asm Ravage in Luik na stakingsopro oer Samenscholingen nu verboden De Bilt: nieuwe depressie Helikopter acht man Ned. kustvaarder haalt van Vandaag geen I voetbal Chroestsjew: "JNederland moet Nw-Guinea spoedig loslaten" Cornelia vocht ook tegen... slepershulp Auto op trein: twee doden Koopt op tijd uw zekerheid r Na Het Kamerdebat DE ZESTIG MENSEN GEWOND Belgische koning gaat praten met vakbondsleiders Prof. Yerrijn Stuart in ziekenhuis ZWARE SLAGZIJ NA SCHUIVEN VAN LADING Russische ivapens voor Djakarta Hotelbrand in VS eist 19 doden Apotheken in drie grote steden dicht op zaterdagmiddag r WA 'sr ik NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK M 6EURTS' Oonservenfabriek c.y 2ATERD VG 7 JAM AKI 1SS1 V*. J Directeur: II. I'K RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. ml VJ Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Ken staker, die voor een deel Alles 'ent de woedende stakers- sehuilrjnat in wolken traangas, bende maar te pukken kon krij- 'jnott een tranmjasgrannat terug gen werd gisteren in Luik vee lt aar tic politiemannen die een nicld. Pas na enkele uren shuuj- straat in het centrum van Luik den leger en politie erin de straten hebben afgezet. Bij de relletjes in schoon te regen. Hier zien -we een deze Belgische stad vielen giste- omvergeworpen politieauto en ren tal van gewondenüc arm. een vernield verkeersbord in het gerichte schade is enorm. centrum van Luik. Zon op Oproer Cent Een helikopter van de Marine- vliegdienst heeft gistermiddag acht bemanningsleden van de kustvaarder „Cornelia B2" van de rederij Bosma uit Groningen ge baald. Het schip dreef met zware slagzij voor de kust, ongeveer zeven mijl ten noorden van Hoek van Holland. De kapitein en drie betnan- ningsicrien bleven aan boord. De custvaarder is omstreeks zeven uur op eigen kracht de Nieuwe Waterweg opgestoomd. Het schip, dat veel schade heeft opgelopen, is vandaag door sleepboten naar Rotterdam getrokken, nadat men koortsachtig bezig was geweest de lading te verstouwen. De slag zij' is daardoor sterk verminderd. Vliegtuig Rotterdam! Wttt» de trithstraat 5.1. Tdef. 113700 1» I_0*t!m» !1U. I\;Mfir O Nu 4215!#. Klachlcndirnst abonnementen 18.301#30 uur ^atrrdaK* 17—18 uur. Telefoon 115700 %-Gr»vef!h*«e: Ituygrtuplrin I. Telefoon 18346? (3 lllnm! PiuUw* KW! Postgiro No. «24B67 Klschtrndu-nn 18 30— IS.10. Telefoon 302369 •Spulwcs 132. Telef. 4370. Aleldastraat 23 Telef. 65431 Dordrecht! Bcbledem: Ahonnementsprl.U 61 rent per «eek, J 3.65 per mestnd 17 #0 per kwartaal. Lomm nummer* IJ ceat. Vericiiljnt dageHJk». *Ftottw> (Geldig tot zondagavond) MEER WIN U Vannacht opklaringen met op de meeste plaatsen lichte vorst. Morgen overwegend zwaar bewolkt met tijdelijk regen, hier en daar voorafgegaan door natte sneeuw. Matige tot krachtige, langs de kust tijdelijk harde zui delijke wind en in het algemeen Iets lagere middagtem- peraturen dan vandaag. Morgen: zon op: 8.46 Maan op: 23.48 onder: 16.47 onder: 11.38 's opgei,doordat ,1e informateur kar..; heeft geiten weer de stand vrn zaken te bereiken die er wn.» vxtrdat de acute conflict- jituatie intrad. De regering heeft hnar s'ardpur.f ter- jaKe van de woninRbomvpohtieic zeals zij dat aan het einde van het debat oji 3 december innam, gehandhaafd. De A.R.- en C.li.-fracties hebben hun Standpunt zoaU dat in tie motie-Van Eibergen was neergelegd ook gehand- hafltd. Maar bet acute conflict, de bot.-mg js weg. Dat is het gevolg van het overleg dat 4e informateur met verschillende bij de saak betrokken mensen heef: gevoerd. Hieruit kan worden afgeleid dat de crisis met nodig was. Want als door een overleg met een informateur, mnder wij ziging van standpunten, een crisis Uit wereld geholpen kan worden, is het duidelijk dat de crisis onnodig was. JAS zij niettemin onvermijdelijk? Die vraag is moeilijker te beantwoor den. Want bij de oplossing van de crisis beeft de heer De C.aav Kortman een overwegende rol gespeeld. Kr. de heer De Gaav Fortman was er op decem ber niet bij betrokken. Voorts heeft o.i. de lijd een rol gespeeld. Daarom is het te betreuren dat op 2 december niemand, cn met r.ame geen antirevolutionair, op de gedachte is gekomen om schorsing der beraad slagingen t# vragen. Misschien hadden we dan door intern overleg kunnen bereiken, wat nu met behulp van de informateur bereikt is. Er rijn mensen die zeggen men kan die stem ook ia ons blad lezen dat een schorsing vanwege de oververhitting der Kamer op de bewuste avond niet mogelijk was. Het is allemaal achteraf praten, maar het Is jammer dat het niet la beproefd. ■'Am*. TJiR zijn natuurlijk bepaalde achtergrors. den in A.R.-kring die het ontstaan van het conflict hebben bevorderd. Ve len hebben daarover geschreven en ge zegd dat dit onder christenen zo niet mag toegaan, dat er zulk een aperte ïartstaiting' tussen hen ontstaat. Wij zijn het daarmee eens. En wj) zyn in A.R.- kring doende om te trachten de gerezen noefigtbeden uit da wereld te helpen. Bij de oplossing van de kabinetscrisis is gebleken dat deze gezindheid bij AJL- rainisters en A.R.-Kamerieden aanwezig is. Het zou niet van wijsheid getuigen over de dingen die men nog onderling ia vertrouwensvol beraad moet door praten thans in het openbaar te schrij ven. WjJ hopen dat dit eerlang wel kar. ea dat men er dan niet door behoeft te worden bedroefd, maar dat men cr door kan worden verblijd. TETS dergelijks moet men zeggen van I de verhouding tussen partijbestuur en fractie. Het ts duidelijk dat ook hier een meningsverschil is over de compe tentie van de fractie en die van het partijbestuur. Ook dit is «en zaak die doorgepraat moet worden en tot een oplossing ge bracht. Wjj moeten trachten samen te geraken tot een gemeenschappelijk zuiver inzicht hoe hier overeenkomstig het A.R.- beginsel de verhouding moet liggen. Meer zeggen wij er op dit ogenblik niet van. Om dezelfde reden als wij hier boven gaven, doen we zulks niet. DE gouverneur van de provin cie Luik heeft vanmorgen een decreet afgekondigd op grond waarvan samenscholingen van meer dan vijf personen op alle openbare wegen en pleinen in de provincie zijn verboden. In het decreet is een verbod opgenomen voor demonstraties en bijeenkom sten van welke soort dan ook. Tot deze maatregelen is besloten in verband met de zeer ernstige onlusten die gistermiddag in de stad Luik hebben plaatsgehad. Rij deze ongeregeldheden zijn zestig mensen gewond geraakt. Kif van hen liggen in ziekenhui zen. He aangerichte schade in Luik is zeer groot. Tijdens de relletjes leek het alsof in de stad een revolutie was uitgebroken. Dc ongeregeldheden, dc ernstigste die zich tot nu toe In het Belgische suldntsconflict hebben voorgedaan, ontstonden na een rede van de adiunct -secretaris-generaal van hef Alge meen Belrlsch Vakverbond. Renard, een van de vurigste leiders van de staking, tot een duizendkoppige me nigte voor het vakbondsgebonw. Onder gejuich van de vele duizen den stakers kondigde hij aan. dat „in de komende dagen, wellicht reeds in de komende uren. zat worden overgegaan tot het terugtrekken van de oïiderhoudspiGCjjen urt de zbne- ker.". Waarschijnlijk bedoelde hjj de vu ren te laten uitgaan, hetgeen zeer ernstige schade voor de hoogovens zou veroorzaken. ..Indien dit soort van totale sta king mislukt, zullen wij een op dracht geven tot bliksemstakingen. Dit zou jaren kunnen doorgaan. I AdrertPritiei Zon onder De Belgische radio heeft medege deeld. dal koning Boadewijn binnen kort overlegg gal plegen met „verte genwoordigers Hit de zakenwereld en van de vakverenigingen". In de uit zending werd geen reden gegeven voor de eventuele ontmoeting, maar er kan uit het bericht afgeleid wor den, dat de koning in toenemende mate bezorgd ts over de gevolgen van de staking voor de nationale econo mie. De staking dntzrt n aal 19 dagen. Renard verklaarde opnieuw voor stander te zijn van een federaal staats bestel in "eigië. „Wallonië is niet van plan nog lang onder het juk van het klerikale Vlaanderen te blijven zuch- 'en", zei hij. „Het enige doel van onze huidige staking blijft echter het intrek ken van de EenheicUwet". Ondanks een oproep van Renard om de kalmte te bewaren, trok na zijn toe spraak een menigte van 1600 tot 1700 staker# in twee grote groepen de stad in, een spoor van vernielde ruiten en omgegooide auto's nalatend. Het eerste grote gebouw dat het moest ontgelden, was het pas vorig jaar gereedgekomen station Luik Guillentins. voor een groot deel uit glas bestaande. De voorzijde van het stationsgebouw werd zeer zwaar be schadigd. In het fraaie stations-res taurant werd een enorme ravage aan gericht. De politiemannen bij het station werden volkom-en onder de voet gelo pen. Militairen kwamen de in het nauw gedreven politie te hulrt. D=> daten en ook de politiemannen tra-den zeer koelbloedig op. Hieraan is het >e danken, dat er geen doden zijn ge vallen. Pas als zij in groot gevaar ver keerden, maakten de militairen ge bruik van hun wapens. Zij schoten echter slechts op de benen van de stakeis. Tal van andere gebouwen in de stad moesten het ook ontgelden. Het post- i kantoor werd in brand gestoken. Het! gebouw van het liberale oagbla-d „La Meuse" (pro-Eyskens) en de gebou-j wen van banken en grote winkelbe-j drijven werden vernield. Borden wer den afgerukt, auto's omvergeworpen. Tegen het vallen van de avond werden de woelige elementen door herhaalde charges tot rust gebracht. 'tt de algemene luchtdrukverdeling - komt boren Europa en de Atlanti sche Oceaan non geen wijziging van betekenis voor. Een gordel van hoge- drukgebieden strekt zich uit t'aïl Noord-Afrika langs de Arnren en de Bermudas tot over de zuidelijke Ver enigde Staten. Ten noorden daarvan houdt de depressic-activite.t aan. Een fan deze depressies trok in de nacht van wijdas op zaterdag in betekenis afnemend langs de Waddenkust naar het oosten, oeroiod door een rug ran hoge luchtdruk. Deze zal ons land irt de nacht met Opklaringen en weinig wind passeren. Cc femperaturen zullen daar bij plaat selijk tot even onder het vriespunt dalen.. Zondag nadert dan het fronten- I)Jiteem van de volz znde depressie, hetgeen met toenemende wind en regen Sep aard zal gaan, hier eh daar moge- tijk voorafgegaan door natte sneeuw. Bij de frontpassage stijgt de tempera tuur weer tot waarden die de laatste tijd meer zijn voorgekomen, vl. 5 tot 7 graden. Dc voorzitter van de Sociaal-Econo mische Raad, prof. dr. G. BI. Verrijd Stuart uit Amsterdam, is gistermiddag na afloop van dc in het gebouw van de S.E.R. in Den Haag gehouden nieuwjaarsreceptie voor hei bedrijfs leven. onwel geworden. Prof. Verrijn Stuart is in de loop van de middag voor onderzoek In het ziekenhuis „Bronovo" in Den Haag opgenomen. Met ingang van 20 januari zullen 16.000 arbeiders van de Fordfabrie ken in Dagmham, Engeland on geveer een derde van het personeel van Ford in Engeland slechts drie dagen per week werken. In Gent trok een luidruchtige maar ordelijke stoet door de stad. Een hon derd oproerkraaiers scheidden zich af. Zij begonnen vuilnisemmers om te trappen en vergrepen zich aan gepar keerde auto's. Toen deze groep straat schenders de politie uitdaagde, dreef deze ze met traangasgranaten uiteen In Brussel hervatte de Kamer gis teren om twee uur de openbare be raadslagingen over de „Eenheidswet" Kort voor het middaguur hielden tweeduizend stakers een protestmars in een buitenwijk om vrijlating van dertig gearresteerde hetogers te ver krijgen. Incidenten deden zich niet voor. Van socialistische zijde zijn de ge ruchten volgens tvelke de socialisten met dc regering over een compromis onderhandeten. met grote stelligheid tegengesproken. n Alle wedstrijden die voor de KNVB voor vandaag waren vastgesteld, gingen in verband met de gesteldheid van de terreinen niet door. Ook in alle afde lingen van de KNVB zijn de wedstrij den die voor vandaag waren vastge steld afgelast. - - i" een gesprek met Scheveningen-radlo klaagde kapitein Ludwig over de slechte kwaliteit van het reddlngs- De bemanning van de „Cornelia B 2" werd door een helikopter van de Kon. Marine gered en naar het vliegveld Valkenburg gebracht. materiaal op zijn 488 ton nietende coaster. Men raakte onder meer de stuurboord-reddingboot kwijt en het bleek onmogelijk mede ten gevol ge van de zware slagzij de stuur boord-boot te strijken. De acht van boord gehaalde schepe lingen werden eerst naar het vlieg veld Valkenburg gebracht en vandaar naar het zeemanshuis „Stella Maris" in Rotterdam. Zij hebben hier de nacht doorgebracht De mannen, die gekleed waren In pyjama's, verklaarden dat zij plotse ling uit hun slaap waren gewekt (zij rustten uit van de wacht), doordat de lading was gaan schyiven. Het schip maakte al spoedig een slagzij van 45 graden. Kapitein Ludwig uit Ede had inmid dels al S.O.S.-seinen uitgezonden Spoedig daarop verscheen een vlieg tuig van de marine boven het schip. Even later arriveerden de reddingboot „President Jan Leis", de sleepboot „Humber" van L. Smit en Co's inter nationale sleepdienst en do redding boot „Dorus Rijkers". De kapitein vond het beter, dat zo- Premier Chroestsjew van de Sowjet- Cnle heeft vrijdagavond verklaard, dat Nederland spoedig de controle over Nederlands Nienw-Gninea sal moeten loslaten, aldus meldt het Sowjet-pers- bureau Tass. Chroestsjew zei dit in een interrup tie tijdens een rede, die de eerste vice- premier Mlkoyau hield ter gelegenheid van een receptie, welke de Sowjet- regering een Indonesische regerings delegatie aanbood. De delegatie staat onder leiding van generaal Nasoetion. Volgens Tass zei Mikoyan in zijn rede, dat in 1952, „tegen de wil van het volk in", Nederland West-Irian (Nederlands Nieuw-Guinea) in het Koninkrijk der Nederlanden had op genomen. Chroestsjew interrumpeerde hier op met de woorden: „Zij zullen- het er spoedig buiten moe ton laten". Mikojan vervolgde na de interrup tie van Chroestsjew: „De kolonialisten geloven npg eeuwenlang hun greep te kunnen houden op dit deel van het oor spronkelijk Indonesische grondgebied en dit trachten zij in het Westen, in de zogenaamde vrije wereld, als recht vaardig voor te stellen". „Gewone mensen noemen dit een voudig diefstal", aldus Mikojan, die vervolgens verklaarde, dat Nederland se troepen, met medeplichtigheid van de NAVO, „de bevolking van West- Irian onderdrukken". De Indonesische minister van Defen sie, Nasoetion, en viee-premier Miko jan tekenden een overeenkomst vol gens welke Rusland, wapens zal le veren aan Indonesië. Op dezelfe tijd verklaarde de Indone sisehe militaire attaché in Bonn, ko lonel Pandjaitan, dat er nu „op elk moment" een militair conflict om Het is van kapitein -T. w*. Ludwig uit Ede en zijn drie assistenten een heroïsche strijd geweest, die haar scherp over de noodgolf van Sche- veningen-radio was te volgen. Daar was allereerst de kalme stem van kapitein Ludwig, die slechts eenmaal van opgeven blijk gaf, toen hij de reddingboot Dorus Rijkers vroeg in de buurt te blijven. Daarna werd zijn stem weer kalm. Op de kenterende boot werd ook een moreel gevecht geleverd, tegen Smit's sleper Humber namelijk. De sleper deed steeds dringender aan biedingen om te helpen. Ze gaf ad viezen, waarschuwde voor slecht tij, duisternis en nieuwe depressies, verzekerde dat de trossen klaar lagen. Maar steeds kwam van de Cornelia het laconieke antwoord dat men het nog „even" wilde aanzien. Toen de schepen vlak voor de pieren waren, werd óe stem van de Humber mat: de bergingspremie was ver speeld veel mogelijk bemanningsleden van boord gingen. Ten gevolge van de ru we zee, het weer werd steeds slechter, was het moeilijk de mannen over té zetten op de reddingboten. Zij wer den daarom door de helikopter op gepikt. Kapitein Ludwig en de overgeble ven bemanningsleden gaven inmid dels dc strijd niet op. Door ijverig pompen werd getracht de slagzij te verminderen. De kapitein sprak met de redders af, dat hü en zijn mannen zouden proberen het schip dc Nieu we Waterweg op te loodsen. Mocht het schip kapseizen, dan zou den zij overboord springen. Dit bleek achteraf niet nodig te zijn. Het schip kwam op eigen kracht de Waterweg binnen. Onder de van boord gehaalde sche pelingen bevinden zich twee Spanjaar den. De „Cornelia B 2" was met een lading zilverzand van Rotterdam op weg naar Varberg in Zweden, Advertentie DODEWAARD DE FIJNSTE FRUITPRODUKTEN Uit de BETUWSE BOOMGAARDEN Vraagt uw winkelier ons merk jams, appelmoes, vruchten op sap enzovoort. Nederlands Nieuw-Guinea kan ont staan. De toestanden verslechteren, in dit gebied met de dag, aldus de kolonel, die zinspeelde op „Neder landse terreur" tegen de papoea's. Duizenden papoea's zouden naar ei landen op Indonesisch, gebied ge vlucht zijn. (Van een onzer verslaggevers) Een Niikerks echtpaar Is gisteravond op een onbewaakte overweg tussen Yt'ezep en Hattemerbroek om het le ven gekomen. Het zijn de heer G, van *t Veld, garagehouder uit N ijker k en diens echtgenote. Hoewel de heer Van 't Veld met een. zeer lange snelheid gereden moet heb ben, moet hij de trein niet gezien hebben, ondanks «het goede zicht. De auto kwam onder de locomotief van de trein (de sneltrein Amersfoort- Zwolle) terecht, waardoor het echt paar op slag gedood is. Met behulp van een ongevallentrein uit Zwolle moest de auto onder de trein vandaan gezaagd worden. Het treinverkeer was op het baanvak van kwart voor tien toen het ongeluk gebeurde tot hallvier vanmorgen gestremd. Negentien mensen zijn omgekomen bij een brand, die in een vijf verdie pingen hoog hotel in San Francisco uitbrak. Van de 135 hotelgasten, voornamelijk, mensen op leeftijd, konden velen het leven redden door in valzeilen van de brandweer te springen terwijl de vlam men reeds uit alle verdiepingen sloe gen. Sommigen werden gedood toen zij in paniek op straat sprongen of door de luchtkokers trachtten te ontsnap pen. Een 62-jarige oude mart is gisteren gearresteerd op beschuldiging van dood aoor schuld. Hij verklaarde te genover de politie dat hy in bed" had gerookt. Xn zijn kamer was de brand uitgebroken. (Van een onzer verslaggevers) De apotheken in Amsterdam, Rot terdam en Den Haag zijn met ingang van vandaag op zaterdagmiddag ge sloten. Het gebruikelijke dienstrooster blyft van kracht. Deze maatregel is een proef, waaruit moet blijken of op deze wijze enig soelaas kan worden gebracht in de personeelsmoeilijkhe- den van de apotheken. Door sluiting op zaterdagmiddag wil men bereiken, dat in de week de volledige personeelsbezetting be schikbaar blijft, hetgeen tot dusver "iet het geval was doordat de apo- thekersassïstcnten op de andore da* gen van de week bij roulatie een vrije middag hadden. De apothekersassistenten zijn over deze maatregel niet onverdeeld en thousiast. Daar de recepten, die tot het sluitingsuur binnenkomen, nog moeten worden afgewerkt, vrezen zH door overwerk niet op tijd vrij te kun nen zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1