Ver genoeg? Reuzenkraan torent boven Haringvliet Haile Selassie tot ome lezers: aandacht Niet genoeg voor Afrika's noden Leven aan collectieve veiligheid gewijd Regering handhaaft oorspronkelijk plan voor E.R AUTOGARANTIE De Bilt: matige vorst Werk hervat in Borinage Prinses Margriet morgen 18 au m AFSCHEIDSREDE EISENHOWER Vorig jaar 83.800 woningen klaar Kostenbesparend advies wordt niet opgevolgd Groningen en bij IJ-mond? r SSÈêMl NIEUW VOOR NEDERLAND weer in Europa Het Rotterdamse firma maakt 4 huizen per dag Ook ...woningfabriek'' in Naar Frankrijk? Spoor Zwijndrechts heertje gevonden Ruim 92 mille voor Kongo op giro 777 a 55 ..EERSTE ROTTERDAMSCHE" WOENSDAG 18 JANUARI 1061 v_ Directeur: H. DE RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 481© r N v. J Hoofdredacteur: Dr J A H J S BKUiNS SI,OF (Van onze parlementaire redacteur) IV 1ST ER KORTHALS heelt dinsdag in de Tweede Kamer ver klaard, dat de regering blijft vasthouden aan het oor spronkelijke moderniseringsplan van de luchthaven Schiphol. Dit GARANTIEVERZEKERING VOOR GEBRUIKTE AUTO'S maatschappij voor verzekering N V. SCHIEKADE130, Telefoon 82700, ROTTERDAM m in Nederland betekent, dat een van de .startba nen. moet worden verlengd t in verband met de introductie van straalvliegtuigen) en dat een nieu we startbaan moet worden aange legd, in westelijke richting. Deze aanleg maakt het noodza kelijk, dat het traject van de rijksweg Den Haag—Amsterdam wordt verlegd. Niet verantwoord Geen vertraging Na Zijne Majesteit namens de Morgen hoopt H.K.H. prinses Margriet haar achttiende ver jaardag te vieren. De Prinses zal np deze dag ech ter niet thuis zijn: zij verblijft nog steeds irt Zwitserland, waarheen zij on geveer een week geleden vertrok ken is voor her stel van haar gezondheid nadat zij geleden heeft aan de ziekte van Pfeiffer. lezers van ons blad met het feit van zijn dertigjarig bewind te hebben gelukgewenst, heeft onze redacteur allereerst de volgende vraag gesteld: Zie verder pag. 4, 6e kol.) (Zie verder pag. 3, 3e kolom) De eerste Ook elders «otterdam» Witte da Wlthrtraat 25. Telef. 115700 (5 l.). Postbus 1112. Postgiro No. 424518. Ktaclstendienst abonnementen 18.3019.30 uur, Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. •*-Gravonhage: Huygesisplein 1. Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091. Postgiro No. 424SS7. Klachtendienst 18.3019.30. Telefoon 363569. Dordrecht: Spulweg 132. Telef. 4670. Schiedam: Aleïdaatraat 23. Telef. 65451. Abonnementsprijs 61 «ent per week. 12.65 per maand. 1 T.80 per kwartaal. Losse nummer* 15 cent. Verschijnt degelijk} IhKrUM- (Geldig tot donderdagavond) PLAATSELIJK MATIGE VORST Droog weer met plaatselijk wat bewolking. Matige, nu cn dan krachtige, zuidoostelijke wind. I annacht lichte tot matige vorst, morgen overdag lichte vorst tot tempe raturen om het vriespunt. Morgen: Zon óp: 8.38 lVlaan °P; 1U'03 onder: 17.04 onder: 20.52 B laatste maanden is opnieuw en bij herhaling gebleken, dat de tubercu lose nog geen overwonnen ziekte is. Er zijn in de bestrijding van deze eens zo gevreesde volksziekte grote vorde ringen gemankt. Ons tand staat vooraan in de wereld. Het .sterftecijfer is tot een ongekend laag niveau teruggedrongen. Toch blijft de ttiborctilo.se telkens weer nieuwe slachtoffers vergen. Elk jaar worden ruim 7(1(10 nieuwe slachtoffers geregistreerd. Het leek er op tot voor enkele jaren of het gelukken zou de tuberculose de finitie! uit de samenleving weg te drin gen zoals dat ook gelukt is met een aantal andere besmettelijke ziekten. Maar plotseling kwam er een stil stand. Het aantal nieuwe ziektegevallen liep niet verder meer terug. Vandaar ook dat de medici de laatste jaren blijven waarschuwen. De tuberculose is r.iet definitief over wonnen. Zij heeft zich slechts in haar schuilhoeken teruggetrokken. De grootste waakzaamheid blijft geboden. voortdurende waarschuwingen Aa der medici zeker n;et overbodig zijn te achten, heeft het gebeurde in het Marinekamp te Doorn weer eens be wezen. Een marinier, lie aan open tubercu lose leed, heeft daar een groot aantal andere mariniers besmet. Minister Visser heeft in antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid lam- berts openhartig verteld wat er alle maal gebeurd is bij de keuring van de dienstplichtige en daarna. Deze openhartigheid waarderende, kunnen wij toch moeilijk zeggen gehee! en al bevredigd te zijn. De vraag blijft ooen hoe het mogelijk is geweest, dat over dit ziektegeval zo luchthartig werd heengelopen, waardoor veie anderen ook het slachtoffer zijn geworden. Was bij de keuring de waakzaamheid, door wel ke oorzaak dan ook. verslapt? De bewindsman heeft nu aangekon digd dat er een scherpere controle op tuberculose bij keuring van dienstplich tigen zal plaats vinden. Wij achten dat juist, maar er olijft een wrange na smaak, omdat ook in dit geval weer blijkt, dat men de put dempt wanneer het kalf verdronken is. De grootste waa.'czaamheid tegen 'de sluipende wegen der tuberculose blijft geboden. Er de vraag dringt zich op of de thans aangekondigde verscherping der controle bij keuring van dienstplich tigen wel ver genoeg gaat. De risico's moeten menselijkerwijs ge sproken tot de Kleinst mogelijke pro porties worden teruggebracht. Wij zijn er nog niet v_.n overtuigd, dat dit door de verscherpte eonwole ook inderdaad het geval za! zijn. s s v 1 -Aa: itat' N ApNpifNisri, ftU ;iVij Advertentie i BOVEN het vaste land van Europa blijft het weer on der invloed van een omvangrijk hogedrukgebied waar van het centrum, vanmorgen bonen de randstaten was gelegen. Om net hoge- drukgebied stroomde zeer koude luent naar Oost-Europa. In Roemenië vroor het de pfpelopen nacht 15 en in Polen 20 graden. De koude lucht breidt zien nog langzaam verder over Europa uit. Voor de komende nacht wordt in het zuidoosten en noordoosten van ons land eengeringe toenemende vorst ver wachtelders zal de nachtelijke afkoe ling waarschijnlijk wat worden getem perd door enkele wolkenvelden. Op de oceaan is de depressie-activi teit gematigd. Een depressie hu IJsland vult nu langzaam op. Een randstonng doet de luchtdruk licht dalen over de Britse eilanden. In verband daarmede neemt de wind ook in onze streken iets in kracht toe uit zuidoost. De socialistische stakingsbeweging heeft woensdag verder terrein verlo ren, doordat in de Borinage, de mijn streek bij uitstek, de arbeiders in gro ten getale naar hun werk terugkeer den. Op het buitengewone congres van het (socialistische) Algemeen Bel gisch Vakverbond van BergenBori nage was tevoren besloten tot alge mene werkhervatting in alle bedrijfs takken in de Borinage. Station Weer Wind- Max. temp. richting v. gisteren en snelheid en neersla® mtr p. tec. af®e1.34*. Heteinki Stockholm Oslo Kopenh. Aberdeen Londen A'dam Brussel Luxemb. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort Munchen Zurich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajaccio Madrid [Lissabon sneeuw gehbew. zw. bew. onbewolkt geh.bew. geh. bew. onbewolkt onbewolkt onbewolkt mist h. bew. geh. bew. h. bew. onbewolkt onbewolkt onbewolkt geh. bew. geh. bew. onbewolkt onbewolkt geh. bew. onbewolkt regen geh. bew. onbewolkt geh. bew. motregen z 4 wzw 5 windstil z 6 z t> ozo 4 zo 6 windstil o 3 o l windstil o i nnw 7 ozo 4 nno 2 ono 2 no 2 ono 2 windstil verand. 1 windstil n 5 nno 6 windstil ono 3 windstil ono 3 —13 —0 3 0 —0 5 3 13 O 0 —2 3 2 3 1 —0 1 14 10 13 7 14 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0.2 0.4 0 O 0 2 Den Helder 1. becv. zo Ypenburg b. bew. ozo Vlissingen onbewolkt zo Eelde onbewolkt ozo De Bilt onbewolkt zo Twente onbewolkt o Eindhoven onbewolkt ozo Z.-Limburg onbewolkt o President de Gaulle heeft gisteren in Parijs geconfereerd met de president van Ivoorkust, Houphouet-Boigny, als eerste stap naar meer eenheid tus sen Frankrijk en de vier Westafri kaanse landen van de „Entente", De minister onderstreepte de ziens wijze van de Kamer, dat men. wanneer men over de modernisering van Schip hol spreekt, het hele plan moet bezien. HU stelde echter, dat het plan-Dellaert ontworpen door de toenmalige di recteur van Schiphol moest worden herzien, omdat met de straalvliegtui gen geen rekening was gehouden. Dit bracht mee, dat een dubbel stel banen moest werden aangelegd. De minister wees er verder op, dat de wensen en verwachtingen in zake Schiphol zich iedere dag wijzi gen. Waar het om gaat, en waar de directie zich over laat adviseren, is de hannonische aansluiting van de nieuwe luchthaven bij de oude lucht haven. De directie van de N.V. Schiphol is het niet gemakkelijk gemaakt. Een plan moest worden ontworpen, dat bij uit voering voor de gebruikers van de luchthaven de minste overlast zou ver. oorzaken. Getracht is, een oplossing te zoeken voor de technische moeilijkhe den bij de uitvoering van de moderni- ;eringswerkzaamheden. Een ingenieurs bureau heeft daartoe ongevraagd een advies aangeboden, dat neerkwam np een beperking van de investeringen. De lagere kosten hebben een belang rijke rol gespeeld bij het nemen van een beslissing, maar toch heeft de re gering, in overleg m(i de rijkslucht vaartdienst en de directie van de N.V. Schiphol, besloten, van de meer be perkte opzet die het nieuwe plan bood, af te zien, omdat ze deze niet verant woord vond. Volgens minister Korthals is er geen vertraging ontstaan in de ont wikkeling van Schiphol. De regering stelt zich achter het oorspronkelijke plan van de directie al maakt zij om bepaalde redenen een voorbehoud bij de uitvoering van een aantal detail - werkzaamheden. Er is nog geen plan voor een nieuw stationsgebouw.. Hiervoor wacht de di rectie een advies van het ingenieurs bureau, dat haar bij de ontwikkelings plannen van Schiphol ter zijde staat. De Tweede Kamer had. voordat minister Korthals antwoordde, dins dag haar ernstige verontrusting uit gesproken over de modernisering van Schiphol. Over het modernir seringsplan waren de betrokken instanties al in 1957 tot overeen stemming gekomen, maar niettemin zijn er nog steeds geen beslissingen genomen. Integendeel, er schijnt te worden gewacht op een nieuw advies van het civiel-ingenieurs- bureau Bish en Partner N.V. uit Den Haag. Dit bureau staat de directie van Schiphol bij in het uit werken van de plannen. De socialist Posthumus was het felst („het geheel is een tragikomedische martelgang"), maar ook de heren Ze- gering Hadders (V.V.D.), Maenen (K.V.P.), Diepenhorst (C.H.U.) en Aantjes (A.R.P.) staken niet onder stoelen of banken, dat zij een duidelij ke uitspraak van de minister over de uitvoering van de plannen wilden. De Douwpu. in het Haringvliet lijkt op het ogenblik veel op een havencomplex. Boven dit alles to rent een gigantische brugkraan, de grootste van Europa, uit. De kraan is 75 meter lang en veertig meter hoog. Het reusachtige gevaarte wordt gebruikt voor bet optillen van be tonnen „driehoeken", die met de punt naar beneden in de grond wor den geplaatst. Voor de gehele dam zün 400 van deze driehoeken nodig. Over de.basis van de driehoeken zullen in de toekomst de auto's rij den. In de openingen aan de onder kant zullen zware sluisdeuren.wor den aangebracht. Het slnizencom- .plex, dat men in 1868 gereed hoopt te hebber, krijgt zeventien openin gen, waardoor het overtollige wa ter van het Haringvliet kan wor den gespuid. DE grootste macht van de mens bestaat in zijn bekwaamheid, niet om anderen te controleren, maar zijn eigen persoonlijk heid te beheersen". TT~IJ zijn het eens met de algemene opvatting in Afrika, dat de Yt Verenigde Naties te weinig aandacht hebben gegeven aan de noden en behoeften van dit continent en dat hier zeer omvang rijke hulpprogramma's noodz.akelijk zijn' rrrij hebben ons leven gewijd aan de collectieve veiligheid, van •5 welk beginsel de Verenigde Naties de levende belichaming zijn". TEERDERE concrete voorstellen ter versterking van de eco- 5? nomiscbe en commerciële betrekkingen tussen Ethiopië en Nederland zouden wij verwelkomen, in de zin van de vriendschap, waarvan Ethiopië steeds op zo gelukkige wijze verzekerd is geweest". Wij gaven hier enige der uit spraken. waarmee Zijne Keizer lijke Majesteit Haile Selassie van Ethiopië zich tot de lezers van „Trouw" heeft gericht. Het in terview, dat de keizer heeft ver leend aan een onzer redacteuren ter gelegenheid van de recente viering van diens dertigjarig ambtsjubileum, is te opmerke lijker in het licht van de zo kort daarna tegen hem gerichte, mis lukte staatsgreep. VRAAG: MAG ik Uwe Majesteit vragen wel ke van de veranderingen en ont wikkelingen in Ethiopië, politiek zo wel als economisch, in deze dertig jaren volgens uw oordeel het meest belangrijk en kenmerkend zijn ge weest? ANTWOORD: ZOALS u zo juist heeft gesteld zijn de veranderingen en ontwikke lingen, die in ons rük hebben plaats gevonden gedurende 'onze regering buiten kijf het belangrijkst en verst- strekkend in de meer dan drieduizend jaar geschreven geschiedenis van Ethibpië. 'De^strekking vsb deze-ver anderingen is zodanig, dat Ethiopië van een betrekkelijk geïsoleerd land, nu ten volle zijn rol speelt In de we reldgemeenschap van volkeren. De presentatie van Ethiopië op het we reldtoneel moet gezien worden als een grote gebeurtenis in de verstreken dertig jaren. Deze opkomst is tegeljk het gevolg en de oorzaak van veran deringen. die in ons rijk hebben plaats gevonden. Onze brandende oegeerte om ons volk te dienen heeft wederkerig onze onderdanen aangespoord om de ver dere ontwikkeling van hun land na te streven en de wisselwerking van deze krachten heeft een ongeëvenaarde sprong omhoog gemaakt in Ethiopië's economisch en sociaal leven. En daar wij ervan overtuigd zijn, dat 'politieke ontwikkeling gelijke tred moet houden met economische en so ciale groei, heeft ons rijk vorderin gen gemaakt op al deze terreinen. De afkondiging, eerst van de constitu tie van 1931 en later van de grond wetsherziening van 1955 hebben een uitnemend geriamte verschaft voor politieke ontwikkeling. De codificatie van de wetten van ons rijk, een pro ces, dat juist thans voltooid wordt, vult ontwikkelingen in ander opzicht aan. Wij verheugen ons in staat tc zijn in dit nummer een woord te bren gen, gericht door ZUne Keizerlijke Majesteit, keizer HAILE SELASSIE van Ethiopië, tot de lezers van ons blad. Onze redacteur, drs. J. Kiatter werd tüdens zijn recent verblüf in Ethiopië jl. een audiëntie bij de keizer toegestaan. Omstandigheden hebben de audiëntie zelf tot ons leedwezen onmogelijk gemaakt thans even wel heeft onze redacteur de ant woorden jp de vragen, welke voor dien schriftelijk waren ingediend, ontvangen. Wij stellen het op hoge prijs de inzichten van keizer Haile Selassie inzake een aantal actuele -vraagstukken thans aan onze lezers te kunnen voorleggen. Dit interview heeft een zeer tra gische tint gekregen, doordat de fungerende minister van Informatie, Zijne Excellentie ATO AAIDE 3V0- KAEL, aan wiens vriendelijke en actieve medewerking onze redac teur zeer veel te danken heeft, mede het slachtoffer geworden is van de recente revolte in de Ethic* pische hoofdstad. De antwoorden, die u hiernevens vindt, had hij twee dagen voor het hegin van dc opstand bij onze ambassade in Addis Abeba ingediend. DE in juni van het vorige jaar in Rotterdam geopende fabriek voor montagewoningen heeft momenteel een produktie bereikt van 3j a 4 wo ningen per dag. Daardoor wordt het mogelijk in de komende jaren eenmaal per veertien dagen een blok van 32 of 44 flats op te leveren. De directeur van deze „woningen- fabriek", de heer D. Dura Jzn. heeft meegedeeld, dat er plannen bestaan om, zo mogelijk al volgend jaar, ook fabrieken te stichten hij de IJ-mond en in Groningen. Realisering van deze plannen is afhankelijk van goedkeu ring door de overheid. De produktie van de eventuele nieuwe fabriek in Groningen zou niet alleen bestemd zijn voor de noordelijke provincies, maar ook voor Wcst-Buïtsland. Begin volgende week zullen de eerste montage-woningen in gebruik worden genomen en wel in de nieuwe Rotterdamse stadswijk „Lombardijen". De firma Dura-Coignet N.V. bouwt hier in totaal 512 van deze woningen. Volgens de voorstanders is de mon- tagewoning een geheel nieuw wapen in de strijd tegen de woningnood De produktie geschiedt vrijwel geheel volgens een normaal industrieel proces in de fabriek, waardoor zij niet alleen veel minder afhankelijk is van de weersomstandigheden dan de ortho doxe bouwmethode, maar ook een be langrijke besparing aan arbeidskrach ten oplevert. Deze besparing bij de fabriekswonïngbouw is ongeveer 50% van het totale aantal arbeidskrachten en zelfs 90% wat het aantal geschoolde bouwvakarbeiders betreft. De prijs voor een drie- of vier kamerwoning, geconstrueerd volgens de nieuwe methode, is niet hoger dan die van een huis van het tot dusverre gebruikelijke type, nl. 16.945. inclu sief de paalfundering (van een iets zwaardere uitvoering), een garage per 4 woningen en de outillage. De huurprijs zou, in dit Rotterdamse stadsdeel. 18 a 20 gulden per week voor een drie-kamerflat worden. Behalve in „Lombardijen" worden op het ogenblik montagewoningen gebouwd in Maassluis, waar de onder bouw voor 296 flats bijna voltooid is, en in Schiedam. Daar is men nu bezig met het heien van de palen voor 288 woningen. Contracten werden voorts afgesloten voor andere stadswijken in Rotterdam (980 woningen), Vlaardin- gen (500). Ridderkerk (250) en Spij- kenisse (250). Deze projecten moeten vóór 1964 gereed zijn. De fabriek heeft een buffervoorraad van onderdelen voor 100 woningen. De auto, waarmee de Zwijndrechtse meubelhandelaar J. B. K., bekend onder de naam van „Zwijndrechts Heertje", de vlucht heeft tenomen, is in Quenast (bij Brussel) gevonden. De wagen had een in elkaar gereden versnellingsbak. Men vermoedt, dat K. de wijk heeft genomen naar Frankrijk. Veertien dagen geleden had hij de wagen gehuurd bij een garagebedi ijf in Zwijndrecht. Op last van de offi cier van Justitie wordt er voortdurend gezocht naar de man, die enige jaren geleden tot tweeëneenhalf iaar ge vangenisstraf is veroordeeld wegens manipulaties met geleend geld tot een bedrag van een half miljoen gulden. K. was voorwaardelijk op vrije voeten gesteld. Hij wordt ervan verdacht zijn nieuwe werkgever, een handelaar in muziekautomaten, te hebben opgelicht. Central RR ot N.J, Netto-winst 11 mdn. per 30 nov. S 55.7 (54.2) miljoen of 7,43 (7,23) per aand. (Van onze Haagse redacteur) Op gironummer 777 van het Neder- landsclie Roode Kruis is tot nog: toe 92.347 gestort voor hulpverlening aan Kongo, De laatste dag kwam er ongeveer ƒ50.000 bjj. PRESIDENT EISENHOWER heeft vanmorgen voor radio en tele visie een afscheidstoespraak tot het Amerikaanse volk gehouden. Eisenhower zei „teleurgesteld" te zijn, dat gedurende zijn achtjarig presi dentschap oost en west er niet in zijn geslaagd een ontwapeningsover- eenkomst te sluiten. De aftredende president sprak de hoop uit, dat alle volkeren eens in vrede en rechtvaardigheid kunnen leven. „De wereld moet geen gemeenschap van vrees en haat, maar een trots verbond van wederzijds vertrouwen en eerbied worden". Dit verbond moet zijn gebaseerd op gelijkwaar digheid. ,,De zwakste moet met de zelfde rechten aan de conferentie- tafel komen als wij, die worden be schermd door onze morele, economi sche en militaire kraoht". Eisenho wer deed een beroep op de mensen „de conferentie nimmer te verruilen voor de zekere ellende van het slag veld". „Iemand die, als ik. de gruwelen en schrijnende droefheid van de oorlog heeft gezien en die weet, dat een nieuwe oorlog deze beschaving, die gedurende duizenden jaren lang zaam en moeilijk is opgebouwd, kan vernietigen wenst, dat ik zou kunnen zeggen, dat een blijvende vrede in zicht is". „Gelukkig kan ik zeggen, dat oorlog is vermeden. Er is steeds voortgang gemaakt naar ons einddoel, maar er moet nog veel worden gedaan. Als ambteloos burger zal ik steeds, hoe weinig ook, blijven werken om dit doel te bereiken". Eisenhower wenste aan het einde van zijn toespraak zijn opvolger Kennedy en al zijn medewerkers een „goede reis". „Ik bid, dat de komende jaren gezegend zullen worden met vrede en voorspoed voor iedereen", aldus de scheidende Amerikaanse presi dent. 9 De rechtszaak tegen de organisato ren van de „Lotto de Monte Carlo" uit België, die vandaag voor de kanton rechter in Zevenbergen zou dienen, is uitgesteld tot woensdag 15 februari. Dit op verzoek van de verdachten. Vorig jaar zUn S3.800 woningen ge reed gekomen. Dit heeft minister Van Aartsen dinsdag meegedeeld in Zwolle. De minister wees erop dat dit (voor lopige) aantal een paar honderd méér bedraagt dan het aantal dat to 1959 tot stand kwam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1