De regerings verklaring Marokkaans plan: vrij en neutraal Afrika Eyskens en Collard ontvangen Koning Boude wijn zou bemiddelen Eiectra's mogen weer sneller vliegen Baggermolen slaat om: schipper verdrinkt Diefstal etsen: verdachte zit al weken vast Turks proces De Bilt: weer wat regen Nederland houdt aan: waarnemer naar Nw.-Guinea r Conferentie te Casablanca geopend Adenauer nu op 9 febr. naar Parijs Politie blijft de baas in Brussel Schuman struikelde tijdens wandeling Trein verplettert auto: dode Koninklijk gezin maakt goed figuur op skis Zestien generaals keren ziek tegen de Gaulle's plan r 0OIVDERDAG 5 JANUARI I96S J TWINTIGSTE JAARGANG No. 4799 J pirecteu r H L)hJ RUIG «e.. Hoofdredacteur KONGO „Betrouwbaar Koning Boudewijn van België heeft gisteravond cp het kasteel te Laeken opnieuw overleg ge pleegd met twee politieke leiders over de toestand in het land. Eerst ontving hij de socialistische lei der Collard, daarna sprak hij met minister-president Eyskens. Wat er is besproken is niet bekendge maakt. ..Evenmin is gezegd van wie het initiatief voor het over leg is uitgegaan. In politieke kringen in Brussel was de eerste reactie op het bericht, dat de ko ning een poging heeft onderno men om te bemiddelen tussen de socialisten en de regering. Handgemeen Tumult Nozems Reddingspoging faalde Brief overhandigd in V.N. motterdaroi Wltw do Wlthstraat 35. Telaf. 115700 (8 U, Postbu» 1112 Postgiro No 424S18. Klachtendtenst abonnementen 18.3019.30 uur. Zaterdags 17IB uur Telefoon 115700. %.Gravenhflge: Huygenspleln 1. Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091. Postgiro No, 424867. Klachtendienst 18.3010.30. Telefoon 38IJ69. Spulweg 132 Telef. «70. Aleidastraat 23 Telef. 63431. Dordrecht: Schiedam: Abonnementsprijs 61 cent per week. 12.65 per maand, 7.80 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks. THiruu/" (Geldis tot vrijdagavond) ONBESTENDIG Half tot zwaarbewolkt met tijdelijk enige regen or natte sneeuw. Vannacht tijdelijk temperaturen om het vriespunt, morgen overdag ongeveer dezelfde tempera, turen als vandaag. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Morgen: zon op: 8.48 onder: 16.44 Maan op: 21-38 onder: 10.51 Ui J A H J S HKI'INN SU»T (Van onze parlementaire redacteur) p. E verklaring, die de minister-pre- D jident gisteren in de Tweede Ka mer heeft afgelegd, heeft nog niet pre cis duidelijk gemaakt, waar de brug ligt, die prof. De Gaay Fortman tijdens rijn informatie tussen de Kamermeer derheid en het kabinet heeft geslagen Dat die brug er is, bewijst de vol gende passage in de regeringsverkla. ring: „Deze resultaten (van het onder lak van de informateur red.) heb- ben ook het kabinet de overtuiging ge reven. aat de gronden, die geleid heb ben tot de zo juist vermelde ontslag aanvragen, zijn vervallen en dat met nta« voor het kabinetsbeleid inzake de woningbouw voldoende instemming in deze Kamer zal worden verkregen De minister-president heeft zich zeer voorzichtig moeten uitlaten over de be vindingen van ae informateur. Dat is begrijpelijk' omdat het rapport, dat prof. Do Gaay Fortman aan het einde van zijn onderzoek heeft opgesteld, alleen bestemd is voor H.M. de Konin gin- Bij beoordeling van de regeringsver klaring kan niet worden volstaan met datgene, wat die verklaring aan zake lijks biedt, men zal ook moeten ken nisnemen van datgene, wat de fractie voorzitters vandaag zullen zeggen- Wie een objectief oordeel wil vellen over de crisis en haar onverwacht snelle afloop, kan aat dus eerst van- avond doen. Met toestemming van de stakingslei ding halen mannen van de stadsreini ging in Luik het huisvuil op. Zij dragen 'borden op hun rug met opschriften: ,1Gedwongen arbeid" en Tegen de Koning Mohammed V van Marokko heeft in Casablanca op de conferentie van Afrikaanse staatshoofden, een hand vest van tien artikelen ingediend dat de neutraliteit van de onafhankelijke Afrikaanse landen moet vrijwaren van kolonialisme en buitenlandse inmenging. De conferentie van Afrikaanse staats hoofden werd gistermorgen formeel ge- °PAan het overleg wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van deAig rijnse voorlopige regering, Ghana Guinee, Libië, Mali, Marokko en de VAR. Koning Mohammed deed in zijn ope ningsrede een beroep op de aanwezigen maatregelen te treffen ter uitvoering van een plan voor de be vrij""";. vaE Afrika en de versterking van de een heid der Afrikaanse landen. Hr v' ae liquidatie van het koloniale bewind door de gekoloniseerde gebieden vrijheid te geven, de opheffing van de rassenschei ding, versterking van de verdediging van de nieuwe Afrikaanse landen, een heid van geheel Afrika, strikte neutra liteit van de Afrikaanse landen, de eva cuatie uit Afrika van aüe „bezettings troepen", een verbod om kemproeven in Afrika te doen, geen buitenlandse in menging in Afrikaanse aangelegenhe den, en een actie om de vrede in de wereld te versterken. De koning stelde ter uitvoering van dit plan vorming voor van een raad gevend Afrikaans lichaam voor het coördineren van toekomstige hechtere samenwerking op politiek-economisch, cultureel en militair gebied. Bondskanselier Adenauer zal op 9 februari te Parijs een onderhoud met de Gaulle hebben, zo heeft een woord voerder van het Westduitse minister.» van Buitenlandse Zaken in Bonn mee gedeeld. Zoals eerder gemeld, zullen de rege ringsleiders van de zes EEG-landen op 10 februari hun overleg in Parijs be ginnen. Adenauers bezoek aan de Gaulle, zo wel als de Euromarktconferentie zou aanvankelijk in december 1960 ge houden zijn. Zij moesten worden uit gesteld wegens een gnepaandoenmg van de Westduitse Bondskanselier. Voorts stelde de vorst oprichting voer van een permanente commissie in Kongo, samengesteld uit door de alge mene vergadering van de Verenigde Naties aan te wijzen leden, en bijeen roeping van een conferentie van alle Kongolese leiders en de commissie voor herstel van orde en rust in het tand. Koning Mohammed wil een politieke wapenstilstand om de algehele verzoe ning te vergemakkelijken, alsmede de bevrijding van Loemoemba, evacuatie van alle Belgische trc epen, en ontwape ning van de Belgische burgers in Kongo. De Koning deed zeer nadrukkelijk een beroep op de Verenigde Naties om de hulp aan Kongo voort te zetten. Ver wacht wordt dat de conferentie dieper op de kwestie-Kongo zal ingaan tijdens besprekingen achter gesloten deuren. Koning Mohammed zegde de voorlopige Algerijnse regering de volledige steun van zijn land toe. Hij verklaarde verder dat Marokko zal blijven vechten tegen de „amputatie" van Mauretanië, dat een deel van het Marokkaanse grond gebied is. Na deze formele opoxungsrede zijn de leiders van Marokko, Ghana, Guinee, Mali en de VAR tot geheime bespre kingen overgegaan. Er zullen geen onenbare zittingen meer gehouden worden. Wel zal een slotcommuniqué worden uitgegeven. IETS van de sluier heeft de minis ter-president intussen wel Opge licht. En dan bedoelen wij niet datgene wat het kabinet aan concreets heeft toegezegd. Dat was al bekend uit de inmiddels bij de Kamer ingediende nota van wijziging van hoofdstuk IX-A. van de Rijksbegroting 1961. Keen, wij geloven, dat de passage van dö"regeringsverklaring: „Dit alles betekent ook het is haast overbodig bet te zeggen aat de regering niet zal aarzelen in te grijpen, wanneer in enige sector van de bouwnijverheid ontsporingen zouden dreigen", de sleu tel voor de oplossing bevat. Hieruit mag men immers opmaken, dat wan neer dat nocig Is ook in de vrije sector van de woningbouw zal worden „af geremd". Maar laten wij ons nog niet aan voortijdigeuitspraken wagen en het debat van vandaag afwachten alvorens een definitief oordeel te vellen. (Van onze luchtvaartredacteur) D snelheidsbeperking voor het iihrrefturbinevUegtuig Electra is uoor dc Amerikaanse rUksluchtyaart- dienst opgeheven. Voorwaarde is da. er enige technische wijzigingen aan de toestellen zijn aangebracht. Nadat - in maart vorig jaar boven de Ame- rlkaanse staat Indiana een Electra verongelukte doordat een vleugel afbrak, moesten de machines 65 km onder hun normale kruissnelheid van 650 km per uur blijven, om hot triltingsgevaar te verminderen. De Lockheedfabrieken in Califor- nië, waarvoor deze gang van zaken een zware financiële slag betekende, is onmiddellijk begonnen wdjzigin- - gen aan de reeds verkochte machines r' aan te brengen. Onderzoekingen hebben nu aangetoond dat deze k technische veranderingen het moge lijke gevaar hebben opgeheven en a dat deze toestellen nu weer met de normale kruissnelheid kunnen vliegen. Bij de KLM. die met twaalf Elec- tra's vliegt, werd h<ït bericht inet grote vreugde ontvangen. Najaar 1959 nam onze luchtvaartmaat schappij de eerste Electra in dienst. Dit vliegtuig (plaats voor 64 passa giers) bleek goed te voldoen en 1 wordt „ons betrouwbare werk paard" genoemd. De snelheidsbeper- king bleek echter een ernstige han- öieap te zijn. Niet zo zeer om het tijdverlies dat bedraagt op som mige trajecten slechts vijf minuten maar vooral om de psvchologi- - sche uitwerking op het vliegende publiek. Veel mensen bleken de Electra niet meer te vertrouwen en de KLM heeft dit terdege gemerkt. Dit h' -ft de maatschappij geld gekost. Van de twaalf KLM-Electra s zijn er nu twee gemodificeerd. Telkens zullen er twee Eiectra's naar de Lockheedfabrieken in Amerika wor den gevlogen voor het ondergaan van de technische veranderingen. Dit kost ongeveer een maand werken. De KLM-directie hoopt in april, wanneer de drukke zomerdienst be gint, al haar Eiectra's gemodificeerd te hebben. Verwacht mag worden dat de Nederlandse rijksluchtvaartdienst het besluit van de Amerikaanse rijksluchtvaartdienst tot opheffing van de snelheidsbeperking zal be krachtigen, Met ingang van april zullen de KLM-Electra's dan weer met hun normale snelheid vliegen en hopelijk het Vertrouwen herwinnen van dé passagiers. Het stakingsconf liet In Belffi* ver toonde gisteren praktisch hetzeifd beeld als dinsdag. In het heftige aanvallen van de socialisten op een onverstoorbare premier Eys kens. op straat ongeregeldheden, voor namelijk veroorzaakt door opgeschoten jeugd, waarbij steeds de poUtie de sterkste bleek. De Kamer van Afgevaardigden was afgeladen toen het debat over de versoboringswet werd hervat. „U bent de vrijheid in dit land aan het om zeep helpen", riep de socia list Major uit, „ge wilt een dictatuur vestigen." Voorzitter Kronacker maakte herhaaldelijk van zijn ba- mer gebruik om de oppositie tot stil te te manen. Major, die zich persoonlijk: tot Eys kens richtte, zei: „U torpedeert elke mogelijkheid tot het vestigen van goede betrekkingen tussen de bur gers van dit land". Onder het spreken schudde deze af gevaardigde de vuist naar ae premier, die onbewogen achter de regerings- tafel zat. Major sprak tevens de geruchten te gen volgens welke hij zich bereid heeft verklaard tot besprekingen met lei ders van het christelijke vakverbond grond zoveel mogelijk bescherming zochten, konden later ongedeerd uit stappen. Ook het Sabena-gebouw werd weer met stenen bekogeld. Bij socialistische bonden aangeslo ten winkelbedienden in Brussel schaarden zich gisteren bij de stakers, maar de gang van zaken in de waren huizen werd er nauwelijks door ge stremd Bij de toegang tot de haven van Gent is het vanmorgen tien minuten lang tot een handgemeen gekomen tussen leden van twee vakbonden, de socialistische en de rooms-katholieke. De leden van laatstgenoemde vakbond.- wilden het werk in de ha ven hervatten. Ze wer den door socialistische posters tegen gehouden. De rijkswacht kwam tussen beide. Ondanks het feit dat de gouverneur van de provincie en de burgemeester van de stad Antwerpen de reinigings dienst gelast hebben het werk te her vatten, zijn de werkzaamheden niet opgenomen, waardoor er thans meer dan vijfduizend ton huisvuil in de straten van Antwerpen ligt. Elke nieuwe dag van stakingen be tekent het verlies van honderden nieuwe betrekkingen, 20 heeft de Bel gische minister van Openbare Wer ken, Van den Audenhove, gister avond in een radiotoespraak gezegd. De economische expansie wordt met ver scheidene maanden door de staking vertraagd, aldus de bewindsman. Ket Britse vakverbond TUC heeft besloten het Belgische socialistische vakverbond een rentevrije lening tot een bedrag van 50.000 pond sterling (ruim een half miljoen gulden) te ver strekken. Het Belgische vakverbond had hierom in verband met de sta kingen verzocht. Na de rede van Major, die op luid ruchtige toon het aftreden eiste van de regering-Eyskens en intrekking van de versoberingswet, ontstond heftig tu mult. toen een socialistische afgevaar digde zei dat hij en drie andere socia listen door de politie met het geweer In de aanslag lastig gevallen waren. Het viertal was door de politie hardhandig aangepakt toen het in Braine-le-Comte uit zijn auto was gestapt om te spreken met leiders van een plaatselijke betoging. De Belgische minister van Binnen landse Zaken, Lefebvre, antwoordde dat hij een volledig verslag van het incident zou opvragen. Hij werd on derbroken door uitroepen van de so cialisten, „Gendarmes zijn moorde naars" en geklap met lessenaars. Le febvre zei dat hij opdracht had ge geven niet op te treden tegen vreed zame betogingen. De socialist Dejardin verzocht Eys kens om een krantebericht te ontze nuwen, volgens hetwelk de premier om speciale volmachten voor drie maanden zou hebben gevraagd. Eys kens reageerde niet en bleef onbewo gen op zjjn plaats zitten. Enkele honderden studenten en „no zems" hadden intussen vergeefs ge tracht de „neutrale zone" van Brussel binnen te dringen. Be verplaatsbare prikkeldraadversperringen met daar achter afdelingen rijkswacht te_paard, bleken echter een te grote hinderpaal te zijn. _„t,„ Enkele tientallen Brusselse politie agenten, die resoluut ingrepen, joegen de jonge onruststokèrs uiteen en wis ten in korte tijd de orde te herstellen. Dezen waren er vóór het bereiken van de „neutrale zone" in geslaagd een stadsbus en een tram tot stoppen te dwingen. Met een regen van stenen werden de ruiten van de voertuigen vernield. De passagiers, die op de uit Willemsdorp. (Van een onzer verslaggevers) De 44-jarige schipper E. Maaskant uit Zwijmlrecht is woensdagmiddag in het Hollands Diep bij Willemsdorp verdronken toen de baggermolen Annie" daar plotseling omsloeg. De schipper werd, terwijl hij op de kiel van de nog drijvende molen op red ding wachtte, naar de diepte gesleurd toen de molen snel zonk. Hij laat een vrouw en acht kinderen achter. De molen werd gesleept van Zwijiv- drecht naar Oosterhout; achter de „Anmie" was een woonark vastgemaakt met daarachter een mastbak en een ankeraak. De schipper en machinist, J. K. de Vries uit Dordrecht, bevon den zich op de molen, de heer J. Kistjes uit Dongen zat in de mastbak en de heer B. Klop uit Hardinxveld was in de woonark. Toen de sleepboot de sleep het Hol lands Diep op wilde trekken, kreeg het door een harde wind hoog opge zweepte water vat op de zijkant van de molen, waardoor deze omsloeg. De machinist kwam in de golven te recht, de schipper slaagde erin tegen de zijkant van de baggermolen om hoog te klauteren en zich voorlopig op het vlak in veiligheid te stellen. De sleepboot draaide om en schoot de machinist, die zich gelukkig drij vende wist te houden, te hulp. In middels waren de heren De Vries en Klop in de ankeraak gestapt en zij roeiden uit alle macht naar de omgeslagen baggermolen toe om de schipper er af te halen. Helaas kwamen zij niet op tijd: doordat de compartimenten geheel met water waren volgelopen, zonk de moten voor hun ogen weg en werd de schipper meegesleurd. De opvarenden van de sleep wer den hierna geholpen door manschap pen van het korps commandotroeoer, In een der loges van de vergaderzaal der Tweede Kamer ziet ex-lnforma- teur prof. De Gaay Fortman toe, hoe premier De Quay de regeringsverkla ring voorleest. Schuman, „de vader van Europa", is dinsdag tijdens een wandeling bij zqn woning in de buitenwijken van Metz gestruikeld en gevallen, waarna hij niet meer kon opstaan. HU werd naar het ziekenhuis overgebracht, waar later verklaard werd, dat de toestand van de 74 Jaar" oude staatsman, „tot grote tevredenheid stemt". Schuman, die premier en minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk is geweest, heeft de stoot gegeven tot de oprichting van de Europese Kolen- en Staalgemeenschap. Generaal Heusinger, inspecteur-gene- ra&l van de Duitse strijdkrachten, tzal van 18 tot 21 januari een bezoek aan Groot-Brittannië brengen als gast van het ministerie van Defensie. Heusinger zal binnenkort voorzitter worden van de militaire commissie van de permanente NAVO-raad. Ruim een week na de diefstal van twee kostbare etsen van Rembrandt uit het Teylermuseum In Haarlem heeft de Haarlemss recherche, naar thans eerst blijkt, een verdachte aan gehouden. De etsen, die een totale waarde van ƒ31.000,— vertegenwoor- digen, zijn echter noff steeds zoek. De verdachte is een 28-jarige ver pleger, op wie men doorslaggevend bewijsmateriaal heeft aangetroffen. De man was kort voor de diefstal werk zaam bij het ziekenhuis „Jonannes de Deo" in Haarlem. Hij bleek op vrijdag 9 december, een dag voordat de ver missing ontdekt werd, de enige per soon geweest te zijn, die het Teyler museum bezocht had. In het bezoe- kersboek had hij een valse naam ge schreven, maar de recherche vond 00 hem het toegangskaartje van die dag. De naam, die hij in het bezoekers- boek had geschreven, bleek de naam van een andere verp'eger uit het Haarlemse ziekenhuis te zijn, die m het bezit van een boek over etsen van Rembrandt was. De verdachte, die door de rechtbank inmiddels voor dertig dagen in voor lopige hechtenis is gesteld, van welke beslissing hij hoger beroep heeft aan getekend bij het Hof te Amsterdam, stond reeds eerder ter beschikking van de regering, maar had zo juist proef verlof gekregen. De 'recherche heeft huiszoekingen gedaan bij familieleden en bekenden van verdachte, maar tot nu toe ontbreekt nog elk spoor van de waardevolle kunstwerken. it OG geen twéé weken nadat htl» IN H. M. de Koningin het ontslag van het kabinet had aangeboden, leest prof. De Qnay in.de Tweede Kamer voor, dat de gronden die .tot dieontslagaanvrage hadden geleid, zijn vervallen. De afgezette Turkse president Bayar en zeven andere beklaagden, zijn van daag vrijgesproken van het moedwil lig aanwakkeren van de gewelddadige anti-Griekse relletjes, die vijf jaar ge leden in vele delen van Turkije hebben plaatsgevonden. Een vonnis tegen ex-premier Men- deres, de oud-minister van Buiten landse Zaken Zorloe en de oud-gou verneur van Ismir Hadimii, die even eens beschuldigd waren van mede plichtigheld aan ds relletjes, is aan gehouden, hetgeen erop duidt, dat ze •waarschijnlijk schuldig zullen worden bevonden. De vrijspraak van Bayar kwam als een verrassing. Uit de overwegingen van het vonnis bleek, dat de vrijspraak gebaseerd was op een nieuwe wet welke bepaalt, dat een president alleen vervolgd kan worden wegens vergrij pen tegen de grondwet en de nationale veiligheid. De 76 jaar oude ex-president blijft in gevangenschap op beschuldiging van schending van de grondwet en hulpverlening bij de vestiging van een dictatoriaal regime in de tien jaar, dat premier Menderes aan de macht was. De verhoren over dit deel van de tenlastelegging zullen binnenkort beginnen. Op de onbewaakte overweg in de Molenstraat, tussen Vught en Esch, is een personenauto door een trein ge grepen. De bestuurder, de 25-jarige vertegenwoordiger M. de Bruin, uit Wychen was op slag dood. De auto werd 210 meter meegesleurd en werd totaal vernield. JEN depressiegebied bedekte van- ■s morgen Scandinavië en Noord- Duitsland. De kern in dit laatste ge bied nam echter snel in betekanis af onder invloed van een zwakke rug van hogedruk die over de Britse eilanden naar het oosten beweegt. Het depressie- gebied veroorzaakt boven Rusland een brede zuidelijke luchtstroming waar mee zachte lucht naar het noorden tot 'nnen de poolcirkel wordt gevoerd. In een groot deel van Europees Rus land komt dan ook dooi voor. Op de oceaan koerst een depressie 0ver het zeegebied ten zuiden van IJsland naar het oosten Het front van deze depres sie zal in de komende 24 uur in ons land plaatselijk enige regen brengen. De wind draait naar het zuidwesten en zal tamelijk zachte lucht blijven aan voeren. Bij New-Foundlard is een diepe en zeer actieve depressie ont staan, die waarschijnlijk de oceaan op zal trekken. HET Nederlandse koninklijke gezin doet het goed op de ski's in het Oostenrijkse wintersportoord Lech. Toen koningin Juliana woensdag de lange latten aanbond en van de Kriegershorn afsnelde, werd zij door een groepje bewonderende skiërs gadegeslagen. Gerhard Jochum, de skileraar van de Koningin, verklaarde: „Ik heb in haar klas maar een paar leerlingen die zoveel kracht en talent tentoon spreiden." Prins Bernhard en prinses Irene beho ren zo langzamerhand al tot de er varen skiklasse. Erich Mossbrugger, een hotelhouder die de Prins en de Prinses op hun dagelijkse tochten als gids begeleidt, verklaarde: „Ge woonlijk moet ik aan het eind van een afdaling op mijn volgelingen wachten, maar met hen is het anders. Soms ziin ze er eerder dan ik." Ook prinses Marijke bekwaamt zich in de snelle glijsport. In het beginners klasje is zij een der besten, NEDERLAND heeft er bij de Ver enigde Naties weer krachtig op aangedrongen, een waarnemer na» Nieuw-Guinea te sturen. Het hoofd van de Nederlandse delegatie ba de V.N., mr. C. W. A. Schiirmann, heeft dè plaatsvervanger van Hammar- skjoeid een brief aangeboden, waarin dit verzoek was vervat. Die brief was een antwoord op ecu brief die de Indonesische ambassa deur bij de VJÏ„ Soekardjo Wirjo- pranoto, in december aan Hammar- skjoelö had overhandigd. Er stond o.m. in, dat de toestand tn „West- Irian" een gevaarlijk punt had he in 'het Nederlandse antwoord werd gezegd, dat Wirjopranoto „een ge heel vals beeld van de status van Nederlands Nieuw-Guinea en van de daar heersende omstandigheden had gegeven. „De Nederlandse regering is er van daag meer dan ooit van overtuigd, dat over Nieuw-Guinea een onpartijdig verslag uit de eerste band beschikbaar moet komen", aldus mr. Schiirmann in zijn brief Hij vervolgt: „Ik heb des wege de opdracht, met nadruk het aan bod te herhalen, dat U in juni I960 werd gedaan, en te verklaren dat mijn regering van harte zou Instemmen met het zenden van een persoonlijke ver tegenwoordiger, met opdracht om U en door U de leden van de Verenigde Nati-es, voor te lichten over de om standigheden in het gebied." 16 gepensioneerde Franse generaals, onder wie generaal Guillanme, voor malig chef van de generale staf en gewezen resident-generaal van Frank rijk in Marokko, generaal Boyer de la Tour, die achtereenvolgens Frans resident-generaal in Tunesië en Ma rokko was, generaal Zeiler, voormalig stafchef van het Franse leger, heb ben te Parijs een „brief aan bet Franse volk" gepubliceerd, waarin zij uiting geven aan hun bezorgdheid over de Algerijnse politiek van de regering- de Gaulle en de kiezers verzoeken zondag a.s. „neen" te stemmen. „De waarheid is", aldus onder meer deze brief, „dat slechts een zeer klein gedeelte van de Algerijnse jeugd bij de opstand in Algerije, die door het internationale communism, wordt ge leid, is betrokken". Bij een aanval van regeringstroepen op twee schuilplaatsen van de com munisten in Centraal-Vietnam, zijn 20 communistische guerrillastrijders gedood, zo is woensdag van de zijde van de Zuidvietnamese regering in Saigon vernomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1