De Parijse conferentie Hoge Autoriteit van K.S.G. komt naar ons land Vrees voor nieuwe onlusten Kloek meisje slaat paraplu stuk op hoofd van belager VUURZEE VAN 75 BIJ 200 METER VIJF loodsen branden af in Rotterdam: miljoenenschade A weer op hun post GROEIT", a DE BILT: Opklaringen, maar plaatselijk ochtendmist In Kongo: heilsofficieren HET LEGER zegt generaal Kathl Maar achter het IJzeren Gordijn ligt werk stil Geen redden meer aan operatie-D Ook in Rotterdams stadhuis brand r Si 1 V; Y; af 1 Kooptoptijd uw zekerheid schilder zelf met 1 1 Demonstraties in Londen en Rome m Het weer in Europa H! Schrik z„ op nationale LEVENSVERZEKERING-BANK 'i li ft.1 '61 de ta mv I If DINSDAG 14 FEBRUARI 1961 Directeur: H. DE RUIG J TWINTIGSTE JAARGANG No. 4833 f J s. Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ftasji flash O-"/' *VS officieel uit .èiisabstftstadi toeriöetó., k V V- "en okifo cloocf I mimi II SÉ 1 Mis I i upi 1532 Het bericht van de dood van Loemoemba heeft vooral in krin gen van de Ver. Naties en in Atnerika ontsteltenis verwekt. Se cretaris-generaal Hammarskjoeld heeft gisteren in de Veiligheids raad voorgesteld een onderzoek naar de dood van Loemoemba in te stellen. De Katangese regering heeft al verklaard geen medewer king te zullen verlenen bij het onderzoek. President Kennedy toonde zich gis ter cm zeer geschokt over de dood van Loemoemba. De Russen hebben zich in heftige bewoor dingen uitgelaten over ,.de moord" op de Kongolese ex-pre- mier die door hen steeds krachtig is gesteund. Afgezet Mysterie (Zie verder pag. 3, le kolom 1 r en in Nederland CVun een onzer verslaggeefsters) DIT is een van de geheimen van het Leger des Heüs: een niet meer jonge vrouw met glanzende ogen die tientallen jaren door vele landen van de wereld is gereisd, de ellende van ontelbare mensen heeft gezien en die nog zo enthou siast en idealistisch is als een jong meisje. Die midden in een zin ophoudt op en met een wijde armzwaai naar buiten wijst naar een groepje vrouwelijke soldaten van het Leger dat zin gend komt aanmarcheren. „Kijk, dat is het: de bus uit en onmid dellijk blij een lied zingen", zegt mevrouw generaal Kathleen Kitching, echtgenote van de internationale leider van het Leger des Heüs en wereldpresidente van de Gezinsbond van het Leger, die in Nederland is om de leden van de bond toe te spreken in Amsterdam en Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) OG maar nauwelijks klaar met het blussen van een uitslaande brand op de zolderverdieping van het stadhuis, moest de Rotter damse brandweer maandagavond uitrukken naar'een laaiende vuur zee aan de Stadionweg in Rotter dam-Zuid, waar vijf houten dumploodsen hadden vlamgevat. Het vuur richtte hier voor mil joenen guldens schade aan. In deze loodsen, eigendom van de firma C. van den Heuvel, waren allerlei dumpartikelen als automotoren, motorfietsen en bromfietsen en heel wat licht ont vlambaar en explosief materiaal: flessen acetyleen, benzine, olie, solutie en verf opgeslagen. Achttien stralen Plotseling rook Schade vrij aanzienlijk i M-i i i !f tl 'fi EEN PRODUKT VAN DE SIKKENS-GROEf! VE ht lUtf t da dt be igingi eer' chor maa voo zij. nu: ir r de d de hem !röe- n en >por. ings- spe- iM- iklsig het biter SS 2 huis 'dag. door met stu mers eede rtier een enen sbui- tans -0). deze ven. ;ved- vrij -11. ooic r te ■ulen i op ver. 1 be- opte 2 en tfW leeft aan. tri- nu- bij isior de Me een I—1, Na tcel- :om: uit het voor nog oaï a- lijst i de ease He! huis mi- :rijd iden nog 1- -1) gen u* aan Ie. ieer iar- wel de uit gse de md, itie, de :om op een inn ode De- met wel te» aal. Te. ght ïmi-j ■cp-- liet rts. Wttto d# WIthstraat 23. Teler. 113700 (9 1.1, Postbus 1112. Postgiro No 424519. Klachtondienst abonnementen 10.3019.30 uur. Zaterdags 1713 uur Telefoon 115700. %-Gravenhagei Huygenspleln 1. Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091 Postgiro No 424867. Klachtendienst 18.30—19.30. Telefoon 362569. Spul weg 132. TeJef. 4670. Aleldastraal 23 Telet 85451. rils 81 tent per week, 12.65 per maand, I 7.90 Losse nummers 13 cent. Verse hij at dagelij k» Rotterdam! Dordrecht! Schiedam: Abonnementspr; per kwartaal. (Geldig tot woensdagavond) RUSTIG WEER Droog weer met opklaringen, in de nacht en ochtend ook plaatselijk mist. Zwakke tot matige wind tnsscn zuid en zuidwest. Dezelfde of iets lagere temperaturen. Morgen: Zon op: 7.56 Maan op: 7.55 Onder: 17-53 Onder: 18,20 -¥ DS „topconferentie" der zes E.E.G.- ianden heeft een zeer bedenkelijk verloop gehad. De denkbeelden van president de Gaui- [e waren in hoofdzaak wel bekend. President de Gaulle wil geen suprana tionale politieke organen. Hij zou de be staande gemeenschappen het liefst terug brengen tot technische uitvoeringsorga nen die hun directieven krijgen van de gezamenlijke nationale regeringen. Daartoe wilde president de Gaulle een politiek overleg van „regeringshoofden" scheppen. Tegenover dit standpunt staat het Ne derlandse standpunt dat de gemeen schappelijke politiek wil inbouwen in de bestaande gemeenschappen. Tot dusverre was dit het standpunt van alle vijf andere E.E.G. landen. Frankrijk heeft eenter West-Duitsland voor zijn conceptie gewonnen. België en Luxemburg volgden gedwee. Italië iets mlsder gedwee en Nederland stond al leen. WAT Is het gevaar van de Franse conceptie? Het is dit dat In de Europese politiek niet wordt uitge gaan van de vraagWat is het belang van Europa? Maar wel van de vraag: Wat is het belang van Frankrijk en West-Duitsland, die elkaar gevonden hebben. De kleine landen lopen het ge vaar satellieten te worden van de twee grote. Vandaar dat Nederland bjj monde van de heer Luns erterecht voor ge streden heeft, om, nu wfl de politieke integratie van Europa voorshands wei kunnen afschrijven, oij het politiek over leg ook Engeland te betrekken. Dan touden we niet meer uitsluitend afhanke- lijk zfjn van Frans-Dutae dictaten. Het argument van de Fransen dat dit slechts kan als Engeland ook toe treedt tot de E.E.G achten wij zwak. Immers het gaat hier om politiek over leg en de Fransen willen de Europese gemeenschappen a-politiek maken. \TEDERLAND bevindt zich in een uitermate moeilijke positie. Het is - economisch bepasud aangewezen op de samenwerking der, zes E.E.G.-landen. De Euromarkt, die bezig is zich zeer snel te verwezenlijken, is een groot Ne derlands belang. Ons bedrijfsleven richt er zich reeds geheel naar. Verbreking van deze banden zou een nationale ramp voor ons betekenen. Maar politiek worden we ih een hoek gedrongen, waarin we niet willen zijn Ons namelijk de wil door het Frankrijk van de Gaulle te laten opleggen. De Nederlandse ministers hebben zich in een weinig benijdenswaardige positie bevonden in Parijs. Ze hebben er van gemaakt wat er van te maken was. Maar hoe we hier op een enigszins bevredigende wijze uit zullen moeten komen, zien wij nog niet. De Benelux-gids 1961 van de Ne derlandse Jeugdherberg Centrale is ver schenen in een oplaag van 90.000 exem plaren. Tienduizend exemplaren worden in het buitenland verspreid. Leden van de N.J.H.C. ontvangen deze gids het „spoorboekje" voor het bultenspoor gratis. VN-ALARM IN KONGO na dood van Loemoemba 4ï> -Ar. LOEMOEMBA In Rome en in Londen hebben gis teravond demonstraties plaatsgehad tegen België in verband met het be richt over de dood van de Kongolese oud-premier Loemoemba. Studenten in de Italiaanse hoofdstad trokken naar het gebouw van de Belgische am bassade en schreeuwden „Lang leve Loemoemba". Zij droegen spandoeken mee waarop het kolonialisme in Airika werd veroordeeld. De betogers werden door de politie verspreid. Veertien jongelui werden gearresteerd. Ook in Londen werd gedemon streerd voor het gebouw van de Bel gische ambassade. Hier waren span doeken te zien waarop stond „Loe moemba is gestorven om Afrika te redden." Enkele demonstranten trok ken eveneens naar het gebouw van de Amerikaanse ambassade om te protes teren tegen de rol die de Ver. Staten in Kongo hebben gespeeld. Er deden zich geen incidenten voor. (Van onze parlementaire redacteur) De volledige Hoge Autoriteit van de Kolen- en Staalgemeenschap, onder leiding van de Italiaan-Piero" Malves- titi.'zal vanavond in Den Haag aan komen voor een werkbezoek aan Ne derland. Woensdagmorgen zullen de heren achtereenvolgens worden ont vangen door mr. Luns, prof. De Quay en drs. De Pous en in de mid daguren staat een bespreking met mi nister De Pons en staatssecretaris Stij- kei op het programma- De agenda voor deze bespreking Is niet bekend. De Hoge Autoriteit brengt een werkbezoek, wat betekent, dat al le vraagstukken, die betrekking heb ben op de K.S.G., besproken kunnen worden. Minister De Pous, die voor K.S.G.-vraagstukken de eerst-verant- woordelijke minister is, zal oan ook de hoofdmoot van de besprekingen met de Hoge Autoriteit leiden. Woensdagavond wordt er op kasteel Oud-Wassenaar door de regering een diner aangeboden. Behalve de leden van de Hoge Autoriteit, de minister raad en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, zal een aantal parle mentsleden aanzitten. Donderdagmorgen ontvangt de Ko ningin het gezelschap. De lunch zal worden gebruikt in Vlaardingen in het Deltahotel, waar minister De Pous de Hoge Autoriteit ontvangt en haar in kennis brengt met vertegenwoordigers van de Nederlandse kolen- en staal industrie. N Kongo zijn alle VN-troe- pen in staat van alarm I gebracht, nadat gisteren in Katanga officieel is meegedeeld dat Loemoem ba en zyn twee medevluchte lingen, M'Polo en Okito, door dorpelingen zijn gedood. Men vreest dat nieuwe onge regeldheden in geheel Kongo zullen uitbreken, met name in de Oostprovincie en in Kivoe, waar aanhangers van Loemoemba de macht in handen hebben. De 35-jarige Patrice Loemoemba be hoorde tot 6e stam der Batetela. Na onder mser bij de PTT in Kongo werk zaam te zijn geweest, stichtte Loe moemba in december 1958 de „Natio nale Kongolese Beweging". Loemoemba werd aangewezen als eerste premier van Kongo. Kasavoe- boe werd president, Het bewind van Loemoemba werd gekenmerkt door moeizaam onderdrukte muiterijen van het Kongolese leger en de verbreking van de diplomatieke betrekkingen met België. Loemoemba werd op 6 september van het vorig jaar door Kasavoeboe als premier afgezet. Hij mocht toen zijn woning in Leopoldstaó niet ver iaten. Op 2 december slaagde Loe moemba er echter in zijn bewakers te verschalken en te ontvluchten. Enkele dagen later werd hij echter V- Dit is bet telex-bericht dat tenslotte een eind maakte aan de onzekerheid over het lot van Loemoemba. weer gearresteerd. Men bracht hem terug naar Leopoldstad. Kort daar op werd hij in Thysstad opgesloten. Op 18 januari 1961 werd hy naar een gevangenis in Katanga gebracht. De Katangese regering ntaakte op 10 februari bekend, dat Loemoemba ontvlucht was. Gisteren ten slotte kwam het be richt van zyn dood. De officiële mededeling van de dood van Loemoemba en zijn twee lotgeno ten werd gedaan door de Katangese minister van Voorlichting, Moenongo, De twee mannen, die met Loe moemba uit de geïsoleerde boerderij vluchtten, waren de voormalige mi nister van Jeugd- en Sportzaken, M'Polo, en de voormalige vice-voor- zitter van de Senaat, Okito. Een meis uit Hengelo heeft zich zondagnacht met haar paraplu een aanrander van lie1 KJi gehouden. Tegen kwart voor een we ze hinderlijk ge volgd door eei. tot dusver onbekend gebleven mar., i: haar op een gegeven moment bee'pakte. Het meisje, de 20- jarige A. T. sloeg haar paraplu op het hoofd van de aanrander stuk. 'De man nam daarop de benen. Het meisje '-elde geheel overstuur aan bij de eerst- de beste verlichte woning Daar werd de politie gewaar schuwd, die nu zoekt naar een man met een flink aantal schrammen op het hoofd. Sinds hun ontsnapping was hun ver blijfplaats een compleet mysterie. Zondagavond nog werd bericht, dat zü de grens naar Noord-Rhodesië zou den hebben overschreden. De minister zei, dat het drietal zon der enige twijfel was geïdentificeerd en hun dood „definitief vastgesteld". „Hun lijken zijn onmiddellijk begra ven op een plaats, die wij niet wensen bekend te maken", aldus Moenongo. Ook de naam van het dorp, waarvan de inwoners Loemoemba, M'Polo en Okito zouden hebben gedood, werd niet bekendgemaakt, „omdat de Ka- tangese regering represaillemaatrege len wil voorkomen", aldus minister Moenongo,- Volgens een Amerikaanse persbureau liggen Loem-oemba en zijn twee aanhangers, begraven' in het dorpje 'KolweziA L ■- In Kdlanga was men niet echt ver baasd. toen men hoorde dat Loe moemba niet meer in leven was. Reeds dagen lang geloofden blanken en zwarten dat Loemoemba dood was en dat ae Katangese regering daarvoor de verantwoordelijkheid droeg. Onder de Belgische bevolking lu Elisabethstad was de reactie op bet nieuws er een van schrik. Vele Bel gen gaven uiting aan hun vrees, dat het nieuws van Loemoemba's dood hevige reacties onder de Loemoemhis- ten in de Oostprovincie en Kivoe, die zij in hun macht hebben, zou teweeg brengen. Hier ontplofte een olievat uit een van de vijf loodsen die maandag avond aan de Stadionweg in Rot terdam-Zuid in brand stonden. Uit de menigte toeschouwers die de brand gadesloeg, klonken, wan neer weer een olievat de lucht in ging', oooh's en aaah's als bij een vuurwerk. (Advertentie) Zon onder 1001 Mi S de r.et oafl op i h leze trie It- tier Alp aar ode ie Lijk wei log es eeo Kid- de A. ten uit op osi- in De en- 11 li UET weer in West- en Midden-Europa 0 blijft onder invloed van een krach- t'S hoge-drukgebied, waarvan het, cen trum zich langzaam over de Alpen naar het oosten verplaatst. In het hoge- drukgebied is de bewolking in het al gemeen verder afgenomen. De begren- ring van het wolkendek verplaatste zich reeds in de nacht ook langzaam in noordelijke richting over ons land en dinsdagmorgen was het alleen in de noordelijke provincies nog zwaar be wolkt. De lucht in het hoge-drukgebied laat hoge maximum temperaturen toe. Maandagmiddag werden in Zitta- Frankrijk temperaturen van 23 graden gemeten. In de zone, waar_ boven Frankrijk, Italië en Joegoslavië de to tale zonsverduistering zal optreden, zijn de weersomstandigheden algemeen gunstig. Slechts hier en daar komt wat nogere bewolking voor en op enkele plaatsen ook ochtendmist, maar op de meeste plaatsen kan op helder weer worden gerekend. In ons land zijn de omstan digheden ongeveer hetzelfde, alleen ts de kans op lokale ochtendmist hier wat groter. Station Wind- Max. temp. richting v, gisteren en snelheid en neerslag mtr p. sec. v. 7-19 u. Helsinki sneeuw zzw Stockholm geh. bew. zw Oslo geh. bew. n Kopenhagen regen zw Aberdeen geh, bew. zzw Londen mist o Amsterdam mist z Brussel onbewolkt z Luxemburg mist windstil Parijs onbewolkt o 3 Bordeaux onbewolkt ozo d Grenoble onbewolkt windstil Nice onbewolkt nnw 1 Berlijn geh. bew. z 2 Frankfort mist windstil München mist zzo 1 Den Helder mist zzw Ypenburg mist zzw VÜssingen onbewolkt z Eelde geh. bew. zzw De Bilt mist z Twente geh. bew. Z Eindhoven zw. bew. zzo Z.-Limburg onbewolkt z —Q 3 —3 3 11 11 9 10 7 13 18 15 16 7 8 6 0.4 0 3 0.4 O 0.1 O O O O 0 0 1 O O 6 8 0 2 9 0 4 8 0 4 9 0 2 8 O 2 9 0 2 9 0 6 10 0 Vanmorgen ontving zij ons in Kras- tieke moeilijkheden is dit aantal ge- napolsky in de hoofdstad. Iedereen moet het weten: het Leger des Heils gaat vooruit. Over welk land de uit Engeland afkomstige mevrouw Kit ching ook spreekt, steeds weer kan zij vertellen, dat het werk groeit, met uit zondering van het gebied achter het „Ijzeren gordijn". „Het werk is daar, door de vrese lijke omstandigheden gedwongen, stopgezet. Enkele van onze beste men sen hebben de prijs van hun leven be taald, omdat zij voor hun overtuiging uitkwamen. Ik moet zeggen, dat er achter het ijzeren gordijn geen werk van het Leger des Heils meer is. We hopen echter iedere dag op verande ring van harten." OOK in Kongo is volgens mrs. Kit ching en zij spreekt uit eigen ervaring een voortstuwende bewe ging merkbaar. „Toen ik met mijn man, de generaal, Leopoldvilie kort geleden bezocht, telden onze dagscho len daar 8000 kinderen. Sinds de poli- stegen tot 12.000. Iedere zendingsoffi cier is weer terug op zijn post." Omdat mrs. Kitching speciaal voor de vrouwen naar Nederland was ge komen, moest zijnatuurlijk ook over de Gezinsbond vertellen, een organi satie met een half miljoen leden (alleen vrouwen). Het motto van de bond: Ieder gezin Mn christelijk gezin. Het doel: „een huis op de Bijbel'1 en daarin een vrouw met een persoonlijk geloofsleven, een vrouw die God kent en weet wat zij doet. Onderricht, kameraadschap, aanbidden en dienen zijn dan ook de vier punten van het program. En deze op een na grootste vrouwenorganisatie ter wereld slaagt erin zulke vrouwen te vormen. „Ik merk herhaaldelijk dat door vrouwen met het evangelie in aanraking te brengen, andere gezinnen ontstaan." De vrouwen kunnen op de samen komsten bovendien van alles leren: pitriet bewerken, borduren, ander handwerk. 2e kunnen er ook talen K VcUi N' (Advertentie) teren, „ik hoop, dat er in Nederland ook een calenklasje ontstaat. Dan kom ik er Nederlands leren." ET Leger heeft aan vrouwen van het begin af een belangrijke plaats toegekend. Deze plaats is vol gens mrs. KGcbing ten volle gerecht vaardigd gel-leken. „Het maatschappe lijk werk is ook nu noodzakelijk, want we hebben nog altijd de armen bij ons. Ik ontdek ook steeds weer, dat de mensen, ondanks materiële welvaart, toch nog hulp behoeven." Het Leger des Heils heeft, wat maat schappelijk werk onder de vrouwen betreft, het spits afgebeten. „Of u het gelooft of niet, het Leger doet nog steeds aan middernaohtwerk, In hun uniform gaan onze soldaten 's nachts door de straten. Er zijn nog altijd meis jes die dan hulp vragen om te worden bewaard voor de prostitutie of die een heilsoldate vragen baar eruit te be vrijden." Toen de brandweer arriveerde, was het hele terrein van ongeveer vijfen zeventig bij tweehonderd meter een zee van vuur, een feeëriek schouwspel van grillige kleuren, waaruit onophou delijk de doffe klappen van explosies klonken. Olie en vet vlogen in brand, bus sen met verf vlogen als projectielen omhoog, in paddestoelachtig ge vormde rookwolken, de houten wanden van de loodsen stortten kra kend ineen, lange reeksen van opge stapelde jerrycans sommige nog met benzineresten verdwenen met veel geraas in de vuurpoel. Tot op vele kilometers in de omtrek waren rook en vuur zichtbaar. Met achttien stralen water uit drie Ahrend-Foxewagens, zeven bluseen- heden en een blusboot ging- de brand weer de geweldige brand te lijf. Tegen halfnegen was het vuur zo goed als bedwongen; het nablussingswerk duur. de nog tot vanmorgen vroeg voort. De vijf loodsen brandden alle tot de grond toe af. Er gebeurden geen persoonlijke ongelukken. Ook een per sonenauto werd een prooi van de vlammen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. 38522 Een monteur, die als beheerder van de kantine op het terrein was geble ven, de 48-jarige M. Zevenbergen, had de brand ontdekt. „Uit een van de houten loodsen", vertelde hij, „kwam plotseling wat rook, en toen opeens een feile steekvlam, die alles onmid dellijk in lichterlaaie zette. Er was geen redden meer aan De brandweer van Rotterdam heeft het maandag druk gehad: 's avonda een forse vuurzee in het zuidelijk stadsdeel en 's middags een minder grote, maar ook opzienbarende brand in het stadhuis aan de CoolsingeL Deze laatste ontstond waar schijnlijk door kortsluiting in een werkkamertje van loodgieters op de zolderverdieping en tastte via de spanten het dak aan, vlak bij het torentje aan de voorkant van het ge bouw. De brand werd opgemerkt: door een voorbijganger, die onmiddellijk een der portiers waarschuwde. De huishoudelijke dienst van het stad huis pakte dadelijk de blussing aan en kreeg kort daarop assistentie van de brandweer, die met twee nevel spuiten, twee ladderwagens en een gereedschapswagen was uitgerust. Het vuur werd met drie stralen be streden. Om zes uur was de brand weer het vuur meester. De loodgieterswerkplaats brandde geheel uit, het dak werd ernstig be schadigd, het torentje zelf echter niet. Hoewel er grote hoeveelheden water in de brandhaard werden ge worpen, werd geen waterschade aangericht in de juist eronder lig gende rijk versierde ontvangsthal, de Burgerzaal. Deze is namelijk uit voorzorg beschermd door een cemen_ ten plafond. De schade is, vooral doordat een gedeelte van het dak geheel ver nieuwd zal moeten worden, vrij aan zienlijk, Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De be langstelling van de kant van het pu bliek was uiteraard groot. Advertentie) DE VERF VOOR HET SCHILDERFEEST wé }$- i'i '"Pr '-«? fl

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1