IS Cals wil aan bezwaren tegemoetkomen Kennedys herenigd in Washington Verolme gaat „van alles en nog watmaken KLM gaat samenwerken met Venezolaanse luchtvaartmaatschappij De Bilt: weer blijft zacht oneens woningwetwoningen aan huurders wordt mogelijk Minder scholen opgeheven Moboetoe's leger is „op alles voorbereid" Belastingherziening N 'J is le W Regeling subsidie kerkbouw Portugese regering bespreekt toestand in Angola Nederland brengt geen kapitaalin Kansen stijgen op landingsfecliten in Los Angeles Ernstige onlusten in Indische stad WOENSDAG 8 FEBRUARI 1961 r v. TWINTIGSTE JAARGANG No. 4828 r acht adel FABRIEK IN ZVIJNDRECHT NAVO: 3 jaar Openbaar ondierwijs GEEN KAPITAAL GROTE BELANGEN VEILIGHEIDSRAAD WEER VERDAAGD D W oordemvisstTiïig „Waakzaamheid" Tot de tanden L961 "N J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: L)r. J. A. H. J S. BRUINS SLOT itrcüt. Veel mogelijkheden (Zie verder pag. 3. 4e kolom) O Kotterdami Wltta ds Wlthstraat 23. Tclet. 115700 (6 1 Postbus 1112. Postgiro No 424510. Klachtendirnst abonnementen 18.3019.30 uur. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700. VGravenhage: Huygenapleln 1, Telefoon 1834(57 (3 lijnen). Postbus 1091- Postgiro No. 424867. Klachtendiens» 18.3019.30. Telefoon 352569. Dordrecht' Spulweg 132 Telef. 4670. Schiedam: Aleidastraat 23 Telef. 65451. Abonnementsprijs 61 sent per week, 12.63 per maand, 7.90 per kwartaal Losse nummer» 13 cent, Verschijnt üogeiljn^ rvouu* (Geldig tot donderdagavond) VEEL BEWOLKING Zacbt weer met veel bewolking en af en toe wat regen. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Morgen: Zon op: 8.08 Maan op: 2.1S Onder: 17.42 Onder: 11.58 it om hoog n van :n ge huwde Vlaar- idwon- :esd. de 38- :en ea rdam, .is. brand ade U sinds enige tyd bij de Tweede Ka mer een aantal wetsontwerpen ligt tea doel hebbende bestaande belastingen te wijzigen, is er alle aanleiding be- ptólde facetten daarvan nader te be- sien. Deze ontwerpen hebben niet de be doeling de gehele belastingwetgeving te hervormen. Hoewel het verlangen naar «en herziening van het gehele belasting- itelsel niet onredelijk mag worden ge noemd hebben minister Zij Is tra en staatssecretaris Van den Berge toch gsm eend hieraan niet te kunnen vol doen, De huidige belastingwetgeving is grotendeels óf van oudere datum óf jtamt uit de bezettingstijd. De grondbelasting ia van 1872, de takomstcnbelasting van 1941. Weliswaar is in de loop van de jaren een aantal wijzigingen aangebracht, kleinere en ook grotere, maar in wezen is in het geheel van het systeem geen wijziging gebracht. De vraag of bepaalde belastingen op rechtvaardigheidsgronden nog wel pas sen in deze tijd (grondbelasting en ver mogensbelasting b.v.), is niet aan de orde gesteld. De gewenste verhouding tussen de Indirecte en de directe be lastingen Is evenmin ln deze herziening betrokken. Het fiscale winstbegrip, noch het huidige karakter van ons 8ysteem ran heffing bij de inkomstenbelasting toegepast, zal een grondige verandering ondergaan. Een opzettelijke bedoeling tot be lastingverlaging Is niet aanwezig. In feite is de aanhangige herziening niet meer dan een technische herziening van de bestaande wetgeving en het realise ren van meerdere concrete verlangens. Van een grondige reconstructie is geen iprake. Veel wiiziffinffen in wij zigin gen de Mammoetwet :n ver hulde! •eft d< v. dr. Ie uit- i prof. s. ocm it dsmae Isme:, ebodes liegen m het :pssse- vieren, en be- Kamer i boog. it wal rteom- Neder- nissiofi ritueel in alle ot zijn ner ds grote t beter sn aas nheim, e Rijn voor erdsm haven- hïhuii' Edalen, hoogte vallen. hij in ien sal ssloten SI, i 21-30 ;t ver- nelbuis verte' lebruii teren steed, n ds ppef- met 3 menen dat het toch wel betreurd moet worden, dat een breed opge- tttte vernieuwing niet aan de orde is gesteld. Een gunstige gelegenheid waar op een nadere, totale herziening in over weging kan worden genomen, komt nu tesmaal niet zo dikwijls voor. Nu dit dus thans wordt nagelaten zal een al- gehele herziening van ons fiscale stelsel rooriopig wei op de la^ge baan komen. Dat is jammer gelet op da bestaande, liet ongerechtvaardigde verlangens Toch hebben wij begrip voor het itandpunt van de bewindslieden. Aller- {«ut is er de omstandigheid dat een fundamentele herziening thans aan leiding zou zijn tot tijdverlies bij de be handeling van de huidige ontwerpen En gelet" op de bestaande knelpunten in let fiscale recht die spoedig moeten worden opgelost, is meer tijdverlies dan strikt nodig is, schadelijk. Er is een gewichtiger argument naar het ocls voorkomt. En onze tijd valt ge- een groeiende Europese samen werking te constateren. Een en ander behoeft niet direct uit te lopen op een aaiftcatie of volledige harmonisatie van ilie nationale belastingsystemen. Maar waar wij wèl op moeten letten Is op de ontwikkeling van de belastingheffing ln de ons omringende landen. En dan ls te eonatateren dat d£Lar, ln grote lijnen ge- i. Cap öea, de ontwikkeling zich meer en meer beweegt ln een richting die dat recht fdeldéljjk in overeenstemming brengt Eet hetgeen in ons land als de kern na- het belastingstelsel wordt be- (ehouwd Het ls daarom verstandig, naast een ferke voortzetting van de huidige fis- ale politiek, om een aanpassing van de ationaie belastingstructuren te bevor- teren en niet als klein iand Individueel li te progressief te zijn. Wij zouden de 61!,. m kans lopen verstoringen te ver- wzaken in het Europees overleg over 61, dc leze zaken, i 21.30 iVERIGENS lijkt het gewenst bij de parlementaire behandeling er op an te dringen een staatscommissie in te •'il!l!l!!iil!lllll!l!l!lllllllllllli|l!ll!lllll!|||Il!t!lil!l!!!|||!||il!l!||! (Van onze pariementsredaetie) Minister Van Aartsen zal dezer da gen een regeling voor de subsi diëring van kerkbouw bij de Tweede Kamer indienen. Verwacht wordt dat in dit wetsontwerp speciale aandacht zal worden besteed aan de kerkbouw in de nieuwe wijken. Minister Toxopeus deelde dit mee in de Eerste Kamer by de behandeling van de begroting van Binnenlandse Za ken. N vaarlui Wien. Deze commissiezou zich bezig nr.it" soeten houden met het bestuderen van meer fundamentele vragen, waar- 'oder de wenselijke belastingdruk. Het Immers niet te verwachten dat ec bij 'et parlementaire debat tyd en gelegen- leid zal zjjn voor een diepgaande dis cussie omtrent deze zaken. t Een van de bekende Londense „dub beldekkers" werd letterlijk gehalveerd door een omgewaaide iep. Vijftig man trice en drie passagiers licht gewond. (Van onze correspondent) AAS de Drechthaven ln Zwyit- drecht gaat scheepsbouwer C. Verolme een vacuümfabriek bou wen, waarin men zich zal bezig houden met de vervaardiging van de meest uiteenlopende artikelen, variërend van bedrukte japonstoffen totkerstboomversieringen. Dit nieuwe bedrijf zal uniek zijn voor Nederland en zelfs voor de Benelux- landen. In de gehele wereld zijr. er trouwens nog slechts drie van deze fabrieken, nl. in Duitsland, Enge- land en de Verenigde Staten. Verwacht wordt, dat de nieuwe vacuümfabriek nog dit jaar zal kun nen starten, Sedert 1956 hebben technici van Verolme mogelijkheden onderzocht om het concern van de scheepsbouwer nog met een derge lijk bedrijf uit te breiden. De heer Verolme kwam zelf op het idee voor de nieuwe fabriek. Hij bestudeerde een pakje sigaretten en wel speciaal de „aluminiumfolie het „zilverpapier", waarmee de siga retten waren verpakt. Hij kwam tot de conclusie, dat er een manier (Van onze parlementaire redacteur) M"NISTER Van Aartsen wil zo spoedig mogelijk nieuwe richtlijnen aan de gemeentebesturen geven om de verkoop van won»ngwei-womnS- [porders mogelijk te maken. De reeds bestaande voorschriften gaan naar de inning van de regering niet ver genoeg en zullen in het kader van de be swering van het eigen woningbezlt thans ruimere richtlijnen worden ver- In afwachting van deze nieuwe richtlijnen heeft een aantal gemeentebe- Ituren reeds maatregelen genomen om, wanneer de ministeriele beschikking ''gekomen is, zo spoedig mogelijk met de verkoop van woningwet-woningen beginnen. Breda is hiervan een voorbeeld. Deze gemeente heeft onder de Murders reeds een enquête naar de koopanimo gehouden. Het resultaat daar- 'im was bevredigend. E>e te verkopen woningwet-woningen zullen door drie 'zateurs worden geschat-op hun vervangingswaarde. De enige beperking, die de tmeente oplegt, is dat de verkoop zo veel mogelijk groepsgewijs dient te Khieden. (Van onze parlementaire redacteur) IET minder dan 67 van de 117 artikelen van het ontwerp- mammoetwet" z(jn door minister Cals gewijzigd: om tege moet te komen, zo deelde hij op een persconferentie mee, aan een aantal in de Kamer levende bezwaren, met name die ten aanzien van de delegatie van bevoegdheden en de opheffingsnormen. De minister heeft nl. heden zijn Memorie van Antwoord op het wetsontwerp bq de Tweede Kamer ingediend en tegelijk verscheen een Nota van Wijzigingen. De delegatie is nog verder beperkt en de opheffingsnormen zijn zodanig gewijzigd dat, wanneer de ..mammoetwet" wordt aange nomen, slechts zeven scholen voor opheffing in aanmerking zouden komen, die van essentieel belang zijn voor hun omgeving: in andere gevallen is dezelfde opleiding van dezelfde „richting" binnen rede lijke afstand aanwezig. Daar het totaal aantal scholen, waarop de wet betrekking: heeft, on geveer 1800 bedraagt, betekent dit 4 pro mille van het totaal, in een ge wijzigd artikel 102 (lid 4) van het wetsontwerp schept de minister nu de mogelijkheid ook deze scholen In stand te honden. Het zijn: het joods lyceum te Amsterdam, de mms-afde- ling van het prot.-chr. lyceum te Dok- kum, de mms-afdeling van het r.k. lyceum in Hulst, de hbs-afdeling B van het r.-k. meisjeslyceuun te Roer mond en de niet-confessionele ulo scholen te Schiermonnikoog, Nijkerk en Kortgene. Aanvankelijk stond de minister op het standpunt dat, wanneer het bevoegd gezag (rijksoverheid, ge meentelijke overheid of schoolbe stuur) van het in de wet (en nog eventueel in een algemene maatre gel van bestuur) vastgelegde leer plan wilde afwijken, toestemming door hem moest wordengegeven, In de nota van wijzigingen stelt '4<s- minister nufadat vvqorzovgr het totale 'aantal leSsén, dat aan ;"'dë school ten hoogste mag worden ge volgd, niet besteed wordt aan de in de wet of ajn.v.b, genoemde vak ken, een aantal wekelijkse lessen over de gehele cursus, dat gelijk is aari het aantal leerjaren van de des- treffende school, kan worden be steed aan het door het bevoegd ge zag te kiezen vakken. De minister wil hiermee kenne lijk tegemoet komen aan de kritiek, welke vooral van protestantse zijde was geuit en welke inhield, dat het wetsontwerp de vrijheid van in richting van het onderwijs aan tastte. Nog een paar wijzigingen tn het ontwerp: Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (M.A.V.O.) wordt gegeven aan scholen met een cursusduur van vier jaar (aanvankelijk was de cur susduur voor deze scholen drie jaar met een mogelijkheid van vier jaar; dat is nu gewijzigd. Aan een MAVO- school kan wel een cursus worden verbonden van drie jaar). Voor alle voorbereidende weten schappelijke scholen en voor alle scholen van hoger en middelbaar al gemeen voortgezet onderwijs geldt, dat in het eerste leerjaar dezelfde vakken moeten worden gedoceerd; de minister heeft nu echter bepaald, dat in dit zgn. „bragjaar" voor het gym nasium het vak latijn als verplicht vak moet worden toegevoegd. Aangaande het beroepsonderwijs heeft de minister in zijn nota van wijzigingen een groot aantal bewijzen van bekwaamheid opgesomd en aan geduid, voor welke sector van het onderwijs de bevoegdheid om les te geven geldt. hadden anderhalf uur werk om de chauffeur, die bekneld geraakt was, te bevrijden. Verder werden de conduc- moest zijn om dit zilverpapier goed koper te produceren. Dat gaat in Zwijndreeht nu gebeuren. Na jarenlange studie is een machine ontwikkeld, die zeer dun papier gaat bedekken met een nog dunner laagje metaal, waardoor een produkt wordt verkregen, dat minstens zo goed zal voldoen als gewoon zilver papier. Het zijn evenwel niet de enige moge lijkheden, die de vacuümfabriek zal hebben. Men zal met de nieuwe „metaal-bedampingsmachine" leder waren, schoenen, damestasjes, cein tuurs etc. kunnen bedrukken met allerlei motieven, zilveren, gouden of purperen kerstboomversieringen kunnen maken, poppetjes om op te vullen met chocolade enz. De speciale machines worden in de eigen machinefabriek van Verolme in IJsselmonde vervaardigd. Het Portugese kabinet is dinsdag avond bijeengeweest om zich te be raden over de steeds toenemende spanning naar aanleiding van het nienws over de ongeregeldheden te Angola. Volgens de laatste gegevens zijn in Angola 31 mensen omgekomen. Het enige officiële bericht over wat tydens de zitting van het kabinet werd besproken, meldde dat men had ge debatteerd over de verschillende kan ten van de binnenlandse en buiten landse politiek. De gouverneur van Angola ver scheen gisteravond 3p het televisie scherm in de Afrikaanse kolonie om de bevolking de verzekering te geven, dat alles nu rustig was in het land. Wilde geruchten deden echter in Lissabon de ropde over troepenbewe gingen en per parachute afgeworpen versterkingen in Afrika. (Van onze luehtvaartredacteur) De KLM gaat technisch, operationeel en commercieel samenwekren met de enkele maanden geleden opgerichte Venezolaanse luchtvaartmaatschappij VLASA. Met ingang van 1 april zal een DC-8 van de KLM, bestuurd door bemanningen van de KLM, twee luchtlijnen voor de VLASA gaan vliegen: CaracasLissabonMadridRome v.v. CaracasParijsLondenAmsterdam v.v. En Nederland zal de KLM als generaal-agent van de VIASA optreden. Vermoedelijk om tegemoet te komen aan de bezwaren van hen, die meen den, dat het openbaar onderwijs in het wetsontwerp werd achtergesteld bij het bijzonder onderwijs, heeft de minister in het ontwerp nog eens pre cies laten vastleggen, wat het open baar onderwijs inhoudt: „Het school onderwijs wordt onder het aanleren van gepaste en nuttige kundigheden dienstbaar gemaakt aan de ontwikke ling van de verstandelijke vermogens der leerlingen, aan hun lichamelijke oefening en aan hun opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke deugden". Het driejarig dochtertje van de familie Van Zon uit Egchel (gem. Helden, Limburg) is dinsdag in het St. Jozefziekenhuis te Venjo over leden aan de gevolgen van. een aan- Het vliegend, technisch en commer cieel personeel van de Venezolaanse luchtvaartmaatschappij zal door de KLM worden opgeleid. De VIASA heeft twee straalvliegtuigen van het type Convair 880 besteld. Zolang deze nog niet zijn afgeleverd, zal de DC-8 van de KLM de verbindingen tussen Caracas, Rome en Amsterdam onderhouden. De gesloten overeenkomst zal in geen enkel opzicht van invloed zijn op het zelfstandige karakter en de structuur van beide luchtvaartmaat schappijen, zo heeft de KLM-directie meegedeeld. De KLM is een groot voorstander van dergelijke vormen van same n/werki n-g en is_ tegen fusie met andere maatschappijen. De VIASA is opgericht door de Vene zolaanse luchtvaartmaatschappijen LAV en AVENSA, die het Urc-htver keer in Venezuela zelf zullen ver zorgen. Kapitaal zal de KLM in de nieuwe maatschappij, die aangeslo ten is bij de internationale vereni ging van luchtvaartmaatschappijen IATA, niet steken. Het aandeel van de KLM bestaat uit haar meer dan veertigjarige ervaring en uit het ter beschikking steilen van een DC-8. Door deze samenwerking versterkt de KLM haar posatie in Amerika aan merkelijk. Venezuela importeert per jaar 'voor 2,5 miljard, gulden en exporteert ongeveer de helft van haar olieproduktie naar de V.S, Gaan de Venezolanen de KLM hel pen bij het verkrijgen van landings rechten voor Los Angeles reeds twee keer geweigerd dan zal Washington dit keer wel moeten toegeven. De KLM werkt reeds samen met de Ceylonese luchtvaartmaatschappij Air Ceylon en met de Columbiaanse RAC. De Kroonduif op Ned. Nienw- Guinea is een dochteronderneming van de KLM. Heeft de KLM nu grote belangen in Venezuela, de Scandinavische SAS werkt reeds enige tijd samen met de Mexicaanse luchtvaartmaatschap pij Guest. De Thailandse luchtvaart maatschappij THAI-Airways is als een dochteronderneming van de SAS te beschouwen. Bovendien werkt de SAS reeds geruime tijd samen met de Zwitserse Swissair. Samen hebben ze negen Convair- Coronado's gekocht. E depressiedie dinsdag nog veel wind aan onze kust veroorzaakte, is naar Noord-Scandinavië weggetrokken. In de afgelopen nacht passeerde een rug van hogedruk die de wind snel deed afnemen en aanleiding gaf tot opklaringen. De temperatuur daalde echter nergens tot beneden het vries punt. Tussen een depressie die over de oceaan naar het zeegebied tussen IJs land en Zuid-Groenland koerste, en een hogedrukgebied boven Spanje ont stond een brede en krachtige zuidwes telijke luchtstroming, waarmee zachte oceaanlucht naar de Britse eilanden stroomt. Het warmtefront dat deze lucht begrenst naderde vanmorgen, voorafgegaan door een regengebied, ons land. Morgen zal het gehele land zich in de krachtige zuidwestelijke stroming be llinden en zal de temperatuur aanzien lijk boven normaal zijn. Er is een goede fcens dat het zachte weer enkele dagen zal aanhouden, waarbij af en toe wat regen of motregen zal vallen. Er wordt nog steeds gepraat over mogelijke samenwerking tussen ziet het er nog steeds niet naar uit dan zal deze combinatie een krachtig belangemblok In de sterk concurrerende luchtvaartwereld vormen. ÏN verband met het. barre win-: terweer in het noorden-van de Ver. Staten hadden de Kennedy's faun twee kinderen voor korte tijd naar het zonnige Falm Beacb fa Florida gestuurd. Deze week zagen de president en zijn vrouw de drie- Jarige Caroline en de enkele maan den oude Jack terug op het vlieg veld van Washington. In de auto op weg- naar het Witte Huis babbelde vader Kennedy genoeglijk met adjn dochtertje over de vakantie, Moe der Jacqueline, die haar stevig te gen de koude ingepakte zoontje op haar schoot houdt, luistert glimla chend toe. Bij een bloedige botsing tussen. Hin does en Moslims in de.stad-Joebboel- "55jd"---êó;.^"ASr5"wis6fljiir. Mocjji^döe Lpmre-- Centraal-Indië z8» „dinsdag- sanïëhw'êritihg ooit tbf'stïES'kdlMnlavond zekér "ttes/iné&étt' twrlrt*" en volgens welingelichte kringen ven gekomen. Bijna- dertig personen zijn met verwondingen in Ziekenhuizen opgenomen. De gevechten begonnen nadat een Hindoese studente door twee Moslims was aangevallen. Joebboelpore, een be langrijk militair centrum, heeft een Hindoe-meerderheid. De Oostduitse jeugdploeg die deel zou nemen aan het jeugdtoernooi van de Buropese Voetbal Unie, dat van 30 maart tot 8 april a.s. in Portugal wordt gehouden, heeft geen uitreis-visa voor dit land gekregen. De secretaris van de E.V.U., de Zwitser Bangerter, heeft dit in een brief aan de Oostduitse voetbal bond meegedeeld. De vechtende menigte gebruikte re volvers, sabels en messen. Verschei dene huizen werden in brand gestoken. Ondanks krachtig optreden van de po litie was de rust in de stad vanmorgen nog niet weergekeerd. E Veiligheidsraad heeft zijn gis teren gehouden zitting over Kongo tot vrijdag of maandag ver daagd zonder tot een besluit te zijn gekomen. Doordat er geen overeen stemming blijkt te bestaan tussen de Sowjet-Unie en de V.S., heerst er pessimisme over de kansen op een beslissende actie van de raad ter ver betering van de crisis in Kongo. President Kasavoeboe van Kongo heeft gisteren de VAR beschuldigd van onwettige tussenkomst door middel van de gewapende macht in Kongo. „Wij keuren de agressieve uitbrei- dingsdrang van de VAR ten sterkste af", zei de Kongolese gedelegeerde Loliki gisteren in de raad, „evenals de provocerende manier van optreden van Guinee en het steriele fanatisme van Ghana". De vrijlating van Loe- moemba, aldus Lokili, zou de politieke ontwikkeling in Kongo vertragen. Hij herhaalde het dreigement van Kasa voeboe om buitenlandse troepen te hulp te roepen als Hammarskjoeld geen V.N.-strijdmacht kon leveren om in Kongo een vredesprogramma uit te voeren. Zyn land kan het verzoek van Hammarskjoeld om het Kongo lese leger te ontwapenen en te reor ganiseren onder generaal Moboetoe, niet aanvaarden. De Franse afgevaardigde Bérard viel Loliki bij, voor wat betrof de be schuldiging door deze geuit tegen de Verenigde Arabische Republiek. De afgevaardigde van Nasser ont kende echter woedend. De Rus Zorin had gedurende het gehele debat zwijg zaam toegèhoord. Toen de kwestie van de verdaging aan de orde werd ge steld, geraakte Zorin in heftige woor denwisseling met de Belgische am- beschuldiging (Jat Loemoerdba zich in feite in handen der Belgen zou be vinden. Intussen is de groep Afrikaanse en Aziatische landen, naar verluidt, ver deeld over een ontwerp-resolutie, waarin de vrijlating van Loemoemba en andere "Kongolese leiders, alsmede' het bijeenroepen van het Kongolese parlement en de terugtrekking van alle Belgische strijdkrachten zouden worden geëist. Enige leden van de groep zouden er niet voor voelen dit voorstel in te dienen, omdat volgens hen geen oplossing mogelijk is als de grote mogendheden het niet eerst eens zjjn over de te nemen maatregelen. De opperbevelhebber van het Kon golese leger, generaal Moboetoe, heeft zijn leger gisteren in „staat van waak zaamheid" gebracht in antwoord op een dreigement van de V.N. het ta zullen ontwapenen. Alle verloven werden ingetrokken; de soldaten uitgerust met helmen» ge weren en ammunitie. Moboetoe verklaarde in zijn dag order, dat de waakzaamheid zou du ren tot het einde van de huidige zft- ting van de Veiligheidsraad. Intussen heeft Moboetoe zestig voer tuigen en een bataljon mansohappen in Leopoldstad doen inschepen op rivier vaartuigen voor vertrek naar de Eve- naarsprovincie. Hij heeft reeds een aanzienlijke troepenmacht geconcen treerd aan de grens van de Oostpro- vincie, die op het ogenblik in handen is van aanhangers van Loemoemba. bassadeur Loridan over de Russische aldus de premier. Premier Tsjombe van Katanga heeft ae ver. Naties ervoor gewaarschuwd dat elke poging van de Ver. Naties om de strijdkrachten van Kaiauga te ont wapenen „als een oorlogsverklaring zal worden beschouwd". Tsjombe zei dat Katanga zich tot de tanden zal wapenen. „We hebber, al heel wat geslikt van de Ver. Naties, maar dit nemen we niet meer, we zijn geen kinderen. Dit jongste plan van de Ver, Naties (ont wapening van alle strijdkrachten in Kongo) is voor, ons onaanvaardbaar." nmilo A£3, nphrvt on

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1