Prikkel Passagiers èn bemanni van Rebellenleider geeft zich gewonnen Johnny (5) reisde aiiéén op de „Santa Maria" Amerika wil kwestie Kongo opnieuw bezien SNELSTE straalvliegtuig voor passagiers Werknemersdie in 56 ontsiag namenkrijgen nu samen 10.000 ROOftïCEE Schilder zag eigen werk onder valse naam bij kunsthandelaar hangen De Bilt: weer een depressie 55 Schip terug naar Portugal! Nog geen standpunt in V.-raad bepaald Eén moeilijkheid: hoe hen te vinden? Missievliegtuig j e neergestort op Nieuw-Guinea Restaurateur door politie gepakt Nederlanders komen vanavond (10 uur) op Schiphol aan Akkoord Borgward en stad Bremen Vermiste vrouw dood in bos gevonden VRIJBAG 3 FEBRUARI 1961 J Directeur: B. DB KU1G TWINTIGSTE JAARGANG No. 4824 "V V Hoofdredacteur L)r J A H J S BKtliNh Sl.UT Alle 588 passagiers onder wie 44 Nederlanders zijn aan land gegaan. Ook alle 360 bemanningsleden van de „Santa Maria" hebben het schip verlaten. Rebellenkapitein Galvao heeft intussen zijn nederlaag zo goed als toegegeven. „Het zou dwaasheid zijn uit te varen om met dit ongewapende schip de strijd aan te binden met de marine-eenheden, die tegen ons zijn samengebracht", zo verklaarde hij zichtbaar teleurgesteld op een persconferentie. Verwacht werd, dat Galvao in de loop van de dag het schip persoonlijk aan de Bra ziliaanse autoriteiten zou overdragen. De hoop die hij had, om na de ontscheping opnieuw uit te varen, werd de bodem ingeslagen, doordat ook de bemanningsleden van de „Santa Maria" het schip verlieten. Zonder hun steun, konden Galvao en zijn mannen het niet stellen. Bovendien kreeg Galvao van de Brazilianen geen toestem ming de sterk geslonken voedsel- en brandstofvoorraden aan te vullen. IV Lafaards Correct Nieuwe weg" Sleepboten Spanjaarden A. Aangehouden Zeer gewild Al eerder 't Muis Groeueveld Botterdam? Wltta de WSthstraat 25. Telef. 115700 1 Postbu» 1112. Postgiro No 421519. Klachtendienst abonnementen 18.3019 30 uur Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700. (l-Gravenhage: Huygensplein 1. Telefoon 183467 (3 lijnen) Postbus 1091 Postgiro No. 424867. Klachtendienst 18.30ia.30, Telefoon. 362569 Dordrecht? Spulweg 132. Telef. 4670. Schiedam: Aleldastraat 23 Telef. 65431. Abonnementsprijs 61 tent per week. ƒ2.65 per maand 7.90 per kwartaal. Lotse nummer» 15 cent, Verschijnt dagelUkd IhtrUA* (Geldig tot zaterdagavond) LATER MEER WIND Vannacht zwakke wind, plaatselijk mist cn in hei binnenland lichte vorst. Morgen overdag half tot zwaar bewolkt met later enige regen. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind en ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 8.16 Maan op: 21.39 onder: 17.33 onder: 9.44 DE ontwikkeling van de bedrijfspen sioenfondsen blijft bevredigend ver lopen. Elk jaar komen er nieuwe fond gen bij. Dit betekent dat voor steeds jneer werknemers bedrijfstaksgewijzc pensioenvoorzieningen worden getroffen boven de uitkering welke op «5-jarige leeftijd volgens de Algemene Ouderdoms wet wordt verkregen. Er zijn thans in ons land al meer dan «0 bedrijfspensioenfondsen. Dit betekent tegelijkertijd, dat er een aantal bedrijfs takken op dit gebied tot de achterblijvers gaan behoren. En dat achterblijven ver oorzaakt weer een onbehaaglijk gevoel bil degenen die in de betrokken bedrijfs takken werkzaam zijn. Zij gaan het als een pijnlijk tekort in de arbeidsvoor waarden ervaren dat er geen aanvullen- da pensioenvoorzieningen worden getrof fen. De vraag is nu of het langzamerhand geen tijd wordt, dat er voor de achterge bleven bedrijfstakken één algemeen be drijfspensioenfonds moet worden ge sticht. Het initiatief tot zo'n soort „rest- fonda" zou dan door de overheid geno men moeten worden. In de memorie van antwoord op de begroting van Sociale Zaken reageert de minister van Sociale Zaken op een desbetreffende vraag afwijzend. Volgens de bewindsman zijn de be drijfspensioenfondsen gebaseerd op de gedachte van het zelf doen der bedrgfs- takken. De wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds fe bedoeld om als de meerderheid in een bedrijfstak een bedrijfspensioen-regeüng wil invoeren, door middel van verplicht stelling dék de minderheid erbij te be trekken. Indien echter in bepaalde bedrijfstak ken geen enkel initiatief wordt ontwik keld, kan moeilijk van de overheid wor den verwacht dat zij nu het initiatief zal nemen om orde op zaken te stellen. Wij kunnen dit- betoog van de bewinds man in het algemeen onderschrijven. Nu het aantal bedrijfspensioenfondsen nog voortdurend toeneemt is het be paald ongewenst deze ontwikkeling van overheidswege te gaan doorkruisen. In tegendeel, dit proees moet men de vrije kop laten. Er zal echter ongetwijfeld een ogen- Slik aanbreken, waarop de ontwikkeling niet verder meer doorzet en dat be paalde bedrijfstakken in gebreke blij ven initiatieven te ontwikkelen. Wat moet er dan gebeuren? Wij bunnen ons voorstellen dat in dat geval er voor de overheid aanleiding kan zijn stimulerend te gaan optreden met betrekking tot het prikkelen van de zelfwerkzaamheid in de achtergebleven bedrijfstakken. Zo'n prikkel sou bv. kun nen zijn dat met ingang van- een be paalde datum de instelling van bedrijfs pensioenfondsen verplicht wordt gesteld. Door de zelfwerkzaamheid op deze wijze aan te wakkeren wordt dan tege lijkertijd voorkomen dat vanuit be paalde sectoren van het bedrijfsleven WÜvende druk wordt uitgeoefend op de overheid om de uitkering volgens de A.O.W. omhoog te schroeven. Een dergelijke druk en aanleunen tegen de overheid is ongewenst, omdat de ;A.O.W. van het begin af aan is opge zet als een bodemvoorziening, waarop het bedrijfsleven zélf kan voortbou wen. Concluderende lijkt het ons van be lang dat men daar, waar nog niets ge beurde, alsnog het principe van de zelf verantwoordelijkheid en de zelfwerk zaamheid tot gelding gaat brengen. Dat bevordert een samenleving, die gezond functioneert. BRAZILIË LEGT BESLAG OP DE „SANTA MARIA" HET Portugese passagiersschip „Santa Maria" is in de haven van Recife in beslag genomen door de Braziliaanse autoriteiten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte vanmorgen bekend, dat Braziliaanse strijdkrachten heer en meester zijn op het schip en dat overeenkomstig het internationale recht een besluit over de „Santa Maria" zal worden genomen. Verwacht wordt, dat Brazilië het schip aan de Portugese rederij zal teruggeven. Vanmorgen waren behalve Galvao nog slechts 24 rebellen aan boord van de „Santa Maria" ongeveer vijftig Braziliaanse mariniers bewaakten het grote lijnschip. Zij waren gisteravond aan boord gekomen om er op toe te zien, dat elk lid van de bemanning in -vrijheid zou kannen beslissen, of hij zich hij de opstandelingen van kapitein Galvao wilde voegen of het schip wilde verlaten. Verwacht wordt, dat Galvao en zijn mannen politiek asiel zullen vragen in Brazilië. Een dergelijk verzoek was echter vanmorgen nog niet ingediend. President Quadros heeft enkele dagen geleden reeds verklaard, dat hij een dergelijk verzoek zal inwilligen. Gal vao zei gisteren, dat hij ten slotte be sloten had Recife binnen te lopen, om het leven van een zieke aan boord te redden, die maar tien procent kans had er het leven af te brengen. „Daar aan hebben wij onze strategische oog merken opgeofferd", aidus de 65-jarige rebellenleider. - Galvao verklaarde „zeer teleurge steld te zijn over de bemanning van de „Santa Maria". Hij noemde de man nen „lafaards". Het doel van de actie op de „Santa Maria" was geweest de aandacht van de wereld te vestigen op de dictaturen in Portugal en Spanje, aldus Galvao. De hele bemanning van de „Santa Maria" had gisteren besloten, liever te sterven dan zich bij de rebellen te voegen. Zij waren aanvankelijk van plan geweest het schip op de rebellen te heroveren, maar Gaivao had ver klaard het schip te zulten vernietigen, daar hij de beschikking had over 300 kilo springstof. Uit de 'verhalen van de passagiers op de „Santa Maria" valt op te maken, dat de rebellen zich over het alge meen vrij correct hebben gedragen. Wei was vooral de laatste dagen de stemming aan boord gespannen. In de (Van een onzer verslaggevers) EEN zeer avontuurlijke reis heeft de 5-jarige Johnny Boesveld; achter de rus: zijn vader zette hem in Curasao op de „Santa Maria": alleen, want Johnny is een pittig kereltje en de „nurses" van het schip zou den uitstekend op hem passen. Maar ja, wat heb je als vijfjarige in te brengen als grote mensen om politieke redenen het hele, mooie, grote schip waarop je zo fijn vaart, roven. Zo moest de moeder van Johnny, die in Hilversum woont en omroepster is bij radio „Ve ronica", nog erg lang (en erg ongerust) wachten op haar zoontje. Maar vanavond komt hij aan op Schiphol. Dan zal het aan de Vaartweg te Hilversum wel feest zijn. Alleen: of Johnny veel te vertellen ral hebben? Mis schien is het voor hem alleen maar een heerlijk lange zeereis geweest en daarna nog een tocht met een vliegtuig ook. Want als vijfjarige begrijp je niet veel van wat grote mensen doen. De afgevaardigden van de elf lan den in de Veiligheidsraad gaan over leg met hun regeringen plegen over de laatste ontwikkeling in Kongo. Als de bespreking dinsdag a.s. wordt her vat, hopen de Afrikaanse en Aziatische afgevaardigden de Raad een resolutie te kunnen voorleggen over Kongo, waarin waarschijnlijk de vrijlating van ex-premier Loemoemba, bijeen- roeping van het Kongolese parlement en terugtrekking van de Belgische troepen zal worden gevraagd, fiicze eisen zijn al eerder door de Raad ver- Worpen. In de vergadering van gisteren heef. 'de Russische afgevaardigde Zorin hef 'besluit van de nieuwe Amerikaanse regering om het standpunt ten aan-, zien van Kongo opnieuw te bezien, toe gejuicht. Hij beschuldigde België van agressie, maar oefende in dit verband geen directe kritiek meer op Amerika, Engeland en Frankrijk. Zorin is van mening, dat Hammarskjoeld en de op perbevelhebber van de V.N.-troepen in Kongo zich niet houden aan de be sluiten van de volkerenorganisatie en daardoor haar prestige schaden. Tegen Stevenson, de Amerikaanse afgevaardigde in de Raad, zei Zorin: „Wij wachten op een antwoord van de nieuwe afgevaardigde van de V.S. op de vraag of hij bereid is met ons de nieuwe weg te volgen," Stevenson antwoordde niet. Naar verluidt zal hij later spreken, wel licht na een kabinetszitting in Wash ington, waarin de kwestie-Kongo aan de orde komt. Zorin richtte zijn geschut op België en de persoon van Hammarskjoeld. Hij zei dat de secretaris-generaal een toestand had geschapen, waarin enke le regeringen niet langer verantwoor delijkheid willen dragen voor de ont wikkelingen in Kongo. Zorin's verklaring volgde op de rede van de Indische gedelegeerde, die een beroep had gedaan op de grote vve- reldmogendheden om gezamenlijk een oplossing te zoeken voor de crisistoe stand in Kongo. De Amerikaanse ge delegeerde Stevenson zei bij het ver laten van de zaal: „Het spijt me, dat nacht van woensdag op donderdag wa ren enkele bemanningsleden slaags geraakt met de rebellen. Er waren he vige slagen gewisseld en een der be manningsleden was door een glazen deur gegooid. De laatste dagen waren voedsel en drinkwater gerantsoeneerd. Doordat de luchtverversingsinstallatie uitviel, werd de temperatuur aan boord ondraaglijk. Toen het schip in het zicht van de haven van Recife bleef liggen, konden vooral veel vrouwelijke passagiers de spanning niet meer dragen. De pas sagiers vormden een comité om klach ten aan kapitein Galvao voor te leg gen. De opvarenden waren echter over het algemeen niet erg te spreken over het optreden van de rebellenkapitein. Men had echter lof voor een van de naaste medewerkers van Gaivao, een zich „professor Bello" noemende Span jaard. Na urenlange onderhandelingen voer de „Santa. Maria" gisteren tegen de avond naar de haven van Recife. Het schip ging op ongeveer 500 meter van de kade voor anker. De passagiers werden met sleepboten van boord ge haald. B(j het binnenvaren stonden de passagiers aan dek. Velen wuifden naar de duizenden op de kade samen gestroomde Brazilianen. Braziliaanse artsen, die aan boord van de „Santa Maria" gingen, bevonden dat een aan tal passagiers er minder goed aan toe waren. Nederlanders hadden evenwel geen klachten. de heer Zorin niet is ingegaan op het voorstel van de secretaris-generaal om alle Kongolese strijdkrachten uit het politieke leven van de republiek te verwijderen. Ik betreur ook zijn her haalde en ongerechtvaardigde aanval len op de secretaris-generaal". Voor de 3e maal in een maand heeft de speciale vertegenwoordiger van de V.N. in Kongo, de Indiër Dayal. de aanzegging gekregen van de Kongo- 'ese autoriteiten het land te verlaten De datum voor de Kongolese Ron de-tafelconferentie is nu vastgesteld op 15 februari. De commissie stelde tevens voor de conferentie in Kamina te houden in plaats van in Elizabeth stad. (Van onze luchtvaartredacteur), ALS eerste luchtvaartmaatschappij zullen de samenwerkende SAS en Swissair in september 's werelds snelste straalvliegtuig voor passa giers in gebruik nemen: de Coronado, die een kruissnelheid heeft van 1030 kilometer per uur en de geluidssnelheid bijzonder dicht nadert. De twee maatschappijen, die negen van deze machines gekocht hebben» zullen de Coronado inzetten op hun lijnen naar Zuid-Amerika, Zuïd- Afrlka en het Verre Oosten. Dit toestel biedt plaats aan 96 passagiers en kan 6200 km non-stop afleggen. (Advertentie) Mom rpofvlwe W| het hemat. loof nu direct nog een fles Roe» Vkm beien en U wapent zkb tegen volgende gavellen: Roosvlcea bevat immers méérvfc famine C dan welk ander product of welks andere vrucht ook™ en natuurlijke vitamine C! Bereid oitrozebotteis.Roosviceeiïlekker ook? gebruik het eens in melk, of in water als limonade. Eert bron van weerstand en dorst- iessend. Zorg er voortaan steeds voor een fles Roosvicee roze» bottehiroop in huis te hebben. Het geeft weerstand tegen griep en verkoudheid, Verfcriftfear to da {cmuMMoaltcn tEOHTC «WREKEN HX VRNCNDM1 De sleepboten brachten eerst de zieken aan land, die terstond naar hospitalen werden overgebracht. Hierna verlieten de anderen, het schip, onder wie een baby die op de „Santa Maria" geboren is en dan. ook door de ouders, Spaanse emigranten, naar het schip genoemd is. In het havengebied, dat dooi* troe pen is afgezet, stonden bussen die een deel van de passagiers naar de Por tugese Club in Recife brachten. De consuls van de V.S., Spanje, Portugal en Nederland stonden op de kade waar de passagiers aankwamen. Bui ten het havengebied stonden duizen den nieuwsgierigen opeengepakt. De ontscheping verliep zeer langzaam. In de Portugese Club hield men flinke voorraden zeep, boterhammen en karb maden gereed. Ook waren doktoren aanwezig, voor geval medi sche hulp nodig zou zijn. De president van de club, Cuelho, had de beschikbare ruimte afgeba kend voor de diverse nationalitei ten. Nog tijdens de ontscheping had Galvao een sloep naar de wal gezon den met een boodschap, die hij „de eerste proclamatie van de revolutio naire regering van Portugal" noemt. Hierin zei hij o.m.: „Het in beslag nemen van de „Santa Maria" was bedoeld om de aandacht van de wereld te vestigen op het dra ma in PortugalWij zijn er trots op, dat dictator Salazar niet onkwets baar is. Wij hebben hem geslagen en hem en zijn vloot belachelijk gemaakt voor de wereld." De Portugese gezagvoerder van de „Santa Maria", Maia, heeft te Recife verklaard, dat Galvao, nadat hij het schip in zijn macht had gekregen, heeft gezegd, dat de „Santa Maria" in be slag is genomen in naam van de Por tugese oppositieleider, generaal Delga- do, en dat in Spanje, Portugal en Ve nezuela revoluties zouden uitbreken. Het was aanvankelijk Galvao's be doeling naar Accra in Ghana (Afrika) te gaan. Het merendeel van de op standelingen waren Spanjaarden. Ver- scheidenen van hen hebben op Cuba in de gelederen van Fidel Castro ge streden. Het commando over het schip werd toevertrouwd ran de Spanjaard Souto Maior, maar Maia werd gedwongen zich te blijven belasten met de navi gatie. Maia zei Galvao onjuiste ge gevens te hebben verstrekt over de brandstofvoorraad. Verder had hij drinkwater onbruikbaar gemaakt en het schip zoveel mogelijk in zigzag- koers laten varen. De Coronado (prijs: achttien miljoen gulden) wordt gebouwd door de Convairfabrieken in Californië. Daar kwamen tijdens de oorlog de Liberators vandaan. De vier motoren van de Coronado steken een heel eind voor de vleu gels uit. In de lucht zal men het toestel hier gemakkelijk aan kunnen herkennen. De pjjlstelllng van de vleugels is scherper dan bil welk passagiersvliegtuig ook. Ze maken een hoek van 39 graden met de romp. De Coronado zal op een hoogte van tien kilometer vliegen, waar de geluidssnelheid 1105 km/uur bedraagt. De kruissnelheid van dit toestel ligt er dus nog maar 65 kilometer vandaan. Op de bovenkant van de vleugels zitten vier verdikkingen van weven meter lengte, die een eind achter de vleugels uitsteken. Deze verdikkingen dienen er voor de lucht stromingen, die met hogere snelheden dan van het geluid over de vleu gels glijden, te vertragen en zo te kanaliseren, dat ze niet tegen de romp van het vliegtuig aanbotsen. (Van een onzer verslaggevers) Aan de ongeveer zeventig voormalige werknemers van de failliet verklaarde commanditaire vennootschap „Tempo" te Soest zal in totaal nog een bedrag van minstens f 40.000 aan achterstallig loon betaald worden. Dit is bepaald bij vonnis van de Utrechtse rechtbank, waardoor een eind "is 'gekomen aan een slapend proces, dat de werknemer® tegen hun vroegere werkgeefster aanhan gig hadden gemaakt. Het bedrag omvat niet-betaald loon, vakantietoeslag, vakantiedagen en een schadeloosstelling over de opzegter mijn, benevens rente en wettelijke ver hoging. In september 1956 bleek de onderneming niet meer in staat de lonen en salarissen te betalen en het liet zich niet aanzien, dat dit te eniger tijd wel het geval zou zijn. Het zeven tig man sterke personeel nam derhalve op staande voet ontslag en zocht el ders werk. De reehter-commïssaris, die toezicht houdt op de afwikkeling van het fail lissement, weigerde op juridische ■gronden schadeloosstelling te erken nen zolang niet was bewezen, dat niet- betaling te wijten was aan schuld vain •de werkgeefster. De werknemers scha kelden hun vakorganisaties in en de drie metaalbedrijfsbonden maakten bij de kantonrechter te Amersfoort een civiele procedure aanhangig. De kantonrechter had de geëiste schadeloosstelling afgewezen. Nu het vonnis, na drie jaar proce deren, is gewezen, rest de Oir. Me- taalbedrijfsbond één moeilijkheid: hoe men m viereneenhalf jaar nog de juiste adressen kan achterhalen van ■de zeventig rechthebbende werk nemers.... Vanmiddag is in Nederlands Nieuw Guinea een eenmotorig vliegtuigje, een Ccssna-180 van dé Missie-Lucht- vaartvereniging, neergestort. Het ongeluk geschiedde kort na het vertrek van het vliegveld Waghete aan de Wisselmeren. De piloot, pater Verheyen (een der twee vliegende pa ters in Ned. Nieuw-Guinea) en drie passagiers werden gewond. Een in Enarotali, de onderafde- lings-hoofdplaats aan de Wisselme ren, aanwezig watervliegtuigje van „De Kroonduif" is onmiddellijk met een arts aan boord naar Waghete gevlogen. Het was de bedoeling, dat het de gewonden vanmiddag naar Enarotali zouden worden gestuurd, doch dit was door slecht weer onmo gelijk. Toen werd een ijlbode met medicamenten over land van Enaro tali naar Wagheti gestuurd. De gewonden zulbn nu morgen ochtend per Beaver worden overge bracht. naar Biak, waar betere hulp mogelijk is. Het ongeluk zou zijn veroorzaakt door een plotseling optredende val wind. (Van een onzer verslaggevers) De 51-jarige restaurateur C. J. W. zal zich op 14 februari voor de Amsterdamse rechtbank moeten ver antwoorden, omdat hy een goed koop schilderij, dat valselijk was ge signeerd met de naam van de in 1953 overleden Vlaamse expressio nist Constant Permeke, aan een kunsthandelaar op het Rokln heeft verkocht. De kunsthandelaar hing het werk als een originele Permeke in zün etalage en bood het te koop voor de som van drieduizend gul den. De man die het schilderij vervaardigd had óók een restaurateur (van keramiek in het Rijksmuseum) zag tot zijn stomme verbazing zijn schepping onder de valse naam in de etalage hangen, toen een vriend, aan wie hij dit molenlandschapje destijds had overgedaan, hem daar op had geattendeerd. Die vriend had het schilderijtje voor 25 gulden aan een derde verkocht. Daarna was het doekje voor enige tijd verdwenen. Het dook pas weer op in de etalage van de kunsthan delaar, die het voor driehonderd gul den van de eerstgenoemde restaura teur, de 51-jarige C. J. W„ had ge kocht. Het was toen gesigneerd als een Permeke. C. J. W. is door de politie aangehouden en zit nu in voorarrest, in afwachting van zijn berechting. Tegenover de politie heeft de gearres teerde restaurateur verklaard, te hebben geweten, dat de signatuur vals was. Hij zei niet te weten, wie de initialen van de maker had ver anderd in de signatuur van Per meke, wiens werken op het ogen blik zeer gewild zijn op kunstvei lingen. Het doek is in beslag genomen. De Am sterdamse recherche deelde ons mee, dat W. al eerder met de politie in aanraking was geweest wegens het verkopen van valse schilderijen Hij is, evenals de kunstschilder VH„ van wie hij zegt het doek te hebben gekocht, destijds betrokken geweest bij de zaak der certificaten-van echtheid, die de kunstcriticus Han- nema verstrekte voor ten onrechte aan El Greco toegeschreven schilde rijen. jVAB1J de Azoren handhaaft zich een IV flink (lagedrukgebied. Aan z?jn noordflank bewegen verscheidene luchtdrukst/sternen van west naar oost. Onder andere is dit het geval met een rug van hogeluchtdruk, die vanochtend nog ten westen van, Ierland lag, maar die de komende nacht over Nederland zal trekken. Dit zal plaatselijk mist en een tem peratuurdaling tot enkele graden be neden het vriespunt met zich brengen. De rug van hogeluchtdruk wordt ge volgd door een nieuwe depressie, die vermoedelijk in een snel tempo in de richting van Schotland zal koersen. Deze depressie stuwt zachte lucht in de richting van West-Europa. De na dering van het warmtefront, dat deze zachte lucht begrenst, kan later in Ne derland weer aanleiding geven tot enige regen. Advertentie Aan de Rijksweg AMSTERDAM—AMERSFOORT AMERSFOORT—AMSTERDAM ligt het bekende Hotel-Café- Restaurant Amsterdamsestraatweg 42, Baarn Telefoon 02954—2576 Gelegenheid voor Lunch en Diner tot 100 pers. Zeer goede keuken. Ideale parkeergelegenheid (Van een onzer verslaggevers) 1 De Nederlandse opvarenden van de „Santa Maria" 27 volwassenen, 14 kinderen en één baby worden, vanavond omstreeks tien uur óp Schiphol verwacht. De DC-6B vin de KLM, die enkele dagen in Recife heeft staan wachten, is vannacht om 2 uur 21 Nederlandse tijd vertrok ken. Het toestel is gecharterd door de Shell, in samenwerking met de Antilliaan se regering. De stemming aan boord is prima. „Wij verkeren allen in de opperste gezondheid", luidde het telegram, dat de Shelï-Nederland ontving. De machine wordt om halfvijf in Lis sabon verwacht, waar de buiten landse personeelsleden van de Shell (veertien volwassenen en één baby) het toestel zullen verlaten. Naar wij vernemen ïs een overeen komst getroffen tussen de stad Bremen en het Borgward-concern. Er zal een open N.Y. worden gesticht. De Nederlandse dealer van de Borg ward, de firma Rosier, heeft meege deeld, dat de produktie van de gang bare modellen normaal voortgang zal vinden. In Nederland zuilen geen bij zondere maatregelen, ook niet ten op zichte van het personeel, genomen worden. In de uitgestrekte bossen van het landgoed .Pijnenburg" in de gemeente Soest is donderdag het stoffelijk over schot gevonden van de 30-jarige mej. B. Hordijk. Op nieuwjaarsdag had z{J, overspannen» haar woning in Soest verlaten. Nadien was niets meer van haar vernomen. De politie had al een onderzoek In dit gebied ingesteld, zonder resultaat. Donderdag werden militairen ingezet, die bij het systematisch doorzoeken van het terrein het lijk van de vrouw aan troffen. De politie stelt een onderzoek in naar de doodsoorzaak.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1