a Infiltraties KATANGA SLAAT ALARM uit zijn Twee bewakers gekneveld Adenauer in Parijs: meer eenheid nodig Goecle geest bij vooroverleg MOvSkou: geen mens in reuzen-Sptnik De Bilt: nog steeds zacht Wat zij nu zonder diploma mogen verkopen: Appels bij de bakker, Ieder bedrijf krijgt een kernassortiment Yoor legerkorps meer raketten m i k HOTELBRAND BIJ LUZERN: ELF MENSEN OMGEKOMEN Kaufmaim mag zich hier niet vestigen r D Het weer in Europa J. H. F. S0LLEWIJN GELPKE voorzitter Nieuw-Guinea-Raad waglSKTers „Algemeen levens- middelenbedrijf is van de baan Minister Beerman: 51 m ts ab VEIJDAG 10 FEBRUARI 1961 -J pirecieur: H. Dhi HUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4830 r s V A Honklmlaoteur Dr J A H J is BKtMNti SLUT Mobilisatie CONFERENTIE „KLEINE TOF' E.E.G. en in Nederland E besprekingen van de lei ders van de E.E.G.-landen. Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Nederland, België en Luxemburg, z(jn vanmor- te Parijs in de Salon de I'Horloge van het Franse minis terie van Buitenlandse Zaken be gonnen. Deze conferentie van de „kleine top" beschouwt de Gaulle als een eerste stap in de richting van een uiteindelijke statenbond, die de rechten der verschillende landen moet beschermen en bevorderen. Verder wil de Gaulle een volks stemming in de zes landen over de kwestie van de Europese een heid. De besprekingen die de Gaulle sn Adenauer gisteren in. goede geest hebben gevoerd waren be sloten maar, naar verluidt, heeft Adenauer er bij de Gaulle op aan gedrongen het grote belang van Atlantische saamhorigheid en hechte aaneensluiting in het oog te houden. Adenauer zou nu min der dan ooit bereid zijn mee te werken aan een ontwikkeling op het Europese vasteland, welke deze saamhorigheid in gevaar zou kunnen brengen. Meer integratie r Spionnen in Engeland in staat van beschuldiging imniiiiniimniniiiiiiiHiiiiiHHiniHH ntiniiiiiimiiinniinim Nog 'n Honest-John-eenheid tv Ir. Wellen directeur- generaal landbouw (Van een onzer rcu^Aeuren) AANDAG mag de bakker, zonaar jxtra diploma, appels gaan verkopen en de groenteman v/ijv. De poelier mag aan zijn klanten koffie proberen te slijten en de kruidenier mag hetzelfde doen met rooktabak en flessen melk, zonder dat zij daarvoor een apart examen behoeven te doen. Deze en vele andere mogelijkheden biedt hun het vandaag afgekondigde Vesti- gingsbesluit Levensmiddelen bedrijven 1961. Dit besluit is de door grote groepen middenstanders reeds lang met spanning tegemoet geziene regeling, die het de winkeliers moge lijk moet maken zonder de rompslomp van nieuwe diploma's en examens ook andere artikelen te gaan verkopen dan die, welke van ouds deel uitmaken van hun vaste assortiment. Mogelijkheden Van de baan Kernassortiment (Zie verder pag. 3, 5e kolom) !CU rn oei dlf U>)L tik ?c- en ad ia- in. ?r. en lie an ?r- 'Gïl )0 r ste de hei 2a r )7t- ?e- ,fr» mc ceu het de :e/t de 3e u ia k te vp- Vu de ►eU pd, ick dat sen zen Eu wk )an in cht be ien ol im, to te Kil- si" So- iaji- me- ui]- het *au t in vel* ne n de ipe- en- ing. ven "cr. cmd ■an- erd and riek ecu van recr en ijke aen, t«e- en .der i!o- on- ond ruk ■rg- dat oor P. ds teel :dse z(jn :ien rijst ne- a 4 che dse i de M tse- .V«- een dan Aie- ibe» vind IK» iet ji en zee; siast ijzen ivas; arnei 3=-* go i team a le nde» ff gotterdami Witte <3e Wlthstrasi 2S. Telef. H5700 (6 1,1, Postbus 1112 Postgiro No 424318. Klachtendiemst abonnementen 18.3019.30 uur. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700. H-Gravenhage: Huygensplein l Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091 Postgiro No. 424807. Klachtendienst 18.3010.30. Telefoon 362569. Dordrecht! Spuiweg 132 Telef. 4670. Schiedam: Aleidastraat 23 Telef. 65451. Ahonnementsprlis 61 cent per week, f2.63 per maand, ƒ7.90 per kwartaal. Louse nummer» 1! cent. Verschijnt iiogclljta» {Geldig tot zaterdagavond) VEEL BEWOLKING. Veel bewolking met hier en daar wat motregen. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Zachter. Morgen: zon op: 8.04 Maan op: 4.32 onder: 17,46 Onder: 13.29 ta van de Nederlandse regering di< haar door de Britse ambassadeu; n-erd overhandigd ongelezen teruggege ven. Zg deed dat op grond van het argu ment dat er tussen Nederland en Inde Besië geen diplomatieke betrekkingen be staan. Dat is natuurlijk een voos argument Want juist omdat er geen diplomatieke betrekkingen tussen beide landen be staan, bestaat de waarneming van de belangen van beide tanden over en weer Soor andore staten. Zo neemt Engeland onze Belangen waar in Indonesië en de Verenigde Arabische Republiek die van Indonesië in Nederland. Maar nu de inhoud van de nota be kend is geworden is het wel duidelijk waarom de nota ir werkelijkheid werd geweigerd. Immers Indonesië zou er geen behoorlijk antwoord op hebben kunnen geven. De Infiltraties die er ir. worden be schreven, zoals die aan bet eind van het vorig jaar plaats vonden, z(jn duidelijk Infiltraties van het officiële Indonesische leger. Indonesië pleegt lus daden van agres sie tegen Nederlands Nieuw-Gulnea. Het is van belang dat de gehele wereld dit weet. En het is de vraag of het niet ge wenst is deze zaak aan de Veiligheids raad voor te leggen. We behoeven daar voor niet te wachten op een grootscheep se aanval. Het is trouwens de vraag of dit laatste wel in de bedoeling van Indonesië ligt. MEN krijgt de Indruk dat de Infiltra ties meer dienen om de Papoea- bevolking te intimideren en onder deuk te zetten. Indonesië zou het liefst Nieuw-Guinea van binnen uit veroveren. Het zou dus graag een Illegale pro-Indonesische be weging op Nieuw-Gulnea tot stand bren gen. Wanneer die zich dan op een gegeven moment zou manifesteren, zou Indone sië tegenover de wereldopinie sterk «taan. Want dan zou het kunnen zeggen: Ziet ge wel, de bevolking van Nieuw- Guinea beschouwt zichzelf ais Indone- iisch en de Nederlandse politiek is daar om onwaarachtig. Uit eigan beweging komt er echter zulk «en Illegale beweging niet op Nieuw- Guinea. Daarom probeert Indonesië zulk een beweging gefarceerd tot stand te brengen. Wij mogen dus het gevaar van deze infiltraties niet onderschatten. De mees te infiltratie-pogingen waren echter ten dode opgeschreven, omdat de Papoea bevolking de Nederlandse autoriteiten waarschuwde. Maar men weet natuurlijk niet oi er niet meer infiltraties zijn ge weest dan bekend is geworden. XTOOR het overige moet men bedenken dat Indonesië op deze manier ook een soort zenuwenoorlog tegen Ne derland voert. Het hoopt dat de onrust dia bet op deze wijze teweeg brengt. Nederland aan het aarzelen en wankelen zal brengen. Men moet dat door hebben. En als ffiên het doel van de tegenstander met «n bepaalde tactiek doorheeft, is het ge vaar van die tactiek grotendeels gewe ken. Laten we ons dat dus goed bewust zijn. Loemoemba cel ontsnapt D E voormalige Kongolese premier, Loemoemba, die in Katanga gevangen zat, is vanmorgen ontsnapt. Twee medegevangenen, de oud minister M'Polo en de voorma lige kolonel uit het Kongolese leger, Okito, hebben eveneens kans gezien te ontkomen. De Katangese minister van Binnenlandse Zaken, Moenongo, die het nieuws vanmorgen in Eli- sabethstad bekendmaakte, zei dat de drie mannen ontsnapt zijn na twee bewakers overvallen en ge bonden te hebben. Een personen auto met een volle benzinetank is door de mannen gestolen. De voortvluchtigen zijn ook in het bezit van wapens. Minister Moenongo verklaarde, dat de Katangese regering een beloning van 300.000 franken heeft uitgeloofd voor degenen, die inlichtingen ver schaffen, die leiden tot de arrestatie van Loemoemba. Voor het gevangen nemen van de twee anderen zijn be loningen van elk 50.000 franken in het vooruitzicht gesteld. Alle wegen die uit Katanga leiden en in het bijzonder de hoofdweg door Dilolo in Angola, zijn door militairen versperd, Ook zijn enkele vliegtuigen opgestegen om naar de auto met de voortvluchtige man nen te zoeken. De gehele politiemacht van Katanga Is gemobiliseerd, aldus minister Moe nongo. Er is een beroep op de bevol king gedaan mee te zoeken naar de drie ontsnapte mannen. De minister verklaarde, dat Loe moemba, M'Polo en Okito gevangen werden gehouden op een boerderij tussen Moetsjasaja en Kasaji, onge veer honderd kilometer van de grens van Portugees Angola. Loemoemba werd enkele maanden geleden van Thijsstad naar de afge scheiden Kongolese provincie Ka- tanga overgebracht, omdat men vreesde dat hij zou ontvluchten. In Katanga zou men de ex-premier vei liger kunnen bewaken, 20 werd toen gezegd. Gisteravond deden in de Kongolese hoofdstad Leopoldstad geruchten de ronde dat Loemoemba was overleden. Deze geruchten waren juist vanmorgen door de regering van de Katangese premier Tsjombe met grote stelligheid tegengesproken. D gen Statten tetr Wind* Max. temp. richting v. gisteren en snelheid en neerslag mtr p. sec. af gel. 34 u. Heiairdci 1. bew. nw 1 ~2 0 Stockholm sneeuw windstil —1 ö.l 2»F> geh. hew, windstil 1 O Kopenhagen h. bew. w 3 6 1 Aberdeen motregen zzw 6 8 0.4 jonden 1. bew. zw 5 12 0 Amsterdam geh. bew. zw 5 10 2 Brussel geh. bew. zzw 3 111 Luxemb, onbewolkt wzw 3 10 parijs geh. bew. wzw 3 13 0 Bordeaux mist ozo 3 8 0 Grenoble onbewolkt windstil 12 1 onbewolkt nnw 5 14 0 Berlin geh. bew, nw 8 10 6 frankfort zw. bew. wzw 1 12 3 Wünchen geh. bew. w 8 7 6 Zurich zw. bew. windstil 6 Geneve onbewolkt wzw 1 11 1 Locarno 1. bew. o 6 12 0 wenen regen wnw 12 7 8 deei icrcfe s Je tclub teee iet! pio b Ben Helder zw. bew. ïpenburg zw. bew. vilssingen zw. bew. i. bew. ge Bilt zw. bew. J^ente ft. bew. Eindhoven zw. bew. z.-L,imburg zw. bew. zw 6 wzw 4 zw 6 WZW 2 z 1 ZZW 2 zw 2 z 4 8 10 9 fi 10 9 10 ir 0J5 1 0 3 2 4 3 Professor Sedow, voorzitter van de commissie voor ruimtevaart van de Russische academie van wetenschap pen, heefi in een vraaggesprek met een verslaggever van het partijblad „Prawda" de geruchten tegengespro ken, dat er in de jongste Spoetnik een meng zou zitten. Deze geruchten „stem men niet met de werkelijkheid over een", aldus Sedow. De Russische professor verklaarde voorts, dat de satelliet geen speciale uitrusting voor de wetenschappelijke bestudering van de ruimte aan boord heeft en ook geen proefdieren. Het in een baan om de aarde bren gen van zo'n enorme kusimaan is deze keer onze voornaamste taak geweest, aldus Sedow. Daarbij ging het natuur lijk ook om de Spoetnik precies in die baan te krijgen die van tevoren was berekend. Deze taak is met succes be kroond. Sedow onthulde, dat er geen speciale voorzieningen zijn getroffen om de satelliet weer naar de aarde te halen. Een trein met immigranten is don derdag bij Gallon In de Amerikaanse staat Ohio ontspoord na een botsing met een vrachtauto. Eén van de in zittenden van de trein, de in Indonesië geboren Nederlandse mevrouw Roe mers, kwam om het leven, evenals twee mannen, die in de vrachtauto zaten. Twaalf mensen werden bij het ongeluk gewond. Onder hen is het zoontje van mevrouw Roemers. FEN hoge-drukgebied, waarvan de kern gisteren boven Noord-Spanje 'a9, breidde zich naar het noorden uit en overdekte vanmorgen geheel Frank rijk. Over ons land trok een rug van hoge druk vergezeld van opklaringen en weinig wind. Een depressie, die giste- fïn langs de Azoren trok, bereikte van morgen het zeegebied tussen IJsland *6 Schotland. Zij deed de luchtdruk op ket noordelijk deel van de Noordzee flink dalen en bracht nieuwe hoeveel heden zachte en vochtige oceaanlucht naar West-Europa in beweging. Een front, dat deze lucht begrenst, deed vanmorgen de bewolking in ons land weer toenemen. Bij de in ons land heersende hoge-luchtdruk veroorzaakt het echter geen regen van enige bete kenis. Een tweede front lean morgen het noordwesten van het land bereiken en daar wellicht wat lichte regen of mot regen veroorzaken. Elders is overwe gend droog weer te verwachten. Het zachte weer blijft aanhouden met in de komende nacht hogere temperaturen dan de afgelopen nacht. Adenauer zou voorts te kennen hebben gegeven, dat hij er zeer op ge steld is dat „de Europese deur open blijft voor Engeland". De bondskan selier zal binnenkort premier Mac- millan in Londen bezoeken. Naast Adenauer zijn ook enkele andere Benelux-leiders voorstanders van een vereniging van Europa door een sterkere mate van integratie op supra-nationaal niveau. Op de conferentie, die vermoedelijk ook morgen zal voortduren, komt verder een voorstel ter sprake om de leden van de Europese vergadering door rechtstreekse verkiezingen aan te wijzen. Thans worden zij door de regeringen benoemd. Behalve de Gaulle, die voor de eerste maal als voorzitter optreedt van de conferentie van „Klein Europa", en Adenauer, nemen premier Fanfani van Italië, premier De Quay van Ne derland, premier Eyskens van België en premier Werner van Luxemburg met hun adviseurs aan de besprekin gen deel. A De 49-jarige mr. H. J. F. van Iterson uit Den Haag, die tot onder directeur van culturele zaken in Hol- landia is benoemd, is van Schiphol naar Nieuw-Guinea vertrokken. Zijn dienstverband houdt in, dat hij drie jaar in Hollandia zal blijven. Zijn vrouw en drie kinderen blijven in Nederland. Mr. Van Iterson was o.a. bestuurslid van de KRO en lid van het hoofdbestuur van de Sint Adelbert vereniging. Dc Westduitse bondskanselier Aden auer heeft gisteren te Parijs besprekin gen gevoerd met president de Gaulle. De beide 'Staatslieden voor het Elysée. W/ie (Van onze Haagse redactie) Bij koninklijk besluit is voor de eerste zittingsperiode van drie jaren benoemd tot voorzitter van de Nieuw- Gulnea Raad de heer J. H. F. Solle- wijn Gelpke, hoofdambtenaar bij het binnenlands bestuur in Nieuw-Guinea. De nieuwbenoemde raadsvoorzitter werd in 1922 geboren en was sedert 1945, met een korte studieonderbre- king ter voltooiing van zijn acade mische opleiding, op Nieuw-Guinea werkzaam. Van 19571960 was hij hoofd van plaatselijk bestuur te Biak, terwijl hij laatstelijk was belast met de waarneming van het bestuur over de afdelingen Geelvinkbaai en Cen traal Nieuw-Guinea. Mét de voorbereiding van de eerste streekgemeenschap in Nederlands Nieuw-Guinea, die voor de onder afdeling Schouteneilanden, had de heer Sollewijn Gelpke een intensieve bemoeienis, terwijl hij als eerste voor zitter van de raad van deze streek gemeenschap een belangrijke prak tische ervaring opdeed, Zoals bekend, zal de uit 28 leden bestaande Nieuw-Guinea Raad op 5 april worden geïinstalleerd. De Londense politierechter heeft gis teren bepaald dat de vijf verdachten in een splonagekomplot ten gunste var. de Sowjet-Unie, terecht moeten staan op beschuldiging van spionage. D© drie mannen en twee vrouwen, die verdacht worden van ,het,aaa Mos kou doorgeven van geheime marine- documenten, hebben zich onschuldig verklaard. M (Van onze pariementsredactie) Tegen het einde van het volgend jaar zal een tweede raketeenheid van het type Honest John hij het leger korps worden ingedeeld. De twee divisies van de Nederland se strijdkrachten bezitten al zo'n een heid. Minister Visser heeft dit de vaste 'commissie voop defensie uit de Tweed© Kamer meegedeeld. Zoals be kend is, is de Honest John een raket wapen voor tactisch gebruik. De ra ketten kunnen, worden voorzien van atoomladingen. Het beroemde „Grand-Hotel" in Ri- gi-Kaltbad was gistermorgen één grote vuurzee. Het hotel brandde voor het grootste deel uit. Vele gasten sprongen in nachtgewaad uit de ramen. Advertentie E Uw vrije zaterdag is goed besteed, als U schildert met da morsvrije verf van VfAGÉrtAKEBS Breda Ir. J, IV. Wellen, die op het ogen blik directeur-secretaris van de Noord brabantse christelijke boerenbond (N.C.B.) is, wordt directeur-generaal van de landbouw op het departement van Landbouw en Visserij. Hij volgt ir. A. W van de Plassche op, die op zijn verzoek eervol is ont slagen. Gezondheidsredenen noopten hem tot heengaan. De brand in het Grand Hotel in het Zwitserse plaatsje Rlgi-Kaltbad, waar van wij gisteren reeds in het kort mel ding maakten, blijkt aan elf personen allen Zwitsers het leven te heb ben gekost. Een twaalftal gewonden is In een ziekenhuis In het nabijgelegen Luzern overgebracht. Door de zich ln het houten gebouw snel verspreidende brand werden de meesten van de 180 hotelgasten en 60 employés op de bovenste verdie pingen opgesloten. Slechts een klein gedeelte van de mensen op de lagere verdiepingen slaagde er in te ont snappen door de met rook gevulde gangen. De meesten van hen vlucht ten door de vlammen naar de boven ste étages, waar zij zich verdrongen op balkons en bij vensters. Sommigen durfden in de 2.50 m. dikke sneeuw laag te springen. De plaats van de brand een be roemd uitzichtpunt 1.440 meter boven de zeespiegel is slechts bereikbaar via twee tandradsporen die zich met slakkegang de berghelling opwerken. President Kennedy heeft Douglas MacArthur II benoemd tot ambas sadeur in België. MacArthur, een neef van generaal MacArthur, heeft reeds eerder de V S. vertegenwoor digd in België. Hij was ambassa deur in Japan. In het nieuwe vestigingsbeslnit Is een lijst opgenomen van een groot aantal artikelen, de z.g. gemeenschap pelijke waren, die in het vervolg ta alle soorten levensmiddelenzaken mo gen worden verkocht. Daarnaast mo gen de kruideniers nog een aantal andere artikelen gaan verkopen, va riërend van tabak en hoesttabletien tot kippevoer en pannelappen. Ten slotte zal het aan winkeliers buiten de levensmiddelensector gemakkelijker worden gemaakt om hun assortiment uit te breiden met een beperkt aantal levensmiddelen, zodat een textiel- of schoenhande laar desgewenst ook specerijen, of sperziebonen kan gaan verkopen. In theorie wordt het zelfs mogelijk, dat een juwelier nu zijn assortiment gaat uitbreiden met chocoladehagel slag of voorverpakte boerenkool. Hiermee opent dit besluit belangrij ke mogelijkheden voor de reeds lang door vele middenstanders bepleite pa rallellisatie. Het maakt voor de win keliers in de levensmiddelensector de weg vrij om, zonder onnodige be lemmeringen, hun gespecialiseerde be drijf uit te bouwen tot een algemeen levensmiddelenbedrijf. Tot nu toe had men daar soms wel zeven of acht diploma's voor nodig. Op basis van de Vestigingswet Be drijven 1954 stelt het thans afgekon digde besluit nieuwe vestigingseisen vast voor kruideniers, melkhandela ren, slagers, groentehandelaren, poe liers, paardenslagers, broodbakkers, banketbakkers, broodverkopers en vishandelaren, alsmede voor het am bulante poeliersbedrijf en voor de am bulante handel in melk, zuivelproduk- ten, aardappelen-groenten-fruit en vis. Eveneens worden vestigingseisen vastgesteld voor twee nieuwe be- drijfstypen, het beperkt levensmidde lenbedrijf en de kleinhandel in vlees. Reeds bestaande vestigingsbesluiten en erkenningsregelingen worden inge trokken. Gelijktijdig zijn nieuwe vestigingsb' iluiten afgekondigd voor enige branches, die niet tot de le vensmiddelensector behoren, maar wel bij de nieuwe regeling betrokken zijn. Deze betreffen de kleinhandel in tabak, in drogisterij-artikelen en in parfumerieën. Het vestigingsbesluit voor de kleinhandel in alcoholhouden de en alcoholvrije dranken is gewij zigd. Met deze nieuwe opzet Is het oude plan tot invoering van het z.g. alge meen levensmiddelenbedrijf definitief van de baan. Daar is jaren lang aan gedokterd.. In 1958 kwam er zelfs een ontwcrp-besluit, dat vestigings eisen bevatte voor de gespecialiseerde levensxnlddelenbedrijven en daarnaast voor het algemeen levensmiddelenbe drijf. De bezitter van een nieuw in te voeren algemeen levensmiddelendiplo ma zou dan alle levensmiddelen vrijwel met uitzondering van loss© melk mogen verkopen. Tegen deze in het bedrijfsleven zelf geboren gedachte, rezen sindsdien ech ter bezwaren. Zo vreesde men, dat het vooral voor de kleine ondernemer na genoeg onmogelijk zou worden zijn ge specialiseerde bedrijf geleidelijk uit te bouwen tot een algemeen levensmidde lenbedrijf. Daarvoor in de plaats kwam de Chr. Middenstandsbond was er de geestelijke vader van de gedachte van het kernassortiment. Dit is de basis geworden voor het thans vastgestelde vestigingsbesluit. Brandweereenheden uit Rigi Kaltbad, Vitznau en Weggis werden ernstig ge hinderd bij hun werkzaamheden wegens gebrek aan water. Minister Beerman ziet geen reden om aan het gezin Kaufmann vergun ning tot blijvende vestiging in ons land te verlenen. De minister deelt dit me de ta zijn antwoord op schriftelijke vragen van hét Tweede-Kamerlid dr. Meulink(a.-r.). De minister zegt, dat aan Max L. Kaufmann is toegestaan, zó lang in Nederland te vertoeven, als redelij kerwijs nodig is ter voorbereiding van vestiging in het buitenland. Op grond van de hem bekend gewor den omstandigheden van het onder havige geval ziet de minister geen reden om, in afwijking van het nor male toelatingsbeleid, aan Kauf mann vergunning tot blijvende ves tiging te verlenen. Voor elke groep gespecialiseerde bedrijven (dus slagers, bakkers, krui deniers enz.) wordt vastgesteld wat het kernassortiment is of welke kern handelingen daar worden verricht. Die kern is dan zeer klein, maar be palend voor de vraag, welk bedrijf rren uitoefent en aan welke vesti gingseisen men dus moet voldoen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1