Een nieuw gevaar Ernstige crisis in Israël voorlopig bezworen De Bilt: vorst houdt aan Machtsstrijd in Mapai gaat voort Papoea vermoordt Nederlandse chauffeur Verliezers „zetten strijd voort" Toestand in België weer onna Geen overlev bij ramp met radartoren Geen weg terug nEuropa van de voor zes Men is zuinig op de nieuwe rijksdaalder Hulp In 't verkeer r Pokstof verloren 'T Jf - T Spoormannen weer aan het werk Zes jaar met aftrek voor roofoverval in de Purmer KLOPSIGNALEN HIELDEN OP Morgen treinverkeer via Roosendaal naar België normaal „Muntbiljetten handiger" TWINTIGSTE JAARGANG No. 4809 PREMIER BEIS GOERIONTREEDT AF Mdat «i» dochtertje D Chroestsjew naar Afrika r Affadre-Lavon Diepere oorzaken was aangereden: Onverwacht Normaal REDDERS MACHTELOOS OP RUWE ZEE toss mu* WÏGNY IN STRAATSBURG Afscheid van Nederlandse secretaris-generaal OMRUILEN DINSDAG 17 JAMJAS1I 19Ö1 A J Directeur: H. DE RUIG V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J S BRUINS SLOT (Zie verder pag. 3, 7e kolom) 5? (Van een onzer verslaggevers) NjOG maar weinig mensen hebben tot nu toe een nieuwe rijksdaalder ont vangen. Zij, die er een in. handen krijgen, blijken de neiging te bezitten het ding nog even te bewaren. Men is nog zuinig op de nieuwe rijksdaalder en dat niet uit spaarzaamheid. J Rofterdarni Witte Wlthstraot 23. Telef. H3700 [8 Postbu$ 1112, Postgiro No 424519, Klachtendienst abonnementen 18,3019.3Q uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115100. %-Gravenhage: Huygensplein 1, Telefoon 1B34C7 (3 lijnen). Postbus 1091. Postgiro No. 424867. Klaehtendienst 18.30—19.30. Telefoon 362569 Spulweg 132. Telef. 4670. Aleldastraat 23. Telef. 65431, Dordrecht! Schiedam: Abonnementsprijs 61 cent per week. (2.65 per maand, 7.90 per kwartaal. La>«se nummers 15 cent. Verschijnt dagelijk^ (Geldig tot woensdagavond) DROOG WEER Droog weer met enkele wolkenvelden. Vannacht over wegend lichte vorst en hier en daar mist. Morgenmiddag temperatuur om het vriespunt. Matige wind tussen oost en zuidoost. Morgen: Zon op: 8.39 Maan op: 9.27 onder: 17.02 onder: 19.32 (Van onze militaire medewerker) ER zijn de laatste maanden een paar publikaties verschenen over de ma ritieme prestaties van de tweede wereld, oorlog en de gevaren die bij een volgend conflict zouden kunnen opdoemen. Reeds eerder verschenen van de hand van Captain S. VV. Roskill twee delen van de officiële Britse maritieme ge schiedschrijving en 'laar is nu het eerste gedeelte van het derde deel aan toege voegd, De hoofdschotel hiervan vormt de strijd tegen het Duitse onderzeeboot wapen en de wijze waarop dit geleidelijk aan in de hoek werd gedreven. Door de ontwikkeling van aanvals- en verdedigingswapens werd de Duitse on- derzcevloot ten slotte praktisch tot werk loosheid gedoemd niettegenstaande deze vloot op het laatst tot honderden schepen was uitgegroeid. NMEDDELS is een nieuw gevaar op gekomen nl. de Russische vloot die pwn» de tweede ter wereld is. In elf jaar werd zij opgebouwd. Tijdens de laatste oorlog deed de Russische vloot weinig van zich spreken. Dat was haar ook onmogelijk gemaakt door de Duitse successen te land waar door veilige vlootbases voor de Russen lot een minimum waren teruggebracht. De snelle opkomst van dc Russische vloot na de tweede wereldoorlog is daar om des te opmerkelijker. Z(j bestaat thans uit een viertal vloten. De Pooizeevloot telt 8 kruisers, 35 grote en 10 kleine torpedojagers, 110 grote duikboten en 700 vliegtuigen. De Oostzeevloot bestaat uit 6 kruisers, 45 grote en 20 kleine torpedojagers, 40 grote en 90 kleinere O.Z.-boten en een 1000-tai vliegtuigen. De Zwarte-Zeevloot heeft 8 kruisers, 30 grote en 15 kleine jagers, R0 grote en 70 kleinere O.Z.-boten en 700 vlieg tuigen. Ten slotte is er de maritieme macht in het Verre Oosten met 6 kruisers, 30 grote en 25 kleine jagers alsmede 70 grote en 60 kleine O.Z.-boteii en 900 vliegtuigen. deze vloten stemt dus in hoofdzaak overeen. Kun geostrategische gescheidenheid beperkt echter geconcentreerde gezamenlijke ac ties. Deze gescheidenheid,heeft men ten dele trachten te overbruggen door een kanaal te graven van de Oostzee naax de Poolzee en door een verbinding tot stand te brengen tussen Oostzee en Zwar te Zee. Zware ijsbrekers onderhouden voorts een paar maanden per jaar een verbinding tussen Poolzee en Pacific. Een nadeel is dat zowel de Oostzee- als de Zwarte-Zeevloot van de grote oceanen is afgesloten door NAVO- bondgenoten. Eerst sis deze afsluitingen te land zijn verbroken kunnen beide vlo- t&n hun volle rendement opleveren. Men kan het dus niet zo stellen, dat het Russische gevaar ter zee gelijk is aan de som van de vier gescheiden viootmachten. Si T"jTr de werken van Roskill blijkt nu dat het vliegtuig een grote en toe nemende rol heeft gespeeld in de strijd onn het geallieerde meesterschap ter zee gedurende de tweede wereldoorlog. Aan de hand van deze gegevens heeft nu onlangs schout-bij-nacht b.d. J. F. W, Nuboer o.a. gepleit voor een versterking van de konvooieringsvloot van de NAVO en van de onze ais onderdeel daarvan. Hierbjj gaat hij uit van de premisse dat een groot algemeen conflict (met de zwaarste wapens) uitgesloten is te achten omdat beide partijen hiervoor zullen terugdeinzen. Blijft dus de mogelijkheid van een lo kaal conflict en een oorlog met conven tionele middelen. Het Westen zal er dan e i. goed aan doen te zorgen voor een sterke defensie te .and en in de lucht want nu ontbreekt daar nog heel wat aan. Met de suggesties van de schout-bij nacht kunnen we dan ook instemmen mits er event, icht kome met Rusland °P het gebied van de conventionele wa pens. Zonder een hecht Westeuropees bruggehoofd in NAVO-handen is een Westers meesterschap ter zee waarde loos. Daaraan kan de sterkste Westelijke maritieme strategie geen haar verande ren. De Russische premier Chroestsjew heeft een uitnodiging aangenomen om een bezoek te brengen aan de JVestafrikaanse republiek Togo, aldus het persbureau- „Tass". De Russische leider heeft op zijn beurt premier Olympio van Togo uit genodigd naar Moskou te komen. (Van een onzer verslaggevers) EEN vlotte indruk maakt de kle dij, die de Amsterdamse politie heeft ontworpen voor de verkeers- assistentes, die zij binnenkort als landelijke primeur vier uur per dag op straat wil brengen, om de ver- •'eersbrigadiertjes te vervangen op drukke en voor hen eigenlijk te ge vaarlijke punten Het meisje, dat het nieuwe uni form maandagmiddag in het hoofd bureau van politie voor de pers showde, droeg een sportief donker blauw mantelpakje op een licht blauwe blouse, met een charmant mutsje in dezelfde kleur en witte handschoenen. Op koude of regenachtige dagen kan dit ensemble worden gecombi neerd met een donkerblauwe mon tycoat met witte wollen shawl of een soepele geplastificeerde katoc; nen regenjas in een soort „lucht- machtgrüs". met afneembare capu chon. Mej. mr. T. de Jong. die een groot aandeel heeft gehad in het ontwer pen, vertelde, dat de meisjes bij het uniform taupekleurige nylons en zwarte schoenen zullen dragen naar keuze met platte of driekwart blokhak. Hoofdcommissaris Van der Molen deelde mee. dat de Amsterdamse po litic zestig reacties heeft binnen gekregen op haar oproep om solli citantes naar de betrekking van ver. keersassistentc. Dertig meisjes vol deden echter niet aan de minimum eis van een voltooide MTILO-opleï- dinsr. Van de overbliivenden zijn er zorgvuldig viif a zes geselec teerd. met wier opleiding men 1 fe bruari hoont te beginnen. Twee van hen zijn Amsterdamsen; de overigen komen uit Lemmer. Brammen en de omgeving van Alkmaar, De Amsterdamse politie hoopt, dat deze ..gevorderde teenagers" zoveel aardigheid en ervaring in hun werk zullen krijgen, dat ze over enkele jaren als agente tot het korps wil len toetreden. (Van een onzer verslaggevers) In de omgeving van de Hooftskade en de Van Óstadestraat te Den Haag heeft een bezorger, die op weg was naar een apotheek, tien buisjes met pokstof verloren. Een luidspreker wagen is de buurt doorgegaan om te waarschuwen, maar vanmorgen waren de buisjes nog niet terug. VEN hogedrukgebied boven Finland verplaatst langzaam naar het zuiden koude lucht die om het hogedrukgebied heen stroomt, vordert snel in de rich ting van de Balkan. Deze verplaatsing 't westelijke richting is evenwel be langrijk minder groot. Dit hangt samen niet het feit dat in onze omgeving de winden in hoofdzaak tussen oost en zuidoost zijn. De vorstdie de afgelopen nacht in ons land overwegend licht waszal dan ook nog niet belangrijk toenemen. Wol- kenveldendie boven Duitsland en het noordoosten van Nederland aanwezig zijn, kunnen de komende nacht de vorst plaatselijk wat temperen. Neer slag wordt niet verwacht. P"EN ernstige crisis in de Israëli sche regering lijkt - al thans voorlopig bezworen. Premier Ben Goerion zal zijn drei gement om naar aanleiding van de affaire-Lavon af te treden, niet uitvoeren. Hij is bereid de huidige coalitie te blijven leiden. Ben Goe rion zal niet langer aandringen op een gerechtelijk onderzoen naar het optreden van Lavon als minis ter van Defensie in 1951. Een buitengewone zitting van het Israëlische kabinet, die van daag wordt gehouden, wordt met spanning tegemoet gezien. Een van de regeringscoalitiepartijcn had gisteren het aftreden van het kabinet geëist. Er heerst een machtsstrijd binnen Is raels grootste partij, de Mapai, en d( Algemeen Zionistische Partij een liberale middenpartij, te vergelijken met de VVD in Nederland tracht daarvan te profiteren en heeft pogin gen gedaan tot tussentijdse parlements verkiezingen te komen Het is nog in het geheel niet zeker of zij voor een dergelijk ingrijpend be sluit een meerderheid in de Knesset, Israëls parlement, zal weten te ver krijgen. Maar reeds een dergelijk voor stel vormt een ernstige bedreiging voor de Mapai, Israëls grootste partij. De hevige strijd, die reeds enige maanden binnen deze gematigd socia listische partij gevoerd wordt tussen de vleugel-Ben Goerion en de vleugel- La vbiu heeft het 'aanzien van de "Ma pai in het land ernstig geschaad. Met stelligheid moet verwacht worden, dat bij thans te honden parlementsverkie zingen de Mapai een groot stuk van haar positie als grootste party in den lande zou inboeten. DEZE ernstige crisis is een uitlo per van de als de affaire-Lavon bekend geworden aangelegenheid. Zoals reeds eerder bericht, begon de ze affaire met het verzoek tot rehabi litatie van oud-minister Pinchas La von, thans secretaris-generaal van het in Israël bijzonder machtige vakver bond de Histadroet. In 1954 was La von minister van Defensie en een toen zeer geheime defensie-aangelegenheid was misgegaan, hetgeen de aanleiding werd tot het aftreden van Lavon als minister in begin 1955, De door Lavon geëiste heropening van het onderzoek bracht reeds aan het licht, dat inder daad Lavon geen blaam trof voor de ongelukkige aangelegenheid van 1954, welke overigens om redenen van staatsveiligheid nog steeds geheimge houden wordt. Bij de vernieuwde on derzoeken kwamen overigens reeds schokkende zaken aan het licht als vervalsing van documenten door hoog geplaatste betrokkenen. ZOALS verder eveneens reeds eer der bericht, liggen de oorzaken van het door deze rehabilitatie-affaire veroorzaakte conflict veei dieper. La von heeft slechts de ongelukkige affai- re-I954 aangegrepen voor een strijd om de macht binnen de Mapai en daarmede binnen de staat Israël als geheel. Deze zaak groeide uit tot een grootscheepse aanval op Ben Goerion en zijn kring. Wanneer Ben Goerion (74) tot terug treden zal besluiten, ook zonder cri sis, dan staan er enige door Ben Goe rion gekozen jongeren klaar de be langrijkste posten in de staat en in de partij over te nemen. Zonder evenwel door de veteranen van de Mapai geac cepteerd te worden. Lavon en de zij nen hebben heel andere plannen dan Ben Goerion en de zijnen. En daar over gaat het gevecht, dat thans in snel tempo naar zijn climax groeit. De affaire-1954 is inmiddels uitge groeid tot de affaire-1960. Ben Goerion beschuldigde onder meer Lavon ervan in de loop van het onderzoek van de afgelopen maanden valse verklaringen te hebben afgelegd voor de parlemen taire commissie voor buitenlandse za ken en defensie, de Israëlische strijd krachten te hebben beledigd en in de pers zowel als ondergronds een on dermijnende actie te hebben gevoerd. Daarom wilde Ben Goerion aanvanke lijk het laatste rapport niet accepteren, dat uitgebracht werd door 'n commissie van zeven ministers, Deze ministers wilden ernstig proberen een einde te maken aan de strijd en hebben daar toe in hun onderzoek met nadruk een aantal zaken niet opgenomen, waar van zij van tevoren wisten, dat deze opnieuw tot uitbarstingen zouden lei den. Zij hoopten met een algemeen ge stelde verklaring, welke eveneens de onschuld van Lavon aan de affaire- 1954 bevestigde, de vrede te kunnen herstellen, De Nederlandse burgerchauffeur K. P. A. Drïessen, in dienst van de Koninklijke Marine. is bii Biak (Nieuw-Guinea) vermoord door de vader van een vijfjarig Papoea-meisje, dat hij met zijn vrachtauto had aan gereden. Het kind is later overleden. Het Papoea-kind stak onverwachts de weg over. De chauffeur sprong uit zijn cabine om het kind huip te verlenen maar werd toen be dreigd door woedende Papoea's, De chauffeur vluchtte ongeveer 200 meter ver, achtervolgd door zijn be lagers. Drie inzittende marine schepelingen volgden hen en wis ten. toen Driessen struikelde, de Papoea vast te grijpen, die daarop door een politie-agent werd ont wapend. Zonder dat iemand erop bedacht was, kwam plotseling een tweede met een kapmes gewapende Papoea, vader van het aangereden kind, naar voren en sloeg de chauffeur met enkele houwen neer. De overige inzittenden van de truck, die aandacht besteedden aan het aangereden kind. konden door de snelheid, waarmee zich het een en ander afspeelde, niet meer tijdig ter plaatse zijn om deze tweede aanvaller, die volkamen onverwacht naar voren kwam, tegen te houden. De moorde naar is bij het postkantoor van Biak gegrepen. BEN GOERION strijd uitvechten De aanstaande president van de Ver. Staten, Kennedy, heeft dr. Seaborg tot voorzitter van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie be noemd. Dr. Seaborg. een bekend scheikundige, die in 1951 een Nobelprijs von, wordt de opvolger van McCone. die sinds 1958 voorzit ter van de commissie is geweest. Terwijl vandaag het ontwerp van de Belgische eenheidswet door de Senaats. commissie in behandeling- is genomen, is nog steeds niets te merken van enige toenadering tussen de socialis ten en de regering. Ondanks socialistische verklaringen „dat de strijd wordt voortgezet" is het intussen duidelijk dat de staking thans aan het verlopen is. De toestand in het land is, afgezien van enkele incidenten, weer praktisch normaal. Bij een incident te Chenee bij Luik tussen betogers en leden van de rijks wacht werden gisteren twee stakers door kogels zwaar- gewond. Een van hen, een voormalige bokskampioen, is vandaag aan zijn verwondingen be z weken. Het incident te Chenee deed zich voor na afloop van een betoging in een naburige plaats, waar de stakings leider Renard het woord had gevoerd. Kort nadat vice-premier Lefèbvre een rapport had ontvangen over de schietpartij begaf hij zich naar koning Boudewijn. De vorst had naderhand een onder houd met de voorzitter van de Chris telijke Volkspartij, Lefèvre. In een communiqué betreurde het dagelijks bestuur van de socialistische partij de .bloedige gebeurtenissen" in Chenee, en gaf zijn fractie in de Ka mer van volksvertegenwoordigers op dracht. „om de regering met spoed over dit nieuwe drama te interpelleren". In Brussel hebben drieduizend so cialisten een mars door de stad gehou den uit protest tegen de eenheidswet. Veel winkeliers hadden de rolluiken voor hun etalages laten zakken. Poli- tieversterkingen waren geposteerd op strategische punten. De toestand in het Vaamse deel van België ka nintussen weer normaal wor den genoemd. Ook uit Wallonië werd gisteren, de 28ste dag van de stakin gen, werkhervatting in bepaalde secto ren gemeld. De 41-jarige slager F. H. T. en zijn 38-jarige broer G. T., beiden uit Vel- sen, wie 'n negeneneenhalf jaar geleden gepleegde roofoverval op een boerderij in de Purmer ten laste was gelegd, zijn door de Amsterdamse rechtbank ver oordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar met aftrek van voorarrest. De officier van Justitie had dezelfde straf geëist. De beide mannen hadden in de nacht van 7 op 8 augustus 1951 de boerderij overvallen. De drie bejaarde bewoners werden allen ernstig mishandeld. Een van hen overleed drie dagen later. Een belangrijke werkhervatting is ook gemeld uit Doornik waar het stationspersoneel, na een mars met trommelslagers aan het hoofd van de stoet rondom het station, het werk heeft hervat. In Bergen en Luik hebben tal van spoorwegarbeiders die bij de socialis tische vakbond zijn aangesloten be sloten weer aan het werk te gaan. Het Bureau van de Belgische Socia listische Party heeft na afloop van een vergadering onder voorzitterschap van Collard het volgende communiqué uit. gegeven: „Het Bureau van de Socialis tische Partij heeft zich beraden over de politieke toestand en heeft alle schikkingen getroffen om de strijd te gen de eenheidswet in het parlement en in het land voort te zetten." De V. S. hebben de Amerikanen maan dag verboden naar Cuba te gaan omdat hun daar, zo wordt verklaard, niet langer bescherming- kan wor den verleend. VANMORGEN werd het vrijwel uit gesloten geacht ,dat nog over levenden zulier. worden aangetroffen in het wrak van de Amerikaanse radartoren, die voor de kust van New York in een hevige storm is gezonken, Volgens de Amerikaanse kustwacht moet worden aangenomen, dat de 28 personen aan boord van de toren een bemanning van 27 man en een technicus, die voor reparatiewerk zaamheden aan boord was alien zijn omgekomen. Klopsignalen van dertig meter onder de zeespiegel hadden vannacht nog korte tijd de hoop doen herleven, dat althans een deel van de personen aan boord zou kunnen worden gered. Toen kikvors mannen echter geen kans zagen het wrak te bereiken en de klopsignalen ophielden, werd het duidelijk, dat de huip te laat zou komen. Vice-admiraai Shinn van het vlieg- dekschip „Wasp", dat aan de reddings operatie deelneemt, zei vannacht, de kans dat iemand zou kunnen worden gered „donker in te zien". „Het water WÈeer-kouS en'alM "3e "manhere-aif een „luchtklok" hebben gezeten, is de zuurstof waarschijnlijk reeds ver bruikt", zo voegde hij eraan toe. Van morgen werd zwaar duikermateriaal naar de plaats van de ramp gebracht, maar door de ruwe zee kon men niet veel doen. Vanmorgen waren drie doden ui'; de woelige zee geborgen. De Amerikaanse radartoren voor de kust van New York die met 28 personen in een hevige storm, is vergaan. De Amerikaanse kustwacht neeft bekendgemaakt, dat een bevoor radingsschip sinds vrijdagavond in de buurt van de toren heeft gelegen op uitdrukkelijk verzoek van de com mandant van de toren. Toen het be voorradingsschip zondag aanbood de mannen met helikopters van de toren te halen in verband met het ruwe weer, zou dit aanbod zijn afgeslagen. Toen later het weer steeds slechter werd, bleek het onmogelijk de man nen op het rondvarende schip te krijgen. Een radioboodschap aan de commandant van het viiegdekschjp Wasp schijnt tb laat te zijn ontvangen. Uit brieven en telegrammen aan familieleden blijkt, dat tal van be manningsleden van de toren zich zorgen maakten over de sléchte toe stand waarin de toren verkeerde. Met ingang van morgen zal het trein verkeer via Roosendaal naar en van België weer geheel volgens de dienst regeling verlopen. De D-treinen die via Maastricht en Luxemburg naar Zwitserland rijden, zullen donderdag weer gaan rijden. De eerste werkzaamheden van de ministerraad der Europese Economi sche Gemeenschap op het gebied van de landbouw vormen een bevestiging van het feit dat de zes landen een „Er is een lichte vraag naar dc nieuwe rijksdaalder," vertelde bankkassier in het centrum van Amsterdam ons. „Er is gisteren een klein aantal mensen geweest om een tientje of briefje van vijentwintïg tegen nieuwe rijksdaalders in te wisselen. Voor sommige mensen zit er nu eenmaal een kleine sport in om hier de eersten mee te zijn. Meestal worden die munten aanvankelijk gebruikt om ze aan anderen te laten zien. Persoonlijk geef ik nog even de voorkeur aan de papieren rijks daalder. Dat is wel niet zulk mooi geld, maar het is lichter, gemakke lijker, vind ik." Op het Amsterdamse hoofdpostkantoor, waar dagelijks enige duizen den mensen komen, had men tot nu toe nog geen nieuwe rijksdaalder gezien. Nog niemand heeft er met dit forse zilverstuk betaald. Bij de Amsterdamse Tram vertelde men ons: „Als een conducteur een nieuwe rijksdaalder ontvangt, ruilt hij die waarschijnlijk om tegen een papieren riks uit eigen zak. Het is onze ervaring dat ze zo'n nieuwe munt in -*t begin graag even zelf houden. Wy zullen dit keer voor het eerst een deel van het weekloon uitbetalen in nieuwe rijksdaalders. Dat is veel gemakkelijker. De kans op vergissingen by gebruik van dit geld wordt kleiner." een weg zijn ingeslagen waarvan geen te rug mogelyk is. Het gestelde doel zal goedschiks of kwaadschiks worden bereikt, zo heeft dc Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Wigny, ver klaard. Wigny zei dit in een rede aan het begin van de januarizitting van het Europese parlement in Straatsburg, waarin hij als voorzitter van de mi nisterraden van EEG en Euratom een overzicht gaf van de ministeriële Europese activiteit in het afgelopen halfjaar. Hij maakte onder andere de balans op van de besluiten die de ministers in december ten aanzien van de versnelde uitvoering van het EEG-verdrag, ook op landbouwge bied, hebben genomen. Deze belans bevat in de ogen van het parlement misschien te weinig positieve resul taten, zo zei hij, maar dat kan men alleen maar zeggen als men uitslui tend op de materiële inhoud van de besluiten let. Volgens de Belgische minister waren de algemene conclu sies die men kon trekken van essen tieel belang. Herhaaldelijk is immers gezegd dat de landbouw een struikel blok voor de integratiewil der Zes zou zijn. Welnu, de ministers hebben in december duidelijk bevestigd dat zij de moeilijkheden willen overwin nen, ook al waren er moeizame de batten nodig geweest om tot effec tieve besluiten te komen. De leden van het Europese parlement hebben maandag op een onofficiële re ceptie in het Huis van Europa te Straatsburg afscheid genomen van de Nederlandse secretaris-generaal, mr, AL F, F- A. de Néree tot Babberich, en zijn adjunct, de Duitser Hummelshelm, aan wie in december met ingang van het nieuwe jaar eervol ontslag uit hun functies is verleend. De receptie was in verband met het overlijden van dc heer Hazenbosch zeer sober gehouden. Aan het begin van de zitting legde voorzitter Purler een verklaring af, waarin hij er de nadruk op legde, dat de ontslagen op zuiver zakelijke gronden zijn verleend. Hij dankte de heren De Néree en Hummelsheim voor het vele werk dat zij in de afgelopen jaren voor het parlement hebben gedaan. Het werk van het parlement is in de laatste jaren zo omvangrijk en gecom pliceerd geworden, aldus de heer Furler, dat een wijziging van de structuur van het secretariaat nodig is. Er zal één secretaris-generaal komen, ^ondc* plaatsvervanger.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1