Kerkbouw Petitie om eigen weg te gaan m V.S: liaifmiljoen werklozen meer De Bilt: droog weer Echtpaar en 2 kinderen verdronken Cuba maakt eind aan mobilisatie Chroestsjew: bedriegers moeten de partij uit Perikelen voor boeren, artsen en winkeliers Actiecomité in Hilvarenbeck: modderpoel moet wég worden Demonstraties voor loemoemba in Leopoldstad Zekerheid een Nationale traditie r Het weer in Etirona Auto in gracht burgemeester kreeg standje 107-jarige overleden in Ter Apel Woede-uitval tegen partijleider van Kirgiezenrepubliek Met tractor naar persconferentie LEVENSVERZEKERING-BANK \pe4ad?j PHOENIX r V ZATERDAG 11 JANUARI 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4807 p» D eigen wegen te gaan. ten einde de sociale vooruitgang en econo mische expansie voor Zuid-België te bevorderen. ..ONWAARDIG" (Zie verder pag. 3, 6e kolom) en in Nederland c (Van een onzer verslaggevers) Vier personen, een echtpaar en twee jongetjes van vijf en zeven jaar, zijn vanmorgen om halfelf omgekomen, toen zy met een auto in de Utrechtse Plompetoren- gracht reden. De man, die achter het stuur zat, heeft naar getuigen van het ongeval, verklaren, de bocht veel te snel genomen. Duidelijk iniiiitiüiiimiNHiiminumiiiiiiiiüiiiiiiiiiiuiHiüüiiniiiiüii! OPNIEUW KRASSE TAAL IN MOSKOU „Gauwdieven" M- Sarcastisch Te slap HALFWEG TEL. 02907»4341 Het actie-comité heeft op de „plek des onheils" een bijeen komst met de pers georganiseerd en had daarbij geen illustratiever plaats van samenkomst kunnen kiezen. Dank zij een daar wonen de agrariër, die in het bezit van een tractor was, kwamen wij er. Want de auto, waarin wij ons naar deze poel begaven had de strijd tegen de modder opgegeven. Hele nacht Subsidie Berijdbaar Volgend jaar Negers maandag weer naar universiteit in Georgia (Geldig tot zondagavond) PLAATSELIJK MIST Droog weer met veranderlijke bewolking. Vannacht en morgenochtend temperatuur om het vriespunt tot Helste vorst en plaatselijk mist. Overdag dezelfde temperaturen als vandaag of iets lagere. Zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. Morgen: zon op: 8.42 Maan op: 6.53 onder: 16.58 onder: 15.46 Botterdam: Wltt® de Wlthstraat 23. Telef. H3700 (8 Postbus 1112 Postgiro No 424319. Klachtendtetisl abonnementen 18 30115 30 uur Zaterdags 17—18 uur Telefoon 113700 VGravenhage: Huygenspleln 1 Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091 Postgiro No 424887. Klachtendlenst 18 3(119.30. Telefoon 362369 Spuiiveg 132 Tetef. 4-370. Aleidastraat 23 Telef. 65431. Dordrecht: Schiedam: Abonnementsprijs 61 eent per week. ƒ2,63 per maand, ƒ7.90 per kwartaal Losso nummers 13 cent. Verschijnt dageltjk^ DB kerkbouw in de komende tien ja ren staat andermaal volop in d< aandacht. Was hot een jaar geleden de hervormde kerkbouw-actie, die zeer tot de verbeelding <prak, thans zijn het (H gereformeerde kerken, die in de komende maanden willen trachten in één grootse actie 7 miljoen gulden hijeen te brengen Dat bedrag is noog gegrepen. Van alle gezinnen wordt voor dit doel één pro cent van het jaarinkomen gevraagd, Dat is heel wat, maar we herinneren ons dat vorig jaar op één zondag in de ge reformeerde kerken een bedrag van niet minder dan 1,5 miljoen gulden bin nenkwam voor de kerkbouw ir. de door industrialisatie ontstane nieuwe woning- bouwcomplexen en satellietsteden. De toen getoonde offervaardigheid lijkt een gunstig teken voor de nu begonnen actie, die ook is gespreid. De korte actie van t oktober 1959 was Immers tamelijk improvisatorisch van opzet. De voorbereiding van de nieuwe actie is veel grondiger geweest. Na aanvaarding eenheidswet: WALEN BIJ DE KONING van de komende actie is verschenen, heeft de Stichting Steun Kerkbouw (SSK) sog eens uitvoerig uiteengezet en met sprekende voorbeelden duidelijk gemaakt hoezeer deze actie nodig is, wil er op het gebied van de kerkbouw in de ko mende jaren geen noodtoestand ontstaan. Er is in ons land als gevolg van de nieuwbouw een ware volksverhuizing aan de gang. Bovendien zal de bevolkings vermeerdering zich geducht doen gel den. Er zuilen in de komende 12 jaren gemiddeld 10 A .14 kerken per jaar ge bouwd moeten worden, waarbij dan nog niet eens verdisconteerd is de vervan ging van verouderde kerkgebouwen. Een sprekend voorbeeld is het cor.glo- D E politieke hemel in België is na de aanneming van de fel-omstreden ..eenheids- wet" in de Kamer van Volks vertegenwoordigers (met 115 tegen DO stemmen en één onthouding) allerminst opge klaard. Op een vergadering van 400 socialistische burgemeesters, le den van het parlement en plaat selijke raden, die de Waalse pro vincies vertegenwoordigden is een resolutie aangenomen, die vandaag in de vorm van een petionnement aan koning Boude- wijn zal worden aangeboden. De Waalse socialisten zijn van mening dat de huidige politiek de achteruitgang van het Walen land bespoedigt en dat zij daarom roeraat Groot Amsterdam, waar ten zui- vrij ZOllden moeten zijn om hun den van het IJ in tie komende jaren ze ker 8 i. 9 nieuwe kerken moeten wor den gebouwd. Men denke verder eens aan andere gebieden die een stormachtige ontwik keling doormaken: de IJ mond. de Leid- se agglomeratie, de dubbelstad Middel burg-Vüssingen, Het is onrnoge-yk dat de plaatselijke kerken de kerkbouw financieren. Het zou ben voor ondraaglijke lasten stellen. Hier moeten helpende handen ingrijpen. Ook hier geldt dat men elkander tot een baund en een voet moet zijn. iE hervormde Kerkbouwactie en ook de acties van andere kerkgenoot schappen In 1939. hebben bewezen, dat bet kerkvolk ook in deze dagen nog tot grote dingen in staat is. In vroeger tijden was de kerk het mid delpunt van de samenleving. Wat heb ben in die eeuwen de toen levende ge nera'.es grote offers gebracht voor het bouwen van monumentale gebouwen, die bedoelden dag in dag uit de lof van God te verkondigen! Verhoudingsgewijs worden nu gerin gere offers gevraagd. Zou de huidige generatie zo iets niet kunnen volbren gen? Wjj hopen dat ook de gereformeerde kerkbouwactie goed zal slagen. Het leg gen van een solide financiële basis voor de kerkbouw in de komende jaren is een belang van de eerste orde, waaraan geen kerklid voorbij mag gaan. Het aantal werklozen is in december in de Verenigde Staten met een half miljoen toegenomen tot meer dan 4.5 miljoen, het hoogste peil in een de cembermaand sedert twintig jaar. Voor deze maand wordt een verdert stijging van de werkloosheid verwacht. De gematigde socialisten vrezen thans, dat de onbuigzame houding van de regering door de extreem-linkse leiders en parlementariërs zal worden uitgebuit om hun zin door te drijven cn zo mogelijk een ingrijpende wijzt- ging In het staatsbestel door te voeren, welke ion ktmisen leiden tot een federatie met een grote zelfstandig heid voor het Vlaams talige en het Franssprekende dee! van het land. D« plaatselijke afdelingen van de Belgische socialistische partij zullen vandaag aan het hoofdbestuur advies uitbrengen over de wenselijkheid van een aftreden van alle socialis tische parlementsleden ten einde op deze wijze de aanvaarding van de „eenheidswet" door de Senaat tegen te werken. Voor do stemming van het wets ontwerp was het tot een felle woor denwisseling gekomen tussen de libe rale minister Lefèbvre. die de zieke premier Eyskerts verving, en de socia listische leiders Collard en Van Acker. Coilard deed een beroep op de meerderheid een gebaar te maken, opdat alle mensen van goede wil zich konden verenigen voor het op lossen van de bestaande vraagstuk ken. Volgens hem kon de eenheids wet alleen deze oplossing niet brengen. Minister Lefèbvre beperkte zich er toe te verklaren, dat aanvaarding van het wetsontwerp in de twee ka mers van het parlement was verze kerd. Het was de taak van de rege ring de economische, financiële en sociale doelen van de eenheidswet te bereiken. Ten slotte deed hij een beroep op de stakers om het werk te hervatten. Oud-premier van Acker, die be schouwd wordt als de leider van de ge matigde vleugel in de socialistische partij, noemde de reactie van de re gering od het beroep van Collard „on waardig". De regering en de coalitie in het parlement beschuldigde hij ervan, dat zij de socialistische voorstanders van een verzoening „in de kou had- DE a/gelopen nacht passeerde een van de Noordzee komend jront wiet regen ons land, de meeste regen viel in de noordelyfce provinciesLeeuwar den meldde 8, Terschelling 7 en Eelde 6 mm. Achter het front klaarde het tatneujK anel op. Dit hangt samen met de nade ring van een gebied van hoge druk, dat nog voortdurend in betekenis toe neemt. Het centrum ervan lag van morgen met een barometerstand van 1Q3S mb boven de Ierse Zee. Het verplaatst zich in ongeveer oostelijke richting en zal de eerst komende 24 nar ten noorden ran ons land voorbytrekken. In verband hiermee zal er vannacht weinig bewolking zijn en zal de tem peratuur in een groot deel van het land tot iets beneden het vriespunt dalpn, Waarsehijnlyfc ontstaat daarbij plaatselijk mist, die echter in de loop var, de ochtend weer verdwijnt. De zone met bewolking, die samen hangt met het gepasseerde front, zal zich morgen weer langzaam naar het noorden gaan bewegenHet toornt daarom niet meer zo zonnig als van daag. maar het blijft droog. Helsinki geh. bew. Stockholm onbew. Oslo mist Kopenhagen onbew. Aberdeen onbew. Londen zw. bew. Amsterdam motregen Brussel regen Luxemburg geh. bew. Parijs geh. bew. Bordeaux onbew Tot opvolger van de heer J. Bak ker» directeur van de provinciale Drentse Vereniging voor Vreemdelin genverkeer, ia benoemd de heer P. J. Duinkerken, thans hoofd van een open bare school in Groningen. Wind- Ma* temp, richting r. gtaterai Guitton weer *n «nelheid en neersla# mtr p. «ee. mtgel24 u. Grenoble Nice Berlijn Frankfort Miinchen Zurich Genève Locarno Wenen Innsbruck Athene Rome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon geh. bew. onbew. regen sneeuw mist geh. bew. geh. bew. onbew. zw. bew. mist zw. bew. geh. bew. zw. bew. onbew. geh. bew. onbew. wnw w no nw w n no n windst. windst. windst. z 1 nnw 7 wzw 1 windst. n 1 nw 2 nw 2 windst. ono 3 veran, 1 windst. windst. o 2 nno 3 no 10 n 3 0 2 -2 4 5 10 6 5 7 3 4 4 12 2 1 -3 -2 2 3 l 3 1H 15 14 9 12 12 3 0.1 0,3 0 0.8 2 1 0 0.2 0 0 0 3 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Den Helder onbew. n 4 7 Ypenburtf zw. bew. nno 5 6 Vlissingcn zw. bew. n 6 5 Eelde geh.bew. nno 2 6 De Bilt motregen nno 4 5 Twente regen nno 5 3 Eindhoven geh. b«w. n 7 4 Zd.-Limburg regen wzw 4 5 De auto reed in de zeer smalte bocht teren het hek, dat langs de gracht staat en vloog er doorheen. Bij de val in de gracht het wateroppervlak ligt ongeveer drie meter diep maak te de auto een slag, waardoor de wa gen met het dak in de gracht terecht kwam. Daar zonk het voertuig spoedig in de modder weg. Slechts een stukje van enkele centimeters stak boven het water uit. Wel trachtte de 36-jarige Jac. van den Brandt een der omstan ders de inzittenden nog te red den door de auto na te springen, maar zijn pogingen bleven zonder succes. De inzittenden zijn door de draai, die de auto bij de val maakte, tegen het dak geslagen en mogelijk daarbij bewusteloos geraakt. De voorruit van de wagen was ver nield, maar verder bleef het voer tuig vrijwel onbeschadigd. Omtrent de identiteit van de slacht offers was vanmorgen nog niets he kend. Het heeft ongeveer twintig mi nuten geduurd voor men de wagen boven water getakeld had. De inzit tenden zijn er eerst toen uitgehaald. De Cubaanse premier Fidel Castro heeft in een vergadering van vak bondsleden meegedeeld dat de mobi lisatie van de Cubaanse strijdkrach ten na 20 januari de dag waarop Kennedy als president van de Ver. Staten wordt beëdigd zal worden beëindigd. President Porticos ver klaarde. dat de mobilisatie niet nutte loos Is geweest, hoewel de invasie niet is gekomen. „Wij hebben een bloedloze strijd gewonnen", aldus Dorticos. Castro merkte op. dat de produktie te lijden heeft gehad van het feit. dat de bekwaamste arbeiders onder de wapenen waren, omdat het ge hele leven van de natie was gecon centreerd op het verdedigen van de revolutie en het land. Hij noemde het van groot belang, dat de vijand geen verrassingsacties heeft kunnen ondernemen. „Wij hebben ons bij zonder ingespannen, niet alleen om een aanval te weerstaan, maar ook om een aanval te voorkomen. Het is daarom dat wij ons op voet van oorlog hebben geplaatst en de kwestie bij de Ver. Naties aanhangig maakten." Cuba hoopt dat de nieuwe regering van de Ver. Staten van het begin af aan een duidelijk standpunt zal in nemen. „Wij geloven niet, dat, nadat de regering-Eisenhower prestige heeft verloren, de nieuwe regering deze absurde politiek zal voortzetten", l - dus Castro. Op da wegert naar Namen, waar gisteren een grote bijeenkomst van socialistische leiders werd gehouden, hield de Belgische rijkswacht een strenge controle. Eren buiten Hoei worden de papieren van automobilisten nagezien en worden auto's doorzocht. '4 Wolfgang Uhlmann. de omstreden Oostduitse schaakgrootmeester, is op gewekt in Beverwijk gearriveerd, waar hij gisteravond tegen Olafsson heeft gespeeld in het Hoogoven toernooi. Vergeetachtige De commissaris der Koningin in Noord-Brabant heeft de burgemeester van Oirschot ernstig onderhouden over het tien jaar uitstellen van de uitrei king van een aantal eretekenen voor orde en vrijheid aan ingezetenen van Oirschot. Dit antwoorden de ministers Toxopeus en Visser op vragen van het Tweede-Kamerlid Beernink (C.H.U.). Volgiens de minister kon de burge meester voor zijn nalatigheid geen re delijke verklaring geven. De ministers achten deze gang van zaken zeer te betreuren en in hoge mate onbevredi gend. Overigens zien zij geen voldoen de aanleiding in de inmiddels door de commissaris der Koningin met de bur gemeester geregelde en ter kennis van de belanghebbenden gebrachte proce dure van de uitreiking die vandaag plaats zou vinden, in te grijpen. Minister Toxopeus heeft in gelijke zin geantwoord op een brief van de federatie van Nederlandse oud-strij ders, die de minister eveneens om op heldering over deze kwestie had ge vraagd. De 107-jarige mevrouw H. Smit Metering is na een korte ziekte in haar woning te Ter Apet overleden. Me vrouw Smit was de oudste Inwoonster van Nederland. De commandant van het regiment Limburgse Jagers te Venlo, luit.-kolo- nel M, P. L. van Aalst, is met ingang van 16 januari benoemd tot garni zoenscommandant te Roermond. Advertentie) Zon op NATIONALE Zort onder v Premier Chroestsjew eist, dat com munistische leiders, die de cijfers van de landbouwprodnktie vervalsen, uit de partij gezet en berecht worden. Na in de plenaire zitting van het hoofdbestuur van de communistische partij aan de dag getreden knoeierijen met statistieken aan do kaak te heb ben gesteld, heeft hij een partijleider van de kleine Kirgiezenrepubliek in het gebergte van Midden-Azië gedwongen te bekennen, dat een van zijn minis ters boeren had verplicht, boter op de open markt te kopen om hun quota vol te maken Met groot vertoon van toorn ver klaarde Chroestsjew, dat communisten, die prod u k t tec ij fers vervalsen, uit da partij moeten worden gejaagd. „Zij zijn geen communisten, maar gauw dieven", verklaarde hij. „Zij moeten uit de partij worden gazat en berecht wor den". De woedeuitbarsting van de pre mier was gericht tegen de eerste se cretaris van het hoofdbestuur van de partij in de Kirgiezenrepubliek, Ras- Attvertemim sakow en een voormalig provinciaal leider, Isajew. Rassakow had verklaard, dat Isajew een directeur van collectieve boerde rijen had gedwongen, boter in de win kels te kopen om de aan de staat be loofde hoeveelheid zuivelprodukten te kunnen leveren Hij deelde mede dat de man uit de partij was gezet en was ontslagen als minister van Binnenlandse Zaken van de Kirgiezenrepubliek. Op een reeks sarcastische vragen van Chroestsjew gaf Rassakow toe, dat hij geweten had dat Isajew boeren had ge- dwongèn boter op de open markt te kopen om hun quota vol te maken lang voordat de man uit de partij werdi gestoten. In feite bekende hy, dat hij Isajew zelfs nadat de affaire te zijner kennis was gekomen tot minister van Binnenlandse Zaken in zijn eigen re gering had benoemd. „De beste straf voor iemand, die een misdaad heeft gepleegd, is blijkbaar hem minister te maken", brulde Chroes tsjew onder gelach van 2tjn toehoor ders. „Wij hebben inderdaad een grote fout gemaakt door hem tot minister te benoemen", erkende Rassakow. „Dat is de wolf in de schaapskooi halen', schreeuwde Chroestsjew. Rassakow gaf zijn dwaling toe en zeide, dat bedriegerijen in de Kir- gièzenrepubliek mogelijk waren ge weest „door een slappe houding ten aanzien van de arbeiders". „Is uw marxistisch-leninistisch zin tuig afgestomd"? snauwde Chroestsjew. „Onze beginselen zyn minder vast geworden", erkende de leider van de partij in de Kirgiezenrepubliek. ir„ben ik het mee eens", ver klaarde Chroestsjew, (Van onze correspondent) UEN comité van vijf uit Hilva- renbeek onder leiding van dokter W. J. Sengers heeft een actie aangekondigd tot verhar ding van de verbindingsweg tus sen de dorpen Goirle en Hilvaren- beek. Deze Goirlese dijk is een modderpoel. Wie van Hilvaren beck naar Goirle moet. kan beter even omrijden over Tilburg. Voor de bewoners is het een ake lige toestand. Leveranciers weigeren te bezorgen, ziekenauto's kunnen de patiënten niet of niet op tijd berei ken en datzelfde geldt voor artsen. De boeren knnnen maar met half geiaden wagens rüden en hebben dan nog de grootste moeite, hun traetor rijdend te honden. En dan is er nog de brandweer, die deze zo mer een bosbrand maar zo liet, om dat bij niet te bereiken was, t Onlangs glibberde op een nacht een auto de sloot in. De bestuurder heeft er de hele nacht in moeten blijven. De schuld van het gemeen tebestuur, zeggen de bewoners met de herbergier van de aan de weg gelegen landelijke uitspanning voor aan Het grootste deel van de weg ligt in Hilvarenbeek. Een en dertig gezinnen met ongeveer honderdvijf tig mensen moeten lijden onder de belangenpolitiek van de Hilvaren- beekse gemeente, ?o beweert men langs de Golrlesedijk. En waarom? Toen er subsidie kwam voor we genaanleg van de cultuur-technische dienst, heeft de raad prioriteit ver leend aan een ander deel van de ge- gemeente, waar de grond van de meeste raadsleden zou liggen. De wethouder heeft als schoenfabrikant geen belang bij een goede verbinding, die de pendel bevordert. Men zegt ook, dat met de 50.000,- 's jaars, die de cuitaur-technische dienst ver schaft, de Golrlesedijk pas over acht jaar aan de beurt is. Maar van de kant van het gemeentebestuur zegt men het wat anders. Enkele jaren geleden heeft de Heidemaatschappij met een weg schaaf de Golrlesedijk goed berijd baar gemaakt. Later hebben er mi litaire tanks nogal intensief over ge reden en sindsdien is het niet veel meer. De grote dorsmachines doen aan de weg ook geen goed. De bij zonder natte zomer en herfst hebben de rest gedaan. Zodra het weer het toelaat, gaat de wegschaaf er weer overheen De gemeente heeft 140 km weg te onderhouden en is voor het verhar den geheel afhankelijk van subsi dies. Het verharden van de Hilva- renbeekseweg zou f 450.000,- moe ten koster en dat bedrag heeft de gemeente niet. Er Is onlangs een toezegging binnengekomen, waar door volgend jaar met de verharding van de Goirlesedyk zal kunnen wor den begonnen, aldus deelt men van gemeentezijde mede. Aanhangers van de afgezette Kon golese premier Loemoemba zün van Pian dit weekeinde in Leopolds»»* grote demonstraties te houden voor zyn vrijlating, aldus is in de Kongo lese hoofdstad vernomen. Officieren en soldaten uit Stanleystad, het centrum van de aanhang van Loemoemba, zou den de afgelopen dagen in Leopold stad zijn geïnfiltreerd, en uniformen en wapens hebben meegenomen. Vt:n de zijde van de volgelingen van Loemoemba in Leopoldstad werd gezegd, dat de on. verzoent ijken" uit Stanleystad niet terugschrikken voor geweld wanneer „psychologische actie" om Loemoemba's vrijlating te bewerk stelligen geen resultaat heeft. Een deel van liet garnizoen van Leopoldstad zou eveneens op de hand van loemoemba zijn. Volgens het Joegoslavische persbu reau „Tanjoeg" is Loemoemba bevrijd uit de gevangenis van Thysstad. Dit bericht is in Leopoldstad ontkend. Wel is bekendgemaakt, dat president Kasa- voeboe en zijn miister van Buitenland se Zaken Bomboko vrijdag een beta- Ungskwestie in Thysstad tot oplossing hebben gebracht. De plaatselijke po litie vond, dat zij te weinig uitbetaald kreeg en was een demonstratie be gonnen, die grensde aan muiterij. In Manono in Noord-Ka tanga is het tot gevechten gekomen tussen Kongo lese soldaten en Marokkaanse V2f.« soldaten. De gevechten braken uit toen een vliegtuig met Marokkaanse troe- Pen die het Nigeriaanse V.N.-garni- zoen van Manono zouden versterken wilde landen. Het is niet bekend óf er bij de gevechten doden zijn geval len. Een federaal gerechtshof heeft vrij dag bepaald dat de twee negers die als student van de Amerikaanse universi teit van Georgia zijn geschorst, maan dagochtend weer moeten worden toege laten. De twee studenten werden deze week „omwille van hun veiligheid" ®ezonde". "adat relletjes hadden plaatsgevonden op het terrein van de universiteit. De universiteit van Georgia is de eerste onderwijsinstelling laten26 s waarop negers zjjn toege-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1