: de regering was bereid de wensen in deze motie neergelegd te ver wezenlijken. Deze bereidheid heeft de regering nog steeds. Het is haar echter ook na nadere overweging van hetgeen in dc Kamerdebatten ie dezer zaken ls naar voren gebracht, niet mogeiyk ver der te gaan. Door de gang der gebour- aissen heeft de minister van Volkshuis vesting en Bouwnijverheid niet meer de gelegenheid gehad concreet aan te geven wat z(jn aan het einde van het debat van 22 december afgelegde bereidver klaring inhield. Minister-president De Quay zette hier na uiteen, waartoe de regering bereid was. En hij herinnerde aan de nota van wijzigingen welke inmiddels bij de Kamer is ingediend. (Men zie hiervoor elders). Uiterlijk 1 juni 1961 zal de regering aan de Kamer een nota overleggen, waarin zij haar standpunt zal uiteen zetten over de vraag of het aantal van 32500 woningen alsnog kan worden verhoogd met 1250 woningwetwoningen en 1250 premiewonmgen. Deze nota zal uiteenzetting behelzen van de stand van zaken in de Bouwnijverheid, mede m verband met de dan bestaande conjunc turele situatie. Prof. De Quay herhaalde nog eens, dat de regering zich ten volle bewust met de gehele Kamer. De minister- blijft, dat de woningnood voor vele land genoten een schrijnend leed betekent. Zij weet zich in dit gevoelen één niet president herhaalde, dat in het bijzonder aandacht zal worden geschonken aan de belangen van hen die tot de lagere Inkomensgroepen behoren. Dit alles be tekent ook - het is haast overbodig te zeggen dat de regering niet zal aar zelen in te grijpen, wanneer in enige sector van de bouwnijverheid ontspo ringen zouden dreigen. De minister-pre sident zei dat het kabinet zich er ten volie van bewust was, dat ook een voortvarend woningbouwbeleid gediend was door een spoedige oplossing van de kabinetscrisis. Ook het feit dat de uit spraak van de Kamer zich niet richtte tegen het kabinetsbeleid in het algemeen ls van invloed geweest bij de beslissing de ontslagaanvrage in te trekken. Mede in verband met verschillende belangrijke en dringende wetsontwerpen, die aanhangig of in voorbereiding zijn, achtten de leden van het kabinet het landsbelang er niet mede gediend indien er een langdurige onderbreking In het regeringsbeleid zon intreden, aldns be sloot prof. De Quay de regeringsver klaring. Achter de regeringstafel waren van middag gezeten: die ministers van A a ri sen, Beerman, Cals en Korthals, De Kamer zal morgen over de rege ringsverklaring beraadslagen. Amerika breekt met regime m Cuba DE Ver. Staten hebben vannacht de diplomatieke betrekkingen met de Cubaanse regering van Fidel Castro verbroken. Om halfdrie (Westeuropesc tijd) vanmorgen maakte president Eisenhower per communiqué bekend: .,Er is een grens aan datgene wat het zelfrespect der Ver. Staten kan verdragen. Die grens is thans bereikt." Eisenhower noemde het ultimatum dat Cuba dins dag had gesteld als reden voor het verbreken der betrekki-ngen. In dit ultimatum eiste Cuba dat de V.S. het personeel der ambassade en van het consulaat te Havana tot elf personen zouden beperken. DORDRECHT. Van de 37-jarige P. V. uit Breda is gistermorgen om streeks 8.10 uur bij het vlakpersen van klavieren van sloten met een pers bij de Lips slotenfabriek te Dordrecht, een stuk van de linkerringvinger af gerukt doordat deze onder de pers raakte. Nadat hij in het r.k. zieken huis verbonden was kon hij weer naar huis terugkeren. E kern van h<* depressiegebied dal de laatste dogen het weer in ons ,!aad beheerst, teas vanmorgen boven de Noordzee aangekomen. Een uitloper tiait de depressie bracht in ons land ragen en natte sneeuw, terwijl het front ervan regen en sneeuw veroorzaakte m Noord-1 talie, het Alpengebied en in grote delen van Zweden. De kern van de depressie beweegt 'zich nog langzaam in oostelijke r c ting, maar wordt tevens minder diep. Van de oceaan nadert een rvgvan hogedruk de Britse eilanden. 7'iiss deze rug en de depressie op de Noord zee staat een krachtige noordwestelijke luchtstroming, die zich geleidelijk ove ons land uitbreidt. Hierin komen naast opklaringen ook buien voor. Morgen later op de dag zal de buiigheid afnemen in oerband met het naderbij komen van de rug van hogedruk uit het westen. In de tem peratuur komt niet veel verauderlufii, Station Wind- Ma*, temp. richting gisteren en snelheid en neerslaf mtr p. sec. af gel. 24 Helsinki sneeuw Stockholm i. bew. Oslo geh. bew Kopenhagen h bew Aberdeen hagelbui Londen geh- bew. Amsterdam regen Brussel regenbui Luxemburg regen ParCs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort Munchen Ztlnch Locarno Wenen zo zo zzw zo n wnw 7. zw zzw Innsbruck Belgrado Athene Rome Aiaccio Madrid Majorca Lfeaabon onbewolkt wzw zw bew. wzw geh.bew. z onbewolkt w geh bew zzw zw bew. z b sneeuw wz% 4 1. bew zzw 2 geh bew windstil h bew. zzo 10 regen nno 2 onbewolkt zo 1 zw bew. windshl regen zzw 15 h bew. o 2 onbewolkt w 8 1 bew. w 3 1, bew. nnw 6 6 6 6 6 7 9 12 13 6 8 5 6 6 4 8 9 10 7 2 5 4 8 13 2 3 6 3 19 21 28 3 3 8 10 23 O 6 O O 6 26 2 O 5 Dp Belgische regering overweegt de behandeling van de „eenheidswet" in hei parlement op te schorten en bij zondert volmachten te vragen voor een periode van drie maanden, indien dc socialistische oppositie zou terug keren tot het voeren van obstructie, aldus meldt ..De Standaard". In het raam van een dergelijke volmacht zou de regering dan enkele maatregelen van dringende aard op financieel en economisch gebied treffen, waarna de Kamers zouden worden ontbonden en nieuwe verkiezingen zouden worden gehouden. De houding van de socialistische Kamerlractie, die vóór het kerstreces een normale bespreking van het wets ontwerp onmogelijk maakte, za! be slissend zijn voor de vraag, of de Belgische regering tot deze maatregel zal overgaan, aldus het blad. Het schrijft de „verrassende kalmte" van de oppositie in de Kamer van Volks vertegenwoordigers van gisteren toe aan de vrees, dat het inderdaad daar toe zal komen. Even voor één uur is woensdagmid dag in de kelderruimten van een wa renhuis te Brussel brand uitgebroken waardoor een aantal kisten en zakken, die voor het grootste deel leeg waren, verloren gingen Men zou ter plaatse stukken papier hebben gevonden die in brand waren gestoken. Als voor zorgsmaatregel is het warenhuis een uur gesloten geweest. De politie bleef bij het gebouw de wacht houden. Volgens een ooggetuige zouden er rookpatronen m het souterrain terecht zijn gekomen, die van buitenaf naar bin nen waren gegooid. In zijn verklaring zei Eisenhower nog, dat de vriendschap van de Ver. Staten voor het volk van Cuba, „dat zucht onder het juk van een dictator", ongewijzigd is gebleven. „Ik hoop en geloof, dat het in een niet al te verre toekomst mogelijk zal zijn, dat de tra ditionele vriendschap opnieuw in nor male betrekkingen «al worden weer spiegeld". Radio-Havana onderbrak het pro gramma om het besluit van de Ame rikaanse regering bekend te maken en voegde hieraan toe: „Het voorwendsel hiervoor is het feit dat de revolutio naire regering de terugtrekking van 300 spionnen (bedoeld werd het Ame rikaanse ambassadepersoneel Red.) heeft verlangd. Nu de terroristische plannen zijn ontdekt, antwoordt het imperialisme met de gebruikelijke on beschaamdheid". De Cubaanse minister van Buiten landse Zaken heeft een brief geschre ven aan de Veiligheidsraad, waarin hij om stappen vraagt ter voorkoming van,1 een Amerikaanse aanval op Cuba. diej, „nog maar een kwestie van enkele i uren'' is. nu de diplomatieke betrek- j kingen verbroken zijn. i Cuba heeft aan Tsjeehoslowaküe verzocht de Cubaanse belangen in de V.S. te behartigen. Zwitserland zal de j Amerikaanse belangen op Cuba be- j hartigen. 1 Peru was het eerste latijns-Ameri- kaanse land dat de betrekkingen met j Cuba verbrak. In augustus van het vo. j rige jaar volgde de Dominicaanse re- publiek. In Washington neemt men, aan dat Argentinië. Panama en Uru- guay eveneens de betrekkingen met' 1 Cuba zullen verbreken. Buiten de Amerikaanse marinebasis te Goeantanamo, waar 4700 marine mensen en hun gezinnen wonen, leven er ongeveer 2000 Amerikaanse burgers op Cuba. De raad tot evacueren gold! niet voor hen die op de marinebasis verblijven. De perschef van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei, dat de V.S. krachtens een speciaal ver. drag recht heboen op die basis en daarom zeker niet uit Goeantanamo zullen vertrekken. OOK het A.C.V. heeft bezwaren te ren de plannen van de regering De heer Cool formuleert het zo: Wij waren voor 80 Vo akkoord en voor 20 teren. Wij hebben echter de nor male weg van onderhandelen gevolgd. Dat initiatief is van ons uitgegaan en niet van de regering zoals sommigen hebben beweerd. De socialisten vonden dat 80 van de wet niet goed was en hebben geen pogingen tot onderhandelen onderno men, maar getracht met geweld hun doel te bereiken. Het grote gevaar van' dit alles acht de heer Cool dat hier- bedaehtzamere Vlamingen. Cool („ge lukkig in Vlaanderen geboren") beseft dc ernst van deze ontwikkeling ten volle. Een ontwikkeling overigens, die zich niet voor het eerst voordoet. Wij vragen de A.C.V.-leider naar zijn me ning over premier Eyskens de meest omstreden man in België op dit ogen blik. Cool maakt een afwerend gebaat met zijn handen, „daar zeg ik niets over". Als wij vragen of wij dit moe ten uitleggen als een teken dat hij ook wel bezwaren heeft tegen de eerste minister, zegt hij: „Gij naoogt schrij ven wat ge wilt. Hoe wij Eyskens -vin den is nu niet zo belangrijk. België heeft op dit moment sleehts belang bij één ding, n.l. dat de orde wordt her steld. Zo gauw mogelijk." door de democratie gevaar komt. Daarom moet dan k in d® eerste plaats de staking worden gebroken. Eerst de wettelijkheid terug, dan kij-| ken wij verder, zegt bij, 1 DAT de staking bet land een half miljard per dag kost, is natuurlijk zeer triest, maar dat geld is in verge lijking niets bij het behouden van de democratie. Als wij de straatmethoden zouden goedkeuren, zouden wij de ge schiedenis van de vrije vakbeweging verloochenen, zo voegt hij er aan toe. De A.C.V.-leider is overigens niet bit ter gestemd ten opzichte van de socia listen. Als zij eenmaal door de knieën zullen zijn gegaan, moeten wij ze kan sen geven. Men moet iemand niet in de hoek trappen en zeker niet mar telen, zegt hij. Cool meent, dat als de socialisten eenmaal hun goede wil hebben ge toond, de bezwaren die er tegen de „eenheidswet" zijn wel uit de vreg kunnen worden geruimd. Hij wijst er op, dat de bezwaren van het A.C.V. vooral voortkwamen uit het feit dat de regering zich niet duidelijk genoeg over bepaalde zaken had uitgesproken. Dat is nu inmiddels wel gebeurd en het A.C.V. staat achter de „eenheids wet" „Al ig men het ergens nu een maal nooit 100 mee eens," aldus de heer Cool. EEN teken aan de wand voor de so cialistische actie acht de A.C.V.- voorman de verdeeldheid in de Bel gische socialistische partij. Hierbij speelt de tegenstelling tussen Wallonië en Vlaanderen een grote rol. De licht ontvlambare Walen vormen ook in dit conflict een scherp contrast met de i De 76-jarige pianist Backhaus heeft dinsdagochtend een hartinfarct ge kregen. De dokter heeft hem verbo den op te treden. Dc Indonesische ambassade in Bonn i heeft dinsdag gezegd, dat Djakarta sinds 1957 voor 112.5 miij'oen gulden t militaire uitrusting in West-Duïtsland heeft gekocht. De militaire attache aan de ambassade verklaarde verder, dat Indonesië bij Duitse firma's bestel lingen had geplaatst voor vijftien duizend mitrailleurs en geweren, voor torpedo- en patrouilleboten en voor militaire voertuigen. Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde hierop door te zeggen, dat in 1957 mitrailleurs waren geleverd, j echter met instemming van de West duitse bondgenoten. Nederland inbe grepen. Op de verklaring over wapenleve ranties in later jaren had hij geen commentaar. Wat de boten, de auto's en door de Bondsrepubliek geleverde machines betrof, die waren besteld voor civiel en doeleinden, zei hij, en in Bonn kon men niet weten, dat Indonesië ze voor zijn leger zou ge bruiken. (Van onze Haagse redacteur) Verwacht wordt, dat Amsterdam binnenkort van regeringswege in be ginsel goedkeuring krijgt voor de bouw van de IJ-tunnel. Volgens een principebesluit van de regering kan de houw van de ÏJ-tunnel worden afge stemd en op diverse technische punten worden gecoördineerd met de bouw van de Coentnnnel. Een en ander zal Amsterdam per brief worden medegedeeld. Gevolg hiervan kan zijn dat Amsterdam voor de verschillende fasen van uitvoering der werken een aanvrage voor rijks- goedkeuring kan indienen. Uiteraard zal nog uitvoerig overleg tussen Den Haag en Amsterdam ge voerd moeten worden. Bij de komende behandeling van de begroting van Ver keer en Waterstaat in de Tweede Ka mer komt de tunnelbouw nog ter spra ke. Er schijnt een formule te zijn vast gesteld waarbij bet maximum aantal arbeiders voor de bouw van IJ- en Coentunnel is benaald. Op een particulier overpad bij Leeuwarden is de 71-jarige heer M. Hamstra uit Oen kerk door de trein LeeuwardenSneek aangereden. Hij werd ernstig gewond naar het Diaco- nessenhuis in Leeuwarden gebracht, waar hij later is overleden. DORDRECHT. Maandag 9 januari des avonds kwart over acht zal in ho tel Ponsen Madame Germaine Lafaille onder het motto: Van Villon tot Coc- teau gedichten voordragen, voor de af deling Dordrecht van de Alliance Eran- caise. De echtgenoot van Madame La faille zal haar inleiden. L- O Ethiopische en Somaii-troepen nemen stellingen tegenover eikaar in aan dc grens van de provincie Qgaden in Zuidoost Ethiopië na de ernstige bot singen van verleden week in dat gebied tussen Ethiopische politie en Somali- stain leden. Naar bericht wordt bewegen de Ethiopische troepen zich in de richting van de grens van Dire Dawa, nadat be richten binnengekomen waren dat grote aantallen Soma li-stamleden, evenals troepen, zich aan de grens ophopen. i In een dooi de Ethiopische regering jin Addis Abeba uitgegeven verklaring werd gezegd, dat op 23 december 7000 Somaliérs een Ethiopisch politiegarni- zoen nabij Danot hadden omsingeld en aangevallen. 3000 van hen waren zwaar bewapend, velen met nieuwe wapens en handgranaten. Hun kleding was an ders dan de nomaden gewoonlijk dra gen. aldus de verklaring. Bij de incidenten, die zich hebben voorgedaan, vielen aan beide kanten doden. De incidenten werden uitge lokt door de Somaliërs, die in het be gin van de vorige maand een syste matische campagne waren begonnen te gen het Ethiopische provinciale be stuur en politie en de Ethiopische be volking ia de betrokken streek, waar bij verschillende Ethiopiërs werden ge wond. Etlvopie hoopt, dat beide landen sjioedig te zamen een oplossing voor de gerezen moeilijkheden zullen kun nen vinden, aldus de verklaring. Te Rome is vernomen dat eenheden van het Ethiopische leger de grens niet Somalia hebben overschreden en, met steun van enkele vliegtuigen, aanval len hebben ondernomen op in het grensgebied wonende nomaden. Soma lia zou overwegen een klacht terzake van agressie door Ethiopië voor te leg gen aan de Verenigde Naties. De ge vechten van de laatste dagen, worden in Rome de ernstigste genoemd sinds de Ethiopische oorlog. De nationale politie van Somalia, die door Italiaanse officieren is opgeleid, Zou naar het grensgebied gedirigeerd worden. Er zijn echter nog geen ge vechten gemeld tussen deze politietroe- E??. e1..c'e Ethiopische indringers. De Ethiopiërs zijn alleen slaags geweest met de nomaden in bet grensgebied. Bij deze gevechten, en bij bom- en mitraiileuraanvallen van de Ethiopi- sche luchtmacht op nomadendorpen zouden volgens een zegsman te Rome honderden slachtoffers zijn gevallen -D.e regering^ van Somalia zou reeds in Addis Abeba hebben geprotesteerd. De toestand is echter ernstiger gewor den en daarom wordt overwogen «na interventie van de V.N. ta vragen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1