Hazenbosch Moeilijke verzoeningspogingen Ook liberalen voelen niet voor compromis DE BILT: geen vorst meer Trein grijpt bus op onbewaakte: meisje gedood I De Gaullespoed met Algerije-plan Reeds contact met F.L.N. voor overleg? Scheepje met joodse emigranten vergaan VN zenden leger naar Xoealaba' Kirchentag door de communisten verboden Rassenincident aan universiteit van Georgia Voordracht vacature Hoge Raad Dode op gladde weg Het weer in Europa Van de 45 opvarenden slechts 3 gered Giro 7.7.7: hulp aan hongerend Kongo jzigingen militaire weddeschalen Voorstel Cambodja inzake Laos aanvaard Winkeldievegge stal voor ruim 550 PHILIPS: uitkering (3 in vorm van person eelsobligaties DONDERDAG 12 JANUARI 1961 r V.-_J Directeur: II. DE RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4895 r Hoofdredacteur: L)r. J. A. fcL. J S. BRUINS SLOT Communisten weer in raadscommissies te Amsterdam cflerland vlak gisteren in Brussel tot uiting gekomen door druk overleg tus sen de leiders van de verschillen de partijen. Anderzijds zijn er negatieve ontwikkelingen, die er op duiden dat een wezenlijke toenadering nog ver al ligt. Premier Eyskens en de socia listische leider Van Acker heb ben, naar verluidt, overeenstem ming bereikt, hun pogingen om door onderhandelingen tot een oplossing te komen, voort te zet ten. Het Kamerdebat is gisteren rustig verlopen. Hoewel de socia listen vele van de 130 artikelen van het wetsontwerp bestreden, was er niets overgebleven van de stormachtige sfeer die de sta kingsbeweging even voor de kerstdagen voorafging. Onverzoenlijk (Zie verder pag. 3. Ie kolom) iSSÉt <S> - Voorzichtig Reactie rebelleu Burireroorloir voorkomen Prof. Hallstein betutet mevrouw Hazenbosch deelneming (Van een onzer verslaggevers) De grote Duitse Kirchentag, die in juli in Berlijn zou worden gehouden en die een massale ont moeting zon worden van de evan gelische christenen uit Oost- en West-Duïtsland, kan niet door gaan, De Oostduitse regering heeft alle samenkomsten in Oost- Berlijn verboden. De leiding van de Kirchentag is inmiddels in spoedvergadering bijeengekomen om zich te heraden op wat et-sim gebeuren moet. Alle voorbereidin gen voor de grote tweejaarlijkse Kirchentag in Berlijn waren reeds ver gevorderd. (IN DRIE KWARTIER) Botterdam» Witte d« Wltlutraat 23. Telet. 11J7M re 11 Postbus 1112. Postgiro No. 424319. Kiachtendienst abonnementen 18.3019 30 uur Zaterdag» 1718 uur. Telefoon 113700. "s-Gravenhage: Huygensplein 1. Telefoon 383467 (3 lHr.cnl. Postbus 1091. Postgiro No. 424867. Kiachtendienst 13.30—1830. Telefoon 362569, Dordrecht) Sputweg 132. Telef. 4070. Schiedam: Aleldastraat 23. Tele?. 65451. Abonnementsprijs 61 cent per tveek. ƒ2.63 per maand, 7.S0 per kwartaal. Lom* nummers 15 cent. Ver schijnt dagelijks. (Geldig tot vrijdagavond) MINDER KOUDE NACHT Half tot zwaar bewolkt en op enkele plaatsen wat lichte regen ol motregen. Zwakke tot matige, aan de kust tijdelijk vrij krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Minder koude nacht. Morgen overdag dezelfde tempe raturen als vandaag of iets hogere. Morgen: zon op: 8.44 Maan op: 4.32 onder: 1G.54 onder: 14.01 JEN auto rijdt tussen Marche en Bas- J j^) Jj {gj Waalse socialisten EEN auto rijdt tussen Marche en Bas togne een berghelling op. Rustig, een snelheid van 70 km per uur. Van de andere kant nadert een tegenligger, een truck met oplegger. De weg is breed genoeg. Er is geen gevaar. Als de truck de andere auto dicht genaderd is, ge beurt er iets. Wat precies weet 'k niet. Maar de oplegger schiet van zijn wegge deelte op het andere deel. Eén ondeelbaar ogenblik ziet Hazen bosch de dood in de ogen. En dan is hij ontbonden en met Christus. WOORDEN zijn hier haast niet te zog gen, of te schrijven, want ons be grip en onze gevoelens schieten te kort. Een jong gezin met zes kinderen. Een van de meest bekwame Kamerleden. Een harde werker. Een strijdbaar man. Een trouw vriend. Maar bovenal een man, die de anti revolutionaire zaak op hel hart droeg. Een man. die door Christus uit de we reld gegrepen was. Zulke mensen zijn er onder ons niet zoveel. De meesten onzer zijn er in op gevoed. Maar Hazenbosch is in ziin jon ge jaren op een bijzondere wijze door Christus gegrepen. Hfj heeft zijn leven willen stellen in Christus' dienst. Hij zou het onverdraaglijk vinden als ik hier over hem en zijn kwaliteiten zou schrijven indien dit niet hierop uitliep, dat Christus door zijn en door ons al ler leven de eer en de lof wordt toege bracht. Daarin vindt ook zijn vrouw haar troost. T3R staan in Psalm 103 een aantal ver- -°--J zen die wij toepasselijk vinden by sterfgevallen. Hazenbosch was nog jong, 39 jaren. De sterveling, zijn dagen zUn als het gras en wat daar verder volgt. Maar waar het om gaat, dat is dat we bij het sterven van Hazenbosch en moge het zo zijn by ons ailer ster ven de gehele Psalm 103 kunnen be amen. Want dat 13 van het begin tot het eind één lofzang tot God. Uitdrukkeiyk vroeg tijdige sterfgevallen inbegrepen. Het begin en het einde: Loof den Here, mijn ziel. Ik moet beiydcn: Ik ben er nog niet aan toe. God geve dat het voor ons allen, voor at voor zijn vrouw en kinderen toch zo zal mogen zijn. BRUINS SLOT. geven niet toe Twee Amerikaanse negerstudenten, de 18-jarige mej. Hunter en de 19- jarige Hamilton Jones, die zich als eersten hadden laten inschrijven aan de 175 jaar oude universiteit van Georgia te Athens, zijn vandaag „voor hun eigen veiligheid" van de universi teit verwijderd. De universiteit van Georgia was de eerste onderwijsinstel ling die werd geïntegreerd. De plaat selijke autoriteiten en de gouverneur van Georgia, Vandtver, hebben de af gelopen dagen tevergeefs getracht in tegratie te voorkomen. De maatregel tegen de beide neger- studenten werd genomen nadat gister avond betogingen door blanke studen ten waren gehouden. De politie zag zich genoodzaakt met traangasbommen en brandslangen een einde te maken aan de demonstraties, waaraan enkele honderden personen deelnamen. Er ontstond een handgemeen tussen stu denten en politie. De betogers staken vuurwerk af en wierpen stenen door de ramen van het studentenhuis waar mej. Hunter haar intrek had genomen. Een politieman moest gewond naar het ziekenhuis worden vervoerd. N de A het verrassende Initiatief van de socialistische oud- premier Van Acker in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers is ontspanning in het politieke (Van onze parlementsredactie) De Tweede Kamer heeft woensdag middag de volgende voordracht opge maakt ter vervulling van een vacatu re in de Hoge Raad: 1. mr. P. Eïjssen, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden: 2. prof. mr. D. van Eek, hoogleraar aan de r.k. universi teit ie Nijmegen en raadsheer-plaats vervanger in het Gerechtshof Arnhem en 3. mr. C. A. de Meyere, raadsheer in het Gerechtshof Arnhem. Nadat reeds in een vorige vergade ring in principe was besloten tot toe lating van de communistische raads- leden in de commissies van bijstand en beheer, heeft de Amsterdamse gemeenteraad woensdagavond de zes CPN-leden in de onderscheidene raads commissies benoemd. De voltallige PvdA-fractie en enkele KVP-leden stemden blanco. £EN rug van hoge druk heeft zich de laatste 24 uur van de Sritse eilanden naar ons land verplaatst. Als gevolg hiervan heeft het de afgelopen nacht bijna overal in Nederland 3 a 4 graden gevroren. Alleen in de onmid dellijke nabijheid van de kust bleef plaatselijk de temperatuur de gehele nacht boven nul. Een gecompliceerd depressiesysteem trekt langs IJsland naar het noord oosten. Tussen dit systeem en de in onze omgeving aanwezige rug van hoge druk wordt door zuidwesten winden zachtere oceaanlucht naar de Britse eilanden gevoerd. Deze lucht zal het komende etmaal ook Neder land binnenstromen. Er is daarom geen vorst meer te verwachten. In de zachtere lucht komt vrij veel bewolking voorwaaruit op sommige Plaatsen wat neerslag kan vallen. De 19-jarige C- Wessel uit Purmer- end, rijdende met een bestelauto, is op een glad weggedeelte in de Purmer geslipt en tegen een boom gebotst. De jongeman werd met zeer ernstige ver wondingen opgenomen in het stads ziekenhuis te Purmerend, waar hij is overleden. Het slachtoffer was on gehuwd. Wind- Max. temp. richting gisteren Btatloi weer #n 5nejhCid en neerslag mtr p. tec. af gel. 24 u. Helsinki sneeuv Stockholm omiew. Oslo geh. bew. Kopenhagen onbew. Aberdeen zw. bew. Londen Amsterdam Brussel Luxemburg Pariis Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort München. Zlirich Genève Locarno Wenen Innsbruck Athene Rome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon geh. bew. on bew, mist on bew. 1. bew. on bew. geh.bew. zw. bew. zw. bew. 1. bew. geh. bew. geh. bew. geh. bew. I. bew. sneeuw motregen 1. bew. regen h. bew. onbew h bew n 3 nw 2 windst. nnw 5 zzw 5 windst. z 3 windst. no 2 nno 3 n 6 windst. n wnw o n nno ono ono nnw zo windst, zo ono n no wnw 1 6 4 8 3 4 1 3 5 2 2 2 18 14 12 9 14 6 0.2 0 22 0 0.3 O 0 0 0 5 8 0,6 0.6 0,1 1 0 10 0,3 3 21 4 O Den Helder Ypenburg Vlissingen Eelde Twente Eindhoven Zd.-Limburg 1. bew li. bew h. bew. I. bew. onbew. 1. bew. mist zzw 3 W2W 2 zzw 3 windst. windst. windst. zw 4 0,4 0 0.3 0 0 0 O Ttvee binnenvaartschepen, de „Al- vracht 9'* (211 ton) en de „Delden" (288 ton) zijn gisteren In Rotterdam door een drijvende bok aan dek van de „Lokvoja Palm" van de Palm Dine ge hesen om naar Lissabon te worden vervoerd. De schepen zullen daar voor de opslag van vetten worden gebruikt. (Van onze correspondent) Op een onbewaakte overweg tussen Winterswijk en Groenlo is gisteravond omstreeks zes uur een bus van de Gel- dersche Tramwegen gegrepen door een goederentrein. De bus werd aan de rechterzijde opengereten. Een der in zittenden, de 16-jarige Joke Schilder- man uit Harreveld (gem. Lichten voorde) is nog dezelfde avond in het r.-k. ziekenhuis te Groenlo aan haar verwondingen overleden. De toestand van haar tweelingzusje, de 16-jarige S. Schilderman, die ook in dit ziekenhuis is opgenomen, is ernstig. Van de overige buspassagiers liepen er enkelen lichte snij- en schaafwonden op. Het verkeer op de rijksweg GroenloWinterswijk is korte tijd ge stremd geweest. De goederentrein had anderhalf uur vertraging. Een te Brussel heleede „rondetafel conferentie" tussen de leiders van de drie strote partijen, de r.k..Christelijke Volkspartij, Liberal#, Parttt&tfMfc Socialistische Partij, eindigde na en kele minuten zonder dat enige over eenstemming was bereikt. De liberale partijleider Motz Uet doorschemeren, dat het geen zin had de kwestie thans te bespreken en dat het parlement de „eenheidswet" eerst zou moeten goed keuren. „Voorlopig is er niets te zeg gen". voegde hij eraan toe. Intussen is het duidelijk, dat de Waalse stakingsleiders onder aanvoe ring van de felle adjunct-secretaris- generaal van het Algemeen Belgisch Vakverbond, Renard, het been stijf- houden. Renard is zeer ontstemd over de verzoeningspoging van zijn partij genoot Van Acker. Aan het Pliilips-personeel. dat valt onder de c.a.o.'s van handarbeiders en beambten zal eind maart een een malige uitkering worden verstrekt van 3% van het jaarsalaris, in de vorm van winsldelcnde personeelsobiigatïes. Deze uitkering komt ten laste van het jaar 1960. Het personeel van 23 jaar en ouder en kostwinners bene den de 23 jaar ontvangen deze 3% met een minimumbedrag van 140. Mede gezien de van jaar tot jaar toenemende belangstelling van de werknemers voor het verwerven van winstdelende personeelsobiigatïes wordt deze uitkering gebracht in de sfeer van de door de overheid voor gestane bezitsvorming. Verwacht wordt dat het College van Rijksbemiddelaars, dat zijn fiat moet geven aan dit besluit, deze be slissing zal goedkeuren. Engeland en Duitsland zullen samen een vliegtuig ontwikkelen, dat recht, standig kan stijgen en een klein ge wicht heeft. Het toestel, een jager, zal worden gebaseerd op een Brits prototype. ïn Luik. het bolwerk van de Belgische stakers, beginnen de trams weer te rijden, maar nog onder politiebewaking. Iedere tram krijgt een auto met politiemannen mee. De socialist Renardadjunct-secre taris-generaal van het Algemeen Bel gisch Vakverbond, is een der felste stakingsleiders. Hij staat lijnrecht tegenover zijn partijgenoot Van Acker. De Franse minister van Voorlichting, Terrenoire, heeft meegedeeld, dat de Franse ministerraad, die woensdag on der voorzitterschap van president de Gaulle heeft vergaderd, besloten heeft de plannen voor zelfbeschikking door de moslimbevolking van Algerije ver- "smeld ~nït te 'voeren. Ook verklaarde minister Terrenoire dat de regering zich van nu af „volledige vrijheid van handelen voorbehoudt". Deze opmer king wordt gezien als een aanduiding dat de Gaulle de onderhandelingen met de FLN, welke hij reeds zon heb ben voorbereid, in volstrekte geheim houding wil laten beginnen. Uit de mededelingen van Terrenoire bleek, dat de Gaulle de uitslag van het referendum beschouwt als een mandaat voor het spiedig beëindigen van de strijd in Algerije waarvoor de Fran se strijdkrachten 400.000 man hebben ingezet en snelle afwerking van zijn olan om het bestuur over Algerije te decentraliseren en de moslims al di rect in de lagere bestuursorganen een grotere zeggenschap tt geven. In gezaghebbende kringen te Parijs gelooft men Cat de Gauile de FLN reeds nieuwe onderhandelingen heeft aangeboden. Zelfs acht men het niet uitgesloten dat de Gaulie al antwoord gekregen beeft Hy zou met de volstrekte geheim houding willen voorkomen, dat de besprekingen uitlopen op een misluk king Volgens de Franse kranten zouden generaal Ely chef van de generale staf en generaal Crépin bevel hebber van de Franse eenheden in Algerije op de nominatie staan om ver vangen te worden. Kandidaten voor vervangingen zouden zijn generaal Gambiez, inspecteur-generaal van de infanterie, en generaal Ollie, chef van de Gaulle's persoonlijke staf. De voorlopige Algerijnse regering in ballingschap heeft gisteravond het Franse referendum in Algerije geken schetst ais een „sinistere komedie", die bet Algerijnse volk met bloedver gieten is opgelegd. De Algerijnse leiders houden deze week in Tunis belangrijke geheime be sprekingen om tot een schatting van de situatie in Algerije te komen. Over de mogelijkheid van nieuwe onderhandelingen met Parijs werd in de verklaring niet gerept. Insiders ne men echter aan. dat dit het werke lijke doel van de bijeenkomst is. In de officiële verklaring werd slechts met nadruk gesproken over de onderdrukking waaraan het Alge rijnse volk door de Fransen wordt blootgesteld. In vele steden, zo werd gezegd, heb ben de Algerijnen hun weigering om aan het referendum mee te doen, met hun leven betaald. Het Franse leger had op groepen Algerijnen geschoten, ook vanuit hefschroefvliegtuigen, waardoor honderden mannen en vrou wen werden gedood of gewond. EEN scheepsramp voor de kust van Spaans-Marokko heeft ver moedelijk aan 42 mensen, voornamelijk illegale joodse emigranten, het leven gekost. Het jacht, de „Pisces", een voor malige motorboot van de Britse ma rine, dat de emigranten via Gibraltar naar Israël zou brengen, liep op een rotsachtige ondiepte ter hoogte van Alhumecas in Noord-Marokko. Stormwinden hadden het jacht, dat onder Hondnrese vlag voer, naar de kust gedreven. Slechts drie opvaren den, allen Spanjaarden, onder wie de kapitein en een matroos, werden ge red. Onder de passagiers bevonden zich vele vrouwen en kinderen. De drie geredden zijn na een onder vraging van enkele uren door de Ma rokkaanse autoriteiten in hechtenis genomen op beschuldiging van het clandestien vervoeren van emigran ten. De passagiers. Marokkaanse joden, hadden hun land zonder uitreis-ver gunning verlaten. Vliegtuigen van de R.A.F. en sche pen van de kustwacht hebben gister avond vergeefs naar andere overle venden gezocht. HET Nederlandscbe Roóde Kruis heeft besloten zijn - speciale gironummer 777 open te stellen, voor hen, die een bijdrage willen storten ter bestrijding van de hongersnood in Kongo. Het Roode Kruis zal, in overleg met het internationale Rode Kruis in Gcnève, ervoor zor gen. dat de binnengekomen gelden zo spoedig mogelijk op de juiste wijze worden aangewend. c KJ De Ver. Naties hebben dinsdag in derhaast versterkingen gestuurd naar Manono. de hoofdstad van de „nieuwe onafhankelijke staat Loealaba". Dit ten einde een burgeroorlog tussen de Loemoemba-gezinde troepen in dat ge bied en de gendarmes van president Tsjombe te voorkomen. De Katangese president had maandag jl. verklaard, dat indien de Ver. Na ties niet voor dinsdag te middernacht de Loemoemba-getrouwen zouden heb ben ontwapend, hij zijn eigen leger naar de streek zou sturen om dat werk zelf op te knappen, tn Noord-Katanga hebben Baloeba's aanzienlijke verliezen geleden bij twee botsingen met de gendarmes van Tsjombe. Twee dorpen werden ver woest en de gehele bevolking sloeg op de vlucht. De voorzitter van de EEG-commissïe prof. Hallstgin heeft mevrouw Hazen bosch een telegram van deelneming gezonden na het tragisch overlijden van haar man. die vice-voorzitter was van het Europees parlement. Prof. Hallstein memoreert daarin de belang rijke bijdrage die de heer Hazenbosch aan de Europese integratie heeft gele verd. Prof. Hallstein zond ook een tele gram van deelneming aan de voor zitter van het Europese parlement, prof. Furler. Daarin verklaart hij dat hij „met diepe droefheid afscheid neemt van de overledene, die hij ais collega in het werk aan de opbouw van Europa heeft leren hoogachten". In de weddeschalen voor sergeanten en adjudanten zijn enige correcties aangebracht. Deze wijzigingen hebben betrekking op salarissen van de sergeanten van 20 tot en met 24 jaar en op die van de ad judanten van 46 tot en met 49 jaar. De wijzigingen houden verhogingen in van 10,- per maand voor de ser geanten en van I 4,- tot 18.- per maand voor de adjudanten. Deze wijzigingen zijn, met terug werkende kracht, ingegaan op 1 ok tober jL Een voorstel van Cambodja om een conferentie over Laos te houden in een neutraal Aziatisch land, is door de Sowjet-Unie, Frankrijk en Noord- Vietnam aanvaard. Aan deze conferen tie zou worden deelgenomen door .de ondertekenaars van de overeenkomst van Genève van 1954, de drie leden van de internationale controle-com missie voor Laos, de V.S. en de buur staten van Laos, in totaal 14 landen. Premier Chroestsjew heeft de suggestie gedaan de conferentie in Cambodja te doen houden. Generaal de Gaulle heeft zich in een brief aan prins Sihanoeh van Cambodja uitgesproken voor het weer instellen van de commissie, „om te voorkomen dat door buitenlandse in menging de strijd in Laos zal ont aarden in een internationaal conflict". Intussen js de oud-premier van Laos, prins Soevan.na Phoema, 'die een toe vlucht in Cambodja heeft gezocht, niet voornemens in te gaan op een verzoek van de huidige regering in Vientiane om naar Laos terug te keren. De regering van Laos heeft de Sow jet-Unie gewaarschuwd dat zij „on middellijk stappen zal nemen" wan neer de hulpverlening aan de opstan delingen niet direct wordt gestaakt. Deze waarschuwing is vervat in een nota die op de Russische ambassade in Londen is overhandigd. De ambas sadeur heeft echter geweigerd de nota in ontvangst te nemen. Zoals bekend erkent de Sowjet-Unie de rechtse re gering van prins Boen Oem niet. en de neutralistische regering van prins Soevanna Phoema wel. Communistisch Noord-Vietnam heeft verklaard, dat de levering van Ameri kaanse vliegtuigen aan de regering van prins Boen Oem in Laos „een gevaar lijke daad van interventie is". De 50-jarige mevrouw A. van D. uit Bloemendaal heeft gisteren kans gezien voor een (uitverkoop) waarde van ruim 550 hij elkaar te stelen aan allerlei kleinere dameskledingstukken in een modemagazijn in de Kalverstraat in Am- sterdam. Het opmerkelijkste was nog wel dat zij deze „prestatie" leverde in onge veer drie kwartier. Of het een nieuw record voor winkeldievegges is, is niet bekend. De vrouw werd op heterdaad door de politie betrapt. Het Spaanse ministerie van Voor lichting heeft in een officiële medede ling berichten als zou het de afgelopen dagen in Spaans Marokko, onrustig zijn geweest en zouden een honderdtal Marokkanen over de grens zijn gezet, onjuist genoemd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1