Goede dag voor Amerika Ben I Drietal dorpen aan Maas gedeeltelijk onder water on aan JSog veel vraa rondom Santa Maria Per parachute naar de „Santa Maria" Vandaag: RAI-bijlage ff aakzaam blijven Nieuwe R.A.I. Kunstmaan i juiste baan ïl Santa MaHu naar Recife Na scheuring in Mapai-partij Giftige gaswolk bedreigde stad in Y.S. in wording Overleg met V.S. geen succes De Bilt: onstandvastig weer LAATSTE asm v> Rivier stijgt snel V.U. herdenkt prof. dr. G. Ch. Aalders Gaat politie naam van gemeente op de borst dragen? SCHEP NOG STEEDS OP ZEE Mijnwerker wacht op zijn verloofde uit JAPAN Grootmoeder redt kleinzoon uit brandende kamer Bonn helpt Djakarta r r r nieuwe WOENSDAG 1 FEBRUARI 1961 A TWINTIGSTE JAARGANG No. 4H22 Directeur: H. DE RUIG Am im Hoofdredacteur- Ur J A H 1 h Hu» 1 s*- 'W Beslissend Schild Plastic huls Nieuwe BB-sticlitiins:? na 11 jaar schrijven Garanties Weigering Ppiic aï avans -■mmrnmm jV/T ORG ENOCHTEN D opent prins Bernhard het nieuwe RAI-tentoonstellings- gebouw in Amsterdam, dat zijn bestaan begint met de grootste expositie van per sonenauto's ooit in Neder land gehouden. Aan dat ge bouw, maar meer nog aan de auto's, is een speciale bij lage gewijd, die men achter in dit nummer aantreft. Rotterdam! Witte ae Wlthstraat 25. Telef. 1S5700 (6 1.1, Postbus 1112. Postgiro No. 424519. Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 uur. Zaterdags 1718 uur. Telefoon 115700. Il-Gravenhage: Huygenspiein 1. Telefoon 183467 (3 lilnen). Postbus 1091. Postgiro No, 424867. Klachtendienst 18.30—19.30. Telefoon 362569. Spuiweg 132. Telef. 4570. Aleidastraat 23 Telef. 65431. Dordrecht; Schiedam; Abonnementsprijs 61 cent per week, ƒ2.65 per maand, ƒ7.90 per kwartaal. Losse nummer* 15 cent, Verschijnt dagelijk^ j (Geldig tot donderdagavond) LATER NIEUWE DEPRESSIE Aanvankelijk opklaringen, tot overwegend matig af nemende en naar zuid krimpende wind. Later toenemen de bewolking, gevolgd door regen en tot krachtig of stormachtig toenemende wind tussen zuid en zuidweot. Iets lagere temperaturen, voornamelijk in de naöiit en ochtend. Morgen; zon op; 8.20 Maan op; lb.30 onder: 17.29 onder; 8.55 HET is wel duidelijk dat de laatste maanden van Indonesische zijde een jenuwenoorlog inzake Nieuw-Guinea wordt gevoerd. Er worden aan het adres van Neder land allerlei beschuldigingen en ver dachtmakingen geuit. Daarbij is de toon geer agressief. Deze systematische actie is vooral op hoge toeren gaan draaien na de misluk king van de bemiddelingspoging van de premier der Maleise Federatie, Tengkoe Abdoel Rahman, Nederland stelt alles in het werk om zo spoedig mogelijk het doel van de Nieuw- Guinea politiek, n.l. het verlenen van gelfbeschikkingsrecht aan de Papoea's, te effectueren. Een belangrijke stap in deze richting is de installatie van de Nieuw Guinearaad, welke in het begin van april zal plaats vinden. Het is niet onwaarschijnlijk te achten dat de geïntensiveerde Indonesische cam pagne met deze ontwikkeling nauw ver band houdt. Vorige week is van gezaghebbende zij de verklaard, dat een grootscheepse mi litaire actie van Indonesië op korte ter mijn niet te verwachten valt. Dat neemt intussen niet weg, dat door middel van infiltraties de onrust in dit deel van de wereld kan worden aangewakkerd en dat hieruit politieke munt kan worden gesla- «en- Reeds in de loop van het vorig jaar heeft ons land aan de secretaris-gene raal der Verenigde Naties gevraagd waarnemers naar Nieuw-Guinea te zen den, Daarop is toen een negatief ant woord ontvangen. Na de mislukking van de bemiddelings poging van de Maleise premier is het verzoek in het begin van dit jaar nog eens met grote nadruk herhaald. Het begint er op te lijken, dat de secretaris generaal nu niet meer zo afwijzend Staattegenover dat verzoek. De laatste berichten wijzen er althans op dat het ,3rzoek in overweging is genomen. Voor Nederland is het van het groot ste belang rustig.cn zelfverzekerd voort te gaan met de effectuering van de zelf- feschikking" en daarnaast de grootste waakzaamheid te betrachten. Door mid del van een intensieve voorlichting in het buitenland moet voorts zo krachtig mogelijk stelling genomen worden tegen al het fraais, dat momenteel de Indo nesische propagandamolen als aan de lopende band verlaat. Dit is en bljjft op international niveau een moeizame aangelegenheid, want men interesseert zich buiten onze grenzen nog maar nauwelijks voor dit probleem. Er zijn Immers elders al zorgen genoeg. Alles wijst er op, dat ook onze rege ring de laatste tijd doelbewust de voor lichting in het buitenland intensiveert. Zij blijft in elk geval het antwoord op de Indonesische verdachtmakingen niet schuldig. Moge deze voorlichting het effect op leveren dat zij ermee beoogt. MORGEN opent Z.K.H. prins Bernhard ■'het nieuwe RAI-complex aan het Europaplein in Amsterdam. Deze monumentale en hyper-moderne tentoonstellingshallen vormen een toon beeld van ondernemingsgeest en weer spreken in hun indrukwekkende presen tatie elke schijn van passiviteit. Niet al leen de totstandkoming van dit complex la een bewijs van Amsterdamse levens kracht. De uitgebreide havenwerken in het westen en de onverminderde groei Van de tuinsteden zijn even zovele te kenen van hoofdstedelijke spankracht. De nieuwe RAI is nationaal en inter nationaal van betekenis. Zij betekent een belangrijk winstpunt voor Amsterdam, dat in de onmiddellijke nabijheid van de expositiehallen een royaal congresge bouw laat verrijzen. Men mag het bestuur van de RAI een woord van grote lof niet onthouden. Zjjn activiteit zij mede een stimulans voor de hoofdstad om met noeste vlijt te blijven arbeiden aan uitbreidingen en vernieuwingen, het grootste industriële centrum van Nederland waardig. Aap veilig terug: na ruimtevlucht Vóór de vlucht naar grote hoogten werd - de Amerikaanse -chimpansee in zijn kabine nog eens helemaal gecon- De Ver. Staten hebben gisteren weer enkele opmerkelijke raket successen geboekt. Een chimpan see overleefde een ruimtevlucht in een Redstone-raket. Het dier werd in goede welstand in zijn cabine in zee aangetroffen. Kort daarna werd te Point Arguello in Californië met succes een zoge naamde „waakhond"-satelliet ge lanceerd, bedoeld voor waarne ming uit de lucht. De kunstmaan, de „Samos-S" kwam in de bere kende baan om dc aarde. De satel liet heeft zeer gevoelig fotogra fisch materiaal aan boord. Het derde succes dat Ameri kaanse raketdeslumdigen boekten betrof d.e geslaagde lancering van de eerste tactische „Bomare"-B onderscheppingsraket. Overeen komstig het plan passeerde de raket rakelings een andere raket, de „Regulus 11", die met een snelheid van 1.320 km per uur op een hoogte van bijna elf kilo meter over het proefterrein bij de luchtbasis Elgin in Florida vloog. Vi-er uur nadat de chimpansee van de raketbasis Cape Canaveral in de Redstone-raket was weggeschoten, pi'kte een Amerikaanse torpedoboot- jager de ruimtecapsule met het dier ongeveer 350 kilometer ten noord oosten van de Grote Bahama-eilanden op. Toen het dier, dat naar de naam troleerd. De aap is er een van de zes, ,,H^ luistert door een veearts werd die door Amerika speciaal voor dit onderzoAb s^udde het de arts on-, ji middellijk de hand. Uit een onderzoeik doel ztfn opgeleid. bicek. dat „Ham" van de vlucht geen nadelige gevolgen heeft ondervonden. De ruimtecapsule kwam 200 kilo meter verder terecht dan was berekend. Vermoedelijk heeft een van de ver snel! ingsraket ten niet goed gewerkt i n 1 Bij het ter perse gaan van deze editie werd vernomen, dat dc Santa Maria" vanmiddag naar de Braziliaanse haven Recife zal gaan om de passagiers aan land tc zetten. De mededeling Is af komstig van de Amerikaanse marine. (Van een onzer verslaggevers) Door het smelten van de sneeuw In het bovenstroomse gebied en de ern stige regenval is het water van de Maas sterk gestegen. Binnen, een et maal steeg het waterpeil drie meter, waardoor de Maas te Maastricht thans een topstand heeft bereikt. In de to mende 24 uur wordt nog een verdere was verwacht. Nadat de overlaat van Itteren gis teravond in werking was gesteld, zijn de Maasdorpen Borgharen, Itteren en. Bunde gedeeltelijk onder water ge lopen. De verbindingen tussen dé Maasdorpen onderling en die tussen Borgharen en Maastricht zijn verbro ken, doordat het water op de wegen één tot anderhalve meter hoog staat. De Rijkswaterstaat verwacht echter niet, dat de snelle was van de Maafl catastrofaal zal worden. Koning ISoudewün cn koningin Fa- biolu van België hebben in Brussel de jaarlijkse gala-avond van de Verenig de Algemene Belgische Pers bijge woond. Een van de jongste medespe- lendeu in Mozart's opera „De tover fluit", die deze avond opgevoerd werd. maakte zijn opwachting bij het koninklijke paar. David Ben Goerion heeft gisteravond president Ben-Zwi zijn ontslag ais pre. mier aangeboden. De 74-jarige Ben Goerion, sinds 1948 in functie, treedt af in verband met de affaire-Lavon. en de scheuring welke hierdoor is ontstaan in de Mapai-partij. Dc Mapai heeft geweigerd in te gaan op de eis van Ben Goerion dat een nieuw onderzoek moest worden inge steld naar het optreden van Lavon als Israëlisch minister van Defensie en dat hij ontslagen moest worden uit zijn hui. dige functie van secretaris-generaal van de Israëlische federatie van vak verenigingen. Davon zou als minister van Defensie een zeer belangrijke, maar nimmer openbaar gemaakt fout hebben begaan op het gebied van de Israëlische vei- l!?Men verwachtte, dat het Israëlische kabinet vandaag in zijn geheel zou aftreden. In het gebouw van de Vrije Univer siteit te Amsterdam beeft men gister morgen prof. dr. G. Ch. Aalders, oud- hoogleraar dezer universiteit, die maandag op tachtigjarige leeftijd over leed, herdacht. Tijdens deze plechtigheid sprak prof. dr. F. W. Grosheide, oud-hoogieraar. persoonlijke woorden ter nagedachte- hls van prof. Aalders; vervolgens gaf Prof. dr. W. H. Gispen, hoogleraar in de exegese van het Oude Testament ®en herdenkingseollege. De herdenkingsplechtigheid were bijgewoond door de bijna voltallige theologische faculteit en door vele studenten. Een groene wolk van chloorgas heeft zich dinsdag in een streek in het zuid oosten van de Amerikaanse staat Loui- si&na verspreid, nadat een tankwagen van een ontspoorde goederentrein was opengescheurd. Een baby kwam om het leven. Bijna vijftig mensen verkeren in een ernstige toestand. Een aantal die- ren vond de dood. De politie evacueerde 400 schoolkin deren uit een gebouw op 600 meter van een goederentrein die chemische stoffen in nabije greppels loste. Het gas spoot omhoog uit de met chloor Sevulde greppels en vormde een grote wolk. Een kille bries dreef de wolk naar het Noordwesten van de stad Morganza, op 8 kilometer afstand. Politiemannen en brandweerlieden moesten gasmaskers opzetten om het terrein waar de tankwagen stond te kunnen betreden. De lancering van de chimpansee was een beslissende proef als voorloper van het plan een mens dezelfde reis te laten maken, aldus deskundigen. Zes van de zeven mannen, die kans maken Amerika's eerste menselijke ruimte vaarder te worden, woonden de lan cering op Cape Canaveral bij. Drie speciale raketten brachten de cabine, nadat het hoogtepunt was ge passeerd, naar de aarde terug. Een speciaal beryllium-schild absorbeerde de meeste wrijvingshitte bij de terug keer in de lichtere luchtlagen. Op on- geveer 6800 meter hoogte opende zich een parachute die de val afremde en op ongeveer 3300 meter -ging de groot ste parachute open.' Een speciale zak van plastic verzachtte de aanraking met het water. Daarop trad een appa ratuur in werking, waardoor licht stralen en radiosignalen werden uit gezonden en een kleurstof verspreidde zich over het water ter vergemakke lijking van de opsporing. Minister Korthals werkt aan een wijziging van het Wegenverkeers reglement, om het aanwijzen van „speelstraten" mogelijk te maken. Door deze wijziging .moet .het voor wègbehèera-ers mogelijk worden, voor de jeugd bininen.de bebouwde kommen gelegen wegen gesloten te verklaren voor diverse categorieën weggebrui kers. Dit deelt minister Toxopeus aan de Eerste Kamer mee. (Van onze parlementsredactie) Het is niet onmogelijk, dat de po litiemannen straks de naam van de gemeente waarin zij werken op de borst gaan dragen. De uniformcommissie geeft blijkens de Memorie van Antwoord van mi nister Toxopeus aan de Eerste Kamer de voorkeur aan het aanbrengen van de naam der gemeente op de politie- uniform. Zij vindt dit een betere aan duiding dan het gemeentewapen, dat zich er niet altijd toe leent op het uniform te worden aangebracht. De chimpansee droeg een nylonpak en zat vastgebonden in een coconvor- mige plastic huls, die aan de vloer van de capsule was vastgemaakt. Voor zijn gezicht had hij een doorzichtige hel dere plastic plaat, zodat hij kon zien, wat er om hem heen gebeurde. Alleen zijn kop en zijn armen kon den zich vry bewegen. Aan zijn li chaam waren elektronische apparaten verbonden om zijn hartslag, lichaams temperatuur, ademhaling en handelin gen op te tekenen. Het dier, dat zorgvuldig opgeleid werd, moest tijdens de reis van 16 mi nuten aan verscheidene hefbomen trekken om zijn reacties op de lance ring, de vijf minuten van gewichtloos heid en het weer binnenkomen van de atmosfeer aan te tonen. (Van onze parlementsred-actie) Nu de Stichting Bescherming Bevol king per 1 februari zal worden opge heven, overweegt minister Toxopeus een nieuwe stichting tot bevordering van de bescherming van de bevolking op te richten. Dit instituut moet wor den aangepast aan de veranderingen op het terrein van de zelfbescherming. De bewindsman heeft dit de Eerste Kamer meegedeeld in een Memorie van Antwoord. V HET was vanmorgen nog onduidelijk wat er met het Portugese, passa giersschip „Santa Maria" zal gaan ge beuren, nu in Brazilië een man aan het bewind is gekomen die waarschijnlijk de rebellen van kapitein Galvao' gnn- stig is gezind. Volgens sommige berich ten heeft Galvao de verzekering" ge kregen, dat de „Santa Maria" dé haven van Recife mag binnenlopen om de passagiers aan land te zetten, maar in andere berichten werd gezegd, dat de nieuwe Braziliaanse president Quadros zijn standpunt ten aanzien van de „Santa Maria" nog niet definitief heeft bepaald. Hij zou nog overleg, plegen met zijn minister van Buitenlandse Za ken. In ieder geval waren er vanmorgen nog geen aanwijzingen, dat de „Santa Maria" op weg is naar een haven. Het schip nam nog ongeveer dezelfde po sitie in als gisteren en lag ongeveer 50 kilometer uit de kust. Galvao zou van het bewind-Quadros bepaalde garanties willen hebben, al vorens de passagiers in een haven aan land te zetten. Volgens berichten die vanmorgen uit Recife binnenkwamen liggen Braziliaanse marine-eenheden klaar om de passagiers in de interna tionale wateren voor de Braziliaanse kust van de „Santa Maria" af te halen, indien Galvao van plan zou zijn geen haven aan te doen. Volgens de Portugese oppositieleider generaal Delgado, die in Brazilië ver blijft, zal Galvao niet toestaan dat de uit ongeveer 300 koppen bestaande be manning van de „Santa Maria" van boord gaat. De zeventig rebellen aan boord zouden niet in staat zijn het schip in de vaart te houden. Het gesprek dat de Amerikaanse schout-bij-nacht Smith gisteren aan boord van de „Santa Maria" heeft ge had met kapitein Galvao is geen succes geweest. De schout-bij-nacht verklaar de dat de kwestie van de ontscheping van de passagiers „nog niet zo defini tief is geregeld als de betrokkenen graag zouden willen." Galvao wilde namelijk niet praten over de wijze waarop de passagiers van boord ge haald zouden moeten worden wanneer het onmogelijk zou blijken Recife aan te doen. Verwacht werd dat Smith van daag een nieuwe ontmoeting met Gal- (Van een onzer verslaggevers) In Rotterdam heeft vanmorgen de eerste openbare aanbesteding plaats gevonden van de metrobouw. Aanbe steed werd: het ..laken in gewapend beton van het metrostation Seinehaven in de Schiedamsedijk. De Oostenrijkse politie heelt de 49- jarige voormalige SS-officier Höfle aangehouden wegens medeplichtigheid aan de „oplossing van het joodse vraagstuk" in Polen onder liet bewind van de nazi's. Höfle zal moord ten iaste worden, gelegd. JfEN actieve depressie is over de Noordzee in oostelijke richting ge trokken* Ke deed in de nanacht en ochtend de wind in ons land belang- rijk toenemen. De depressie wordt ge volgd door een rug van hoge lucht druk, die via de Britse eilanden na derbij komt. Vcnvacht wordt dat deze rug de ko mende nacht Nederland zal voorbij trekken met opklaringen. Vervolgens bevindt er zich op de oceaan een nieuwe depressie, die haar invloed uit breidt in de richting van West-Europa. In verband daarmee houdt het wisse!- Terwijl de Portugese kapitein Galvao en de Amerikaanse schout-hij-nacht Smith gisteren op de „Santa Maria" in "conferen tie waren, sprongen twee Franse fotografen boven het schip met parachutes uit een vliegtuig. Ze vielen beiden In zee, maar één van hen wist aan boord te klau teren. De andere werd opgepikt door de Amerikaanse torpedo- bóotjager '„Gearing", zeer tot zijn ongenoegen. „Ik heb mijn leven gewaagd om op de „Santa Maria" te komen en niet op deze torpedobootjager", zei .hij boos. vao aan boord van de „Santa Maria1 zou hebben. De chef van het kabinet van premier Salazar heeft verklaard dat Portugal niet van plan is uitlevering van Galvao en zijn aanhangers te vragen, indien bevriende landen zelf de berechting op zich wiUen nemen. (Van een onzer verslaggevers) De 72-jar!ge mevrouw Pais te Tijburg heeft gistermiddag haar tweejarige kleinzoon op kordate wijze gered, toen het kamertje, waarin het kind sliep, een prooi van het vuur dreig de te worden. De kinderslaapkamer maakte deel uit van het magazijn van een wijnhan del, dat boven de woning van de familie Pais ligt en waarin brand was uitgebroken. De grootmoeder sloeg geen acht op de geweldige rookwolken, die het bijna onmogelijk maakten langs de trap naar boven te gaan, haalde het jon getje uit bed en rende ongedeerd met het kind de straat op. Ondanks het feit, dat de brandweer met groot materieel was uitgerukt, brandde het magazijn en de boven verdieping van de woning van de familie Pais uit. (Van. onze correspondent.) Vol ongeduld telt de. 23-jarige mijnwerker Louis Sademakets uit het. Limburgse dorpje GeuUe de dagen af, «He- hem nog scheiden van het ogenblik "waarop hy zijn toekomstige vrouw, die hij elf jaar geleden leerde kennen zal ontmoeten. Hoewel Louis en zijn geliefde. Sie Klo Nio, die de Chinese nationaliteit bezit, en on derwijzeres in Semarang geweest Is in de loop dor jaren al him geheimen per brief aan elkaar hebben verteld, hebben ze elkaar nog nooit in levenden lijve ge zien. Sinds Sie Klo Nio enige jaren geleden de brief, waarin Louis haar verzocht zijn vrouw te worden, bevestigend beant woordde. was het enige doel van de jonge lui, zo spoedig mogelijk bij elkaar te komen. De moeilijkheden die daardoor moesten wor den overwonnen, waren bijzondergroot. Ons kind wilde de toekomstige echtge note van de ondernemende mijnwerker geen visum geven. Het plan, om samen naar Australië te emigreren, viel even eens in duigen, daar Australië géén kleurlingen toelaat. De moeilijkheden zullen nu spoedig tot het verleden behoren. De verloofde van Louis bevindt zich op dit ogenblik in volle zee aan boord van het Duitse nu. „Essen". Dit schip, dat Hamburg tot einddoel heeft, zal volgende week Ant werpen of Rotterdam aandoen. In een van deze steden zal dan de lang verwachte ontmoeting plaatsvinden. Op een vroegtijdige huwelijksreis zal Louis dan met Sie meevaren naar Hamburg. Bij de Nederlandse ambassade in Bonn hoopt hij dan een visum te krijgen voor Sie Kio Nio. In Geulie zal de bruiloft warden gevierd. De vierjarige Veronica Meulen- dijk te Horst (L.) is, toen zij plotse ling de weg overstak, gegrepen door een personenauto en op slag gedood. West-Duitsland heeft bij monde van de thans in Djakarta verblijvende minister von Merkatz Indonesië „broe derlijke hulp" aangeboden. West- Duitsland zal zijn wetenschappelijke en technologische ervaring, alsmede zijn economische hulpbronnen ter be schikking van Indonesië stellen, aldus valliga weer aan, waarbij morgen op i von Merkatz, die aan het hoofd staat de dag dc regenkansen weer groter van een regeringsdelegatie ter bevor- iL'orden. terwijl bovendien de wind zal dering van de bestaande handels- en toenemen. j culturele betrekkingen tussen Dja- 'karta en Bonn. Si-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1