Ongelezen terug gegeven Melk uit het water Constructieve verhouding met Moskou De Bilt: zacht en onbestendig Door lawines al ruim 30 doden Koopt op tijd uw zekerheid F ormatieopdracht aan Ben Goerion? BEMANNING VERLAAT DE .ANGELINA" ese eist nieuw Duits aanbod aan V.S.: een Hechter samengaan Is nieuwe Spoetnik spionagesatelliet? Beroep op Israels president Groeiende oppositie tegen oud-premier Gevaarlijke positie op Texels strand Leiders op audiëntie bij president Jonge vrouw steekt aanrander neer r Berlijn Kongo NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK DINSDAG 7 FEBRUARI 1961 -N Directeur: H. DE RUIG J TWINTIGSTE JAARGANG No. 4827 f. 1-v v.y Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT A_ „Wij hebben de nota terugge geven omdat Indonesië geen be trekkingen van welke aard ook met Nederland meer heeft", zei hij. „De minister heeft de nota zelfs niet gelezen." Het gesprek dat de Britse am bassadeur met minister Soeban- drio had toen hij de nota wilde overhandigen, duurde een kwar tier. Delgado MET MES GEWAPEND UIT ANGST „Onthullingen" Botterdam» Wltto de Wlthstraat 23. Telef. H37Q0 (8 IJ. Postbus 1112. Postgiro No 424318. Klachtendienst abonnementen 18-30—19,30 uur. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700. VGravenhage: Huygenspleln 1. Telefoon 1834G7 (3 lllnen). Postbus 1091, Postgiro No, 424807. Klachtendienst 1B.30—18.30. Telefoon 362509. Spulweg 132. Telef. 4670. AleSdastraat 23 Telef. 65451, Vs. Dordrecht: gchledarn: Abonnementsprijs 61 eent per week, 12.65 per maand f 7 90 per kwartaal. Letse nummers 13 cent. Verschijnt dagelijk^ D' voortdurende spanning- rondom Nicuw-Guinea leidt er toe, dat de aandacht, van rns volk giefi tellw weer op dit gebied concentreert. Het gevaar dreigt, dat die belangstelling oi te wijze een eenzijdig accent krijgt Niet alleen naar het oosten, maar ook naar de West dient de blLk gericht te blijven. Enkele jaren geleden werd Im mers in het toen afgekondigde statuut een nieuwe vorm van samenwerklnf geregeld tusen Nederland, Suriname er ie Nederlandse Antillen. Het is een samengaan op basis van gelijkwaardigheid. Aan de koloniale status kwam een einde. Voortaan zou er samenwerking zijn door overleg. Over ea weer zou men elkander hulp en bij stand verlenen op allerlei gebied, ook op tet gebied van cuituur en wetenschap. T N verschillend opzicht is aan deze sa- J menwerking reeds reliëf gegeven. Er is een tienjarenplan voor Suriname Voor de Nederlandse Antillen ri>n ex-en- eens ontwikkelingsplannen in uitvoering. Deze plannen beogen de rijksdelen op het westelijk halfrond ook in economise, opïlcht. zelfstandig te maken. Cultureel gesproken bleven er nog wensen. De tot dusver bestaande re geling voldeed niet. Men vond in d' overzeese rijksdelen, dat men te weinig Invloed had op het gevoerde beleid, da grotendeels van hieruit werd bepaald. Hoe was de tot dusver bestaande re geling' De in 1950 tot stand gekomen Stiohtlng voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse An tillen (StLssa), die hier te lande ge vestigd is, inde op velerlei wijzen de activiteiten van zustersttchtingen over zee. Een belangrijk overheidssubsidie stelde haar daartoe in staat. De beslis singen vielen echter overwegend hier. Begrijpelijk was dan ook de aandrang sm daar verandering in aan te brengen, pi IE verandering is nu inderdaad lot- standgekomen door de instelling var da Culturele Adviesraad voor het Ko ninkrijk. Zij werd verleden week doo: E II. koningin Juliana geïnstalleerd. De nieuwe Adviesraad zal de drie re geringen gezamenlijk van advies gaar dienen over de culturele samenwerking Deze regeringen hebben ieder drie leder voor öe Adviesraad aangewezen. Eer r.*n de eerste taken zal zHn de opsteibrv vsn een vijfjarenplan voor de culturele s ...eiking. "t is v.-o "-Tile betekenis dat d overzeese rijksdelen in hun drang naar rcoooniische zelfstandigneid naast d reeds verworven staatkundige ook d culturele ontwikkeling niet willen ver geten. In het verleden is de cultuu- maar ai te veel het stiefkind van d: rekening gewees' TTRECHT is cr bij de installatie var dc Adviesraad door de Surinaamse minister van Onderwijs op gewezen da- culturele handen in betekenis nog bover staatkundige kunnen uitgaan. En dc AntilUaanse minister van cultuur en' op voeding stelde de vraag: „Waarom zou den wij, AnttUlanen. met onze perfecte communicatiemiddelen, met onze op- 'ellende rechtszekerheid, met West- Europa ais achterland, niet kunnen uit groeien tot het culturele venster, waar Thouuï (Geldig tot woensdagavond) ONBESTENDIG. Vannacht opklaringen en afnemende westelüke wind. Morgen veel bewolking, tijdelijk regen en. weer tot krachtig of hard toenemende zuidwestelijke wind. Iets lagere temperaturen in de nacht en ochtend. Morgen: Zon op: 8.10 Maan op: 1.03 Onder: 17.40 Onder: 11,24 DJAKARTA WIL NOTA VAN D 5N HAAG NIET INZIEN RUSK: niet te door men een verfrissende blik op he* Koninkrijk kan werpen of tot de cul turele brug waarover do Amerikanen let Koninkrijk binnentreden?" Dat er inniger cultureel contact komt Is toe te juichen. Eenzijdige accenten kunnen nu worden vermeden. Dit is der te meer toe te juichen, omdat het cul tuurpatroon van de West zo veel ver scheidenheid van facetten vertoont. Men vindt ginds aanhangers van vele religie: sn er worden tenminste-vier talen ge sproken. De spanningen tussen de ver schillende culturen zijn boeiend, maa: roepen tegelijk problemen op. Deze pro blemen kunnen slechts vanuit de Wes. ■têlf in volle omvf-x worden onderkend De geheimzinnigheid waarmee de Kussische aardsatelliet van 6480 kg Jspolin" (reus) omgeven wordt, ais- ®ede de gedragingen van deze Spoet nik, hebben in kringen van Engelse deskundigen de veronderstelling doen ontstaan dat de nieuwe satelliet een ^spionagesatelliet" is van het type „Sa- mos". De „Samos" is een Amerikaanse ver- «snningssatelliet. Volgens de Engelse deskundigen kan de „Ispolin" een ürotere, veel verbeterde versie van de verkenningssatelliet zijn. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Rusk, heeft gisteren op zijn persconferentie in Washington gewaarschuwd tegen een overdreven optimisme ten aanzien van de betrek kingen tussen Oost en West. Rusk verklaarde dat de vrijlating van twee inzittenden van het Ameri kaanse verkenningsvliegtuig van het type RB-47 eer. belangrijk obstakel in de betrekklrgen met de Sowjet-Unie uit de weg heeft geruimd- Dit betekent echter niet dat deze relaties een fun damentele wijziging hebben onder gaan. Er moet nog veel werk worden verzet, voorda. een constructieve ver houding met Moskou zal zijn bereikt, in de komende weken zal de Ameri kaanse regering onderzoeken, of een dergelijke verhouding kan worden be reikt. De V, S. bestuderen, aldus Rusk, zekere nieuwe voorstellen tot ver sterking van de NAVO. Over de ts |)K oceaandepressie, die gisteren ten westen van Schotland lag, verplaats- zich. tlaar Scandinavië en de Noord- ?es. De trog van de depressie bereikte f®1 Morgen onze kust, waar de wind d st°rmkracht aanwakkerde. Over de ^htse eilanden nadert nu een rug van wgedruk, die in de komende nacht «jnr ons land zal trekken en die een mclijke afneming van de wind zal "«•oorzaken. Op het westelijke gedeelte van de oceaan ligt een diepe depressie, waar van het frontensysteem zich snel naar West-Europa beweegt. Verwacht wordt dat dit morgen, vergezeld van regen, ons land zal bereiken. Na een tijdelijke temperatuurdaling in de komende nacht zullen de temperaturen morgen weer oplopen. Alles bijeen blijft het overwegend zachte en onbestendige weer aanhouden. kwestie van een bijeenkomst van de NAVO-raad op het niveau van re geringsleiders had de Amerikaanse regering zich nog niet uitgesproken- In dit verband zei de minister niet gekant tc zijn t.gen het beginsel van topbijeenkomsten. Toen een journalist hem er op had gewezen, dat hu bij het bespreken van de huidige internationale vraagstuk ken niet de kwestie-Berlün had ge noemd, verklaarde de minister dat de nieuwe Amerlkaanst regering zeer be zorgd blijft >ver dc veiligheid van de bevolking van Berlijn. Rusk sprak zich voorts uit voor in stelling van 'n door alle partijen aan vaardbare internationale controle op in Laos binnenkomende wapens. Vol gens hem moet er naar gestreefd worden, dat Laos een vreedzaam, on afhankelijk en niet met een of ander blok verbenden land wordt. Met betrekking tot China verklaarde Rusk, dat dc nieuwe Amerikaanse re gering zich zal houden aan de verplich tingen, die de V. S. tegenover het ns- tionalistisch-Chinese bewind op For mosa op zich hebben genomen. Hij zei echter ook dat de verhouding tot communistisch China nader bestudeerd zal worden door een groep deskundi gen onder leiding van de bankier Mc- Cloy. De politiek ten aanzien van Kongo blijft, het-optreden van de V. N. te steunen. In de afgelopen dagen hebben de V. S- ..i-l secretaris-generaal Ham- marskjoeid n met een aantal ieden van dc Volk rei-otganisatie overleg ge pleegd teneinde te onderzoeken, of het huidige mandaat van de V. N. kan worden verduidelijkt en versterkt, in de hoop dat de vrede en orde in Kongo kunnen worden hersteld. Dit houdt e- hter niet in, dat de Amerikaanse regering met een eigen plan is gek imen. Tot dusver is geen overleg gepleegd met de Sowjet- Unie. Het is echter het plan om de Sowjet-regering binnenkort uit te nodigen, aan cie gedrchtenwisseling deel te ne.nen Wat men thans nodig had, was ten plan van de V. N. voor het verzekeren van de vrede in Kon go en het waarbotgen van de on- schendbaaiheid van dat land. Dit plan zou de Kongolezen de kans moeten geven, hun eigen constitutio nele en po.itieke maatregelen te tref fen en naar een normaal economisch leven terug te Keren In Italië, Zwitserland, Oostenrijk en Frankrijk zijn sedert het weekeinde nu al meer dan 30 mensen om het leven gekomen door lawines. Op vele plaat sen is het gevaar voor lawines nog groot. Dit geldt vooral voor Oosten rijk. In het Zwitserse kanton Valais, waar lot iu toe al ruim 30 lawines zijn ge weest, ligt op sommige plaatsen de sneeuw ruim twee meter hoog. Op vier plaatsen bij 'het bouwproject van Grade-Dixence (elektrische kraohtsta- ions) zijn 1500 arbeiders geïsoleerd, "lefschroefvliegtuigen moeten voor de bevoorrading zorgen. VOOR de ogen van de chauf feur, die net was uitgestapt, reed maandagmiddag een melk wagen het water van öe Lijn baansgracht te Amsterdam in. De bandrem was losgeschoten. De wagen stond voor de fabriek, waar hij moest worden gelost. Dat lossen ging gewoon door, zo als op de foto te 2ien is. DE Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Soe- bandrio, heeft vandaag geweigerd een nota van de Nederlandse rege ring in ontvangst te nemen. Een woordvoerder van het In donesische ministerie verklaarde dat de nota werd teruggegeven aan de Britse ambassadeur Fry, die se dert het verbreken der betrekkin gen tussen Indonesië en Nederland de Nederlandse belangen behar tigt. De inhoud van deze nota, die ken nelijk handelde over Nieuw-Guinea, is nog niet bekendgemaakt, maar blij kens mededelingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zal publikatie met spoed plaats vinden. De rsota werd lang normale diplo matieke kanalen aangeboden. In dit geval door de 'Britse ambassadeur, die de Nederlandse belangen in Djakarta behartigt. De ambassadeur (Zie verder pag. 3, 6e kolom) Advertentie) Zon op Zon onder (Van onze correspondent in Tel Aviv) Een parlementaire delegatie van de Mapai-partij, de grootste partij van Israël, heeft gisteren een beroep ge daan op president Ben-Zwï om de vorming van een nieuwe regering op te dragen aan Ben-Goerion, die, zoals bekend, de vorige week is afgetreden als premier naar aanleiding van de zaak-Lavon. De dramatische zitting van de partijraad van de Mapai, welke het voorstel van het partijsecretariaat aannam om Lavon ongeschikt te ver klaren verder als secretaris-generaal van het machtige vakverbond, de Histadroet, te fungeren, onthulde ver schillende aspecten. De uitslag van 159 stemmen vóór het voorstel van het partijsecretariaat en 96 tegen, toonde aan, dat Lavon over zijn doel heengeschoten heeft en dat de steun voor Ben-Goerion zeer groot is. Maar aan de andere kant laat het cijfer der 95 tegenstemmers zien, dat de oppositie tegen Ben-Goerion binnen zijn eigen partij een omvang heeft aangenomen, die de grijze lei (Van onze correspondent) DE kapitein en twee matrozen van de Duitse kustvaarder .Ange lina", die sedert zondag "in een zeer ongunstige positie op het strand bij De Koog (Texel) zit, hebben van nacht hun schip kunnen verlaten. Terwijl de reddingsbrigade van De Koog gereedstond om de schipbreu kelingen met het whippertoestel van boord te halen, wisten de drie man nen, tijdens de eb wadend door de branding, aan land te komen. Met een primitieve lijn was gister middag reeds een vijftienjarig koks maatje van boord gehaald. Het ma troosje zat echter niet in „de broek" doch daarachter, waardoor hij meer onder dan boven water naar de wal getrokken werd. Hij kreeg veel wa ter binnen en enige omstanders moes ten zich ten slotte in de branding begeven om de knaap van de ver drinkingsdood te redden. Het ziet ernaar uit dat hetnog wel enige weken zal vergen voordat de 300 ton metende „Angelina" is ge borgen. Dit zal waarschijnlijk ge beuren door middel van draglines en bulldozers, op dezelfde manier zoals verleden jaar de Helderse kot ter „De drie gebroeders", die op deze plaats was gestrand, is vlotge- maakt. De Duitse coaster ligt ongeveer vijftig meter van het strand op een zand bank. Het schip is door storm en hoog water reeds 180 graden om zijn as gedraaid en tolt nog steeds in het rond. Er wordt voor vanavond een meter verhoging van het waterpeil ver wacht, waardoor het schip óf gaat drijven óf nog verder door de hoog opgezweepte golven op het strand wordt gezet. In afwachting ligt op het ogenblik de sleepboot „Stentor" van Wijsmuller in de haven van Den Helder. Drie leiders van de Portugese oppo sitie tegen het bewind van premier Salazar zün maandag ontvangen door president Tomas van Portugal. De drie mannen, de voormalige minister van Landbouw, Gomes, en de advocaten Gouveia en de Figueiredo, deden een beroep op de president de „rechten, vastgelegd in de grondwet, in ere te herstellen". De oppositieleiders zeiden te spre ken namens een „grote groep" uit het Portugese volk. Ze verklaarden later in een officieel communiqué de presi dent hun zienswijze te hebben gegeven op de recente gebeurtenissen en er Tomas op te hebben gewezen, dat het voorval met het passagiersschip „Santa Maria" „van nationaal karakter" was. Zij eisten vervanging van het bewind- Salazar door een regime dat „de steun van het land zou kunnen verwerven en bevrijd zou kunnen worden van de nationale en internationale verplich tingen die d;e huidige regering heeft aangegaan". 9 De Franse generaal Jacquot is be noemd tot commandant van de NAVO- strijdkrachten in Centraal-Europa als opvolger van de Franse generaal Challe die kortgeleden ontslag heeft genomen uit de militaire dienst. Jacquot was in specteur-generaal van de Franse land strijdkrachten. Games, Gouveia en de Figueiredo hebben een belangrijke nol gespeeld in de campagne van generaal Delgado tijdens de verkiezingsstrijd in 1958. Zoals bekend, verloor Delgado de strijd om het presidentschap toen van Tomas. Delgado beweerde later, dat de stem busuitslagen door het bewind-Salazar waren vervalst. Hij kreeg politiek asiel in Brazilië en heeft rebellen- kapitein Galvao op de „Santa Maria" moreel gesteund. Een woordvoerder van de Portugese regering heeft gisteravond verklaard-, dat het bezoek van de drie oppositie leiders aan president Tomas -geen spe ciale politieke betekenis -had. „Uit het feit, dat de president drie figuren heeft ontvangen van wie bekend is, dat zjj de regering vijandig gezind zijn, blijkt dat de president bereikbaar is voor elke Portugees en dat er vrije meningsuiting is in Portugal", aldus de regeringswoordvoerder. (Van een onzer verslaggevers). Een 27-Jarige vrouwelijke kantoqr- bediende heeft gisteravond omstreeks tien uur in Amsterdam de 21-jarige loodgieter H. D. met een z.g. „spring- mes" twee messteken toegebracht, waarvan een in de harstreek: de man greep haar beet toen ze komend van lessen op de Keizersgracht via de Prinsengracht en de Passeerdersgracht naar huis liep. Hij moest in het VVil- helminagasthuis opgenomen worden. De jonge vrotrw, Nellie D, geheten, gaat vier maal per week op les aan de Keizersgracht; ze wandelt daarna door een vrij verlaten buurt naar huis. Verontrust door de berichten over aanrandingen, wapende ze zich met een mes, dat met een hand kan wor den geopend: het is een z.g. „spring- mes" of stiletto, waarvan het lenanet naar buiten springt nadat men op een knopje drukt. Het lemmet van dit mes was zeker twintig centimeter lang; het dragen ervan is overigens verboden. Na het gebeurde op de Passeerders gracht rende de vrouw zeer ontdaan naar het hoofdbureau van politie, waar ze de wachtcommandant v*n het gebeurde in kennis stelde. De loodgieter vluchtte in de rich- der van Israels politiek, te denken moet geven. Buiten het Ohel-theater te Tel Aviv waar de zitting gehouden werd, de monstreerde een groot aantal mensen in naam van de democratie vóór Lavon. Slechts met een grote politie macht gelukte het de demonstranten te verspreiden, een in Israels poli tieke leven nagenoeg ongekend ver schijnsel, vooral omdat het hier niet ging om een conflict tussen twee te genover elkaar staande partijen, van links en van rechts bij voorbeeld, maar om een conflict binnen één partij. En nog wel tussen vleugels van Israels grootste partü, de gema tigd-socialistische. Mapai, welke in volle omvang de grote historische ver dienste draagt van de herbouw van het Joods nationale tehuis en van de verrassende opbouw van de staat Is raël. Reeds vóór deze zitting had Lavon bekendgemaakt, dat zijn functie als secretaris-generaal van de Histadroet hem ervan weerhield alle onthullin gen te doen, die hij openbaar zou kunnen maken, zo hij ambteloos bur ger en vrij man zou zijn. Het moet gevreesd worden, dat La von het thans niet nodig zal vinden zich verdere beperkingen op te leg gen en dat hij het land verder zal storten in een vloed van beschuldi gingen over de ongelukkige defensie affaire van 1954. Welke beschuldigin gen dan uiteraard door deaangeval lenen zullen worden beantwoord met tegenmaatregelen, welke de verwar ring alleen maar zullen vergroten. Verder moet gevreesd worden, dat het getal van 96 tegenstemmers Lavon en de zijnen een stimulans zal geven om de Mapai te verlaten en in een eigen partij de strijd om de macht verder te voeren. Hoewel de beslissing van de partij raad van Mapai» het Ben-Goerion theoretisch mogelijk maakt een nieuwe regering te vormen, daar zijn partij hem de verlangde steun gege ven heeft, lijkt het waarschijnlijk, dat hij enige tijd nodig beeft om de con sequenties te overzien. West-Duitsland heeft aan de Ver enigde Staten diverse betalingen van in totaal ngeveer een miljard dollar aangeboden, om dat land te helpen de moeilijkheden met zijn betalingsbalans te overwinnen, zo werd gisteren te Bonn bekendgemaakt. Een woordvoerder van het Westduit- ;e ministerie van Economische Zaken deelde med dat dit aanbod is voor afgegaan door Westduitse maatregelen, die ten doel hadden de druk op de Amerikaanse betalingsbalans te doen verdwijnen, en dat 't gepaard ging met een aantal voorgenomen maatregelen met hetzelfd doel. Het contante aanbod houdt o.a- in: Onmiddellijke vervroegde terugbe taling van 587 miljoen dollar van de naoorlogse Westduitse schulden aan de Verenigde Staten van in totaal 787 mil joen dollar. Onmiddellijke vooruitbetaling van 125 miljoen dollar voor in de Verenig de Staten geplaatste bestellingen van wapens. Betaling van 75 miljoen dollar aan het Amerikaanse fonds voor ontwik- .relingsleningei», waarmede projecten in econom" ah minder ontwikkelde lan den gefinan ierd kunnen worden, die in het contract-stadium zijn gekomen en waar de Verenigde Staten achter stonden. Verhoging van de Westduitse jaar lijkse bijdrage aa de infra-structuur van de Noordatlantische Verdragsorga nisatie van 13,4 procent tot twintig procent vai. het totaal, mits andere landen toestemmen in bepaalde verho gingen van bun bijdragen. Binnenkort is de benoeming te ver wachten van mr. A. F. Calkoen tot Nederlands ambassadeur te Bangkok en tevens tot gezant in Cambodja. Mr. Calkoen was laatstelijk ambassaderaad in Moskou. ting van de Prinsengracht, maar -was zó gewond, dat een juist passerende man hem een café binnen moest bren gen. De gewaarschuwde politie bracht hem over naar het ziekenhuis. Getuigen worden verzodhit zkih met de politie in verbinding t« atollen. (tel. 62744).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1