Grote verant woordelijkheid operatie-D tijdens rede Stevenson Tot over V/2 jaar M I De Bilt: Droog en zacht Hammarskjoeld wijkt niet Bootje met twee opvarenden op zee vermist Na de ramp met de Sabena-Boeing Waarom lichtte de co-piloot verkeerstoren niet in? stremt verkeer Schepen aan de grond; Zeeuwse veren stil Vermoedens over m landingsgestel s Het weer in Europa m EET Belgische kapitein doodde Loemoemba Slachtoffer van carnavalsbrand overleden DOWRDAO 16 FEBRUARI 1961 f V-, Directeur: B. DE RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4835 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J S BH UI NS SI .UT en in Nederland [N de Veiligheidsraad van de I Verenigde Naties is gisteren ijdens het Kongo-debat een hevig umult ontstaan, toen een aantal ïegers op de publieke tribune de rde verstoorden. Het rumoer be- on tijdens de rede van de Ameri- aanse afgevaardigde Stevenson, ie de jongste Russische ontwerp- esolutie betitelde als een oorlogs- erklaring aan de V.N. De Russen hadden het aftreden ■an secretaris-generaal Hammar- kjoeld en beëindiging van het /.N.-optreden in Kongo geëist. Stevenson waarschuwde, dat de V.S. niet afzijdig zullen blijven, indien „anderen" zouden trach ten de situatie in Kongo te ver ergeren. Rumoer (Zie verder pag. 3, 5e kolom) Een ongewoon dichte mist, die het zicht op sommige plaatsen tot tien meter beperkte, heeft het verkeer ernstig gestagneerd. Al leen in de kop van Noord-Holland, in Groningen en in Friesland be droeg het zicht 100 tot 150 meter. Overal elders was de situatie aan merkelijk slechter. Aanvaring zonk Schip Luchtverkeer stil Nederlandse verongelukt bij skiën in Oostenrijk Verpletterend Bevreemdend Gezagvoerder louis lam- Landingsgestel Niet alleen af Joegoslavisch persbureau: erk «otterdam! Witt* d* Wlth#tr*at as. Telef. 115700 (8 U, Postbu» 1112. Postgiro No 424510. Klachtendierurt abonnementen la.3010 30 uur Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700. %4Sr*v*nlMie: Huygensplein 1. Telefoon 1834G7 (3 UJnenl. Postbus 3091. Postgiro No. 424BG7. Klachtendienst 18.3019.30. Telefoon 362569 Dordrecht! Spulweg 132. Telef. 4570. Bchiedam: Aleldastraat 23 Telef. 65451. Abonnementsprijs «1 «ent per wee*, 2.65 per maand, f 7.B0 per kwartaal. Loeea nummer* 15 «ent. Verschijnt dagelljk® Tuxjuu* A (Geldig tot vrijdagavond) PLAATSELIJK MIST Overwegend droog weer met plaatselijk mist of laag* hangende bewolking maar ook enkele verspreide opklaringen. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Weinig verandering In temperatuur. Morgen: Zon op: 7.52 Maan op: 8.58 Onder: 17.57 Onder: 21.00 •zonde •den- 0K moord op Loemoemba heeft zowel het interne probleem van Kongo als ook de Internationale situatie weer een stuk moeilijker gemaakt. Het interne probleem was al moeilijk. Want als een kolonie haar vrijheid ver- wjjgt, moet men er van uitgaan dat dit jsnd voortaan, al is het ook nog zo primi- tiet en elementair, zijn eigen zaken kan beredderen. Dit kon Kongo niet. verscheurd als het werd door de strijd der stammen onder- ling. Dit leidde tot de interventie van de Verenigde Naties die door Hammar- gisjoeid werd uitgevoerd uitsluitend met behulp van troepen van niet-koloniale en alet-oudkoloniaie mogendheden. Het zijn met name de Russen geweest die deze interventie hebben laten mis lukken. En ongelukkigerwijze heeft de „deelstaat" Katanga onder leiding van Tnjombe, die niets van de Russen heb ben moest, deze matsten daarbij gehol pen door ook zijnerzijds de Verenigde jf.M-- tegen te werken. De Bussen gieten nu al da fiolen van hua schijnheilige toom uit over Ham- murskjoeM en over België, welks hand ïfl in da Katangese politiek menen te zien. Desa dubbele aanval van Russische jijde is echter innerlijk tegenstrijdig. Want Ham mars kjoeld was juist geen vriend van Tsjombe. En Hammarskjoeld beeft het juist om de Katanga-kwesüe voortdurend met de Belgen aan de stok gehad. HOE men onder deze omstandigheden de aanval van Russische zijde op Hammarskjoeld moet waarderen is dus wel duidelijk. Men zal moeten trachten deze aanval af te slaan. Het heengaan van Hammarskjoeld zou de Verenigde Naties in de crisis storten, die de Rus sen begeren. Het zou bet laatste restje van het streven naar collectieve veilig heid vernietigen en in de internationale samenleving volledig de wet van de jangle herstellen. De Verenigde Naties kunnen dus niet run" hun taak in Kongo abdiceren.In tegendeel, men zal óndanks alles moe- te®' proberen die taak tot een redelik etóöe te brengen. Het ai daarom nodig ijjn' dat de doeleinden van de V.N. in Ktjjigo straffer worden omlijnd. Men zal zich van de illusie van de Kongolese soe vereiniteit in zoverre los moeten maken dal herstel van de orde en van de func tionering van de infra-structuur daar bo. ven uitgaat. Gebeurt dit niet, dan is Kongo rijp voer een conflict dat op het Korea-con- flfct gaat geljjken, of nog erger, dan komt Kongo geheel a de Russische in vloedssfeer terecht. -En dat zou een bijzonder grote ramp rijn. 'Het zal nu binnenkort om grote en be langrijke beslissingen gaan. Mogen de verantwoordelijke staatslieden uit de liet-communistische wereld de wisheid efc de kracht opbrengen om de juiste Beslissingen te nemen. Advertentie) 64103 Wind- Ma*, temp. richting v. «öterea en snelheid en neemt*» mtrp.MC. «igl.Ma Hsisinki gch. bew. Stockholm geh. bew. jjslo zw. bew. Kopenh. motregen Aberdeen h. bew. konden motregen Amsterdam mist Brussel mist Mraembtirg mist mist Bordeaux mist *»renoble onbewolkt g'Ce onbewolkt Berlijn geh. bew {Jankfort motregen lunchen onbewolkt Zürich mist ^Geneve mist ^ocarno mist Venen mist 2 2 ZW 4 w 1 nw 6 zzw 6 windstil zo 3 verand erl. o no 2 windstil o 2 windstil n 6 nw 4 o 2 n 2 n 1 windstil windstil zzw 1 7 6 14 9 13 14 12 13 17 17 15 16 4 12 14 16 12 4 0 0 0 0.1 0 0.1 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0.5 0 0 ben Helder mist x 4 10 iWnburg mist o U J •lissingen mist ozo 3 ,5 2 «Me mist ozo 2 12 0 bsBitt mist z 2 14 2 £*™te mist windstil 14 0 undhoven mist o 1 "••Iajnburg mist zo 2 15 O TUMULT IN V-RAAD £EN afscheid voor anderhalf jaar valt niet mee. Dat onder vonden de tweehonderd opvaren den van het fregat „Evertsen", dat gisteren uit de haven van Den, Helder vertrok naar Nirnxc- Gülned. Verloofden (foto boven) en gezinsleden (onder) stonden allen voor dezelfde zware opgave. Het fregat zal van 3 tot 6 maart Curacao aandoen en daarna door varen naar Nieuw-Guinea. iiiijiiiiiiiiiiiiniiijiiiiiiiiiiiiiimii'iiinHiiiiiimiiiiiiiiiMüiiii) PRINSES IRENE naar SANKT ANTON H.K.H. prinses Irene zal zondag in gezelschap van enige vriendinnen voor een kort verblijf naar Sankt Anton vertrekken. Europese hoge-drukgebied is nog omvangrijker geworden en in het centrum, dat zich boven de Oostenrijk se Alpen bevindt, is de luchtdruk ge- gaStepen tot 1040 mb. De lucht in het ho ls ye-drukgebied is vochtig, waardoor zich t' ^uitgebreide schaal mist kon vormen. '~t nistgebied bestreek donderdag- JWfjjett grote gebieden van Frankrijk, Duitsland en Engeland. Ook breidde de utist zicli bijna over geheel ons land De zonnestraling is in deze maand na9 niet krachtig genoeg om alle mist overdag te doen oplossen. Tussen IJs- ®hd en Schotland stroomt een hoe veelheid zeer zachte lucht naar de Noorse kust. Aan de oostflank van het hoge-drukgebied wordt door een aan tal devressies nogal wat koude pool- lucht Rusland binnengevoerd. Maar het hoge-drukgebied wordt er weinig door bedreigd. Dit betekent dat het droge en zachte weer. meer passend in de maand april dan in de februarimaand, zal voortduren. Waar de mist zich overdag handhaaft zullen de temperaturen een vijftal gra den achterblijven bij die op plaatsen waar de zon doorkomt, Voordat de zitting van de Veilig heidsraad begon, hadden reeds beto gers vóór het gebouw gedemonstreerd. De demonstranten, voornamelijk kleur lingen, droegen borden waarop stond: „Hammarskjoeld treed af" en „Alle Belgen uit Kongo". Hammarskjoeld zag er opgewekt uit toen hij de vergaderzaal betrad. Hij legde een verklaring af naar aanlei ding van de Russische eis dat hij ont slag moet nemen als secretaris-gene raal. Hammarskjoeld zei op vastberaden toon, dat hij niet zal bukken voor Mos kou. „De Sowjet-Unie heeft me in een situatie geplaatst waarin ik niet zou kunnen aftreden, tenzij de neutrale landen dit zouden willen. Ik heb de moed de consequenties onder ogen te zien, zelfs ais het betekent zonder de hoogstnodige steun voort te gaan", al dus de secretaris-generaal, die zei dat het doel van de Russische campagne tegen hem is de V.N. onder Sowjet- invloed te brengen. Toen vervolgens de leider van de Amerikaanse delegatie, Stevenson, ais eerste de kwestie Kongo ter sprake bracht ontstond ao'n rumoer op de pu blieke tribune dat de voorzitter, de Engelsman Sir Patrick Dean, de zit ting moest schorsen. Stevenson noemde de Russische ont- werp-resolutie waarin o.m. het af treden van Hammarskjoeld wordt ge- eist „een oorlogsverklaring aan de Verenigde Naties". Zowel Kongo ais de Volkerenorganisatie verkeert in een ernstige crisis, doch de Verenigde Sta ten zullen Hammarskjoeld blijven steunen, zo zei bij. Stevenson zei dat hij niet veel woor den zou vuilmaken aan Ruslands aan val op de persoon van de secretaris generaal. Hij zei over Hammarskjoeld: „Wil de Sowjet-Unie doen alsof hij niet bestaat, dan zullen de Russen moeten constateren dat hij verre van een geest is". (Van een onzer verslaggevers) Een motorvlet met twee opvarenden, die gistermiddag omstreeks vijf uur van Scheveningen naar Hoek van Hol. land vertrok, wordt sedert die tijd ver mist. Op zee hing een dikke mist. Woensdagavond iaat zUn de redding boten „President Jan Leis" uit Hoek van Holland en „Dorus Rijkers" nog uitgevaren, maar de speurtochten had den geen resultaat. Vanmorgen zijn collega's van de opvarenden en perso neel van het haven- en marktwezen in Den Kaag langs het strand in de richting Koek van Rolland gaan zoe ken. De twee opvarenden zijn de heren J. Kooper en R. de Breichi, beiden in dienst bij de gemeentewerken te Den Haag. Het tweetal had de opdracht naar Hoek van Holland te varen en vervolgens met het getij mee terug te keren. Onderweg zouden zij drijvers uitleggen, aan de hand waarvan de stroming van het water uit de Nieuwe Waterweg kan worden gevolgd. De Haagse dienst van gemeentewerken stelt nl. een onderzoek in naar de oorzaken van strandvervuiling. Verondersteld werd dat de mannen met hun vlet in de mist zijn ver dwaald. Koning Boudewijn en koningin Fabiola hebben aisleren, diep onder de indruk, het hergen van de slachtoffers van de ramp met de Belgische Boeing gadegeslagen. Tijdens de behandeling van het debat over Kongo is het gisteren vóór en in het gebouw van de Ver. Naties te New York tot opgewonden betogingen ge komen tegen Hammarskjoeld en de Belgen. In de gangen van het gebouw hadden boden de handen vol om de demonstranten te verwijderen. ZWARE MIST In Zeeland ondervond het scheep vaartverkeer sinds woensdagavond ernstige hinder van de mist. De veer diensten werden gisteravond reeds vrijwel alle gestaakt. Alleen op de veerdienst VlissingenBreskens is vanochtend een boot overgevaren, maar verdere vaarten waren door de dichte mist niet mogelijk. De Zweedse ertstanker „Matarengi", ruim 24.000 b.r.t,, liep woensdagavond aan de grond ter hoogte van Walsoor den. Het schip is later op eigen kracht vlot gekomen doch ten anker gegaan. Het Noorse motorschip „Vignus" ruim 5.300 b.r.t. groot, liep in het Nauw van Bath aan de grond. Een sleepboot uit Terneuzen is ter assistentie uitgeva ren. De Belgische Kongoboot ,,Moko- to", ruim 9.000 b.r.t. groot, liep bij Saeftinge aan de grond. Op de zeedijk te Wemeldinge strand de het motortankschip „Guif 93". Het werd vlot getrokken door de sleep boot „Adja" Bjj Yerseke vond een aanvaring plaats tussen de „Yerseke 21" en het motorschip „Gier" van de Visserijpo- litie. Een ander vaartuig van de visse- rij politie, de „Meeuw", voer naast de haven van Yerseke omhoog. Uit Vlissingen is de sleepboot ,,Scal- dis" uitgevaren omdat het Zweedse schip „Brittta" noodseinen had uitge zonden daar het \i aanvaring was ge komen met de Italiaanse tanker „Mirello d'Amico". De „Britta" zou een gat in de boeg hebben opgelopen, maakt water en heeft een geringe slagzij. Op de Maas ter hoogte van Schie dam kwam vanochtend omstreeks vier uur het uitvarende Duitse zeeschip „Fruenfels" in botsing met de binnen- vaarttanker „Vlieland" van de V.T., die kort tevoren de Tweede Petro leumhaven was uitgevaren met behulp van radar. De schade aan de „Vlie land" was zo groot, dat het schip zonk. De bemanning van vier personen werd door een roeiboot opgepikt en aan de wal gebracht. Hoewel de loodsdienst te Hoek van Holland niet gestaakt is, liepen slechts enkele schepen, voornamelijk coasters, met behulp van radar Rot terdam binnen. Het uitgaande ver keer ligt geheel stil. Ook de haven- sleepdiensten hebben de werkzaam heden gestaakt en op de gehele ri vier is het zeer rustig. Het luchtverkeer is in grote deleen van West-Europa tot een minimum beperkt. Op Schiphol zijn sinds gister avond halfnegen geen vliegtuigen op gestegen of geland. De intercontinen tale vluchten tussen Amerika en Euro. Pa werden alle gestaakt. De DC-8-machine van de KLM uit New York, die in de afgelopen nacht de oceaan overstak en om kwart voor negen vanochtend op Schiphol werd verwacht, week uit naar Prestwick in Schotland en wachtte daar tot het weer in Amsterdam zou opklaren. Ook op het Rotterdamse vliegveld Zestienhoven is sinds woensdagavond geen vliegtuig meer vertrokken of binnengekomen Het KLM-toestel uit Engeland week uit naar KeKulen, om dat ook Schiphol dicht zat. De Sabena- helikopter, die de dienst onderhoudt tussen Brussel en Rotterdam, is van ochtend niet opgestegen. De dienst is voorlopig gestaakt. Tegen de middag trok vanuit het zuiden de mist iets op en ten zuiden van de lijn Rotterdam-Den Bosch- Venlo werd het zicht geleidelijk iets beter. De 24-jarige mejuffrouw J. Beiiers uit Zwolle is bij het skiën in de Oos tenrijkse Alpen bjj Frastanz om het le ven gekomen. Zij gleed uit over het hard en glad geworden spoor onder de skilift en viel toen langs de helling 250 meter naar beneden. (Van onze iHChtvaartredacteur) v OP het vliegveld van Brussel stond gistermorgen een Amerikaan op zijn vriend te wachten. Hij zag de Boeing voorhü glijden door de blauwe voorjaarslucht en keek voor de laat ste keer op zijn horloge. Het toestel was iets te laat, maar niet veel. Nog even, dan zou het geland zijn. Gistermiddag trof ik deze Ameri kaan aan bij wat er van het grote straalvliegtuig overgebleven was: een over honderd meter verspreide hoeveelheid geblakerde brokstuk ken. Jk ben hier komen kijken om mezelf ervan te overtuigen dat het inderdaad gebeurd is. Maar verwer ken kan ik het niet", zei de Ameri kaan. Het was hem aan te zien wat hij de afgelopen uren had doorge maakt. Een geslagen man. EEN luchtvaartongeluk speelt zich in een paar seconden af en meestal zijn er veel slachtoffers te betreuren. Het komt zelden voor da', de inzittenden zo'n ongeval overle ven. De massaliteit van zo'n ramp maakt telkens weer een verpletteren de indruk en doet de mens beseffer dat er grenzen gesteld zijn aan zijr technisch vernuft. Want juist in de luchtvaart speelt de techniek een zeer belangrijke rol en is de men: volkomen één met een machine. Hel neerstorten van een vliegtuig houdt de krantelezers daardoor langer bezig dan het onbarmhartige feit, dat tweeduizend mensen het afgelopen jaar het leven bij verkeersongeluk ken op de Nederlandse wegen hebben verloren. Bovendien weet men ge woonlijk heel weinig over de oorzaak van een vliegtuigongeluk, omdat er meestal niemand is die enige ophel dering kan verschaffen. In dit opzicht vormt het verongeluk ken van de Sabena-Boeing een angst aanjagend mysterie. De Belgische luchtvaartmaatschappij had deze ma chine reeds een jaar in gebruik, zodat men mag aannemen dat de kinder ziekten, die bij elk nieuw type optre den, geheel overwonnen waren. BRECHTS was bezig met de laatste landingsprocedures, maar toen ging er plotseling iets mis? Wat? daar kan men op dit ogen blik slechts naar gissen. Bevreem dend is echter dat de co-pilot, die naast de gezagvoerder zit en belast is met de radiotelefonie-communicatie niet de verkeerstoren heeft ingelicht. Dit zou een kwestie van een paar se conden zijn geweest. Contact met die toren moet er daarvoor in elk geval wel geweest zijn, want geen ver keersvliegtuig kan zo maar het nade- ringsgebied boven een luchthaven ko men binnenzetten. Storing in de ra diotelefonie kan hier dus niet de oor zaak van zijn. WAARSCHIJNLIJK dat lijkt nu wel vast te staan heeft de Sabena-Boeing moeilijkheden gehad met het uitlaten van het landingsge stel. Bij de introductie van de Boeing een zeer goed straalvliegtuig, waarvan de Amerikaanse fabriek er nu meer dan 340 heeft verkocht zijn er enige moeilijkheden ge weest met het landingsgestel. Daar zijn toen wijzigingen in aangebracht en de laatste tijd waren hier absoluut geen klachten meer over. Een storing veroorzaakt natuurlijk in dë kleine cockpit een'nerveuze be drijvigheid, zeker wanneer zo'n sto ring tijdens de landing optreedt. Het behoort tot het werk van de boord werktuigkundige om een dergelijke storing op te heffen. Hij is de techni cus aan boord. Aan boord van deze Boeing bevond zich,echter een zoge naamde. radio-mecamciin: een radio- telegrafist, die een technische spoed- cursus heeft gehad. De KLM bemant* de DC-8 de concurrerende broer van de Boeing met getrainde' boordwerktuigkundigen, die voor het straalvliegtuig bovendien een zware cursus van enigemaanden ontvangen. DE mogelijkheid is niet uitgesloten dat de radio-mecanicien het niet alleen afkon en er met man en macht gewerkt is in de cockpit om de storing te verhelpen. Dit zou verklaren waar om de co-pilot geen tijd heeft gehad de verkeerstoren in te lichten. Boven dien zou de gezagvoerder door deze van zaken afgeleid kunnen zijn. Uiteraard zijn dit slechts veronder stellingen en zal er een diepgaand onderzoek worden ingesteld naar de oorzaak van deze ramp, die in lucht vaartkringen een diepe indruk heeft ;emaakt. Er zijn tussen de wrakstuk- een een aantal instrumenten gevon den, die zorgvuldig bestudeerd zullen worden. Pe Sabena, die ais luehtvaartmaat- ;chappy goed bekend staat, heeft vijf oestellen van het type Boeing-707 be- .teld. Twee had de maatschappij er >as ontvangen. Met het toestel, dat psteren in het dorp Lemmeke-Berg leerstortte, begon de Sabena vorig 7 i.A straaltijdperk. De openings- /lueht werd naar Kongo gemaakt. De afgezette premier van Kongo Loemoemba is door Belgische leger eenheden doodgeschoten onmiddellijk nadat hij naar Katanga was overge bracht. Dit staat in een bericht nit Leo- poldstad van het officiële Joegoslavi sche persbureau Tanjoeg. Volgens het bericht van het pers- bureau was de moord op Loemoemba gepleegd door een kapitein van het Belgische leger. „Eerst doodde hij M'polo," aldus Tan- joe, „en toen Okito zich over hem heen boog om te zien of hy dood was, schoot de kapitein hem met zyn revolver in het achterhoofd. Een half uur later werd Loemoemba naar dezelfde plaats gebracht en eveneens gedood," aldus Tanjoeg. (Van onze correspondent) In het ziekenhuis te Bergen op Zoom is een van de slachtoffers van de brand tijdens de carnavalsoptocht, de heer A. Bruggemans uit Hoogerheide, overleden. Hy was de leider van een groep van de harmonie „De Scheldezo- nen" uit Hoogerheide, die als sneeuw mannen in de carnavalsoptocht zouden meedoen, waarbij de maskeradepak ken van elf van hen in brand vlogen. De heer Bruggemans was comman dant van de brigade Hoogerheide der Koninklijke Marechaussee. Hij gehuwd en vader van twee kinderea, s,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1