Russen bewaren Onwaarschijnlijk dat mens aan boord is Verbazing over gewicht van kunstmaan Verscheidene doden door lawines De Bilt: aanhoudend zacht m Zware sneeeuwstormen in VS. eisen 99 doden Graafwerk vordert zaam Bourguiba gaat praten in Parijs Elf slachtoffers geborgen Begin van opstand in Angola onderdrukt Zeven doden bij ongelukken in bet weekend r Weer relletjes in Rome over Z.-Tirol Het weer ïn Europa Verkeer in New York Diplomaten van V.S. worden beloond voor talenkennis lamgelegd Op 15 febr. totale zonsverduistering Experiment met oud gasmasker kost jongeman het leven Vuurgevechten in Frankrijk: 8 doden DODEN EN GEWONDEN BIJ OVERVALLEN CAÏRO LAAT BRIT ZARB VRU JIAASDAG 6 FEBRUARI 1961 TÏÏÏNTI6STE JAARGANG No. 4826 -\ V Directeur: H. DE RUIG f Hoofdredacteur: Dr. J. A. Hv J. S. BRUINS SLOT WESTERSE waarnemers vragen zich af wat er is geworden van de Russische reuzen-Spoetnik, die zaterdag is gelan ceerd. Er is niets meer van de liefst 6.483 kilogram wegende satelliet vernomen, sinds zaterdag in Moskou werd bekend gemaakt dat de nieuwe kunstmaan in een baan om de aarde was gekomen. Moskou wilde slechts enkele summiere gegevens over de nieuwe Spoetnik prijsgeven; voor het overige hulde men zich in stilzwijgen. Dat er met de reuzen-Spoetnik een mens mee omhoog is gegaan, wordt niet erg waarschijnlijk geacht, omdat een van de meest voor aanstaande Russische ruimtedeskundigen, prof. Blagonrawow, gister avond voor de televisie heeft verklaard,bdat het thans nog onmogelijk is te zeggen wanneer een mens in de ruimte kan worden gezonden. „De lancering van de Spoetnik van zes-en-een-halve ton is een grote stap voorwaarts in de richting van de bemande ruimtevaart. Er zal echter geen mens in de ruimte worden geschoten, zolang niet vast staat dat een veilige landing op aarde kan worden uitgevoerd", al dus prof. Blagonrawow. Ruim 1000 kuikens verbrand Misleid Kort leven Marinier verongelukt op Nieuw-Guinea A en in Nederland "H|^§ Op Schiphol m&r Voorzichtig Orde hersteld ..ANGOLA Weinig vordering Rotterdaiai •g-Graven hage: Dordrecht» Schiedam: Wltto da Wlthstraat SS. Tclef. 118700 (8 11, Fostbui 1112. Postgiro No 424518.. Klachtcndienst abonnementen 13.3019.30 uur. Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700. Huygenspleln 1. Telefoon 183467 (3 lijnen). Poübus 1091. Postgiro No. 424867. Kiachtendienst 18.3019.30. Telefoon 362569. Spuiweg 132. Tclcf. 4670. Aleldastraat 23 Telef. 85451. ,vv Abonnementsprijs 61 «ent per week, S.65 per maand, 7.90 per kwartaal. Losse nummers 13 cent. Verschijnt dagelljte} (Geldig tot dinsdagavond) VEEL WIND Aanvankelijk zwaarbewolkt met regen, later opkla ringen en enkele- buien. Minder zacht, krachtige tot stormachtige wind tussen zuidwest en west. Morgens Zon op: 8.11 Maan op: -To onder: 17.38 onder: 10.56 RAADSELS RONDOM REUZEN-SPOETNIK Over de vorderingen van de Spoetnik werd geheel gezwegen. Het Italiaanse dagblad lUnita schrijft vandaag dat zich aan boord van de Spoetnik vrijwel zeker geen mens be vindt. De correspondent van het blad te Maskou schrijft dat deze mening is gebaseerd op verklaringen en menin gen van Russische geleerden. Hij voegt er aan toe dat een bemande ruimte- vlucht echter wel voor de deur staat. (Van onze correspondent) Op het erf van landbouwer B. aan de Hoge Valkseweg in Wek erom raakte zaterdagmorgen een wagen- loods die als kuikenhok werd ge bruikt, in brand. De vlammen grepen zo snel om zich heen, dat de gehele loods verloren ging. Ongeveer 1100 kuikens werden daarbij gedood. De brand ontstond toen een kolen- kachel in de loods wat opgerakeld werd, waarbij op de grond liggend stro vlam vatte. In de straten van Rome hebben zaterdag nieuwe studentendemonstra ties plaatsgevonden, waarbij een krachtiger houding van de christen democratische regering inzake Zuid- Tirol werd geëist. Het verkeer in de binnenstad was urenlang in de war d-oordat duizenden studenten door de straten trokken. Volgens sommige Britse bladen be vond zich echter wel degelük een mens aan boord van de Spoetnik, toen deze werd gelanceerd. Er is echter iets mis gegaan en daarom doet men in Rus land zo geheimzinnig, aldus deze kran ten. Dit is ook de mening van de Britse geleerde prol. Lovell, directeur van de met een reusachtige radio telescoop uitgeruste sterrewacht van Jodrcl! Bank. „Er is iets vreemds aan de hand met dat lange Russische stilzwijgen", aldus Lovell. die er aan toevoegde: „Als die stilte aanhoudt ben ik geneigd te ge loven, dat er onmiddellijk na de lan cering iets is misgegaan. Het vreemde van de lancering van de nieuwe Spoetnik is vooral, dat geen enkel westers observatorium signalen van de Spoetnik (die de naam „Ispolin" (reus) had gekregen), heeft kunnen opvangen. Aanvankelijk meende men in Jcdrell Bank wel seinen van de Spoetnik te horen, maar later bleek dat deze afkomstig waren van een nog in omloop zijnde Amerikaanse „Ont- dekker'-satelliet. Geleerdenvan het observatorium in Bochum in Duits land hebben ook alles in het werk ge steld om signalen" van de reuzen- kunstmaan op te vangen, maar zonder resultaat. Vanmorgen werd bekend gemaakt. dat de pogingen iets van de Sppoetnik te horen, waren opgegeven, „Wij hebben wel wat beters te doen", zo verklaarde men. Westerse waarnemers waren het er wel over eens, dat de nieuwe Russi sche kunstmaan in verband met haar enorme gewicht, een lfc-t leven be schoren zou zijn. Men 4 s verbaasd over' het feit, dat de Ru^an erin wa ren geslaagd een zo zwaarv oorwerp in een baan om de aarde te brengen. Moskou zei, dat de „zware kunstmati ge satelliet werd gelanceerd met een verbeterde meertrapsraket". De Spoet nik draait in 89 minuten en 48 secon den om de aards en de afstand van de aarde varieert van 327,6 tot 223,5 kilometer van de aarde, zo werd er bij gezegd. Radio Moskou wijdde ditmaal geen speciale uitzending aan de lancering. De kranten gaven wel veel aandacht aan de propagandistische kant van de zaak, maar bijzonderheden over de satelliet zocht men er vergeefs in. Italië, Zwitserland en Oostenrijk zijn het afgelopen weekeinde getroffen door lawines. Er zijn verscheidene doden te betreuren. Het lawinegevaar neemt nog steeds toe, doordat op de zware sneeuw stormen van de laatste dagen zonnig lenteweer is gevolgd. Versperde wegen en dreigende lawines betekenen voor tal van toeristen een gedwongen ver lenging van hnn vakanties, In Italië kwamen als gevolg van la wines zeker zeven personen om het leven. In het dorpje Rochemolles, bij de Franse grens, werden vijf personen gedood en vier gewond, toen een enor me massa sneeuw, ijs en rotsblokken omlaag kwam. Verscheidene mensen konden pas na uren graven door red dingsploegen worden bevrijd. Een andere lawine trof in Italië een kamp waarin arbeiders zijn onderge bracht die werken aan een tunnel in de Aosta-vallei. Hier werden twee do den geborgen. Twee arbeiders worden nog vermist. Ook bij Sion in Zwitserland werden enkele arbeiders door een sneeuwmas sa bedolven. Twee arbeiders konden zich uitgraven, een derde werd later dood aangetroffen. In de omgeving van Sion zijn verscheidene wegen versperd en wijngaarden vernield door lawines. Bij Davos kwam een skiër door een lawine om het leven. In Frankrijk hebben zich op enkele plaatsen ook lawines voorgedaan. Ei* zijn echter uit Frankrijk geen meldin gen binnengekomen van slachtoffers. De marinier derde klasse F. J. Vogt is zondag tengevolge van een ongeval tijdens een patrouille in het gebied van de Zuid-Geelvinkbaai op Nieuw-Gui nea om het leven gekomen. De twintig jarige zeemilicien, afkomstig uit Drach ten, is vandaag met militaire eer be graven. Station Weer Wind- Max. temp. richting v. gisteren en snelheid en neerslag mtrp. «ec. afgel.24n. Helsinki zw. bew, w 4 Stockholm gehbew. zzo 2 OsLo sneeuw windstil Kopenhagen sneeuw z 11 Aberdeen regen nw 1 Londen motregen zzw 12 Amsterdam motregen zzw 10 Brussel zw. bew. z 7 Luxemburg mist zzw 6 Barbs zw. bew. zzw 8 Bordeaux mtst zo 5 Grenoble mist windstil Kice onbewolkt nnw 6 Berijjri sneeuw zzo 4 Frankfort motregen zzw 4 Üünchen motregen z 2 Zurich geh. bew. w 2 Genève mist windstil Locarno onbewolkt windstil AVenen zw. bew. z 2 Innsbruck motregen windstil Belgrado geh. bew. nnw 3 Athene regen nno S Home onbewolkt ono 2 Ajaccio 1. bew. ono 4 Madrid onbewolkt windstil Majorca mist windstil Lissabon geh. bew. zw 4 7 —10 2 4 12 5 8 3 12 13 7 16 0 5 0 5 5 11 15 14 17 16 20 18 021 0 5 0.1 13 2 1 4 4 2 1 0.3 0 0.1 1 1 4 2 0 1 3 O 5 0 0 0 0 0 £EN diepe oceaandepressie waarvan het centrum vanmorgen ten zuiden van IJsland, en ten westen van Schot land was gelegenbepaalt thans het weer in West-EuropaMet krachtige tot harde zuidwestelijke winden drong de a/gelopen nacht zachte oceaanlucht van de Golf van Biscaye het land bin nen. Morgen stroomt echter oceaan- lucht van iets hogere breedten naar ons land toaartn de temperaturen iets lager zijn maar toch nog enkele graden boven normaal Randstoringen van de depressie zul len af en toe wat regen veroorzaken afgewisseld door enkele opklaringen. Op de oceaan ten westen pan de Azoren ligt een volgende depressiedie even eens in de richting van West-Europa koerst Het weer houdt dan ook de komende dagen een onbestendig ka rakter Den Helder regen zzw 13 4 2 Ypenbur* regen zzw 10 6 2 Vlissingen geh. bew. z 8 8 2 Eelde regen zw 8 2 2 De Bilt motregen zzw 6 4 Z Twente geh. bew. rw 6 4 1 Eindhoven zw. bew. zzw 8 5 1 Z.-LimUurg geh. bew. zzw <1 4 1 Een overzicht van de graafwerkzaamheden ongeveer in het midden en aan de rand van het rampgebied. Terwijl vrijwilligers, militairen en brandweerlieden de ingestorte en verschoven huizen proberen op te graven, brengen bulldozers de as en het zand een eind verder. De gehele Oostkust van de V.S. heeft zaterdag en gisteren te lijden gehad vaii hevige sneeuwstormen, die 99 mensen levens hebben geëist. De 5000 km lange wegen in de stad New York waren ge sloten voor alle verkeer, behalve voor ambulances, brandweerauto's e.d. Het internationale vliegveld Idlewild was gisteravond nog steeds voor alle luchtverkeer gesloten. Ongeveer 1600 in- en uitgaande vluchten werden af gelast. Gisteren steeg tijdens de hevige .neeuwvai de temperatuur in New York voor het eerst sedert 17 dagen. Van de daken vielen pakken sneeuw en brok ken ijs in de straten. In vele straten waren de trottoirs met touwen afgezet om de voetgangers te dwingen op de middenweg te lopen. Een leger van 25.000 sneeuwruimers trachtte de stra ten enigszins begaanbaar te maken. De weerstations verwachtten echter voor vandaag weer kouder weer. Op de buitenwegen waren op vele plaatsen door de harde wind zeer hoge sneeuwhopen opgewaaid. De voor New York bestemde KLM- vliegtuigen vertrokken vrijdag, zater dag en zondag vrijwel alle volgens het normale schema doch zij weken uit naar Montreal in Canada. Vanmorgen vertrok er ééné toestel dat eigenlijk zondag had moeten vertrekken, doch men moest nog afwachten of deze ma chine New York zou kunnen bereiken. Men hoopte echter dat het vliegver keer op Hdewild bij New York van daag zou kunnen worden hervat. In dit geval zou de eerste KLM-machine sinds de vorige week donderdag weer naar Amsterdam kunnen vertrekken. Dat zou een DC-8 zijn met passagiers die sinds vrijdag en zaterdag op hun vertrek naar Amsterdam hebben ge wacht. Het Tunesische dagblad „African Action" meldde zaterdag dat president de Gaulle zijn Tunesische ambtgenoot Bourguiba heeft uitgenodigd Frankrijk te bezoeken. Het blad meldde geen datum waarop dit bezoek zou moeten plaatsvinden. Bourguiba zou de uitnodiging hebben aanvaard. In diplomatieke kringen in Parijs is men van mening dat het Algerijnse probleem het voornaamste onderwerp van gesprek tussen de Gaulle en Bour guiba zal zijn. Men herinnert eraan, dat de Tunesische president de Algerijnse opstandelingen weliswaar steeds zijn steun heeft betuigd maar tegelijkertijd de Gauile niet is afgevallen- Hij heeft tevens verklaard dat alleen de Gaulle het vraagstuk tot een oplossing zou kunnen brengen. Bourguiba had zaterdag gewaar schuwd tegen al te grote druk op pre sident de Gaulle voor een regeling van de Algerijnse kwestie. Volgens Bourguiba zijn het de leger officieren en sterke rechtse oppositie die de Gauiie dwingen tot een voor zichtige koers inzake Algerije. Bourguiba verklaarde ook. dat naar hjj wenste de nieuwe Amerikaanse re gering een duidelijk standpunt tegen het kolonialisme zou innemen, omdat dit het enige punt was dat hem (Bour guiba) ervan weerhield, een pro-wes ters standpunt in te nemen. (Van onze correspondent) 9 De leerlingen van de christelijke lagere school aan de Dijkstraat in Ap- pingedam hebben voor Kongo een be drag van 649,94 gulden bijeenge bracht, Koning Boudewijn maakte een rond gang door het rampdorp Moulins-sons- Fleron. (Van een onzer verslaggevers) Ruim vijftig uur nadat de ramp zich over het Belgische plaatsje Moulins- sous-Fleron voltrok, had het ieger gravers, moeizaam ploeterend in de verschoven grondmassa, elf slacht offers geborgen. Het reddingswerk verloopt langzaam. Tenminste vier personen moeten nog onder de tien tot twaalf meter hoge en vele honder den meters brede berg stof, zand en as liggen. Men neemt aan dat ook deze slachtoffers niet meer in leven zijn. Ook gisteren nog bleven familieleden van de vermisten in de buurt van de rampplaats. Zij wilden niet toegeven en zij konden het nog maar moeilijk ver werken, dat zij hun goede bekenden nooit meer levend zouden zien. Het moet inderdaad als uitgesloten wor den geacht, dat er nog een levend wezen onder de tonnenzware massa Bü een aanval op twee gevangenis sen en een kazerne In Loeanda, in de Portugese kolonie Angola, zijn vorige week tenminste zestien personen ge dood. Negen aanvallers, zes Europese agenten en een korporaal van het leger sneuvelden. Gistermiddag werden vier mensen gedood tijdens een incident bij de begrafenis van een omgekomen po litieman. Naar eerst thans bekend is gewor den, is zaterdag ook een aanval ge daan op het plaatselijke radiostation. Kort voor de aanvallen begonnen, wierp een groep betogers stenen naar de ramen van een woning in een buitenwijk, kennelijk om de politie af te leiden. De Portugese voorlichtingsdienst maakte bekend, dat de aanval vrijdag avond door drie groepen gewapende mannen werd ondernomen. Zij wijder gevangenen bevrijden, maar zijn hierir niet geslaagd. De meeste aanvallen- zijn gearresteerd en de orde is inmid dels hersteld. Volgens de voorlichtingsdienst had de gouverneur-generaal van Angolr berichten ontvangen, waarin gezegc werd dat deze aanvallen hadden moe ten samenvallen met de overmeeste ring van de „Santa Maria". Onder de opstandelingen zouden zich vreemdelingen bevinden, die do Por tugese taal niet machtig waren. "ABlND NGOL :;CCN00::« A TL ANTi SCHEELCEANDA ^7.ceiTc - AMBO NiEUW LISSABON SA CA BA»40€:»A riODCSI- D- we$ RIKA !llll!lll!ll!!l!llll|l!ll!llil!!!llilll!llllllll!lllll!llll!!!ll!!ill!llllll!l Op 15 februari zal een totale zons verduistering optreden, die enkele mi nuten zal duren. Astronomen uit alle delen van de wereld hebben zich In middels naar Italië en Joegoslavië be geven, omdat in deze beide landen de verduistering het beste kan worden waargenomen. Een aantal Nederlandse astronomen heeft Split in Joegoslavië tot standplaats gekozen. In Italië zullen do drie grote obser vatoria te Arcetri bij Florence, Imperia bij Genua en Ancona waar nemingen doen. De Italianen zullen met een tv-camera in een vliegtuig opstijgen. vandaan komt. Het is bovendien niet onmogelijk, dat er méér dan vijftien slachtoffers zijn. Hoeveel mensen zaten er in de vrachtwagen die op de weg is overvallen door de verschuiving? Had de scooterberjjd- ster, die eveneens op de Rue de Flénpn reed een duepassagier(e)? Men weet het nog niet. Vrijwil ligers, militairen en familieleden graven. Dag en nacht. Hoewel er bijna zonder onderbre king is gewerkt, ook met bulldozers was er gisteravond naar verhouding tot de omvang van de verschuiving, maar bitter weinig grond verplaatst. Zelfs is het gevaar niet denkbeeldig, dat de verschuiving zich nog zal voort zetten. Zondagmiddag verklaarde de burge meester van Jupille, dat vlakbij Mou- lins-sous-Frelon ligt, Joseph Magnon. dat er een gerechtelijk onderzoek zal worden ingesteld naar de oorzaken van de ramp. Magnon zei, dat de hulp van het leger vrijdagavond „wat laat" was gekomen. Dit zou echter vermoe delijk zijn veroorzaakt doordat vele militairen in de overstroomde gebieden werkzaam of gelegerd waren. Een Begische generaal lichtte toe, dat een trein met bulldozers, graafmachines en dergelijke uit Duitsland enkele uren vertraging heeft gehad door een fout in het seinstelsel. Deskundigen verwachten, dat de op ruimingswerkzaamheden ongeveer veertien dagen zullen vergen voordat de weg is vrijgemaakt. De totale op ruiming neemt naar alle waarschijn lijkheid twee maanden in beslag. (Van onze correspondent) Een experiment met een oud gas masker heeft de achttienjarige mon teur Willy Cameron van de Antwerp se Straatweg in Bergen op Zoom het leven gekost. Zijn ouders vonden hem zaterdag avond dood in een schuurtje achter hun woning. Hij droeg nog het gasmasker, waarmee hij moet hebben geëxperi menteerd, Het ding was niet compleet: de inademingsdoos ontbrak eraan; de jongeman had die doos vervangen door een leeg benzineblik, aan een stofzui gerslang bevestigd. Aangenomen moet worden, dat dam pen uit het blik hem hebben be dwelmd; daardoor is hij gestikt. De Brit Zarb, die sedert de oorlog om Suez in de Ver. Arabische Repu bliek gevangen gezeten heeft, is van daag vrijgelaten, aldus is officieel be kendgemaakt. Zarb werd door de Britse consul meegenomen naar diens huis. Hij blijft daar totdat hü per vliegtuig naar En geland vertrekt. Zarb, een op Malta geboren zaken man, kreeg 10 jaar gevangenisstraf we- VOLGENS de nieuwsbrief van de Amerikaanse buiten landse dienst-zullen Amerikaan se diplomaten, die niet algemeen gebruikte talen kennen, belang rijke extra-toelagen krijgen. Indien de diplomaten een aan tal Aziatische en Afrikaanse talen vloeiend kunnen spreken, krijgen zij 1.050 dollar per jaar meer als Zij werken in het land waar die taal gesproken wordt. Zij krijgen de helft van dat be drag, als zij elders hun land ver tegenwoordigen. Tot de talen waarvoor de „hoogste prijs" wordt betaald, behoren: Amharisch, dat in Ethiopië gesproken wordt, de Indische talen Bengali en Tamil, Birmaans, Cambodjaans, Laoti- aans, Koreaans, Thais, Vietna mees en Hebreeuws. Het Neder lands behoort met oa. het Rus sisch tot de talen waarvan ken nis het laagst zal worden be loond. (Van onze correspondent) De 24-jarige dienstplichtige militair P. P. M. Verstraeten uit Delft is zater dagmorgen om het leven gekomen, toen hy met zijn auto in Haren (Gr.) tegen een antobns van de DABO-EDS opbotste, waarna de wagen in brand vloog. De jongeman was als vaandrig In gedeeld bij de 42e infanterie brigade te Zuidlarea. De beer Verstraeten had de nacht, van vrijdag op zaterdag door gebracht in Groningen, waar hü had gestudeerd, en tegen halfacht .'s mor-- gens keerde hjj in zütt auto van het jaar 1938 terug naar Zuidlaren. Door onbekende oorzaak is hij in Haren tegen de autobus gereden, die bij een halte aan de Rijksstraatweg ge parkeerd stond. Vermoedelijk is de militair op slag gedood. De auto brand de geheel uit. Van de buspassagiers liep niemand verwondingen op. De 42-jarige heer E. Haverkamp uit Musselkanaal is zaterdagmorgen bij een verkeersongeluk te Nieuwe Pekela om het leven gekomen. De heer Ha verkamp botste met zijn auto tegen een van de andere kant komende wa gen, toen beide bestuurders tegelijker tijd geparkeerde auto's passeerden. Zaterdagochtend omstreeks tien uur is de 67-jarige heer G. Peters uit 's-Hertogenbosch bij het oversteken van de Graafse Weg, ter hoogte van het stadion „De Vliert", door een uit de richting Nijmegen komende auto gegrepen en op slag gedood. Een ernstig verkeersongeluk, dat zich zaterdagmorgen afspeelde op de Apeldoornseweg in Arnhem, heeft het leven gekost aan het echtpaar Anne- veld uit Deventer. In de hevige sneeuwjacht, die op dat moment woed de, is een personenauto, bestuurd door de 44-jarige steenhouwer H. J. Aane- veld, geslipt en tegen een vrachtauto gebotst. De 46-jarige mevrouw C. An- neveldRiepe werd op slag gedood. Haar man is korte tijd later in het gemeenteziekenhuis overleden. De be stuurder van de vrachtauto kreeg geen letsel. In Maria-Heide (Veghel) is het vier jarig dochtertje van de familie Nooijen bij het oversteken van de provinciale weg VeghelUden door een personen auto gegrepen en op slag gedood. Tussen Nieuwersluis en Breukelen is vannacht omstreeks kwart over twaalf een scooter tegen een boom gereden. De 26-jarige scooterrijder Van K. uit Vinkeveen kwam hierbij om het leven. Zijn 25-jarige vriend De J. is met verwondingen in het zie kenhuis opgenomen. Acht doden en drie gewonden zijn zaterdagavond gevallen bij vuurge vechten in Parijs en omgeving. Twee Algerijnse mijnwerkers wer den in het dorpje Lens (N. O.-Frank- rijk) neergeschoten. De aanvaller wist te ontkomen. In de Parjjse voorstad Aulnay sous Bols verloren twee Algerijnen en een Fransman het leven, tijdens een schiet partij, die ontstond toen twee gemas kerde Algerijnen een Marokkaans restaurant overvielen. Drie andere be zoekers van het restaurant, eveneens Algerijnen liepen zware verwondingen op. De daders verdwenen met de kas. Bij een onderzoek, dat de Parijse po litie in een hotel in een Noordafrikaan- se wijk instelden onder de gasten werd een politieman neergeschoten. Bij een wilde achtervolging, die de politie op twee vluchtende Algerijnen inzette, verloren laatstgenoemden het leven gens beweerde spionage tegen het re gime-Nasser. Mevr. Zarb, 38, en de vier kinderen, Mary, 15, Anne, 13, Mariene, 9, en de baby Gerry waren met Kerstmis naar Cairo gekomen. De 42-jarige Zarb heeft vijf jaar in de gevangeais doorgebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1