Obstakel gelicht: vloot kon varen Ch ro es tsje w reageert snel op Kennedy s rede AGeriie Auto's van vader en zoon botsen: twee doden i Maximum verplichte compensatie A O W- AWW niet omhoog F. P. Fuykschot omgekomen bij auto-ongeluk Arbeiders verdwalen achter zeedijk: één verdronken i FUYKSCHOT De Bilt: om het vriespunt Negen doden bij aanslagen in Hongersnood tot staan 2,'ebracibt België r r „Bliksemactie'" voor hongerend Kongo in Groningen Gesprek van twee uur met ambassadeur JONGEN ZWAAIT: TREIN STOPT Tuindorp-Oostzaan huis voor Toltèn WEL vergunning tot verhoging voor werkgevers Pionier van chr. vakbeweging DOOR VLOED MISTIG WAD OPGEDREVEN Twee slepen zich 3 uur lang door klei en ijskoud water Zal premier Nehroe aftreden? Katholieken eisen snel verkiezingen m Het weer ia Europa MAANDAG 23 JANUARI 1961 Directeur: H. DE RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4814 V. Hoofdredacteur: Dr J A H J S KillUNS SI I Geheim rapport e O y i \?'U fmssóasmsx. Bezwaren Verschillen (Van onze correspondent) Achter de zeedijk in de Wester polder te Vierhuizen (gemeen te tTlrum) heeft zich zaterdag middag een drama afgespeeld, toen drie arbeiders van de Dienst Landaanwinningswerken, in de mist verdwaald, ingesloten wer den door het wassende water. Twee van hen wisten na lang zoe ken volkomen uitgeput, de dijk te bereiken, doch van de derde moet. worden aangenomen, dat hij is verdronken. Welke richting? Ander op de nek Volkomen uitgeput Reddingboten Bestuurder Reizen (Zie verder pag. 3, le kolom) en in Nederland Botterdam» Witte de Wlthstraat 23. Telef. 113700 f8 1.» Postbus 1112. PostKiro No. 424519. Klachtendienst abonnementen 18.3019 30 Uur Zaterdags 17—18 uur. Telefoon 115700. Gravenhage: Huygenspleln 1. Telefoon X83467 (3 ltlnenl. Postbus 1091. Postgiro No. 424867. Klachtendienst 18.30—19.30. Telefoon 362569. Dordrecht! Spulweg 132. Telef. «70. Schiedam: Aleldastraat 23. Telef. 65431, Abonnementsprijs 61 «ent per week, ƒ2.65 per maand, ƒ7 80 per kwartaal. Losse nummer» 15 cent. Verschijnt stagelijk^ Turujufi (Geldig tot dinsdagavond). PLAATSELIJK SNEEUW. Zwaarbewolkt met plaatselijk enige sneeuw. Matige, langs de Waddenkust krachtige wind tussen noord en oost. Temperatuur om het vriespunt. Morgen: zon op: 8.32. Maan op: 12.18. onder: 17.13. onder: 1.48. (Van onze correspondent) Het bestuur van de christelijke kweckschoolclub te Groningen heeft ecu hulpactie op touw gezet, waarvan de opbrengst (in natura en geld) ten goede zal komen aan de hongerende Kongolese bevolking. Deze week zullen vierhonderd leer lingen van de Chr. Kweekschool de gehele provincie Groningen, oostelijk Friesland en noordelijk Drente door trekken. Zij zullen bij particulieren aankloppen met een intekenlijst en bij bedrijven en winkels vragen om goe deren, Vanmiddag kwamen de leerlin gen in de gereformeerde Westerkerk bijeen om het plan de campagne te bespreken en de laatste instructies te ontvangen. De „bliksemactie" zal woensdagavond worden beëindigd. Het wrak van het motorschip „An- dré" dat enkele dagen lang de scheep vaart op het Amsterdam-Rijnkanaal bijna volledig heeft geblokkeerd, is za terdagmiddag door drie bokken gelicht. Het bergingsberiif Van der Graaf en Mulder uit Rotterdam heeft bij de ber ging zwaar materieel moeten inscha kelen om het kanaal nog vóór de zon dag vrij te krijgen. Aanvankelijk leek het er op, dat dit niet zou lukken. Met man en macht hebben de bergers gewerkt om de ver sperring van de vaargeul zo snel moge lijk op te heffen. Om vijf uur zaterdagmiddag maak te het eerste van de ongeveer driehon derd schepen zich van e walkant los. De grotere schepen boven de duizend ton zijn pas zondagmorgen vertrok ken in verband met de zeer grote druk te op het kanaal. Het oponthoud heeft enorme bedra gen gekost. De schade loopt in de dui zenden guldens. Een Duitse schipper zei ons b v. zaterdag nog, dat elke dag werkloos in het kanaal liggen zijn re derij op achthonderd gulden kwam te staan. Een ander leed per dag een ver lies van tweehonerd gulden. Premier Cliroestsjew van de Sow- jcI-Cnie lieeft snel gereageerd op de rede, die president Kennedy van de V.S. bij ziin installatie heeft gehou den. Zaterdag jl. heeft de Amerikaanse ambassadeur te Moskou. Thompson, csn onderhoud gehad van twee uur ir."t de Sowjetrussische premier. De ambassadeur was door Chroestsjew ontboden. Kennedy zal vandaag, aan het be- Rin van zijn eerste werkweek in het V/ltte Huis, overleg plegen met zijn ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie. Deze dubbele confe rentie met de ministers Rusk en Mc- Namara onderstreept het belang, dat Kennedy hecht aan het nastreven van een vermindering van de internatio nale spanningen met handhaving van een sterke Amerikaanse verdediging. Een belangrijk onderwerp van het gesprek zal "net geheime rapport zijn van ambassadeur Thompson over zijn gesprek met Chroestsjew, dat liep over bet geheel van Amerikaans-Rus sische vraagstukken. Chroestsjew zou zeer gesteld zijn op een ontmoeting met Kennedy. An derzijds zou Thompson hebben ge field, dat Chroestsjew nog hetzelfde straffe, onverzoenlijke standpunt is toegedaan, dat reeds eerder bepaalde verwachtingen in het Westen op niéts deed uitlopen. Kennedy heeft zich voorts bemoeid met de arbeidsmoeilijkheden in de ha ven van New York, waar een sta king al bijna twee weken het trans- Port in de stad ernstig heeft geschaad. Hij zond er de minister van Arbeid, Goldberg heen, om besprekingen te voeren met gouverneur Rockefeller en burgemeester Wagner ten einde een. oplossing voor het geschil te vin den'. (Van een onzer verslaggevers). Op een onbewaakte overweg bij de Calvéfabriek ln Delft heeft een veertienjarige Haagse ulo-scholier zondagmiddag om drie uur kans ge- zien, een trein te laten stoppen. Hij stond zo vervaarlijk te zwaaien, dat de bestuurder van de trein Rotter dam/Den Haag niet anders dacht dan dat er voor hem een stopsein gege ven werd. Er bleek niets aan de hand te zijn. Het treinpersoneel wist de jongen te grijpen en hem mee te nemen naar Den Haag. De politie leverde de baldadige knaap, dte geen be,r jpelijke verklaring voor zijn geurag gaf, aan zijn vader over. In Tizi Ouzou, ongeveer honderd km ten oosten van Algiers, zijn zaterdag twee bommen ontploft waardoor vol gens voorlopige gegevens van de poli - tie acht mensen om het leven zijn ge komen en 27 gewond. De bommen ontploften toen Ruron de Franse minister van Openbare Wer ken en Verkeer, voor een kort inspec tiebezoek aankwam. Te Blida, ten Zuidwesten van Al giers. werden voertuigen van Europe anen aangevallen door Mohammeda nen. Daarbij werden een Europees meisje en een man gewond. Later werd een Mohammedaans meisje dodelijk gewond door een schot da! door een onbekende werd afgevuurd De Franse regering heeft een serie van vijf decreten gepubliceerd die de autonome bevolking van Algerije meer zeggenschap in het bestuur geven en het zeer gecentraliseerde koloniale bestuur decentraliseren. De actie in Tuindorp-Oostzaan in Amsterdam-Noord ten behoeve van de huizenbouw in het door een waters nood getroffen dorp Toltèn in Chili heeft in een week tijds het beoogde resultaat opgeleverd. Deze actie begon op 14 januari, precies een jaar na de rampzalige dag waarop de Amster damse stadswijk zelf door een ernstige overstroming werd getroffen. De penningmeester van het actie comité heeft de buurtbewoners» be kendgemaakt, dat het benodigde be drag 5000) voor de bouw van één woning in Toltèn bijeen was. De Amerikaanse atoomduikboot George Washington, die met pola- risraketten bewapend is, is zaterdag naar New London teruggekeerd na op haar eerste zeereis het wereld record voor onafgebroken vaart onder water (67 dagen) verbeterd te hebben. Het oude record stond sinds augustus 1958 met 60 dagen op naam van de atoomduikboot Seawolf. In de zaterdag in Londen gehouden jaarlijkse internationale vliegtuig- herkenningscompetitie heeft het ver tegenwoordigende team van de Ned. Koninklijke Luchtmacht de eerste prijs behaald. De voedselvoorraden, die in de afge lopen weken in de door hongersnood getroffen gebieden van Kongo zijn aangevoerd, zullen toereikend zijn tot dat in de eerste week van februari uit de Ver. Staten 6000 ton maïsmeel zijn aangekomen. Dit is van officiële zijde in Kongo meegedeeld. De 78-jarige heer H. Stuulen uil Wecrdinge en zijn 67-jarige huishoud ster, mevrouw II. G. Eleveld, zijn za terdagmiddag om liet leven gekomen bü een tragisch ongeval op de nieuwe verkeersweg tussen Weerdinge en Nleuvv-W'eerdinge bü Emmen. De heer Stuulen botste met zijn wagen tegen die van zijn zoon, de heer H- Stuulen jr. De laatste liep lichte verwondin gen op. De heer Stuulen had een tochtje ge maakt naar Duitsland en was op weg naar huis. Omdat het weer slecht was, besloot de zoon van de heer Stuulen zijn bejaarde vader, samen met de heer R. Groenewold. tegemoet te rijden. Hij was van plan het stuur van zijn vader over te nemen. Toen de heer Stuulen sr. de auto van zijn zoon zag naderen, remde hij. Ten gevolge van het gladde, met sneeuw bedekte wegdek, slipte de auto echter en botste met een harde klap tegen die van de heer Stuulen jr. De vader en de huishoudster waren vrijwel op slag dood. Behalve de heer Stuulen jr. liep ook de heer Groenewold lichte verwondingen op. Beide auto's werden zwaar bescna- digd. 9 Op de onbewaakte overweg in de Nieuwveerweg bij Yevenbergsenhoek is zaterdagmiddag de 22-jarige J. van Teteringen uit de buurtschap Lange- weg door een trein gegrepen. Hij was op slag dood. Het spoorwegverkeer tussen Lage Zwaluwe en Breda was een halfuur gestremd.' 9 De 38-jarige mevrouw W. C. M. Van- baar-Janssens, echtgenote van de di recteur van de psychiatrische inrich ting „Huize Padua" te Boekei. is za terdagmiddag verongelukt op de weg van Boekei naar Ftp. Mevrouw Vanbaar, die op weg was naar Veghel, slipte met haar wagen en ootste tegen een boom. 'Zij was op slag dood. Haar vierjarig zoontje, dat op da achterbank zat, is opgenomen in net ziekenhuis te Veghel. mm 1; p. 1 „Pensioen voor de huisvrouw". Dat is de leus op de (witte) schorten van deze Italiaanse vrouwen, die door de straten van Rome trekken. Voor de parlementsgebouwen zet ten zü hun etsen met spreekkoren kracht bij. De vrouwen waren boven dien „gewapend" met spandoeken. O (Van een onzer redacteuren) Naar wij vernemen staat thans vast, dat het maximum voor de verplichte compensatie van de AOW- en AWW- premie niet zal worden verhoogd. Wel wordt dezer dagen een beschikking verwacht van het College van Rijks bemiddelaars, waarin aan het bedrijfs leven vergunning zal worden ver leend, aan de werknemers een hogere compensatie toe te kennen. Dit is al leen van belang voor ioontrekkenden. die meer dan i 7450 per jaar verdie nen en die reeds enige tijd in onze kerheid verkeren over de vraag, of zij de premieverhoging geheel uit eigen zak zullen moeten betalen dan wel of deze grotendeels door hun werkgever zal worden vergoed. Het gaat om een bedrag van ten hoogste ongeveer 45 gulden per jaar. Per 1 januari jl. is de premie- grens voor de AOW en de AWW van f 7450 tot 8250 verhoogd. Hierdoor is ook de maximaal te betalen pre mie (voorheen 501,60 per jaar) gestegen en we! met ongeveer 54 gulden. Voor de werknemers staat j hier een compensatie tegenover van ten hoogste 5,6 procent van 7450 417.20. De vraag was nu, of ook deze compensatie moet worden op getrokken, dus tot maximaal 5,6 procent van 8250.-, De Stichting van de Arbeid bracht hierover onlangs een verdeeld advies uit. De werkgevers waren tegen elke compensatie, ook tegen een vergun ning. De werknemers adviseerden tot een verplichte verhoging. Deze verplichting is nu afgestuit op enkele belangrijke bezwaren. Met na me wordt hiertegen aangevoerd, dat een verplichte verhoging in deze tijd van vrijere loonvorming eigenlijk al leen nog kan worden gehanteerd in ernstige gevallen - Bij der.e compensa tie gaat het échter bepaald niet om de sociaal zwakste groepen. Intussen is het feit, dat een premie verhoging met enkele guldens per maand met name voor werknemers met salarissen tussen 7500 en 8500 gul den toch wel bezwaarlijk kan zijn, niet voorbijgezien. Aan het bedrijfsleven wordt daarom nu de vrijheid gegeven, de compensatie toch te verhogen. Dit wordt dus een zaak van overleg tus sen werkgevers en werknemers, waar over zowel per bedrijfstak als per on derneming kan worden beslist. Hierbij doen zich onderling velschil len voor. In verscheidene bedrijfstak ken is de premiecompensatie namelijk reeds in de salarisschalen verwerkt. Daar wordt, bij procentuele loonsver hogingen, de compensatie dus telkens automatisch met hetzelfde percentage als de lonen verhoogd. In andere be drijfstakken is dit niet het geval. Daar bestaat de compensatie nog als een af zonderlijke toeslag op het loon. Aan het eind van een dam die ver ticaal op de zeedijk staat en ongeveer zeshonderd meter 't wad inloopt, was zaterdagmorgen een ploeg van zeven tien arbeiders met een werkbaas aan het werk. Toen om kwart over tien de schafttijd begon, besloten drie van hen, naar een hoger in het wad gelegen zandplaat te lopen, om hier hun kou de voeten warm te stampen. Toen ze al een poosje op de zandplaat waren, ont dekten zij plotseling, dat het water van alle kanten kwam opzetten. Het had de zandplaat ai geheel ingesloten. Onmiddellijk keerden de mannen terug, doch zij verdwaalden in de dichte mist. Na geruime tijd samen gezocht te hebben, kregen zij ver schil van mening over de richting die zij hadden te gaan. Twee van hen, de 56-jarige heer J. van Seggerea uit Twijzei en de 37-jarige heer K. Nieuwenbuizen uit Kollum, beiden gehuwd, besloten tegen de wind in te gaan lopen, omdat zij op weg naar de zandplaat de wind in de rug had den gehad. De ander, de 38-jarige ongehuwde heer W, van der Ploeg uit Kollum, ging de andere kant uit, in de richting van de Juiianapolder. Hij wordt vermist: aangenomen moet worden, dat hij verdronken is. De heren Van Seggeren en Nieuwen, huizen kwamen na een verschrikke lijke worsteling met het ijskoude wa ter, de glibberige klei en de mist pas om kwart over een bij de dijk aan. Zij moesten daarbij vrijwel voortdurend tot ann hun middel en soms tot aan hun nek door 't water ploeteren. De oudste, de heer v. Seggeren, had onderweg, zo vertelde hij later, de strijd al verschil lende keren opgegeven, omdat hij door kou en uitputting niet verder meer kon. De heer Niouwenhuizen sleepte herri dan echter mee en nam hem soms op de nek. Tenslotte bereikten de man nen een rijsdam, die op vierhonderd meter langs de dijk loopt. Daar liet de heer Nieuwenbuizen zijn collega achter. Hij wist nu in welke richting hij naar de dijk moest lopen. Daar aange komen, waarschuwde hü enkele andere arbeiders, die er onmiddellijk op uit togen, om de heer Van Seggeren naar de dijk te brengen. De heer Nieuwenbui zen zelf was volkomen, uitgeput. De mannen werden ondergebracht in een boerderij, waar zii door een arts zijn onderzocht. Na enkele uren waren ze zover op krachten dat zij naar liuis konden worden overgebracht. De vermissing van de drie man nen was aan het eind van de schaft tijd al ontdekt. De werkbaas, de 39- jarige H. Moes uit Vierhuizen, is toen naar de zandplaat gelopen, maar hij moest terugkeren voor het snel opko mende water. Juist op tijd kwam hij weer bij de dam aan. De arbeiders hebben nog gezocht, geroepen en geschreeuwd, maar hun verdwaalde collega's hebben niets ge hoord. De inmiddels gewaarschuwde politie loste geruime tijd schoten. Ook werd de vliegbasis Leeuwarden ge waarschuwd, maar er kou in verband met het slechte weer geen helikopter opstijgen. De reddingboten van Ter schelling en Oostmahorn en twee vis sersschepen uit Zoutkamp hebben ook langdurig zonder succes naar de ver misten gezocht. Zondag hebben tien arbeiders van de Dienst Landaanwinnings werken bij laag water het wad afge zocht. Zij vonden niets dan een tas, een jas en een paar laarzen, die het eigendom waren van de' heer Van der Ploeg. Een bericht in de „Daily Herald", dat premier Nehroe tegenover een ver slaggever van dit blad heeft verklaard dat het voor India en voor hemzelf het heste zou zün wanneer hü zou aftreden, heeft in Indiase regerings kringen verbazing gewekt. r N een kort tijdsbestek lijdt de 1 Chr. vakbeweging andermaal eén ernstig verlies. Na de heer Hazenbosch is, in Canada, thans ook de heer F. P. Fuykschot bij een ernstig auto-ongeluk om het leven gekomen. Het valt moeilijk te omschrijven wat de heer Fuykschot voor de positie van de chr. vakbeweging in de wereld heeft betekend. Hij was op dit gebied een pionier, die met hartstocht en on verflauwde energie bezig is geweest om ook buiten onze grenzen de ideeën der christelijk sociale beweging te verbreiden. Dat was veelszins een ploegen op rot sen. Maar hij zag die arbeid als een opdracht In diep geloof en met onver stoorbare blijmoedigheid kweet hij zich van zijn opdracht en deed hij zijn plicht. Fuykschot heeft op eenzame posten gestaan in het internationale werk. In Geneve, in New York, in San Fran cisco, want hij heeft de wereld bereisd. Nu is hij niet meer. Hij is heenge gaan naar Hem, in Wiens opdracht hij zijn roeping vervulde. In al die arbeid heeft hij gewerkt zolang het dag was. Want ook na het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd ging hij voort. Een lichtend voorbeeld laat hij ons na. De jongere generatie neme even enthousiast en onvermoeibaar en in onwankelbaar geloofsvertrouwen de banier over, die hij met zoveel trouw en,, toewijding jarenlang in de wereld heeft .ititgedragen. De heer F. P. Fuykschot, voormalig secreatris van het Christelijk Natio naal Vakverbond, is.,op 64-jarige leef tijd'hij Hamilton in de Canadese pro vincie Ontario, overleden. De heer Fuykschot, die sedert 1952 in Canada verbleef in opdracht van de Protestants Christelijke Arbeiders Internationale, kwam om het leven bij een auto-ongeluk. De heer Fuykschot, die op 18 sep f ember 1896 in Rotterdam geboren werd, begon zijn loopbaan als jongste bediende op een effectenkantoor. La ter was hij werkzaam bij verschil lende bankbedrijven en behaalde hij een aantal diploma's. In de avond uren studeerde hij economie en han delswetenschappen aan de Rotter damse handelshogeschool. In het gereformeerd verenigings leven in zijn woonplaats nam hij een vooraanstaande plaats in. Hij werd ook bestuurslid van de afdeling Rot terdam van de Ned. Christelijke Ver eniging van Handels- en Kantoor bedienden. In 1927 kwam hij als (lan delijk) secretaris in dienst van deze organisatie. In 1938 werd hij gekozen tot (vijf de) bezoldigde bestuurder van het Christelijk Nationaal Vakverbond, met als speciale opdracht het inter nationale werk. In hetzelfde jaar werd hij oók secretaris van de Prot.-Chr. Arbeiders Internationale (PCAI). Ook werd hij bestuurslid van het Inter nationaal Christelijk Vakverbond (ICU), dat interconfessioneel is en waaraan dus ook r.-k. vakorganisaties verbonden zijn. In opdracht van het CNV, heeft de heer Fü'ykschot verscheidene reizen gemaakt. Zo ging hij in 1948 naar Suriname en de Nederlandse Antillen, in 1948 nam hij deel aan een confe rentie in Londen van de christelijke vakbeweging over het Marshall-plan in hetzelfde jaar woonde hij in San Francisco de eerste na-oorlogse bij eenkomst van de Internationale Ar- beidsconferentie bij. In de volgende jaren woonde hij herhaaldelijk in Ge neve de vergaderingen van deze or ganisatie bij. Verder werd hij ook af gevaardigd naar de sociale commis sie van de Verenigde Naties. In 1951 maakte de heer Fuykschot op uitnodiging van de regering der Verenigde Staten een studiereis door dat land. Deze reis werd een jaar la ter. mede aanleiding tot zijn uitzen ding naar Canada, waar een afdeling bestond van de Amerikaanse Chris tian Labour Association (CLAj, die iater omgezet is in de „Christian Trade Unions". De heer Fuykschot. die met zijn gezin in Hamilton verbleef, nam De r.-k. Christelijke Volkspartij, de partij van premier Eyskens, heeft zaterdag de eis gesteld, dat in België Kamerverkiezingen worden gehouden zodra de „Eenheidswct" van kracht zal zijn geworden. Verwacht wordt dat deze wet op 15 februari zal zijn aangenomen door de Senaat en daarna onmiddellijk zai warden bekrachtigd door de koning. De „Eenheidswet" is al aangenomen door de Kamer van volksvertegen woordigers. Door dit besluit is het zo goed als zeker geworden dat de Belgen komend voorjaar naar de stembus gaan om nieuwe Kamers te kiezen. Inmiddels hebben socialistischs vak- bondsL ders van Zuid-België, die in een voorstad van Namen vergaderden, zaterdag besloten de staking in de zware industrie in de streken van Luik en Charleroi met ingang van vandaag te „schorsen". Besloten werd te streven naar andere vormen van „actie". Bedoeld werd plotselinge, korte stakingen in diverse takken van industrie. Op deze vergadering werd ook de eis gesteld dat het Algemeen Belgisch Va.".ver bond zou worden gesplitst in afdelin gen voor Vlaanderen, Wallonië en Brabant (Brussel). Al eerder hadden de Zuidelijke soci alisten de eis gesteld dat het land zou worden gesplitst in autonome gebie den Vlaanderen en Wallonië, met be houd van 's lands grens en van de monarchistische instellingen. Het aantal slachtoffers van de sta king is tot vier gestegen. Een 25- jarige gehuwde man is gisteren over leden' aan de gevolgen van een kogel- wond, die hij op 6 januari j.l. opliep. Van officiële zijde werd verklaard, dat de man wel staker was, maar geen demonstrant. Wind- Max. temp» Statie» Weer lichting gisteren en snelheid en neerslag mtrp.rec. v. 7-19 o. Helsinki geh. bew. nw 5 -8 0,1 Stockholm onbew. n 1-2 0,6 Oslo geh. bew. windstil -4 0 Kopenhag. zw. bew, cmo 13 0 0 Aberdeen, sneeuwbui windstil 5 0,1 Londen geh. bew. no 3 7 0 Amsterdam geh. bew. nmv 2 4 0,2 Brussel geh. bew. windstil 6 O Luxemb. geh. bew. nno 4 2 l Parijs geh. bew. ono 3 4 0 Bordeaux mist windstil 10 0,3 Grenoble geh. bew. windstil 7 0 Nice geh. bew, n 6 11 O Berliin motsneeuw o 4 18 Frankfort geh. bew. windstil 2 0 München zw. bew. \v 4 -2 0.1 Ziirich sneeuw z 2 1 0.1 Genève motregen zzw 13 2 Locarno geh. bew. windstil -O 0 Wenen zw. bew. wzw 2-0 0 Innsbruck. h. bew. w 4 4 O Belgrado zw. bew. windstil 4 0 Athene regen n 2 12 1 Rome zw. bew. o 5 12 0.1 Ajaccio zw. bew. no 2 14 0 Madrid licht bew. n 2 5 2 Majorca regen .zo 11 13 Lissabon zw. bew. nw 5 12 1 Den Helder geh.bew. no 4 4 0 Ypenburg regen nno 2 4 1 VJissmgen motregen windstil 5 ü.l Eetde geh. bew. n 3 2 0 De Bilt geh. bew. nw 1 4 1 Twente geh.bew. nw 2 3 5 Eindhoven geh. bew. nw 2 3 5 Zd.-Limburg mist wnw 2 5 0.2 iV het grote koudegebied in Rusland is de luchtdruk in da afgelopen dagen gedaaldterwijl zich boven Scandinavië en de noordelijke IJszee een nieuw hogedrukgebied ontwikkel de. Een kleine depressie boven Naord- west-Duitsland zorgde ervoordat de vorst over Duitsland tot dichtbij Ber lijn iverd teruggedrongen. De depressie veroorzaakte in haar omgeving sneeuw val. In ons land veroorzaakte zij een noordelijke luchtstroming waarin geen temperaturen onder nul voorkwamen. Op de oceaan heerst een levendige depressie-activiteit. Aan het front van een diepe depressie ten zuiden van Groenland splitste zich bij de Golf van Biscaje een gedeelte af, dat naar Zuid- Frankrijk trekt. Een actieve storing op het westelijk deel van de oceaan koerst snel naar het oosten. In ver band met deze ontwikkelingen zal de wind by cms uit oostelijke richtingen gaan waaien, waardoor lucht met tem peraturen om het vriespunt zal wor den aangevoerd. Plaatselijk kan daar bij wat sneeuw vallen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1