flr Voorstel tot vermindering vermakelijkheidsbelasting Schaakkampioenschappen Schiedam voor de deur alle modellen zijn nu belangrijk inprijs verlaagd! u koopt nu al een Simca voorfl6295; en dan ook nog geheelcompleet! Internaat voor postjongens van „buiten" geopend EERSTE KAPPERSVAKSCHOOL MET NIJVERHEIDSONDERWIJS Gezamenlijke zangdiensten van Gerei en Herv. Kerk w WATERVE Experiment ter bestrijding van groot personeelstekort 'jk£- Jeugdgemeenteraad Vlaardingen Juliana" verloor onder protest SKAV speelde Verenigingen en de Hoekse Gemeenschap Vlaardings politienieuws Dieven sloegen hun slag in Belgisch rampdorp Diamantendiefstal in Londen Amsterdammers veroordeeld Primeur voor P.T.T. in Rotterdam Voorbeeld ter navolging Philips Televisie tafel antenne 795. Rotterdam heeft primeur J Drie gewonden bij brand Shell-Pernis Ongevallen in de haven Meningen liepen uiteen Zware strijd verwacht Jong en oud Ruilbeurs in Liberty „Voorwaarts" en „Westen" in Stadsgehoorzaal Burgerlijke stand Origineel Joh.deHeei (T V: Oplossing Lesrooster Kledingbedrijf biedt zijn personeel week vakantie in Parijs aan Prof. Van Eysmga herdacht in Kamer van Koophandel TROUW Dinsdag 7 februari 1961 Burgerlijke stand van Schiedam SPRANKELEND VAN LEVENSLUST De automobiel met de Franse esprit en het Franse karakter! KOM OVER AUTO'S PRATEN OP DE RAI - STAND NO B 306 m tewe gelei VLAARDINGEN. Het bestuur van de Jeugdgemeenieraad heeft by haar le den een voorstel ingediend tot het wijzi gen van de Verordening, regelende de heffing en invordering van belasting op vermakelijkheden. Volgens deze verorde- ning, worden de culturele voorstellingen belast niet een tarief van 20 pet. der ost- zuivere opbrengst indien het beroepsge- zeischappen betreft en met 10 pet Indien het uitvoeringen betreft van gezelschap pen, die voor meer dan 75 pot. niet he- roepsmatig aan de uitvoering medewer ken. Het college is van oordeel, dat cultu rele manifestaties zo min mogelijk be letsels in de weg moeten worden gelegd Tot op heden verkeerden de door de ge- meente gesubsidieerde culturele vereni- gingen in een uitzonderlijk bevoorrechte positie, daar de onder auspiciën dezer ver enigingen gegeven voorstellingen uit het toegekende jaarlijkse subsidie belangrijk meer inkomsten genoten dan uit hoofde der vermakelijkheidsbelasting verschul- digd was. Het werd uit dezen hoofde voor gezel schappen, die niet onder auspiciën dezer verenigingen zogenaamde „vrije" voor stellingen wilden geven, onaantrekkelijk, dit in Vlaardingen te doen, gezien de voor een sluitende exploitatie noodwen dig te bedingen hogere entreegelden. Het komt het bestuur van de raad der halve gewenst voor, dat genoemde ver ordening zodanig wordt gewijzigd, dat het geven van „vrije" voorstellingen aan trekkelijker wordt zowel voor gezelschap pen als voor het publiek en daarmede bij te dragen tot de bloei van het culturele leven in de stad. Naar uit informatie is gebleken, is hat onmogelijk, na de wijziging der verorde ning het subsidie voor de stedelijke cul turele verenigingen volledig te handha ven. De subsidie voor deze verenigingen zal moeten worden verminderd met het geschatte bedrag, dat de gemeente uit hoofde van vermakelijkheidsbelasting uit door deze verenigingen te organiseren voorstellingen gaat derven. Het uiteindelijk effect van de wijziging l') SCHIEDAM. De Christelijke Vol leyballers van „Juliana" hebben het grote duel van het herenteam tegen Libanon '50 met 31 verloren, maar het laatste woord is hierover nog niet gesproken. De uitslag, 3—1, is name- - lijk op vreemde wijze tot stand ge komen. Reeds bij de aanvang wer den door „Juliana" opmerkingen ge maakt over de vreemde afmetingen van de speelbal, waarmede nog niet eerder was gespeeld, hetgeen regle mentair noodzakelijk is. Het volgende protest kwam bij de vierde set bij de stand 1313, waar door bij het aanvragen van een time- out „Juliana" op onreglementaire wijze - werd benadeeld. Heren 2 won in een trage partij met 31 van Hou Stand 3 en behield daar mede de leiderspositie. "Heren 3 leverde een kranige presta tie, door in een uitwedstrijd met 30 van RLVC 2 te winnen. Het vierde berenteam deed het min der goed en verloor met 30 eerst van het sterke UVG en daarna ook van het ..waarlijk niet zo grootse Maccabi. - Zeer teleurstellend was de nederlaag van Dames 1 tegen Hermandad. Het vertoonde spel wekte beslist niet de in- druk dat hier r e derde plaats op de ranglijst verdedigd moest worden. Da- mes 2 verloor ondanks enthousiast spel met 31 van Jong-Pendrecht. der verordening betekent dus niet, dat de stedelijke culturele verenigingen er fi nancieel minder op worden. Het betekent wel, dat de op eigen risico door gezel schappen te geven voorstellingen gemak kelijker zullen kunnen worder georgani seerd. In verband daarmee, stelt het bestuur van de „raad" voor, de "Verordening, re gelende de heffing en invordering van be lasting op vermakelijkheden in Vlaardin gen zodanig aan te vullen, dat ook de vol gende vermakelijkheden van belasting worden vrijgesteld: a. Het geven van voorstellingen van ballet, toneel en ope ra: b. het geven van concerten van se rieuze muziek, zogenaamde amusements muziek daaronder niet begrepen. Het voorstel zal worden verdedigd door de heer C. F, Bos (a.r.l. SCHIEDAM. De Idee om in de hal van het gemeente-ziekenhuis op zater dagavond een concert te geven, waar voor zaterdag de Sehledamse Klavar Accordeon Vereniging (SKAV) zorgde, Is In goede aarde gevallen. Een groep jeugdige musici heeft daar een concert gegeven, waarvan niet alleen een groep patiënten getuige was, doch bovendien hebben de andere patiënten via de zie kenhuisradio dit concert kunnen vol- gen. Onder leiding van de dirigent, de heer H. Groeneweg werd een achttal num mers ten gehore gebracht, met als com ponisten Joh. B, Kok, J. Offenbach, "W. de Ruiter, J. Ivanovici, J. P. Souss, G. Verdi, J. S. Bach en de dirigent. Zoals in de bedoeling lag heeft de zie kenomroep „Protzie" uit Rotterdam-Zuid dit programma op de bandrecorder op genomen, om drt over enkele weken af te draaien in één der Rotterdamse zie kenhuizen. Dit concert werd door de patiënten op hoge prijs gesteld en een dergelij ke muzikale afwisseling zal dan ook in de toekomst stellig herhaald worden. HOEK VAN HOLLAND. Op maan dagavond is de vergadering van de ge delegeerden van de diverse Hoekse ver enigingen en de wijkraadscommissie ge houden. Nagenoeg alle verenigingen hadden voor een deputatie naar de bij eenkomst gezorgd. De wijkraadscommissie had opdracht ■de mogelijkheid en het nut van een eventuele oprichting van een Hoekse ge- .meenschap, te onderzoeken. Hiertoe heeft zij een onderzoek ingesteld waar bij tevens een bespreking met de be staande verenigingen op het program ma stond. Men heeft dan ook door mid- 'del van deze vergadering getracht de 'mening, die er bij de verenigingen zelf omtrent het plan heerst, te peilen. Op de vraag of men de oprichting van eminent belang acht, kreeg de com- missie echter geen unaniem antwoord. .De meningen liepen vrij ver uiteer.. Het is gebleken, dat de meeste verenigingen enigszins gereserveerd tegenover de plannen van de commissie Lems-Ver- meulen-Bots stonden. Uit de besprekin gen bleek niet, dat er werkelijk zo'n gro te behoefte aan een dergelijke gemeen schap bestaat. Echter, het tegendeel viel ook niet vast te stellen. De conclusie die men aan het einde van de bijeenkomst trok, kwam erop neer, dat men het onder zoek maar moet voortzetten. Men zal tevens de werkzaamheden van derge lijke gemeenschappen in andere plaat sen bestuderen. Nadat over een en ander de rapporten zijn samengesteld, zai een tweede be spreking tussen de wijkraadscommissie en de gedelegeerden belegd worden. Dan zal de beslissing dus vallen of Hoek van Holland een Hoekse Gemeenschap krijgt of niet. SCHIEDAM. De wedstrijden om het persoonlijk schaakkampi oenschap van Schiedam gaan bin nenkort weer beginnen en zullen gedurende tien weken de aan dacht van vele schaakliefhebbers voor zich opeisen. Deze wedstrijd wordt om de twee jaar gehouden en mag zich steeds in een grote be langstelling verheugen. In 1924 werd deze reefes ingesteld en met uitzondering van de bezettingsja ren werd ze regelmatig gehouden. De organiserende vereniging was tot nog 'toe de Eerste Schiedamse Schaakclub (ESS), die daarin werd bijgestaan door andere schaakverenigingen. Nadat ESS een fusie heeft aangegaan met de Schiedamse Schaakclub, met wie zij thans de Schaakvereniging Schie dam vormt, rust thans op laatstgenoem de vereniging de taak voor 1961 het toer nooi te organiseren. Het ligt in de bedoeling het toer nooi in tien weken te verspelen en wel in de grote zaal van gebouw „Irene" aan de Nieuwe Haven. De speelavon den vallen op de donderdagen 2, 9, 23 en 30 maart, 6, 13, 20 en 27 april en de woensdagen 3 en 10 mei. In de. organisatievorm is dit jaar een wijziging gekomen, teneinde te bereiken, dat alleen de sterkste spelers een plaats krijgen in de hoofdklasse. Hierdoor zal de belangrijkheid van het toernooi zeker toenemen. De hoofdklasse bestaat uit twee parallelgroepen van zeven spelers. De schakers van elke groep, die als de nummers 1 en 2 eindigen, spelen een enkele ronde voor het kampioenschap. Evenwel is de indeling zo gemaakt, dat ook lager geklasseerde spelers kun nen deelnemen. Voor hen wordt een eerste en een tweede klasse ingesteld, waarvoor de inschrijving open staat voor alle in Schiedam wonende scha kers en voor aEen, die lid zijn van een Schiedamse schaakvereniging. Mocht de deelname bijzonder groot zijn, dan zal alsnog een derde klas worden inge steld. Verwacht mag worden, dat vooral in de hoofdklasse een felle strijd zal wor den gestreden. Immers is de kans groot, dat de wisselprijs, die in 1950 is inge steld, zijn definitieve bestemming zal vinden. Deze „Zilveren Koning" moet driemaal achtereen of vijfmaal in to taal worden gewonnen om definitief toe gekend te worden. SCHIEDAM. Dat verzamelen geen kinderspel is, zal weer te zien zijn op de eerstvolgende Schiedamse Ruilbeurs, die georganiseerd is en op maandag 13 februari zal worden ge houden, wederom in zaal Liberty aan de Broersveld. Aanvang 7.30 uur. Ook deze ruilbeurs gaat weer uit van de Ned, Ver. „De Verzamelaar" en staat onder deskundige leiding van de heer Ger. Kieffer, voorzitter van de af deling Rotterdam. Eventuele Inlichtingen over deze ruil beurzen worden, gaarne verstrekt door de secretaresse: mevrouw A. Kieffer- Timmers, Rösener Manzstraat 61a, Rot- terdam-7. SCHIEDAM. Geboren: Jeannette H d v J Wagner en M T van Loenen, Marijke c O d v A J ten Caat en G O Groenendijk, Brigit te J d v A Jumelet en M P A de Bruijn, Paulina A d v F P M Wijngaarden en A M Boom, Bonald z v D Hoogenboom en K Martini, Petrus J z vMMJ Kloostermanen A M van der Ven, Sylvia E d v J G Skil- nand en H van der Linden, Philip C A z v L E van Dorst en H Vaas. Franciscus "W z v J J Belzer en J M Zoetmulder, Ben ia M V d v L F de Ronde en J M Wansink, Martin z v M A van 't Hoen en B van Vliet, Adria- nus z v A Zwaan en A Esbach, Marianne P d v H J Stavenniter en M M Zagwijn. Astrid d v C M A de Goeij en T Steenhoek, John M z v A Droge en M F H J de Vette, Ca- tharina JMdvENGM van Leeuwen en C E van Vrijaldenhoven. Overleden: J Holster, 83 jr wed van H Op- schoor, M M Gudde ,69 jr echtg van H J van der Boor. De kampioen van 1959, de heer L. Reitsma, won in dat jaar de prijs voor de tweede achtereenvolgende keer en tevens was dat de vierde maal, dat hij beslag op de wisselbeker wist te leg gen. De kans is dus bijzonder groot, dat hij met de eer gaat schuiven. Evenwel liggen er enkele kapers op de kust, want In de hoofdklasse zal de 15-jarige J. van Baarie van de partij zijn. Deze jeugdige schaker wist verle den jaar beslag te leggen op de titel van jeugdkampioen schaken van Vlaar dingen. Notaris J. F. W. Meijer, die vorig jaar een simultaan-seance voor de Schaakclub Schiedam heeft gehouden, zal ook meespelen zodat hij ongetwij feld de oudste deelnemer is. De inschrijvingen voor dit toernooi dienen te geschieden vóór 15 februari bij de secretaris, de heer L. S. J. M. Ha ring, van Hallstraat 7, Schiedam, VLAARDINGEN. Op vrijdag 10 februari zal in de Stadsgehoorzaal te Vlaardingen weer een zg. Volkscon cert gegeven worden. Onder auspiciën van de Federatie van Muziekgezel schappen zullen de harmonievereni ging „Voorwaarts" en de accordeon vereniging „Het Westen" hun beste beentje' voor zetten. Vorig jaar heeft men voor het eerst in de Stadsge hoorzaal een dergelijk concert gege ven. De publieke belangstelling liet echter wel het een en ander te wen sen over. Men hoopt echter, dat het Vlaarding- se publiek ditmaal in grotere getalen van zijn belangstelling blijk zal geven. Het is immers zo, dat men in Vlaar dingen nu niet bepaald kan zeggen een overladen programma van culturele uitingen te verwachten. De gemeente Vlaardingen is de muziekgezelschappen goed gezind, zo blijkt uit de diverse subsidies, doch men kan ook van dit bestuur niet verwachten, dat de liefde van één kant komt. Het publiek zal dan ook moeten bewijzen, dat al het geld goed aan haar gespendeerd wordt. Voor de pauze zal op vrijdagavond, de harmonievereniging „Voorwaarts" en na de pauze de accordeonvereniging „Het Westen" o.l.v, respectievelijk de heer A. de Bruijn en mevrouw W. V/a- genaar-Blammers, optreden. Overwe gend zal er een semi-klassiek program ma worden gebracht. De toegangsprijs bedraagt vijftig cent en men begint om acht uur. De Vlaardingse Federatie van Muziekverenigingen verwacht dit maal een grotere opkomst van de be volking. A In een woning aan de Van Hogen- dorplaan te Vlaardingen ontstond zater dagmiddag een begin van brand toen de vlam in de pan sloeg. De vitrage ging verloren. De brand is met eigen middelen geblust. Op de Schiedamsedijk ter hoogte van de Hoflaan te Vlaardingen kwam de 25-jarige mej. M. L. uit Schiedam met haar scooter te vallen, omdat een wielrijder zonder op het verkeer te let ten van richting veranderde. Zij liep enige verwondingen op aan het rechterbeen en aan de neus. VLAARDINGEN Gehuwd: W. H. J. Benne, 24 jr. en L. Lebbink, 26 jr. Geboren: Martin, z. v. F. L, Ruse ier en G. Lupier; Adriana, d. v. W. A. Korpershoek en M. C. Bezemer; Se- celia' M. T., d. v. A. Meerman, en B. van der Hoogt; Joost J., z. v. G. Kroon en I. N. Nottelman. Overleden: M. J. Beijer, 84 jr., wed. v. H. Spruijt; I. Roosendaal, 70 jr.; J. de Vette. 83 jr., echtg. v. M. C. L. Noordermeer. In Moulins-sous-FIeron hebben plunderaars hun slag geslagen op de plaats van de ramp en geld, huishou delijke voorwerpen en zelfs reddings materiaal gestolen- De pogingen om eventueel nog le vende slachtoffers van de ramp te redden .worden intussen in onver minderde mate voortgezet, doch zon der succes. "Wel werd een levende big gevonden, die zestig uur lang, beschermd door een'zware balk, gevangen had gezeten. Deze big en een hondje, dat op de avond van de ramp werd gered, zijn de enige levende wezens, die tot dus ver in veiligheid konden worden ge bracht. Advertentie INCLUSIEF VERWARMING EN STATUmN) C^DrETOILE 6$af- 6295,-C^pELYSÊE J48(f- 6295-MONTLHERY 7195- ARIANE SUPERLUXE psC.- 7993- ARIANE SUPERCOMFORT 8193- ■-f*-» BEAULffiU lCBeöT- 9995- CHAMBORD U0C 10995.- SIMCA l Bij het Londense kantoor van de dia mant industrie S. L. van Moppen zijn industriële diamanten gestolen ter waarde van bijna twee miljoen gulden- Een politieonderzoek heeft uitgewe zen dat een van de brandkasten was opengebrand met acetyleen en daarna leeggeroofd. Het kantoor van de firma Van Mop pen ligt bij het Holbom viaduct in de Londense City waar zich de belang rijkste bankgebouwen bevinden. Een zegsman van de onderneming verklaarde dat de diamanten in groot te variëren van kleine korrels tot tien karaats stenen. De rechtbank in Rotterdam heeft vanochtend uitspraak gedaan in de zaken tegen vier Amsterdammers, die veertien dagen geleden terecht heb ben gestaan voor diefstallen met braak in vrijwel het gehele land, waarbij zjj zeker 28.000 zouden hebben buit gemaakt. De 44-jarige los werkman H. E. en de 44-jarige los werkman A. Chr. H. van O. werden veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf met aftrek. De Rechtbankoverwoog ten aanzien van hen in het vonnis, dat zij in hef ver leden al vele malen veroordeeld zijn (van O. negen maai en E. zeven). Er was tegen hen vijf jaar met aftrek geëist. De Rechtbank veroordeelde voorts de 30-jarige constructiewerker D. van ter M. tot drie jaar gevangenisstraf met aftrek. Dat is een half jaar meer dan was geëist. De 43-jarige koopman J. L. K. ten slotte werd conform de eis veroor deeld tot een jaar en zes maanden met aftrek. Aan de Westzeedijk 116 te Rotterdam, in welk pand voorheen Hotel Tripschuh gevestigd was, is maandagmiddag een postinternaat geopend voor vijftig leerling-bestellers en kantoorambtenaren, welke in opleiding zijn bij het districtspostkantoor Rotterdam. Het zijn in hoofdzaak jongens uit de vier noordelijke provincies, die naar de Maasstad zijn gekomen om ingelijfd te worden bij het grote post- leger. Ze volgen van negen tot vier uur een cursus in het grote Sta tionspostkantoor en studeren, spelen, eten, drinken en slapen ver der in het postinternaat, waar ze onder toezicht staan van de heer G. A. Blom en diens vrouw. 5s Avonds om negen uur moeten alle jongens binnen zijn en ieder weekeinde mogen ze op kosten van de PTT naar huis. |Nu zijn er allerlei symbolische handelin gen mogelijk bij de opening van een ge bouw, maar deze zijn meestal weinig ori gineel. Daarom bad men voor deze ope ning iets geheel nieuws gezocht. Een van de jongens trok aan een touw, de goederenlift kwam naar beneden, werd geopend en bleek twee koppen koffie met twee amandelbroodjes te bevatten. Na tuurlijk volgden op deze twee kopjes koffie met amandelbroodjes meer kopjes koffie en meer amandelbroodjes, zodat alle aanwezigen van deze lekkernijen konden profiteren. En daarmee was dan de opening van het posthuis een feit ge worden. De eerste cursus voor leerling-bestel lers en -kantoorambtenaren is in oktober begonnen. Van de eerste groep van ruim vijftig jongens zijn er slechts zeven afge vallen, hetzij omdat ze heimwee hadden of omdat het werk hun niet beviel, hetzij omdat ze door de cursusleider ongeschikt bevonden werden. De cursus voor leer ling-bestellers is bestemd voor jongens, die alleen lager onderwijs hebben geno ten. De opleiding duurt anderhalf jaar cn die voor de leerling-kantooraiabtenaren acht a negen maanden. Voor laatstge De twee grote snlte-ksuners van het postinternaat waren maandagmiddag tot de laatste plaats bezet met talrijke geno digden en de In hun keurige uniformen gestoken vijftig postjongens. Mr. .1. J. Klaasesz, de hoofddirecteur van de afde ling personeel nit Den Haag, sprak een inleidend woord, waarin hij wees op de grote betekenis van deze dag en vervol gens nam de heer L. Th. Hoolboom, hoofddirecteur van de posterijen te Den Haag, het woord om mede namens de di rectie van het postdistrtct Rotterdam, zijn blijdschap erover uit te spreken, dat dit internaat thans geopend kon worden. De heer Hoolboom zei prettige herin neringen te hebben aan het leerlingen systeem in Rotterdam uit de tijd. toen hijzelf nog directeur van het postdistrict Rotterdam was. Hij sprak zijn blijdschap uit over het initiatief van Rotterdam om dit internaat te openen en verwachtte, dat deze proef, welke voor het eerst in Rotterdam wordt genomen, elders spoe dig navolging zal vinden. Er blijkt in Rotterdam bijzonder grote belangstel ling te bestaan voor de vorming en op leiding van FTT-ambtenaren. Een van de leerling-bestellers, Ab Si- grist, bood hierna namens zijn mede-leer lingen de directie van het postdistrict Rotterdam een barometer aan. Ook wer den de beheerder en adjunct-beheerder van het internaat bloemen aangeboden. De waarnemende directeur van het postdistrict Rotterdam, de heer P. J, van Doom, attendeerde de aanwezigen er hierna op, dat het posthuis nog niet ge opend was en dat dit thans zou gebeuren. Advertentie Oostzeedijk 330," Rotterdam, Telefoon j 1.52.55 noemde opleiding is ulo als vooropleiding gewenst. Na afloop van de cursus worden de jongens in particuliere pensions on dergebracht. In het internaat beschikken de jongens over vijf slaapkamers, elk met tien slaap plaatsen (dubbeldekken). Er zijn verder zeer gezellig ingerichte vertrekken, waar in ze kunnen studeren, spelen of naar TV- uitzendingen kijken. De directie van het districispostkantoor Rotterdam hoopt door middel van deze opleiding het belangrijke personeelstekort er zijn ongeveer 200 vacatures bij de PTT in Rotterdam enigszins te kunnen opvangen. Gisteravond heeft een samenspreking plaats gehad tussen de kerkeraad van de Ned. Herv. gemeente en de kerkeraad der Geref. Kerk te Hoek van Holland, In de leerkamer van het Geref, kerkgebouw. Deze vergadering was belegd om te ko men tot een bespreking over dc moge lijkheid tot het houden van gezamenlijke zangdiensten op de christelijke feestda gen^ aangezien de hierover gevoerde cor respondentie tussen beide kerkeraden tot nu toe -geen bevredigend resutaat had opgeleverd. Nadat ds. Rullmann de ver gadering had geopend met schriftlezing en gebed, sprak hij een woord van wel kom tot de hervormde broeders, waarna hij het doel van deze vergadering uiteen- lette. Er volgde al spoedig een breedvoe rige discussie en verscheidene broeders van beide kerkeraden kregen gelegenheid hun gedachten uit te spreken, hetgeen verhelderend werkte en tot een beter begrip van eikaars standpunten leidde. Ten slotte werd besloten om deze ge zamenlijke zangdiensten te houden en hiermee te beginnen op de a.s. Tweede Paasmorgen. De dienst zal worden geleid door de plaatselijke predikanten. Naast zang en schriftlezing zal een korte medi tatie worden gehouden. De Hervormde zangvereniging Hosanna en het Gerefor meerd Kerkkoor zullen worden aange zocht hun medewerking te verlenen. De gemeentezang zal in ieder geval een be langrijk deel van deze dienst uitmaken. Na een kort slotwoord van ds. Wassink sloot deze de vergadering met dankgebed. „TI/ïARIJKE, handen uit je zakken hoor." Deze berisping, die vrien- M delijk werd uitgesproken, richtte mevrouw C. A. J. Cammel- beeck tot één der meisjes, die in gedachten verzonken met de handen in de zakken van haar jassohort stond. Even daarna hoorden we: „Maar Hans. je weet toch dat je de klant eerst voor moet laten gaan". Onze verbazing steeg naarmate het gesprek, dat wij met mevrouw Cammelbeeck voerden, vorderde. Op een bijzonder aangename wijze vertelde zij van haar werk, maar toch waren haar gedachten ook bij haar leerlingen, die zij door de glazen deur van haar privé-kantoor kon gadeslaan. Het leek er wel op alsof ze twee rollen had te ver vullen, namelijk die van gastvrouw en die van lerares en het op merkelijke hiervan was dat zij beide op een uitstekende wijze bracht. U zult zich misschien verbaasd afvra gen, waarom wij hierover zo uitweiden. Een kappersvakschool is tegenwoordig toch niets bijzonders. Nederland is er vele rijk. Hierin moeten wij toestemmen, maar toch willen wij dit instituut even in de belangstelling zetten, omdat zij zich van de andere onderscheidt door haar opleiding. De kappersvakscholen zijn er over het algemeen op gericht een gedegen tech nische opleiding te geven aan de aan staande kappers en 'kapsters. Vele bui tenstaanders zullen zeggen: „Maar meer is toch ook niet nodig". Wij zullen dan even mevrouw Cammelbeeck en de heer C. Reeourt, eigenaar van de betreffende kappersvakschool aan het woord laten. Hun mening is: „De service en om gang met de klanten begint niet by het hoofd, maar bü de deur." Hiermede heeft men in het verleden, te weinig rekening gehouden. Een groot aantal kappers en kapsters had het wel „in de vingers", maar door gebrek aan goede algemene ontwikkeling, waartoe ook de goede omgangsvormen behoren, kon voor velen de weg niet gebaand worden naar een betere toekomst. De oorzaak van dit hiaat lag uiteinde lijk bij de opleidingsinstituten. De heer Reeourt heeft zich hiermede lang bezig gehouden en. zijn conclusie was: „Hier moet een oplossing voor worden gevon den". En deze kwam inderdaad. In sep tember van het vorige jaar begon, deze kappersvakschool met 'een opleiding in nieuwe vorm, die nu reeds op volle toe ren draait. In het leerstelsel wordt ruim. te gelaten voor de algemene ontwikke ling. Het peiL hiervan loopt nagenoeg parallel aan het onderwijs, dat op de nij verheidsscholen wordt gegeven. Dit insti tuut kan zich nu de eerste (en op het ogenblik nog enige) kappersvakschool noemen met nijverheidsonderwijs. Het lesrooster omvat thans, naast het kappen, dat uiteraard de hoofdmoot vormt, de volgende vakken: omgang met klanten, Frans, Duits, Engels, schoon houden der salon, lichamelijke oefenin gen en manicure-opleiding. Een tweede voordeel hiervan is, dat de jongelui reeds op 14-jarige leeftijd kun nen worden toegelaten. Ook dit mag men een aanzienlijke verbetering noemen. Vroeger was deze leeftijd bij de school gesteld op 16 jaar, zo vertelde mevrouw Cammelbeeck ons. Dit bracht het nadeel met zich mede dat jongens en meisjes, die van de lagere school kwamen, eerst nog enige jaren een andere opleiding moesten volgen om deze te overbruggen. Ook kwam het dan wel voor dat zij een jaar naar kantoor gingen. De overgang naar de kappersvakschool bracht dan veel moeilijkheden met zich, die vooral op het economische vlak lagen. Nu kun nen deze jongelui reeds op 16-jarige leef tijd de studie achter de rug hebben, waarbij tevens drie maanden, begrepen zijn, waarin zij als volontair werkzaam zijn. in een salon. Maandagochtend om half negen zijn ongeveer vijftig personeelsleden van het Rotterdamse kledingbedrijf Gebr. Coster van het filiaal Meent—hoek Goudse- singel vertrokken voor een week vakan tie in Parijs, welke hun door hun firma is aangeboden. De volgende week zullen de overige personeelsleden van deze vakantie mogen genieten. De werkers van Coster logeren in Pa rijs in het hotel Univers et Portugal aan de Rue Croix des Petits en zullen in de Franse hoofdstad vele interessante excur sies maken. Be eerste groep personeels leden werd hartelijk uitgeleide gedaan door de achterblijvers, die de volgende week aan de beurt zijn. In Brussel werd maandag even een warme lunch gebruikt en *s avonds tegen acht uur arriveerde men in Parijs. he it so it do f iIt l itt! wt od Bij cen brand, die maandagnacht om streeks drie uur uitbrak In een hoog vacuum-installatie op de terreinen van Shell In Pernis, zijn drie personen ge wond geraakt. Een van hen, de 37-jarige gehuwde operator E. J. van Arkele uit Vlaar dingen, kreeg zeer ernstige brandwon den. Voor zi'-t leven wordt gevreesd. Hij werd met twee collega's, de $8- jarige H, Goedkoop uit Vlaardingen ca de 34-jarige A. van Vliet uit Rotterdam, opgenomen in het Havenziekenhuis. De bedrijfsbrandweer kon de brand spoedig blussen. De materiële schade is gering. la de maandag gehouden besloten ver gadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam heeft de ere-voorzltter van de Kamer, mr. dr. K. P, van der Mandele, een rede uit gesproken ter nagedachtenis van prol. jhr. mr, dr. W. J. M. van Eysinga, De heer Van der Mandele noemde prof. Van Eysinga een goed raadsman en een oprecht vriend van de Kamer. Hy gaf de Kamer een vrijwillig gebote steun in alle internationale aangelegeü- heden, in het bijzender die van het regime van de Rijn en van de toepasse lijkheid daarvan op zijn zijrivieren- Nooit deed de Kamer vergeefs een be roep op hem. Niemand kon de Kamer beter raad geven dan hij, die Lcids hoog leraar in het internationale recht ras geweest, maar bovendien Rijnvaartcom missaris op een ogenblik toen de Neder landse gedelegeerden in de Commissios Centrale de leiding gaven. Doorkneea immers was hij als geen ander in alls vragen, die het regime betroffen. Mr. dr. van der Mandele besloot rij» rede met te betuigen, dat de Kamer it nagedachtenis van deze werkelijk grote man cn vriend van de Kamer niet beter eren kan dan door trouw te blijven aas het beginsel van de Akte van Mannheim, het beginsel, dat de vaart op de Kijn vrij zal zijn, van Bazel tot aai zee, voor de schepen van alle naties. Aan boord van het Duitse m.s. Ca? Sen, Koca dat in de Maashaven te Rotterdam lag, is gistermiddag de 39-jarige haven arbeider N. D. de K. uit de Rechthuis-, re< «ei mi or tu: las bel bel va: toe 055? 1 Jas' feit me de ren Var «pr iet! iesl op i weg eem 6» fêB robi aiet T> 4m tors !und Üdi ton? Enj tot won itrik Ei let1 hist »erf) toho anifi die. ïaai obtw de oi eons! straaf toen hij in een ruim wilde afdalen met met de ladder en al van 10 meter hoogte op de lading in het onderruim gevallen. Met kneuzingen, aan de rug werd hij WJOt het Havenziekenhuis opgenomen. ferk iatlo lorza MAASTUNNEL GESLOTEN Wegens onderhoudswerkzaamheden zal ^je de Maastunnel te Rotterdam afgeslote» zijn in de nacht van: woensdag 8 op donderdag 9-2-'61. oj toer westelijke autotunnel (NZ) van 21-31 tot 6.30 uur; t0 donderdag 9 op vrijdag 10-2-61. '«ale westelijke autotunnel (NZ) van 21.. tot 6.30 uur; vrijdag 10 op zaterdag ll-2-'61, 5Sf®e oostelijke autotunnel (ZN) van 21. tot 6.30 uur. Gedurende deze tijden wordt het ver keer door de niet afgesloten tunnelM» geleid, zodat automobilisten met vertrS'|^] ging moeten rekenen. Men kan gebruis maken van de Maasbruggen, w-? 'f men rekening moet houden met de brui- opening tussen 22.36 en 22.51 uur. De nieuwe nmlploeg van de Reddingmaatschappij te Scheveningen heeft gisteren nee het reddingmateriaal geoefendDe laatste tijd was te weinig aandacht bested, aan het redden van schipbreukelingen vanaf de vaste tvaL De stranding van Sch. 21 leerde, dat geoefendheid met lijnen, vuurpijlen, touwladders en tohipp6*' toestellen niet overbodig is. Op de foto is het afschieten van een vuurpijl tnd een lijn te zien.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 2