r Vrijheid van inrichting -norme lm vine doodt negen schoolkinderen Conferentie Europese „geste Parijs ZWARE DRUK OP ONZE DELEGATIE Klein Europa aa Peking vriendelijker jegens Moskou mU aan over Twijfel Hammarskjoeld IS gelast V.N.- onderzoek Twee van Beo's ministers weer afgetreden Parijs betuigt spijt over luclitineident Koopt op tijd uw zekerheid De Bilt: zacht weekend g Ideologisch geschil op achtergrond Russen op bezoek G'i Chinezen fC^fil in Twee meisjes op straat met mes gestoken Het weer in Europa NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK fl r r PHOENIX r V i ZATERDAG 11 FEBRUARI 1961 A J TWINTIGSTE JAARGANG No. 4831 Directeur: H. DI£ KIIIG N Hoojriredaptpur Di J A H J S HKUINS SLUT IS In Zwitserse Alpen gisteren Nederland heeft op de conferentie van de zes landen van de Europese Gemeenschap te Parijs onder zeer zware druk eestaan van de Duitse hondskanselier dr. Adenauer en de Franse president dc Gaulle, aldus heeft minister Luns gisteravond meegedeeld. Nederland zag zich in zijn verzet tegen de Gaulle's plannen voor een politieke samenwerking van de zes landen zonder integratie geplaatst tegenover de vijf andere landen, die alle de Gaulle steun den. Nederland, dat alleen stond te genover de vijf andere partners, verzette zich bij monde van pre mier De Quay en mr. Luns tegen de idee van een confederatie, een Europese statenbond. lllffif liltllfeü V oorge&chiedeni's Concessie Nederlander na ongeluk in Zweden overleden 0/ iaoh düe HALFWEG TEL.O 2907-4341 ONBEKEND MEISJE VIEL PLOTSELING AAN TEEDS hardnekkiger wor den de geruchten dat de voormalige Kongolese pre mier Loemoemba dood is en dat de berichten van de Katangese autoriteiten volgens welke de oud-premier is gevlucht niet op waarheid berusten. Voor al in kringen van de Ver. Naties twijfelen velen aan de juistheid van de berichten uit de Katan gese hoofdstad Elisabethstad. Tal van diplomaten menen, dat de re gering van premier Tsjombe de berichten over de vlucht van Loe moemba de wereld heeft inge stuurd om te verhullen dat hij dood is. Niet waai en in Nederland Zon onder A and [Js- kl. lek. 2. 3: >V'0 2. 2 B: 2— 2—. sen. -'iek [S— tta; 2 H: ci ter. 3. 2- Iks. e, D« De b Lij- rk- ijk- len lur nd ten rp: l 6 ster ran- ait- ?sie an- en G. er uit lea de ndt :ari ten 'bij de ar de age ks- de Tij" >ro- ad- den en loor id- br dse ho- elke ice- ion- tat- aan ens iat- Ken tlijk der ten an ts laar tüjk gotterdaroi ^Graven huge: VVltto de Withstraat 25. Telei. 115700 (8 1» Postbus 1112 Postgiro No 424519. Klachtendiensi abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700. Huygensptetn 1. Telefoon 183467 <3 lijnen). Postbus 1091. Postgiro No. 424867. Klachler.dienst 18 30—19.30, Telefoon 362569 Spuiweg 132. Telef. 4570. Aleidastraat 23 Telef. 85451 Dordrecht! Schiedam Abonnementsprijs 61 eent per week, 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal. Loss* nummers IS cent. Verschijnt dageüjfe» 3» (Geldig tot zondagavond) WESTELIJKE WIND. Opklaringen maar ook plaatselijk enkele Iniien. Krach tige tot matige, aan de kust aanvankelijk tijdelijk harde westelijke wind. Iets minder zacht. Morgen: zon op: 8.02 ftlaan op: 8.35 Onder: 17.48 Onder: 14.30 IJ zijn nog niet ui staat de Memorh van Antwoord van minister Cals o; het ontwerp tot regeling van he aortgezet onderwijs volledig te beoor .„jen. Er zijn enorm veel wijziginger ungebracht. De minister heeft ook po vjgen gedaan om aan sommige bczwa sa die van prot. chr. zijde werden aar. tvoerd tegemoet te komen. En hij ver- iiaart zich bereid eventuele andere sug jaties bij het verder te voeren over ly ernstig te onderzoeken. Pr, La Fleur heeft in het orgaan Christelijk Gymnasiaal en Middelbaar ■Onderwijs" geschreven dat hp met be- rtitking tot de houding van de a.r.-frac- ijsog maar eens scherp uiting aan zijn jjvoel van onbehagen wilde geven, Als hij zich daarin vergiste, zou hij Ut graag Per omgaande willen weten. Wij hebben het elders ook al eens ge- :tgd dat Kamerleden hun eindoordeel »rer een wetsontwerp pas kunnen geven tzn het einde van de mondelinge behan deling in de Kamer. Het zou bepaaid ten verkeerde parlementaire handelwij ze zijn om op het moment dat een minls- ,er zich be re id verklaart eventuele sug gesties b|j Het verder te voeren overleg ernstig te onderzoeken, toch maar lit ems het tafellaken tussen de bezwaarde Kamerleden en de minister door te snij- Sen. Wjj kunnen ons levendig voorstellen SiS dr, La Fleur van de mogelijkheden Se er hier nog liggen zich bitter weinig .■eerstelt, maar hij zal ook begrip moeten «toen voor behoorlijke parlementaire iaaties. ODt We ehte Ujk- ïker i de het idea de de iren om be- bbel mg- t er lub- oge- zich SI. „De (JUS- uis" bij- :erie rerd het aus- erste ocht ■eise >eor- riutr vijw snen ater- end' roer'. Ctut milï den- l dit ivoe- tem- «tuk een h»P' idfl *1» JIEN van de wezenlijke moeilijkheden tussen de bezwaarde Kamerleden en le minister ligt, zo voor als na, bij het ant van de vrijheid van inrichting. Wjj stbben het gevoel dat le minister op het «toog van de Kamerleden die op dit sat hun bezwaren naar voren hebben «bracht niet volledig ingaat. De minister zegt: van een volledige nJLeid. van inrichting, kan, geen sprake tja. Wjj geloven aiet dat iemand dat «ft heeft beweerd. De eisen van deug- itlpheid en andere regels waar nie- nand bezwaar tegen heeft verhinderen iat. Waar het om gaat is dit dat de over bid, juist wat de armslag voor de vrije chalen met betrekking tot de inrichting «treft, zich moet realiseren dat het hier aders ligt dan by net openbaar onder is. De minister erkent dat ook wel. IS zegt het geredelijk te beamen. Maar de praktijk merkt men er niet genoeg an. Als er vanuit de Kamer bezwaar tegen «maakt wordt dat de wet gaat ver leden dat schoolbesturen, zelfs voor ogen rekening, verbeteringen mogen nabrengen dan komt de minister met «n betoog dat daardoor de concurrentie- «rkoudir.gen tussen openbaar en b'gzon- !er onderwijs zouden worden bedorven, fa nadele van het openbare onderwijs. Ie gelijke ontwikkelingskansen zouden ha gevaar lopen. Nu kunnen wij ons dat echt niet goed tdenken. Het gaat bij zulke zaken be- aaid niet om zulke wereldschokkende ogen dat voorstanders van openbaar aderwjjs zich dan, zoals de minister reeat, genoopt zouden gevoelen hun kin- -ren dan toch maar liever naar de brj- ffldere school te sturen, hoewel ze eigen, ii openbaar onderwijs prefereren. Do minister is duidelijk de vrijheid van 'richting niet welgezind. Hij begint er 1 met mondjesmaat iets aan te doen. !4 minister zou er toe moeten komen a te erkennen dat voor de bijzondere &oü] een behoorlijke vrijheid van in- Ichting uiteraard door de wet beperkt een essentiële zaak is. Negen kinderen werden sedood en 'ff gewond, toen gistermiddag een fkeidige lawine omlaag kwam langs e helling van d« Plx Scalotta in Zwit- efhmd. Een kind werd vanmorgen nog finish ie kaas, dat ze nog worden 'vonden, is uiter». klein. De slachtoffer,. behoorden tot een toep van zeventien scholieren, die met '"o leraar op een skitocht waren. Qe jongens, allen Zwitsers, verble- eb voor een skivakantie in herg oten. Zij varan gistermorgen op de "i's naar de Sc: lotta vertrokken en 'Wden door de lawine verrast toen ■i ondanks waarschuwingen, te hoog 'aren gegaan, "'nen een u 1 ua f 'itserse helikr n en gewoon r reddingsmater,.,. kaappen aan tc voeren. K was plaatse .ervoeren en man- Fel? ederlai ds verzet tegen de Gaulle's Statenbond Speciaal Duitsland heeft het Neder land erg moeilfjk gemaakt. Adenauer vroeg de Nederlandse delegatie, waar om zij de andere landen in de steek Het. Iedereen toonde zich met het ont- de Gaulle zün de vertegenwoordigers werp akkoord, behalve Nederland. Mi. - nis ter Luns antwoordde, dit nooit is van de zes EEG-landen te Parijs t-j- uiteengezet met welk doel deze eonfe- een voor een „kleine topconferentie'', rentie werd gehouden. Hij achtte de Rechts ziet men, naast president de houding der andere landen jegens Ne- - derland niet gerechtvaardigd, daar Ne- fAalle' de Franse min,ster va" Bb" derland zijn standpunt voordien steeds tenlaadse Zaken, Couve de Murvilie; heeft uiteengezet. Er is echter nooit links zijn de Nederlandse afgevaardig- een document over de Franse plannen den> Luns en Beyen, in gesprek, uitgegeven. In communistisch China worden voorbereidingen getroffen om het elf jarig bestaan van het Chinees-Russi sche vriendschapsverdrag op groot scheepse wijze te vieren, aldus vait uit berichten van het persagentschap „Nieuw China" op te maken. Op T4 februari zullen in Peking en de andere grote steden massabijeenkomsten en culturele manifestaties worden gehou den. Reeds nu worden straten met spandoeken en leuzen versierd. Deze voorbereidingen, en de harte lijke ontvangst van de Sr>vvj et-de lega tie onder leiding van Konstantinow, doen vermoeden, dat de onderhande lingen die president Lioe Sjao-Tsji in november in Moskou heeft gevoerd niet zonder resultaat zijn gebleven. Weliswaar bestaan nog verschillen in toon, zoals blijkt uit de commenta ren op het eerste optreden van Ken nedy, maar de ideologische polemie ken, in het bijzonder over het leer stuk der vreedzame coëxistentie, be horen tot het verleden. Er zijn redenen om aan le nemen, dat Konstantinow. hoofdredacteur van het blad „Kom- moenist" en een der meest vooraan staande theoretici van de Sowjet-Unie, tot taak heeft de akkoorden van Mos kou te consolideren. Het accent van de betrekkingen tus sen de Sowjet-Unie en rood-China is verlegd naar economische zaken. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Tsjen-J. sprak vrijdag in aanwezigheid van de leider van een Russische economische missie, Koemi- kine enthousiast over de Russische hulp aan de industriële ontwikkeling van China. Tussen 1950 en 1960 heeft de Sowjet-Unie China machines en goederen geleverd ter waarde van 10 miljard roebel (bijna 11 miljard gul den) en complete fabrieken en instal laties tot een bedrag van 5 miljard roebel (ca. 5.5 miljard gulden). STEVniAAHIï.HllVEftSÜW tcü5?5L Onder voorzitterschap van president OVER de voorgeschiedenis zei mi nister Luns, dat de Gaulle, pre mier Debré en de Franse minister van Buitenlandse Zaken Couve de Murvilie, premier de Quay en hem op 31 augustus de plannen hebben uiteen gezet voor een confederatie, een raad van premiers, vier commissies en een permanent secretariaat. Na een paar jaar zou deze opzet door een referen dum worden goed- of afgekeurd. Nederland heeft van het begin af zijn visie op het vraagstuk gegeven. Een dergelijke confederatie zou tot ge volg hebben dat naast economische splitsing in Europa ook nog een po litieke zou ontstaan. Nederlands bezwaren zonden minder groot zijn, indien («root-B rit tannic erbij zou worden betrokken. Minister Luns wees er op, dat ondanks tegenstellingen de besprekingen waardig zijn verlopen. In een kort gesprek had generaal de Gantle minister Luns verzekerd, dat zijn achting voor Nederland niet is verminderd. Nederland heeft ingestemd met het doen onderzoeken van alle desbetref fende problemen. Daartoe wordt een studiegroep: een commissie ad hoc van ambtenaren der ministeries van Bui tenlandse Zaken, in 't leven geroepen, die een rapport zal uitbrengen voor de volgende bijeenkomst van regerings leiders die op 19 mei te Bonn wordt gehouden. Om deze conferentie voor Nederland aanvaardbaar te maken en aan te geven, dat het hier niet om een periodiek overleg gaat, heeft de Itali aanse premier, Fanfani, bewerkstelligd, dat deze conferentie wordt aangeduid als „tweede conferentie". Minister Luns zei, dat hoewel overi gens '11 concessie moest worden^gedaan, hij erin geslaagd is een institutionenng bv. door instelling van een politiek secretariaat te voorkomen. Jntalië verklaarde zich gisteren ak koord met de periodieke bijeenkomsten van de regeringsleiders en ook met de instelling van een permanent orgaan België en Luxemburg 'oonden weh vrij geestdriftig over de Gaulle s idlfrhet nieuwe ontwerp-communi- qué, waarover vanochtend z"u wor,n!w gediscussieerd, zal wel - op Nederlands verzoek - het streven naar het sfaan van een brug tussen de „zes en de „zeven" van de Europese Vrijhandels zone worden oppenomen. De negentienjarige J. 3. de t«rooJ ui! Breezand is bij een verkeersongeluk in Trellcborg in Zuid-Zweden om het leven gekomen. De jongeman reed op een motoiiie.s en werd bij een kruising gegrepen door een vrachtauto. Hij werd zo ern stig gewond, dat hij overleed op de operatietafel in het ziekenhuis van Trelleborg. Het slachtoffer was werkzaam bij 'een tulpenkwekerij in Trelleborg. f Adrterfonlip (Van onze correspondent) Twee meisjes, veertien en vijftien jaar oud, zijn gisteravond om halftien In de Bellamystraat te Utrecht door een ander, onbekend gebleven, meisje aangevallen en met een mes gestoken. Beiden liepen steekwonden in de arm op. De vijftienjarige scholiere Margare- tha den Boer en dc veertienjarige ver koopster Elza Sackers liepen 's avonds niets vermoedend door de Bellamy straat. Op de hoek van deze straat en de nieuwe Koekoekstraat viel een on bekend meisje hen plotseling aan. Mar- garetha den Boer liep een steekwond in de linkerbovenarm en Eiza Sackers een steekwond in de rechterarm op. In het academisch ziekenhuis werden de wonden gehecht. Voor de annvaister bestond er geen enkele aanleiding. Toen zij de meisjes ontmoette, begon zij te stompen. De twee volgden haar. waarop zij een knipmes te voorschijn haalde en in het wilde weg om zich heen stak. Het gegil van de aangevallen meisjes alarmeerde de omwonenden, die direct de politie waarschuwden. Van de messesteekster is een vrij nauwkeurig signalement bij de politie bekend. Zij is echter nog niet achter haald. Hardnekkige geruchten: Loemoemba dood s Kenmerkend voor de ongerustheid in V.N.-krïngen is wei dat secretaris generaal Hammarskjoeld zijn persoon lijk vertegenwoordiger in Kongo, dc Indische diplomaat Dayal, opdracht heeft gegeven een onderzoek in te stel. len naar de berichten over de vlucht van Loemoemba. Hammarskjoeld gaf deze opdracht, nadat tien landen, die zün aangesloten bü de volkerenorga nisatie. om een dergelijk onderzoek hadden gevraagd. Ook in Amerikaanse regeringskrin gen twijfelt men blijkbaar aan de be richten uit Elisabethstad. De Ameri kaanse vertegenwoordiger bij de Ver. Naties, Stevenson, heeft naar aanlei ding van de geruchten over het lot van Loemoemba, een onderhoud gehad met Hammarskjoeld. Tegen journalisten verklaarde hij, dat de Ver. Staten het innig zouden betreuren indien de afge zette premier van Kongo vermoord zou blijken te zijn. Stevenson heeft de kwestie ook be sproken met de Russische vertegen woordiger bij de volkerenorganisatie. Zorin. Rusland is een van de landen, die om een V.N.-onderzoek in de zaak- Loemoemba hebben gevraagd. De an dere negen landen zijn Ceylon, Ghana. Guinee, Indonesië, Libië. Mali, Ma rokko, de Ver. Arabische Republiek en Joegoslavië. Dc gouverneur van de Kongolese provincie Leopoldstad, Kamitatoe, een aanhanger van Loemoemba, heeft te- Het Franse ministerie van Buiten landse Zaken heeft meegedeeld dat de zaakgelastigde te Moskon, de la Grand- ville, namens de regering verontschul digingen heeft aangeboden voor hei luchtincident bij Algiers, waarbij het vliegtuig van de Russische president Brezjnew betrokken was. De Fransen verklaarden dat dit nog maar een „voorlopig antwoord" was, omdat de resultaten van het onderzoek nog niet alle bekend zijn. Zoals bekend heeft Moskou fel geprotesteerd tegen de be schieting van het vliegtuig van Brezjnew door Franse straaljagers. Frankrijk heeft in het voorlopig ant woord aan Moskoud laten weten dal Rusland inderdaad de Franse autori teiten op de hoogte had gesteld van de vlucht van de Russische Iljoesjin. Er werd echter bij gezegd, dat het Rus sische toestel niet volgens de opge geven route had gevlogen. Daarom werden Franse straaljagers uitge stuurd. Frankrijk legt er de nadruk op dat er niet met scherpe patronen op de Iljoesjin is geschoten. Er werden slechts lichtspoorpatronen geschoten „in een veilige richting" om de be manning van het Russische vliegtuig te waarschuwen, zo werd gezegd. Kenne lijk is men in Franse regeringskrin gen echter niet erg te spreken over het optreden van de luchtmacht. Vandaar dat men haastig excuses heeft aange boden. Een van ae gevolgen van het vlieg- tuigincident is intussen dat de bekend» heid van de Russische president aan zienlijk is toegenomen. Tot nu toe had den betrekkelijk weinig mensen van Brezjnew gehoord. Thans wordt hi) overal als een held geroemd, die vooral ook door zijn gastheren, de Marokka nen, wordt beschouwd als slachtoffer van Franse agressie. De ontwikkeling is voor de Russen ook plezierig met het oog op de propagandareis, die pre mier Chroestsjew binnenkort naar Afrika zal ondernemen. LOEMOEMBA genover een Amerikaanse journalist verklaard dat hij ervan overtuigd is dat de voormalige eerste-minister niet is gevlucht. Loemoemba zou nooit trachen te ontsnappen in een gebied dat wemelt van aanhangers van pre mier Tsjombe van Katanga (een felle vijand van Loemoemba - Red.), zo zei hij. De boerderij te Moetsjata, waar Loemoemba en zijn twee aanhangers, M'Polo en Okito, gevangen zaten, ligt in een streek waar Tsjombe's eigen stamleden, de Loenda's wonen. Niettemin houdt men in Elisabeth stad vol, dat Loemoemba is gevlucht. Er is een klopjacht ingezet om te trachten de gevluchte premier en zijn twee vrienden te arresteren, zo wordt gezegd. De auto, waarin de drie man nen zouden zyn ontkomen, zou door Katangese militairen zijn aangetroffen. Men had echter geen enkel spoor van de mannen kunnen ontdekken. Aan het speurwerk wordt ook deelgenomen door vliegtuigen. De correspondent van het Joegosla vische partijblad Borba meldde van daag dat Loemoemba Boekavoe. de hoofdstad van de provincie Kivoe. heeft weten te bereiken. In deze pro vincie hebben zijn aanhangers de overhand. De correspondent had zijn bericht van „onofficiële zijde". Een be vestiging had hij echter niet kunnen krijgen. In V.N.~kringen hechtte men niet veel waarde aan het bericht. 9 Tot directeur van de Rijkslucht vaartschool te Eelde is benoemd de heer W. Lekaij, thans waarnemend di recteur. Hij volgt de heer K. J. A. Meester op, die verleden jaar om per soonlijke redenen ontslag nam. De Kongolese regering onder Ileo is op de tweede dag van haar bestaan ai in moeilijkheden gekomen. Naar van welingelicht zijde in Leopoldstad wordt vernomen, zijc de ministers van Onderwijs en Arbeid, Bizala en Kin- way, afgetreden. Het schijnt dat zij in het kabinet warer, opgenomen, zon der dat naai hui" mening was ge vraagd. In politieke kringen in de Kongolese hoofdstad, waar hei bericht over de vorming van een nieuw kabinet gun stig was ontvangen, meent men dat de regeringscrisis slechte gevolgen kan hebben op internationaal gebied, nu men in het buitenland openlijk over een onder behee. stellen van Kongo spreekt. St-ation Wind- Weer «nsnSheid mtr p. sec. Temp. hedjn. 7 n. en neerslag aigel, 24 u. Helsinki sneeuw z 3 4 3 Stockholm motregen zzw 4 1 0.6 Oslo mist wrzw 6 7 6 Aberdeen 1. bew. zw 6 11 O Londen regen wzw 4 11 0.1 Amsterdam regen vvzw 12 10 4 Brussel regen zw 8 9 1 Luxemburg h. bew. zw 4 1 O Parijs regen WZW 4 12 0.2 Bordeaux zw. bew. w 1 13 0 Grenoble onbewolkt windstil 12 O Nice zw. bew. n 4 13 O Berlijn regen wzw 5 5 0.1 Famkfort geh. be%v. W 2 9 0 München onbewolkt ZZW 1 6 2 Zürich zw. bew. zo 2 10 O Genève zw. bew. wzw 1 10 O Locarno 1. bew. windstil 14 O Wenen h. bew. windstil 6 3 Innsbruck mist wnw 1 5 O Belgrado geh. bew. w 2 6 1 Athene zw. bew. nno 8 9 O Rome onbewolkt ono 3 17 O ajaccio onbewolkt no 4 19 O Madrid onbewolkt windstil 19 0 Den Helder regen wzw 8 7 2 Ypenburg geh. bew. w B 10 3 Vlissingen regen wzw 21 9 3 Eelde regen zw ÏO 8 4 De Bilt regen zw 6 9 4 Twente regen zw 6 7 0.5 Eindhoven regen zw 5 9 3 Z.-Limburg geh. bew. zzw 7 8 0 A Advertentie) Zon op de alaemene l\ichtcLrukverdelin<i komt weinig verandering. Een groot hogedrukgebied blijft zich uitstrekken van hel Alpengebied tot bij de Azoren. Langs de noordflank hiervan bewegen verschillende depressies van de oceaan in oostelijke tot noordoostelijke rich ting. De frontensystemen hiervan trek ken ook over ons land en brengen nu en dan regen of motregen. Tussen de depressies bevinden zich zwakke rug gen van hoge luchtdruk, die vergezeld gaan van opklaringen. De overheerser ui zuidwestelijke tuin den voeren voortdurend zachte lucht aan, waarin de temperaturen in ons land de laatste dagen omstreeks 5 graden boven normaal waren. In deze toestand komt de eerste paar dagen geen noemenswaardige vera"dering. A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1