Monetaire politiek tr Uit brandende DC-8 99 man gered Dj Has voorwaardelijk in vrijheid gesteld CRISIS in 1 non en prijspolitiek De Bilt: vorst ten einde I ontslag Vuurbal was Venus IJzel: verkeer in noorden vrijwel stil M Geen voetbal Regering laat beslissing aan Kamer over Voorkeur: „onafhankelijke commercie] e uitzendimei 1 koninklijke HEEFT „RADIO COMMISSIE JAAR WERK? Drama op New Yorks vliegveld Waarschijnlijk 7 doden C. J. van Mastrigt in Utrecht: t Schort aan samenwerking met regering Verzoek van „ketter ingewilligd Hulpactie Z.-kasai heeft succes VRIJDAG 20 JAMRI 1961 r TWIATIGSTE J lARGAAT» No.4812-a "v G SKI-TOCHT Meerderheid Een jaar? WAGÉnSkERS TEOLIN- en TEOFLUX- verfprodukten VERRASSING UIT BELGRADO c Gevaren D' Kritiek STAGNATIE OP VELE PLAATSEN In garage Vee-auto omver Britse voetbals taking gaat niet door V. J Directeur: H. DB R.U1G Hoofdredacteur: Dr. J A. ti. J BHUINS SLOT *>,v*- V Wederom zal een. verkoopkantoor van worden geopend. Vanaf zaterdag 21 januari a_s. zullen alle bekende ook verkrijgbaar zijn te EINDHOVEN, Boschdijk 50, D D (Van een onzer redacteuren) R bestaat een crisis in de loon- en prijspolitiek, con stateerde de voorzitter van het C.N V., de heer C. J. van Mastrigt, op een don derdag te Utrecht gehouden stu dieconferentie van het verbond. r 't Schort aan samenwerking tus sen de regering en het bedrijfs leven. i (Zie verder pag. 3, 7e kolom) 5? (Van onze verslaggevers) PI verscheidene delen van het land heeft het openbare ver voer vanochtend vroeg ernstige stagnatie opdervonden door ijzel vorming, veroorzaakt door de plotseling optredende dooi, die vannacht op vele plaatsen met regen gepaard ging. In Friesland was vrijwel geen verkeer mogelijk, De veemarkt te Leeuwarden was opvallend stil, doordat vele veewagens en auto bussen, die naar de rnarïtt onder weg waren, hun dienst moesten staken om te wachten op de strooipioegen. dóe de wegen weer enigszins berijdbaar maakten. Wltt« 6* tnflutrwt 33. Talef. ItSTOO (S IJ. Postbus 1113. Postgiro No. 421510. Klaeshtotidlentt abonnementen IE.3(119.30 uur. Zaterdags 17—18 uur. Telefoon J1370O, •«-Oravsnhagei Huygenspleln 1. Tolefoon 183167 (3 lijnen). Postbus 1091. Postgiro No. 421887. Klachtendlenst 183010.30. Teleloon 363389. Dordrecht! Spulweg 133. Teler. 4570. Schiedam: Aleldaitraat 33 Ttlef. 63431. AbonnemenUprHs 81 eent per week. 3.65 per maand. 1 T.B0 per kwartaal, toss* nummers 13 cent. Verschijnt da gelijk^ (Geldig tot zaterdagavond) HIER EN DAAR MIST Zwaarbewolkt met verspreide opklaringen, bier en daar enige regen en plaatselijk ook mist. Vannacht vru- wel overal temperaturen boven bet vriespunt en morgen dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Zwakke tot matige wind in hoofdzaak uit westelijke richtingen. Morsen: Zon op: 8.36 Maan op; 10.59 onder: 17.07 onder: ~3.~6 UNSTER ZIJLSTRA heeft aangekon digd dal hij tp de kapitaalmark: een bedrag van 330 miljoen guiden wil lenen, tegen een nitgiftc-koers van 90,5 en een rente van 4.25 percent Drie maanden geleden werd eveneens een lening (350 miljoenI uitgegeven, maar legen een koers van 98.5 met een gelijke rente als de huidige Het rendement van de aangekondigde lening is van dien aard dat deze gul zal vvoiden ontvangen. De nieuwe lening past goed in de huidige marktsituatie Mei geen woord echter heeft de mi nister mededeling gedaan over het waarom van deze lening. Was in de laatste Ujd meestal net motief vlottende schuld (leningen van bijzonder korte duur) om te zetten in vaste schuld, ten einde een zekere stabiliteit te bewerk stelligen. thans verkeren w(j voor een deel in het ongewisse. VAST staat voor ons wel dat deze gel den mei nodig ziiii om begrotings uitgaven te financieren. De belasting opbrengsten zyn al weer groter dan de ramingen en vloeien bovendien vrij vlot in 's Rijks schatkist. Momenteel beschikt de minister, ais beheerder van 's Rrjks schatkist, over ruim een miljard tegoed ba de Nederlandsc.ie Bank. Dit saJdo- tcgoed ss n,ei nodig voor komende be- grotingsbetalingen en de driemaande lijkse uitkering aan ae gemeenten. Dan nog blijft er een oeboorlyfc bedrag aan tegoed ter beschikking over. Voor de financiering van het tekort op de begroting 1961 zal de opbrengst van deze lening nog niet nodig zijn. Ook al zou de minister deze leningopbrengst daarvoor gebruiken, dan zou er een „overschot" schuilen van 109 miljoen gulden. Consolidatie van vlottende schuid lijkt evenmin de allereerste bedoeling. De huidige situatie, dc verhouding tussen vlottende en vaste schuld, maakt dit niet strikt noodzakelijk. ELET op het jaarverslag 1959 van de president van de Nederlandsche Bank. waarin deze aandringt op een overfceidsaanpasstng op monetair terrein aan het beleid vande Nederlandsche Bank. menen wij ae reden voor de uit gifte van deze lening te moeten zoeken ui de huidige economische situatie. Mo menteel is de financiële markt ruim voorzien van geld. De huidige welvaart breng! dit met ach mee. Indien de aanwezigheid van ruime liquide midde len met wordt gebonden in de vorm van vaste leningen is er ontegenzeggelijk het gevaar van een (nog) ruimere beste ding. Ten einde deze (niet onreële) gevaren geen ontv-.kkehngskansen te geven is hei wenselijk een grooi bedrag aan de circulatie te onttrekken. Op deze wgze handelt minister dijUtra in het belang van ons land Opnieuw is een rem ge- plaats: op een mogelijke oververhitting van de conjunctuur Zo beschouwd is dit een prijzenswaar dige maatregel. M NDERZIJDS is bet ook reeel te ver- onderstellen dat deze uitgifte ten doel heeft de weg meer vrij te maken voor de gemeenten. Immers deze lening ligt slechts een half procent binnen het rentegamma. Het loslaten van het rente gamma ten behoeve van de gemeenten behoeft thans geen schokkende gebeurte nis meer te zijn. De verwerkelijking van de zo zeer gewenste vrijheid voor de gemeenten, waardoor zjj zelf weer voor het nodige kaoitaal kunnen zorgen na zoveel jaren van gebondenheid aan de rijksoverheid, somt binnen de ge zichtskring. Het is niet onmogelijk dat minister Zijlstra haast maakt door juist nu deze lening uit te geven tot dit vrij grote bedrag met de vervulling van de door hem gedane toezegging om te breken met het huidige rentegamma. En ook dit oogmerk is toe te juichen. (Van onze sportredactie) Het Sectiebestuur Zaterdagvoetbal heeft het gehele voetbalprogramma dat voor morgen, zaterdag 14 jamtan was vastgesteld, afgelast. Dit geldt aus óók voor alle afdelingen. Naar we vernemen is het niet de be doeling dat het programma naar een latere datum wordt verschoven. NOTA RECLAME-TV: GEEN VOORSTEL D (Advertentie) 155 -vA i - X Dat koningin Juliana zich uitste kend thnisvoelt op de lange latten blükt wei nit bijgaande plaatjes, die gisteren werden gemaakt in bel Zwitserse wintersporicentrum GstaadL Hare Majesteit maakte sa men met haar instructeur, Herman» van Aflznen, een afdaling van de ..Egglie". Het was prachtig winter weer. De Koningin trok er in de mor genuren al met de jarige prinses Margriet en prinses Irene op uit De beide prinsessen bleven echter op de lager gelegen oefenbanen. omdat prinses Margriet de skikunst nog niet z goed meester is. De verjaardag van prinses Mar griet is gisteravond gevierd met een feestje in intieme kring. De plaats, waar het feestje zou wor den gehouden, werd strikt geheim gehouden. Twee Nederlandse de tectives hielden voortdurend de omgeving van het hotel in het oog om ervoor te zorgen, dat de konink lijke gasten niet werden gestoord. (Van onze parlementaire redacteur) E komende nota over de reclameteievisie zal geen enkele be slissing bevatten of aankondigen. Wel zullen in de nota een aantal richtlijnen voor reclametelevisie zyn vervat maar de regering laat aan de Tweede Kanier over hoe en door wie een eventueel tweede tv-net, waarop de reclametelevisic zal worden gebracht, moet werden geëxploiteerd. Dit hebben de staatssecretarissen Scholten en Veldkamp in een gesprek met dc vaste commissie voor Onderwijs, Kunsten en Weten schappen uit de Tweede Kamer meegedeeld. Wel spreken de staatssecretarissen hun voorkeur uit voor onaf hankelijke Uitzendingen met afgeronde reciamepragramma's, maar onafhankelijk schijnt hier te moeten women verstaan als losstaand van de vaste programma's van de omroepverenigingen. Het is de bedoeling, dat over de komende nota in de Tweede Kamer een debat wordt gevoerd. De nota en het debat zullen dan kunnen dienen als materiaal voor de commissie- Scholten. die belast is met de voor bereiding van een wetsontwerp, waar in ons gehele radio- en televisie- bestel wordt geregeld. De samenstelling van deze com missie is nog niet bekend. Tot dusver is alleen een verzoek gedaan aan prof. L. J. G. Schollen, om haar voor te zitten. Het schijnt niet zo gemakkelijk te zijn de juiste personen voor deze commissie te vinden. De materie is gevoelig. Staatssecretaris Scbolten is geporteerd voor een samenstel ling uit politieke personen Hij weet nl„ dat in de Tweede Kamer een belangrijke meerderheid niets wil weten van de exploitatie van een tweede t.v.-net door de Onafhan kelijke Televisie Exploitatie Maat schappij. Het is bekend, dat de staatssecretaris persoonlijk met zulke grote bezwaren heeft tegen de Otem, maar aangezien hij voor zijn radio- en televisiebeleid tegenover de Staten-Generaal ver antwoording schuldig is. wil hij zich m een zeer vroeg stadium verzeke ren van een meerderheid voor de nieuwe radio- en t.v -wet Vandaar zijn voorkeur voor een politiek samen gestelde commissie-Scholten. De staatssecretarissen hopen, dat deze commissie binnen een jaar met haar werkzaamheden gereed zal zijn, maar omroepdeskundigen betwijfelen dit en ook met radio- en tv.-zaken be laste Tweede-Kamerleden staan hier zeer scheptisch tegenover. Vandaar» dat men eigenlijk veel liever had gezien dat de ontwerp- Omroepwet niet was ingetrokken. Dan zou. wat de omroep betreft, het pro bleem op korte termijn wettelijk ge regeld hebben kunnen zijn. Onze overige verkoopkantoren zijn: AMSTERDAM, Prinsengracht 276 ROTTERDAM. Beatrijsstraat 51 DEN HAAG. Sehenkweg 2A-B UTRECHT. Zuilênstraat 12 GRONINGEN. Zwanestraat 2/4 LEEUWARDEN. Nieuwe Steeg 3 BERGEN OP ZOOM. Bosstraat 25 VSNLO. Van-Cletdsfrmt 26 VXISSIN'GEN, Nieuwstraat 62 VOERENDAAL, Heerlerweg 10 ff De New Yorkse brandweer stonddoor het ontbreken van aansluitingen voor brandslangenvoor een hopeloze taak bij het blussen- van de brand, die ont stond na het neerstorten van de Mexi caanse DC-8. Een verblindende sneeuw storm maakte het de brandweerlieden extra moeilijk. (Telefoto) EEN viermotorig straal-passa- giersvliegiuig van het type DC-8, eigendom van de Mexi caanse luchtvaartmaatschappij „Aeronaves de Mexico5", ïs van nacht met 106 inzittenden tijdens een verblindende sneeuwstorm neergestort aan de rand van het New Yorkse vliegveld Idlewild. Hoewel het reusachtige toestel vrijwel onmiddellijk In brand vloog, hebben 99 personen kans gezien het wrak levend te ver laten. De meesten van hen zjjn met brandwonden in ziekenhuizen ta V V ci E 7ACUTERE lucht uit Frankrijk en de Golf van Biscaye, die zich gisteren al mar het noorden in beweging zette, is de afgelopen nacht tti versneld tem po ook ons land binnen gestroomd. Aan de overgangszone tussen deze zachtere lucht en de koude boven Midden- Europa ontwikkelde zich een kleine storing, die van Engeland langzaam mar de Noordzee trekt. Mede onder teuioecf van deze storing viel er plaat selijk wat regendie op de nog bevro ren grond aanleiding gaf tot ijzel. De aanvoer van oceaanlucht met wind uit westelijke richtingen houdt de komende dagen aan maar aanvankelijk met matige tot zwakke wind, zodat bij nachtelijke opklaringen de tempera tuur nog tot bijna nul graden kan dalen Overdag zal het echter vrij zacht zijn- De storing, die van Engeland naar cte Noordzee trekt zal plaatselijk nog wat regen veroorzaken. De heer Van Mastrigt vindt dit een gevaarlijke ontwikkeling. Enerzijds kan geen regering, hoe krachtig ook, op sociaal-economisch terrein werke lijke resultaten bereiken tégen de op vattingen van het bedrijfsleven in. An derzijds kan met name de vakbeweging wanneer het samenspel gaat haperen, als zwakste partij daarvan wel eens de dupe worden. ..Ik geloof", alilj.- de heer Van Mas. trigt, dat de regering de laatste maan. den ui dit opzicht niet altijd de ge wenste voorzielthgheid heeft betracht Hij bedoelde dit met als een beschul diging, want aan de bevoegdheid van de regering, zelfstandig beslissingen te nemen, wiide hi) met tornen. Nauw overleg met het bedrijfsleven achtte hij echter met die bevoegdheid niet in strijd. Er dreigen ons als vakbeweging be paaide gevaren, ging de heer Van Mas trigt voort. Het C.N.V. maakt zich zor gen om de kracht "an het sociale beleid van de huidige regering, maar de voorzitter van het C.N.V. bond de tien tallen bestuurders die de conferentie bijwoonden, op het hart, niet de staats secretaris Roolvink overal de schuld van te geven. E voormalige Joegoslavische vice- president Milovan Djilas, die in oktober 1957 tot negen jaar gevtnge- nisstraf werd veroordeeld wegens „staatsgevaarlijke activiteiten", is van daag voorwaardelijk op vTije voeten gesteld. Naar verluidt moet hij zich van j* alle politieke activiteiten onthouden. Djilas is vele jaren de rechterhand ge weest van maarschalk Tito. Later werd hij echter een onverbloemd criticus van Tito's regime. Hij gaf uiting aan zijn „ketterse" opvattingen in tal van dagbladartikelen en in zijn in het nes ten beroemd geworden boek „De nieu we klasse", waarin hij de communisti sche gemeenschap hekelde. De moeilijkheden tussen Djilas en Tito dateren uit 1954, toen de vice- president, volgens Tito, „was afgewe ken van de partij-opvattingen"'. Hij werd toen van al zijn partijfuncties ontheven. Djilas werd voor de rechter gedaagd en tot anderhalf jaar voor waardelijk veroordeeld wegens propa ganda tegen ae Joegoslavische rege ring. Een jaar later werd hij evenwel gearresteerd en veroordeeld tot drie jaar tuchthuisstraf wegens het schrij ven van artikelen tegen het commuuis- tische regime in buitenlandse bladen In 1957 verscheen zijn geruchtma kende boek „De nieuwe klasse". Nadat tal van leidende communisten strenge maatregelen tegen de voormalige vice- president hadden geeist en ae partij bladen een vernietigende kritiek over hem hadden uitgestort, moest luj voor de derde maai voor de rechter verschij nen. Hij kreeg negen jaar gevangenis straf. De nog niet uitgezeten twee jaar van zijn vorige veroordeling waren hierin verdisconteerd. De straf moest Djilas uitzitten in de onverwarmde ge vangenis van Sremska Metroviea, on geveer zestig kilometer van ae Joego slavische hoofdstad Belgrado. Er heb ben de laatste tijd verscheidene malen geruchten de ronde gedaan dat Djilas gratie zou krijgen. Ongeveer anderhalf jaar geleden werd bekendgemaakt, dot hem verschillende faciliteiten waren verleend. Zo mocht hij onder meer een radio in zijn cel hebben er. gebruik maken van een schrijfmachine In oktober vorig jaar werd een am nestie door de Joegoslavische regering aangekondigd. Het bleek echter dat de maatregel niet gold voor Diilas De vrijlating van Djilas komt nu toch nog als een verrassing. In Bel grado werd gisteravond slechts gezegd 40 S. 50 ton voedsel per dag Bakwanga dat een verzoek van Djilas om in vrij- binnen, per vliegtuig. opgenomen. Er z(jn vijf doden geborgen; van twee personen, die worden vermist, wordt aangeno men dat zij eveneens zijn omge komen. Aan boord van het toestel waren drie Nederlanders. Vast staat dat in elk geval een van hen de ramp heeft overleefd. Zijn naam wordt opgegeven als Willem van der Heyden. De man, die advocaat zou zijn, is in een zieken huis opgenomen. Van de twee andere Nederlanders was vanmorgen nog niets bekend. Het straalvliegtuig steeg vannacht om 02.11 uur Nederlandse tijd van Idiewild op met bestemming Mexico City. Op dat moment waren de weers omstandigheden op het vliegveld al zo ongunstig, dat geen toestellen mochten landen. Kort na de ramp werd bepaald dat ook geen vliegtuigen meer mochten opstijgen. Jgg DC-8 kwam moeilijk los van dc-grand" *JK verloor toen snel hoogte. Met een daverende klap kwam het vliegtuig neer op een veenachtig terrein niet ver van de dichtbevolkte New Yorkse stadswijk Queens. De romp van het toestel brak in tweeën. Waarschijnlijk hierdoor hebben zoveel mensen kans gezien het onmiddellijk als een fakkel brandende toestel snel te verlaten. Reddingsploegen, die naar de plaats van de ramp snelden, konden op het moerasachtige terrein moeilijk uit de voeten komen. De New Yorkse brandweer kon vrijwel niets doen door het ontbreken van aansluitingen voor brandslangen. heidstelling is ingewilligd, omdat hij aan alle daarvoor in de wet gestelde voorwaarden heeft voldaan". Krach tens deze wet kunnen politieke gevan genen worden vrijgelaten voordat zij hun straf hebben uitgezeten, mits zij de garantie geven dat zij zich met meer inlaten met activiteiten die tot hun arrestatie leidden. Politieke waa.*- nemers menen dat oe verklaring van. 81 communistische partijen ui Aios kou, waarin Joegosiavie drie maanden geleden werd gebrandmerkt als een, „verrader van het Marxisme" ooit een rol heeft gespeeld bii de vrijlating van Djilas. (Van onze parlementaire redacteur) Mr. Von Meijenfeldt, procureur.gene- raal in Nienw-Guinea, zal, naar wij ver nemen, zijn ontslagaanvrage bij minis ter Toxopeus indienen. De heer Von Meijenfeldt zal vermoedelijk niet meer naar Nieuw-Guinea terugkeren, maar een functie krijgen bij de Nederlandse rechterlijke macht. Zoals bekend ontstond ei enige tijd geleden wrij,-ng tussen de procu- leur-generaal en het binnenlands be stuur m Nieuw-Guinea over de pacifi catie van de Balum-vaüei. De procu- ieur-geneiaai kwam toen naar Neder land, om een onderzoek m te stellen, inzake deze pacificatie, waarvoor het noodzakelijk was, dat hg de betrokken bestuursambtenaar verhoorde. De ontwikkeling van dit onderzoek heeft geleid tot de ontslag aanvrage van de procureur-generaal. Dr. Loivenstem. een Amerikaanse des kundige van de Wereldgezondheidsorga nisatie heeft in Genève verklaard dat de hongersnood in het Zuiden van de Kongolese provincie Kasai, binnen vier a zes weken zal zgn opgeheven. Dr. Lo- wenstein is pas terug uit Kongo. Hg zeide dat zich in "iet hongersnoodgebied tussen de XOO.OOü en 150 000 leden van de Baloeba bevonden, die gevlucht wa ren uit het Noorden en Westen van. Kongo na botsingen met de stam der Loeloea. De V.N. brengen momenteel De vuurbal, die zondagavond in het noorden van ons land speciaal bo ven de Wadden-eilanden is waarge nomen, is gebleken de planeet Venus, te zijn. Berekeningen, door personeel van de Sterrenwacht in Utrecht uit gevoerd. hebben dit uitgewezen. Van de zijae van de sterrenwacht in Utrecht is meegedeeld, dat het met bij zonder vreemd is, dat deze vergissing is begaan. Zoals bekend, iverd Venus waargenomen als een „vuurbol", wel ke eerst een helder licht verspreidde en toen verkleurde tot donkerrood. Dat ae planeet zich eerst als een helder lichtgevend lichaam voordeed is te verklaren uit het feit, dat Venus juist in deze weken op haar helderst is. aldus de sterrenwacht. De „roodverkleuring" moet worden toegeschreven aan het feit, dat de pla neet werd waargenomen tot zfj onder ae horizon verdween en op het laatst vrijwel horizontaal door de atmosfeer heen werd gezien. Het verschijnsel is te vergelijken met de ondergaande zon, die even voordat zij achter de horizon verdwijnt, rood kleurt. Na tien uur kwam het personenver voer langzaam op gang en omstreeks het middaguur werd overal weer vrij normaal gereden. De bedrijven in Leeuwarden werden door de gladheid eveneens gedupeerd, daar het meeste personeel van buiten de stad in de ochtend afwezig bleef. In de provincie Utrecht ondervond het vrachtgoederenvervoer tussen een en vier uur ernstige vertraging. De ochtendbussen konden echter vrij nor maal rijden, ai kwam de dienstrege ling hier en aaar wel in het gedrang. Er werden evenwel geen busdiensten gestaakt. In Apeldoorn deden zich talrijke val- en slippartijen voor. Een trekker met oplegger kwam pp de kop in een sloot terecht. De bussen van de Veluwse Auto Dienst moesten lang in de garage blij ven, omdart men het risico niet wild, nemen, dat ze bij het uitrijden in het langs de garages lopende kanaal zou den terechtkomen. De stadsdiensten begonnen dan ook pas om 10 uur. De lijn ApeldoornHeerde functionneer- de hedenochtend nog niet. In Groningen lag vanochtend vroeg het verkeer volledig stil. zowel in de stad als op de buitenlijnen. De auto- bsusen konden eerst tegen halftien hun eerste rit beginnen. Ook de Zwolse veemarkt begon Ia- ter dan gewoonlijk. Een grote vee auto met koeien en kalveren gleed bij Hattem in de berm en kantelde. De chauffeur en het vee bleven ongedeerd In Overijsel en in de Noorcoostpol2 der reden de bussen enige uren later uit dan gewoonlijk. Het verkeer bood tegen 10 uur weer een normaal beeld. De spoorwegen ondervonden van de gladheid geen hinder, dank zij de ge nomen voorzorgsmaatregelen. De vrede in de Britse voetbalwereld is weer getekend. Na een meer dan vijf uur durende vergadering in het minis terie van arbeid te Londen, hebben de vertegenwoordigers van de fooibali-lea- gue en van de prof-voetballers overeen- ateming bereikt over de kwestie van de transfers en de contracten. Het gevolg daarvan is, dat de voetbalstaking dia vrijdagnacht zou beginnen niet doorgaat en het league-programma voor zaterdag dus normaal zal worden afgewerkt. De Tweede Kamer is voorgesteld L'itlJ,delijke voorzien*ng betreffende arbetalingsovereenkomsten", die per I januari 1961 vervallen is, te handhaven. Beoogd wordt deze termijn tot 1 ja nuari 1962 te verlengen, waarna waar schijnlijk de ingediende „wet op het afbetaüngsstelsel" in werking zal kun nen treden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1