Samenspel Drama in Caraïbische wateren Nederlanders onder 600 opvarenden Dertienjarige Muhring remise af Afro-Europees parlement in Straatsburg bijeen? Gestolen diamanten steeds niet gevonden VORST NEEMT TOE— 71 Legerleiding Grote klopjacht begonnen D Kandidaten voor Nieuw- Guinea-Raad Radioboodschap: „alles normaal" Koopt op tijd uw zekerheid Bodemonderzoek in Zaandam voor Coentunnel Postzak in vliegtuig werd opengesneden In maart Belgische verkiezingen? r v_s 0 OVERLEG IN ROME GAANDE IN PRINCIPE IN JUNI A.S. NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK pïNSftAG 24 JANUARI 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4815 Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J A H. J S BRUINS Si.OT MERIKAANSE en BRITSE oorlogsschepen, bijgestaan door enkele vliegtuigen, achtervolgen een Portugees passagiers schip waarop een voor deze dagen schier ongelofelijk geval van zeeroverij heeft plaatsgevonden. Zeventig opvarenden van het schip, de 20.906 ton metende „Santa Maria'* dat 600 passagiers, onder wie verscheidene Nederlanders, aan boord heefi, hebben in de Caraïbische wateren de bemanning overmees terd. De rebellen, die gewapend zijn met machinegeweren, staan onder leiding van de vroegere Portugese legerkapitein, Galvao, een felle tegenstander van premier Salazar van Portugal. In een communiqué van de Portugese regering werd meegedeeld dat een groep van ongeveer zeventig passagiers van verschillende nationaliteit, onder leiding van Galvao, „die de misdaad had be raamd"", met verscheidene honderden andere passagiers in La Guai- ra (Venezuela) en Curacao aan boord van de „Santa Maria" was gegaan. liÉiias Het schip vertrok zaterdag met 600 passagiers, onder wie Nederlanders uit Willemstad. Het werd maandagochtend vroeg overmeesterd. De derde stuur man werd gedood, een kadet, een arts en verscheidene beman ningsleden werden zwaar ge wond. Daarop dwongen de rebel len de rest van de bemanning tot gehoorzaamheid en .verande ring van dè route. De kapitein van de „Santa Maria" wordt ge vangen gehouden. De rebellen sloegen hun slag toen de passa giers Portugezen, Venezola- nen, Amerikanen en Nederlan- ffet ruim 20.000 ton metende luxueuze ders en vele bemanningsleden Portugese passagiersschip Santa Ma- ria" dat in de Caraïbische Zee door JJE kleine E BILT verwachtte vanmor gen toenemende oostelijke wind bij lichte tot matige vorst. De kans op sneeuw zal nog klein blijven. Koude lucht uit Duitsland is in de afgelopen nacht met noord oostelijke winden over ons land uitgevloeid. Vanmorgen vroeg be reikte zij Zeeland. In het noord oosten van ons land vroor het toen al 6 graden. Niet bevestigd man Zestig Voorzichtig Met geweld Communisme Op papier Ontsnapte psychopaat lag bewusteloos in bestelauto Botterdam: Witts de Withstraat 25. Telef. 1X5700 (8 1.1. Postbus 1112. Postgiro No 424519. Klaehtendienst abonnementen I8.3019.30 uur. Zaterdags 1718 uur. Teleloon 115700. •«-Gravenhage: Huyganspleln 1. Telefoon 1834G7 (3 UJnem). Postbus 1091. Postgiro No. 424867. Klachtendienst 18.30—19.30. Telefoon 362569. Spuiweg 132, Telef. «70. Aieldastraat 23 Telef. 65431. A Dordreelitt Schiedam: - Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 per maand. 7,90 per kwartaal. Losse nummer» 13 cent. Verschijnt dageltjk^ J (Geldig tot woensdagavond) KODDE OOSTELIJKE WIND Enkele opklaringen voornamelijk in het noorden van het land en plaatselijk wat lichte sneeuw voornamelijk in het oosten en het zuiden. Matige tot krachtige ooste lijke wind. Lichte tot matige vorst. Morgen: Zon op: 8.31 Maan op: 12.48 onder: 17.14 onder: 2.54 PNIEUW is een zekere geprikkeldheid tot uiting gekomen tussen de twee grootste gemeenten in ons land, Amster dam en Rotterdam. Wij gaan thans de oorzaken van deze humeurigheid niet ontleden. V/el betreu ren wij het, dat tiet nog steeds niet is gelukt in goed samenspel wrijvingen en misverstanden te voorkomen. Ee stormachtige ontwikkeling van Rot terdam is verheugend. Deze havenstad ontwikkelde zich tot de tweede der we reld. Dat is het resultaat van noeste ar beid en van onverflauwde energie. Ook de hoofdstad, een der belangrijkste industriële centra van ons land, heett naar middelen en wegen gezocht om eigen positie sterker te maken. Zij heeft daarbij initiatieven genomen, die niet zonder resultaat zijn gebleven. Men is in de Maasstad geneigd daar soms wat argwanend tegenover te staan. Naar onze mening ten onrechte. Het moet mogelijk zijn dat beide steden schouder aan schouder staan in het zoe ken naar wat het welzijn van ons volk dient. Uitingen van geprikkeldheid op hoger of lager niveau zijn daarbij in hoge mate ongewenst. Laat men in het onderling verkeer wat dat betreft de no dige zorgvuldigheid m acht nemen. Dat Ijjkt ons niets te veel gevraagd. EEN paar jaar geleden is te dezer plaatse ook al eens geschreven over de verhouding tussen Amsterdam en Rotterdam. Wij hebben toen er voor gepleit, dat de besturen van beide steden, althans delegaties daaruit, op gezette tijden met elkaar in contact zouden treden om ge meenschappelijk bepaalde problemen on der ogen te zien. Bij ons weten Is van zulk een contact tot dusver niets gekomen. Toch lijkt ons de gedachte nog steeds het overwegen waard. En daarom zetten we er nog maar weer eens een streep onder. De twee grootste havensteden van ons land kunnen en mogen het zich niet ver oorloven langs elkaar heen te lopen. Aan breedheid van inzicht ontbreekt het in beide steden allerminst. Nu wij in deze tijd in steeds ruimer verhoudingen moe ten denken (Benelux, Europese eenwor ding) zou het toch waarlijk al te gek zijn, indien in nationaal verband Neder landse belangen niet gemeenschappelijk zouden kunnen worden bestudeerd. ER zijn geruchten over onenigheid i in de hoogste legerleiding. Een uitgelekt advies van de raad van opperoflicieren over de opvolging van de huidige chef van de generale staf is de oorzaak van de geruchten. Hoewel het departement van defensie het bestaan van een dergelijk advies niet ontkent, noemt het de berichten in de pers speculaties. Thans heeft de heer Kieft vragen over deze zaak aan de minister van Defensie gesteld. Wij zullen ons daarom thans niet in de discussie mengen. Wel hopen wij, dat op de vragen van de a.-r. afgevaar digde een duidelijk antwoord komt. Dat deze zaak op minder gelukkige wijze in de publiciteit is gekomen, valt te betreuren. Maar nu de zaak eenmaal in de pu bliciteit is, dient deze ook publiekelijk afgehandeld te worden. Het gaat om een zeer belangrijke kwestie, nl. of de hoogste functie in ons leger zal worden vervuld door de bekwaamste officier. Ons>voIk heeft er recht op te weten dat de juiste man op de juiste plaats komt. Portugees passagiersschip doo r rebellen overmeesterd =5HAtri t pOMtN 48 T tJAAPTCN UADELOUPfc NEDERLAND OP CELIJKE SCHAAL Caribische zee =2*MANTIN|QUE:=: CUftAS*9 JÖfMtfft ATLANTISCHE TBiNlMV UARACAIBO OCEAAN 5^0 km r'UDAp barinas O Venvzus/a ataman Do Nieuw Nickëri' Frons BroKöpondo SUf>/fMU€fG°r Columbia Bnts (Suyana Bra- l zit ia V-PELT 5«135 A: Het Caraïbische Zeegebied waarin zich de rebellie aan boord van het Portugese schip „Santa Maria" heeft afgespeeld. Cf- v - j 1 11i ,;>V piraten overmeesterd werd. (Telef oto) Een groep van 2<? afgevaardigden uit het parlement der Europese ge meenschappen bespreekt thans in Ho rn* met parlementsvoorzitters en an dere afgevaardigden uit zestien Afri kaanse landen de organisatie van een Europees-Afrikaanse parlementaire vergadering, die in principe in juni van dit jaar in Straatsburg zal wor den gehouden. Alle Afrikaanse landen, die bij de Europese Economische Gemeenschap zijn geassocieerd, hebben gehoor ge geven aan een uitnodiging van het Europese parlement (bestaande uit 142 parlementsleden uit de zes EEG- landen) om in Rome de zaak te be spreken. Het zijn: Kameroen, de Cen- traal-Afrikaange republiek, de beide (Van een onzer verslaggevers) Uitgebreid en intensief speurwerk van verscheidene politic-organisaties heeft er nog niet toe geleid, dat de uit een vliegtuig gestolen zending ruwe diamanten van de grootste Amster damse importeur is gevonden. Enige tijd geleden werd de diefstal van net edelgesteente ter waarde van 120.600 gulden (importwaarde) op London Airport ontdekt, toen een van de postzakken was opengesneden, we zending was vervoerd met een Iwn- toestel van de Suidafrikaanse Lug- diens, dat van Johannesburg naar Londen vloog. Er komen verscheidene plaatsen ïn aanmerking, waar de diefstal kan zpn gepleegd. De route van. het toestel was Johannesburg, Salisbury, Nairobi, Athene, Rome en Frankfort. Andere postzakken, die met net- zelfde toestel werden vervoerd, ble ken bij onderzoek in Londen on be schadigd te zijn. Overigens is net tijdens het vervoer niet moellyK te onderscheiden welke postzak(ken) aangetekend worden verstuurd, aan gezien er een rode label aan beves- tigd is. - Deze partij diamanten was door de Amsterdamse importeur aangekocht van een Ztiidafrikaar.se makelaar. Volgens een directielid van de bena deelde firma worden er regelmatig voor duizenden guldens soms voor een bedrag van een half miljoen gulden aan ruwe diamanten ver zonden. Dit geschiedt zowel direct als indirect naar Amsterdam. De route verschilt wel eens, want de PTT neemt wat betreft de verzending voor be paalde landen geen risico. Vaststaat, dat deze partij in Neder land was verzekerd. Volgens „Het Laatste Nieuws" zou de CVP <r.-k. Christelijke Volksparty) aan premier Eyskens hebben verzocht het parlement op 24 februari te ont binden en verkiezingen uit te schrijven op 26 maart. De eerste minister zou, aldus het blad, nog geen enkele be slissing genomen hebben en voorne mens zijn over deze kwestie bespre kingen te voeren met de voorzitters van de CVP en van de liberale partij. republieken Kongo (Brazzaville en Leopoldstad)Ivoorkust, Dahomey, Gabon, Opper-Volta, Madagaskar, Ma li, Mauretanïe, Niger, Senegal, Soma lia, Tsjaad en Togo. Het initiatief voor de conferentie in juni die mogelijk een jaarlijks weerkerende gebeurtenis zou kunnen worden - is door het Europese par lement genomen. Bij de eigenlijke voorbereiding van de juni-conferen- tie heeft men de Afrikaanse partners volledig willen betrekken en daarom wordt de voorconferentie in Rome ge houden. De nadruk, die men van de zijde van het Europese parlement wil leg gen op de volledige gelijkheid der partners, blijkt o.a. uit een voorne men, om de deelnemers niet in twee groepen te delen, doch ze in een ge mengde alfabetische volgorde (de Europeanen alfabetisch naar naam, de Afrikanen daar tussen door alfabe tisch naar land) te laten plaatsnemen. De ministerraden van de Europese Gemeenschappen hebben hun fiat aan dit experiment gegeven, ook al be rust de verantwoordelijkheid ervoor geheel bij het Europese parlement. De Belgische minister van Buitenlandse Zaken, Wigny, verklaarde vorige week in het Europese parlement sprekend als voorzitter van de minis terraden der EEG en Euratom dat hij met belangstelling het resultaat van het overleg in Rome tegemoet zag. Volgens sommige berichten heeft de „Santa Mari3" gisteren op het berg achtige Britse eiland Santa Lucia en kele gewonden aan land gezet. Daarna is het schip met onbekende bestem ming vertrokken. Volgens Canadese marine-autoriteiten zou de „Santa Maria" na het vertrek van Santa Lucia naar het Franse eiland Marti nique gaan, maar agenten van de Por tugese maatschappij „Companhia Colo nial da Navegacao", eigenaresse van het schip, zeiden in Miami (Florida), dat zij bericht hadden ontvangen over een motorstoring aan boord van de „Santa Maria". In Oost-Buitsland kwam 1014 gr. vorst voor. In Duitsland is plaatselijk flink wat sneeuw gevallen onder in vloed van een kleine storing, die nu echter in betekenis afneemt. Het centrum van het noordelijke hogedrukgebied verplaatste zich van de Poolzee naar Noord-Seandinavië. Het wordt in het noorden aangetast door een depressie, die over Spitsber gen naar Noord-Busland trekt. Een actieve storing, die midden over de Oceaan trok, doet de luchtdruk aan de westelijke kusten van Europa da len. Het bijbehorende front zal tot over Ierland doordringen. held van de Trouw- simultaanavond in de hoofdstad was de dertienjarige Klaas Sminia uit Am sterdamdie het laatste stand hield te gen onze schaak-medewerker, de heer W. J. Muhring. Om halftwaalf dromden, tientallen deelnemers rondom de partij Muhring-Sminia,- de laatste van de avond. Kleine Klaas, leerling van het Chr. Lyceum in de Moreelsestraat, mocht zich ook in de belangstelling van dr. Max Euwe verheugen. Toen. Muhring met 29 borden klaar was, schoof de oud-wereldkampioen Emoe een stoel aan voor Muhring wat als een. eerbewijs voor de kleine JKla&s moc/it word en'beschouwd. Ten slotte gaf onze schaakmedewerker remisewaarna hij Klaas hartelijk complimenteerde. fie re jongen mag wel in de krant", riep het publiek. En daar zorgen- we dan ook met genoegen voor. Klaas Sminia speelt in de schoolclub van het lyceum. Hij heeft al eens eer der tegen Olafsson en Tan gespeeld. (Voor verslag van deze Trouw- simultaan Larsen Olafsson Donner Muhring zie pagina 3). Een Zweeds schip meldde vanmorgen dat de „Santa Maria" 100 mijl ten oos ten van Trinidad voer, maar een be vestiging van dit bericht kon niet wor den verkregen. De eigenaresse van de „Santa Maria" heeft met nadruk verklaard dat de bemanning niet heeft deelgenomen aan de rebellie. Dit is bevestigd in het regeringscommuniqué dat vandaag in Lissabon is uitgegeven. Hierin wordt hulde gebracht aan de officieren en manschappen die „bij de uitvoering De leider van de rebellie aan boord va!1 hun plicht vielen' In kiesdistrict één te Hollandia (Nieuw-Guinea) zijn maandag kandi daten gesteld voor de enige zetel, die dit district in de Nieuw-Guinea Raad zal krijgen. Na gezamenlijk overleg kwamen de vijf volgende kandidaten uit de bus. in deze volgorde: Nicolaas Jouwe. Saul Ohee (de enige Pa poea-stenograaf in het Maleis, werk zaam bij de bevolkingsvoorlichting) Daniël Ohee, Gustaaf Adolf Lanta (dorpspredikant) en Paul Holleman (Nederlands kolonist en adviseur van de partij „Kena U Embai" (kracht uit eenheid). Voor het kiesdistrict II (Hollandia- stad) zijn nog twee kandidaten gesteld. Vooral de bij de politie werkzame van de „Santa Maria", de voormalige legerkapitein Galvao. Het Amerikaanse radiostation R.CA. heeft vanmorgen een in het Portugees gestelde boodschap opgevangen, waar in gezegd wordt: „Alles is normaal aan "boord. Wij zuilen de wereld tijdig op de hoogte stellen." De boodschap, die gericht was „aan alle dagbladen", was ondertekend door (leger) kapitein Henrique Galvao. Er werd niets in meegedeeld over de plaats waar het schip zich bevindt of over de plannen van Galvao, De Britse admiraliteit heeft vanmor gen bekendgemaakt dat het Britse fregat „Rothesay" de „Santa Maria" achtervolgt in de Westindische wate ren „ergens voor de knst van Trini dad". Aangenomen wordt dat Galvsp een Zuidamerikaans land wil trachten te bereiken. groep personen stelde de 34-jarige po- litieinspecteur D. R. Peppelaar kandi daat, die verklaarde, als hij gekozen wordt, vooral de belangen van de In dische Nederlanders en Ambonezen te zullen behartigen. Dit weekeinde schoof een 45~tal per sonen de 39-jarige mr. J. O. de Rijke als kandidaat naar voren. Mr. De Rijke bekleedt verscheidene bestuursfuncties van particuliere belangengemeenschap pen. In Willemstad op Curacao waren zestig passagiers aan boord van de „Santa Maria" gegaan, onder wie gouvernementsambtenaren en politie mannen die met verlof gingen. Hoe veel Nederlanders hierbij waren is niet bekend. De „Santa Maria", die normaal tus sen Lissabon en Zuid-Amerika vaart, kwam van Venezuela en zou via Cura sao en Miami naar Lissabon terug varen. De schepen die de „Santa Maria"" achtervolgen, gaan met omzichtigheid te werk omdat de rebellen hebben ge dreigd het schip tot zinken te brengen indien het wordt aangehouden. De achtervolgingsactie geschiedt krachtens de internationale rechtsbepalingen over piraterij en muiterij. De aanleiding tot de rebellie aan boord van. de „Santa Maria" was van morgen nog niet duidelijk. De leider van de iXieüen, Galvao, is vroeger een groot vriend van premier Salazar geweest, maar heeft zich de laatste tijd fel tegen het bewind van de Portugese eerste minister verzet. In maart 1958 werd hij door een Portugese rechtbank tot 16 jaar gevan genisstraf veroordeeld wegens opruiing tot verzet. In januari 1959 wist hij uit een ziekenhuis in Lissabon, waar hij opgenomen was, te ontsnappen. Een maand later vluchtte hij naar de Ar gentijnse ambassade in de Portugese hoofdstad. Hij verzocht om asiel. De regering-Salazar liet hem naar Buenos Aires gaan. Volgens sommige niet bevestigde berichten was Galvao met geweld aan boord van de „Santa Maria" ge bracht om naar Lissabon teruggebracht te worden. Andere berichten zeggen, dat de rebellie al wekenlang was beraamd. Galvao heeft een functie bekleed bij het Portugese bestuur in Afrika. In 1947 haalde hij zich voor het eerst Salazar's ongenoegen op de hals, toen hij als lid van de nationale vergadering een rapport indiende, waarin kritiek werd uitgeoefend op het Portugese be stuur in Angola. In Lissabon wordt de rebellie nan Galvao gezien in het licht van een aan tal communistische aanvallen op de Portugese regering, omdat Portugal, blijkens de jongste rede van de premier in het Portugese parlement, niet in het minst van plan is onafhankelijkheid te verlenen aan de overzeese gebieden van het land. Vóór 1958 had Galvao al drie jaar in de gevangenis gezeten wegens samenzwering tegen de regering. (Advertentie) T" t\ J Vv. Zon op Zon onder (Van onze correspondent) Technici van Grondmechanica uit Delft zijn ïn Zaandam bezig met een bodemonderzoek ïn verband met de aanleg van de Coentunnel. Het onder zoek wordt ingesteld op de gronden ten oosten van de Watering. Nauw keurig moet bij voorbeeld worden vastgesteld op welke diepte zich de vaste zandlagen bevinden. Het is nog steeds niet bekend hoe de Coentunnelweg precies komt te liggen. Rijkswaterstaat beeft welis waar een advies uitgebracht aan de Commissie voor het overleg voor de wegen, die haar bevindingen moet uitbrengen aan de Raad voor de Wa terstaat, maar pas na goedkeuring van dit advies zal het tracé definitief wor den vastgesteld. In grote lijnen staat de „loop" van de Coentunnel echter wel op papier. Komend uit de buitendijkse polder tussen Noorder U- en Zeedijk en het Noordzeekanaal, zal de weg de dijk ongeveer 150 meter oostelijk: van het Barndegat kruisen. De Coentunnelweg gaat vervolgens dwars door de polder Oostzaan, kruist de Kerkstraat, om vervolgens met een wijde boog de Zaan te bereiken ten zuiden van het gemeentehuis van Koog aan de Zaan. Nog steeds is geen beslissing ge vallen of de nieuwe weg door een tunnel onder de Zaan zal doorgaan, of dat het oorspronkelijke plan een brug, die over geheel de Koog zal leiden aangehouden zal worden, ïn ieder geval zal de Coentunnelweg hier afbuigen naar het Westzijderveld, Een psychopaat, die op 1 januari was ontsnapt uit het provinciaal zie kenhuis „Duin en Bosch" te Bakknm. is bewusteloos aangetroffen in de laadbak van een Amsterdamse bestel auto. Zijn identiteit is vanmorgen vastgesteld. Het is de 31-jarige H. T., die sinds Nieuwjaarsdag door de rijkspolitie te Bakkum werd gezocht. De man is nog steeds bewusteloos. Hij is voorlopig in het Wilhelmina- gasthuis te Amsterdam opgenomen en zal binnenkort weer naar Bakkum worden overgebracht. De bewusteloze man werd gevonden in de laadbak van een bestelauto, die zaterdag reeds was geladen en het hele weekeinde voor de woning van de chauffeur had gestaan. Toen de wagen in de Spuistraat te Amster dam werd gelost, trof de chauffeur de onbekende man onder enkele rollen zeil aan. Men neemt aan, dat hij daar het hele weekeinde heeft gelegen. Gisteravond is hij even bij kennis geweest en noemde hij zijn naam, waarna de politie zijn identiteit na der kon vaststellen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1