Naastenliefde Klopsignalen uit vernielde huizen Kans ACHT MENSEN GEDOOD. NOG VELEN VERMIST Redders stonden voor hopeloze taak een 1 J I W-Rijkers op de eerste rij Passagiers Santa Maria thuis De Bilt: aanhoudend onbestendi A WEDUWE EN ZOON OMGEKOMEN DOOR KOLENDAMP Koopt op tijd uw zekerheid Matroos verdronken in Engelse haven Galvao wilde altijd al piraat zijn Het weer 111 Europa Eén overlevende «ÉS Chaos dreigde B Dankbaarheid Geen paniek Vrij spelen. In hotel r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK en in Nrfiprtand 2ATEÏMÏAG 4 FEBRUARI 1961 Directeur- H DbJ KlHG EEN reusachtige berg as en sintels van een elektrische centrale heeft gisteravond een groot aantal huizen en auto's in het Belgische plaatsje Mottlins-sous-Flaron, bij Luik bedolven. Reddingsploegen, die de hele nacht hebben doorgewerkt, had den vanmorgen acht doden geborgen. Ongeveer vjjftien per sonen werden toen nog vermist. Men had weinig hoop dat er nog overlevenden zullen worden aangetroffen. Vannacht hoorden som mige redders nog herhaaldelijk klopsignalen uit de bedolven hui zen, maar vanmorgen bleef alles stil. Het kan waarschijnlijk wel enkele dagen duren voordat de sintelmassa zal zijn vrijgemaakt. De reddingsoperaties werden gisteravond zeer bemoeilijkt, door dat de eJektriciteitsleidingen door de verschuivende sintelberg wer den vernield en het plaatsje zonder licht kwam te zitten. De red dingsploegen moesten hun werk doen bij het schijnsel van booglam pen en van koplampen van auto's. De verschuiving is waarschijnlijk veroorzaakt door de hevige regenval van de laatste dagen. V J TWINTIGSTE JAARGANG IV©. 4825 ra Ilotitriiwktriem i'i J A H ri Hftl'INö SLOT (Van onze speciale verslaggever) Stralenbundels van geel cn hel lamplicht maakten van de nacht een tropische zonnedag op Schip hol, toen 27 Nederlandse passa giers van de „Santa Maria" daar kort voor middernacht hun even ongedachte als avontuurlijke va kantiereis beëindigden. Tientallen verwanten stonden in de nachtkou op het dakterras, twee vorkheftrucks hieven de fo-, tografen in de nabijheid van de landing-strap omhoog, toen elf stewardessen van de KLM met de kens en jassen het chartertoestel binnen gingen. Aleer dan twee honderd journalisten bevolkten de E u ro pa - wa ch t k a m erwaar de te levisie een geïmproviseerde studio had ingericht. fRSföih ,;L VJ van hen hielden hun hutdeur stijf gesloten, Zon op Botterdam! •g-Grave y..age: Dordrecht! Schiedam: JUtto de ttlthstrant 25. Teler. 115700 (S 11 i1Postgiro No 424519 Kiach endienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700 Iluygonspleln 1. Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091, Postgiro No. 4248G7 Klachtendienst 18.30—18.30. Telefoon 362569. Spuiweg 132. Telef. <370. Aleitrastrsat 23 Telef. 63431. Abonnernontsprfis 61 eent per week. 2.65 per maand f7 00 per kwartaal. Losse nummer» 13 cent. Verschijnt dadelijk* ÏN vele kerken zal morgen van de kerkganger een gave worden ge vraagd voor hulpverlening aan men?en. die buiten onze grenzen een toegestoken hand dringend nodig hebben. De Stichting voor Oecumenische hulp aan Kerken en Vluchtelingen hoopt mei deze collecte het internationale werk be langrijk te kunnen uitbreiden. In stilte rekent men op een bedrag van drie a Vier ton. De collecte wordt gehouden in de Her vormde, Gereformeerde, Lutherse, Bap tisten en Oud-Katholieke kerken. Op een latere datum zullen de doopsgezinde en remonstrantse gemeenten nog volgen. De Stichting voor Oecumenische Hulp heeft reeds allerlei acties lopen. In Grie kenland, in Italië, in West Pakistan, in Birma, In HOhgtemg (huizenbouw) en cpvelèsjtdere plaatsen in de wereld worden krachtige acties gevoerd ter be dding -ran ellende en nood. De laatste weken is daar nog bijge komen een hulpactie voor hongerend Eofigo. Deze actie, die „tussen de be drijven door" werd gevoerd bracht reeds 200.000 gulden op, benevens veer- fig {on voedsel en een hoeveelheid kini ne. Vorig jaar vloeide er een bedrag van ruim 600.000 gulden in de kas van de stichting. Doch er is veel meer nodig wil de stichting op effectieve wijze huip blijven verlenen aan vluchtelingen en achtergebleven gebieden. De hulp aan achtergebleven gebieden S3 de laatste maanden in toenemende mate onder de aandacht van ons volk gekomen. Wij kunnen hier niet op een eilandje leven met le ogen gesloten voor wat eiders in de w-ereld geschiedt. Er is dus morgén -t'ogenheio iet.- n doen voor de noodlijdende medemens in verafgelegen gebieden Hen ieder doe wat zijn hand vind', om le doen. late het hart spreken -r. handde overeen komstig hetgeen hel gebod der naakten liefde hem 'ingeeft. Schuivende sintelberg als lawine over Belgisch, dorp i JOHNNY IS THÜiSl TN bet verleden la ui net parlement van de zps der chr. politieke par ijen aangedrongen op het zenden van eeajjvtrtégenwoöfdigèf' van de 'aüfócfitcr oe bevolking van Nieuw Guinea naar de isbrnatioiiale Arbeldsconf eren tie te Ge- fiève. Tot dusver kon daarvan niets komen. Bjpbaar woog de vraag zwaar of er wel een geschikte vertegenwoordiger te vinden zou zijn. Deze zou immers op zjjn minst de Engelse taal moeten kun- aen spreken en verstaan. De omstandigheden zijn thans naar liet schijnt veranderd. De minister zegt namelijk in zjin jongste memorie van ïtttwoord op de begroting van Sociale Zaken dat ook hjj het gewenst vindt «n autochtoon vertegenwoordiger van dé vakbeweging op NieuWGuinea in de delegatie van het Koninkrijk op te nemen (Want de figuur van zga. waarnemers kent de Intern. Arbeids conferentie niet). Het ligt thans op de weg van de ctósteljjke vakbeweging op Nieuw Gui nea-ér voor te zorgen dat een geschikt vertegenwoordiger in de delegatie kan "orden opgenomen. Ook deze kans up de weg naar zelt- kesctaikkirg móet gegrepen worden. De ramp vond plaats tegen het val len van de avond. De mannen, die in de door de stKtüSha&a bedolven rij huizen wonen, waren juizt van liun werk teruggekeerd. Doordat men niet precies weet welke mensen op het ogenblik van da ramp thuis waren, is het niet mogelijk te zeggen hoeveel mensen onder het puin bedolven moe ten tijgen. Bovendien rijn waarschijn lijk ook enkele slachtoffers gevallen onder voorbijgangers en automobi listen. Onder de doden is eon baby van zeven maanden. De ouders van het kind, die kortgeleden uit Kongo wa ren teruggekeerd, worden nog ver mist. De berg afvalstoffen kwam met zo'n vaart naar beneden, dat slechts een persoon levend in de vernielde buizen werd aangetroffen. Het was een 49-meter. jarige'vrouw, die met kneuzingen naar een ziekenhuis moest worden sc- brr.cht. Terstond werden breiidwearlied: en militairen naar de plaats van de ramp gezonden. Bulldozers van hc: Belgische leger in West-Duitsian.-' werden in allerijl naar Moulins-saus- Fleron gebracht. Aanvankelijk had men nog we! enige hoop mensen levend uit do vernielde huizen te kunnen hnien. want j men hoorde onophoudelijk klopsigna len cn kreten van mensen. Men zag echter geen kans door de enorme af- valmassa van zeker een miljoen ku bieke meter heen te komen. Toen later geen geluiden meer werden gehoord werden de redders steeds pessimis tischer. Volgens deskundigen is de karus op overlevenden zo klein, door dat het gruis over het algemeen erg fijn is, zodat het overal moet zijn door gedrongen. De. sintelberg heeft zich verplaatst over een afstand van 750 (Van onze speciale verslaggever) Prins Albert van België schreed van morgen over het massagraf van Fleron, vlak bij Luik. De hele nacht hadden mannen bij schaars schijnwerperlicht gegraven, om hun vrouwen en kinderen uit de bedolven woningen te bevrjjden. Vroeg in de avond terugkerend van hun werk, hadden zij niet willen geloven dat zij een graf betraden inpiaats van hun vertrouwde woonbuurtje aan de Een groepje soldaten vrijwillig, want het officiële red dingswerk was laat in de avond ge staakt hielp hen. Vergeefs. In verband met de voorberei dende werkzaamheden voor de sluiting van het Veerse Gat heb ben de vissersschepen uit Veere en Arnemuiden de wijk moeten hemen tiaar een andere haven. De ontruiming van de Veerse haven moet vóór het einde van «eze maand zijn voltooid. Het was de bedoeling, dat de 1 Ba epen zouden „verhuizen" |j*ar de nieuwe haven bij Co- •wnspiaat, die door Riikswater- is aangelegd. De vissers vinden deze haven, onder meer door zijn gevaarlijke golfslag, echter onaanvaardbaar. Zij zijn daarom, op één visser na, uitge weken naar de havens Scheve- ningen en IJmuiden. Het pittoreske haventje van Veere ligt nu vrijwel verlaten in de winterzon. De vissers zul len nog één keer in groten ge tale terugkomen: wanneer Bert Haanstra hier zal werken aan zijn film over de afsluiting van het Veerse Gat. De stoffelijk overschotten van acht „mien zijn in de loop van de avond en nacht ge vonden, een aantal personen wordt nog vermist. Be liggen ergens diep onder de tien tot twaalf meter hoge berg zand en aarde, tussen de verpulverde resten van vijftien woningen en één vracht auto. De terneergeslagen bewoners weten het niet meer hoeveel personen uit het dorpje nog worden vermist. Ze zijn ontzet over deze ramp. De meesten hunner helpen ruimen en gra ven, maar zij weten ook, dat wie be dolven zijn, onmogelijk nog kunnen leven. Het was mevrouw Flammag, die de ramp voor haar ogen heeft zien ge beuren. „Ik stond voor het raam van mijn bungalow op mijn man te wach ten. Ineens hoorde ik een hard gesuis en twee seconden later zag ik een laag aarde over de weg en de huizen lig gen. Vreselijk was het", en opnieuw kar) zij tijdens het vertellen haar gevoelens niet baas blijven. Snikkend zegt ze. dat iedereen, die in huis was, bedolven moet zijn. Hevig geschrokken staarde ze de enorme ravage aan. Ze stond als het ware vastgenageld voor het raam. Tien meter van haar huis was de berg tot stilstand gekomen. Later ben ik naar buiten gerend; hulpeloos was ik. Niets kon ik doen." NAUWELIJKS waren de overgeble ven bewoners van de eerste schrik bekomen, of zij trachtten huln te bie den. In de snel invallende duisternis kon men helaas weinig uitrichten. Hui zen waren dat was te zien aan uit stekende stukken muur en schoorsteen compleet weggevaagd en uit elkaar gerukt. Met schoppen en spaden begon nen de vrijwilligers en later militairen aan het afgraven van de hoge berg. In de late avond arriveerden ook bulldozers, zodat het werk vlugger op kon schieten. Wat moest men echter nog verwachten van als luciferdoosjes vermorzelde huisjes? Intussen werd de woning van me vrouw Flammag ingericht tot primitie ve Rode-Kruispost. Zij voerde tiental len ketels koffie m en aan de lopende band spoelde zij de kommen om. ÏK blijf maar werken, anders zou ik doodmoe en doodziek neer vallen. Ik kan het eigenlijk nog niet geloven. Mijn man ontsnapte net aan de ramp. Hij kwam drie minuten later thuis dan normaal, omdat hij even naar nieuwe huisjes op de berghelling was gaan kijken. Op de over een afstand van ongeveer 200300 meter afgesloten Rue de Flê- ron is het op het ogenblik een enorme drukte. Publiek, dat alleen maar komt om te kijken, wordt weggestuurd. De bewoners behoeven niet te zien hoe onder de grond kinderkleertjes, speel goed, resten van meubilair e.d. worden gevonden. Die tonelen brengen zo ge makkelijk nieuwe schokken teweeg. ;'WI N zijn wijd-open ogen staat de schrik. Zijn handen omklemmen zijn paspoort. Om zijn schouders rust beschermend een hand: Johnny is thuis. Om zich heen draagt hij een oude jas, de omslagen te lang voor zijn armpjes zijn opgerold; zijn schouders zijn te smal. Johnny Boesveld's reis naar moeder heeft te lang geduurd- Alleen op het grote schip, waar hij onder de goede zorgen kwam van een passagiere, was alles te verontrustend voor hem: het viel buiten zijn gezichtskring. Vijf jaar is geen leeftijd voor rebellie (Van onze radio- en tv-redacteur). WIE gisteravond laat nog achter zijn televisietoestel zat, heeft de aan komst van de Nederlandse passa giers van de „Santa Maria" op Schiphol ten minste zo goed kunnen gadeslaan als de honderden journa listen en fotografen, die zich op Schiphol verdrongen, op het ogen blik dat de DC-68 van de KLM ei arriveerde. AI aanstonds na afloop van he; C It V-programma toonde NTS de kijkers, dat ze een verbinding mei Schiphol tot stand had gebracht Enkele filmpjes vulden de lijd dir verliep, voordat het KLM-toestel on de luchthaven landde, wat om even over halftwaalf gebeurde. Toen bon reporter Nico van Viiet een recht streekse reportage brengen van de aankomst van hen op wie de hele wereld dagenlang de ogen had ge richt. (Geldig tot zondagavond) AANHOUDEND ONBESTENDIG Veranderlijke bewolking met enige regen, mogelijk op enkele plaatsen ook sneeuw. Weinig verandering In tem peratuur. Matige tot krachtige wind uit westelijke rich tingen. EINDE VAN ANGSTIG A VONTUUR De 75-jarige weduwe mevrouw Van Hees en haar 46-jarige zoon zijn vrij dagavond levenloos aangetroffen in hun woonwagen aan de Achterstraat in Oss. Ze waren door kolendamp om het ieven gekomen. Buren ontdekten, nadat zij zich toe gang tot de woonwagen hadden ver schaft. hun stoffelijke overschot. Naast de wachtkamer stonden de douanebeambten gereed om de veelbesproken passagiers, die de sen satie van een piratenregime hadden beleefd, vlot te helpen. Met strakke gezichten betraden de Nederlanders van de „Santa Maria" de vader landse bodem. Een avontuur, dat angstige aspecten had geboden, was ten einde. Velen hadden het avon tuur van hun leven beleefd, hoewel sommigen zoals de twee jaar oude Petroneila Quaedvlieg, geeuwend van de slaap daarvan geen weet hebben gehad. NA de douaneformaliteiten dreig de even een chaotische situatie te ontstaan, omdat zeer velen wei nigen wilden interviewen. Na het blitz-front van de fotografen kon alle3 echter in rustige panen worden geleid. Sommige reizigers, die slechts wei nig meer dan wat handbagage van de „Santa Maria" hadden kunnen meenemen, werden aan de pols min of meer voor de t.v .-camera's ge sleept. De technici hadden de groot- .ste moeite het patroon van kabels intact te houden. Radioreporters spraken in de dei nende menigte, in wier midden zich de heer C. N. Kuiper, de personeels chef van de Shell, bevond, die voor lopig afzag van een officiële verwel koming. "/••.aA-y* flKi Vrijw el alle passagiers van de „Santa Maria", die vannacht op Schiphol aankwamen, nioeslen hun ervaringen ver tellen. Hier doet een moeder haar relaas aan een tv- reporter. De 22-jarige lichtmatroos J. Roeien uit Almelo, bemanningslid van de Delfzijlse kustvaarder „Ursa Minor" is vrijdagavond verdronken in de ha ven van Briston (West-Engeland). Hij verloor zijn evenwicht toen hij in een sloep langszij de kustvaarder met on derhoudswerkzaamheden bezig was. IJ brokstukken vertelden de passagiers hun ervaringen. Een gevoel van dankbaarheid over heerste. dat hun emotionele reis zowel lichamelijk als geestelijk geen ernstige gevolgen had gehad. Het was goed veilig en wel in het vaderland te zijn en niet langer met onbekende bestemming en met steeds soberder wordende maaltijden rond te varen. "~7 IJ waren het erover eens, dat de zeerovers hen goed hadden Hier en daar ontstonden groepjes in de grote aankomsthal, waar tal van passagiers zeer bereidwillig op uiteenlopende vragen antwoordden, behandeld. Van paniek was geen sprake geweest, omdat de piraten het schip in de nacht hadden over meesterd. Toen de passagiers na het ontwaken militair uitziende mannen op de dekken zagen, hadden velen de indruk, dat zich soldaten aan boord bevonden, die zij tevoren niet hadden opgemerkt. Geleidelijk aan hadden de passa giers zich geschikt in de gewijzigde omstandigheden. De rebelienkapitein heeft weinig nagelaten om de nor male gang van zaken op het schip te handhaven. Zo speelde om de dag het_ dansorbest in de eerste klas.. Animo om te dansen was er echter weinig. De mannelijke passagiers slaagden er over het algemeen in hun emoties te bedwingen, zij accep teerden de abnormale gang van zaken. De vrouwen vonden het ech ter ronduit „griezelig". De meesten De kinderen mochten vrij op: -de dekken spelen. Men had er echter geen flauw idee van in welke rich ting het schip koerste: -„We pro beerden de richting te schatten door naar de zon te bjjken" aldus de passagiers, die te kennen gaven, zich in de toekomst wel te wachten met een Portugees passagiersschip een vakantietrip te maken. Na een bijeenkomst in het resta - rant deze gold de employés van de Shell gingen de passagiers tegen één uur uiteen. Zij konden allen, met auto's van familieleden dan wel van hun. maatschappij, hun huis of dat van verwanten bereiken, ten einde van een rustige slaap te genieten. Eén passageier, die te Heerlen woonachtig is, werd in een hotel ondergebracht. Anderhalf uur lang stond Schiphol nog in het teken van het naspel van de „Santa Maria". Toen werden de overbodige lichten, gedoofd en verdwenen de mensen, die bijna als „helden" waren begroet, in het duister van de zaterdag morgen ..Rebellenleider Henrique Galvao heeft altijd een piraat willen zijn,*' zo schrijft het Madriieen.se blad „Ya", dat gisteren een artikel pu bliceerde, dat Galvao in 193? ge schreven zou hebbes. Galvao beschrijft in dit artikel, hoe hij zichzelf als Piraat ziet. ,Jk zal dan een wapperende baard, e«H houten been, een litteken in mijn gezicht en een lap over een oog hebben. Tot tnjjn gunstelingen zul len een Berber, een jood en een \lgi"-ijn behoren. -Ik zal dan wel een tijdje plu», deren cn moorden, maar toch altijd nog wel tijd vinden om poëzie te lezen. ïk wil maar één ding niet en dat is sterven in bed." T~\E komende dagen blijft het u-eer on-de Noordzee. Het veerslag gebied bracht Is der invloed van oceaandepressies.ltmnmorgen op rele plaatsen in ons land waarbij overwegend gematigd cachte sneeuw. Achter de necrslagzone drong lucht wordt aangevoerd. De depressie, weer zachtere lucht het land binnen die gisteren ten westen van SchotlandiZondag zal waarschijnlijk de volgende was gelegen, trok vannacht snel naar]storing u-eer enige neerslag brengen An fff '*mi t te Zon onder Wind- Mtx. ffetr rlchtin* r. girterexs en *n*!hefd «1 neersla! wtr P- af gel. 24 au Helsinki Kcb. lm, nrvo Stockholm sneeuw nw Oslo onbewolkt nw «vopenhagen onbew. w Aberdeen sneeuw w.st Londen regenbui wv Amsterdam sneeuw 2 Brussel regen z Luxemburg gch. bi\v zzw Parijs regen zw Bordeaux motresren wzw Grenoble geh. bew. nrvw Nice E bew. nnw Berlijn geh. bew. w frankfort zw. b<5\v. zw Munchen sneeuw w Zürich h. bew. zw Genève gch. bew. wzw Locarno onbew. w.st Wenen K bew. wnw InnsLruck sneeuw w.st Athene z\v\ bew. r»o Rome onbew, nno Ajaccio onbew. no Madrid onbew. w.st Majorca l. bew. wnw Lissabon mist n 2 6 1 3 Ift 9 2 3 7 6 7 4 8 11 Ü.l 6 0 0.1 2 4 I 0.3 3 6 12 0 1 2 8 2 1! 5 12 6 0 6 O.l 2 7 li 14 0.3 16 3 6 I 13 1B 18 Den Helder regen z Ypenburg sneeuw zw Vlissingen regen z EeJde mist z De Bilt geh. bew. z Twente geh. bew. zzw Eindhoven geh, bew. zzw Z.-Limburg geh. bew. z 6 10 U 4 4 4 R 3 S 6 a 6 t 6 0.1 7 2 3 X 4 2 5 3

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1