VERKLARING OVER ALGERIJE Schip gezonken. gezin China tot YN oiiverr Optimisme in Frankrijk MINISTER WAARSCHUWT: Oppassen voor de spiraal Jeugd zamelt voedsel in m DE BILT: MATIGE TOT —LICHTE VORST Rumoer om Loemoemba Buitenveldert Mr. VAN W Amsterdam moet niet „Niet bewezen beweringen" r HET KARKAS EN NIETS MEER... ƒ120.000 op giro Echtpaar en drie kinderen in pyjama de kou in Naar Libië Bi; Ylissingen weer schip aan de grond Niet NSmet ingang van winter dienst verkorting werktijd wmÊÊÈSÈÊê pONSMËRDAG 19 JANUARÏ 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4818 r Directeur: H. DE RUIG V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J S BRUINS SLUT spijl» I? m V- - J I! De nieuwe vertegenwoordiger van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties, Stevenson, heelt woensdag in de senaats commissie voor Buitenlandse Za ken verklaard dat de toelating van communistisch China tot de volkerenorganisatie „onvermij delijk dreigt te worden". HQ voegde hier aan toe dat men zich niet moet voorstellen dat door deze toelating de situatie zal ver beteren. Stevenson werd evenals de an dere door Kennedy benoemde leden van zijn regering door de commissie gehoord omtrent zijn politieke inzichten. Stevensori werd door de Repu blikeinse leden van de commis sie aa i gevallen omdat hij vier jaar geleden ontruiming van de Quemoy en Matsoe-eilanden, het instellen van een atoomwapen- vrije zone die Japan en Korea omvat, en een volksstemming op Formosa heeft bepleit. 777 Russen willen belangrijke functies bij V.N. Losgeslagen Stremming (Zie verder pag. 3, 5e kolom) DRS. DE POUS: „IK BLIJF DIENAAR" mm J Moskou Waal&e stakers gaan deze week nog door Tegen regering Grolt schepen zwijgen Vakbonden: 't kan eerder Kotttrdan» Vritrt» d» Wlthjtraat 23. Telef. 115700 (6 1.1, Postbus 1112. Postgiro No. 424518. Klachtendlenst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. %-Grsvenhnge: Huygensplein l, Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 3091. Postgiro No. 424867, Klachtendlenst 18.3019.30. Telefoon 362369 Dordrecht! Spuliveg 132. Telet. 4570. Schiedam; Aleldastrast 23 Telef. 65431. Abonnementsprijs 61 «ent per week, f2.65 per maand, 17.00 per kwartaal. Losse nummer» 15 cent. Verschijnt dagclljk^ 'FwuüüJ' (Geldig tot vrijdagavond) MATIGE TOT LICHTE VORST Enkele wolkenbanken en vrijwel overal droog weer. Zwakke tot matige zuidelijke wind. In het zuidwesten en westen van het iand: vannacht lichte vorst en morgen overdag temperaturen iets boven het vriespunt. Elders: vannacht matige tot lichte vorst en morgen overdag om het vriespunt. Morgen: Zon op: 8.37 Maan op: 10.33 onder: 17.06 onder: 22.10 acht kansen gunstiger tiet scliippersgezin samen na de j redding: verkleumd van de kou, I waar in-gelukkig, dat het vijftal I compleet gebleven Is. I Stevenson verklaarde, dat twee punten, nl. het beschermen van „de or-fhankeli.ikheid, de veiligheid en het zelfbeschikkingsrecht van For mosa''. en het feit dat zonder China geen doeltreffende ontwapenings overeenkomst kan worden gesloten, van vitaal belang zijn. Ue positie van de Sowj et-Unie wat betreft de onvermijdelijkheid van oorlog ten opzichte van China is de laatste jaren veranderd, zo zei Ste venson voorts. Vanmorgen was op giro 777 van het „Nederlandsehe Roode Kruis" in Den Haag ruim 120.000 gestort. De laatste twee dagen kwam er ruim 80.000 -innen voor leniging van de hongers nood in Kongo. Volgens de New York Times heeft Rusland de Ver. Naties gevraagd vijf tig Russische onderdanen sleutelposi ties te geven, waarvan twee als onder secretaris van de Volkerenorganisatie. Volgens de New York Times heefi Moskou secretaris-generaal Hammar- skjoeld een brief gestuurd, waarin precies aangegeven werd het aantal bepaalde posities dat verlangd werd. De vijftig functies zijn een deel van de 360 vacatures, die in de loop van, 1961 hij d» VN. wonden verwacht. (Van een onzer verslaggevers). Op het Amstcrdam-Rjjnkanaal, ter hoogte van Utrecht-Noord, is van nacht omstreeks twaalf uur het 411 ton metende motorschip „Andrea Gilman", geladen m,et 3797 ton kalksteen, na een aanvaring, gezonken. De vijf op varenden, de 38-jarige M. Samen uit Papendreeht, diens echtgenote, de 33- jarige mevrouw Johanna Samen Haverlaar en zijn ll-,jarig dochtertje Johanna Martina, zijn 13-jarig zoontje Waiter Jacobus en de 1-jarige Jaco- mina konden nog bijtijds worden ge red. Zij hebben de nacht doorgebracht op een in de nabijheid liggende tan ker. Vanmorgen om halfacht moest deze tanker vertrekken, waardoor het gezin van schipper Samen weer dak loos werd. Het heeft toen echter on derdak gevonden in het Utrechtse hoofdbureau van politie. De „Andrea Gilman" is vannacht om twaalf uur van de ankerkabels losge slagen door de hevige golfslag van een onbekend gebleven, passerend schip. Het motorschip kwam daardoor dwars op het kanaal te liggen. Aan ■stuurboord werd het toen geramd door de „Nova Cura", van schipper D. Goudriaan uit Krimpen aan de TJsel. De opvarenden van de „Andrea Gilman" werden, verkleumd en slechts gekleed in pyjama's, aan boord van de tanker op verhaal gebracht. Alle be zittingen van het gezin Samen zijn met het schip op de bodem van het Amsterdam-Rijnkanaal terechtgeko men. Bij het Rode Kruis in Utrecht heeft de familie vanmorgen nieuwe kleren kunnen krijgen. Deze instantie zal ook maatregelen treffen voor het onderdak brengen van de getroffen familie. In een diepe duisternis zijn van nacht mannen van de rijkspolitie te water bezig geweest met het treffen van maatregelen voor het scheepvaart verkeer, dat enige uren lang was ge stremd. Bij Maarssen heeft de water- .politie negen schepen opgehouden en bij de Demka-fabriek-en in Utrecht twaalf. Na het plaatsen van boeier, konden de schepen verder varen. Men zou proberen vandaag nog de ..Andrea Gilman" te bergen, want het wrak vormt een grote belemmering voor de scheepvaart. NA een zitting van drie uur on der voorzitterschap van pre sident de Gaulle heeft het Franse kabinet gisteren een communiqué) uitgegeven waarin wordt gezegd dat de houding van de „Algerijnse opstandelingen zich klaarblijke lijk meer ten gunste van even tuele vreedzame contacten heeft gewijzigd''. In een verklaring aan de pers werd met nadruk gezegd dat „eik woord in het communiqué*' zorg vuldig was overwogen en dat men thans zou handelen „over eenkomstig de gewijzigde hou ding van de opstandelingen en de andere facetten van het Alge rijnse probleem". De eerste reactie van Algerijnse zijde op het communiqué was niet ongunstig. De minister van Voorlich ting uit de regering van Ferhat Abbas, Jazid, zei, dat de tekst „een kenne lijke bereidheid bij de Franse regering Iaat doorschemeren om tot onderhan delingen te komen". Er ontbreken echter nog duidelijke aanwijzingen. „Het gaat er nu om dat de Franse re gering tot daden overgaat" aldus Jazid. Jazid en de minister van Buiten landse Zaken uit de voorlopige Alge rijnse regering, Belkassem, zijn van daag per vliegtuig naar Tripolis ge reisd voor overleg met de Libische regering over het Algerijnse vraag stuk. Van Algerijnse zijde in Tunis isyernomen, dat de voorlopige Alge rijnse regering begin februari de „nationale raad van 'de Algerijnse revolutie", het „parlement" van de Algerijnse verzetsstrijders, wil laten bijeenroepen, indien Frankrijk voor die tijd niét reageert op de oproep van de voorlopige regering om het contact tussen Frankrijk en de Alge rijnse verzetsstrijders te hervatten. De voorlopige regering zou de raad dan kunnen vragen akkoord te gaan met de inschakeling van communistische hulp, waaronder het zenden van vrij willigers, zo werd gezegd. Premier Ferhat Abbas verklaarde gisteren, voordat hij per vliegtuig van Cairo naar de Indonesische hoofdstad Djakarta reisde, niet te geloven, dat spoedig onderhandelingen met Frank rijk zullen plaatsvinden. „Anders zou ik niet op reis zijn gegaan", aldus Abbas. >j§ „0 verbesteding dreigt weer Minister De Fous heeft in een in Groningen gehouden rede gewaarschuwd' voor het ge vaar van overbesteding. dat thans, evenals in 1956, reëel is. De minister wees erop. dat in 1960 de toeneming van de pro- duktie is verzwakt en de beste dingen sneller toegenomen zijn dan de middelen. Deze lijn zal zich in 1961 voortzetten. Men verwacht nu een toeneming van de prodnktle van 4 procent te gen een toeneming van de besteding met 7 procent. Op. zichzélf; kan enige spanning'in det economie bepaald gun stig werken, met, name voor de zgn. probleemgebieden; maar men moet oppassen dat het niet te ver doorgaat en men in de spiraal van prijsstijgingen en overbestedingen komt. Drs. De Pous constateerde een be langrijke wclvaarts verbetering voor velen in het land. We mogen niet on tevreden zijn over de resultaten van het beleid in de laatste jaren. De werkgelegenheid is belangrijk toe genomen; De gemiddelde beloning per uur nam in het jaar met tien proeent toe, tegen een stijging van de kosten van levensonderhoud met 3% proeent. Reëel zijn de Ionen er belangrijk op vooruitgegaan. Voor doorvoering van de arbeidstijd- F'ET woord minister betekent J dienaar", zei minister De Pous gisteren in Groningen, toen hij sprak over een „dienende econo mie". „De Kamer is het met de die nende functie van de minister roe rend eens: immers, minister Cals heeft een poging gedaan het „drs." De Pous te veranderen in „magister" De Pous, maar „magister" betekent de meerdere en de Kamer heeft Jïet vlot verworpen. Het blijft minister De Pous, dus de mindere", aldus drs. De Pous. Hoewel het nog maar enkele nach ten gevroren heeft en nog niet eens zo zwaar ligt ook in het IJselmeer alweer een grote ijsvlakte. Dit beeld zag wegenwachtinspecteur T. H. P. de Ruyter (foto) op de Afsluitdijk, En al zijn deze bevroren golfjes voor schaatsenden niet erg geschikt, de schaatsliefhebbers komen toch wei aan hun trekken. Want overal wordt al geschaatst. Vooral door de jeugd, die altijd wel een sloot of plas weet ie vinden, die „het houdt". Het Nederlandse vrachtschip „Sir rah" (12.463 br. reg. ton) van de Rot terdamse rederij Van Nievelt, Gou driaan en Co. is vanmorgen omstreeks acht uur op de Nolleplaat bij Ylis singen aan de grond gelopen. Het schip was met een lading ballast op weg van Antwerpen naar de Golf van Mexico. Di steeds meer plaatsen zet de jeugd zich in voor de hongerende mensen in Kasai. Gisteren begon in Zaltbom- mel een grote jeugdactie: na een bijeenkomst in het gemeentehuis trokken jongens en meisjes de stad in om allerlei gaven in ontvangst te nemen. Men had daarvoor, zoals de foto laat zien, enkele auto's gechar terd, die rap beplakt werden met pakkende slogans. F) E veranderingen in de algemene lachtcirculatie boven Europa zijn nog gering. Het hogedrukgebied boven Oost-Europa verplaatst zich nu vrijwel niet. meer en neemt langzaam in betekenis af. Een oceaandepressie bij IJsland, vulde de afgelopen 24 uur snel op. Storingen aan het front van de depressie veroorzaakten regen in Engeland en West-Frankrijk. Deze neerslag zal ons land waarschijnlijk niet bereiken maar wel zullen wolken velden het land binnendrijven. Voor het front stroomde gisteren met zuidelijke winden zachtere lucht Zuid- Frankrijk binnen, waarbij de tempera tuur overdag opliep tot 8 10 graden. Deze zachtere lucht wint enig terrein vooral in de hogere luchtlagen. Door deze ontwikkelingen is er in ons land een tendens tot minder vorst. In de komende nacht zal het dan ook in het westen, midden en zuidwesten van het land niet meer dan licht vriezen. (Van een onzer verslaggevers) EEN 30-jarige eigenaar van een ciassificeerbedrijf wilde dezer dagen zün bestelauto gebruiken, die hij zaterdag 7 januari had neerge zet op het parkeerterrein aan het Weena tussen het Groothandelsge bouw en de Statentunnel in Rotter dam. In het donker schoof hij in zijn wagen, om met een gewoontegebaar het stuurwiel te vatten. Tevergeefs. Het stuur was er niet meer en bij een verdere inspectie zag hij, dat het hele instrumentenpaneel uit het dashboard was gehaald. Ook de mo tor was verdwenen. Onbekende sleutelaars hadden al les vakkundig gedemonteerd en meegenomen. Zij zullen wel niet op gevallen zijn tussen andere sleute laars die daar reparaties aan hun eigen wagen of aan die van hun op drachtgevers plegen te verrichten verkorting zonder prijsstijgingen is extra-produkti vitei Lsvermeerderirvg npr dig, aldus de minister. Gezamenlijke inspanningvan werknemers en werk gevers'is nodig c-ia, dit te realiseren. In 't noorden constateerde drs. De Pous een zekere klimaatsverbetering. Het bericht, dat de voormalige Kon golese premier Loemoemba van Thys- stad naar de afgescheiden provincie Katanga is overgebracht, heeft nogal enige deining veroorzaakt. In V.N.- kringen was men niet erg te spreken over het besluit van de Kongolese autoriteiten. Men meende, dat de aan wezigheid van de ex-premier in Ka- tanga de leden van de opstandige Baloeba-stam en de Loemoemba- gezinde militairen in Noord-Katanga wel eens zou kunnen inspireren tot een grote aanval op de regering van pre mier Tsjombe. Volgens deze waarnemers blijkt uit deze overbrenging echter ock een toe nemende samenwerking tussen de regeringe# in Elisabethstad en Leo- poldstad. Men acht het niet onmoge lijk, dat president Tsjombe van Ka- tanga de gevangenhouding van Loe moemba in Katanga zal gebruiken 5ls dwangmiddel om de 600 man Loe- moemba-gezinde troepen, die Noord- Katanga zijn binnengedrongen, er toe te bewegen zich terug te trekken. Waarnemers in Kongo zijn niet te spreken over de behandeling van Loemoemba en enkele andere gevan genen tijdens het transport van Thys- stad naar Katanga. Kongolese troepen zouden de voormalige eerste minister op het vliegveld van Elisabethstad ge ducht hebben toegetakeld. Moskou tracht de gebeurtenissen kennelijk uit te buiten, want de Russische delegatie bij de Ver. Naties heeft secretaris generaal Hammarskjoeld reeds ge vraagd de nodige maatregelen te ne men om Loemoemba te bevrijden uit de Katangese gevangenis, waarnaar hij „om veiligheidsredenen" is over gebracht. Gezegd werd, dat Hammar skjoeld -de verantwoordelijkheid voor de mishandeling van Loemoemba niet kan afschuiven. Moskou betoogt, dat deze mishandeling plaats vond „voor de ogen van het V.N.-commando in Kongo om de (Belgische) kolonialen een plezier te doen". Ofschoon de door de socialisten uit geroepen stakingsbeweging vandaag vrijwel geen effect meer sorteerde, hebben de leiders in de Waalse indus trie-centra laten weten, dat zij van plan zijn om tenminste tot het einde van deze week de staking voort te zetten. Tijdens een vergadering in Charleroi onder voorzitterschap van de plaats vervangend secretaris-generaal van het Algemeen Belgisch Vakverbon-d, Renard, werd besloten om de toestand aan het stakingsfront zaterdag opnieuw te bezien. Men wil wachten op rap- T)E leerlingen van het Christelijk Ly- ceum in Buitenveldert bjj Amster dam waren geraakt door wat het T.V.- journaal over de nongerende kinderen in Kongo te zien gaf. Zij hebben met elkaar in een bliksem actie dertig duizend gulden bijeen ge bracht. Daarvoor kochten zij elemen taire levensbehoeften, die met een Amerikaans legervliegtuig naar Kongo zullen worden overgebracht. De sceptici zullen zeggen: je lost er niets mee op. Anderen: een druppel op ■n gloeiende plaat. Wij zeggen: daar Is althans enige hon ger mee gestild. Maar boven alles: liet is een klop aan de deur van de weste van de christelijke wereld van Neder land. Wij kunnen in het westen niet in zelf genoegzaamheid en welvaart voortleven. Wij moeten met eikaar wat doen. En dan niet maar druppels op een gloei ende plaat werpen, maar op groot scheepse wijze de minder ontwikkelde gebieden en volken te hulp snellen. Dat is een politieke zaak van de eer ste orde. De leerlingen van Buitenvel dert hebben het begrepen. Zij hebben de hand aan de ploeg geslagen. Maar wij hebben grote machinale ploeger nodig. Daar moeten de staten van het wes ten aan te pas komen. Daarvoor te ijveren Is christelijke poli. tiek. Als christelijke politiek niet echt sociaal is, zal zij niet kunnen bestaan. Daarom gaat net. Nationaal wij dehken aan de woningbouw maar ook internationaal en dan denken wij aan de volken van Azië en Afrika. Buitenveldert heeft een echt christe lijke politiek gestimuleerd. Minister Cals mag blij wezen dat hij dit lyceum ge subsidieerd heeft. (Van een onzer verslaggevers) HET gaat te ver wanneer men elke discussie over zaken waarbij ook Amsterdamse belan gen betrokken zijn, uitlegt als een aanval op Amsterdam of als een betoog met Amsterdamse zaken". Dit zei burgemeester rar. G. E. van Walsum van Rotterdam in een rede in de gemeenteraad waarin hij reageerde op de „in krasse be woordingen gestelde" beschuldi gingen van Amsterdams burge meester mr. G. van Hall. Mr. Van Walsum zei, dat Rotterdam bereid blijft tot een zakelijke gedaeh- tenwïsseling over elk punt, dat men aan de orde wil stellen. Een discussie kan echter niet berusten op bewe ringen, die niet worden uitgesproken en met bewijzen gestaafd. Er zijn, aldus mr. Van Walsum, natuurlijk belangstellingen tussen Rotterdam en Amsterdam. Er is op verschillende punten rivaliteit, maar er is geen sprake van dat Rotter dam bezeten is van een vijandige houding tegenover Amsterdam. Wat voor reden zou Rotterdam daarvoor kunnen hebben? Rotterdam kan dankbaar zijn voor wat na de bevrijding werd bereikt. Natuurlijk zijn er wei moeilijkheden, die overwonnen moeten worden en dat zal ook in de toekomst wel zo blijven, maar dat geldt voor Am sterdam waarschijnlijk eveneens. Mr. Van Walsum herinnerde aan wat hij op 12 november in een rede voor de buitenlandse pers heeft opgemerkt: dat Rotterdam géén monopolie-positie verlangt, dat de mogelijkheden, die er voor Rotterdam zijn, ten voile ont plooid moeten worden en dat deze niet afgeremd of afgesneden moeten worden door op andere, minder gun stig gelegen punten een soortgelijke ontwikkeling te stimuleren. Hij wees er toen echter op, dat het de taak van de regering is de priorieit te bepalen. „Is dit nu een aanval op Amster dam", vroeg Rotterdams burgemeester, die meende, dat men in dit geval met meer recht van een aanval op de regering zou kunnen spreken. De burgemeester onderscheidde hier twee elementen: in de eerste plaats de kwestie van de spreiding. Is het wenselijk nieuwe havengebieden te gaan ontwikkelen, zolang de uitbrei dingen, die onder handen zijn, nog niet behoorlijk in exploitatie zijn gebracht Het ging hier om een probleem, dat m het planologische sfeer aan de orde is. Iedere ingewijde weet, aldus burge meester Van Walsum, dat projecten als het Sloe, het Kreekrak e.d. daarbij een belangrijkere rol spel**** Amster dam. In de tweede plaats kwam ter sprake het beleid ten aanzien van de aller- porten van de plaatselijke afdelingen, j grootste schepen. Spreker achtte het logisch en rationeel de grootste haven allereerst voor het ontvangen van het geringe aantal schepen van deze om vang geschikt te maken en naarmate het aantal van deze schepen toeneemt, ook andere havens daarvoor open te stellen. Dit betekent volgens mr. Van Walsum niet, dat Rotterdam volledig bezet zou moeten zijn voor andere, ha vens aan de orde zouden kunnerr ko men. Het gaat alleen om het vaststel len van een volgorde van urgentie. Is dit tegen Amsterdam gericht al dus de Rotterdamse burgemeester. Volgens hem getuigt het van over gevoeligheid als men dit interpreteert als een aanval op Amsterdam. Het is niet een betoog tégen Amsterdam maar vóór Rotterdam. Men kan toch niet in redelijkheid verlangen, dat Rotterdam in alle ge vallen, waarin er sprake kan zijn van tegengestelde belangen met Amster dam, van de verdediging van zjjn be langen zou moeten afzien Mr. Van Walsum verklaarde ten slotte beslist niet te kunnen beloven, dat hij in zaken als deze zijn stem niet meer zal laten horen en dat recht eiste hij ook op voor alle al of niet vooraanstaande Rotterdammers. Desondanks blijft spreker het ver trouwen koesteren, dat een goede ver standhouding met Amsterdam mogelijk is. zij het desnoods misschien voorlo pig maar zonder uitwisseling van vriendelijkheden, al hoopte hij van harte, dat ook de tijd daarvoor spoe dig weer zal aanbreken. De directie van de Nederlandse Spoor, wegen wil meewerken aan een voorstel, om met ingang van de wintordienstre- geling 1961-1962 de arbeidstijdverkorting in te voeren. De vakbonden vinden echter, dat realisering van deze arbeids tijdverkorting al met ingang van de zomerdienstregeUng zou kunnen geheu- ren. In de organisaties beraadt men zich thans over deze kwestie. Tussen de ministers Korthals en Zijlstra en staatssecretaris Stijkel enerzijds en de directie van de Ne derlandse Spoorwegen anderzijds zijn besprekingen over de arbeidstijdver korting gevoerd. De regering staat op het standpunt, dat de invoering van de arbeidstijdver korting geen uitbreiding van het perso neel met zich mag brengen. Ook rnogen, de tarieven niet worden verhoogd en het dienstbetoon, van de spoorwegen aan het reizend publiek en aan de verladers mag niet worden verminderd. In vakbondskringen denkt men niet alleen aan de invoering van de vijfdaag se werkweek, maar ook, zo de invoering hiervan voor al het personeel ";et ge heel zou mogen gelukken, aan e; ,>;tra vrije dag, waardoor het dantai rije dagen per drie weken op vier zov ko men.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1