£A/itö$ ^Dm?VAT£R\/ee a£ Zoon neemt vaders plaats m Randstad m Duizenden blikjes door jeugd bijeengebracht Hoek van Holland is niet zeker over toekomst Financiële Rozenburg positie van ongunstig Rotterdam baant zich een (olie)weg naar zee Chris lelijke v.g.Lo.-school wordt „familiezaak"' varia Zilveren eremedaille Oranje- Nassau voor mej. A. Mooy Achtergrond conflict IJsclub met Soenda gecompliceerd Wijkraad de Hoek zal spoedig commentaar leveren Noodzakelijke expansie van tweede haven der wereld Afscheid L. Groeneweg Echtpaar De Bruijne j in diamant Veertig jaar Dij Coöperatie Financiële moeilijkheden Nieuwjaarsrede B. Kley wegt Gigantische ontwikkeling van Europoort Steeds meer olie TROUW Woensdag 25 januari 1961. O Dr. A. Melchior sprak voor huisvrouwen gevoerd. Moeilijk Geschenken Delfshaven 75 jaar I)ij Rotterdam Variant Burgerlijke stand van Schiedam Ontoereikend Wij k V over Nehemia Kerkje wordt motel Pijpleidingen Hoogovens Rotterdam de tweede haven der wereld is het aan zijn eer ver plicht te zorgen bij te zijn en bij te blijven. De enorme ontwikkeling op allerlei gebied tekent zich af in het vervoer op het water. Daarbij speelt de olie als het voornaamste gebruiksartikel een zeer belang rijke rol. Iemand heeft eens gezegd, dat de oorlogen gevoerd zullen worden om het bezit van die gebieden, waarin zich de produkten be vinden, die nodig zijn voor de ontwikkeling van de techniek. Hij ken schetste toen de Frans-Duitse oorlog van 1870—71 als een oorlog om het bezit van de ijzerertsgebieden en de oorlog van 194045, die hij als een uitvloeisel zag van de oorlog van 1914—18, als een voorbode van de oorlog om de oliegebieden. De onrust in Perzië en andere landen in het Midden-Oosten en Afrika, waar zich enorme oliegebie den bevinden, wijst inderdaad enigszins in deze richting, temeer daar :een, h°ug°venbedrijf. Hoewel er sombe. -i - re klanken uit IJmmden met betrekking de wereld thans als het ware op olie drijft. Daarbij moet in aanmer- toi de vestiging van een hoogovenbe- king worden genomen, dat er honderden en nog eens honderden pro dukten uit de ruwe aardolie worden gemaakt, bijv. paraffine, glyce rine, synthetische wasmiddelen enz., allemaal produkten, die in de tegenwoordige samenleving onmisbaar zijn. Bouwplannen schrijven van dc bloem boll enkwekersver- r imïsrjne EUROPOORT PLAN /"VS v* it A *x SCHIEDAM In het Gereformeerd Jeugdhuis heert de Haarlemse gynaeco- loog en kinderarts, dr. A. Melclülor dins dagavond gesproken over het onderwerp: „Schoonheid en bijgeloof In Oost-Atrika". IIij deed dit voor de afdeling Schiedam van de Ned. Ver. voor Hulsvrouwen, die VLAARDINGEN. Maandag is de 1 diamanten echtvereniging van Matthl.js I de Bruijne en Hendrina Johanna Ko- ven berg in gebouw „Amicitia" op ge- zellige tvijze gevierd. Van de receptie, j die 's middags werd gehouden hebben i in groten getale waren opgekomen. velen gebruik gemaakt dit populaire Viaardingse echtpaar hun gelukwensen Aan de hand van enkele films heeft aan te bieden, spreker zijn toehoorders meegenomen Aan de avonddis zaten hun 22 kinde naar Tanganyika, het land van de Oeloe- j ren en aangetrouwde kinderen. 40 kiein. goeroe-bergen, het Victoriameer en de j kinderen en 7 achterkleinkinderen aan Kilima Ndzjuro. Dwars door woeste, dor- en dal het ook op de hierop volgende re en ook vruchtbare streken heeft dr. i feestavond een hele drukte was is be en downs, die de heer Groeneweg onge twijfeld heeft gekend, doch waardoor hij zich juist thuis voelde op deze school. Melchior een reis gemaakt van dorp tot j dorp en van gehucht tot missiestatie. Spreker wees op het primitieve leven j van de negers in Oost-Afrika en hun bij-1 Ook deze spreker kwam met een couvert6e'°°£ e" geneeskunde. ooi de dag. Mevrouw M Ch. Sehroot-Droogleever Olid-leer-1 Förtuyn heeft deze leerzame avond met enn kort wplknmstwnnrri ppnnmrl f» Gonda Ou wens en Teun K< lingen van de zesde klas, prezen in zeer een .fort welkomstwoord geopend waarderende woorden de capaciteiten sP'c .r na ?p 'n, gebracht -SCHIEDAM. Dat de grote zaal „Irene"' dinsdagavond tot de van het scheidende schoolhoofd en dezez>3" uiteenzettingen filmvertoning. laatste plaats bezert was voor een afscheid en 'installatie van een le.aa'ngl" va:1 geleden overhan- i digden hem een reiswekkerlje, schoomoofd en een onderwijzer vonden we een bijzonderheid op zich-, De jeugdige Ria Krommenhoek bood zelf. Tóen echter bleek dat bij dit afscheid de scheidende heer L. middels een leuk versje namens de leer-j rT.r_ i lmgen vier autokussens aan. Groeneweg zou women opgevolgd door zijn zoon, VVGroeneweg,Tenslotte sloot de jongste zoon. de heer I Was dit tvel een unicum in de onderwijswereld. i J. a._h. Groeneweg de rij van sprekers.! .Br waren heel wat vrienden van het Hoofd van de v.g.Lo.-school aan j waaróp een tobbe! oud-en Aubbel^eut\ het. Oude Kerkhof, de heer L. Groeneweg, die het woord hebben jaar gevierd werd door vader en zoon: en de voor «rijpelijk. In de morgenuren zijn loco-burge meester H. K, van Minnen en zijn echt genote hen komen gelukwensen namens het gemeentebestuur. Daarbij ontbrak de aanbieding van de traditionele brui- loftstaari uiteraard niet. Hot echtpaar Vap Minnen, zclt' geboren en getogen in Vlaardingen. heeft vele herinnert- gen opgehaald cn lange tijd gezellig in do huiselijke kring vertoefd. Vele collega's, leerlingen, ouders enzoals Se kinderen dit tweetal wel eens oüd-leerlingen gaven, acte de presence, j pleegt te noemen. Hij was echter dank- toen mr. H. Snoep, als voorzitter van dei baar aan „de ouwe een cadeau onder Ver. totbevordering van Christelijk; couvert te mogen overhandigen namens Onderwijs te Schiedam een .openingsredede ouders, met als bestemming een aan- lïield, vulling in de kampeerbenodigdheden, Mr. Snoep, memoreerde, dat hij opi De collega's werden vertolkt door de deze avond rui eens niet moest komen! heer A. C. Leeuwis, die wees op de ups met de .vraag: „Wat zullen we samen J gaan beginnen", maar met: „Hoe zullen! we samen eindigen." Hij was verheugd in' dit verband te kunnen opmerken, datj dit .einde, in -de meest goede harmonie; zal,geschieden, want in de 47-jatfige loop-; baan. als onderwijzer' en laterals school-; hoofd "kwam hét woord passificatie niet; voor in het woordenboek van het schei dende: schoolhoofd. Groeneweg. Na de pauze ging het feest nog ander-' half uur door, in welke tijd de leerlingen op onmiskenbare wijze hebben getoors: hoe zij hun meester waarderen en welk een groot respect zij hebben, voor de, naam Groeneweg. die wat hun betreft! VLAARDINGEN. Mooij een geschenk onder couvert, ter wijl hij namens de landelijke organisa tie het gouden insigne mocht uitreiken. Mej. H. Hopman bracht de felicita ties over namens het personeel en stel- de daarbij mejuffrouw Mooij ten voor- Voor i lei ffro beeld aan allen. Een fraai schilderij cn nog vele jaren aan de schooi voor Voort-MArtTM^Ü* ^17''het dinsdag een heug-;ecn oorltJncie vormden, de geschenken gezet Gewoon Lager Onderwijs verbon- Jijke daff. Toen was het namclijk vce^. den mag blijven. Spreker merkte op. dat de heer Groe neweg niet de gemakkelijkste jaren van de v.g.I.o.-schoof heeft meegemaakt, maar dat door het tactvol optreden van de scheidende hoofdonderwijzer dit alles «en groot aantal blikjes melk bijeen SCHIEDAM. Ook Se stad Schiedam is de laatste dagen in actie voor de nood lijdende' Kongolezen en dank zij de op roep van hel Jeugd-Rode-Kruis is in na genoeg alle scholen door de leerlingen werd overwonnen. Met vreugde feliciteerde mr.. Snoep de heer Groeneweg namens de inspecteur van Onderwijs, de heer v. d- Kamp, die helaas verhinderd was aanwezig te zijn. "Zich. tot de heer W. Groeneweg wenden de, zei mr. Snoep, dat de opvolger de klappen van de zweep kent en dat het féit, dat de v.g.l.o.-school nu een fami liezaak gaat worden, alleen maar goed kan doen aan de goede naam van deze üch-GoL De heer Groeneweg sr. blijft nog enige tijd zijn werkzaamheden verrich- teh, hoewel nu uiteraard als onderwijzer. Aangezien zijn zoon schoolhoofd is ge worden. JÖ.S geschenk overhandigde mr. Snoep namens het bestuur een picknickset, be staande uit 4 stoeltjes en een tafeltje, allen.- opvouwbaar. De heer Groeneweg ham meteen maar even plaats in zijn geschenk! Haast dit cadeau overhandig de. mr. Snoep ook nog een ..Strubble light" dat tijdens menig autoritje ge bruikt zal kunnen worden, vervolgens een f.Yerrjicrm" en een luchtbed. Uit al dezA geschenkenbleek wel. daL de. heer L öxyfefsetfêg' een Verwoea'kamp'èfirdèrjis. y De heer \T. Groeneweg was de vólgen de spreker. Hij noemde de zes jaren vari samenwerking een prachtige tijd in zijn période als onderwijzer, waarin het wel fd' wee van de school op intieme wijze werd besproken. Het grootste probleem was meestal de leerlingen -een goede' bestemming te ge ven in de maatschappij. Mede namens dé naailerares, de kooklerares en de typeleraar mocht hij een uitschuifoaar wandlampje overhandigen. Namens de ouders sprak de heer J. Brouwer, leider van „De Lindenhof", die het contact met de heer Groeneweg bij zonder goed noemde. Voorts sprak de heer Brouwer over ,-,de ouwe" en „de jonge" Groeneweg, gebracht, die deze week getransporteerd zullen ivorden naar hun verdere bestem ming. We hebben verschillende schoolhoofden gevraagd hoe de actie verloopt en uit hun woorden kan worden opgemaakt dat er reeds vele duizenden blikjes melk in de scholen liggen te waxshten op ver zending. Alleen al in de Prinses Julianaschool liggen reeds meer dan driehonderd blik jes gereed en volgens het hoofd hiervan, de heer G. de Raad groeit dit aantal tot ongeveer vijfhonderd. De Prinses Treneschool aan de Lange Nieuwstraat had welgeteld 327 blikjes ontvangen, bijeengebracht door acht klassen. De heer J. Dekker was zeer trots op dit aantal, hoewel biet niet uit gesloten is. aldus deze concierge, dat er nog enkele blikjes nabezorgd zullen wor den. Bij de Johannes Calvijnsebool aan de Nieuwe Damlaan hebben we ruim drie honderd blikjes zien staan op de kap stokken van de kinderen van die school. De heer J. v. d. Bosch, het hoofd van deze school, was dankbaar voor deze spontane medewerking. De Christelijke Huishoud- en Industrie school- v.'ilde niet achterblijven en Heea ook 'mee aan de actie: De directrice, mej. C, Rooderiburg vertelde,, dat. alle Jeer- lingéfi een"'blikje -hebben meegebracht. zodat hier 130 blikjes staan te wachten op verzending. Op onze vraag aan mevrouw M. M. v. Latenstein-v. d. Gaag, het hoofd van de Sectie Jéugd Rode Kruis, wanneer de blikjes in Schiedam afgehaald worden, antwoordde zij. dat men dinsdag nog druk bezet was met andere plaatsen, o.a. Rotterdam, maar dat beslist deze week de chauffeur naai- Schiedam zal rijden. Gezien het feit, dat alle scholen hier aan hebben meegewerkt, mag worden verwacht, dat Schiedam enbale duizen den blikjes aan het Jeugd Rode Kruis mee zal kunnen geven ten bate van hongerend Kongo. van het personeel. Erevoorzitter de heer J. Buis sprak ook enkele woorden. Hij verraste haar met een grote doos bonbons. tig jaar geleden, dat zij in dienst trad van de coöperatieve bakkerij en ver- bruiks vereniging „De Voorloper" en wel als verkoopster in de winkel aan de Waalstraat 60. In verband daarmee werd zij 's mid dags in gebouw „Amicitia" aan de Markgraaf]aan gehuldigd, waar zij|blJ D0P brachten werd beloond met een tevens recipieerde. Het hoogtepunt vani overwinning 11a de setstanden 15 5, de feestelijke bijeenkomst vormde het moment waarop loco-burgemeester de heer H. K. van Minnen de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-nle* vo?r dc overige teams onder. Zy Nassau, in zilver, op de borst mocht versloegen Aggredior B met de cijfers SCHIEDAM. Drie teams van de Sehiedamse Volleybal Club kwamen in het strijdperk en dit leverde drie over- winningen op. Het bezoek dat de dames 1511 en 1510. t De junioren gaven Juliana-A eveneens;' met 3—0 klop en de B-junioren dedenj DE vroeger*" .Jlaven ion Delft" is altijd klein geweest. Als de merk waardige oorzaak hiervan zie ik. dat de vroede Endoren de Stad Delft er in de politiek ten opzichte iwirt /utn ha ren naar streefden, deze k loin te honden. Zij wilden namelijk tot elke prijs voorkomen dat de welvaart zich uit het stadsgebied van Delft zon ver plaatsen naar de kaden aan de Maas, die zoveel gunstiger gelogen waren voor de vestiging van bedrijven. De gouden eeuw was ook voor Delfs haven een ..gouden eeuw". Het stadje leefde r«n de zeevaartde haring vangst en de walvisvaart. iVttdat in 1638 een aantal haringvis sers uit ontevredenheid over de oplos sing van een kerkelijk conflict (waarin ten voordele der rechtzinitigen uit spraak was gedaan; naar Rotterdam vertrokken was, werden er enkele tak ken van industrie gevestigd Man do glorie van de walvisvaart ge tuigen de namen Delftspunt en Delfs- Uoven t*'n noorden van de monding run do lf aalsrivier aan de oostkust van Groenland. En van de vergane glorie van de vaart op de Indien getuigt fiel massale pttnd aan de Achterharen dat eens het Zeemagazijn der J 'er. Oost Ind. Clomp. tras. Ik heb kunnen constateren, dat hier thans het kan toor van r'en soda- en chemicaliënfa briek in gevestigd is. Op het hek van de stoep nas tot omstreeks 1927 het embleem der E.O.C. niet een l) aan gebracht: tie opgeschoten jeugd heeft het in die tijd it talig geacht dit em bleem spoorloos te doen vm/iwjneji. Ifet gf'btnitc is niet het oorspronkelijke: In de annalen van oud-Delfshaven las ik, dut het eerste gebtune, dut in de, Wc eeuw door brand verwoest werdwas veel mooier met zijn sierlijke toren en zijn vier vergulde wereldbollen. fan de molens, die eertijds in Dclis- haven stonden, is weinig overgebleven. In 1938 was de laatstegaaf gebleven molen dusdanig bouwvallig geworden, dat rtten de wieken moest verwijderen. far ia rit. op spelden van de jubilaresse. De voorzitter van de coöperatie, de heer C. de Vries, wees op de veie ver diensten van mejuffrouw Mooij. Hij ge tuigde van de ervaring die hij bij haar had opgedaan, toen hij als jongen bij de jubilaresse in de winkel destijds klompen sorteerde. Nadat de heer De Vries de zilveren öraagmedaüle aan mejuffrouw Mooij had overhandigd, sprak hij de wens uit, dat zij na haar pensionering zal mogen genieten van meer vrije tijd. In verband daarmede overhandigde spreker aan mejuffrouw Geboren: 23 - Joseph Aï. z. v. A, J. Nlen- tied en P. J. M. van der Velden; 21 - Keel tje H. d. v. A. Voogt en E. Bos; 23 - Ma rie M. d. v. M. Bakker en R. van de Vor- stenbosch; 24 - Petronella I. d. v. J. Couvée en C. P. van. Rossen; 24 Peter L. z. v. M. Schut en A. C. Zwang: 23 - Jolanda d. v. Ch. Bockkom en C, J. Baas. Overleden: 24 - J. van Bellen, 83 jr; 23 - M. D. Vogt, 84 jr. HOEK VAN HOLLAND.„Wat toekomst op bustuuriyk terrein voor Hoek van Holland zal brengen. 1* nog niet bakend, maar het jaar 1966 Heeft verschillende rapporten aan de open baarheid prijsgegeven, waaruit blijkt, dat aan de belangen van Hoek van Hol land aandacht wordt geschonken." aldus begon de heer B. Kleywegt, voorzitter ■ya« de Hoekse wijkraad dinsdagavond tijdens de wijkyaads vergadering zjjn nieuwjaarsrede, De heer Klèywegt bracht de drie rapporten naar voren, aan hotel- en pensionaccommodatie deed die over deze kwestie zijn uitgebracht, i zich weer sterk gevoelen. De heer Kley- wegt verwachtte enige verbetering. Van Allereerst is daar.het' rapport van de de kampeerterreinen werd druk gebruik gemaakt. Voorts achtte hij een overkoepelend orgaan voor verenigingen op cultureel en sociaal gebied noodzakelijk. Met de Commissie Nieuwe. Waterweg (commis sie. Kliaassesz), dat in overweging gaf. het- instellen van een zelfstandige ge meente Hoek van Holland. Voor de. wijk raad had 'deze zelfstandigheid wel aan trekkelijkheid, maar zonder uitvoerige toelichting kon mén haar niet beoor delen. .Ten tweede was er het rapport i960 bedroeg 5111. Er was een vooruit Van de hoogleraren Prins cn Simons, gang van 63 inwoners. Britse families waarin het instellen van een afdelings-juit het Trancitkamp vertrokken, in raad voor Hoek van Holland werd aan-tegenstelling tot geruchten, niet. De bevolen. Dit rapport is thans bij deHoekse B.B. zal worden ondergebracht in wijkraadsleden in studie. Op de derde ikx'ing Rotterdam. De heer Kleywegt her plaats kwam het besluit van de Rotter- i innerde nog aan de tot standkoming van damse gemeenteraad tot een onderzoek;de rechtstreekse treindienst De Hoek— naar dc mogelijkheid van een statuut j Moskou, voor de wijkraad.waarvan de uilvoering; direct mogelijk is. Aan dit statuut wordt; binnenskamers met voortvarendheid ge-; werkt. j De heer Kleywegt wee* er met nadruk op, dat elke regeling binnen de gemeen VLAARDINGEN. Het conflict tas sen de Viaardingse ijsciub en de ex ploitant van de tennisbaan Sbenda is nog niet ten einde. Zoals bekend, heeft de Sehiedamse kantonrechter enkele dagen geleden de vordering van de heer Van der Torre inderdaad toege^ wezen, maar dit houdt geenszins In, dat ook de moeilijkheden daarmede uit de weg zijn geruimd. De situatie is zo, dat de tennisbanen, die de heer V. d. Torre exploiteert, worden besproeid, wanneer er kans op vorst aanwezig is. Toen het tijdens de afgelopen week slechts enkele graden vroor werd de baan meteen besproeid, waardoor al gauw sprake w*s van een prixna ijsbaan „Soenda". Zeer velen hebben dan ook een' druk gebruik/ ge maakt van deze baan. De Viaardingse ijsciub, die al jaren, het zonder een ijsbaan moet «teilen heeft indertijd een regeling getroffen ■met de heer V. d, Torre. Helaai werden er toen geen schriftelijke over eenkomsten gemaakt er. dit .heeft er toe geleid dat één en ander fout is ge lopen. Vanzelfsprekend zou de exploi tant in aanmerking komen voor gemaak te onkosten, in verband met verlichting van de baan en andere bijkomende kosten. Het kwam echter zo ver. dat de ijsciub op een bepaald moment niet bij machte was aan de verplichtingen te voldoen, waardoor de heer V. d, Torre het 'bedrag waarop hij recht had, zelfs verkleinde. Toen echter ook de uitgedeelde consumptiebonnen niet werden ver zilverd, vond de heer V. d. Torre het welletjes en maakte de onprettige zaak aanhangig. Ook dit punt kwam bij de kantor.rechter ter sprake en deze stelde de exploitant daarbij in het gelijk. Een ander punt van strijd was de en treeprijs. De heer V. d, Torre heeft nu reeds enkele jaren de 'baan in eigen beheer en geeft ook abonnementen uit. Voor kinderen kost zo'n abonnement voor een seizoen 4.en voor volwas senen S.50. Dan zijn er ook nog ge- zir.sabonnementen. waarvoor men 15.— betaalt, ongeacht het aantal kinderen, Schoolkinderen kregen even eens korting en wel in klasverbana. Desgevraagd deelde de heer V. d. Torre mede. dat hij bereid is om ook viering van" de Bevrijding "heeft men i aan leden van de Viaardingse ijsciub hiermee gunstige ervaringen opgedaan. I een korting te geven. Deze ijsciub wil Het aantal inwoners aan het einde van echter de abonnementen voor Soenda op 2,50 stellen en zo ver wil de exploi tant echter niet gaan. Het geval doet zich daarbij voor. dat de contributie van de leden der ijs- club niet toereikend is om een hoger bedrag te betalen, De heer V. d. Torre kan echter niet verder gaan met de toegezegde kor ting. omdat hij van mening is. dat dan de bereid mee te werken aan de tot stand koming van een aantal premiebouw- woningen. In de particuliere sector kvva- men in 1960 25 woningen gei eed. Vier oude huizen 'aan de Pr. Hendrikstraat werden twee moderne winkelbedrijven. Met de bouw -van een onderkomen voor; de Roteb en de Brandweer is dezer dagen aan de Rietdijkstraat begonnen. Het toe ristenbezoek beweegt zich nog steeds in stijgende lijn. hoewel men dit jaar geen recordcijfers bereikte. Het grote gebrek zijn exploitatie niet uitkomt. De heer V. d. Torre deelde mede, bereid te zijn medewerking ie verle nen aan een redelijke oplossing. Hij heeft namelijk nog een stuk terrein achter de bestaande banen én ook dat zou wellicht voor ..een ijsbaan geschikt kunnen worden gemaakt. Omdat de ijs- cluib een gedeelte, van. een singel van de gemeente heeft toegewezen gekre gen, dat dicht bij zijn terrein ligt, wacht hij nog even mei het gereedma ken van zijn terrein. Zet de vorst door en vriest deze singel dicht, dan zou zulks betekenen, dat het bezoek aan zijn banen zou afnemen. Temeer, daar de gemeente een aangrenzend gedeelte van die singel wil verlichten, om daar van een vrije ibaan te maken. Het ziet er dus naar uit, dat de nogal gecompliceerde zaak niet zo eenvoudig is op te lossen. Dat het publiek, dat toch graag een baantje wil rijden, daarvan de dupe zal worden, is daar bij het meest te betreuren. 3—0. ROZENBURG. De gemeente Ro zenburg heeft een sluitende begroting voor het dienstjaar 19S1. Om dit resul taat te bereiken, moest een bedrag van 100.000 van de saldi-rescrve worden j Emmastraat Om te beginnen was het nodig dc Nieuwe Waterweg dieper te maken, om dat grote schepen een meerdere diep gang nebbeu dan kleine. Kwamen in 1950 slechts twaalf schepen met een diepgang groter dan 10.5 meter binnen, in 1959 waren het er 309 en in de eerste helft van I960 al 216. De invoer van grondstoffen zal zich voor een groot deel concentreren op de Verschillende grote werken kwamen j mo:n,:i y31"1 Nieuwe Waterweg. Daar in I960 gereed of in uitvoering, o.a. Ina zuUen ^,e grondstoffen op de terrei- hoofdriolering met bemalingsinrichting. :5en vai1 worden verwerkt bouw hervormde school, verbeteringworden opgeslagen om gedeei- Knniinnrt ,e'!Jk V!a öe binnenvaart naar het ach- gebruikt. Deze reserve is daarmede nog wel niet geheel uitgeput, maar wel met 80 pet. verminderd. Hoewel een bedrag van een ton van de reserve moest wor den gebruikt, kan toch niet gezegd wor den. dat Rozenburg er hopeloos voor staat. Gezien al hetgeen tot nu toe werd uitgevoerd en het oog gericht op dat wat ongetwijfeld nog zal komen, geeft de begroting toch een gezond beeld. E. en \V. zijn echter van mening, dat het van jaar tot jaar moeilijker wordt een verantwoorde begroting samen te stellen. Reeds jaren wordt gewacht op een nieuwe regeling van de financiële verhouding, tussen het. rijk en de ge meenten, tot-trer toe echter- tevergeefs. Ook de.begroting 1961 is nog gebaseerd op- ffê oiidé "regeling. De berekeningen van de rijksuitkerin gen. zijn gebaseerd op de bekende be dragen per inwoner. De minister heeft toegezegd de kosten van deze school bij de vaststelling van het uitkeringsbedrag in aanmerking te zullen nemen. Bij de ze mededeling is het echter gebleven. Voor een juist beeld van. de begroting 1961 zou het gewénst zijn, dat bekend wordt op hoeveel extra-uitkering kan worden gerekend. Helaas is dit nog niet het geval en mede daardoor is er een groot tekort op deze begroting. De bevolking steeg in 1960 met 206 in woners. bouwrijpmaken Kooilnnd. gebouw gemeentewerken, aanleg sport terreinen. uitbreiding straatverlichting, bouw noodschoot, bouw grafmakerswo ning, bouw 16 bejaardenwoningen en 66 woningwetwoningen. SCHIEDAM. -Onder leiding van ouderling P. van Buuren hebben de leden van Wijkgemeente V in het wijk- gebouw aan de Stephensonstraat maan dagavond een contactavond gehouden, waarop ds. J. G. Jansen een vervolg- inleiding heeft gehouden over Nehemia. Deze veertiendaagse Bijbelkring heeft op deze dontsrct'avond geluisterd naar wat ds. Jansen -vertelde over de voorlezing van de Wet des Heren door de priester Ezra. Er was gelegenheid tot het stellen van vragen. Op maandag 6 februari wordt de vol gende bijeenkomst gehouden. MAASSLUIS. Excelsior heeft in de zaalvoetbalcompetitie de eerste neder laag geleden tegen H.D.V.S. uit Schie dam. Met niet minder dan acht-vier moesten de tricolofen de overwinning aan de Schiedammers laten. Uitslagen eerste serie: 43, tweede 1—11, derde 34, vierde 62, vijfde 24 en zesde 2—6. De totale score-uitslag luidt dus 18 ■30. Puntentelling 4—8. terland te worden vervoerd of ook v.ci over zee naar andere landen. In 1958 werd bijv. 8.38 miljoen ton geraffineer- de olie uitgevoerd naar de oostkust van Engeland. Om de grotere schepen gelegenheid te bieden tot lossen en laden, moet in het Europoortgebied voldoende diep wa ter aanwezig zijn. Intussen zijn de .eer-' ste tankers hier al gelost. Om gelegen heid te scheppen voor binnenvaart, wordt een binnenvaartverbinding ge maakt. zoals te zien is op de tekening onder no. 4. Men ziet op deze tekening, dat het kanaal uitmondt in de Oude Maas bij Spijkenisse. toen met zeilschepen in olievafen aange voerd. Thans biedt Rotterdam gelegen heid tot. het lossen van tankboten van ISk000 en meer ton, hetgeen wellicht tot. 100.000 ton zal kunnen worden opge voerd. Deze olie wordt ook gedeeltelijk per pijpleiding naar het achterland ver voerd. Het vervoer per pijpleiding is niet bepaald nieuw. Reeds in 1865 werd in Amerika een olieleiding met een lengte van 8 km en een doorsnede van 5 ern aangelegd. In Arabië worden thans leidingen van een meter doorsnede ge bruikt. Hoe groot de totale lengte van de wereldpijpleidingen is. kan niet wor- den vastgesteld, maar deskundigen schatten deze op 300.000 km. 'Er werd reeds op gewezen, dat plie, ook per pijpleiding naar het-"acHt'éMand gaat. In 1958 werd de Rotterdam-Rijn- Pijpleiding Maatschappij opgericht en reeds datzelfde jaar werd het project in uitvoering genomen met het gevolg, dat op 27 juni 1960 de leiding in wer king kon worden gesteld. Door pompin- stallaties wordt de aangevoerde ruwe-, olie via de pijpleiding vervoerd naar- Godorf bij Keulen voor de olieraffina derij van de Deutsche Shell A.G. er. naar Caltex Tankkraft A.G., eveneens bij Keulen. Bij Venlo krijgt de hoofd leiding een aftakking naar Wesel om daar te worden aangesloten op de reeds bestaande pijpleiding van de olieraffi naderij Gelsenberg Benzin A.G. te Gel- senkirchen. Aanvankelijk zal 7,5 mil joen ton olie worden verpompt. Nu reeds is in het Europoortgebied, ongeveer 3500 ha in gebruik, doch de verwachting is, dat nog meer in gebruik zal moeten worden genomen, gezien het aantal aanvragen om meer terrein, aan diep vaarwater gelegen. Op het kaartje hierbij ziet men. dat een sluis is geprojecteerd in het Har- telkanaal, welk kanaal verbreed zal worden. De Oude Maas zal niet alleen, worden uitgediept, maar ook worden verbreed, want er moet rekening ge houden worden, met- de mogelijkheid,: dat de binnenvaart, behalve via Rotter dam. ook via het Hartelkanaal zal gaan. Deze binnenvaart zal ook plaats heb ben door middel van formaties van duwschepen, zoals bij de Rijnvaart reeds in gebruik zijn. Deze schepen heb ben een breedte van 18 tot 20 meter. Naderhand zal het Europoortgebied een- nieuwe haventoegang direct van zee uit krijgen, waardoor uitbreiding van ha vens en industrieterreinen nog mogelijk is. Het ligt in de bedoeling dit projectie in 1964 geheel gereed te hebben. j, Het eigenlijke Europoortgebied vindt zich op het eiland Rozenburg en is afgebeeld in het hierbij geplaatste kaartje. In d"ze afbeelding ziet men. dat ook ruimte is geprojecteerd voor drijf te Rozenburg zijn vernomen, mag gezien de nieuwjaarsrede van bur gemeester Van JValsum verwacht worden, dat er te zijner tijd een hoog- ovenbedrijf pp Rozenburg zal komen. De zgn. mammoetschepen hebben. geJ/ heel geladen, een diepgang van 14.5ft« meter. Daarom is het nodig de haven-' diepte op 15,50 m - NAP of ongeveer 14,85 meter beneden gewoon laag water,, te maken. In het Waterloopkundig La- boratorium te Delft zijn onderzoekingen gaande en ook is in de Noord-Oost-Póh" der een model gemaakt van de Euro«/ poort. De kosten, exclusief die van het! G.E.B. en Drinkwaterbedrijf, worden,-, be-1 geraamd op 150 miljoen gulden. HOEK VAN HOLLAND. De eerste; Het verbruik van olleprodukten inpoortwerken te doen uitvoeren, leden H,... ,s pw uooid der bevolking circa 359 kg tegenover 430 kg in Groot- I De olie-aanvoer bedroeg in 1956 to- Tevens werd cr besloten aan de Hoek-1 Brltannie, 1090 kg in Zweden en 2500 al 27.4 miljoen ton. tegenover 43 mil- Sportvereniging in verband met de I kg in de Verenigde Staten. Deskundigen j joett ton overig vrachtgoed. Rotterdam j gemeente Rotterdam, leverden 'van de raad ernstig kritiek. A1 li?/!vergadering van de wijkraad voor Hoek plannen tot het houden van een turnde- menen, dat buiten de Ver. Staten en de kreeg in 1902 voor het eerst betekenis i'"""" ■»-' kennis- -«J- -in het olievrachtvervoer. De olie werd te Rotterdam niets te betekenen zal heb ben indien de gemeente niet bereid zou zijn, bepaalde bevoegdheden uit handen te geven. De wijkraad moet daadwerke lijk worden ingeschakeld Tegen het einde van 1960 ontstond er érnstige ongerustheid over plannen tot uitbreiding van de Nieuwe Waterweg, die zeer nadelig zullen zijn voor wikkeling van Hoek recreatie-oord cn de het Zuidelijk Strandeentrum keer-vraag tuk zal in Ólt ver a" °efom van het oude gereformeerde kerkjeoranjevereniging een subsidie van 2,000groot gedeelte van het vasteland van komende jaren grote problemen teen restaurant annex motel te maken. Dcworcjen verleend i Europa, zag ln 1959 een hoeveelheid pen. Als de militaire tel5e'nen ten no w-ykraad ging tevens aceoord met een van 31,5 miljoen ton olie aangevoerd, den van dc Strandweg Descrnxoa kosten raming voor de wijkraad voor hel pc leden zijn tlians bezig met het be-'Wanneer men daarbij in aanmerking den komen, zou er geiegennetci zijn jaar mf,i van 1 1.500.studeren van het rapport van de hoog-!neemt, dat aan overig vrachtgoed badplaats van grote allure te cieen -t gr ontS{ond een levendige discussie j leraren Prins en Simons, betreffende de; dus droog materiaal en stukgoed n naar aanleiding van het binnengekomen i binnengemeentelijke decentralisatie. Bin- 37,5 miljoen ton werd aangevoerd, dan De snelle ontwikkeling van het ge- kelijk zijn. Het valt dan ook alleenbruik van ijzer en staal in het Westen maar toe te juichen, dat de Rotterdam- i van Europa dwingt Rotterdam er_ se gemeenteraad in zijn vergaderingeenvoudig gezegd - toe aan de Nieu- j van 29 november 1957 besloot de Euro- j we Waterweg, die wel eens de poort van Europa wordt genoemd, hoogovens te doen bouwen. Het Rotterdamse ge meentebestuur is zich hiervan tenvolle bewust en aan de voltrekking van de plannen kan dan ook nauwelijks meer getwijfeld worden. Maar er zal nog wel wat over geconfereerd moeten worden. Voordat met het werk begonnen kon,, worden, moesten eerst 300 betonnen bunkers worden opgeruimd, waarbij'" ruim 140.000 m3 beton, dat voor steen storting aan havonglooiingen een Iierge- bruik vond, vrij kwam. Er werd 34 mil- joen rnï meter grond opgespoten en - 2.500.000 m3 grond is er nodig voor dc«* aanleg van havendijken c.d. De bagger- capaeiteit is meer dan 100.009 m3 per week. Rotterdam was al het grootste gebied in Europa voor de verwerking vari olie- maar er zullen nog belangrijke uitbrei dingen meer nodig zijn dan die, welke thans in uitvoering zijn. Hoogoven-Staalbedrijf2. Opslag massa goederen; 3. Opslag minerale olie; 4, Geprojecteerde binnenvaartverbinding; 5- Sluis aan te verbreden Hartelkanaal Verdere uitbreidingsplannen naar zee. (raising Fioralia. Dit schrijven handelde Wef .nthreidinzsDlan Hoek van Hol-: over het ontruimen op korte iermijn van lana Dorp lag ter visie, met het een stuk bouwgrond aan de Tasmanweg. Streekplan Westiand. De nieuwe Schelpweg kwam gereed, terwijl een nieuwe weg achter het Zeehospitium binnenkort kan worden opengesteld. Verheugend is het, dat er 59 woning wetwoningen zullen worden gebouwd. nrnkort zal een vergadering belegd wor den. om het gezichtspunt van de wijk raad hierover vast ie stellen. is het een heel eenvoudig rekenkunstje, dat ons zegt, dat ruim 45 pgpeent van de totale vracht olie tva*. Het betreft een terrein, dat door dc tuin- Stelt men daarbij nog, dat van de «re ders van jaar tot jaar wordt gebuurd. Het OnWnwwl kimierypoels ^.1?3^rachtvaart 27 procent, olie is dan Man om juist hier een camping aan ie. UJlMCUgM HlIUierZt.gt,lï> blijkt voldoende de belangrijkheid van loceen is echter niet voor nch'ies bij de! [Rotterdam als oliehaven. Immers, hier urïkriad binnengekomen. De tuinders VLAARDINGEls. Het comité „Ver- ligt het percentage 18 procent boven zouden met deze ontruiming grote scha- i koop Kinderpostzegels" deelt mede dat dat van de Wereldvrachtvaart. Deze y. Hppt hiervan is echter bestemd'de lijden, daar er reeds voor duizenden voor de Dienst van de Rijkswaterstaat.guldens aan bollen de Kfond Plaatselijke bedrijven zijn in beginsel'zijn. Op de handelwijze in deze van de de opbrengst van de te Vlaardingen verkochte zegels bedraagt: 7.433.11. Dit is 1.362,26 meer dan vorig jaar. korte uiteenzetting toont zonder meer reeds duidelijk aan. dat de geweldige Europoortwerken wel degelijk noodza- >J?OTTERC3A HAVfNMDStyir OCq ftEMEKNT* BOTTCBOAM.AA-Wi.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 2