Referendum TER BESTRIJDING VAN SABOTAGE Door stroom in Maas gegrepen Schip botst tegen stuw en zinkt Ontfutselden dames oude man 11 mille? PAPOEA "S wijzen kiesmannen aan Socialisten: actie gaat verder Parkeren voor een dubbeltje op Schiphol Eén dode, drie zwaargewonden door explosie Kazachstan zorgenkind no. 1 Moskou bespreekt landbouw- chaos Nieuwe aanpak verwacht DE BILT: koudere lucht Straaljager stort neer m 1 -I ij m r v_ Sleepboot gekraakt, sluis beschadigd Opkomst in 2 districten: 60 procent PaaIdorp getooid met vlaggen groen en erepoort Piloten van Fins vlieatuia waren niet nuchter Stakers ontslagen in haven van Amsterdam Weer grote drukte bij Hemponten IJl lil r i Y I i i DINSDAG 10 JAlYUAKi iOOi N. J TWINTIGSTE JAARGANG No. 4893 Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLUT 1 I' 'm iG Stuurloos vr> In liet oor De provinciale gouverneurs hebben het recht militaire hulp te wagen. Dit houdt in, dat de troepen van de ene naar de an dere plaats moeten worden ge zonden. In Luik is het verbod tot sa- menseholen van meer dan vijf personen gehandhaafd. Naar schatting werd in Luik alleen bij de relletjes van vrijdag jl. voor vijf miljoen Belgische frank (380.000) schade aangericht. De schade aan het moderne station Guïllemins bedraagt 75.000 gul den. Niet wijken Scheuring .Y; wiÊêËSÊk mmi Benzinedampen in brand Kén arbeider kwam om het le ven en drie mannen werden ern stig gewond bij een explosie, die zich maandagmiddag voordeed in de X.V. Nederlandse Thermogeni- sche Fabriek in Suameer. Gewonden Sabotage Opgegeven Kapot Maatregelen uil Af k M i Y Botterdam* Wltta de Withstroat as. Telsf. 115700 (a 1 Postbus 1112. Postgiro Ho. 424519. Klschteudienst abonnementen 18.3019,30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. ti-Gravenhage: HuyKemplein l. Telefoon 183467 (3 lijnen), Postbus 1091. Postgiro No. 424867. Klachtendienst 183016.30. Telefoon 369569, Spuiweg 132. Telcf. 4670. Aleidastraat 23. Talef. 65431 Dordrecht: Schiedam: Abonnem«vtsprï)« 61 cent por treek, ƒ2.65 per maand, ƒ7.90 per kwartaal. Losse nummer* IS cent. Verschijnt dagelijka. (Geldis; tot woensdagavond) NOORDELIJKE WIND Aanvankelijk zwaar bewolkt met af en toe enige regen, later opklaringen maar ook enkele lokale regen- of sneeuwbuien. Zwakke tot matige, aan de kust tijdelijk krachtige noordelijke wind. Dezelfde of iets lagere temperaturen. Morgen: Zon op: 8.45 onder: 16.52 Maan op: 2.06 onder: 12,52 Hf ■êi: HET referendum in Frankrijk heeft aan president de Gaulle een meerderheid gegeven, die z.ï. voldoende is om zijn taak voort te zetten. Men kan daar in zo verre verheugd cm zün. omdat indien dat eens niet het geval zou zijn geweest er eerst recht een chaos In Frankrijk zou zijn ontstaan. Intussen is het aantal wegblijvers bij de stembus (25 pet. van de stemgerech tigden) een bedenkelijk teken. Dat zijn mensen die niet tegen hebben willen stemmen, om de chaos te voorkomen, maar die toch een ,,ja" op de plannen van de Gaulle niet hebben kunnen op brengen. DE vraag doet zch voor wat de Gaulle nu met dit referendum kan. Zit hier nu de oplossing van de Algerijnse kwes tie in? Men moet ernstig vrezen dat dit niet hot geval is. Het Algerijnse valk heeft ten plattelands over het algemeen voor de Gaulle gestemd, in de steden heeft het ten dele het parool van Ferhat Abbas opgevolgd om niet naar de stem bus te gaan, ten dele voorgestemd, ten dele tegengestemd. Men moet vrezen dat in alle gevallen de vrees een rol gespeeld heeft. Vrees voor terreur van twee kanten. En zo heeft dit volk niet wezenlijk in vrijheid kunnen stemmen^ DE oplossing van'de Atgerijnse kwes tie zit er daarom niet in omdat Fer hat Abbas zich tegen de politiek van de Gaulle, zoals die in het referendum belichaamd was, had uitgesproken. En Ferhat Abbas en zijn F.L.N. zijn een te reële macht geworden, hebben ook te grote steun in brede kring in de internationale wereld gekregen, dan dat J de Gaulle daarmee niet moet rekenen. De Gauile heeft zich door het refe rendum te zeer de handen gebonden. Het is deze schijn-democratio, die hem verhindert om voluit de dictator te zijn. die de knoop doorhakt. De Gaulle is op een verhuld-re volutio ns ire wijze aan de macht gekomen om de Algerijnse kwestie op de lossen. Hjj is daar nu twee-en-een-half jaar mee bezig en is geen stap verder ge komen. Fransen en Algerijnen staan scherper dan ooit tegenover elkaar. Wat daar uit voort moet komen, wij, weten het niet. Maar optimistisch kan men de zaak bepaald niet beoordelen. Meer Belgische troepen uit Duitsland terug HtlimiliH»HHltHIIHIIilHHIHHHHIIHHlimHtlHHtHliHllU[llUllHHII[IIHHIHIlUllllllHIIHHlUIIHl|IHIHll[llllllUllllllllHIIlli (Van onze correspondent) De Alkmaarse politie heeft maandag etu 54-jarige vrouw uit Alkmaar en baar 58-jarige zuster alt Amsterdam gearresteerd, omdat ze ervan verdacht worden een 85-jarige inwoner van een bejaarden tehuis in vijf maanden Wds (van juni tot oktober I960) voor 11.000 gulden te hebben opgelicht. De oude man had de 54-jarige vrouw in een café ontmoet, waarna hü herhaaldelijk bij haar op visite kwam en haar geld leende, o.a. om een televisietoestel te kopen. De zus ter uit Amsterdam wilde, zei ze, een snoepzaakje beginnen en leende daartoe 5000 gulden van de oude heer. Toen het geleende bedrag tot 11.000 gulden was opgelopen en er nooit een cent terugkwam, sprak de gedupeerde er met een vriend over, die hem de ogen opende, waarna aangifte volgde bij de politie. De dames zitten op het politiebureau en zullen vandaag voor de officier van Justitie worden geleid. Het militaire opperbevel in Djakarta heeft het socialistische dagblad „Pe- doman" en vier bladert van dezelfde uitgeverij voorgoed verboden. Hier door is het laatste grote biad van de oppositie in Indonesië van het toneel verdwenen. Het b(jna 1.800 ton metende schip „Stene-phone" van een Franse rederij nit Straatsburg, geladen met 1.700 ton kalizont, bestemd voor Maastricht, is bjj het uitvaren van het .ftillonakanaal door de sterke stroom in de Maas af gedreven en tegen de stuw van Borg haren gebotst. Daarna stootte de Stene- phone in de westelijke afvoeropening tegen de sluisdeuren, waarvan er een ernstig beschadigd werd. Het schip zonk in zes meter diep water en lag gisteravond dwars voor drie afvoer- openingen In de stuw. Het ongeluk gebeurde, toen de Stene-Phone, een schip van ongeveer tachtig meter lang en 11,50 meter breed, door vier sieepboten uit het julianakanaal werd getrokken. Een maal op de Maas werd het sleepschïp door de stroom gegrepen en botste het tegen een stroomgelelder bij de siuis. Hierdoor trok het scheef, waar bij een der sleepkabels brak. De kabel van een tweede sleepboot raakte verward in de schroef van een kwam stil te liggen. De Stene-Phone dreef, nadat een gevierd anker was ge Het kantoor van het plaatselijk bestuur In Hollandia was maandag gesloten. Op vier plaatsen in de onderafdeling Hollandia, in het kiesdistrict I, het zogenaamde landelijke Hollandia, zijn maandag namelijk de ln totaal 123 kiesmannen gekozen, «lie in februari hun afgevaardigden kiezen voor de Nieuw-Gulnea-Raad. I» de kieskring Kajoepoelau, het eiland van de groep-Jouwe in de Humboldt- baai van Hollandia, gebeurde dit in i het met een erepoort en met groen en rood-wit-blauwe vlaggen versier de paaldorp, waar ook kiesgerechtig den van het andere dorp ln de Hum- boldtbaal, Kajoebatoe, aanwezig wa ren. In totaal 258 kiezers moesten hier vjjf kiesmannen aanwijzen.; er waren elf kandidaten, flot negen -uur maandagochtend had den beide dorpen gelegenheid, deze kandidaten op te geven, waarbij iede re groep van tenminste vijf kiesge rechtigden de naam van de man harer keuze op het daarvoor bestemd for mulier invulde. Vrijdagavond waren op een bijeenkomst in Kajoepoelau heftige discussies gehouden met het ook op deze kandidaatstelling. Het voor landelijk Hollandia opgestelde verkiezingsschema voorziet in de af handeling van de verkiezing der kies mannen binnen vier dagen. In vijftien andere kieskringen zullen met in gang van vandaag, evenals in Kajoe poelau, de kiezers een voor een naar de onder een afdak gezeten kiescom missie gaan en de naam van hun kandidaat-kiesman in het oor van de voorzitter fluisteren. De verkiezingen in Kajoepoelau trok ken veel publieke belangstelling van autochtone zijde. Ongeveer zestig procent der kiezers kwam op, ook in de kieskring Joka in landelijk Hol landia. Over de opkomst in de an dere kieskringen is tot dusver nog niets bekend. Het 1782 ton metende au. „Persephone" en de sleepboot „Bertha", die uit het Ju lianakanaal kwamen, zijn gistermorgen door de sterke stroom tegen de stuw van Borg haren gesleurd. De „Persephone" zonk en de Bertha werd „gekraakt". De bemanning kon rich bijtijds in veiligheid stellen. slipt, stuurloos de rivier af naar de stuw. waar het schip met de achter steven tegenaan botste. Binnen een half uur zonk het Door de botsing werd de stuw zwaar beschadigd. Behalve de sluisdeur liep ook het eigenlijke stuwüchaam zware ave rij op. De sleepboot Bertha uit Maas- bracht kreeg ernstige schade, doordat ze beklemd raakte tussen de Stene- Phonen en de stmvpgler. Zowel de schipper van de Stene-Pho ne. de heer A. Struik uit Rotterdam als zijn drie knechten konden zich tij dig in veiligheid brengen. Ook de schip per van de sleepboot, J. Bongerman uit Maasbiacht. wist zich te redden. O O De politie van Vaasa" heeft bekend gemaakt dat de piloot en de tweede piloot van het Finse Hjntoeste! dat op 3 januari in Vaasa in Finland Is neer gestort, de nacht vóór deze vlucht zeer veel gedronken hebben. Bij de ramp kwamen 25 mensen om het le ven. Volgens het politierapport hebben de 39-jarige piloot Rattinen én de 25-jarige tweede piloot Halme de nacht vóór de vlucht in een restau rant aicoholische dranken gebruikt, vervolgens in hun hotelkamer en ten slotte ten huize van een ambtenaar, die reeds de hele nacht aan het drink- festijn had deelgenomen. De piloten werden van het feest rechtstreeks in een particuliere auto naar het vlieg veld gebracht. Het vertrek van het vliegtuig werd 16 minuten uitgesteld. Het politierapport voegt eraan toe dat de 28-jarige stewardess niet aan het drinkfeest heeft meegedaan. De dertien vorkheftruckrijders van de dagploeg bij de Kon. Hollandsche Lloyd te Amsterdam, die een wilde staking begonnen zijn, zijn vanmorgen, nadat zij geweigerd hadden het werk te hervatten, door de directie ontslagen. Gistermiddag hadden twee stakers een onderhoud met de directie van de Lloyd. waarbij de arbeiders persisteer den bij hun eis van een onmiddellijk ingaande loonsverhoging. De directie deelde hun echter mede, dat zij daar aan, gezien de lopende onderhandelin gen tussen de partijen van de cao, niet kon voldoen. De directie stelde hen in de gelegen' heid het werk vanmorgen om 8 uur te hervatten. De avondploeg van 5 vork- hef truckrijders moet vanavond om halfzes opkomen. Belgische troepen zijn teruggeroepen uit Duits land om mee te helpen aan de bewaking van sta tions, spoorlijnen, telefoon centrales, krachtinstallaties en andere vitale punten. Deze maatregel is een onder deel vau de plannen, die de Bel gische premier Eyskens gisteren heeft aangekondigd om de golf van misdadige sabotagedaden en aanslagen in sommige streken van het land te bestrijden. Het bestuur van het Algemeen Bel gisch Vakverbond heeft gisteravond in een communiqué op haar leden een beroep gedaan, niet te wijken voor „provocaties, van welke zijde die ook mochten komen". In dezelfde bekend making bevestigde het vakverbond zijn vastbeslotenheid, de staking tot elke prijs voort te zetten. Na een naehtzitting van het partij bestuur van de socialisten onder voor zitterschap van Coliard, werd van morgen een communiqué uitgegeven waarin o.m. werd gezegd: „Het be stuur spreekt zijn afkeuring uit over de hardnekkigheid van de premier, die persoonlijk verantwoordelijk is voor de economische en financiële verliezen geleden in de huidige crisis". De tweede verjaardag van de Cubaanse revolutie is te Havana her dacht met een paradedie acht uur duurde en gadegeslagen werd door ongeveer een miljoen mensen. Boven: tanks trekken t-oorbtj de Plaza Marti in Havana. Daaronder.vrouwelijke leden van de „militia" tijdens de parade. Vermoedelijk doordat een arbeider gerookt heeft kwamen benzinedampen, die zich bevinden in het meel dat ver werkt wordt in de maalafdeling van de fabriek en dat afkomstig is uit de ex tractie-afdeling, tot ontploffing geko men. De 20-jarige J. Vos, wiens kleren vlam vatten, rende de fabriek uit naar een. achter de fabriek liggende sloot, In de sloot stond echter geen water. Hij is teruggelopen en op de spoel- plaats blusten collega's het vuur in zijn kleding. Met ernstige brandwon den is hij overgebracht naar het dia- conessenhuis te Leeuwarden, waar hij 's nachts is overleden. Door steekvlammen werden aan hoofd en armen gewond de 19-jarige O. Tjepkema uit Suameer, de 45-jarige H. Zandstra uit Oostermeer en de 21-ja- rige S. Wagenaar uit Nijega. Zij zijn ernstig gewond opgenomen in het Dia- eonessenhuis. De 37-jarige J. Hoekstra uit Bergum werd lichtgewond, Eén arbeider, die werkzaam was op een heftruck, werd door de luchtdruk met truck en al te gen een muur gesmakt. Hij werd niet gewond. De brand, die na de explosie ont stond, is door de bedrijfsbrandweer in samenwerking met de brandweer van Bergum geblust. De apparaten in de meelafdeling, alsmede het aanwezige meel, gingen verloren. De brand, die om kwart voor zes geblust was, heeft voor enige duizenden guldens schade aangericht. Terwijl in het Waalse gedeelte van België de stakingsposten zich krach tiger gaan verzetten tegen werkher vatting, het toezicht van rijkswachten militairen scherper wordt en de rede- veoringen tot de stakers vooral het aspect van de .achterstelling van Wal lonië" onderstrepen, neemt de staking in Vlaanderen volgensofficiële gege vens steeds meer af. Ook in Antwer pen gaan elke dag meer arbeiders aan het werk, hoewel bij de openbare ver voerdiensten de staking vrijwel on verminderd voortduurt. De socialistische vakbond van on derwijzers heeft zijn leden opgedra gen de staking te beëindigen. De Bel gische- regering' had bekendgemaakt, dat de onderwijzers die gisteren de lesson niet zouden hervatten, zouden worden gesehorst. Na een rede die de socialistische vakbondsleider Renard in" Hoei hield, werden tien mensen gearresteerd. In Bergen schoten de rijkswachters over de hoofden van de betogers om de op gewonden menigte te verspreiden. Een demonstrant werd gewond. In Char leroi werd eveneens een betoging ge houden, waaraan meer dan 20.000 sta kers deelnamen. De sabotagedaden van de afgelopen dagen zijn gepleegd op spoorlijnen in het Luikse, waar gisteren weer een rij tuig uit de rails liep zonder dat er persoonlijke ongelukken gebeurden, op het hoogspanningsnet van de provincie Luik. Volgens een officiële mededeling zijn de afgelopen dagen in het zui den van België bijna 70 autoV ver ongelukt als gevolg van wegversper ringen en op -de wegen gestrooide „kraaienpoten" vierpuntige stuk ken ijzer. Een inzittende werd hier bij gedood en bijna 40 personen lie pen min of meer ernstige verwon dingen op. (Van een onzer verslaggevers) DE eerste parkeermeters, die in ons land zijn geplaatst, zijn vandaag op Schiphol in gebruik genomen. Voor het stationsgebouw van de Amsterdamse luchthaven de plaats, die het meest in trek is staan zesendertig beige klokkastjes, waar de automobilisten maximaal twee uur parkeertijd kunnen „ko pen". De prjjs bedraagt een dubbeltje per half uur. Het aantal parkeermeters op Schiphol zal worden uitgebreid tot 69. Daarnaast heeft de luchthaven 1131 vrije parkeerplaatsen. „Wij zijn er -bepaald niet trots op dat wij als eersten deze parkeermeters invoeren", zei ons Schipholdirecteur S. de Mul. „De beste oplossing van het parkeerprobleem zou zijn: vol doende ruimte. Maar onze ruimte is vrijwel constant en het aantai auto's neemt voortdurend toe. Door deze meter oefen je een zachte drang uit op de gebruikers om niet al te lang te blijven staan. In het buitenland heeft het gebruik van dergelijke parkeermeters uitgewezen dat dezelfde ruimte door vier keer zoveel auto's gebruikt wordt", al dus de heer De Mul. De luchthaven denkt bepaald niet fi nancieel beter te worden van deze meters, die vierhonderd gulden per stuk kosten. Dagelijks parkeren min stens duizend automobilisten hun wagens op de luchthaven. Van de 11.500 personeelsleden rijden er 4500 met een auto. Voor het nieu we verkeersareaal, dat in 1965 klaar moet zijn, komt ruimte voor 5000 auto's. Hier zuilen voorlopig geen parkeermeters komen. \utomobillsten bevinden zich op Schiphol op „eigen grond", waardoor wangebruikers kunnen worden be keurd. De wet voorziet nog niet in het gebruik van parkeermeters op openbare terreinen. EEN oceaandepressie, die gisteren Ierland naderde, is de afgelopen 24 uur belangrijk langzamer gaan be wegen, terwijl de activiteiten ervan zich in hoofdzaak in de richting van de Golf van Biscaye en West-Frankrijk uitbreidden. Wel passeerde een front met repen ons landmaar een belang- rijke toeneming van de wind bleef achterwege. Inmiddels is een in betekenis toe- memende rug van hoge luchtdruk zich ua?i de oceaan over de Britse eilanden gaan uitbreiden, hetgeen tot gevolg zal hebben, dat de winden in ons land zullen draaien naar het noorden. Morgen zal koudere en minder voch tige lucht ons land binnenstromen. Hierin komen naast opklaringen ook enkele regen- of sneeuwbuien voor. De rug van hoge luchtdruk wordt gevolgd door een nieuwe oceaan depressie, die zich van Newfoundland in noordelijke richting verplaatst en verder in diepte toeneemt. HET centraal comité van de Russi sche communistische partij is vandaag in Moskou bijeengekomen om een probleem te bespreken dat vele Russische leiders in de afgelopen maanden hoofdbrekens heeft gekost en dat de voornaamste zorg uitmaakt van premier Chroestsjew persoonlijk. Men vermoedt dat er tijdens de zitting har de woorden zullen vallen, want het is bekend dat Chroestsjew zeer slecht te spreken is over de gang van zaken in de Russische landbouw. De discussie zal vooral gaan over de problemen in de Sowjet-republiek .Kazachstan, die in hoofdzaak de oorzaak zouden zijn' van de droeve figuur die Rusland in het afgelopen jaar op landbouwgebied heeft geslagen. Kazachstan is een van de voornaamste landbouwgebieden van de Sovvjet-L'nie en het stokpaardje van premier Chroestsjew in zijn pro gramma voor- ontginning en in cultuur brengen van woeste gronden. Verscheidene lieden, die de schuld voor de ten dele mislukte oogst op elkaar wilden afschuiven, zijn al in ongenade geraakt. Chroestsjew, die onlangs nog de bereikte resultaten „ver beneden het. vermogen van de Sowjet-Unie" noemde, heeft de mi nister van Landbouw, Matskewitsj, op 30 december jl. van zijn functie ont heven en naar Kazachstan gezonden met de opdracht een oplossing te vin den voor de landbouwproblemen daar. In de Russische pers was de minister reeds geruime tijd verantwoordelijk gesteld voor de tekortkomingen op landbouwgebied. De graanoogst van de Sowjet-Unie bedroeg in het jaar 1959 124.800.000 ton tegen 140.200.000 ton in 1958. Men had zich bij het begin van het zesde „vijfjaren-plan" in 1956 ten doel ge steid de oogst op te voeren tot 180.000.000 ton in 1960, maar al spoe dig werd dit voornemen opgegeven. Daarna werd nooit meer iets over de graanoogsten gepubliceerd. Uit recente Russische verklaringen is gebleken, dat een grote kopzorg voor de organisatoren van de land bouw de moeilijkheid is om de ma chines aan het draaien te houden Hierin slaagt men niet hetzij door ge mis aan onderdelen hetzij door ontbre ken van technische kennis. In kranteartikelen wordt meege deeld, dat de oogsten liggen te rotten omdat de machines kapot op de ak kers liggen. Een jaar geleden had Moskou bekendgemaakt, dat 140.000 landbouwarbeiders die landbouw machines bedienden het werk hadden neergelegd wegens geschillen over hun levensomstandigheden. Drie maanden geleden deelde het partijblad „Prawda" mee, dat de pro- duktie op vele collectieve- en staats boerderijen achteruitliep. In het bij zonder klaagde het blad over de ver minderde produktie van vlees en melk een terrein waarop premier Chroestsjew Amerika probeert voor bij te streven. Het blad „Het Platteland" berichtte dezer dagren dat de spoorwegen in Kazachstan over onvoldoende wagons beschikken om het graan naar de op slagplaatsen te vervoeren. Ook vele auto's zijn niet voor het vervoer van graan ingericht. „Men kan precies zien waar zij hebben gereden, omdat zij een groot deel van hun lading onder weg verliezen", aldus het blad. Vol gens „Het Platteland" rotte het ge dorste graan op de velden in Kazach stan meestal langzaam weg omdat men geen kans zag het tijdig naar de op slagplaatsen te vervoeren. Een man die bijzonder veel kri tiek naar zijn hoofd geslingerd zal krijgen is de vroegere eerste minister van Kazachstan, Beljajew. Hij ig on langs vervangen door Koenjajèw, omdat hij de duizenden arbeiders die naar de steppen waren gezonden,om er een landbouwbestaan te gaan lei den niet naar behoren van onderko mens, voedsel en Ideding zou hebben voorzien. Koenjajew heeft gezegd dat hij beter voor de mensen zal zorgen. Men neemt aan dat de Russen ri goureuze maatregelen zullen treffen om de landbouwproblemen uit de weg te ruimen. Volgens het persbureau Tass wil men Kazachstan o.a, van een uitgebreid bevloeiingssysteem voor zien. De „Prawda" drong vandaag aan op „een resolute strijd tegen de pocherige beweringen en overtredin gen van de staatsdiscipline" en een „beëindiging van inschikkelijkheid en zelfvoldaanheid". Gistermiddag om halfvïer is een F 84 F-Thunderstreak straaljager van de Nederlandse luchtmacht, bestuurd door luitenant T. H. Groothof uit Eind hoven, neergestort in de omgeving van Bremen in Duitsland. De piloot heeft zich kunnen redden met zijn valscherm. Hij is met niet,ern stige verwondingen opgenomen in een ziekenhuis te Geestemuende. Naar het wrak van het vliegtuig wordt nog gezocht. Het Is waarschijn lijk ergens in het gebied by de Wezer- monding in het water terecht geko men. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. (Van onze correspondent Hoe nodig een tweede tunnel onder het Noordzeekanaal is, bewijzen de cijfers over het verkeer in 1960. Ruim twee miljoen auto's maakten gebruik van de Hemponten ondanks de aan wezigheid van de Velser tunnel en da brug bij Schellingrwoude. De situatie is nu vrijwel weer gelijk aan de toestand in 1957, toen de Velser tunnel en de brug bij Schellingwoude nog niet in gebruik waren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1