1 '"PI Nieuwe toekomst voor 1 we Luister hakt de onder wij sk noop door: ROTTERDAM krijgt juridische faculteit Binnenkort Gr,EN i mutaties in top van landmacht H Rebellie met politieke achtergrond ■v Burgemeester W. Thomassen: Cals: samenwerking V.U. en G.U Nederlanders op Santa Maria": „ALLES WEL Santa Maria De Bilt: aanhoudende vorst Bank, directie èn geld weg n r (MAAR GÉÉN UNIVERSITEIT) Besluit opvolging j van chef staf kort voor mei 1962 Tandheelkunde in Amsterdam en Nijmegen Mr. Cals voor tv. Sociologen gaan concertbezoekers interviewen Het weer in Europa Weer staking in BELGIË WOENSDAG 25 JANUARI 1961 u. r rT1 Toestel van de Garoeda met 21 man vermist 1. ROTTERDAM 2. TILBURG 3. AMSTERDAM 5. LEIDEN 4. NIJMEGEN 6, ZUID-LIMBURG 7. EINDHOVEN Aanhanger Opdracht Brazilië en in Nederland TWINTIGSTE JAARGANG No. 4816 V pirecteur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUINS Si-X)T VV. THOMASSEN (Van onze parlementaire redacteur) NSCHEXHE krijgt een technische hogeschool, die geves tigd zal worden op het tussen Enschede en Hengelo landgoed "(Van onze pariem entsredact ie) ET is niet juist, dat op korte termijn een groot aantal mutaties in de hoogste functies Van de Koninklijke Landmacht zal plaatsvinden". Dit zegt minis ter Visser in een we] zeer snel antwoord op vragen van het a.r. Tweede-Kamerlid Kieft, die Maandag hiernaar informeerde. Drienerlo. Minister Cals, die dit meedeelt in de heden verschenen nota inzake de uitbreiding van het wetenschappelijk onder wijs, streeft ernaar deze technische hogeschool te openen met ingang van het studiejaar 1962/1963. De investeringskosten worden geraamd op 150 miljoen. Ook in de omgeving van Amsterdam zal er een technische hoge school moeten komen. Deze nieuwe onderwijsinstelling zal geba seerd moeten zijn op interuniversitaire samenwerking van de Vrije Universiteit en de Gemeentelijke Universiteit. Waar deze technische hogeschool precies zal worden gevestigd, zal afhangen van de bevindingen van een studiecommissie, die door de minister van O., K. en W. zal worden benoemd. Minister Cals wijst er herhaaldelijk op, dat de samenwerking tussen de beide hoofdstedelijke universiteiten een vrijwillig karakter moet dragen. Hij stelt die samenwerking echter ook als een „conditio sine qua non" voor de oprichting van deze technische hogeschool. Zie voor onderwijsnota ook pagina 7) v> Zie verder pag. 9, 7e kol.) Hotterdami ■j-Gravcnhagc: WltS» da Wlthstraat 23. Telef. 1)5700 (8 I.). Postbus 1112 Postgiro No 421519. KlaehterullBust abonnementen 18.30—1050 uui Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700. Huygenspletn 1, Telefoon 183-167 (3 lOnen). Postbus 1031 Postgiro No. 424867. Klachtendienst 18.3019.30. Telefoon 362559 Sputweg 132. Telef, 4570. Aleidastraat 23 Telef. 65451 Dordrechti Schiedam Abonnementsprijs 61 cent per weelr, f2.63 per maand, ƒ7.90 per kwartaal. Losse nummer* 15 cent. Verschijnt dagelijks J Tktujuj- (Geldig tot donderdagavond) MINDER WIND Opklaringen, maar ook hier en daar een sneeuwbuitje. Tot matig afnemende noordoostelijke wind. Dichte tot matige vorst. Morgen: Zon op: S.30. Maan op* 13.21, Onder: 17.16. Onder: 3,37. (Van onze verslaggevers). T N Twente en in de omgeving i van deze streek is men zeer voldaan over de toezegging van een technische hogeschool. Burgemees ter W. Thomassen van Enschede zei: „We moeten terstond aanpakken, want de minister wil in 1962 al starten. Oo zijn hoogst een jaar la ter. Dat is ons zeer welkom na zo veel jaren van besorekingen, nota's en brieven. Er moet veel voorbe reidend werk worden verricht. Ho pelijk kunnen we over enkele maan den al beginnen, wanneer de volks vertegenwoordiging de wetsherzie ning tot stand heeft gebracht. Dan begint voor Twente een nieuwe pe riode". Burgemeester Thomassen was zeer optimistisch over de toekomst van de school. „Technisch hoger onderwijs kan in Twente goed ge dijen. Het mag rekenen op krachtige steun van de industrie en de bur gerij. De streek zelf zal veel heb ben aan de hogeschool. Dit belooft een gelukkige start. Wil het ver volg niet teleurstellend zijn, dan moeten we nu energiek aanpakken. Aan de bouw van het hogeschool complex is veel werk verbonden. Het terrein moet ontsloten worden, wegen en rioleringen moeten wor den aangelegd, collegezalen, labo ratoria, studentenhuizen, woningen voor staf en personeel moeten wor- energiek aanpakken den gebouwd. Dit zal gebeuren op basis van een mooi stedebouwkun dig plan, dat weldra op het pro gramma komt", aldus burgemeester Thomassen. ENSCHEDE EN AMSTERDAM KRIJGEN EEN T.H. Tijdens een promotieparade in Leopold-van het Kongolese legerMoboetoe, een stad maakte de tot generaal-majoori praatje met zijn opvolger als cnef-stajj bevorderde nieuwe opperbevelhebber de majoor üuemoe. 3 I Minister Visser zegt verder: „Mede PW onjuiste indrukken, die wellicht ®it recente perspublikaties zouden kunnen zijn ontstaan, weg te nemen, kan worden medegedeeld, dat de hui dige chef van de generale staf bet Voornemen heeft, per 1 mei 1962 ont heffing uit zijn functie te vragen. Eerst kort vóór die datum zal een voorziening inzake zijn opvolging Bioeten worden getroffen. Het ligt voor de hand, aldus mi nister Visser, dat een zodanige voor ziening ook enige verdere mutaties in hogere functies zal veroorzaken Een en ander maakt uiteraard in de hoogste defensieleiding van tijd tot tijd een onderwerp van intern overleg uit. Bij dit overleg komen dan verschillende mogelijke kandi daten voor de bij de mutaties be trokken functies ter spraken. Beslis singen zijn echter niet genomen en evenmin op korte termijn te ver wachten. Volledigheidshalve wijst de bewinds man er in zijn antwoord op, dat de raad van ministers ingevolge zijr, Reglement van Orde beraadslaagt en besluit over een voordracht tot benoe ming van de chef van de generale staf (Het antwoord van de minister is niet in strijd met hetgeen wij dezer dagen publiceerden over het uitge lekte advies van de raad van opper- ofjieieren. Ook wij steldendat de huidige chef van de generale staf pas per 1 mei 1962 met pensioen zou gn.au. Waar het antwoord van de minister echter niet over spreekt, is de vaca ture welke binnen afzienbare tijd moet worden vervuldtvüivnesT de luitenant-generaal Valk, Nederlands territoriaal bevelhebbermet penstoen zal gaan. De geruchten willen, nat generaal Van den Wall Bake generaal Valk zal opvolgen. Hierover laat de bewindsman in zijn antwoord onze kerheid bestaan) De T. H. in Enschede zal een rijksinstelling zijn. Over het karakter van de T. H. In de omgeving van- Amsterdam zal- eerst worden beslist wanneer de te benoemen studiecommissie haar rapport gereed heeft en overleg is gepleegd met de colleges van curatoren der beide universiteiten. R.K. Universiteit wil toevoegen. Voor de ze naar de mening van de bewindsman urgente voorziening zegt mr. Cals alle steun toe. Ook hier worden de investe ringskosten op 20 miljoen geraamd. Minister Cals wilde, toen hij me dedelingen deed over de uitbreiding van het wetenschappelijk onder wijs, niet op alle vragen antwoor den. Een toestel van de Garoeda-lucht- vaartmaatschappij, op weg naar Ban doeng met 21 passagiers plus beman ning, wordt vermist en is vermoedelijk neergestort, aldus heeft de maatschappij vandaag meegedeeld. Het tweemotorige toestel vertrok gistermorgen uit Djakarta bij slecht weer en sedertdien is er niets meer van vernomen. Het is nu 24 uur over tijd. Het zoeken ernaar in het bergachtige gebied wordt bemoeilijkt door regen. In de nota van de bewindsman worden verder de volgende plannen aangekon digd: De economische hogeschool in de Maasstad (een „bijzondere neutrale") zal niets in de weg worden gelegd, wan neer haar curatoren, besluiten, een juri dische faculteit te stiehten. Minister Oils zal ook geen bezwaar maken, wan neer het bestuur van de Rotterdamse hogeschool besluit tot invoering van een sociologische studie. Een hiervoor noodzakelijke wijziging van de wet op het wetenschappelijk on derwijs wordt voorbereid ten departe ment». Rotterdam zal echter géén toestem ming krijgen een volledige universiteit te stichten, al spreekt de bewindsman waardering uit voor de activiteiten van het Rotterdamse gemeentebestuur en de in de Maasstad ontwikkelde plannen. De ze plannen kunnen wellicht in een later stadium van de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderwijs worden ge bruikt. Ook de K.K. Economische Hogeschool te Tilburg zal eeen juridische faculteit mogen instellen. Zowel voor Tilburg als voor Rotter dam volgt de minister dus het advies van de Commissie Spreiding Hoger Onder wijs. De beslissing wordt gemotiveerd met een verwijzing naar de onderlinge samenhang van de economische, juri dische en sociale wetenschappen. De economische studie-richtingen zullen ech ter op beide wetenschappelijke instellin gen een dominerende plaats moeten blij ven innemen. Op basis van interuniversitaire samen werking tussen de Vrije Universiteit en de Gemeentelijke Universiteit zal in Am sterdam een tandheelkundige opleiding worden gevestigd. De samenwerking moet gebaseerd zijn op een gezamenlijke opleidingscapaciteit van 70 studenten in het klinisch gedeel te, zodat een zo efficient en verantwoord mogelijk gebruik van de personele en materiële middelen kan worden ge maakt. Met de colleges van curatoren der bei de instellingen is reeds contact opgeno men. Zij zullen de mogelijkheden van een dergelijke samenwerking onderzoeken. De investeringskosten voor deze tand heelkundige opleiding worden geraamd op ƒ20 miljoen. Enige jaren voor de tandheelkundige opleiding in Amsterdam zal zijn geves tigd, hoopt minister Cals reeds een der de tandheelkundige opleiding in Nijme gen te hebben. Hjj acht het n.l. van groot belang, dat de Sint Radboudstichting met ingang van het studiejaar 1961/1962 een volledige tandheelkundige sectie aan de De bewindsman is bereid eventuele voorstellen voor een proefneming met het plan voor een z.g, baccalaureaat aan de rijksuniversiteit te l eiden in ernstige overweging té nemen. Deze proefneming met een geheel nieuw opleldingstype, dat gericht is op het geven van een algemene academische vorming, wordt door de ml nister gewenst geacht in verband met de door hem juist geachte uitbreiding van het patroon van studiemogelijkheden, dat de Nederlandse instellingen van weten, schappelijk onderwijs Meden, Minister Cals aciht het voorts gewenst, dat te gelegener tijd steun wordt ver leend aan een eventueel in Zuid-Limburg te vestigen medisch-klinische opleiding, die organisatorisch zou zijn verbonden aan de medische faculteit van de R.K. Universiteit te Nijmegen, indien het be stuur van de Sint Radboudstichting, de behoefte aan een dergelijke opleiding aanwezig achtende, tot de oprichting hiervan zou besluitén en aan het rijk voor dit doel steun zou verzoeken. De bewindsman stemt in beginsel in met een proefneming bij de invoering van zuiver wetenschappelijke «tudierich tingen in de wiskunde, de natuurkunde en de scheidkunde aan de Technische Hogeschool te Eindhoven. Deze proefneming zal de studiekeuze van de studenten verruimen en mogelijk heid bieden tijdig een verkeerde studie keuze te corrigeren. In brede kring wordt de proef nuttig geacht, omdat deze proefneming tot het samenwonen van toegepaste wetenschappelijke studierich tingen en verwante zuiver wetenschap pelijke studierichtingen zal leiden. Het is om verschillende redenen niet mogelijk deze proef te beginnen voor de aanvang van het studiejaar 1966/1967. Nauw verband met het bovenstaande houdt het plan van de minister in Eind hoven ook een proef te nemen met de instelling van een gemeenschappelijke pre-kandidatenopleiding voor de boven genoemde toegepast wetenschappelijke en zuiver wetenschappelijke studierich tingen, Het aantal propaedeutische exa mens zal dan kunnen verminderen, en de overgang naar andere exacte studie richtingen vergemakkelijkt worden. Minister Cals wil ook in overweging nemen in Eindhoven een technische bac- calaureaatsstudie in te stellen. Voor waarde hiervoor is, dat in wetenschap pelijke kringen overeenstemming is be reikt over de aard en de opzet van een technische baccaleureaatsstudie. Minister Cals zal vanavond in het t.v.-programma „achter het nieuws", dat van 20.20 tot 20.30 wordt uitgezon den, in een interview een toelichting geven op de „nota Uitbreiding weten schappelijk onderwijs". De Nederlanders, die zich aan boord van het geroofde Portugese passagiers schip „Santa Maria" bevinden, hebben in telegrammen aan familieleden laten weten, dat zij in goede welstand ver keren. Zij zonden ook een dergelijke boodschap aan minister-president Jonckheec van de Nederlandse Antil len. Deze seinde in antwoord hierop de besté Wensen van de bevolking en de regering van de Antillen. De „Sheir'-olïemaatschaopij op Cu- rar;ao heeft eveneens van de employé's aan boord van de „Santa Maria" tele grammen ontvangen. Onder de passagiers, die aan boord van de „Santa Maria" zijn, bevinden zich de volgende Nederlandse gezinnen: W. J. van der Kooy, K. van Tol, D. van Santan, J. Quadvlieg, A. C. Noordhoek Hecht en R. J. Zapey. Dit zijn alle ge zinnen met twee kinderen Verder zijn aan boord gegaan: mevrouw I. Kouwe- naar met een kind, het gezin A. C. Ser- vage met een kind, het gezin P. van Venetien met vier kinderen, de heren •T. D. Boesveld, F. Baptist, W. P, van der Meer, A. Veenendaal, F. "Wernet, het gezin J. Remme met een kind en mevrouw W. A. Meyer. (Van een onzer verslaggevers) Het sociologisch instituut van de Utrechtse rijksuniversiteit zal in Utrecht en omstreken een muziek- socïologiseh onderzoek uitvoeren, het eerste van deze aard in ons land. Dit onderzoek Is een uitvloeisel van overleg tussen het bestuur van het U.S.O. en het Sociologisch In stituut. Om het onderzoek moge lijk te maken, is een beroep gedaan op enige studenten in de sociologie die onder verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke staf van het instituut, interviews onder de ge regelde concertbezoekers zullen gaan afnemen. De resultaten van dit onderzoek zullen worden neergelegd in een rapport, waarbü de anonimiteit der ondervraagden zal worden gehand haafd. Dit rapport zal te zijner tijd ter beschikking worden gesteld van het Utrechts Stedelijk Orkest. De rijksuniversiteit verwacht, dat dit rapport zal kunnen bijdragen tot een beter Inzicht in de problematiek van het huidige concertwezen in Nederland. Jacht nog H op schip vergee: :s ET Portugese passagiersschip „Santa Maria", dat door een groep rebellen is overmeesterd, is nog steeds niet opgespoord. Weliswaar heeft men met behulp van radiopeilingen heilge bied waarin het schip zich moet bevinden iets nauwkeuriger weten af te bakenen, maar toch weet men niet precies waar de „Santa Maria" is. In bevoegde kringen in New York is men er nogal verbaasd over dat de Amerikaanse marine met baar ultra moderne middelen nog altijd geen kans heeft gezien de plaats van het schip vast te stellen. Wellicht, zo werd gezegd, zijn de Ame rikaanse autoriteiten hang de rebellen, die onder leiding staan van de voormalige legerkapitein Galvao, te arresteren. Een zegsman van de Amerikaanse marinestaf heeft echter als excuus verklaard dat men het zoeken naar de „Santa Maria" niet kan vergelijken met maatregelen welke in oorlogstijd genomen kunnen worden bij de nadering van (bij voorbeeld) een vijandelijk oorlogsschip. De een heden die naar het Portugese schip zoeken zijn niet uitgerust met speciale opsporingsapparatuur, zo werd verklaard. Een radiostation van de Amerikaanse radiomaatschappij K.C.A. heeft meegedeeld dat een kuststation van deze maatschappij regel matig radiocontact heeft met de „Santa Maria Het schip gebruikt zijn normale roepletters, CS AL en nog steeds zenden passagiers aan boord telegrammen naar familieleden uit. Het is intussen wel duidelijk, dat de rebellie aan boord van de „Santa Ma ria" een politieke actie is, met als doel de omverwerping' van het regime van premier Salazar in Portugal. De leider van de actie op de „Sarrta Maria", Galvao, heeft in een radiobood schap meegedeeld, dat de meeste pas sagiers aan boord van het Portugese schip „enthousiast" zijn over de actie Even duidelijk is ook, dat de grote man achter de schermen van de actie, de in 1958 bij de verkiezingen om het Por tugese presidentschap verslagen oppo sitiekandidaat Delgado is, die thans in ballingschap in Brazilië verblijft. Del gado beweert, dat de regering de stem busuitslagen heeft vervalst. Galvao blijkt een aanhanger van Del gado te zijn, In een radioboodschap verklaarde Galvao gisteravond: „Wij vragen niet alleen de steun van alle regeringen en werkelijk vrije volke ren, maar ook de politieke erkenning van dit bevrijde deel van ons nationaal grondgebied, waarover generaal Del gado, die door het Portugese volk met meerderheid van stemmen tot presi dent is gekozen, de macht uitoefent. (Delgado verklaarde na de verkiezin gen in 1958 bij een bezoek aan Amster dam, dat hij 75 procent van de stem men had gekregen en niet 23% pro cent, zoals de regering heeft beweerd Red.). Generaal Delgado heeft in Sao Paulo tegenover een verslaggever van het Amerikaanse persbureau United Press International verklaard, dat hijzelf op dracht heeft gegeven tot overneming van het lijnschip „Santa Maria". Del gado, die door de Portugese regering is ontslagen als generaal, verklaarde, dat hij vijf zes maanden op het plan heeft zitten broeden. Hy had orders gegeven, dat de opstandelingen aan boord van de „Santé Maria" de levens van de passagiers zouden sparen. Maar, zei Delgado, „de opstandelingen zul len niet verantwoordelijk zijn voor bloed dat vloeit, indien vreemde sche pen de „Santa Maria" tot stoppen dwingen! Nog steeds wordt aangenomen, dat de rebellen aan boord van de „Santa Maria" willen proberen Brazilië te be- Kapitein Mario Simoes Maia, comman dant van de „Santa. Maria", bij een van zijn vorige reizen gefotografeerd aan dek van zijn schip. reiken. De Braziliaanse minister van Marine, Matoso, heeft echter al ver klaard, dat als de „Santa Maria" in Brazilië komt, de re-bellen zullen wor den gearresteerd. Hij verklaarde, dat Het treinverkeer in het industriege bied van Charleroi werd vandaag weer ontwricht toen enige honderden spoor wegarbeiders het werk neerlegden in de locomotiefloodsen. TIET hogedrukgebied boven Scandina vië verplaatste zich langzaam ver der naar het zuiden en nam wat in be tekenis af. Tegelijkertijd splitste zich bij Ierland een deel van een diepe oceaandepressie af. De splitsing trekt in de richting van de Alpen en onder invloed ervan namen de oostelijke winden in onze omgeving toe, maar boven de Britse eilanden is de lucht druk na het voorbijtrekken ervan flink gaan stijgen zodat de winden morgen in ons land weer zullen gaan afnemen en iets meer naar noordoost gaan. In de vorst zal dan ook in ons land weinig verandering komen. Nu en dan zullen wolkenvelden overdrijven maar de kans op sneeuw is klein. Volgens da New York Herald Tribune is de American and Foreign Bank te Tanger voorheen bekend als de Maroccan Bank met haar directieleden en geldmiddelen ter waarde van ruim 4 miljoen dollar (ruim 15 miljoen gul den) verdwenen. De bank liet vorig jaar weten daf zij haar zetel naar Panama zou verplaatsen in verband met de strenge bankwetten die in Tanger van kracht waren geworden. Alle pogingen van cle rekeninghouders om met de bank in contact te treden hebben sindsdien gefaald. In Panama is niets bekend, over de vestiging van de bank. De politie stelt een onderzoek in. Station Wind- Max. temp. dtua richting r. gisteren en snelheid en neerslag mtr p. sec. af gel. 24 u. Helsinki zw, bew. nw 5 12 0.2 Stockholm zw. bew. windstil 5 0.1 Oslo onbewolkt windstil 5 0 Kopenb. onbewolkt ono 10 2 0 Aberdeen sneeuwbui ozo 4 3 0.6 Londen geh. bew. 0 9 3 0 A'dam onbewolkt no 8 —2 0 Brussel geh. bew. no 2 1 0 Luxemb. geh. bew. nno 2 1 0 Parijs geh. bew. ono 8 3 O Bordeaux regenbui w 5 12 6 Grenoble geh. bew. windstil 7 1 Nice geh. bew. n 5 13 0 Berlijn sneeuw 0 4 3 0.1 Frankfort sneeuw no 4 1 0.3 München geh. bew. ozo 4 1 1 Zürich sneeuw windstil 2 9 Genève regen W7.W 4 6 3 Locarno gehbew. windstil 3 0 Wenen poolsneeuw n 4 1 0.1 Belgrado regen wzw 2 11 1 Athene onweer zw 1 16 9 Rome regen windstil 15 1 A.iaccio zw. bew. 0 3 14 2 Madrid I. bew. w 14 7 1 Majorca zw. bew. wzw 5 12 2 Lissabon onbewolkt nw 6 0 Den Helder onbewolkt o 32 Ypenburg h.bew. ono 6 Vlissingen geh. bew. ono 7 Eelde onbewolkt o no 8 De Bilt 1. bew. ono 3 Twente geh. bew, ono 8 Eindhoven sneeuw no 8 Z.-Limburg sneeuw aio a —1 2 2 1 —*-52 M» ..4 —1 —1 0 O O O O

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1