Snelheid 40.000 kilometer per uur Ruimtestation vanaf Spoetnik gelanceerd Gestolen auto terug.. Adenauer en de Gaulle wijzen Brits verzoek af Prestatie wekt bewondering Venus: planeet vol mysteries De Bilt: overwegend droog Verkeer eist acht levens operatie-D O.-Berlijn dicht voor W.-Duitse bisschoppen Tsjombe verdrijft Baloeba-leger 7 „Infiltraties in eigen gebied" »r Geen deelneming aan politieke besprekingen Het weer in 'Europa mm* Kennedy: „Voorlopig geen ontmoeting met Chroestsjew'' Opening SYNODE Evangelische kerk Succesvolle opmars in opstandig gebied Ook Moboetoe klaar voor de strijd PT r ENGELAND EN DE EUROMARKT r EE. CH S«I S0EBANDRI0: j! lAIVDAG 13 FEBRUAIU 19G1 TWIAT1GSTE JAAKGAIVC Ao. 4832 jirecteur: H. DE RUIG J aanhoudend zacht Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT rin- en Grole bezwaren Dooi op komst en in Nederland Doel Sensatie "N V. Kerkdienst Protest Loemoemba V-raad TSJOMBE /atttrdajui Witt» da Wlthjtmt 35, Telef. 115700 (8 1? Postbut 1113 Postgiro No 4245X8. K!adi!endlen*j abonnementen I8.30~193Q uut Zaterdag» 17—18 uur Telefoon 115700. Si-Graven hage: Huygensplein 1, Telefoon 183407 (3 lijnen), Postbus 1091 Postgiro No. 424887. Klnchtendlenit 18.3018,30,Telefoon 302589. Sputweg 132. Telef, 4870. Aleldastraat 23 Telef 65431, Dordrecht: Schiedam: Abonnementsprijs 61 «ent per week, 2 63 per maamd. 7.80 per kwartaal. Lowe nummer» 13 cent VerachUnt '.'atelUk* (Geldis tot dinsdagavond) Op de meeste plaatsen droog weer met veel bewol king. maar ook verspreide opklaringen. Overwegend matige zuidwestelijke wind. Weinig verandering In temperatuur. Morgeit: Zon op: 7.5S. Onder: 17.51. Maan op: 7,16. Onder: 16.59 r te ar- no.v if Kor- v bf- RUSSISCHE RAKET IS 0? WEG NAAR VENUS KCT* •T.T ;<r de d;e tken, post- t 5 Ufl 'nttn iKPt even. ea la s fcr- grof- bk- 'liXr Hf", jode lt, i ook ster. h«ï :a es leve: i he: Siif twdie •ek«r onde dit beer aci :bou« [eller wlllei d aai sew«i dit: n aai ■s #d Jerea (Irani Jlcl idpnf tem»' t.-ïff eorw •eldtei ,18 dia losten H' IB'- de 7 de- rfl E oor «i •at CI1§,; mede aan, ir. oiiar i jit P' 4f.g' ar cc: "01 ie i4C« vsn iet do hu' escbi» de r. >n v- grns o"mpe: igevei iuliW! pI'OC nd W' ceiiu :n h:; toef in gj:3! ZO VOND een Amsterdammer ion- dacmorgen zUn auto terug. Een paar sar nadat hij ontdekte, dat zijn wa gen gestolen was. kreeg hij berispt, dat deze totaal vernield langs de rijks weg naar Utrecht stond. De dader van de diefstal, een mon teur. wilde met de auto naar Nij megen rijden, maar op de rijksweg voerde hij zijn snelheid zo hoog op (150 a 160 kilometer per uur), dat hij de macht over het stuur verloor en 'n paar keer over de kop sloeg. De mon teur stapte ongedeerd uit het auto wrak, maar heeft nu gelegenheid ge noeg om onder de hoede van de politie over zijn daad na te den ken. - Hib do t' vanjj en. E' enk' ■n 7» •oor* erdoü De „New Vork Times" heeft van daag geschreven dat „betrouwbare bronnen" in West-Duitsdand zouden hebben gezegd, dat het formele ver zoek van Engeland om deel te mogen nemen aan ..periodieke politieke be sprekingen. die de regeringshoofden van de landen van de Euromarkt van plan zijn te houden, is afgewezen". „Op aandringen van Frankrijk werd bet verzoek, althans voorlopig ter zij de gelegd", meldt een bericht uit Bonn. In hei bericht stond, dat het Britse verzoek vrijdag in Parijs was behan deld op een bijeenkomst van rege ringsleiders van Frankrijk. West- Doibiand, Italië, België, Nederland en Luxemburg. „Kort voor de bijeenkomst te Pa rijs", aldus de Times, „hadden de Britse ambassadeurs in de zes hoofd steden de betrokken regeringen op de hoogte gesteld van de bereidheid van premier Macmillan om deel te nemen aan toekomstige besprekingen. „Het communiqué van de zes lan den heeft geen beslissing bekendge maakt om regelmatig besprekingen te houden, vanwege bezwaren van Ne derlandse zijde. De Nederlandse ver tegenwoordiger verklaarde dat een dergelijke officiële overeenkomst in strijd was met de Nederlandse grond wet. De „Times" merkte echter op, dat de volgende bijeenkomst van regerings leiders van de zes reeds is vastge steld in mei te Bonn „en er is een stil zwijgende afspraak dat verdere con ferenties regelmatig zullen volgen". Het blad schreef dat president de Gaulle van Frankrijk en bondskanse lier Adenauer de Britse wens om bij de besprekingen te worden betrokken, hadden besproken. „Men neemt aan dat ze het erover eens waren, dat ernstige bezwaren het Britse verlangen in de weg stonden' aldus hei bericht. „Het politieke samengaan van de zes landen van de Euromarkt is ge baseerd op hun economische eenheid in de gemeenschappelijke markt en men meent dat de twee leiders hebben besloten, dat het niet doenlijk zou zijn een bijeenkomst van zeven landen te houden over politiek en dan de Engel sen buiten te sluiten, zodra economi sche zaken ter tafel komen", aldus het blad. Adenauer zou echter gewezen heb ben op de mogelijkheid van het ver wijden van de kloof tussen Engeland en de landen van de Euromarkt. „De Nederlanders hebben dit ook gedaan. Tijdens de vergadering zou den zij vrees hebben uitgesproken dat als de Engelsen buitengesloten zouder worden, de huidige kloof onoverbrug baar zou blijken. „Generaal de Gaulle is ermee ak- Art renende) ■SfEYNtAANlS WKViPSUM m 15751 koord gegaan dat tussen Engeland en Frankrijk bilaterale besprekingen zou den worden gehouden om de mogelijk heid te onderzoeken om de Euromarkt te koppelen aan de zeven landen tel lende Europese Vrijhandelsassociatie, waarin Engeland de leidende rol speelt", aldus het bericht. De „Financial Times" is van me ning dat Engeland thans een besluit moet nemen aangaande zijn houding tegenover de Europese gemeenschap pelijke markt en dat het niet alle voordelen moet willen hebben die het gemenebest, de Europese Vrijhandels associatie (E.V.A.) en de EJE.G. te za- men zouden bieden. Het blad ziet te kenen van een dooi in de verhoudin gen tussen Engeland en de gemeen schappelijke markt in het algemeen en Frankrijk in het bijzonder. station Wind- Max. temp. richting gisteren en snWhefa *n n^erslaf mtr p. «cc. af gel. 24 u. Helsinki geh. bew. Stockholm onbew. Osïu mist Kopenhagen mist Aberdeen zw. bew. Londen A'dam Brussel Lux cm b. Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort h. bew. geh. bew. geh. bew. geh. bew. geh. bew. mist zw. bew. onbew. geh. bew. geh. bew. wnw 6 2 0 windst. 3 0 nnw 1 0 0.1 wzw 2 5 0 zw 6 6 6 zw 6 11 0.1 zw 7 9 02 nnw K 9 6 zw 4 8 0.1 wzw 11 0 windst. 10 0 windst. 12 O n 7 14 0 zw 1 7 1 zw 4 8 0.1 Den Helder geh. bew. Ypenburg ceh. bew. Vlissingen Selde De Bilt Twente Eindhoven Z.-Limb. geh. bew geh. bew. geh. bew. geh. bew. geh. bew. geh. bew. zw wzw zw wzw zw zw zw wzw 8 9 8 O 9 8 10 9 1 0.1 0.1 3 0.3 3 2 1 OPNIEUW hebben de Russen een grote prestatie geleverd op het gebied van de ruimtevaart. Een ..interplanetair ruimte station" is gisteren vanaf een Spoetnik gelanceerd en is thans onderweg naar de planeet Venus. De bekendmaking werd ge daan, toen het ruimtestation reeds 160.000 kilometer van de aarde was verwijderd. De raket heeft een snelheid van 40,000 km per uur. Het ruimtestation weegt meer dan een halve ton. Het is de be doeling dat Venus in mei wordt bereikt. Het gewicht van de Spoet nik, waarvan het ruimtestation naar Venus werd gelanceerd, is door de Russen niet bekendgemaakt. Het Russische persbureau Tass heeft verklaard „dat de geslaagde lancering van een ruimteraket naar de planeet Venus de weg opent naar planeten in het zonnestelsel". De officiële bekendmaking betref fende de lancering zei: ,Jn het kader van het Russische project tot ruimte onderzoek is op 12 februari een zware kunstmatige satelliet in de Sowjet- Unie In een baan om de aarde ge bracht met behulp van een alt verscheidene trappen bestaande en verbeterde raket. „Op dezelfde dag Is een automatisch interplanetair station vanaf de satel liet door een op een afstand bestuurde ruimteraket In de richting van Venus gelanceerd. Het automatische Inter planetaire ruimtestation zal de nabij heid van Venns bereiken in de tweede helft van mei 1961". Het voornaamste doel van deze proef is volgens Tass na te gaan op welke wijze bet best een ruimtevoer tuig in een interplanetaire baan kan worden gebracht. Andere doelen zijn: het nagaan van de werking der radio verbindingen over reusachtige afstan den, en het besturen van een ruimte voertuig; het op meer nauwkeurige wijze bepalen van de omvang van het zonnestelsel en het uitvoeren van een programma van natuurkundige waar nemingen in de ruimte. Het instrumentarium aan boord van het ruimtevoertuig werkt normaal. Er worden, op bevel van de aarde, radio uitzendingen gedaan op de frequentie van 922.8 kilocycle. Aan boord van het ruimtevoertuig bevindt zich een wim pel, waarop de wapens der Sowj et- Unie zijn aangebracht. Volgens de thans beschikbare ge gevens beweegt het ruimtevoertuig zich langs een baan, die vrijwel over een komt met de berekende. De aankondiging van de lancering werd algemeen als een grote sensatie beschouwd. Radio-Moskoo was bezig een pro gramma van Duitse klassieke muziek uit te zenden, toen er plotseling een stilte volgde. Daarna kwam de be kendmaking. In kringen van buitenlandse di plomaten was de reactie vrijwel una niem: „Ze hebben het maar weer gepresteerd". De mening van dr. Levitt, directeur van het Fels-planetarium te Philadel phia, was: „Het belangwekkende van de Russische prestatie is dat zij een ruimtevoertuig naar Venus zenden, terwijl deze planeet meer dan 48 mil joen kilometer van de aarde is verwij derd en dat zij hebben berekend, dat dit voertuig zijn doel over ongeveer honderd dagen moet hebben bereikt. De normale tijd is 146 dagen, wanneer de meest economische baan wordt ge bruikt. De Russen moeten dus bepaald wel over een brandstof en geleide- stelsel beschikken, die er wezen mo gen." Als het ruimtestation werkelijk Ve nus bereikt dan zal een geweldige xrestatie verricht zijn, die te vergelij ken is met het raken van een bewe gende vlieg op 1600 kilometer. In Moskou denkt Snen dat het ruim tevoertuig wellicht telefotografische apparatuur aan boord heeft, welke foto's van Venus naar de aarde kan zenden. Zoals bekend, heeft een ander Russisch ruimtevoertuig de achter kant van de maan gefotografeerd. De planeet is door een wolkendek om geven. Het Pentagon heeft bekend gemaakt, dat het van de lancering voor de Rus- (Van een onzer redacteuren) rvE planeet Venus is in vele op- Lr zichten een geheimzinnige planeet. Hij is een binnenplaneet, dat wil zeggen, dat zijn baan bin nen die ran de aarde valt. even als die van Afercurius, de pla neet, die het dichtst bij de zon staat. Venus is iets kleiner dan de aarde: zijn middellijn bedraagt 12.400 km; zijn massa is ruim 0,8 van de aar d massa. Aangezien Mi in. bijna 225 awrdedagen om de zon loopt, zal Mj don weer „ach ter" de' zon en dan weer „voor" de zon zijnran de aarde ai ge rekend. De helderheid is dus zeer gevarieerd, want de afstand ten opzichte van de aarde is aan grote veranderingen onderhevig, ten gevolge van het grote ver schil in omlooptijd. Dit heeft ook ten gevolge, dat Venus geduren de een tijd morgenster is, en dan weer een lange periode avond ster. Hij vertoont uiteraard ook schijngestalten, evenals de maan, die iminers ook een baan heeft, die, zij het gedeeltelijk, binnen de baan van de aarde valt. Van de planeet is niet bekend, of hjj roteert en in hoeveel tijd. Rotatie om de eigen as is waar schijnlijk. maar meer weet men er niet van, aangezien een dicht wolkendek, waarneming onmoge lijk maakt. De duur van de Ve- nusdag is dus niet bekend. De atmosfeer is geheel anders dan die van de aarde: zuurstof ontbreektmaar koolzuur is in rijke hoeveelheid aanwezig. EEN omvangrijk depressiegebied is gedurende het weekeinde in noord oostelijke richting de oceaan overge- rokken. Het deed maandagmorgen de Htchtdruk voor de kust van Naorwe- jen snel dalen. Tegelijkertijd ver plaatste zich een hogedrukgebied van Spanje naar het Alpengebied. Tussen beide drukst/sternen staat een brede zuidwestelijke luchtstroming, waar mede zeer zachte lucht naar West- en Noord-Europa wordt gevoerd. Het warmtefront passeerde in de nacht van zondag op maandag met enige regen ons land. Een volgend front bevindt- zich nog zo ver van ons land, dat het hier waarschijnlijk mor gen nog geen regen zal veroorzaken. De luchtdrukverdeling duidt op aan houden van het zachte weer met overheersend zuidwestelijke winden. sische bekendmaking op de hoogte was. Een zegsman van het ministerie van Defensie weigerde mee te delen of de V, S. dit door de geheime dienst of door wetenschappelijke waarnemers te weten waren gekomen. De lancering van de Russische ra ket naar Venus kwam met bijna drie jaar voorsprong op het tijdschema dat de Amerikanen voor een dergelijk schot hebben. Zondagmiddag zijn op de onbewaak te overweg te Babberich, gemeente Zevenaar de 56-jarige bromfietsrijder G. Heinst en zijn 15-jarige dochter Ca tharine, afkomstig uit Pannerden, door een D-trein gegrepen en op slag ge dood. Het treinverkeer bad een uur vertraging. Zondagmorgen is in Beek en Donk een verkeersongeval gebeurd dat het leven heeft gekost aan de 47-jarige G. Otten uit Beek en Donk. De heer Otten reed met zijn bromfiets op een kruispunt en werd door een uit een zijstraat komende auto geschept. De 14-jarige Utrechtse scholier B. W. Wijnands is zondagmiddag ia Utrecht van een Ciets gevallen en en kele uren iater in het academisch zie kenhuis overleden. De scholier zat achterop de bagage drager bij een vriendje, dat bij de spoorwegovergang in de Burgemees ter Reigerstraat iets naar links uit week. Vermoedelijk raakte hij hierbij een juist passerende stadsbus, waarbij Wijnands van de fiets viel en aan zijn verwondingen is overleden. De 65-jarige heer De N. uit Apel doorn is zondagavond, toen hij de Arn hemse weg overstak, door een perso nenauto gegrepen en vrijwel op slag gedood. De 36-jarige onderwijzeres mej. A. Noordhof is zaterdagmiddag in Zwolle door een vrachtauto aangereden en daarbij zo zwaar gewond, dat zij zon dagavond in hel Sophiazïekenhuis te Zwolle is oveneden, De 50-jarige heier P. Klapwijk is zondagavond op de Bergse linker Rottekade te Rotterdam met zijn bromfiets tegen een vrachtwagen ge botst en omgekomen. De man reed met zijn bromfiets midden op de weg. Op de Zuiderzeestraatweg bij Doornspijk is de 21-jarige ongehuwde landbouwer G. van de Pol uit Doorn spijk door een auto aangereden toea hij op de fiets uit een zijweg kwam. In het Sophiazïekenhuis te Zwolle is hij overleden. Een kind tussen openbrekende bloemen is er een schoner voor- boda van de lente? In de Amster damse plantsoenen kondigen de krokussen het seizoen van het ont wakende leven al aan. Zo ver nieuwt zich de natuur vooral buiten, op het platteland, maar toch ook naast de verkeersaders in het hart van de grote stad, ook hier, voor het Concertgebouw in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse regering Is niet geporteerd voor een spoedige ont moeting van Kennedy en Chroestsjew, Men meent dat een gesprek op het hoogste niveau moet worden uitge- sield, tot het beleid ten aanzien van de Sowjet-Unie tot in de finesses is bestudeerd. Zeifs wanneer Chroestsjew naar New York zou komen om op 7 maart of iater de hervatting van de zitting van de assemblee der Verenigde Na ties bij te wonen, zou het beter zijn een ontmoeting met Kennedy, „om el kaar te leren kennen", uit te stellen tot gedegen voorbereidingen zijn ge troffen voor werkelijke onderhande lingen, mogelijk op een vier mogend- henen conferentie. In het algemeen neemt men in Washington aan, dat het nog vele maan den zal duren voor een topconferentie wordt gehouden. Kennedy heeft za terdag geconfereerd met zijn voor naamste medewerker onder wie de Amerikaanse ambassadeur in Moskou, Thompson. (Advertentie) 22437 De Oostduitse eommunisten hebben gisteren een groot aantal Westduitse protestantse leiders niet toegelaten in Oost-Berlljn, om de dienst in de Oost- berljjnse Marienkirche bij te wonen ter opening van de zesdaagse synode van de Evangelische Kerk, De kerkelijke leiders, onder wie vele Evangelische bisschoppen, werden bü de stadsgrens tussen de Oostelijke en Westelijke sectoren teruggestuurd. Zij kregen niet pasjes die de communis ten van Westduitsers die de Sowjet- zone willen bezoeken, eisen. De eigenlijke zittingen van de sy node zullen in West-Beriijn worden gehouden, omdat de Oostduitse com munisten niet hebben goedgevonden lat zij over beide sectoren verdeeld zouden worden, zoals in vorige jaren. De communistische autoriteiten hebben het de Evangelische Kerk cwalijk genomen, dat deze kerk een wereenkomst had ondertekend waar- n veldpredikers voor de Westduitse -trijdkrachten worden beschikbaar zesteld. Volgens Oost-Duitsland maak- 'e deze overeenkomst de kerk een verktuig van „NAVO-imperialisten en Westduitse oorlogsophitsers". Onder de bisschoppen die geen toe stemming kregen de openingsdienst in de Oostberlijnse Marienkirche bij te wonen, was bisschop Lilje van Han nover. de mogelijke opvolger van dr, Dibelius als titulair hoofd van de Duitse Evangelische Kerk. De synode zal op de synode een opvolger voor Dibelius kiezen. Deze is vanwege zijn hoge leeftijd, hij is 80 jaar, aftreden. Ook prof. Beekniann, president van de Evangelische Kerk in Rijnland werd de toegang tot Oostberlijn ge weigerd. Onder de andere bisschopen die on verrichter zake moesten terugkeren, waren de bisschoppen van Oldenburg, Baden en Sleeswijk-Holstein. De kerkdienst begon om zes uur. Het aantal aanwezigen in de kerk be droeg ongeveer 2000. Onder hen be vonden zich dr. DibeUns en Niemöller, president van de Evangelische Kerk ïn Hessen. Ook de bisschop van de strijd krachten in West-Berlijn, Kunst, was aanwezig. Bisschop Noth van Dresden, Oost- Duitsland, hield de predikatie. Dr. Dibelius kon zonder moeilijk heden de dienst bijwonen, omdat hij zijn werk heeft in West-Berlijn. De WestborLijners hoeven geen passen te hebben om de Oostelijke sector te be zoeken. In Noord-Katanga is het leger van president Tsjombe een opmars begon nen in door opstandige Baioeba's bezet gebied. Inmiddels duurt de onzeker heid omtrent het lot van Loemoemba voort. Volgens berichten uit Salisbury in Zuid-Rhodesië, zou de gevluchte ex- premïer in Noord-Rliodesië aangeko men zijn. Daarentegen wordt uit Elisabethsiad gemeld, dat de minister van Binnenlandse Zaken van Katanga, Moenongo en enkele van zijn collega's de stad hebben verlaten om zelf deel te nemen aan de speurtocht naar Loemoemba, die in Zuidwest-Ka tanga gesignaleerd zou zijn. De 1200 mar. landstrijdkrachten, die hebben deelgenomen aan de operatie welke donderdag begon, hebben een belangrijke hoeveelheid moderne wa pens buitgemaakt, die door Baloeba- opstandelingen waren achtergelaten. Het offensief van de Katangese strijdkrachten zal thans voortgezet vrorden in noordelijke richting, naar Boekama, met als einddoel Kamina. In V.N.-kringen maakt men zich be zorgd over de activiteit van Moboe- toe's troepen, die zich gereed maken voor een aanval op de Oostprovincie. In Katanga hebben de troepen van Tsjombe het belangrijkste steenkool- gebied Loeëna bezet. De Katangese troepen zullen thans een neutrale zone van twee kilometer aan weerszijden van de spoorweg Eli- sabethstadKamina inrichten om het treinverkeer te herstellen, dat twee maanden lang door sabotage van de zijde der Baloeba's onderbroken is geweest. De speciale vertegenwoordiger van de V.N. in Kongo, de Indiër Dayal, heeft inmiddels een telegram gezon den aan president Tsjombe, waarin hij protest aantekent tegen het offensief bij Loeëna. De gendarmerie van Katanga heeft de auto gevonden, waarin ex-premier Loemoemba ontsnapt is uit de boer derij, waar hij en zijn beide mede werkers gevangen werden gehouden. Bij de auto werden twee geladen geweren aangetroffen. In de omge ving van de plaats waar de auto is gevonden, hebben inlanders verklaard dat zij bedreigd zouden zijn door „mensen, die eruit zien als Marokka nen". Toen een VN-woordvoerder in ken nis werd gesteld van deze verklaring, barstte hij in lachen uit. Hij verklaar de dat in de omgeving, waar Loe moemba gevangen is gehouden, geen Marokkaanse VN-militairen aanwe zig zijn. Een VN-vertegenwoordiger, die in Katanga een onderzoek kwam instel len naar de ontvluchting van Loe moemba, van wie nog steeds gezegd wordt dat hij reeds overleden is, heeft hiertoe van premier Tsjombe geen toestemming gekregen. Het grootste deel van de leden van de Veiligheidsraad heeft zaterdag het voorstel van de Kussen afgewezen om de Veiligheidsraad zaterdag nog in ge heime zitting bijeen te laten komen ter bespreking van de toestand jn Kongo. De Raad zal nu overeenkomstig de plannen vandaag om 17.00 uur het openbare debat over het Kongolese vraagstuk hervatten. De Russen wilden een geheime bij eenkomst in verband met de verdwij ning van Loemoemba. Soebandrio, de Indonesische minus- ster van Buitenlandse Zaken heeft za terdag in Djakarta gezegd, dat de „in filtraties van beide zijden" in het grensgebied met Nederlands Nieuw- Guinea toenemen. Maar, Het hij er aanstonds op volgen, de infiltraties van de zijde van Indonesië zijn geen echte infiltraties, want westelijk Niemv-Gui- nea is een integrerend deel van Indo nesië. Minister Soebandrio sprak over Nieuw-Guinea op een persconferen tie, door hem gearrangeerd met het oog op de afwijzing van de Neder landse protestnota. Indonesië had de nota geweigerd, zei hij, omdat de aanvaarding slechts het voorspel zou zijn van een pers- en propagandaoor log. Volgens de bewindsman hebben de Nederlandse autoriteiten op Nieuw- Guinea tot dusverre negenhonderd mensen uitgewezen, vierhonderd van hen zouden nog in Singapore wachten. Per week vluchten vijftig tot honderd mensen uit Nederlands Nieuw-Guinea, verklaarde hij verder. Ook zou het Ne derlandse bestuur op Nieuw-Guinea munitie en pamfletten laten uitwerpen voor opstandelingen op Ceram en Hal, maheira, Nederlandse onderzeeboten waren daar volgens Soebandrio ook waargenomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1