Quadros zou rebellen Prinses Beatrix morgen 231 Sïf VLIEGTUIG KLAAR KENNEDY wil: voor Nederlanders invloed leger beperken op „Santa Maria" Boden op de weg Santa Mariablijft 50 km uit de kust liep ing Gesprek over passagiers Boot met 44 man zinkt: allen gered Schepen kregen het zwaar te verduren Wind blaast ijs weg uit Waddenzee TWEE BINNENBRANDEN in AMSTERDAM: 2 DODEN De Bilt: ONVAST WEER Doodstraf tegen Bavar geëist r r 18§f#fSll Twee zusters door gasverstikking omgekomen OlltSC „Ontwapen troepen clie Loemoeraba gezind Helft Indonesische begroting voor de strijdkrachten Stuurhuis gekraakt van kusttanker Elf brandweerlieden in Chicago bij kamp met vuur omgekomen Slapende mannen door vunr en rook verrast r> r zijn FLINKE STORM IN WEEKEINDE r MAANDAG 30 JANUARI Ï9G1 J Directeur: H. DE RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4820 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J S. BRUINS SLOT QUBlDROS, de man die morgen wordt beëdigd als de nieuwe pre sident van Brazilië, heeft kapitein Gaivao aan boord van het Portu gese passagiersschip „Santa Maria" de toezegging gedaan dat hij zijn passagiers in een Braziliaanse haven aan wal zal kunnen zetten. Hij zei ook dat hij de „Santa Maria" niet aan de Portugese rederij zal teruggeven, indien het schip een Braziliaanse haven binnenloopt nadat iiij aan het bewind is gekomen. Quadros liet zich zondag zeer vriendschappelijk jegens Gaivao uit. Aangvnornen wordt dat Gaivao nu zal wachten tot Quadros officieel president van Brazilië is, alvorens nieuwe stappen te onder nemen. Generaal Delgado, de Portugese oppositieleider die in Bra zilië verblijft, heeft Gaivao aanbevolen in de internationale wateren te blijven totdat Quadros is ingehuldigd. De „Santa Maria" lag van morgen op ongeveer vijftig kilometer uit de Braziliaanse kust. De Amerikaanse vice-admiraal Smith zal vandaag waarschijnlijk aan boord van de „Santa Maria" een onderhoud met Gaivao hebben om een eventuele ontscheping van de passagiers te bespreken. Gedistantieerd? Protest Aanvaring in Rotterdam Kasavoeboe tot V.N.: Het heeft dit weekeinde danig gespookt op zee. Er stond een flinke storm, de Nederlandse kuststataons meldden windkracht tien. Yele schepen, ook Neder landse, kregen het zwaar te ver duren en liepen averij op. Macliineschade Dekens in brand A Gisteren toerden in Nederland maxi Con f ectiehed rij f De brand ontstond omstreeks halfvijf Rotterdam) Wltw da Wltbstraat 3S. Telef, 115700 <8 1) Postbus 1112, Postgiro No. 424519. Klacmecdienst abonnementen 18.3019.30 uur. zaterdags 1718 uur. Telefoon 115780. '«-Gravenbage: Hu.vgenspleln 1. Telefoon 183467 <3 lijnen). Postbus 1091. Postgiro No. 424867. KUchtendier.st 1B.30~19.30. Telefoon 36238». Dordrecht: Spuiweg 132. Telef. 4670. Schiedam: Aleldastraat S3 Telef. 63451. Abonnementsprijs 61 eent per week. 12.6S per maand, fT.98 per kwartaal. Lorna nummer* 15 cent. Verschijnt dagéiykj Turuw- (Geldig tot dinsdagavond) IETS MINDER ZACHT Veel bewolking en verspreid voorkomende opklaringen, maar voornamelijk in het aaiden van het land ook tijde lijk regen. Overwegend matige wind tussen west en zuidwest. In het algemeen iets lagere temperaturen. Morgen: zon op: 8.23 Maan op: 17.25 onder: 17.25 onder: 7.56 Kapitein ialva owacht op nieuw bewind in Brazilië A. A/tri-'- (i Jiv l'ü' 'V\-; is'Zii-. Een recente foto van II. K. H. prinses Beatrix, die morgen haar 2'iste verjaardag hoopt to vieren. Foto Max Koot. De nieuwe Amerikaanse regering onder Kennedy heeft besloten „een einde te maken aan de oorlog met scheldwoorden en erop toe te zien) dat de .strijdkrachten weer een „zwijgen de macht" op het gebied van de bui tenlandse politiek worden." Het Witte Huis en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie zijn overeengekomen, dat voortaan 1 in redevoeringen van hooggeplaat ste militairen zekere beperkingen in acht zullen worden genomen. Het eerste resultaat van deze afspraak was, dat op instigatie van het Witte Huis en het State Department een rede, die de stafchef van Marine, ad miraal Burke, vrijdagavond in Wash ington zou uitspreken, herschreven werd. Intussen heeft Radio-Pefcing ge zegd, dat de verklaring van Steven- spn, de Amerikaanse permanente ver tegenwoordiger bij de V.N., over de Amerikaanse politiek t.a.v. Rood-Cbi- ha. gekenmerkt wordt door „huiche larij en verwarring". „Hoewel de V.S. het verlangen tot uit- drukking hebben gebracht om „nor male" betrekkingen te onderhouden met alle andere landen, met inbe grip van de Chinese Volksrepubliek, blijkt uit „verscheidene elementen van de Amerikaanse politiek ten op zichte van China nog steeds een agressieve en vijandige geest", aldus de commentator van Radio-Peking. (Van een onzer verslaggevers) Twee bejaarde zusters, de dames C. en B. Mooyman. respectievelijk 75 en 74 jaar oud, zijn zaterdag in het bejaardencentrum „De Blinkert" aan het Rockaerthof 76 te Haarlem door gasverstikking om het leven gekomen. Waarschijnlijk hebben zij na de we- kelijke poetsbeurt van de gaskraan deze niet goed afgesloten. Buren, die op onderzoek waren uitgegaan troffen de bejaarde dames levenloos op de frond aan. De regering op Curacao en de Ko ninklijk e Nederlandse Shell overwe gen een KLM-vliegtuïg te charteren om de Nederlandse en ook Portugese passagiers van de „Santa Maria" op te halen, als het schip de Braziliaanse haven Recife zon aandoen. Op Curasao wordt hiervoor een toe stel gereed gehouden. Het vliegtuig zal daar zeker tot woensdag blijven wachten, zegt ce KLM, omdat men verwacht, dat oe „Santa Maria" dan eerst een Brazili aanse haven zal aandoen. De Neder landse passagiers zijn voor een groot deel Antilliaanse functionarissen en personeelsleden van de Shell. Als de vlucht doorgaat, zal het toestel via Lissabon naar Schiphol vliegen. Waarschijnlijk doordat hij onvol doende op net verkeer lette is zaterdag de heer R. Haverkort te Vroomshoop door een bestelauto aangereden. Hij werd daarbij zo zwaar gewond dat hi) kort daarna is overleden. 0 In het ziekenhuis te Venlo is zater dag de 8-.iarige Jan Silvrants overle den, die donderdagmiddag bij het sneeuwballen gooien door een perso nenauto was aangereden. 0 De heer A. Pieter uit Ooy-Eriecom (gemeente Ubbergen), die drie weken geleden te Beel met een vrachtauto in- botsing was gekomen, is in het Sint Canisius-ziekenhuis in Nijmegen over leden. 0 Op het Hofland in Mijdrecht is een 63-jarige bromfietser, de betonarbeider H. Doomekamp, om het leven ge komen toen hij in botsing kwam met een wielrijder. Zwaar gewond werd hij naar een ziekenhuis te Amsterdam ver voerd, waar hij kort na aankomst is overleden. De fietser werd slechts licht gewond. Kleding en andere eigendommen van prins Albert en prinses Paola van Bel gië zijn vrijdagavond uit bon auto in Milaan gestoten. De persoonlijke chauf feur van het echtpaar reed de wagen terug van Rome naar Brussel. De chauffeur overnachtte in M'iaan Volgens hem bevonden zich in de Mer cedes-Benz, die op het binnenhof vae het hotel geparkeerd was, zeven avond jurken, zeven hoedjes en een mink stola. Er bestaat ook een kans, dat Gaivao zal besluiten de passagiers in volle zee over te zetten op de Amerikaanse torpedobootjager „Wilson" of een ander Amerikaans schip. Indien Gaivao mocht besluiten de passagiers in Brazilië aan land te zet ten zal dit waarschijnlijk gebeuren te Recife of op het eiland San Fernando do Noronha. ten noordoosten van Recife. De „Santa Maria" schijnt niet van plan te zijn de havenstad Belem aan te doen. Enkele waarnemers te Rio de Ja neiro wijzen erop. dat men voorzich tig moet zijn met de uitlatingen van de nieuwgekozen Braziliaanse presi dent Quadros. Zij wijzen erop. dat Quadros soms dingen zegt. die voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Volgens sommige berichten waren de opmer kingen volgens welke Quadros niet van plan is de „Santa Maria" aan Portugal terug te geven „geksche rend" bedoeld. Uit de Braziliaanse hoofdstad kwa men vanmorgen berichten, dat Qua dros zich gedistancieerd heeft van uitspraken, die hij volgens enkele kranten heeft gedaan. „Als ik iets over de „Santa Maria" wil zeggen, zal ik dat niet op deze wijze doen", zei Quadros, naar aanlei ding van berichten, dat hij niets tegen de „Santa Maria" zal ondernemen. „Op dit ogenblik heb ik verder niets te zeggen", aldus de aanstaande pre sident. De huidige Braziliaanse president. Kubitschek, heeft steeds verklaard, dat hij de „Santa Maria" in beslag zou nemen indien het schip een Bra ziliaanse haven zou aandoen. De op standelingen zouden in dat geval wor den geïnterneerd. De Portugese ambassadeur in Bra zilië heeft bij de Braziliaanse rege ring geprotesteerd tegen het optreden van generaal Delgado, „die zich ge draagt als de leider van een regering, die niet bestaat", aldus welingelichte kringen. Voorts zon de ambassadeur hebben geëist, dat Gaivao en zijn vol gelingen aan de Portugese justitie worden uitgeleverd, als de „Santa Maria" een Braziliaanse haven mocht aandoen. Portugese en Spaanse oorlogssche pen hebben orders gekregen de „Santa Maria" indien nodig tot zinken te brengen als passagiers en beman ning aan boord zijn gegaan. De op standelingen aan boord hebben steeds verklaard hun strijd tegen het be- wind-Salazar in Portugal „tot de dood" te zullen voortzetten. Een sleep met 44 mensen aan boord is vanmorgen in de Rotterdamse Waal haven in aanvaring gekomen, met de Belgische tanklichtèr „Citerna 46" en gezonken. Vele opvarenden van de sleepboot nersoneel van het class!- ficeerbedrijf JL W. Gunius en Zn. N.V. raakten te water. Ondanks de duis ternis het ongeluk gebeurde om ze ven uur konden allen gered wor den. De meeste drenkelingen werden aan boord van de „Citerna" genomen. Op het druk bevaren riviergedeelte ontstond een enorme consternatie. Veie schepen koersten naar de zin kende sleepboot, de „Maria 1", en wierpen boeien en ander reddings- materiaal in het water. Een half uur na het ongeluk vreesde men nog dat vier opvarenden van de „Maria I" wa ren verdronken, maar later deelde de firma Junius mee dat allen waren ge red. Drie geredden werden door de ge neeskundige dienst ter observatie naar het Dykzigt-ziekenhuis gebracht. La ter op de morgen konden zij naar huis terugkeren. O 77 In een toelichting op de Indonesi sche begroting voor 1961 voor het In donesische parlement, heeft president Soekarno medegedeeld, dat ongeveer de helft van de inkomsten op de be groting voor 1961 zal worden besteed voor de strijdkrachten. Soekarno zei, dat de wens van In donesië om de kwestie-Nieuw-Guinea op vreedzame wijze te regelen, door de Nederlanders was beantwoord met een vertoon van kracht. Aan de strijdkrachten zal in 1961 32,5 miijard roepia worden besteed en 30 miljard aan „algemeen herstel". De overige uitgaven noemde Soekar no: „routine-uitgaven". Radio "Brussel heeft gisteren be kendgemaakt, dat president Kasavoe boe van de republiek Kongo de troe pen van de Verenigde Naties verzocht heeft alle Loemoemba-gezinde strijd krachten in de voormalige Belgische kolonie te ontwapenen. Volgens de radio was het verzoek van Kasavoeboe vervat in een brief aan Dayal, de Indische vertegenwoor diger van de Verenigde Naties in Kongo. Generaal-majoor Moboetoe zou gis teren in zijn actie tegen de aanhan gers van Loemoemba in de Oost provincie twee belangrijke plaatsen in het westen van de provincie, nl. Boeta en Basoko, hebben ingenomen, Basoko is slechts 180 km verwijderd van Stan- leystad, de hoofdstad van de provincie De regering van Katanga heeft tegengesproken, dat een „vreemde lingenlegioen" van Europeanen wordt gevormd, dat zou worden gebruikt voor een offensief tegen de Loe moemba-gezinde strijdkrachten in het noorden van het iand De enige Europeanen in de gendarmerie van Katanga zijn officieren, onderofficie ren en instructeurs. 1 hüiiüHiiiiiiiiiiüiniiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiniiüiiiiiiiii De kusttanker „Matthew" 464 ton, van de rederij Bakker, Veendam -- worstelde zich zondag gehavend door de Ierse Zee. op weg naar Manchester. Het stuurhuis was aan de voorkant helemaal en aan de zijkanten groten deels weggeslagen; het kompas was van zijn fundament gerukt ea aan stuurboord in de golven verdwenen. Ook de installaties van zender en echolood op de brug werden bescha digd Enkele opvarenden liepen lich te verwondingen op. In stormweer met windkracht elf tot twaalf kreeg de treiler Um. 34 „AI- lanwater", varena op de Noordzee, zaterdag machineschade. Al spoedig werd het schip geëscorteerd door de treiler IJm. 20 „Johannes Polder man", die in de nacht van zaterdag op zondag, toen de machine van het gehavende vaartuig helemaal uit viel, de „Allanwater" op sleeptouw nam. De twee schepen vorderden maar drie mijl per uur. Ze werden vanmiddag in IJmuiden verwacht. Bij Terschelling heeft de „Helder 19", een scheepje van, het Zoölogisch Instituut in Den Helder, enkele dagen in moeilijke omstandigheden verkeerd. Het maakte ten slotte bijna veertig graden slagzij en zond noodseinen uit, o.a. door de dekens die aan boord wa ren jn brand te steken. Een sleepboot van de rederij Doek- sen uit West-Terschelling heeft zater dagavond het scheepje uit zijn benar de positie verlost en naar de haven van Terschelling gesleept. Het in nood verkerende scheepje werd opgemerkt door de vuurtorenwachter van Vlie land De Groningse kustvaarder „Unitas" is zaterdagmorgen, zoals wij reeds in een deel van onze edities meld den, in de haven van Birkenhead gekapseisd, nadat hij tegen een boei gevaren en lek geslagen was. Via een brug' van touw konden de op varenden. acht mannen en een vrouw, naar de vaste wal worden gebracht. President Kennedy heeft de vroe gere Amerikaanse minister voor de Luchtmacht Finletter, benoemd tot ambassadeur bü de Noordatlantische Verdragsorganisatie. (Van onze correspondent) De harde wind heeft het ijs vrij snel uit de Waddenzee verdreven, zodat de bootdiensten op Terschelling, Vlieland en Ameland zondag konden worden hervat. Zaterdag waren deze eilanden geheel geïsoleerd, doordat wegens het slechte weer de lucht brug niet kon functioneren. De boot van Oostmahorn kon de aan legsteiger van Schiermonnikoog weer bereiken, maar met het oog op het slechte weer zal de eerstkomen de dagen de avonddienst niet wor den uitgevoerd, ook al omdat in de Waddenzee vrijwel de gehele be- bakening van de vaargeulen is ver dwenen. De sleepboot „Geertruid" uit Amster dam, die een baggermolen uit Zout kamp sleepte en bij Ameland enkele dagen vast heeft gezeten, is ook vlotgekomen en heeft met de bag germolen de haven van Harlingen kunnen bereiken. Acht Belgen, die in Roeanda-Oeroen- di werkten, en gevangen genomen werden door Loemoemba-gezinde mi litairen toen zij de grens van Kïvoe (Kongo) overschreden, werden ge dwongen voor een fotograaf te pose reu. De militairen hadden zich met veel bravoure en wapenvertoon rondom hun gevangenen opgesteld. Kort nadat deze foto in Boekavoe (provincie Ki- voe) was gemaakt, werden de Belgen overgebracht naar Stanleystad, hoofd stad van de Oostprovineie, waar aan hangers van Loemoemba de baas zijn. O' Zeker elf brandweerlieden zijn zater dag omgekomen bij het bestrijden van een brand in Chicago. Hierbij, werden eén fabriek voorb'akkersbér.odigdhe» den en een glasfabriek verwoest. Twin tig brandweerlieden werden door een instortende muur bedolven; veertien van hen liepen verwondingen op.,Bij na 35 procent van het in Chicago aan wezige brandweermaterieel was inge zet bij de strijd tegen bet vuur. Het vijf verdiepingen hoge gebouw stortte tijdens het blussen van de brand in. De schade van de brand, die na twee uur onder controle was, wordt ge.-ebat op een half miljoen dollar (ongeveer 1.900.000 gulden). Ongeveer terzelfder tijd brandde in het noordelijk dee! van de stad een gebouw van drie verdiepingen af. Hierbij werden vier personen gewond, van wie een levensgevaarlijk. Bij een hevige brand in een woning ongeveer 15 kilometer van Memphis in de Amerikaanse staat Tennessee zijn in de nacht van zaterdag op zondag vijf negerkinderen uit een gezin (8, 5, 4., 3 en 1 jaar oud) omgekomen. De moeder wist zich op het nippertje te redden. In Illinois zijn zaterdag vier kinde ren in hun bed verbrand. £\EiV tweetal depressies heeft ge- durende het afgelopen weekeinde het weer in Nederland beheerst. De eerste kwam ran de Golf van Biscaje en trok zaterdag over Engeland naar Zuid-N oorwegen. De tweede, die in de nacht van vrijdag op zaterdag nog ten zuiden van New Fnundland lag, stak met zeer grote snelheid de oceaan over om twee etmalen later het Skagerrak te bereiken. Deze depressie deed giste ren de zuidwestelijke wind langs'onze kust tot storm aanwakkeren. Zachte oceaanlucht drong daarbij tot ver in Europa door. mum temperaturen van S en 9 graden bereiktook de afgelopen nacht bleef het erg zacht. In het koufront van de in het Skagerrak aangekomen depres sie ontstond een kleine storing. Deze passeerde vannacht ons land, hetgeen behalve in het uiterste voordwesten, veel regen veroorzaakte In het mid den en zuidwesten van het land viel bijna overal meer dan 20 millimeter. Een volgende storing in het front is in aantocht. Deze zal morgen over of dicht langs Nederland voorbijtrek ken. Da regenkansen blijven daarom groot Twee Amsterdammers zijn in de nacht van zaterdag op zondag bij bin nenbranden om het leven gekomen. Een van hen. de 58-jarige emballenr L. N Barbierïe. is gestikt door de rook van een brandje, ontstaan rondom de kachel in zlin zitkamer op de zolder verdieping van een pension aan de Re guliersdwarsstraat. De embalieur werd dood op bed gevonden. Waarschijnlijk is de brand veroorzaakt door de stormwind, die de kachel heeft aangewakkerd, waar bij door uitvallend vuur de vloer moet hebben vlamgevat. Zeven mensen die ook op de zolderverdie ping woonden, zijn eiders onderdak gebracht. Het tweede slachtoffer was een al leen wonende man van 86, G. A. Geek. Hij hoonde aan de Albert Cuypstraat en was, in een stoei bij een elektrisch kacheltje zittend, in slaap gevallen. Een poot van de stoel verkoolde door de straling van de kachel en brak. De stoel viel om en even later moeten de kleren van de oude man en de vloer van de kamer zijn gaan smeulen. Toen het vuur zondagmorgen om vijf uur werd ontdekt, was er een grool gat in de vloer gebrand, waardoor de bonen van de toen ai bewusteloze man hingen. Tijdens het vervoer naar het 'Vilhelmina-gasthuis is hy aan zün brandwonden overleden Een vrij krachtige brand die zater- 'agmiddag in een confectiebedrijf in ie Zwanenburgstraat in de hoofdstad heeft gewoed, beert geen slachtoffers geëist. oo de bovenste verdieping van het ge bouw en even na vijven was de met groot materieel uitgerukte brandweer het vuur meester. Intussen was de 20 meter lange vierde verdieping van het perceel al finaal uitgebrand. Ernstige waterschade liepen de daar onder gelegen etages en de buizen aan de overkant op; die huizen werden na melijk door de brandweer met een wa terkanon bespoten, opdat de vlammen in de smalle straat niet zouden over slaan. Enkele honderden japonnen zijn ver loren gegaan. De oorzaak van de brand is onbekend. In het proces te Yassiada is zaterdag de doodstraf geëist tegen ex-president Bayar van Turkije en voor de twee de keer tegen ex-premier Menderes, destijds leider van de Turkse oppositie, wegens poging tot moord op Inönü, Op 4 mei 1959 werd een door Bayar en Menderes opgestookte menigte in beweging gebracht tegen Inönil, die te Topkapi, nabij Is tan boel, een rede- voering hield, aldus de aanklacht. Ook zouaen Menderes en Bayar een belang- ruk aandeel hebben gehad in onlusten te Cannakaïe en Geyikli, waar auto's van leden van de oppositiepartij ver meid werden en leden van deze partij door aanhangers van de democratische 'lartij mishandeld werden. Dif is de tweede maal deze week dat de doodstraf werd geëist tegen Vlonderes. s Bovendien lopen Menderes en Bavar nog de kans de doodstraf tegen zich te horen eisen op beschuldiging de Turkse grondwet afgeschaft, te hebben gedurende hun 10 jaar lange bewind,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1