^irVATERvf Binnenstad van Hollands oudste stad wordt groots Randstad Veertig jaren Groene Kruis-werk te voor jubilerende kapitein Zaalvoetbal TSB gestart Schiedams politieman wordt predikant Schipper verdronken na aanvaring Mc, Vlaardingen saneert „City" op historische bodem varia. Grote feestweek op komst Schiedams politienieuws Oliebollenjubilade goed geslaagd Vlaardings poUtiemeuws!lï^TOlil&^l3^S°lKjUl, .«"kS'S £"„dr5b'3£! ÏSS Zwaluwen voor krachtproef j Sparen in december Moeilijk Topjaar voor H.V.O. Prijzen nieuw jaarsvuur YOGELEA Oprichting Jaaroverzicht VI. Bond L.O. V.D.V. speelde gelijk Subsidie Witboek der Levenden Feestavond jubilerende W.F. werknemers iHBSS ontvangt De Zwerver Feest „De Verzamelaar" laai i weer ruilen Vrouw en kinderen «ered SStfSgMf-r nip (Van onze speciale verslaggever) VLAARDINGEN. „Wij zullen wel nooit tegen Rotterdam op. kunnen voor wat betreft uitbreidingen, maar vast staat dat Vlaar dingen niet stil staat ten aanzien van de binnenstad-sanering''. Dit vertelde ons de heer M. Bot, chef van de afdeling stadsuit breiding van het gemeentehuis te Vlaardingen. SCHIEDAM. Toen op 22 januari van het jaar 1921 het Kethelse .Groene Kruis" werd. opgericht en men bij die oprichting slechts 96 personen om de wieg bij de geboorte zag staan, had niemand durven hopen, dat deze vereniging nog eens zou uitgroeien tot een bloeiende afdeling van de Zuidhollandse Vereniging „Het Groene Kruis", waar van deze afdeling Kethel en Omstreken inmiddels één van de 989 plaatselijke Groene- of Witte kruisverenigingen in den lande is ge worden. VLAARDINGEN Voor de ka pitein van de sleepboot „Brielse Maas" was het woensdag een bij zonder heuglijke dag. Niet alleen werd in het restaurant „Vul- caanhaven" van het Havenbedrijf „Vlaardingen-Oost" N. V. het veertigjarig dienstverband van de heer A. F. G. de Reuver ge vierd, maar de huldiging ging tevens gepaard met het uitreiken van de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver aan de sleepbootkapitein. Burgerlïjke stand van Vlaardingen Terugkomende op die subsidie: hierover is het bestuur zeer tevre den en verheugt zij zich er op, dat bij de gemeente en rijksinstellin gen het grote belang van dit werk wordt ingezien. Variant Twee poppenspelen in Irene SCHIEDAM Dezer dagen heeft bij de gemeentepolitie van Schiedam een afscheid plaatsge vonden, wat verre van alledaags genoemd kan worden. Commissa ris K. Rijpma sprak dominee J. Bovenberg toe, die de afgelopen acht jaren zijn krachten heeft ge geven aan het Schiedams po litiekorps. Hij werkte daar als adjunct-commies op de admi nistratie. vil K VLAARDINGEN. De v.v. „Zwalu-i VLAARDINGEN. Bij de Rijkspost- Wanneer de heer Bot, hij is een groot kenner van de Vlaardingse historie, het eerste met een misschien weinige dee moed iaat klinken, het „wij staan niet stil" is overtuigender. Niet alleen bij woorden is het gebleven op deze afde ling van het prachtige Vlaardingse ge meente-, of moeten we zeggen: „stad huis"? Neen. met man en macht wordt gewerkt aan de plannen, die hun oor sprong vinden in een prognose van Ge deputeerde Staten. Deze prognose houdt in: tot het jaar 1980 moeten jaarlijks 1000 -woningen ge reed komen. Zoals de zaken nu staan, heeft het er alle schijn van, dat dit met dat jaar ook zal worden verwezenlijkt. „Saneren is (overall moeilijk", aldus de heer Bot, „en niet een enkele maal wordt op vele formele moeilijkheden ge stuit." Aanvankelijk werkte men in Vlaardin gen met een oud saneringsplan van 1943, dat was ontwikkeld door stede- bouwkundige Van der Kloot-Meijburg uit Den Haag. Het bezwaarlijke van dat ontwerp of plan was echter dat het berustte op een inwonertal van 35.040, uitgroeiende tot 70.000. Uiteraard, nu deze cijfers respectieve lijk zullen worden verdubbeld, was een ander plan nodig. Hierin, is voorzien door ir. W. van Tijen, de huidige stede- bouwkundige van Vlaardingen. Voor één van de belangrijkste gemeen ten in het evenzo belangrijkste deel van Nederland, Vlaardingen in het Water weggebied, is nu een plan tot stand ge- komen dat met een kunstwerk in de binnenstad uniek is in Nederland. Dit ba sisplan beoogt een uitbreiding van 80,000 tot 160.000 inwoners. Men rekent, dat omstreeks 1980 Vlaardingen geheel zal zijn volgebouwd. Met andere woorden, dan moeten er 25.000 woningen gereed zijn. Om een beeld te geven van de oude toestand; omstreeks 1945 had Vlaardingen 40.000 inwoners, met daar bij in de Indische buurt 1000 -woningen en 3500 woningen in. de Barberspolaer. Vlaardingen, een op een middeleeuws patroon gebouwde binnenstad, heeft nu een radicale sanering -ter hand geno men. S.Niet minder dan 1600 oude -panden verdwijnen successievelijk. Hiervoor in de plaats komt een moderne „city" met grote winkelpanden, een centraal plein, omgeven door warenhuizen, kan toorgebouwen, restaurants en als het meest unieke element een brede ver keersweg over de binnenstad heen. Een weg, die het oostelijk deel van de stad met het westelijk deel verbindt. Eén project vraagt op het ogenblik wel zeer in het bijzonder de aandacht - - Er wordt thans één nieuwe woon wijk (het westelijk deel) gebouwd fiiet 5700 woningen, 120 winkels, 200 kleinere bedrijfsruimten, 16 scholen, 4- kerken, 4 turnzalen, een spoorweg station, een rioolgemaal, een flatge bouw voor bejaarden en (school-) sportvelden. - Voor de bouw zijn vijf jaar in dit plan uitgetrokken, terwijl men er reeds voor de helft <wat betreft de woningen) mee gereed is. Na dit grootse project, zal dan met de meeste spoed worden begonnen aan het projecteren van ruim te voor 2 x 40.000 inwoners. Met de binnenstad heeft de ontwerper dat deel van de stad bedoeld dat rond de eeuwwisseling ten westen van de Oude Haven lag. Binnen het raam van één mensenle ven. zal geen bebouwing van de vorige eeuw meer worden aangetroffen, zo ver- telt ons de heer Bot vol trots Een schril contrast hiertegen, zo vervolgt hij, is het feit, dat Vlaardingen niet alleen pretendeert de oudste, maar tevens heeft bewezen de oudste stad van de beide Hollanden (Noord-Zuid-Holland en Zeeland) te zijn. Waar 4500 jaar geleden op deze' plaatsen In Vlaardingen al werd ge woond, is door opgravingen gebleken, -dat zowel Franse als Scandinavische in vloeden zich hier lieten gelden. werd gemeld, zal hierboven een kunst werk. een viaduct, worden aangelegd. Naar we vernamen. Zal met de aan leg van deze weg in februari een begin worden gemaakt. Verder is het .blok Korte Hoogstraat gereed; alsmede de noordzijde van de Hoogstraat (voor 2/3 deel): en de zuid zijde van deze straat is ook reeds ge heel gereed. De kop van de Biersloot, de noordzij de van het Liesveld en een deel van de Zuidzijde van de Fransenstraat is ook gereed gekomen. De zuidzijde van het Liesveld Is voor de helft in aanbouw en zal de volgende maand worden geopend. Het zijn geen holle ■woorden geweest, die de heer Bot tot ons sprak, het zijn woorden geweest, die duidden op een hardnekkige vasthoudendheid en oog .voor vernieuwing. En daarmee is de geest van Vlaardingen ten voeten uit getekend. VLAARDINGEN. Tijdens een fees telijke bijeenkomst in het restaurant „Yulcaannaven" van het Havenbedrijf „Vlaardingen-Oost N.V." ter gelegen heid van, het veertigjarig dienstjubi- leum van de heer A. F. G. de Reuver, kapitein van de sleepboot „Brielse Maas", heeft de directeur van H.V.O.. de heer P. Baaima, medegedeeld, dat 1960 voor het Havenbedrijf een topjaar is geweest. De tonnage-omslag bedroeg in dat jaar ongeveer 3.600.000. Het gaat hier in hoofdzaak om de overslag van erts en kolen van. de schepen op de wal of in de lichters. Verwacht wordt ech ter, dat ook ditjaar deze cijfers zullen worden bereikt. Sedert de stichting van H.V.O. werd deze hoge tonnage nimmer bereikt. Het vorig record jaar kende men m 1929 toen de tonnage-omslag 3,500.000 bedroeg. wen" staat zaterdagmiddag een kracht proef te wachten, want de Vlaardbigers spelen een uitwedstrijd tegen Zwart Wit in Rotterdam. De Varkenoordbewoners zijn de laatste wedstrijden bijzonder goed op dreef, want onlangs zagen zij kans het toen nog ongeslagen 's Grav.S.V. een neder laag te bezorgen. Daarom zal het voor Zwaluwen niet meevallen om ook maar tot een puntenverdeling te komen. Toch putten de Vlaardingers moed uit het feit, dat sedert vorige week ook een mental-trainer aan hun vereniging ver bonden is en wel de heer M. W. Zal me. Opstelling van de Vogels luidt: d. V. d. Reydcn, a. Don en Stouthandel; m. v. d. Ree, Sloots en Post; voor: Bergwerf, de Bloois, Nuis, v. d. Berg en Hooger- boord, TSB komt op eigen terrein uit tegen Bolnes en wanneer de Shell-bewoners niet al te dicht bij de onderste plaats willen komen, dan zullen zij op Bolnes minstens één punt moeten veroveren. HVO gaat trachten om TOGR te klop pen, welk duel op eigen grond gestre den zal worden. De eerste ontmoeting eindigde onbeslist (22) en zaterdag middag tit er wel meer in dan een ge lijk spel. Deze wedstrijden beginnen om kwart voor drie. spaarbank werd in december 1960 inge legd voor ƒ344.151,35 en terugbetaald] 253.239,88. Er werd dus 90 911.47 meer ingelegd dan terugbetaald. Voor het nieuwjaarsvuur op de /and vlakte werden dit jaar circa 2500 bo men ingeleverd. In nauwe en prettige samenwerking met Politie cn de Dienst t Gemeentereimging werd de stad zo goed mogelijk ..uitgekamd". De traditionele prijzen zijn gevallen op de volgende lotnummers. t le prijs: no. Ill"; 2e prijs: no. 16; 3e prijs: no. 1368. Voorts nog prijzen op de no's: 151, 324. 487. 612. 773. 964. 1278, 1425. 1581. j 1713^ 2024. 2197, 2403. De prijeij kunnen worden afgehaald j aan het bureau van de V.V.V., Plan- J tage. i s mp* Toch is het dat geworden en momen teel telt deze 40-jatige vereniging bij de viering van. dit prachtige jubileum niet minder dan 575 leden en zal de wens van het bestuur om aan de 600 leden te komen, stellig niet lang onvervuld blijven. Kethel breidt zich immers steeds uit en volgens de voorzitter van deze afdeling, de heer J. Korpel, is de Kethelse bevolking overtuigd van de noodzaak van deze vereniging voor Ge zondheidszorg en verstaat men zijn taak in deze ten volle. M. Bot, chef afdeling stadsuitbreiding, Vlaardingen. ^historische achtergronden" Eigenlijk Is de oprichting van de ju bilaris heel eigenaardig in zijn werk ge gaan. Wijlen dr. G. Saner werd nJL in 1921 gehuldigd f v.m, zijn zilveren ambtsjubileum. Op de vraag, welk ge schenk dokter Saner zon willen hebben, antwoordde hij vastberaden: „Een Groe ne Knris-vereniging". Hoe'vreemd dit cadeau «ok in de oren klonk van de commissie van destijds, de Groene Krols-verenigtng kwam er en werd dr. Saner „overhandigd" als ge schenk bij diens zilveren ambtsjubi leum. Jïen eigenaardig geschenk, maar niet temin een prachtig idee van deze Ke- Na deze 4500 jaar is er feitelijk niet veel veranderd. Immers men bouwt nu weer FranseDura-Cragnet-en (Deense) Panagro-Larssen Nielssen woningen. Het gehele saneringsplan omvat 1600 kadastrale percelen, waarvan 1300 door de gemeente zijn aangekocht en circa SOO gesloopt Het zuidelijk deel van de Waalstraat zal worden aangewend voor het bouwen van openbare en bijzondere gebouwen. Het eigenlijke winkelapparaat zal ko men te liggen tussen WaalstraatHoog straat, terwijl aan het noordelijk deel ervan voornamelijk bedrijven (met aan de voorzijde showrooms) zullen verrij zen, die daar strikt nodig zijn. Tussen de Gedempte Biersloot en de Steinstraat zal een centrumplein wor den geprojecteerd met twee grote ge bouwen, die elk 8 a 10 verdiepingen zul len verkrijgen, terwijl de beide zijden worden bebouwd met winkels en 5 woonlagen waarvan reeds enkele ge reed zijn. Een geheel blok zal de volgende maand gereed komen. Loodrecht hierop staat het Liesveld, met 4-lagige winkels. De grootste moei lijkheid, hier in verband met het ver keer was wel deze Liesveld Zoals reeds In zijn toespraak onderstreepte de lo co-burgemeester, de heer H. K. van Minnen de belangrijkheid van de sleepvaart. Ook zei de heer Van Minnen, dat voor een kapitein een grote zelfbe heersing .gewenst is. Nadat de loco-burgemeester de ko ninklijke onderscheiding de jubilaris had opgespeld, werd het woord gevoerd door de directeur van H.V.O.,de heer P. Baakna. De heer Baaima wees op het veie werk dat de kapitein gedurende die veertig jaren had verricht, waarin hij de nadruk legde op het grote aandeel dat de jubilaris heeft 'gehad in het bin nenbrengen van de 25000 lichters, ixt de naoorlogse periode. De buitengewone geschiktheid voor tiet vak van de heer De Reuver bleek duidelijk uit het feit, dat hij reeds op 19-jarige leeftijd tot kapitein werd aan gesteld. Naast de gebruikeliibe gratificatie overhandigde de heer Baaima de bij de Koninklijke onderscheiding behoren de draagmedaille. Aan het eind van zijn toespraak sprak de heer Baaima de wens uit, dat de 53- Geboren: wilhelmma. d v L de Jong en A Barendregt: Karin H, d v H W Kiste- maker en A Scheer; Mensje, d v W Kok en S M Morman; Hermanus, z v p Heine- bai en J C Meijvogei; Renderina. d v j W Drop en A Schaar; Peter, z v N Droppert en P van Stein; Nicoiaas. z v P Ya5..E,s cn c O H.Luthart: Donalc. P. z v J A Tick en A J if M Numan: Caroline C. d v A van den Bent on E W Kleuver; Rene J, z v K L de Quiilettes en M Ritterbusch; ftaymun- dus X. z v A G Schippers en H J Denkers: Hendrik VV C. z v H van Holten en W C Vogel: Frederik, z v J van Dorp en M K Kreutzer. Overleden; A Vrijland, 2 d; B Droppert. 03 j. eeltig, v P Schonenberg; P Punt. 65 j. echtg. v A J Helnsius; M Leerdam. 74 echtg. v B K Kwak: A J van der VJies, .->0 echtg. v J P Hoogenverf; J Kuuper. 83 tved. v C Voogd. jarige -kapitein in de jaren die hem nog resten voor hij H.V.O. gaaf verlaten, dezelfde voorbeeldige wijze zijn ta mag blijven vervullen. Namens de ondernemingsraad werd het woord gevoerd door de heer M. v. d. Tas, die de vele verdienstee prees van de kapitein en daarbij wees op de prettige samenwerking. VLAARDINGEN. Ook dit jaar heeft de Vlaardingse Bond. voor Licha melijke Opvoeding (VBJLO) enkele hon derden meisjes en Jongens een onver getelijke dag bezorgd door het organi seren van een schoolsportdag. Door de uitbreidingswerkzaamlteden van de accommodatie van hei B.P.M.- sportpark, waarvan met medewerking van de directie in voorgaande jaren ge bruik mocht worden gemaakt, moesten de wedstrijden dit keer worden gehou den op de speel- en zonneweiden van het Koipabad. Inplaats van ibasketbal had men een aantal nieuwe spelen ingevoerd, zoals lijnibal en (het werpen met de kaitie- en tennisbal. In het binnenbad van het Kolpabad werden de zwemwedstrijden gehouden. Scholieren van 24 Vlaarding se scholen namen, aan deze wedstrijden, van de VBLO deel. Dit keer won de Jan Ligthartechool de eerste prijs. De wedstrijden om die VBLO-beker die op de haan van de Vlaardingse IJs club (feestterrein) zouden worden ge houden kwamen door een ontijdig inval lende dooi te vervallen. Misschien dat maar het kan weer vriezen of dooien deze beker dit winterseizoen, weer verreden kan worden. De VBLO verleende verder medewer king aan de sportwedstrijden, die ter gelegenheid van de bevrijdinsdag en op Koninginnedag werden gehouden. Op 30 april werd «Sier andere de traditione le kringloop rond de Vlaardingse ha vens in ere (hersteld. Deze loop werd gewonnen door de Fortuna-atleet L. den Hoedt. In verband met de voorgenomen structuurwijziging van de bond hieid de VBLO dit jaar geen algemene ledenver gadering. Het bestuur is reeds geruime tijd -bezig met tiet samenstellen van de nieuwe statuten en huishoudelijk regle ment. De voorgenomen structuurwijzi gingen houden in. dat elke tak van sport, welke de wens te kennen heeft gegeven in het bestuur te worden verte genwoordigd, recht kan doen gelden, op een zetel m -het VRLO-bestuur, Uit dit algemene bestuur wordt een hoofdbe stuur gekozen. Dit hoofdbestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secreta ris, ae penningmeester, alsmede de tweede voorzitter en de tweede sccrcta- Op de Koemarkt te Schiedam zijn bij de fietsenstalling gistermorgen om 8.20 uur twee fietsers met elkaar in botsing gekomen. Het waren de 2I-ja- rige kantoorbediende J. L. n H., die te veel links fietste en mej. ti. O., ver pleegster te Rotterdam. Mej. O. kwam te vallen en klaagde over pijn in de rug. Zij is naar het gemeentezieken huis gebracht, waar bleek dat zij het bekken had gekneusd. Door vermoedelijk dezelfde inbre ker of dezelfde inbrekers is in de afge lopen nacht een bezoek gebracht aan de kantoren van twee bedrijven in de Schiedamse industriewijk. In beide ge vallen is op ongeveer dezelfde wijze te werk gegaan. De buit is overigens maar mager; de in de kantoren aangerichte schade is groter. Door het overklimmen van een 2 me ter hoge afrastering, het uitlichten van een grote ruit en het uitsteken van een slot in de deur zijn de inbrekers in het kantoor van het bedrijf van Van der Oost n.v. aan de Jan van Riebeekweg gekomen. Daar zijn de bureau's open gebroken en overhoop gehaald. Als buit werd een loonzakje inhoudende ƒ78.21 meegenomen, terwijl de aange richte schade wordt getaxeerd op 300.— Op een bureau werd een vel papier gevonden, waarop met drukletters was geschreven: „Volgende week ijzeren kast, B.R." Het is de politie niet duide lijk wat daar de bedoeling van is. Dezelfde nacht is ook een ongewenst t bezoek gebracht aan het kantoor van Norbert Keurlmgs verf- en vernisfa- briek n.v. aan de Commieslaan te Schiedam. Ook hier is men over een afrastering geklommen, heeft men een ruit uitgelicht en heeft men de bu reau's in het kantoor overhoop ge haald. Het verschil is echter, dat in dit geval niets vermist wordt. Gisteren werd om 12.30 uur in de Boerhaveiaan te Schiedam de brom fietser G. H. C. G. uit Rotterdam, doordat hij niet oplette, aangereden door een personenauto, bestuurd door de heer J. V. uit Rotterdam, Bij de botsing kreeg de bromfietser een lichte hersenschudding en is naar het gemeen teziekenhuis gebracht, maar kon daar na naar huis. Zowel de auto ais de bromfiets werd licht beschadigd. De heer J. N. M. M. deed. bij de Schiedamse politie aangifte dat van zijn bromfiets, die in een galerij onder de woning in de Indenburgstraat bad gestaan, het voor- en achterwiel zijn gestolen. Van de bloemist K. W. de R. is de fiets verdwenen, die niet op slot in de Lorentzla&m had gestaan. A De rustend arts dr. J, D. Meer- waldt te Pernis heeft op 1 januari zijn functie als kerkvoogd van de Ned. Her vormde gemeente neergelegd, welke functie een lange reeks van jaren werd waargenomen. Tevoren maakte hij deel uit van het college van notabelen. Het ligt in de bedoeling om in de kerk- dienst van zondag 8 januari om half tien hieraan aandacht te schenken. A In de Geref. Kerk te Fernis wordt op zondag 8 januari des avonds om ze ven uur een zangdienst gehouden. Voorts ligt het In dc bedoeling in de j statuten een artfket (e doen opnemen, j waarin de mogelijkheid wordt vastgc- I legd commissies te benoemen, die (hoofdbestuur en algemene Jödenverga- i dering kunnen bijstaan bij de uitoefe- ning van hun taken. VLAARDINGEN. Ondanks het feit dat TSB in de eerste zaalvoetbalontmoe- tlng van dit seizoen een nederlaag heeft geleden tegen plaatsgenote VFC, was de start van deze tratningswedstrfjd uit stekend. Een gorrt aantal toeschouwers was getuige In de sporthal van het com- nlex aan de Vlaardingerdijh, het Sport park „Vijf Sluizen", waar TSB deze openingswedstrijd tegen een aantal teams van VFC speelde. Er werden twee ronden gespeeld, tus sen de diverse teams, waarbij iedere wedstrijd 2 X 7H minuut duurde. De uitslagen van de eerste ronde wa- iVFC 1 0i tcr 9VFC 2 1—1. TSB 3—VFC 3 0—0. TSB 4—VFC 4 1—1. TSB 5—VFC 5 0—4 en TSB 6— i VFC 6 02. Totaaluitslag 2—9. De tweede ronde begon met een bij zonder spannende match tussen de eer ste elftallen, waarbij TSB met een 4—3 overwinning uit de bus kwam. De reser ves wonnen eveneens en wel met I0. Team 3, 4 en 5 speelden resp. 01. 1—1 Cn 0—4, zodat dc uiteindelijke stand tussen TSB en VFC de uitslag 18—8 in het voordeel van de gasten liet zien. De organisatie hiervan was in goede handen bij het TSB-bestuur. Volgende week woensdag komt het Rotterdamse Snnrta on bezoek. VLAARDINGEN. Voor Ce eerste klasse competie van de Rotterdamse öambond, eindigde de in Excelsior gespeelde wed strijd VDV 2—RDG 2 in een 10-10 geluk spel De gedetailleerde uitslag luidt: VI.DlVI 2—r.d.G. 2' G. JanssenL. de Groot 0-2. R. C. v. WoerdenA. C. v- Spron- sen 0-2. J. Lucassen—-A. v, flaardewilk 2-0. R, de Vrles-S de Bruyne 1.1, L. Boudewtjns L. v. d. Berg 1-!, F. Dcjscnsj, J. Zwij- nenburg 1-1, G. Vos—H v. Doorn 0-2. W. Achterberg-—K. v. d. Poel 2-0, L. Smits— J. Bas 1-1, S. M. Korvet—J. Val 2-0. thelse arts van destijds. Door dit „ca deau" verstond de Kethelse bevolking reeds in 1921 haar taak en werd het fundament gelegd voor hetgeen het Groene Kruis nu voor hen is geworden, n.l. een organisatie, die door haar ar beid jong èn oud tracht bij te brengen èn te houden in een optimale gezond heidstoestand. In een speciaal daarvoor belegde hij- eenkomst heeft het bestuur van deze Groene Kruis-vereniging woensdagavond verteld, hoe het na de oprichting is ge gaan en welke belangrijke stappen se dert de oprichting (met succes) zijn ge nomen. Het waren er vele, waaruit bleek, dat deze afdeling in de loop der jaren goe de en vooruitziende bestnurderen heeft gehad en nog heeft. Begonnen werd in Café „De Vriend schap", waar men lange tijd gehuisvest werd en wat destijds zelfs uitstekend is gegaan. Er was dan ook alle medewer king. De coalitie-gedachte werkte in die be ginperiode al door en de jonge afdeling telde reeds in 1923 300 leden. Hierdoor, en door enkele bijdragen, kon in 1924 mej. v. Buitenen aangesteld worden als Huisverzorgster. In 1937 werd in samenwerking met het inmiddels opgerichte Wit-Gele kruis te Kethel overgegaan tot aanstelling van een Wijkverpleegster. Het heeft tot 1939 geduurd voordat dokter P. van der Kuy zijn plan tot op richting van een Consultatiebureau voor Zuigelingen kon realiseren. Dankzij het doorzetten van voorzitter J. Korpel, des tijds secretaris, voor het aanvragen van subsidie bij de Gemeente, werd dit in 1941 verkregen. Naast de grote activiteiten van de heer J. Korpel en zijn medebestuursleden, heelt de afdeling Kethel en Omstreken zeer veel te danken aan de plaatselijke arts, dr. P. v,d. Kuy, die de vereniging met raad en daad regelmatig ter zij de staat en waarop nimmer vergeefs een beroep wordt gedaan. Niettemin heeft men de contribu ties stellig niet aan de lage kant gehou den, want uiteindelijk moeten de leden zelf de verantwoordelijkheid van een lid- maatschap inzien en zullen de niet-le- óen de consequenties van hun niet-lid- zijn moeten aanvaarden. Tijdens de bezettingsperiode werd het Groene Kruiswerk onder moeilijke om standigheden voortgezet en door de an nexatie van Kethel bij Schiedam, in 1941, werd de subsidie groter, waardoor andere plannen weer konden worden uit gewerkt Zo wierp bet consultatiebureau voor zuigelingen rijke vruchten af en wer den nieuwe taken aangevat. De le wijk verpleegster, zr v. Dijk. die baanbre kend werk beeft verricht vertrok in 1942 naar Hoorn, maar op 1 juli 1944 kon zr. Backer worden aangesteld. In 1948 werd die opgevolgd door zr. Groe- nendaal die tot haar huwelijk in 1959 aan deze afdeling verbonden bleef. Op 4 januari 1950 kon een nieuw wijk- gebouw worden betrokken, waarin deze groeiende afdeling momenteel nog huist. 1952 was weer een goed jaar voor de jubilaris. Toen werd het consultatiebu reau uitgebreid door een 2e zitting en de Fraenatale Zorg ter hand genomen. Tevens werden plannen gemaakt voor een 2e wijkverpleegster. Twee vrouwe lijke bestuursleden, t.w. mevr. A. v.d. Laan-Bouma-den Ouden en mevr. den Hollander-de 'Wit deden hun intrede. Het ledental klom tot 450. Het 35-jarig bestaan werd in 1956 luis terrijk in Arcade gevierd en voorzitter J. Korpel zag een bekroning voor zijn vele werk door een Koninklijke onder scheiding in 1957, waarbij hem de Gou den medaille v/erd uitgereikt, verbon den aan de Orde van Oranje Nassau. In de jaren 1959-1960 volgde een be stuursbesluit om de huidige vorm van samenwerking met het Wit Ge!e-kruis te Kethel te becmdigen, doch dit doet niets af van de prettige verhoudingen, die beide verenigingen met eikaar hadden en momenteel nog hebben. Er heerst nog steeds een hechte samenwerking. De heer S. J. Poot volgde in 1932 i voorzitter Blommendal op. welke func- 'tie hij handhaafde tot 1949. Toen werd A Op de Schiedam-edijk ter hoogte i de huidige voorzitter de sceptcrzwaaier f van bet Plein 1940 te Vlaardingen wit- Ibu het Groene Kruis en dank rij dc de de tS-jarige wielrijdster N N links- .voortreffelijke samenwerking gaat het af slaan. Zij gaf geen voorrang aan deze vereniging bij haar 40-jarig jubi- een haar tegemoet komende personen- leum uitstekend. auto. De automobilist kon door krach tig remmen een botsing niet voorko men. Het meisje liep daarbij een lich te hersenschudding op. A De 8-jarige Pietertje van M. kwam bij het rolschaatsen op de Kethelwcg te Vlaardingen tc vallen en brak haar rechterbeen. Het meisje is door de v naar het Algemeen Ziekenhuis overgebracht. IT urineer l uilen een i errehi/ter, enig fotagmtiematenaallange (foAi.cn en netten Klaar gelegd heeft, dan Kun nen ne vertrekken. Heeft f' al deze attributen met? Vat is jutmnri, maar nog geen ramp. V kunt het op het ogenblik ook uel .onder stellen, nuns dan gaan ne deze Keer figutirlijlc ..n>ge len". at zullen tve tmarschijnlijk niet zo genieten ah wanneer tie in Kerke lijkheid deze sport gingen beoefenen. Maar dat kan in de toekom <t nog, ten- min «te, indien V net zo enthousiast tcordt als ik nadat de heer f. ran der Beek, Clemensstraat t>Ha te Botterdam, één en ander over zijn hfhbs, die de welluidende naam „rogtien" draagt, had verteld. ïï'el moet ik V er nog op wijzen, dat hiervoor een vergunning moet worden aangevraagd bij het mi nisterie van O. K, en IV, Deze geestdriftige togelaar, die in zijn let ensonderhoiid voorsiet als cor respondent van een Bank, Kent geert probleem met betrekking tot de t rije- tijdbesteding, teaarmee blijkbaar tele andere mensen le kampen hebben. IVanneer zijn werk het ook maar enigs zins toelaat, hult hij zich in zijn oudste kleding, trekt hoge baggerlaarzen aan en rijdt met zijn autootje naar de ta melijk schaarse natuurreservaten, die Nederland nog rijk is. Vooral de Bies bos heeft zijn bijzondere belangstelling, maar ook over de stranden zwerft hij graag urenlang rond. Hij it pat den in zijn element wanneer hij zich één voelt met de natuur. De heer Van der Beek betreurt het dan ook zeer, dat er zoveel hroedter- reinen verloren gaan. Hoewel hij ervan overtuigd it, dat dit in vele gevallen onvermijdelijk it. is zijn mening, dat de autoriteiten zirh uel moeten realiseren, dot hierdoor on herstelbare schade uordt aangericht. In dit verband noemde hij de plannen ten aanzien van „De Beer", n aar door de broedplaatsen tan de vogelt zullen moeten verdwijnen. Er uordt dan licht vaardig gesproken over het ter be schikking komen ran andere ftroed- plaaltvn alsof het gaat om het ter- plaatsen van em Kippenfarm. IVat nu precies de bedoeling tan het vogelenis, zal U nog met helemaal duidelijk zijn. Il'r vergezellen daarom in gedachten de heer Ven der Beek op zijn tochten. De netten, die hij medege nomen heeft, zijit rant donkergekleurd nylon, die tegen de achtergrond run struiken niet le zien zijn. Het is nu de bedoeling, dar de vogels uit eigen be weging of door opjagen in het net vlie genTerwijl ze proberen om ztch tveer los te maken, raken se hierin steeds meer verward, waardoor hel een een voudige mnk tijkt om ze te vangen. Toch is dit laatste niet helemar.1 nwir, want men moet hierbij de uiterste voor- akU-V;i zn-lutghew •achten, zndnr ze in het geheel me, tchadtgd warden. Vu it het ite taak van de t ogelnar om ze met «bso! ut e zekerheid ie de. lamineren, tiïinrbij, ;o mogetijk, nok geslacht en leef tijd n loeien ti orden taslgesteld Hierna Kn/gen ze een alu minium rmgetie om de poot, waarop het nummer lermeld staat tan het f'o. geftrekttiition le Leiden. Her betref/vnde nummertje uordt na u dit slation door gr gei en alsmede de datum en plants van het aanleggen tun dc ring. In het buitenland heelt men et eneens soortgelijke centrale punten, die zich 01 er hun ertaringrn neer met Leiden in i ei binding stel. ten. In de '<>op hui d" tijd Krijgt men op deze wijze t-tm ren bepaalde vogel, soort meer gegevens, waaruit een al. gemene conclusie kan worden getrok ken ten aanzien ton het „trekpaJrnun", zoals onze gids /iet zo typerend uil- dnikr. Indien 1 nog nier vermoeid bent tan onre titel alledaagse torht, zulten ii e nog et en luisteren naar hetgeen de lieer fan der Beek u-eet le lertricn oicr de andere t angmiddelcn. Ter it ijl het ringen teel it er/.- tergt, uordt toch slechts een klein gedeelte tan de vogels teruggemeld, vertelt onte gastheer, die ons op zo'n deskundige wijze in de geheimen der natuur to- leidt. Het gcejt de togelnnr dan ook een getoe/ uw voldoening deze tij. ding te tmteiuen. De heer Van der Beek, die in !'>->8 een strnndplui ter np Üchiermonnikoog geringd had, ontzing torig jaar uit Portugal de terugmel ding. Itjrfens de etrtirde terleif de heer I on der Beek ons nog dat vooral de gewone terugmeldingen van ieel naar. de zijn. Hneicel interessante „uitschie ters", zoals de berichtgei ing dat een kapmeeutc utt Europa m Mexiro werd aangetroffen, aardig zijn, zuilen de deskundigen met dit sensationele nieuws niet zo zeer gebaat zijn, daar dit uitzonderingen zijndie geen dui delijk beeld get en tan de betreffende tog e! in liet algemeen. SCHIEDAM. In oktober is ds. J. G, Jansen vaa de Herv. Wijkgemeente 5 op de contactavonden in bet wljklo- kaat Stephensönstraat 3 begonnen met een serie boeiende lezingen over het boek Nehemia. In het kader van deze Bijbelse cyclus hoopt ds. Jansen maan dagavond 9 januari te spreken over het onderwerp; Witboek der Levenden. SlHIEDAM. JPjLiiftaderdag 59 ja- nuari zal aan de werknemers van Wil ton Fyenoord. die in 1960 een jubileum hebben gevierd, m een feestelijke bij eenkomst in het Passage Tehater te Schiedam, het Vererend Getuigschrift J van de Nederlandsche Maatschappij vuor Nijverheid en Handel worden uitgereikt SCHIEDAM. Onder auspiciën van i de Schiedamse Gemeenschap zijn woens-' Ya" fe/e ,avo"? w?di vooi; dag in gebouw Irene twee poppenspelen medewerking verteend door dc Harmo - ni<* Wilt rvey HV0ri,weri rs es A es. vertoond. Deze voorstellingen waren be doeld als vakantie-attractie voor de jeugd. Er bleek genoeg belangstelling te bestaan. me „Wilton Fyenoord": na de pauze wordt het programma verzorgd dcor diverse artiesten, znais: Maya Bouma. Les Marvbants (diabolo-speii. The [Three Rethlems tacrobaticks Trio Wil- I ly Ré lAccordeanmuzieki. Tenslotte zal een filmbeeld van oud- Rotterdam worden gegeven onder de titel ..Rotterdamse Mijmeringen", trut i Alex de Haas als Explicateur cn muz.- t kaic omlijsting van Joop de Leur. De avond begint om acht uur. In de bezettingsjaren begon In feite; zijn arbeid voor het Christendom, Toen werd hij een ijverig werker voor] „Jeugd en Evangelie" van de Gerefor meerde kerk. Nadien begon hij voor het i aanvullend staatsexamen te studeren. Hij had toen. bet getuigschrift doch dit was niet voldoende om te Kam pen theologie te gaan studeren. Hij moest door zijn huwelijk zijn studie twee jaar onderbreken. Doch nadien toen hij zich een betrekking bij de ge meentepolitie te Schiedam had verwor ven ging hij weer onverdroten verder. Hij wenste niet op het geld van zijn vader te parasiteren, doch met eigen handen wilde hij in zijn levensonder houd voorzien, terwijl hij dan 's avonds van zeven uur af zich op zijn studie kon werpen. In 1954 stonden zijn hoog leraren hem toe zijn studie thuis ver der te voltooien. Hij hield echter schrif telijk contact met de hogeschool te Kampen. Hij deed jaarlijks opgave van de af gelegde tentamens. In juni van het vo rig jaar slaagde de heer Bovenberg voor het kandidaatsexamen. In oktober nam hij een beroep van de gerefor meerde kerk te Geesteren in de Ach terhoek aan. Zijn echtgenote zal hem ongetwijfeld van grote dienst kunr.en zijn. door haar ervaring die zij opdeed g-edurende de tien jaren dat aij ais maatschappelijk werkster bij het Bu reau Onderwijs te Schiedam werkzaam is geweest. SCHIEDAM. Voor HBSS staat za terdagmiddag op het spel of de Schie dammers mee blijven teilen m de «'rijd om dc bovenste plaats, of dat zij een on belangrijke rol in de middenmoot gaan vervullen. Immers komt De Zwerver uit Kinderdijk naar „Harga" om de oranje- heeft. w't'ifj polilitiiun omving van'hemden partij le geven en deze tegen- ne» Scnledamte korps een foto van het stander staat op de derde plaats met korpa aelf en een ets van de Juliana- twee punten voorsprong op de Schie- rï waar ds. Bovenberg gepreekt dammers. Bij winst van HBSS blijven sScheffers c.s. meetellen en daardoor een geduchte concurrent van leider Koz - j Boys. Verliest HBSS. dan is de aansluiting I met de leiders helemaal verdwenen, zo- I dat verwacht mag worden, dat de Schie-, i dammers hun uiterste best zullen doen om uit deze moeilijke wedstrijd t»ec punten te distilleren. léloi^hter dë rag en^e'comm'ustë verschijnt m de volgende opstel- die dit W€rk in handen he#»f£ Aaldijk; a. V. Walsum en De>I: - ,n nam3en rehad, sietMookhoek. Scheffers en v Duiven.' Werop met grote tevredenheid terug. Weliswaar droeg de actie de ondertitel 'p 50.000 bollen aan de man sre- bracht moesten worde», maar met de verkochte 23.500 oliebollen Is men best tevreden, «Mik al zag het er vrijdagavond worden cr 20.000 besteld zonden Daarom heeft men er 28 000 gebakken ten huize van de fam. C. H. Schwa-! germann aan de Beierlandsestraat te Schiedam. Het restant heeft men uitge deeld aan de rusthuizen, ziekenhuizen. bode: v. Droge, Meuidijk, Groeneweg en Vermeulen. Aanvang 2.45 uur. Rijnbende. .-"...-t^vtt, iVACllllUI/CH. SS f ^andwer. die dit presentje gretig hebben aanvaard. w»?tlnh0ïr W' ,v: d- 0aaR- bij wie alle bestellingen uiteindelijk terecht zijn ge- comen. xon ons dinsdagavond desge vraagd mededelen, dat men vol Inf is over «e meewerking. diT van veie z,! den bijzonder groot was. Doordat het vrijdagavond bij het bakken zeer gun- t mn Jha llcp. heeft men alles binnen het li i kunnen verwerken, waarvoor i men bijzonder veel waardering hoeft E^''i\Schwagermann?Y'e mee! Zeer terecht werd voor deze gelegen heid een uitgebreid feestprogramma sa mengesteld. zodai m de week van 23 tot en met 28 januari a.s Kethel en Schie dam in het teken zullen staan van dit jubileum. De hoogtepunten hiervan zijn dê feestavonden in ,,IV> Ark" op 25 en 26 januari, maar luc-naast staan vele activiteiten op het programma. De wens ran secretaris C. Dubhcld om dc woorden van Franklin Roo sevelt: „Laat ons voorwaarts gaan met een sterk en krachtdadig geloof" waar te maken in de komende jaren, noem on, omdat alle rekeningen nug mei binnen zijn. Wei staat vast. dat-S honderden guldens straks als batig saldo naar voren zullen komen, die ten deel zullen vallen aan het 75-jarige C J V waarvoor deze actie is geweest ,Pe ^et'- Vereniging Verzamelaargaat ook in iflfil weer door met het houden van ruilbeur- zen, zodat haar leden weer in de gele- rnmfon gest?!d zullcn worden eikaars Ur^roeX P°stzc8e!s- suikerzakjes, luci fersmerken, enz. om te rullen. ,JA dc,2aa! „Lybcrty" aan het Broers- maandag 9 januari weer ge- wJY n worden tot deze rui- ,aaln,au staan °P februari cn maart ruilbeurzen op het program- zal met het huidige aetieue bestuur stellig vervuld kunnen worden. De Kethelse bevolking staat hier burg voor, hetgeen de feestviering bij dit jubileum zal bewijzen, liet leven begint immert bij veertig.... D 5Van onze correspondent) De 43-jarige schipper F H. Heiim» van het 129 ton metende motorsc' „uerjo" uit Panheel Is dinsdagmid verdronken, toen zijn schip In de na aing van het ka»aa| IVessem-Ned weert in de Maas voor de sluis te Fa heel in aanvaring kwam met een Bel fisch schip. De vrouw van schipper Heijmf en haar twee kinderen, die na aanvaring overboord waren gesprt gen, konden door schippers in r roeibootje worden geholpen en n- de kant worden gebracht. Schipr KC'ijmen was aan de andere kr van de boot in het water gesprt" Ken en is verdronken. Zijn stoffel) overschot heeft men nog niet kun nen bergen. gebeurde, toen d- he* kanaal wilde irdraair toe-ment dat drie lege schep de mnnii UIt de Maas opvoeren. J1* Werd de "Gerjo" mi' 1 door .een van de drie, c lSn£end«ar "?j°Jn4vr 2" met schippt avond M^S; 18 ter p,aatw- vooral bü Sdiift overzichtelijk. Waar- ^vcnYi^ti shipper Heijmen de gegeven signalen niet gehoord.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 2