Oüer een ideaal RfiflT 3od£craven Passagiers aan land Koopt op tijd uw zekerheid Galvao niet de leider Kennedy wil in maart gesprek met Chroestsj ew Geen ,top' maar eerste contact KANSEN OP OVERLEG Verkeer vrijwel stil Veel ongelukken, één dode De Bilt: veel wind en toenemende dooi r V-raad weer bijeen over Kongo NATIONALE Zo"°",Je' LEVENSVERZEKERING-BANK yfAÏUzë U-2 piloot Powers binnenkort vrij? Mevr. Iwinskaja niet verantwoordelijk voor deviezen- overtreding „Weerman" kon niet in Bussum komen Kustvaarder maakt zware slagzij na I botsing met boei Verdivijnt Brits kamp in Hoek van Holland? ORGELS en PIANO'S lirecteur: H. DE RU1G ÏATERDAG 28 JANUARI 1961 1 L- TWINTIGSTE JAARGANG No. 4819 UU U I rml. 01726-2541 mmM Sl )aans Onderbroken STEVENSON OP PERSCONFERENTIE: PHOENIX reJuué.? HALFWEG TEL.O 29">7-4341 Uitgever van Pasternak: Diploinateutas ATOLGEXS Stevenson, de Ame- rikaanse vertegenwoordiger bij de Y.N.. is president Kennedy bereid in maart een informeel ge sprek te hebben met de Russische premier Chroestsjew, zo deze de Algemene Vergadering van de Y.X. in New York zou bijwonen. Stevenson zei uitdrukkelijk niet namens de regering-Kennedy te spreken, waarop later door de perschef van het Witte Huis, Sa linger, extra de nadruk werd ge legd. Het Witte Huis zei, dat Ken nedy woensdag op zijn persconfe rentie zijn standpunt over deze kwestie had uiteengezet. Rood-China Me Waarborgen In vele plaatsen kon de politie de meldingen van ongelukken onmogelijk venverken. Kaar voertuigen ondervonden uiter aard evenveel hinder van de gladheid. Vele automobilisten, die zich geen kilonieter verder waag den, bleven langs de weg steken, en talloze op busvervoer aange- svezen passagiers moesten genoe gen nemen met wachten. ..Blikschade" Busdiensten stil Luchtbrug Bemanning veilig aan land «otterdam) Witte de lVltlistra.it 25. Telef. 115700 (8 Postbus 1112 Postgiro No 424510. Klachtendienst abonnementen 18-5019.30 uur. Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700. %-Gravenhnge: Huygensplein 1 Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091 Postgiro No. 424867. Klachtendienst 18.30—18.30. Telefoon 362369. Spuiweg 132 Tclef 4870. Aieidastraat 23 Tclef 654S1 Dordrecht: Schiedam: - ^bonnementsprlja 61 tent per week, ƒ2.65 per maand, ƒ7.90 per kwartaal. Loise nummer* 15 cent. VerschUnt dagelijks (Geldig tot zondagavond) VEEL ZACHTER. Aanvankelijk zwaarbewolkt met regen, later ook enkele opklaringen. Matige tot krachtige vooral aan de kust tijdelijk stormachtige wind aanvankelijk tussen zuid en zuidwest. Later tussen zuidwest en west. Veel zachter. Morgen: Zon op: 8.26 Onder: 17.2.2 Maan op: 15.53 Onder: 6.38 Hoofdredacteur l.)r J A H J S HIUIINS SLXJT tET Is nog geen laar geleden, dat in 1 „Evangelie en Maatschappij", het iderbiad van de christelijke vakbewe- ag, een artikel verscheen van de hand an drs. C. P. Hazcnboseh, waarin hij aiele principiiile lijnen trok met be dekking tot de bezitsvormingspolitiek. In dat artikel werd de hoop uitgespro- dat de regering bij de uitvoering a haar politiek de nodige voortvarend- sid-zou betrachten opdat schrijnende jgenstetlingen in de samenleving ver- ,r jouden kunnen worden teruggedron- ta. Wij zijn nu een aantal maanden verder 8 het ligt voor de hand, dat wij met «langstelling kennis hebben genomen ia het antwoord, dat de minister-presl jat deze week inzake de bez: svor- dagspolitiek heeft gegeven aan de ■erste Kamer op het voorlopig verslag sake de begroting van Algemene aken. &5T blijkt dat de regering met de voor bereiding van verschillende plannen S8M Inderdaad een stuk gevorderd is. Te verwachten valt dat nog in de loop jn dit zittingsjaar voorstellen aan de nreede Kamer te wachten rijn met be- rekldng tot het verlenen van fiscale acüiteiten voor speciale, nog op te rich- t5 beleggingsmaatschappijen voor klei- 0 spaarders, alsmede met betrekking het verlenen van vrijstelling van egelrecht voor obligaties van kleine onpures. Met betrekking tot een gepremieerde paarregellng voor het gehele volk met ea belastingvrije premie van 20 pet. Ttr maximaal 100 per jaar, ligt het Meiljjker. Minister De Quay deelt mede it zulk een spaarregeling veel overleg aagt met de uitvoerende instanties, ver enkele principiële aspecten, zal bo- mdien nog het advies van de Sociaal iconotnïsche Raad moeten worden in wonnen. Op deze wijze hoopt de rege- iag tot een zo doeltreffend en verant woord mogelijke regeling te komen. m Ia het artikel in „Evangelie en Maat- thappij" werd destijds ook aangedron- ea op het stimuleren van gepremieerde jaarregelingen door het bedrijfsleven, ie» regelingen winnen inderdaad veld. laren er op 31 december 1959 364 var. use regelingen tot stand gekomen, op t december I960 v-m het aantal ge sgen tot 478. Per 1 januari 1961 waren r voorts ca. 650 gemeentelijke gepre steerde spaarregelingen. Te verwachten is volgens de minister resident dat de belangstelling voor dit »rt regelingen verder zal toenemen ■saneer de wet, houdende voorzieningen :«t betrekking tot premiespaarregelin- m ea winstdelingsspaarrege'ingen voor 'erknemers, tot stand zal zijn gekomen, ten slotte mag de jeugdspaarregeling orden genoemd. Deze werkt bevredi gd. Er waren naar schatting eind 1960 >5.000 deelnemers en de totale inleg idert de 100 miljoen. Bet is met name drs. Hazenbosch ge feest, die in zijn parlementaire arbeid heeft geijverd voor dit beleid. Hei raagt, en dat stemt ons tot dankbaar- eid, mede zijn stempel. JET doel der bczitsvormingspo'-itiek kan onmogelijk z(in, zo schreef drs. iszenbosch een jaar geleden, om de emel een stukje dichter bij de aarde te rengen. De christen weet dat aan bezit :11a grote gevaren verbonden kunnen ja. „Indien echter een weg gevonden ■U kunnen worden om de werknemer *tt voegen eraantoe: ook de kleine liddenstander) ertoe te brengen een iein stukje eigen bezit te vormen, dan "i dat een nieuwe stap betekenen op e weg naar wat meer onafhankelijkheid, at meer vrijheid tn wat meer zich («de-verantwoordelijk voelen voor de afwikkeling van onze samenleving." Vanuit deze visie geredeneerd is er ao de vorming van collectief bezit, sals men zich dat in socialistische kring ®kt, allerminst behoefte. In een maat- fhappij, die zich harmonisch ontwikkelt, lent de enkele mens op de plaats waar staat zrjn eigen verantwoordelijkheid kennen en te befeven. Het is de moeite raard met kracht naar de vervulling aa dit chrlstelijk-sociale ideaal te blij- en streven, omdat het ook een passend fllwoord kan zijn op ds communistische Wdaging van deze tijd. (Advertentie) Vraagt geïllustreerde prijslijst -Van gezaghebbende zijde te New Vork is gisteren vernomen, dat het btijwel zeker is, dat de Veiligheids rad van de Ver. Naties woensdag a.s. Hieenkomt ter bespreking van de toe- ««I in Kongo. Üanta Maria naar Brazilië na Amerikaanse garanties RKsw - I aaverunitusi Een opname van de „Santa Maria" op de Atlantische Oceaan, gemaakt uit een vliegtuig van de Amerikaanse ma rine. dat was betrokken bij de op sporing van het gekaapte schip. (Telefoto) VOLGENS de tweede purser van hel gekaapte Portugese lijnschip „Santa Maria" heeft kapitein Galvao. de leider van de bende, die zich van het schip heeft meester gemaakt, zijn orders gekregen van een Spaanse pro fessor. De purser, de 42-jarige José Dos Reis uit Lissabon, een der bemanningsleden die na de overmeestering van het schip op het eiland St. Lucia aan land zijn ge zet, deelde op zijn terugreis naar Por tugal in een interview mede, dat kapi tein Galvao naar het scheen zijn beve len kreeg van een in Spanje geboren professor, die hij slechts aanduidde als „professor Bello". Hij vertelde verder, dat „slechts vier of vijf man van de bende", die zich van het schip had meester gemaakt, Portu gezen waren en zei, dat de overigen Spaans spraken, dat alle conversatie in het Spaans werd gevoerd en de orders het Spaans werden gegeven. Een der leden van de bende zou een voormalig kapitein van de Spaanse ma rine zijn. Hij was volgens Reis door Galvao als zodanig aan de officieren van de „Santa Maria" voorgesteld. Reis kon echter niet volledig duidelijk ma ken, hoe hij wist, dat „professor Bello" een Spanjaard was. Reis deelde mede, dat na de over meestering van het schip in de vroege morgenuren Galvao de officieren van het schip gelastte naar de kapiteinshut te gaan. „Galvao werd naar deze samenkomst vergezeld door een zekere professor Bello, een Spanjaard, die toezag, terwijl Galvao zich in het Portugees tot de ka pitein en zijn officieren richtte", aldus Reis. „Midden onder het gesprek werd Galvao plotseling onderbroken door Bello. die hem gelastte met praten op te houden en in actie te komen. Later bleek, dat deze prof. Bello een zeer in vloedrijk lid van de groep was", aidus de purser. De indruk, dat Galvao niet de lei ding van de groep had, maar bevelen kreeg van prof. Bello, was volgens Reis algemeen. Advertentie De Amerikaanse vlieger Powers heeft In een Russische gevangenis vernomen dat hii over niet al te lange tijd mis schien thuis zal zijn, aldus heeft zijn vader, Oliver Powers, meegedeeld. Po wers werd op 1 mei van het vorig jaar met zijn U-2 boven de Sowjet-Unie neergeschoten en op 19 augustus ver oordeeld tot tien jaar vrijheidsstraf wegens spionage. Vader Powers zei in een vraagge sprek voor de radio, een brief van zijn zoon te hebben ontvangen, waarin werd gesproken over een mogelijke spoedige terugkeer van zijn zoon naar de Ver Staten. Hij zei dat zijn zoon om redenen die hij. vader Powers, niet zal zeggen, optimistisch is. In diplomatieke kring te Moskou haö men gisteravond geen enkel bewijs voor de veronderstelling dat Powers binnenkort zal worden vrijgelaten. De Italiaanse uitgever Feltrinelli heeft gisteravond verklaard, dat de Russin Iwinskaja, vriendin en mede werkster van de overleden Nobelprijs winnaar Pasternak, niet verantwoorde lijk was voor de „deviezenovertredln- gen", waarvoor zij is veroordeeld tot acht jaar dwangarbeid, In een geschreven verklaring zei Fel trinelli, dat Pasternak zelf een mach tiging had opgesteld tot het overnemen Van 100.000 dollar, ergens in het Wes ten. „De koerier, in deze machtiging ge noemd. die ik zelf heb gezien", aldus Feltrinelli, „was dezelfde persoon, die de schrijver had genoemd als zijn per soonlijke vertrouwensman, gerechtigd om uit zijn naam het geld te innen. Ik heb het bewijs, dat deze incassering op 10 maart I960 werd uitgevoerd", aldus de Milanese uitgever. Feltrinelli sprak de hoop uit, dat het Russische gerecht zijn verklaringen zou overwegen, gesteund als zij worden door onweerlegbare documenten, Hij voegde hieraan toe. dat het Pas ternak, naar hij vermoedde, niet kon schelen of het geld aan hem werd over gemaakt. dan we! aan zijn vriendin Iwinskaja en dat het niet uitgesloten was, dat Pasternak haar tot zijn erfge name heeft benoemd. In oen uitzending voor Italië zei radio-Moskou, dat de vreemdelingen, Stevenson zei dat een eventueel gesprek KennedyChroestsjew niet gezien moet worden als een topconferentie, maar als een eerste contact tussen beide staatslieden. Over Rood-China zei Stevenson: „Wij willen graag vreedzame betrek kingen met communistisch China aan knopen, doch wij blijven vastbesloten onze verplichtingen tegenover onze bondgenoten na te komen, en ons te verzetten tegen nieuwe communisti sche agressie in het vrije Azië." De vijandige houding en daden van communistisch China tegenover de V.S. vormen een hinderpaal voor het aanknopen van normale betrekkingen, en het dreigement van Peking om For mosa zo nodig met geweld te nemen, is in strijd met de verplichting, die alle leden van de V.N. op zich hebben ge nomen, om af te zien van het gebrujk van geweld", aldus Stevenson. Volgens waarnemers in New Vork zou "n bereidheid van Kennedy om met Chroestsjew te praten, de kam dat de Russische premier op 7 maart naar New York zal komen, ongetwijfeld vergroten. Maar de Russen hebben zich tot nu toe nog niet duidelijk uitgela ten over Chroestsjew's plannen. HET Portugese schip „Santa Maria" heeft zijn koers ver anderd en vaart thans in de rich ting van Brazilië. Dit verrassen de nieuws kwam vannacht nadat Amerika had beloofd het schip met rust te laten wanneer het een haven zou aandoen om zijn 588 passagiers aan land te zetten Vanmorgen vroeg bevond de „Santa Maria" zich op 400 mijl van het dichtstbijzijnde punt van de Braziliaanse kust en ongeveer 800 mfjl van de Noordbraziliaanse havenstad Belem, ten zuiden van de Amazonemonding, Aangeno men wordt dat de „Santa Maria naar Beiem koerst. De comman dant van de Amerikaanse Atlan tische Moot, admiraal Dennison, had gisteren kapitein Galvao ver zocht naar deze naven te gaan in plaats van verder te varen in de richting van de Afrikaanse west kust. Admiraal Dennison heeft Galvao aangeboden een bespreking te ar rangeren om de details voor het aan land zetten van de passagiers uit te werken. Galvao antwoord de dat hij bereid was Amerikaan se autoriteiten aan boord te ont vangen en dat hij een Amerikaans escorte zou aanvaarden om de Santa Maria" te beschermen tegen Portugese oorlogsschepen die in aantocht zijn. De Ver. Sta ten hebben echter tot dusver geen escorte aangeboden. De garantie, die admiraal Dennison aan kapitein Galvao gaf, werd gegeven in een radiografische boodschap aan de „Santa Maria". De boodschap luidde: „Gezïjn mijn verantwoordelijkheid CE PORTUGESE KOLONIËM WEGEN ALS IJSBANEN Conocfcj? 4: - CU R OPA tv: Atlantische Otxcan. norisef*»! .-■.•AFRIKA;-- (y PorlGuirei- Angela-7 I Ftarfagra» kgisnan} die mevr. Iwinskaja geld stuurden, „veelvuldig gebruik maakten van een diplomatentas, niet onderworpen aan de douane-controle". Welke ambassades liet men in het midden, maar radio- Moskou zei, dat het geld was ontvangen uit Italië, West-Duitsland en Frankrijk. Inmiddels is het beroep tegen de von nissen tegen mevr. Iwinskaja en haar 22-jarige dochter Irina (die tot drie jaar veroordeeld werd) verworpen. De negende tournee van het Neder lands Studenten Orkest, die op 16 januari is begonnen met een concert in Bergen (N.H.) en is beëindigd met een galaconccrt in het Amsterdamse Concertgebouw, heeft een netto-op brengst opgeleverd van vijftienduizend gulden, eenzelfde bedrag als verleden jaar, met dit verschil, dat er thans één concert minder is gegeven. De opbrengst wordt verdeeld tussen het Nederlands Studenten Sanatorium en het Universitair Asylfonds, voor de bescherming van de levens en eigendommen van de Amerikanen en mijn bezorgdheid voor alle passagiers, zal ik niet tussenbeide komen, wanneer u een haven binnenloopt of verlaat of bij een haven voor anker gaat met het doel passagiers van boord te laten gaan." Admiraal Dennison gaf de comman dant van de Amerikaanse zeestrijd krachten in het Caraïbische gebied, schout-bij-nacht Smith, opdracht naar de Braziliaanse haven Belem te gaan en daar aan boord van de Amerikaanse torpedoboot jager „Wilson" te gaan voor overleg met de „Santa Maria", indien de machthebber oo het schip zulks wenst. De „Wilson" zou vandaag in Belem aankomen. Zoals bekend heeft kapitein Galvao zich deze week bereid verklaard tot een gesprek met vertegenwoordigers van elke regering, met uitzondering van Portugal en Spanje. Volgens de corresDondent van Asso ciated Press te Recife in Brazilië heeft kapitein Galvao verklaard dat hij be reid is de „Santa Maria" terug te ge ven, mits hij en zün mannen bepaalde waarborgen krijgen. Bijzonderheden over die waarborgen zouden niet zijn bekendgemaakt. De Braziliaanse regering treft voor bereidingen om de Portugese oppositie leider Delgado de mond te snoeren, zo (Zie verder pag. 3, 1c kolom) (Van onze verslaggevers) In vrijwel geheel ons land heeft men gisteravond tussen zes en tien de indruk gekregen, dat er een vertraagde verkeersfilm werd afgedraaid. Kruipend be wogen auto's, bussen en durfals op fietsen zich over de spiegel gladde in ijsbanen veranderde wegen. De noodtoestand op het wegennet heeft één mensenleven geëist. Ditmaal was het niet de mist, waar door het luchtverkeer op Schiphol en Zestienhoven enige uren stil kwam te liggen. Ijsafzetting op de vleugels en de van het ijs glimmende startbanen waren er oorzaak van dat er bijna geen enkel toestel vertrok en aanko mende vliegtuigen moesten uitwijken naar andere luchthavens. In de ver trekhallen wachtten tientallen passa giers, geduldig of niet, af of er mis schien nog gevlogen zou worden. Later zijn de meeste vluchten afgelast. Bij Sittard botste de 47-jarige heer W. uit Susteren met zijn auto tegen een boom. Hij overleed in het ziekenhuis. Zijn echtgenote kwam er met een gebroken been af. Elders reden nog meer auto's tegen obstakels aan, maar hier kwamen de bestuurders er beter af. Meestal was er sprake van lichte verwondingen en „blikschade". In Amsterdam, Rotter dam en Bant (Fr.) gleden auto's het water in. De inzittenden konden zich allen tijdig in veiligheid brengen. Bij het ongeluk in Friesland Hepen enkele passagiers lichte verwondingen op. In de grote steden liep het aantal meldingen op de politiebureaus snel op. Men kon in veie gevallen onmo gelijk op korte termijn assisteren. In Amsterdam noteerde men in de kri tieke periode veertig tot vijftig lichte aanrijdingen. Een kleine 20 personen bleken het evenwicht te hebben ver loren, De meeste taxi's weigerden, evenals in de andere steden, dienst. Naar de buitenwijken bleek in het ge heel geen vervoer meer mogelijk. De busdienst tussen Amsterdam en Den Haag werkte niet. Hetzelfde gold voor de verbinding hoofdstad-Utrecht en Utrecht-Baarn In de stad Utrecht liepen zes mensen hersenschuddingen en/of beer.fracturen op. Een 56-jarige voetganger werd met een schedelba- sisfractuur in het ziekenhuis opgeno men. In Rotterdam reden alleen de trams vrij normaal. Busdiensten, vooral weer naar de rand van de stad. werden ge staakt. Busverkeer naar IJsselmonde. Bolnes, Slikkerveer. Kinderdijk werd met grote stagnatie onderhouden via de rijksweg. De kop van de Afsluitdijk was reeds vroeg in de avond onbegaanbaar. Eerst toen er vee! zand was gestrooid konden de gestrande automobilisten hun reis voortzetten. Intussen bezorgde ook het ijs. dat de laatste dagen de waterwegen begon te (Van een onzer verslaggevers) TT ET front van een depressie die H gisteravond over ons land trok, bracht enige regenbuien mee. Hoe wel deze buien slechts licht tot ma tig waren, was de neerslag voldoen de om de wegendie de laatste dagen soms twaalf graden vorst hadden ondergaan, onbegaanbaar glad te maken. De in de grond ge drongen vorst zorgde ervoor, dat de regen terstond bevroor. Het lukte zelfs de weerman gister avond niet Bussum te bereiken vpor het geven van een weeroverzicht voor de televisie. „Het was te glad", had hij laten weten. „Het dooide en het zou nog wel blijven dooien". bedekken, de scheepvaart gisteren nog veel hinder. De luchtbrug: naar Ame land werd voor het eerst sinds vQ< jaar weer ingesteld. Ook Terschelling en Vlieland kre gen bezoek van de vliegbasis Leeuwar den, want de boten die normaal naar die eilanden varen, moesten de strijd tegen het ijs opgeven. Alleen Schier monnikoog was bereikbaar. Negen opvarenden van de sleepboot „Geertrui" uit Amsterdam, hebben al enkele dagen te midden van de uitge strekte ijsvelden van de Waddenzee doorgebracht, omdat zij met een bag germolen uit Zoutkamp, die zij sleep ten, vastliepen. Eerst zat de boot vast op het Wieramerwad, maar nadat men de baggermolen ten dele gedemon teerd had, kon men weer vlot komen. Later liep men bij Ameland weer vast. De vissersboot HA 71 uit Harliogen heeft thans voedingsmiddelen naar de sleepboot gebracht. (Van een onzer verslaggevers) De 346 ton nietende Groningse kust vaarder „Unitas", die in ballast onder weg was van Dublin naar Gaston, is vanmorgen bij Liverpool in de monding van de rivier Mersey, in aanvaring ge komen met een lichtboei en in ernstige moeilijkheden gera-kt. Het schip seinde omstreeks zes uur, dat het binnen een minuut zou kap seizen en vroeg hulp van een red dingsboot. De reddingsboot van New Brighton voer uit en slaagde er, on danks de grote moeilijkheden, die het 45 graden hellende schip onder vond, in langszij te komen. Volgens de eerste berichten heeft geen van de bemanningsleden letsel op gelopen en zijn de opvarenden om half- acht bij Wallasey aan land gegaan. De „Unitas" maakt zware slagzij. De coaster is eigendom van de heer L. van Bruggen in Groningen. Het scheepvaartbedrijf „Gruno" te Gronin gen. dat het schip in administratie heeft, beschikte vanmorgen nog niet over definitieve gegevens en had nog geen contact met de kapitein gehad, waaruit de juiste toedracht kon blijken. EEN diepe stormdepressie trok van vrijdag op zaterdag langs Schot land naar het zeegebied ten westen van Noorwegen. Een front ervan bracht In ons land ijzel, natte sneeuw en regen, waarbij de temperaturen opliepen tot even boven het vriespunt. Een volgen de storing nam vanmorgen bij Zuid- west-Engeland snffl in diepte toe en deze zal vergezeld van stormachtige zuidwestelijke winden over de Noord zee naar het noordoosten trekken en in ons land de dooi snel verder doen toe nemen. De algemene luchtdrukverdeling duidt op een aanhouden van de de pressieactiviteit en een verder naar het oosten terugdringen van het vorstgebied, dat zich zaterdagmorgen nog tot vlak bij onze oostgrens uit strekte. Er zijn plannen om het vijftien jaar oude Engelse leger-doorgangskamp te Hock van Holland in september op te heffen. De Engelse militairen en hun familieleden zouden voortaan per vliegtuig inplaats van per boot naar Duitsland worden vervoerd. Men hoopt hiermee een bedrag van een miljoen pond sterling te besparen. Gedurende de vijf jaar van zijn be staan heeft het kamp, bestaande uit nissenhutten, geen enkele verandering ondergaan. Het is voor de inwoners van Hoek van Holland niet meer weg te denken. Veel winkeliers zagen hun verdiensten er door vergroot. Momen teel vinden er ongeveer vierhonderd Nederlanders werk. Er werken onge veer 120 Britse militairen. De KLM heeft besloten voorlopig het vliegveld van Georgetown (Br.- Guyana) niet aan te doen in verband met een staking van het vliegveldner- soneel aldaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1