Van Acker neemt Ook Eyskens wil een Bouw Coentunnel begint dit jaar De Bilt: lichte nachtvorst Amsterdam wil tunnel bouwen compromis DRIE standpunten in ontwerp-advies huren Aanleg IJtunnel binnen afzienbare tijd Melkverbruik daalde in '60 drie procent Auto-botsing op berghelling Lastige taak voor S.E.R. N.A. V.O.-landenspionage-alarm Senaat akkoord: kinderbijslag gaat omhoog r Schijn en wezen Minister Korthals aan Kamer: Bet weer ir uropa - op voorwaarden van Den Haag - H' VISIES LOPEN STERK UITEEN Nota reclame-tv en Mammoet-memorie' spoedig naar Kamer r MINISTER LUNS TERUG WOENSDAG 11 JANIJAiU 1961 "N J TWINTIGSTE JAARGANG No. 4004 Directeur: H. DE RUIG V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J S BKU1NS SLOT en in Nederland Beneluxtunnel „Combinatie mogelijk" Waarschuwing Extreme vleugel Waarborgen Oosteuropees komplot? Hog ere subsidies een trekker met aanhangwagen, welke de berghelling afkwam. Daar cle bestuurder van deze trek ker nog niet kon worden gehoord, is de juiste toedracht van het on geluk onbekend. Zie ook pagina 3) Rotterdam! Witto da Wtthstraat 23. Telef. 115700 (8 LI. Postbus 1112. Postgiro No. 424519. Klachtendienat abonnementen 18.3019,30 uur. Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700, H-Gravenhage: Huygenaplein 1. Telefoon 133457 (3 lijnen). Postbus 1091. Postgiro No. 424867. Klachtendienst 10 3019.30. Telefoon 362369. Spuhveg 132. Telef. 4670. Aleldastraat 23. Telef. 65431. Dordrecht! Schiedam: Abonnementsprijs 61 cent per week. f 2.05 per maand, 17.00 per kwartaal Losse nummer* 13 cent. Verschijnt dagelijks. Tutua* (Geldig tot donderdagavond) MEESTE PLAATSEN DROOG Vannacht weinig wind. weinig bewolking en op de meeste plaatsen lichte vorst. Morgen toenemende be wolking, bijna overal droog en matige, aan de kust later krachtige zuidwestelijke wind. Ongeveer dezelfde mid- dagtemperaturen als vandaag. Morgen: zon op: 8.44 Maan op: 3.18 onder: 16.23 onder: 13.24 DE staking in België is een politieke staking. Da: staat onomstotelijk vast. Zy is een dolkstoot in de richting van het hart der parlementaire democratie. vvant zi) is begonnen om te protesteren tegen een wetontwerp, dat als „eenheids- wet" bij het Belgisch parlement is inge diend. Een politieke staking van welke zij de deze ook komt - dient on voorwaarde- Hjk te worden afgekeurd. Het C.N.V. en de K.A.B. hebben dat begrepen. J Het N.V.V. heeft dat maar half begre- pen. Weliswaar heeft de voorzitter van het N.V.V, drs. Roemers, zich over wat in België gebeurt niet bijzonder enthousiast getoond. Maar hij heeft een slag om de arm gehouden. Volgens „Het Vrije Volk", omdat „nog niet alle factoren, die voor een evenwichtig oordeel noodzakelijk zijn", worden gekend. WH betreuren dat. Wij hadden ook van het N.V.V. een duidelijke afwijzing verwacht. Tl/U betreuren ook, dat het N.V .V, het YY Algemeen Belgisch Vakverbond een renteloze lening van 500.000 heeft ver strekt. Toen het bestuur van het N.V.V. zijn beslissing nam, heeft het „meer het hart dan het verstand" laten spreken. De heer Roemers heeft dat met zoveel woorden verklaard en wij nemen dat on- middellp aan. Het ware echter beter geweest als de heren Roemers c.s. wel het verstand hadden laten spreken. Dan hadden zij met het verstrekken va dc bewuste lening zeker gewacht tot de rust in België zou zijn weergekeerd. Nu heeft het N.V.V. het A.B.V.V. een morele injectie gegeven. Vooral in Wal lonië schijnt men de indruk te hebben, dat het N.V.V. geheel achter de stakers staat. li TIJ zullen de laatsten zijn om te be- togen, dat de beweging nimmer het hart mag iaten spreke®. De vakbewe ging ia immers uit sociale bewogenheid geboren. En bewogenheid is altijd een zsak van het hart. Maar de vakbeweging moet goed we ten, wanneer zij Wèl ën wanneer zij niet uit bewogenheid kan handelen. W(j hadden godacht,...dat heh.iestuur van het N.V.V. dat wel Wist. De „Gazet van Antwerpen" schreef maandag, dat „de Noorse, Nederlandse, Engelse e.a. vakbondsleiders door een blijk van soli dariteit uiting hebben gegeven aan hun heimwee naar radicalisme en revolutie". Wjj menen te mogen aannemen, dat de heer Roemers c.s. zulk heimwee niet kennen. Maar dat het Belgische r.-k. blad tot bovenstaande conclusie komt, is begrijpelijk (AOK voor het KW geldt, dat het de schijn des kwaads dient te vermij den. Wij begrijpen echt niet, dat een intelligent man als de heer Roemers zo lange tijd nodig heelt om een evenwich tig oordeel over de Belgische staking te geven, Elke dag, dat een dergelijk oordeel uitblijft, is, een dag te lang. Het vermeer dert de schijn, dat het N.V.V. solidair is met het A.B.V.V. en dat Is tegen het we zen van het N.V.V, De moderne vakbewe ging is immers opgericht als bolwerk tegen het drijven der radicale anarchis ten en syndicalisten. Een duidelijke uitspraak over de Bel gische staking op zeer korte termijn is gewenst. Ook voor de verhoudingen hier te lande. Schijn en wezen z'yn woorden die de socialisten dc laatste tijd gemak kelijk in de mond liggen. Zij dienen deze niet alleen te gebruiken in hun kritiek op anderen. NAAR VERZOENING IN BELGIE Een van de meest fanatieke leiders van de stakingen die België teisteren, is wel Renard, dc man die in zijn vo rige toespraken reeds verscheidene ma len gedreigd heeft de vuren in de hoogovens 'e zullen doen doven. Nog1 dit jaar zal met de bouw van de Coentunnel worden be gonnen. De gemeente Amster dam zal „binnen afzienbare tijd" de werkzaamheden aan de Utun- nel, zü het onder bepaalde voor waarden, weer ter hand kunnen nemen. Een der voorwaarden is, dat de bouw van de IJtunnel niet tot overmatige aanspraken op het arbeidspotentieel in en nabij Am sterdam zal leffden. Dit betekent niet, dat met de verdere bouw van de IJtunnel moet worden gewacht totdat de Coentunnel geheel gereed zal zijn. Aan de hand van een op te stel len werkschema zal het mogelijk zijn de bouw van IJtunnel op die van de Coentunnel af te stemmen. Dit schrijft minister Korthals aan de Tweede Kamer in de memorie van antwoord op de begroting van Verkeer en Waterstaat. De minister is van oordeel, dat sedert de be slissing van de regering dat met de bouw van de Coentunnel een aan-: vang kan worden gemaakt, „niet meer van een controverse ten aan zien van de prioriteit Coentunnel IJtunnel kan worden gesproken". Naar drs. Korthals heeft vernomen, bestaat er in beginsel overeenstemming tussen de minister van Defensie en het gemeentebestuur van Amsterdam over EEN depressie, die zich gisterochtend bij Ierland bevond, is snel in diepte njgenomen en bovendien in tweeën ge splitst. Hei ene deel bevindt zich nu in de omgeving van Stockholm, het andere is in het westelijk deel van de Middellandse Zee aangekomen. Ten W'Sten van het aldus ontstane Ucng- gc-kte gebied van lage druk is de b meter sterk gaan stijgen. kwam een rug van hoge druk tot or.: rik feeling, die zich uitstrekt van de Azoren tot over de Britse eilanden er. in de richting van ons land beweegt. De rug zal komende nacht Nederland passeren met weinig bewolking en weinig wind. Ten aevolge van uitstra ling ral dan de temperatuur vrijwel overal een paar graden onder nul dalen. De worst is echter niet blijvend, want een diepe, bij IJsland gelegen depres sie, heeft op de oceaan een zeer krach tige zuidwestelijke stroming doen ont staan, waarmee zachte lucht in de richting van de Britse eilanden wordt getransporteerd. Deze zachtere lucht zal geleidelijk ook tot het vasteland doordringen. Minister Luns, die op de eerste dag van de kabinetscrisis met ziln echtge note met vakantie ging, zoals hÜ al lang tevoren van plan was geweest, is dinsdagavond per vliegtuig op Schiphol teruggekeerd. Hij heeft met mevrouw Luns ruim twee weken van de zon genoten op ae Canarische Eilanden. Station Weer Wind- Max. temp. richting en snelheid Sf mtr p. sec. -•* «- Helsinki Stockholm Oslo Kopenh. Aberdeen Londen Amsterdam Brussel Luxemburg Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berliin Frankfort München Zürich Genève Locamo Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon. sneeuw geh. bew. onbew. zw. bew. sneeuwb. onbew. onbew. onbew. regenb. geh, bew- zw. bew. regen regen regen zw. bew. geh. bew. geh. bew- sneeuw sneeuw geh. bew. onbew. onbew. onbew. regen onweer h. bew. onbew- 1. bew. zzw nnw w nnw nw nw nnw n nno n 2 1 6 2 3 4 4 4 10 3 nnw windst. nnw 4 WW 2 no l z 1 windst. wzw 1 wnw 1 ozo 4 w 5 no 1 ono 2 zzw 12 ono 3 wlndet. windst. nnw 6 12 14 14 14 4 0.3 0 0.3 0.1 2 7 6 12 4 6 19 47 0.6 3 0 0,1 16 18 0 0 0,6 13 1 2 0,5 Den Helder Ypenburg Vlissingen Eelde De Bilt Twente Eindhoven 1. bew. onbew. onbew. 1. bew. onbew. onbew. onbew. Zd.-Limburg zw. bew. n 6 n 3 n 2 n 2 nw 1 windst. n 2 n 7 4 3 0,4 18 3 3 1 0.2 een verplaatsing van enige gebouwen van het Marine-etablissement in de hoofdstad ten behoeve van de IJ tun nelbouw. Minister Korthals deelt verder mee, dat de brug bij Brieneroord zonder twijfel het oeververkeer te Rotterdam Verlichting zal geven, maar het feeds nu bestaande oeververbiniflingssysteem niet zal kunnen oplossen. Onderzocht wordt dan ook of het aanbeveling: ver. dient medewerking te verlenen aan een vervroegde bouw van de Vlaar- dinger tunnel 'Beneluxtunnel)als toltunnel in het belang van het streek- verkeer. De gemeente Rotterdam treft op het ogen-blik voorbereidingen voor de bouw van de Willemstunnel, die de Willems brug zal moeten vervangen. De minister acht de urgentie van andere dan de hierboven genoemde tunnels niet .zo groot, dat het nodig zou zijn de bouw van deze zeer kost bare werken reeds nu in een program ma op te nemen. (Van een onzer verslaggevers) Amsterdam wil op de regerings- voorwaarden .meespelen" in de ge lijktijdige bouw van de Coen- en IJ tunnel. Dat deelde burgemeester mr. G. van Hali vanmiddag in de Amster damse raad inee naar aanleiding van enige uit Den Haag ontvangen brie ven, waarin Amsterdam de rijksgoed- keuring voorwaardelijk werd toege zegd. Als voorwaarde wordt gesteld dat staat in een brief van de minis ter van Financiën dat Amsterdam geen extra geld mag opnemen voor de bouw. Dat houdt in dat de tun- nelwerken moeten worden uitge voerd door matiging van de bouw van andere op zichzelf belang rijke bouwobjeeten. Van de zijde van „Oorlog" wordt eraan herinnerd, dat het ministerie geen geld mag kosten (de verwij dering van gebouwen van marine etablissement „Kattenburg" moet Amsterdam betalen) en dat de op leiding van rekruten, die daar plaatsvindt, niet gestoord kan wor den. Burgemeester Van Hall vertelde, dat men reeds bezien had wat de mogelijk heden van gecombineerde bouw van beide tunnels waren. „Zeer wel mo gelijk", stelde hij. Dat de Coentunnel „voorgaat." en de IJ-tunnel daardoor langzaam op gang kumt om na de vol tooiing van de Coentunnel pas voluit „bewerkt" te worden, achtte hij iets waarmee het gemeentebestuur zich wel verenigingen kon. De situatie op de bouwmarkt wordt nauwlettend gevolgd en men wenst in derdaad het offer van matiging van andere werken voor de IJ-tunnel te brengen. Spoedig overleg met Rijkswa terstaat zal bevorderd worden, zodat na verkregen overeenstemming betref fende het werkprogramma de uitvoe ring van de IJ-tunnelwerken weer ter hand genomen kan worden. 9 De Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond heelt meegedeeld, dat de sociale conferentie van de Neder landse CBTB, die vrijdag in Utrecht gehouden zou worden, wegens te ge ringe deelneming geen doorgang kan vónden. ONDER de huidige om standigheden moet ieder zich inspanning J J getroosten. Het is noodzakelijk zich tot onderhan delingen bereid te verklaren". Dit verklaarde de socialistische oud-premier de bejaarde Van Acker gisteren in een gespannen toeluisterende Belgische Kamer van V oiksvertegenwoordigers. Men beschouwde het algemeen als een eerste slap om een einde te maken aan de stakingen, waar onder het land al ruim drie we ken gebokt gaat. Van Acker stel de een amendement voor op de „eenheidswet". Premier Eyskens nam prompt deze gelegenheid waar: „Wij moe ten allen openstaan voor verzoe ning", zei hij. Het initiatief van Van Acker doet het vermoeden rijzen, dat de socialis tische partijleiders van mening zijn, dat de stakingsactie hun uit de hand gelopen is. Van Acker's verklaring, dat de regering „zich wel kwijt van haar taak tot handhavingvan de orde", wordt gezien dat de gematigde socia listen, walgend van de golf van 'ge welddadigheden. tot de slotsom zUn gekomen, dat de tijd voor onderhan delingen is aangebroken. Van Acker sprak echter de -waar schuwing -uit, dat de legering niet moet denken, dat zij de overwinning zou behalen door te wachten tot de stakers moe zijn geworden. Hij wees op de aanzienlijke verliezen, die het land reeds had geleden (minstens een half miljard franken per dag) en zei, dat de staking in bepaalde belangrijke sectoren van de industrie gedurende lange tijd zou kunnen voortduren. Politieke waarnemers wijzen erop, dat een compromis mogelijk zou zijn, indien de regering een voldoend aan tal amendementen accepteert, opdat de socialisten zonder verlies van pres tige de stakingsactie kunnen beëindi gen. Een dergelijke oplossing, waarbij beide partijen in het geding hun ge zicht redden, zou kunnen leiden tot vervroegde verkiezingen. (De alge mene verkiezingen zouden niet voor juni volgend jaar gehouden, worden). Het is echter de vraag of de extrèém- socialistische leiders zich bij een ver zoeningspoging zullen aansluiten. De Luikse afdeling van het Algemeen Belgisch Vakverbond onder voorzitter schap van Renard heeft gisteravond te kennen gegeven dat „het amende ment dat de socialist Van Acker op de „eenheidswet" van de Belgische regering heeft ingediend, geen oplos sing inhoudt voor het vraagstuk van de staking. Het gehele ontwerp is rampzalig en moet worden ingetrok ken, zo werd gezegd. Een andere vraag is, hoe de houding zal zijn van de Waalse socialistische parlementsleden. Zij zullen vrijdag in Namen een conferentie houden. Deze conferentie zal ook worden bijgewoond door socialistische leden van de Waalse gemeenteraden. Van Acker betoogde bij de indie ning van het amendement, dat „de ar beiders het recht hebben op aanvul lende waarborgen". Hij nam dit initia tief tijdens de bespreking van de „een. heidswet", die ïn alle rust door de Kamer was voortgezet Onder doodse stilte nam hij het woord. „De regering heeft ongelijk met te speculeren op een ineenstorting van de staking," zeide hij. „Aanvaarding van mijn amendement zal weliswaar geen einde aan de heersende opwin ding maken, maar opent de mogelijk heid tot besprekingen. Wij kunnen niet wachten, totdat een oplossing uit de lucht komt vallen." (Zie verder pag. 3. 3e koloro) (Van een onzer redacteuren) f N de eerste helft van 1960 leek het i erop, dat de afzet van consump- tiemelk onder invloed van de prijsver hogingen per 1 januari en per 1 april siechts met 1 a 2 procent zou dalen. Het beeld van de tweede helft van het jaar is echter veel ongunstiger, consta teerde de voorzitter van het Produkt- schap voor Zuivel, ir. Et. van Dam, in zijn vanmorgen gehouden nieuwjaars rede. Over het geheel genomen daalde het consumptiemelkverbruik in I960 met drie procent. Intussen is er een verschuiving in het melkverbruik. Het verbruik van duurdere produkten stijgt. Zo werd 62 a 63 procent van de melk in flessen verkocht tegenover 60 procent in 1959. Met de verkoop van melk via automaten vlot het nog niet erg. Volgens de heer Van Dam is er tot dusver zeer weinig gebleken van een „dringende behoefte aan een verrui ming van de mogelijkheid tot melk- verkoop via automaten". Met 6,85 miljoen ton bereikte de melkproduktie een recordhoogte. Ver geleken met 1959 steeg de produktie met 7 procent. Volgens voorlopige be rekeningen bedraagt de melkopbrengst, omgeslagen over de gegarandeerde 5 miljard kg melk, circa ƒ22,85 per 100 kg. De garantietoeslag uit het Land bouw Egalisatie Fonds komt dus op 6,05 per 100 kg. Rekening houdend met reeds betaalde voorschotten kan worden verwacht, dat over enkele maanden nog circa 95 cent per 100 kg melk uit het Zuivelfonds en nog circa 90 cent uit het LEF kunnen worden betaald voor de gagarandeerde hoe veelheid melk. Drs. II azenbosch verongelukt i le Ardennen (Van onze parlementaire redacteur) ET A.R. Tweede-Kamerlid, drs. C. P. Hazenbosch, is gis teravond omstreeks zeven uur bij een auto-ongeluk in de Ardennen om het leven gekomen. Dc heer Hazenbosch was op weg naar Straatsburg, waar hij besprekin gen zou voeren over het secre tariaat van het Europees Parle ment. Tussen Bastogne en Marehe kwam zijn auto in botsing met Een verpleegster van het ziekenhuis te Bakwanga met een door honger uit geput Ëaloeba-kind op de arm. Dui zenden kinderen uit de Kongolese provincie Kasaï wachten nog op hulp en voedsel. Onschuldige slachtoffers van een door broedertwisten ver scheurd land. (Van een onzer verslaggevers) De voorbereiding van het huuradvies, dat de Sociaal Economische Raad al in 1959 aan de regering heeft beloofd, verkeert thans in het laatste stadium. V hebben de chefs van de westerse inlichtingendiensten een -wereldom vattend spionage-alarm uitgegeven, daar er aanwijzingen zijn dat agen ten 'hit Oost-Europa uitzwermen over de NAVO-danden om geheime militaire gegevens in handen te krijgen. In de Britse pers zijn be richten verschenen waarin wordt verklaard, dat de agenten behoren tot een „groot internationaal spio- nagenet, dat in de Poolse hoofdstad Warschau zetelt". Er is geen officieel commentaar op deze berichten gekomen, maar be kend is dat rechercheurs van de contra-spionage-afdeling van Scot land Yard gisteren aan boord van een Pools schip, dat in de Londen- se haven ligt, een uitgebried onder zoek hebben ingesteld. De recher cheurs bleven drie uur aan boord. Zoals bekend zijn deze week in En geland vijf spionnen gepakt. Twee van hen waren werkzaam op de ma rinebasis Portland, waar een uiterst geheim onderzoek gaande is naar bestrijdingsmiddelen van onder zeeërs. De commissie Ontwikkeling Nationale Economie heeft jnist dezer dagen haar ontwerpadvies voltooid, waaraan de volledige raad nog een definitieve vorm moet geven. Het zal voor de SER ech ter bijzonder moe ilijk worden de rege ring een hanteerliaar advies te geven, want het ontwerp, bevat drie verschil lende, sterk uiteenlopende standpunten. De werkgevers in de commissie wen sen zowel in 1962'als in 1965 een forse huurverhoging van 15 a 20 procent. Naar hun meninjg dient er omstreeks 1965 een zeker evenwichtstoestand op de bouwmarkt te; zijn en dit willen zij bereiken door het huurpeil in enkele jaren met 30 a -40 procent omhoog te brengen. Dit gaat de werknemers veel te ver. De vertegenwoordigers van de drie grote vakcentrales in de commissie hebben tenslotte en dit heeft veel voeten in de aarde gehad gezamen lijk het standpuint ingenomen, dat in de jaren 1962 tot en met 1965 slechts jaar lijks huurverhogingen van 3 a 4 pro cent aanvaardbaar zijn. Ter compensa tie dient daar een algemene loonsver hoging tegenover te staan. Bovendien stellen zij de voorwaarde, dat aan het huurpeil van woningwetwoningen ook van de nog te bouwen huizen dus een maximum wordt gesteld. Dit maximumi mag naar hun mening niet hoger zijln dan 17,5 procent van het gemiddelde inkomen van onge- Aangenomen wordt, dat dc trekker door de gladheid d-.or de rem is geschoten en van de rij baan is afgewe ken, waardoor hij op de rijbaan kwam, welke de heer Hazen bosch gebruikte. Bii de frontale botsing werd het Tweede-Ka merlid onmid dellijk gedood. Na ongeveer tien minuten was er medische hulp ter plaatse, doch deze mocht niet meer baten. Vanmorgen, heeft de voorzitter van het C.N.V., de heer C. J. van Mastrigt, de heer Hazenbosch voor de NCRV- microfoon herdacht. Vanavond, na het nieuws van zeven uur, zal de voorzit ter van de NCRV, waarvan de heer Hazenbosch tweede voorzitter was, het overleden bestuurslid herdenken. De heer Hazenbosch was gehuwd en had zes kinderen. Comelis Pieter Hazenbosch werd 10 november 1921 te Dordrecht ge boren. Hij bezocht de chr. hbs in zijn geboortestad en studeerde vervolgens aan de Economische Hogeschool te Rotterdam. Hij moest zijn studie onderbreken als gevolg van de Duitse bezetting en zodoende duurde het tot 1946 voor hij zijn kandidaats examen kon afleggen. Hij trad intussen in dienst bij de Stichting voor dc Landbouw als ad junct-secretaris van de hoofdafdeling Sociale Zaken. Uit dien hoofde werd hij lid van de loonccmmissie van de Stichting van de Arbeid. In 1950 deed hij doctoraal examen en in hetzelfde jaar werd hij benoemd tot secretaris van het C-N.V., maar hij aanvaardde deze benoeming toeb niet. Kort daarna voldeed hij echter aan het verzoek, om als hoofd op te treden voor de pas opgerichte Sociaal Economische Dienst van dit Verbond. Iu 1953 werd hij verbondsbestuurder van het C.N.V. en daarna werd hij se cretaris van deze organisatie. De heer Hazenbosch werd in 1953 lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal waar hij deel uitmaakte van de A.-R.-fractie. Hij was voorts lid en vice-voorzitter van het Europese par lement. De heer Hazenbosch maakte ook deel uit van de S.E.R. In de Tweede Kamer zal de heer Hazenbosch, volgens de rangorde op de lijst, worden opgevolgd door de heer J. A. van Bennekom uit Middelburg. (Van onze Haagse redactie) De Eerste Kamer heeft de verhoging van de kinderbijstagen. met terug werkende kracht tot 1 oktober 1960 aangenomen met 35 tegen 25 stemmen. Staatssecretaris Root vink vond alleen de socialisten en de libe ralen tegenover zich. De communisten stemden (anders dan ,in de Tweede Kamer) vóór het Wetsontwerp. De verhogingen zijn voor het eerste, tweede en derde kind drie cent per dag, voor het vierde en vijfde kind vijf, en voor het zesde en de volgende kinderen acht cent per dag. (Zie ook pagina 3). (Van onze parlementsredactie) De nota over reclame-tcleviste, de nota over uitbreiding van het hoger onderwijs en de memorie van antwoord op het befaamde ontwerp-„Mammoet- wet" zuilen in deze en in de volgende maand bij de Tweede Kamer worden ingediend. Minister Cals heeft dit dins dagavond bekendgemaakt. schoolde arbeiders. Zonodig dient dit maximum in de praktijk te worden gehandhaafd door middel van hogere subsidies. Op deze manier willen de werknemersvertegenwoordigers berei ken, dat ook ongeschoolde arbeiders m de nabije toekomst in staat zullen zijn de huurlasten van nieuwe woning wetwoningen te dragen. Tenslotte nemen enkele kroonleden in de commissie nog weer een ander standpunt in. Zij wensen gedurende zes a zeven jaar jaarlijks huurverhoging van b.v. 5 proeent, zonder dat daar een looncompensatie tegenover behoeft t- staan. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1