.Verenigingen krijgen grond I kleuterschool in eigendom 134.700 Omgeving Maasboulevard vergt 1,7 miljoen Drie jongens pleegden vele inbraken in Vlaardingen waarU misschien nooit aan had gedacht... Randstad - vana Laten we elkaar zoeken en trachten te begrijpen onderwijzeres LANGS WATERWEG ROOMS melk Schiedams politienieuws Mutaties in comité Benelux-tunnel Op ogenblik 3,5 ton J.EVan Lieshout Zn. n.v. Spelen met vuur'" Met vallen en op staan naar Gouda Drsnk Kerkdiensten Laiisanne-avond te 5 Schiedam: Samenspreking over samenkomsten i Jeugd voor Kongo Dr. J. Schouten over Nieuw-Guinea Massale betoging op Koninginnedag 1 TROUW Zaterdag 28 januari 1961 G.S. WEIGEREN ERFPACHT Werkgroep „Voor God" voor alles wat uw radio en tv betreft modern IJspret van korten duur samengesteld Kosteloze inenting Ds. J. H. Mulder voor zakenstudiekring Advertentie X-* BOTER BOTER KAAS OVBRHEtKLUK! Medische diensten ----- - heterdaad betrapt woninginrichters «d.n isn Schiedamse Damclub staat nog bovenaan Variant Maassluis Woonwagenbewoners verstoorden rust Ontmoetingsavoiiden Advertentie mg MMftRMr oht Sedert 1912 m Hoek van Holland Hoekse B.B. in rust Wijkavond Niéuw-land Geref. kerk doet mee .-waar een aantal jongeren, die vo- TlVOeledl GEVRAAGD CHR. SCHOOL te PERNIS V.. Dll epnkonilt Wil kraan weg serhimd. Men deelt thans mede, uij LCUJVUlllM ijlviaclU dat dc gereformeerde kerkeraad zon- J Burgerlijke stand van Vi aard in «re n nraixi m schoorsteen ;ze avond haar medewerking verlenen. fhousiasme opgebracht voor de aeth Het Rotterdams Comité ter Behar tiging van Nationale Belangen maasi plannen om op Koninginnedag, 1 de aubade voor het stadhuis te doen uitgroeien tot een massale betoging Zij heeft daartoe een beroep gedaz» op de federatie van zangvereniging® te Rotterdam. Deze organisatie heefi volledige steun toegezegd. Reeds vs-1 400 zangereessen en zangers is me<k werking verzekerd. De heer P. vac den Kerkhoff zal de zanghulde leAtz Het comité vraagt de medewerk™ van alle koren. Inschrijving kan ge schieden bij de voorzitter van boven genoemde federatie, de heer Y. Visser Mathenesserplein 40. „-z Advertentie VLAARDINGEN. In de gemeente-Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, [.raadsvergaderingen van 3 maart, 12ingevolge enkele artikelen van de ge- ■"mei cn 9 juni 1960 werd besloten tot 1 meentewet. zijn goedkeuring: aan deze érfpaebtuttgifte van percelen gemeente-besluiten heelt onthouden, ijg-road aan de Willem Pijperstraat, de j Als motief hiervoor is aangevoerd, [.Van. Boisotstraat en de Van der Werff-jdat bedoelde besluiten niet in overeen* .straat aan respectievelijk de Vereniging 1 stemming zijn met de bepaling van een Iftroor Bijzonder Christelijk Schoolondrr- 'artikel uit de Kleuteronderwijswet, dat en de Vereniging voor Geref or- 'da gemeente op verzoek van de instel- ijmeerd Schoolondenvijs ten behoeve vaniling of vereniging, indien mogelijk, de bewga» wal Itnitl ia VLAARDINGEN. Op een dezer dagen gehouden vergadering is een de finitieve werkgroep van de Actie .Voor God" opgericht, De Actie ..Voor God" stelt zich ten doel in deze dynamische tijd. waarin een ieder door vele zaken in beslag genomen wordt, de mensen te herinneren aan de oorsprong en het óm de gladde ijzers aan te binden doel van hun bestaan: God. VLAARDINGEN Op donderdag 2 febr. 1961 van 1.302 uur nrn. zal er ten huize van de Vlaardingse artsen ge legenheid worden gegeven voor kostelo ze inenting tegen de pokken voor kinde ren, die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt, en tegen difterie, kinkhoest en tetanus voor kinderen tot zes jaar. Men kan zich zonder voorafgaande aanmelding vervoegen bij de huisarts. De inentingskaarl of boekje dient over gelegd te worden. MAASSLUIS. De korte, doch stren ge vorst opende ook vrijdag in Maas sluis de mogelijkheid voor jong en oud Zij stelt zich voor dit te doen door middel van de moderne publieiteilsmid- delen in samenwerking met een ieder die ditzelfde doel in welke vorm ook nastreef:. j i Op ride bouw van kleuterscholen. 7 Burgemeester en wethouders delen thans de raad mee dat het college van voor de stichting van ten school be stemde grond in eigendom overdraagt. Voorts zou uitgifte in erfpacht met zich meebrengen, dat het aan genoemde wet ten grondslag liggende beginsel van be kostiging van het bijzonder kleuteron derwijs uit de openbare kassen zou worden doorbroken. Deze wet schrijft namelijk niet voor. dat de gemeente vergoeding toekent van de kosten we gens erfpacht van schoolterrein. Gezien de redactie v n bepaald ar- --- VLAARDINGEN". Het Benelux-tun-tikel uit die wet. t. de gemeente nelcomité, deze week in vergadering I naar het oordeel van de Gedeputeerde bijeen in bet stadhuis, stond voor het j Staten lot het verlenen van een öerge- eerst weer onder leiding van burgemees- Ijjke vergoeding zelfs niet bevoegd n or- ter mr. J. Heusdens, die als zodanig; den geacht. veen woord van dank sprak jegens de Aangezien B. en W. geen aanleiding .scheidende voorzitter, wethouder M. j hebben gevonden tegen het besluit van H. L. Weststrate. ;cle Gedeputeerde Stalen beroep in te Tijdens deze samenkomst werd ookstellen, stelt het eolle,: afscheid genomen van mr. dr. K. P. 1»yan de Man-dele. die zoals bekend - kortgeleden aftrad als voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Koop- handel en Fabrieken. In zijn plaats maakt thans de huidi- •ge voorzitter „van deze Kamer, de heer g-W. M. de Monchy, deel uit van het tunnelcomité. ,-[ VLAARDINGEN. Be Rotterdamse predikant, ds. J. H. Mulder aal dins dagavond voor de Zakenstudiekring ..VJaardlngen" komen spreken over het •onderwerp: „Christendom en cultuur". De cultuur, die zo oud is als de mens- heid zelf en waarin elk tijdperk zich ■weerspiegeld ziét. houd: gelijke tred met de geestelijke ontwikkeling van de mens. lederland en ieder volk had zijn r éigen cultuur, waarvan de sporen na 'duizenden jaren vaak nog zijn aan te wijzen. - - Het onderwerp van ds. Mulder stelt een probleem aan de orde. dat een ieder aangaat Het richt zich niet op de uitwendige zijde van hel leven, maar raakt de ..binnenkant van de mens". Op deze bijzondere Studiekring-avond. die om acht uur begint in het Rode 't Krujsgebouw aan de Emmastraat, zijn ook belangstellenden welkom. e aan de aad i voo": de besluiten van 3 maart. 12 mei en 9 juni 1960 in te trekken: o'e betref- De jeugd van de lagere scholen - w B.K.laim in Schiedam reed kree» vrida»midda« iisvrii Vooral de gistermorgen om ,.4o uur een vracht- Sluier So^t^or^dr'jeuT^ ver- - w»a"'a,n dL' rechter zijklep enge- «ehtUeorle hovmren nl-isson en sloien v00r een halve meier uitstak. Toen de om naar i^Z De RT^ dC "T ouderen bereden niet alleen de vlietenpa&c.cS$c i in de gemeente, er waren er zelfs, die; o-a'1! ,- ,pcn'. J? T Inlichtingen omtrent deze actie kun-zich al op de Boonervliet aan de bui-"fl klinkers op de straat, nen worden ingewonnen bij hel .sec re-ten kant van Maassluis waagden. cliau*IeLIr ,s proces verbaal op- tariaat: Boterbloemstraat lö B. iel. i De ingevallen dooi maakte des avonds .£.e!aaai"- 3904. i de ijspret onmogelijk. 'n keuken van de woningvan de heer G. R. aan de Laan te Schie- - dam is gistermiddag om ongeveer 3.30 uur brand uitgebroken. Mevrouw R. had haar oliekachel aangestoken en waar- schijnlijk doordat deze te fe' is gaan: [branden is de hele kachel in brand ge- vlogen. Een buurman heeft met enkele teiltjes water liet vuur geblust. De brandweer hoefde geen dienst te doen. Het plafond en de betegeling in de keu- t ken is enigszins beschadigd. Gisteravond waren ook in Schiedam i de straten glad maar er hebben zich j geen ongelukken van betekenis voorge- daan. hoewel er meerdere fietsen en j bromfietsen zijn gegleden. Er waren een paar kleine ongelukken maar persoon-: lijk letsel of grote materiële schade j werden niet gemeld. Vooral op de Sport- parkbrug naar Kethel was het bijzon- j der glad. VLAARDINGEN'. In de investe [leg en verfraaieng een bedrag ge- i Diverse plannen voor woningbouw in de omgeving van de Maasboulevard zijn inmiddels van particuliere zijde in voor- i bereiding. Er dient rekening mede te [worden gehouden, dat in -de loop van het voorjaar van 1961 met de uitvoe- van één of van enkele dezer wo- fende "ronden onder de "cbeuikelilke Ien exI,Io*tat'e.beg^ot'ns xoo.r iningbouwplannen zal worden aangevan-j# De Rotterdamse expediteur W. B. voorwaarden cn benMinl^-imfde be- Sr0nden- begrepen in het uitbrei-gen. deed aangifte gisteren bij de politie van trokken schoolvereni"ineen om niet in<"nïSï'»n 'n onderdelen „lUaasbouie- Van gemeentewege zal er dan ech- de diefstal van een bruin dekkleed van eigendom over te dragen. vard", is voor het gehele gebied met ter voor dienen te worden zorggedra- De commissie voor openbare werken betrekking tot de kosten voor bestra- jgen, dat de desbetreffende gronden heeft zich met dit voorstel verenigd, ting, herstraten, riolering, groenaan- j bouwrijp zijn, zodat de hiertoe vereis te bestratings- en rioleringswerken het""verdwenen dienen te worden uitgevoerd. j Mevrouw H. van D.-Z. 6 bij 3 meter, ter waarde van 300. Het kleed was 's morgens om 8 uur bij het Herenpad te Schiedam te drogen ge hangen maar een half uur later was was gister- Burgemeester en wethouders zijn vanmiddag om 2 uur naar de weekmarkt mening, dat het noodzakelijk is. dat op het Broersveid te Schiedam gegaan, ■thans een deel van de raming van Haar portemonnee had zij bovenin een 1.711.000. namelijk 35Ö.O0Ö. als zoge- naamd werkkrediet beschikbaar wordt [gesteld. Het college stelt zich voor om al naar gelang de ontwikkeling van de VLAARDINGEN. N. Warrnolts. Hof- -v.Taan. 37. tel. 2074. H. A. R. Nikkel*. s»®ykmanstraatH5&, ,teL 5100, Apotheek jj'. A. £ot. Bülitonstraat 66,. tel, 4723, _l fir ^^QZ^NBURG.^—.Af'de -Vrie*,t. teler. MAASSLUIS. J. Collet, Zuiddijk 88 telef. 2002. Advertentie Onze binnenhuisarchitecten maken gratiseenbijpassendeintarieurschet* in kleuren van Uw kamer, wanneer U bij ons een bankstel, een eet-of een slaapkamer aanschaft. Verrassende ideeën en nieuwe vondsten voor d« inrichting van Uw eigen woning waar Uzelf wellicht niet zo gauw aan zou denken! Fabriek Schermfaan 39 Toonkamers Mathenesserlaan 247 Telefoon 59775 <2 lijnen) vLAARDINGEN. Een drietal iens-6 .ge inbrekers is door de politie ok Ueferdaad betrapt in de winkel van de Coöperatie aan de Floris de Vijfdeiaan, Met deze aanhouding- is een goede vangst gedaan, want hier- (schade 35). Vrijdag 20 en dinsdag 24 januari Caltex-henzineslation aan de Broekweg (schade 116 en ƒ100)-. Vrijdag 20 en dinsdag 24 januari: Don Boscoschool aan de Curacaolaan (schade ƒ3 en 22,50). Tenslotte werd op zondag 22 januari j.i. vernie lingen. aangebracht in het Kolpabad aar. de Broekweg. woningbouwplannen voor het gebied, tot j haar adres. open rieten mandje gelegd. Op een ge geven ogenblik merkte zij dat de por temonnee verdwenen was. Hierin zaten vier rijksdaalders en een kaartje met de ontsluiting van de bouwterreinen over té gaan. Op grond van één en ander stellen B. en W. de raad voor ten behoeve van het bouwrijpmaken van gronden in de omgeving van de Maasboulevard, een krediet van 350.000 beschikbaar te stellen. r>i SCHIEDAM. Zoals reeds eerder is medegedeeld is de titel: „Spelen met vunr" het onderwerp, waarover op 4 en 5 februari zal gesproken worden op de oeeume- doorzon een emd worden aan een serie inbraken die de laat R0tter^amse jongen is slechts eni- ste weken in Viaardingen werden g>--rge malen op deze rooftochten meege- pleegd. Twee rechercheurs, die op surveil lance waren, controleerden woensdag avond om tien uur de winkel van de Coöperatie. Aan de achterzijde troffen conferentie van de landelijke nische jeugdraad, welke le wordt gehouden. Steeds stromen er bij de secretaris opgaven, voor deelname binnen, voorna melijk-van jongeren van buiten de stad. Jongeren kunnen zich nog opgeven bij de heer C. Bouman, Spangensekade 34a, Rotterdam). Niet alleen het thema is spelen met vuur, maar ook de voorbereidingscom missie speelt met vuur. Er dreigt n.L groot gebrek te ontstaan aan logies- ruimte. Daarom doet de commissie een beroep op de Schiedamse bevolking. Zij verzoekt ieder die voor de nacht van 4 op 5 februari één of meer deelnemers van de conferentie van nachtlogies met ontbijt wil voorzien, dit op te geven aan de heer H. Teeuw, Tuinlaan 2b, tel. 65893. Ook de heer W. v. d. Gaag, Von- De heer H. T. F. Bussching. briga dier bij de Schiedamse vreemdelingen- dienst van de politie zal op 7 februari het feit herdenken, dat hij 25 jaar in j overheidsdienst is. j O SCHIEDAM. De Damclub Schie dam heefi de competitiewedstrijd tegen Charlols in een zeer gunstige stelling afgebroken, waarbij het vrijwel zeker is dat de uitslag 128 in het voordeel i van Schiedam zal worden. De stand hij het afbreken was 95. - i De partij tussen P. v. d. Vorm en Schiedam jjoutlng u-as net eerst uitge- j speeld, waarbij laatstgenoemde de eer-j ste twee punten voor de Schiedammers binnenhaalde. j L. Vrijland kwam tegen C. Kusters niet verder dan 11 en de partij tus sen Jae. Verveen en W. Spruyt werd in een gunstige stelling.,.voor .de,Rotter dammer afgebroken. Daarentegen staat J. de Wilde ia. een winnende positie in zijn partij iegétvP. Homburg,- die even eens moest worden afgebroken. De jeugdige Theo Vrijland slaagde er in. zijn tegenstander met enkele prach tige zetten te overbluffen.- waardoor hij niet minder dan tien stenen wegsloeg en de partij meteen in zijn voordeel had beslist. De overige uitslagen luiden: J. Her- rewijnP. v. d. Sp.ek: afgebroken in remise-stelling; M. RomboutsC. Sleeu- wenhoek 1I; J. SnijderL. Breevoort 1—1; W. NuysW. Heuvelman 20 (dit was de eerste nederlaag van" Hetz- DRIE STOERE Rotterdammers hebben het gikeren gepresteerd om als eersten in dit jaar de- reis RotterdamGouda per schaats te makenDat wareti P iet Dull aart Chris Seegers en Ar ie Wouden berg, die behalve de stoute schoe nen ook de noren aanbonden om de traditionele tocht naar de Pij- peuslud te maken. Want van oudsher is het een traditiedat de meer geoefende schaatsenrij ders uil de Maasstad zodra het ijs sterk genoeg is de avon tuurlijke tocht naar het Hart van Holland maken. DEZE HELDEN van het ijs. zo als Variant ze mil betitelen, gin gen om kwart over negen van stort. Dat gebeurde, aan de Korte Kade. Over de Ringvaart ging het via CapeUe aan t!e IJsscl en Nieu- werkerk aan de Ussel op Moor drecht aan. Dat ging nlfetnaa! wel voor de wind, maar toch hadden de schaatsers de wind niet hele maal „mee". Want het ijs was vrij gevaarlijk: schotsen, dunne plek ken .en zand brachten de nodige problemen met zich. VERWONDERLIJK is het dan ook helemaal niet. dat meermalen een schaats van één der pioniers" door het ijs zakte. Piet Duitaart kwam zelfs een keer te vallen over ecu zwaan. Deze gevederde vriend was zo ..beleefd'' om op het allerlaatste moment nog even over te steken. Piet's liefde voor de dieren werd er niet minder om. Wtntt daarna bevrijdde hij met zijn - vrienden een eend, die in het ijs vastgevroren zat. Het diertje kreeg ook een portie brood van de mannen, die zich in kleurige trai- ningspakkeu hadden gestoken. DE RINGVAART vanaf Moor drecht tot de Julianasluizeii te Gouda leverde geen grote moei lijkheden op. In snel tempo kon dit traject van circa drie kilome ter afgelegd worden. Om 10A0 uur zetten de stevige Rotterdammers voet op Goudse bodem. In één uur en 25 minuten was de spor tieve tocht volbracht. PietChris en Arte hingen hun schaatsen over de schouders en togen naar het Snmlpaleis aan de Veerstal. Dit paleis is voor de schaatsmatadoren de pleisterplaats om op adem t» komen en de inwendige mens met een stevig bord snert te verster ken. TUSSEN TWEE lepels dam pende soep door vertelden de Rot terdammers met verve over hun belevenissen. „Ja, het was soms wel eens een beetje benauwd" lachte het drietal. Daarom toifden. zee iedereen, die van plan is om deze tocht ook te maken, van te Piet Dnllaitrt. C/iris Spelers ht. .ine 17 na,Iruln-rz hebben dit jaar nis eersten de unfit Ifoltpnluni—fJoiitla up Je sr/itiutgcrct/cu. voren waarschuwen. Het is op sommige plekken bijzonder ge vaarlijk. Dit jaar wilden we abso luut de eersten zijn, want in 195S waren we net te laat. Toen gingen andereu mei de eer strijken". Variant vernam nog. dat de Rot terdammers zich al van september af serieus op de tocht hadden voorbereid. IN' DE LOOP der jaren hebben zij zich toegelegd op de lange af- standstochten. Het trio oefende zelfstandig en ook hij de afdeling Rotterdam van de NVBHS. 'sMor. geus in alle vroegte liepen zij in straf tempo vele kilometertjes on der hun voeten weg. Conditie, tempo en uithoudings vermogen, daar ging het om. Nu, de ijsridders hebben niet vergeefs getraind: ze zijn uitstekend in vorm. Variant, die op het ijs alleen maar lopend en glijdend vooruit komt, heeft de grootste bewonde ring voor het drietal. NATUURLIJK kochten de Rot terdammers de beroemde Goudse pijpjes. De grootste speldden zij op hun truien, de kleinste op hun felgekleurde mutsen. Pijpen, stroopwafelen en sprits zijn on verbrekelijk met de schaatstocht Rotterdam-Gouda verbonden. De ze typisch Goudse produkten vor men het bewijs, dat de schaats- - enthousiasten hun doel de Pij- penstad hadden bereikt. Er zijn altijd schaatsers, die voor de weg terug" gebruik van de trein of bus maken. Dat zijn de zogenaam de zwakke broeders. Maar ie heren DuUaart, Woudenberg en Seegers twee tutgevroren en één met vakantie) bonden de schaat sen weer onder. „Tot volgend jaarwas hun groet. Eige ogen blikken later zag Variant drie stippen ïn de richting Rotterdam verdwijnen. Brrr... en dat met die felle tegenwind. zij een jongeman aan bij een vernield raam. Deze jongen werd aangehouden en hierna ook zijn twee vrienden, die nog in de winkel bezig waren met een diefstal. De drie inbrekers, respectievelijk 15. i 16 en 16 jaar oud. kwamen nog nie? i eerder met de politie in aanraking. Eén van hen woont zelfs in Rotterdam. Zover inmiddels is bekend geworden. pleegde het drietal de volgende inbra ken: Zondag 18 dec. 1960: Kantine van Fortur.a (schade 50) en kantine Hol- landiaan (schade 96). Maandag 9 januari '61: Winkel Coöperatie. Floris de Vijfdelaan (schade 495). Zon dag 15 januari: winkel Coöperatie weest. jdellaan 13a noteert gaarne de adressen. De jongens bekenden tevens te heb- ben ingebroken in de kantine van de; De commissie rekent op de medewer- voetbalvereniging H.B.S.S. te Schiedam. I king van de Schiedamse ingezetenen, I velman dit seizoen); Joh. VerveenJ. Het politieonderzoek wordt nog voortge- waardoor de kans op teleurstelling Westerveld 02 zet. I straks uitgesloten zal zijn. SCHIEDAM. De wijkgemeente VI van de Nederlands Hervormde Gemeen te te Schiedam heeft onlangs ds. C. vander Steen te Gasseltemijveen beroe pen en deze predikant zal op woensdag 1 februari met zijn echtgenote In Schie dam komen kennismaken met de leden van deze wijk, De samenkomst zal plaatsvinden in de Vredeskerk. Ds. v. d. Steen is 35 jaar oud en heeft twee kinderen. Hij staat sinds 1952 in Gasseltemijveen, wat tevens zijn eerste gemeente is. Wijkgemeente IV heeft op maandag 113 februari een ontmoetingsavond, waarop de heer Bredsmeyer een cau- i serie zal houden over het onderwerp: „Kriskras door Nederland". De spreker zal deze causerie illustre ren met dia's, zang en muziek. De avond zal om acht uur beginnen en ge houden worden in gebouw Sursum Cor- da MAASSLUIS. Vrijdagmiddag om- Streeks half één moest de politie han- i .delend optreden om enkele woonwagen- bewoners, die niet te spreken waren over hun ..financiële behandeling", ten kantore van de gemeentelijke dienst Ivan Maatschappelijke zorg aan de Ha-; SCHIEDAM-Geref kerk Oosterkerk 10 u dsven te Maassluis, met de sterke arm uit j J Couvée. 5 U ds G Koenekoop Rotterdam: het gebouw te verwijderen. Op de Ha-i Kethei „De Ark" .9,30 u ds W A Krijger. ven dreigden nieuwe moeilijkheden. 2.30 ds J Couvée; Kantine Herin. Cretetaan.toen pj,n der lieden weigerde z'n ca- 10 u ds H Zandbergen Vlaardingen. lid ravan. die demonstratief voor de ingang KrUger? JÜlianakerk' lö van het kantoor was geplaatst, te ver- HOEK VAN HOLLAND. Bescher ming Bevolking te Hoek van Holland heeft gedurende deze winter verstek la ten gaan voor wat betreft de periodie ke oefeningen en ins tructle avondenter wijl ook nog geen binglngsavond gehou den werd. Dit in tegenstelling- met vo rige jaren waarin de Hoekse B.B. een bijzondere activiteit aan de das legde. De oorzaak van deze passiviteit is voornamelijk te wijten aan het feit, dat een gTOte reorganisatie van de E.8. voor de deur staat. De Hoekse Bescherming- Bevolking ressorteerde onder B.B. Zuid Holland 2 waaronder al de Westlandse B.B.-gemeenten waren ondergebracht. De reorganisatie houdt in, dat alle Westlandse B.B.-gemeenten worden on dergebracht in het A-Kringgebted van Den Haag. en dat B.B. Hoek van Hol land en B.B. Maassluis zullen worden ondergebracht in het A-Kringgebied van Rotterdam. Voor de A-Kringgebieden luiden ge heel andere voorschriften en wordt veel intensiever en uitgebreider te werk ge gaan. Zoals 'bekend is in de A-Kringge- bïeden de noodvachtplicht ingevoerd, hetgeen -ondermeer in Hoek van Hol land ook een scnel-e reorganisatie te weeg brengt. Het is om _die_reden dat B.B. Hoek van Holland tijdelijk in rus te is in afwachting van het feit dat de reorganisatie haar beslag zal heb ben. SCHIEDAM. In het Wijkcentrum Nieuwland zullen de gereformeerde be woners van deze .wijk een contactavond houden waarbij de bekende predi kant van „Welkom-Centrum" te Rotter dam ds. Joh. Heule zal spreken over: „Is de kerk een P 3 gemeenschap?" Dit onderwerp gaat over het ..ver schralingsrapport" inzake de Stand Geestelijk Lever, van de Gereformeer-1 de Synode. [0t grote vreuSde, dat thans de moge- Het Nieuwlanökoor o.l.v. de heer G. v, d. Schoor verleent op deze avond HOEK VAN HOLLAND. Het stemt C Vonk. Evang u tir H J Jad Gem, Grot« kerk. sluis. 5 u ds i haar medewerking, evenals de pianist fds GUKoenakoop.Vu 'ds J S awjjn.' - wydwemDe^.P^J-vi;^'neT^ehulV"van I SCHIEDAM In de grote be-i met-theologische factoren van groter be-! -^SrJc'l'ÉvaBg Lu'thereehe Gemeente 20«én auto van de dienst v-an gemeen- nedenzaal van de nieuwe gerefor-i veel ge£or|anlwerden me?rmeernbëiri£i de heer G. Mackénbach. •rif to u ds KM Vogel. Maas- buiten Vel kan 1^/'van de dienst meerde kerk in Schiedam-Zuid, [voor elkander kan men nader tot elkaar Het gereformeerde werkcomité roept HW Hemmes f jeugddienst): 'tan maatschaopeWkrzorg spSedig waCde Goede Haven" is vrijdag1 komen <'n die nastreven, die de j iedereen welkom toe op deze avond, die van maatscnappUijW. zo.g spoeo.g wa- ue „tjueue naven us v ryudfc Oecumenische Jeugdraad als doel stelt, op woensdag 1 februari zal worden ge-ja:, v-„rslp. y, "a teruggekeerd. een ..Lausanne-avond gehouden. houden dit voorste, had degereformeerde ker- Betbetïserk J0 u dr L J Cazemier. 7 u Oecu -„—t,Aisnct- T.iliftfte rir L, J CüZttlïUftr mer.isehe dienst: Liturgie d Prediking ds Joh P Boer. gereiormeerri pred '.e Rotterdam; OpMandingskerfc 10 u ós D J Spallng <H AvondmaalI. 7 it ds D J Spaling 'H Avondmaal en Dankzegging'; Vredeskerk D en 3U.43 u ds J G Jansen Voorver H Avondmaal). 7 u ds J D SmicL. ,f VLAARDINGEN: Herv Gem Grote kerk lu J ric P Zijlstra. 5 u ds \V J Schouten. Reho- bothkerk en UJ.30 u ds J van .Voort. 7 u Its D V d Plas: Be titelkerk 10 u ds J -Noord- mans. 7 u ds J van der Velden: Immauue!- kerk 10 u ds S van den Bos. 7 u ds tv J Schouten; Nieuwe kerk 19 o (s J Bouterse. 5 u ds C H van Rhijn: Westwijkkapel 10 u ds C H van Rhijn. Geref. kerk Ooster kerk :tj u ds Th Sweit. 5 u ds M J Mulder: Emmauskerk 9 ijn 10.30 u ds H J Heynej. 5 u ds H Zandbergen; Fmëiicerk 3 en 10.30 u ds H J Kouvver.lioven. 5 u ds Th S-ven; Ds H de Cockschool 4 u ds Joh Lever, - Geref gemeente tVestnieuwland 10 u ds H Rijksen; S u leesdienst. MAASSLUIS. Ned Herv kerk Grote kerk >0 u ds Meijerm IH.A.i. 7 u ds vatt Kartings- veid ivoortzetting H.A. en Dankzegging,. Herv Rusthuis 10.30 u ds v Hartingsveld Advertentie zo spoedig mogelijk (gehuwde) voor 14 dagen, desgewenst langer, a an de 'Buslijn 36 van Centrum P.'dam). Hoofd A. BOER. Burg. van Esstr. ill. Pern is. Tel. 010-75014. Jeugd- en Kinderkerk. Sursum Corda 10 u dhr V.r de Waard; Cateci.isatielokaai Grote, kerk 10 u. mevrouw Smit: Gen. de Wetstr f 10 u dhr J Spijker. Geref kerk Imma- nu él kerk 9-30 u ris E J Duursema. 4.30 u d* K W Dercksen: Zuiderkerk 9.30 u ds K w' Dercksen. 4.30 u cis E J Duursema, Geref kerk Ivrijgem), bediening H. Avond maal en dankzegging. 3,30 er. 2.20 u ds 1* tl Veen. Ned Prot Brjr.cl '.n.15 u cs ris jaar de wereldieugdconferen- T i iu - Die eenheid is, aldus Kees den Draak -ie in Lausanne hebben bljge- tweeledig. In de eerste plaats wil men woond land een interkerkelijke samenkomst ïe houden. Van hervormde zijde was eertijds een verzoek uitgegaan naar de kerke- raad der Geref. kerk om te komen tot [een gezamenlijke kerstwijding. Tegen 'dit voorstel han de g" keraad verschillende bezwaren. Deze 'zijn echter door de raad zelf uit de W-V f f r 1 r 1 "J 'i J CVIHCJ uuut UC 1 ddU 2CX1 UIL U" Spraken over de proDle- de eenheid van de kerkformaties en daar- Hille^ersberE men T-cnflnm hef Dofnirionicr-h naast zoekt men een eenheid in groter r, p, men! men r ondom het Oecumenisch verba„d Hierdoor tracht men te berei-„„Pe„„wlikr,a!.l.^lle5!?5s.bf:r^SGhl?br?('1jOp zes februari zal op uitnodiging van der meer bereid is ie onderhandelen i over het houden van interkerkelijke sa-: komsten. worden van de kerkengroepen in ken. dat de wereld wat heeft aan het; 2a' °P februari bijeenkomen in het de gereformeerde kerkeraad een samen- Hp wereld en speciaal ook in ons £el°°f «an de kerk en dat de wereld y°°r[na'Jge raa°riuis H)llegersberg voor spreking met de hervormden plaatsvin- voor het geloof In Jezus Christus ge-1 leE houden van een vergadering. Aan- den. Als deze heeft plaats gevonden i3nelwonnen wordt. vang 8 uur. Op de agenda staat u.m. ae zal enkele degen hierna een ledenver- Op een volgende vraag kwam ter bespreking van het rapport sociale wijk- gadering van de gereformeerde kerk De heer Gerrit v. Beuzekom heeft een sprake het leven van vele kerkleden, die opbouw. worden gehouden. Van verschillende zij- mieiding gehouden, waarin zijn hoofd- alleen tijdens de kerkdiensten maar con- den in Hoek van Holland wordt de hoop thema was: „Jezus Christus. Het Licht tact met elkaar hebben en verder de j\ J1 P \/r nntsriflrmin ire [uitgesproken, dat deze samenspreking dt-r v.t-rcid". Hij behanctrfdë achtereen- rest van de week hun eigen gang gaan. Ts.Vj. II. Uil LDjJclI I III 11—,?-j vrucht mag afwerpen, al in de eerste volgens: „Dv Europese kerk en de wereld Van bijbelonderzoek en catechisatie is. plaats om tot een intensievere evan- van vandaag": „De taak van de kerken nauwelijks sprake en hun Christelijke SVOIKl gelisatieactiviteit te komen. in he: veranderde Europa en tenslotte: leven Is kortweg: koud. „IV# moeten ons f „D( vernieuwing van de plaatselijke ge- afvragen wat de wereld aan ons geloof Dinsdag 31 januari zal de N.C.R.V. heeft. Wanneer wjj voorlopig het plateau e?n ontspanningsavond geven in dc Ri- kurmen vormen om verder samen te v'èra halte Rotterdam. Aan deze avond en forum gevormd werken en elkaar daarbij proberen teMl medewerking worden verleend door' van de heer B. F begrijpen, dan zijn we af een heel eind."!3" Oradi, als conférencier cn imitator! met een korte toe- op weg na*r die eenheid, die zovele on Diana Daranti in een muzikale show. j HOEK VAN HOLLAND Ook in de let forum bestond Christenen vzn harte zoeken." Tevens zal er een wedstrijd voor echt- j afdeling Maassluis, Maasland. Hoek van Keinan. Kees den u». paren worden gehouden o.l.v. Henk Ma-iHolland van het Nederiandsche Roodê meenten." I Na de pai onder voon .1. Hoek. die spraak had uit D. Leeut Draak, Gcr Douw» Aga, tters rd i hap ükuru i'ii Ever; n - I nen. Ook de Marinierskapel zal aan de-i-Kruis heeft de jeugd een groot en Waarom blijft. Nederland in Nieuw- Guinea? Dat was de kernvraag wazr- omheen ïlch vrijdagavond, tijdens een druk bezochte gecombineerde vergade ring van de A. R, Kiesvereniging Ne derland en Oranje 6 en 7 en de Arjos gehouden in het lokaal Passerelstraat, het betoog van de bekende A.R. voor- man dr. J. Schouten bewoog. Spr. schetste eerst de recente histori sche ontwikkeling. Alle pogingen om tot een overeenstem ming te komen of enigerlei oplossing te vijlden stuitten, af op het starre In- i donesische standpunt: Nieuw Guinea is van ons en er valt niets te regelen en 1 niets te -praten. Dat deze historische aanspraken to taal ongefundeerd zijn, bleek meerdere malen en is ook niet af te leiden uit het feit dat Niemv Guinea lange jaren van Batavia uit werd bestuurd. Ook geografisch en ettoologisch. vormt dit) land geen deel van Indonesië. In Ne-' derland kan niet anders doen dan de status quo handhaven, omdat niemand een redelijke oplossing aan de handkan doen. Wij zullen ginds onze taak moe ten voort zetten, tot de Papoea in staat is, zelf over zijn toekomstige status ia vrijheid en. wei-bewust, te beschikken., 'De enig» reden dat Nederland zich niet uit Nieu-w Guinea terugtrekt is Ret belang van de autochtone bevolking- Men kan eer, stuk grond verhandelen maar geen mensen. Het blijft onze taak de bevolking op te voeden tot zelf standigheid en intussen zo goed moge lijk voor hen. te zorgen. Dat kost Ne derland alleen maar geld! Momenteel honderd miljoen per jaar. En het gas! méér kosten. Maar wie om deze re-, denen overdracht zqu begeren, vergeet dat men om financieel voordeel zijn plicht niet mag verzaken. Het enige wat Nederland kan d«» Is. de wereld ervan te overtuigen 4»' wij door dat pHehtsgevoel geleid W' den. Een eventuele commissie van on derzoek uit de Verenigde Naties z»« slechts toe te juichen zijn. Er valt nicU te verbergenEn - mocht het t°' gewapend conflict komen, dan mag M' derland wel zo veel vertrouwen steil» in zijn partners in de Ver, Naties o»1 dezen zullen interveniëren. Iets ande" zit er niet op, aldus dr. Schouten. 5 Woensdag 8 februari zal dc N.C.R.V. Bij dt bcb.-mdcling van de eerste vraag. VLAARDINGEN" Oververhitting tIn Rotterdam Z. een zelfde avond ver- iie kwam v»n mevrouw Crifmeyer, werd van een houten schoorsteen werd oor-zorgen, waar de Marinierskapel echter gesproken over de eenheid der kerk. die zaak van een brandje dat donderdag-iniet aan medewerkt. Deze avond Wordt •zal moet Mi worden geplant en gebouwd, meidag uitbrak ja een -woonkamer van gegeven in de Groote Schouwburg. De Grtroutvd: C Th L van der Hoeven. !-'• G 5 de'cram (medewerking van het kerk-en C Droge, 21 j: E Schram 26 jr en koor). -fi07KN"BUHG: Ned Herv kerk Xmmanuclkerk I Grboirn: Janneiie cl v G A Verhoec** - #.30 u d» C A Evelein. 6.30 u ds Meijer P M Meljerink; Gerrit z v E r h «e Goerte van Maassluis; Westerkerk 9.30 u d* Godi-en w Molenaar: Sutarfia L d A verleden gekeken, vooral wanneer men-garagepcrsonccl van de Hollandiafabriek help. Geref kerk Wen c?r% kïrtfvi w"o en M H HM-difk- '"jan "z"v "*a van 'ter'do scheuringen m de kerken nagaat,1 werd het vuur geblust. De brandweer "Lra3Vund« H p Braodiufa. - Geref kerkWulp eri M H Hordijk-.' Cornelia d v C Balj- Wonden van vroeger worden moeilijkneeft een gedeelte van de schoorsteen Groenendijk, Nicuwenhoornstraal 81a, deren van Hoeks zeehos-pitium h bben "rljgëm"fl45 en 3 u d« G Mul. tenhek en A .4 VergwiH. geheeld, doch dikwijls zijn daarrnj de moeten slopen. De schade bjeef bc-pcrlct. tel. 70921. voor honderd blUcies etznrrd ,Er wordt hierbij som» teveel naar het een huis aar, de Koningstraat. Door aanvang van beide avonden is 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij: G W, Schouten. Noordsingel 19. tel. 41974; C. Kongo. In korte tijd werden ruim ne genduizend blikjes verzameld. De Hoek se kinderen brachten 2176, de M-aas- landse 2285 en in Maassluis verzamel de de jeugd 4373 blikjes. Op sommige plaatsen, hebben de kinderen hun zak geld of de inhoud van hun spaarpotten aan de actie geschonken. Ook de kin- POORTUGAAL Geboren: Roland, r G. Panhuis cn J, Bender: Jannetj'e G. cl. v, A. van Steense! en G. T Polde"»*;- Eduard, z. v. Chr. Maarlevetd en M. V Bruljne: Mare R„ z. v J. H. Schwepp* 51. F. Burger: Alaida M, W„ d. v. w. VJ' Lonkeren en M C. Hoeven. s Gehnwd: A. C. C. van Dam, 32 j. en X» Dam. 20 j. Overleden: J. G. van Zon, 75 j J- Ss(' der«W«nsveen. 53 j.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 2