Voorzichtig verder Voor Ambon Nieuws-per-telefjoh in Amsterdam e,::v jaar Wadden-eilanden vrijwel geïsoleerd DOOI - met en (later) sneeuw regen Dordtenaren zonder telefoon na brand in centrale Angola boos op Galvao Aftreden van Spaak (nog) niet officieel w Santa Maria op de film PROEFDVURT Landbank: forse bouwplannen voor Den Haag Boten moesten terugkeren PLANNEN VOOR LUCHTBRUG Bakens weg GEEN KORFBAL Revolte geslaagd in El Salvador Het weer in Europa Eén man s;ered uit mijn; twee doden Macmillan tegen een „neutraal Duitsland" ontteop m deze mort griep,en.,. kveiWMd J R00SVÏCEE r r VRIJDAG 27 JANUARI 1961 A Directeur: EL. DE RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4818 V Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J S KKUINS SLOT Koningin steunt actie voor hongerend Kongo Nos «reen radiografisch contact met „Santa Maria N Auto-ongeluk in Wesel: Nederlander omgekomen Dc Wadden-eilanden Vlieland en Terschelling waren vanmor gen door het ijs geïsoleerd. De boot vanuit Harlingen moest vanmorgen halverwege terugke ren omdat het onmogelijk bleek de tocht door het ijs voort te zetten. De veerboot, die volgens de dienstregeling vanmorgen om 7 uur op Schiermonnikoog moest arriveren zou nog een poging doen vanmiddag net eiland te be reiken en aan te leggen aan de „hoge wal" aan de westkant van 'het eiland. De haven van Schier monnikoog is reeds dichtge vroren. en m Nederland (Van een verslaggever) Een groot aantal telefoonabon nees in Dordrecht en Zwijndrecht, was vanmorgen onbereikbaar ten gevolge van een brand, die gisteravond gewoed heeft in het postkantoor aan het Bagijnhof te Dordrecht, waarbij ook zware schade is aangericht m de tele fooncentrale. Ijsbaan „S«nta Maria" vaart door Rotterdams Witte de Wlthstraat 25. Telef. 113700 (6 11. Postbus 1112. Postgiro No. 424519. Klachtendlenst abonnementen 18.3019,30 uur Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. I-Gravenhage: Huygensplein 1. Telefoon 183467 (3 llinen). Postbus 1091. Postgiro No. 424867. Klachtendtenst 18.30—18.30. Telefoon 362589, Spuiweg 132. Telef. 4570. Aleidostraat 23. Telef. 65451, Dordrecht! Schiedams Abonnementsprijs 61 «ent per week, f 2.65 per maand, 7 80 per kwartaal. Loese nummer* 15 cent. Verschijnt degelijk^ (Geldig tot zaterdagavond) INVALLENDE DOOI Overwegend zwaarbewolkt met tijdelijk sneeuw of ijzcl, gevolgd door regen en invallende dooi. Matige tot krachtige, langs de kust tijdelijke stormachtige wind tussen zuid en zuidwest. Morgen: Zon op: 8.27 Maan op: 14.43 Onder: 17.20 Onder: 5.50 DE waarschuwing, die staatssecretaris Rooivink heeft Jaten horen tegen een ai £e hoog opgevoerd tempo bij de in voering van de arbeidstijdverkorting lijkt ons bepaald niet overbodig. Het is inderdaad een klein kunstje om de conjunctuur uit de hand te doen lo pen. En dan zitten we weer in de narig- heid van een recessie. Daar beleeft nie mand plezier van. Integendeel, uit de «rite toeneming van de werkloosheid ge. durende de' jaren 1956 en 1937 blijkt we] waar tenslotte de klappen vallen. We leven momenteel in een welvaarts periode welke bij velen soms de indruk doet ontstaan, dan het niet op kan. Maar er stjn nog heel wat wensen onvervuld gebleven. Het is niet mogelijk aan ai die verlangens tegelijk te voldoen. Kalmpjes aan, dan breekt het lijntje met, zegt nog altijd het spreekwoord. Het moet nu eenmaal uit de lengte of uit de breedte komen. Bedachtzaamheid blijft dus geboden vooral wanneer men et- op let hoe groot vorig jaar de reële welvaartsstij ging is geweest. Een groot voordeel is, dat het tot dus ver lukt de prijzen m de hand te hou den. Van december op januari bleef, het indexcijfer weer onveranderd. Het siagen van de prijspolitiek der re gering, in goede samenwerking met het bedrijfsleven, blijft met name voor de zgn. vergeten groepen belangrijk. Men denke maar eens aan de invaliden. Er ztjn tienduizenden, die nog steeds leven in veelans kommervolle omstandigheden iengcvolge van lage uitkeringen, ook al werden zij dan verleden jaar door de regering drastisch verhoogd. Zullen we ook aan de invaliden blijven denken? Een nieuwe wet op de arbeids ongeschiktheid is dringend, zeer drin gend, geboden. Aan die wet wordt op het departement van Sociale Zaken hard gewerkt, maar de voorbereidingen zrjo moeilijk en duren lang, want er moeten vele puzzels worden opgelost. Een rechtvaardige verdeling van de welvaart houdt m, naast de vervulling van andere wensen, dat ook zij straks aac -hun trek- komen* ONS volk offert veel voor hen, die in nood verkeren. Voor Kongo, voor Toltèn, voor de vluchtelingen komen mil. joenen guldens bij elkaar. Er gebeurt ook veel in stilte, zonder dat het grote publiek er veel van merkt. Daartoe behoort o.a. het werk van de Stichting „Helpt Ambon in nood". Deze stichting oestaat tien jaar en heeft in deze periode schier geruisloos vee! Ambonezen geholpen, die in moei lijkheden dreigden te geraken. Zij heeft ook begaafde Ambonezen m staat gesteld een wetenschappelijke studie te volgen. Als gevolg daarvan konden in de af gelopen tien jaren 5 artsen opgeleid wor den, 2 economen, een jurist, een schei kundig ingenieur, terwijl ook anderen in siaat werden gesteld een. ontwikkeling op intellectueel niveau te volgen. De pakkettenacties met de feestdagen in december zijn cok zeer bekend. De stichting werd tot al deze arbeid In staat gesteld door velen die haar doel op milde wijze in het verborgen steunden. In vele gevallen konden ook Ambonese gezinnen met aanpassings moeilijkheden op de goede weg worden geholpen. Het leek ons nuttig deze sympathieke stichting eens voor het voetlicht te halen. Zjj moge ook in de toekomst haar ze genrijk Werk kunnen voortzetten. uk ureep van ue winter krijgt steeds meer vat «p het IJselmcer. Gis teren schoven nog enkele schepen moeizaam tussen de ijsmassa's door, maar vandaag zal. bij aanhoudende vorst, de overtocht praktisch onmoge lijk zijn. De Westduitse filmmaatschap pij „N.F." wil een film maken over de gebeurtenissen aan boord van de „Santa Maria". Tegen het einde van dit jaar of begin volgend jaar zullen de eerste opnamen worden gemaakt. „N.F." heeft hiertoe reeds con tact opgenomen met een Spaan se onderneming cn de titel „Santa Maria" wettelijk doen beschermen. Koningin Juliana heeft een gift be schikbaar gesteld voor de actie van het Rode Kruis tot leniging van de hongersnood in Kongo. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst meegedeeld. Vermoedelijk zal de heer Luis Re ward met heimwee aan zijn zo zonnige vaderland hebben gedacht, toen hij in een bijtende kou naar het paleis Huis ten Bosch in Den Haag ging. waar hij, als ambassadeur van Chili, een dipio matendiner bijwoonde. Hij had zich dan ook maar „gehuld" in een dikke sjaal. 57 O O Het schijnt bijzonder moeilijk te zijn radiografisch in contact te komen met de „Santa Maria". Het telegram, dat „Trouw" gisterochtend verzond aan kapitein Galvao, heeft nog steeds zijn bestemming niet bereikt, omdat het Scheveningen-Kadio noch gisteren, noch vanochtend gelukte verbinding met het schip te krijgen. De pogingen worden echter niet opgegeven en het blijft dus nog afwachten of het be toonde geduld zal worden beloond. Bü Dreumel is het lijk geborgen van de Duitser Wolfzang, die op 21 december te Druten van het sleep- schip Sofia overboord was gevallen en verdronken. VAN 1 februari 12 aur af zal men In de stad Amsterdam en het telefoondistrict Amsterdam (omvat tende de telefoonnetten waarvan het netnummer begint met 029) per telefoon het ANP-nieuws kunnen beluisteren. De PTT en het ANP zijn nameluk overeengekomen een proef van een jaar met een telefonische nieuws dienst te nemen. Overal in het aan gegeven gebied kan men het num mer 06222 (kiestoon) - 333 draaien om een bulletin van ongeveer eeu minuut te horen, waarin het belang rijkste nieuws kort is samengevat. Zulk een gesprek wordt berekend volgens het B-tarief. Om een mogelijke blokkering van de lijnen tijdens de uren van druk telefoonverkeer te voorkomen is de telefonische nieuwsdienst gedurende deze proefperiode gesloten tussen 8 en 12 en tussen 14 en 18 uur op de dagen van maandag t/m vrijdag en tussen 8 en 12 uur op zaterdag. Een telefonische nieuwsdienst be staat reeds in verscheidene West- europese landen, zoals Duitsland. Zwitserland, Oostenrijk, Denemar ken, Zweden en Finland. (Van onze Haagse redacteur) De Landbank N.V. in Den Haag heeft grootse bouwplannen. In het centrum van de Hofstad wil ze een hotel van elf verdiepingen, een kan torencomplex, ondergrondse garages en een feestzaal laten bouwen. Bij de Haagse Dierentuin gaat ze een groot zakencentrum oprichten en ook heeft ze plannen, om aan het noordelijke einde van de Scheveningse boulevard een groot hotel, een vermaakcentrum en verscheidene restaurants (voor el ke beurs) te laten neerzetten. Binnen vijf jaar hoopt de Land bank een en ander te realiseren, zei gedelegeerd commissaris (en oud directeur /an „Intervaal") R. Zwols- man donderdagavond op een pers conferentie. De Landbank, die ruim veertig jaar bestaat, heeft een paar maanden geleden enkele belangrijke maatschappijen tot zich weten te trekken en nu gaat de „motor" van het concern, de heer Zwolsman, de genoemde plannen uitwerken- Fi nancieel achtte de heer Zwolsman ze volkomen verantwoord. Te rtoelichting zei de heer Zwolsman nog, dat er zijns inziens in Nederland niet alleen kantoren moeten worden gebouwd, waarvan de bestemming te voren vaststaat. Buitenlandse bedrij ven moeten, vond hij, beter worden opgevangen; we moeten overgaan tot de bouw van kantoren en ook van ont spanningsgelegenheden „in voorraad"- Gaat het voorlopig om plannen in Den Haag. de Landbank wil later ook elders in het land projecten effectue ren. De 66-jarige J. B. van Ulden uit Utrecht is bij een auto-ongeluk in de nacht van woensdag op donderdag in de buurt van Wesel (W.-Duitsland) om het leven gekomen- De auto waarin hij zat en die door zijn 46-jarige, in Essen wonende, neef P. van Ulden werd bestuurd, botste tegen de aanhangwagen van een in dezelfde richting rijdende vrachtauto uit Duisburg. Hij liep daarbij een sche delbreuk op en overleed ter plaatse. Zijn neef werd met hoofd- en been kwetsuren in een ziekenhuis in Rein- berg opgenomen. De auto werd geheel vernield. GLIMLACHEND gadegeslagen door een rijtje gasten in kostuums uit de vijftiende eeuw, bood de acht jarige Ieske Loois koningin Juliana gistermiddag bloemen aan, voordat de vorstin de Klaaskerk in Utrecht betrad. De Koningin was naar Utrecht gekomen, om er met hon derden anderen het vijfhonderdjarig bestaan van de Willera-Arntsz-stich- ting te vieren, Ieske Loois is een dochtertje van de geneesheer-directeur van het Wil- iem-Arntsz-Huis in de Domstad, dr. H. Loois. Achter Ieske staat, ter as sistentie, de zestienjarige Jet Po- slavsky, een dochter van de genees heer-directeur der Willem-Arntsz- Hoeve in Den Dolder, prof. A. Po- slavsky. Rijkswaterstaat zou vandaag nog. of zal, indien de ijsgang het noodzake lijk maakt, in ieder geval morgen een vliegdienst op de Waddeneilanden in stellen vanaf Leeuwarden. Op deze wijze zouden dan passagiers, post en goederen kunnen worden overge bracht. De bootdiensten tussen Ameland en Schiermonnikoog en het vaste land waren donderdag gestaakt. De aanwezigheid van middelbaar vast ijs en drijfijs maakte ook de scheep vaart op het IJselmeer en het Ve- luwemeer vrijwel onmogelijk. Een aantal binnenwateren Is ge heel gestremd. In vele andere vaar wateren ligt drijfijs. In de havens van Delfzijl. HarJingen cn Den Helder ondervond men ernstige hinder van het ijs. De vaart is daar alleen mogelijk voor schepen met een groot motorvermogen. Om kwart over zeven vertrok een boot van Nes op Ameland naar Hol- werd en het gelukte deze plaats nog te bereiken. De terugweg was ech ter zeer moeilijk, omdat de bakens door de ijsschotsen waren wegge sleurd. Het was reeds twee uur in de mid dag toen de boot eindelijk op het eiland terug was- Gisteravond constateerde men dat het ijs in de Waddenzee snel toenam, zodat" do dienst voorlopig niet meer kan worden uitgevoerd. Om haifvijf vertrok de veerboot van Oostmahorn naar Schiermonnikoog, maar bet lukte niet meer het eiland te bereiken. Halverwege is de boot te ruggekeerd en om halfzeven waren de vijftien passagiers terug op de steiger bij Oostmahorn. Zij zijn per autobus naar Leeuwarden gebracht. Op de Waddenzee, tussen Harlingen en Terschelling, is het Britse vracht schip „Peregrine" op een zandbank gelopen. De Chr. Korfbal Bond heeft in ver band met de gesteldheid van de velden besloten, alle korfbalwedstrijden voor zaterdag af te gelasten. De staatsgreep in de MiAdenameri- kaanse republiek El Salvador is ge slaagd. In het land is reeds een nieuwe regering beëdigd. De nieuwe militaire junta, die zich anti-communistisch toont, heeft de staat van beleg en het uitgaansverbod voorlopig verlengd, omdat het nog niet overal in het land rustig is. Zo kwam het gisteren tijdens de beëdiging van het kabinet tot rel letjes in de hoofdstad San Salvador. Er werden onder meer winkels ge plunderd. De belangrijke wijzigingen in de luchtdrukverdeling zullen tot ge volg hebben, dat in ons land de dooi zal invallen. Het Scandinavi sche hogedrukgebied is namelijk tamelijk snel in zuidoostelijke richting naar West-Rusland weg getrokken, terwijl actieve oceaan depressies zich geleidelijk verder in oostelijke richting over de Britse eilanden uitbreiden. In de nacht van donderdag op vrij dag kwam tijdens het passeren van een rug van hoge luchtdruk In ons land hier en daar nog strenge vorsf voor. De laagste temperatuur werd gemeld uit Zuid-Limburg, maar reeds in de ochtend begon de vorst af te nemen bij toenemende zui delijke winden, welke het warmte- front van de oceaandepressies voor afgaan. Boven de Britse eilanden bevindt zich een uitgestrekt neerslaggebied, dat zich in de nacht van het westen uit over ons land zal uitbreiden. De neerslag zal waarschijnlijk als sneeuw beginnen, maar daarna overgaan in regen, waarbij de tem peraturen mogelijk nog niet tot bo ven het vriespunt zijn gestegen. Na het passeren van het front mag echter toenemende dooi worden ver wacht. Wind- Max. temp. StRön» richting en snelheid mtr p, sec. v. sprrteren en neersla* af gel. 24 o. Helsinki geh. bew. w h —2 0 Stockholm 1 bew z\\ 2 h Kopen h ordicwoikt 7 H 2 0 Aberdeen res en 7 ~y l 1 Londen geh huw 7ZO 5 I 0 Amsterdam l bew Z70 O Brussel onbewolkt 2 4 - 4 0 Luvemo geh. bew. 27 O 2 5 2 Parus onbe-wükt 7 4 1 0 Bordeaux iw btw 070 1 0 Grenoble geh bew, m\ D 5 0 Nice onbewolkt nn a 7 15 O Berlijn onbewolkt zo 4 7 O Frankfort h bew. ono '2 4 O Munchcn u/el nno 2 4 0 2 Zurich geh. bew. n :i 1 1 Genève geh. bew. ono 8 G 0 Locarno geh bew. windstil 3 O Wenen onbewolkt zw 2 G 02 Innsbruck geh. bew. O '2 1 Belgrado zw. bew o 2 0 O Athene l\v bev. O/o 2 Rome geh bew ono 2 14 0 2 Ajaccio 1 bew. ono 3 1Ü 03 Madrid 7w bew windstil 12 O Majorca onbewolkt windstil 14 0 Lissabon geh bew 2 1 15 05 Den Helder 1. bew. z 12 4 0 Ypenburg h bew. z 3 O Vhssmgen Reh. bew. l 0 —4 O Eelde onbewolkt 4 —5 O De Bilt l. bew /zo 3 —3 O Twente onbewolkt 20 2 —6 0 Eindhoven onbewolkt ZO 2 —5 0 Z.-Limburg onbewolkt ZO 4 d 0 Ook het interlokale verkeer onder vond grote stagnatie, die nog groter zon kunnen worden door nawerking van de waterschade. De brand brak donderdagavond om ongeveer haiftien uit in het magazijn van de technische dienst van de PTT, vermoedelijk door kortsluiting. De vlammen vonden gretig voedsel in de opgeslagen materialen. Hoewel de brandweer bmner. vijf minuten aan wezig was, duurde het nog tot elf uur voordat zij de brand meester was. Zij kon echter niet verhinderen dat de naast het magazijn gelegen inter- eommunicale telefooncentrale in brand vloog Een felle strijd hebben dc Dordtse brandweerlieden moeten leveren. Aan vankelijk was verboden water te ge bruiken in verband met de dure tele- fooninstailaties, maar toen het vuur zich in korte tijd zo snel uitbreidde, moest er resoluut worden ingegrepen. Zeven slangen en zes nevelstralen kwamen in actie. De taak van de brandweerlieden was door de koude verre van gemakkelijk. Met stijve, koude handen hielden zij de slangen vast. Op de straat vormde zich een complete ijsbaan. De nablus sing heeft nog geruime tijd in beslag genomen. Dc nummers van 20.000 tot en met 21 999 in Dordrecht en van 25.000 tot 23.999 in Zwijndrecht waren van morgen niet bereikbaar. (Van onze correspondent) Eén van de drie mijnwerkers, die gistermorgen bedolven werden toen een pijler in de „Willem Sofia"-mijn bij Kerkrade instortte, is gered. Na urenlange moeizame arbeid bereikten de reddingsploegen de 18-jarige post- sleper L. J. J. Wouters uit Kerkrade- Spekholzerheïde, die het er wonder boven wonder levend had afgebracht. Hij is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis te Heerlen. 's Morgens hadden de redders reeds de 20-jarige ongehuwde hulphouwer J. VV. M. Hursel uit Bochoitz levenloos onder een laag stenen weggehaald. Hij moet op slag dood zijn geweest. Het stoffelijk overschot van de der de mijnwerker, de ongehuwde hulp houwer H. J. Schroeder (20) uit Kerkrade-Spekholzerheide is in de af gelopen nacht om twee uur gevonden. Aanvankelijk wist men met, hoe. veel mijnwerkers bedolven waren. De redders moesten met grote omzich tigheid te werk gaan. Deskundigen konden gisteravond nog met verklaren, waaraan deze instorting te wijten is geweest. Premier Macmillan heeft donderdag in het Britse Lagerhuis verklaard dat een „neutraal Duitsland" „een gevaar lijk vacuüm in Midden-Europa zou kunnen vormen". Macmillan beantwoordde vragen van de Labourafgevaardigde Hughes, die stelde dat de neutraliteit van Oosten rijk goed was en dat „de spanning zou verminderen, en ontwapening en we reldvrede mogelijk zouden worden", wanneer ook Duitsland zou worden reneutraliseerd. De premier verklaarde dat Duitsland „in kracht, macht en bevolking" niet U te vergelijken met Oostenrijk, Het Portugese passagiersschip „San ta Maria" vaart nog steeds op top snelheid in de richting van Angola, aan de Afrikaanse westkust, aldus ra- diopcïlingen van de Amerikaanse ma rine. Er wordt echter rekening mee gehouden, dat kapitein Galvao op het laatste ogenblik nog een andere plaats van bestemming zal kiezen. Men houdt o.a. rekening met uit wijkmogelijkheden naar de Kaap-Ver- dische eilanden en de republieken Se nega! en Guinee, eveneens aan de westkust van Afrika. Volgens de gouverneur van Angola, da Silva, heerst onder de bevolking van Angola grote verontwaardiging over de actie van kapitein Galvao. Hij zei, dat het „waanzin" zou zijn, in dien de „Santa Maria" naar Angola zou komen. In Angola hangen op tal van plaatsen de vlaggen halfstok uit protest tegen de actie van Galvao, aldus de gouverneur. De Portugese radio meldde van morgen. dat drie Portugese schepen op volle kracht op weg zijn om de „Santa Maria" te onderscheppen. De Amerikaanse marine dirigeert thans vliegtuigen uit Europa naar Afrika ter versterking van de opsporings- vloot. De commandant van de Ameri kaanse Atlantische vloot, admiraal Dennison heeft kapitein Galvao radio grafisch gevraagd terug te keren naar de Braziliaanse haven Belem om daar de passagiers aan land te zetten. In Amerikaanse kringen maakt men zich zorgen over het lot van de pas sagiers. Vüf Amerikaanse staatsbur gers, die als passagiers aan boord van de Santa Maria zijn, hebben echter in een boodschap aan de radiomaatschap pij CBS verklaard, dat „alles wel aan boord" is. „Voedsel en drinkwater zijn gerantsoeneerd, maar worden in vol doende hoeveelheid uitgereikt. De passagiers schikken zich goed in de toestand. De behandeling van de pas sagiers is, gezien de omstandigheden, bevredigend. De medische verzorging is voldoende. Over de bestemming is niets bekend*', aldus de boodschap. Hoewel geruchten dat de Belg Spaak als secretaris-generaal bil de Noordat- lantische Verdragsorganisatie zal af treden, officieel door het NAVO-hoofd- kwartier zijn tegengesproken, houdt men er toch ernstig rekening mee, dat de vroegere Belgische minister-presi dent spoedig zijn ontslagaanvrage zal inckwen. Reeds worden namen ge noemd van mensen die geacht worden kans te maken Spaak op te volgen: Lange, Noors minister van Buiten landse Zaken, tnr. Stikker, de Neder landse permanente vertegenwoordiger bü de NAVO, en Lester Pearson, de vroegere Canadese minister van Bui tenlandse Zaken. Berichten over een op handen zijnd aftreden van Spaak kwamen het eerst in de wereld door het Vlaamse rooms- katholieke dagblad „De Standaard". In Parijs, waar het NAVO-hoofdkwartier is gevestigd, wisten tal van goedinge- lichte diplomaten gisteren eveneens te vertellen, dat Spaak zijn functie ter beschikking zal stellen. Volgens „De Standaard" heeft de Belgische socialistische partij een be roep op Snaak gedaan in verband met de moeilijkheden waarin de partij door de stakingen is komen te verkeren. In Parijs wordt echter gezegd dat het op handen zijnde ontslag van Spaak ook een gevolg is van een zekere antipa thie welke binnen de Noordatlantische Verdragsorganisatie tegen Spaak is ontstaan. Men is het erover eens, dat Spaak een uitstekend werkstuk heeft geleverd in de organisatie van de NAVO. Hij is een groot voorstander van een met kernwapens toegeruste strijdmacht. Maar er zijn politici die menen, dat Spaak „de NAVO in een moeras vati geschillen over het beheer van kernwapens en de „vinger aan de H-bom-trekker" heeft laten verdwa len". De hierdoor ontstane ontevreden heid wordt genoemd als een van de voornaamste redenen voor een per soonlijke vijandigheid van de Gaulle jegens Spaak, daar de Franse president immers Frankrijk als een zelfstandige kernmacht wil zien. (Advertentie) Gebruik legen griep en verkoudheid hei natuurlijke weerstandsmiddel: Roosvicee, de beste rozebotteïsiroop die er is! Beyal meer vitamine C dan welk ander firoduct of welke vrucht ook en.... natuur, ijke vitamine, dus bereid daar de natuur jelf. Roosvicee is daardoor het voordeligst in het gebruik. Neem dogelijks enkele tepels Raosvtcee en U bent dan xo goed moge lijk gewapend tegen griep, verkoudheid en infectieziekten. Belangrgk: kinderen smullen ervan! VtrkritfW la <3« LmA»tH4«hmtfcin «CTÜU fAMSKBJlUfc-VEBCiöAtt,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1