Bekentenis EINDELIJK W WA Leiders in Kongo tot Protestmars in Parijs verzoening De Bilt: mist neemt af Veel ongevallen op de weg Raab treedt af, Gorbach opvolger Voortsetting overleg via Parijs WE.U. I V.N.-comniissie boekt succes Cyprus lid van Gemenebest? Verkeer tegen de middag langzaam weer op gang Band tassen de „zes" en „zeven" r Vraag, die blijft °Petf Loemoemba stierf na mishandeling in vliegtuig Het weer in Europa Explosie in goudmijn in Zuid-Afrika Polen wil schade aan ambassade vergoeden Merwedebrug was al in gebruik Coaster „Calvijn" zinkt op rotsen bij ENGELAND c f r SCOOTERRIJDER GESLIPT DENKBEELD VAN MINISTER LUNS «s VRf JBAG 17 FEBRUARI 19G1 J TW1IVTÏGSTE JAARGANG No. 48# r Directeur- H DE RUIG Hoolriieriacteur- Ur J A ti J S BK UI Nb SI .UT Belgische reporter: en m Nederland Gizenga J Acht punten Politiekordon (Van onze verslaggevers) De zeer zware mist, die van nacht en ook Vanmorgen vroeg nog bijna geheel West-Europa overdekte en het verkeer op vele plaatsen totaal onmogelijk maak te, heeft in ons land aan vier mensen het leven gekost. Op de rijksweg bij Kruiningen in Zuid-Beveland kwam de 41-ja- rige G. J. A. Simons uit Oister- wijk met rijn auto bij een botsing met een vrachtwagen om het le ven. Op dezelfde weg reed de 50- jarige J. Sengers uit Goes met zijn scooter tegen een bestelauto. Ook hij werd gedood. Geen stap verder Kotters vast Schiphol Terugtocht |vVAGE^KEBS Niet pessimistisch Geen faïen I a ftl l <1 K pi i '4 li I ilj If 1: hl L M n Tf I I «otterdam» Wlttn do WIthstraa» 23, Tslef. 115700 (0 IJ. Postbus 1122 Postgiro No 424518 Klachtendienst abonnementen 18.3015).30 uur Zaterdags 17IS uur Telefoon 115700 Huygensplein J. Telefoon 183487 (3 Lijnen) Postbus 1091 Postgiro No 424B67 Klachtendiens» 18.30IS 30 Telefoon 302369 Spulweg 132 Telef «70 Aleidastraat 23 Telet 63431 Abennemcntsprljs 01 een» per weei, 2.65 per maand, 17.80 per kwartaal Losse nummer» 13 cent. Verschijnt dagellJlsjl V-Gravenhoge: Oord rechts Schiedam (Geldig toi. zaterdagavond) ZACHT Oorog weer met zonnige perioden en weinig wind, in de nacht en ochtend plaatselijk mist. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 7.50 Maan op: 9.25 Onder: 17.59 Onder: 22.17 rondom lom DB stormachtige Dewegmg Kongo en de treurige ontwikkeling van de Europese politiek, die ons deze week hebben bezig gehouden, mogen ons toch niet verhinderen om onze aandacht te bepaien brj enkeie uitlatingen van de Indonesische minister Soebandrio. Ze zijn te vinden in ons blad van verleden maandag. Soebandrio heeft op een persconferentie een verklaring gegeven van de afwijzing van de Nederlandse nota over de infil traties. Ditmaal zei hij niet, wat van Indonesische zijde aanvankelijk was ge zegd, ni. dat men de nota ongelezen teruggaf omdat er geen diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Neder land bestaan. Wü hebben indertijd al op de dwaasheid van dit argument gewezen. Maar Soe bandrio heeft het op de persconferenUe niet veel beter gedaan. Hg sprak nu over „infiltraties van beide zijden" in het grensgebied van Nieuw-Gumea. Er is echter geen sprake van dat er infil traties van belde zijden zijn, Nederland infiltreert niet op Indonesisch gebied. Maar Soebandrio heeft de Indonesische infiltraties hiermee toegegeven. Hö heeft er een et) zonder merkwaar dige rechtvaardiging voor. De infiltraties op westelp Nieuw Guinea zijn, zegt hg. „geen echte infiltraties, want westelijk Nieuw Guinea is een integrerend deel van Indonesië." m Ttnj kunnen ons voorstellen dat deze rechtvaardiging voor de Indonesi schs Journalisten afdoende is. Maar toch bepaaid niet voor de bui tenwereld. Want die nermnert zich maar ai te goed de meermalen herhaalde ver klaring van dezelfde minister Soebandrio tegenover Amerika en Engeland dat Indonesië zich tegenover Nederlands Nieuw-Guinea zou onthouden van mili taire activiteiten. Intussen zjjn zulke militaire activiteiten werkelijkheid ge worden. Ze zjjn bewezen en minister Soebandrio ontkent ze niet. Het is van belang, dat de internatio nale wereld, dat met name de Verenig de Staten en Engeland dit weten. Deze landen hebben aan Indonesië we! eens wapens geleverd. Ze weten ook dat Indonesië op een grote schaal wapen- leveranties van het Sowjet-blok verkrggt. Het Is nu duidelijk wie door deze wa pens wordt bedreigd. Dat is Nederlands Nieuw Guinea. bereid? ?y|0RGEN hoopt prinses Marijke iVi haar veertiende verjaardag te vieren. (Foto Max Koot) (Advertentie) v Guinea. TAS vreselijke dood van het Rotterdam- se jongetje Marcel Nivard stelt bij vernieuwing de vraag aan de orde of er niet getracht moet worden meer af doende maatregelen te treffen ten op zichte van bepaalde mensen die leven in het grensgebied van misdaad en gees telijke gestoordheid. Daar is enerzijds de op zich zelf wel juiste gezindheid om gec-stehjk gestoor den terecht te brengen. Dat betekent dik wijls dat zij een zekere vrijheid in de maatschappij behouden of herkrijgen. Anderzijds is daar de eis om de maat schappij en met name kleine kinderen, meisjes en zelfs oude vrouwen te be schermen tegen onterende handelingen, die zeer dikwijls de dood van het slacht offer betekenen. Naar onze menmg moet deze laatste eis zeer beslist prevaleren Men moet daar o.i. eventueel de eerst genoemde overwegingen voor loslaten. Daarmee is het euvel zeker niet de we reld uit. Want we hebben niet altijd met recidivisten te maken. Maar het kwaad wordt er ren minste door be perkt. En er is een groeiend onbeha gen doordat velen het gevoel hebben dat hier niet genoeg 'egen wordt gedaan. Dat ligt niet aan de oohtie. Dat ligt aan de justitiële maatregelen die onvol doende zijn. Tot ridder in de orde van de Ne derlandse Leeuw is benoemd de heer L. de Jong, president van de factorij der Nederlandsche Handel-Maat- schappij N.V. te Djakarta. In een radioreportage uit de Katan gese hoofdstad Elisabcthstad heeft Gaston van Impe, verslaggever van de Vlaamse nationale radio-omroep, gis teravond verklaard, dat het in Katanga een publick geheim is, dat de Kongo lese ex-premier Loemoemba is over leden aan dc gevolgen van mishande lingen door Katangese soldaten. Loemoemba en zijn twee medestan ders Qkito en M'Polo zouden aan boord van het vliegtuig, dat hen drie weken geleden van Thysstad naar Eiisabeth- stad bracht, zo zwaar zijn mishandeld, dat zij kort na hun aankomst in Katarvga zijn gestorven. Van Impe ver klaarde, dat de Katangese autoriteiten het overly densrelaas van Loemoemba hebben verzonnen. De gewestelijke voorzitter van het Afrikaanse Nationale Congres in Tarnganjika, Tsjipaka, heeft meege deeld over inlichtingen te beschikken volgens welke Loemoemba enkele weken geleden is overleden na te zijn mishandeld door Katangese militairen. President Brezjnew van de Sowjet- Ume, die aanvankelijk donderdag van een bezoek aan Guinee naar Moskou zou terugkeren, zal eerst nog een bezoek van twee dagen aan Ghana brengen, IIET omvangrijke hoge-drukgebied boven Europa weet ziek onvermin derd te handhaven. Het is ook in de ho gere luchtlagen aanwezig. De periode met uitzonderlijk zacht weer wordt daardoor nog met enkele dagen ver lengd. Te meer omdat er een nieuw s>tatlon hoge-drukgebied uit de richting van de Azoren komende met het Europese hoge-drukgebied in verbinding komt bij de Golf van Biscaje. Het front tus sen beide druksystemen is van weinig betekenis Het uitgebreide mistgebied boven West-Europa is niet in omvang afge nomen, maar de mistlaag reikt met hoog meer, waardoor de zon op vele plaatsen in staat is de mist overdag te doen oplossen. In de zachte lucht be reiken de temperaturen waarden van om en nabij de 15 graden, maar waar de mist zich overdag handhaaft blijft het kwik bij ongeveer 7 graden steken. Morgen komt er iets meer wind uit zuidelijke richtingen. Weer Wind- Temp richting bed m 7 u. en snelheid en neerslag mtr p sec afgei. 24 u. J>en Helder Ypenburg VUssingen Eelde De Bilt mist mist mist mist mist zzo ozo o zo zo Helsinki zw bew wzw 3 2 0 Stockholm zw bew. w 7 5 0 Oslo uzel w 2 1 02 Kopenhagen 1 bew. zzw 4 6 0 Aberd een geh bew. zzw 7 11 0 Londen mist ozo 2 9 0 Amsterdam mist zo 3 8 02 Brussel onbewolkt nno 1 16 0 Luxemb. onbewolkt no 4 14 0 Parijs onbewolkt ono 3 15 0 Bordeaux mist O X 15 0 Grenoble onbewolkt windstil 18 0 Nice onbewolkt n 4 15 0 Berlijn goh bew zw 3 8 0 Frankfort geh bew O 4 4 0 MUnchen mist ozo 2 12 0 Zunch mist ozo 1 13 0 Genève mist windstil 9 0 Locamo onbewolkt O 1 14 0 Wenen geh bew. w 1 9 0 Innsbruck mist wnw 1 11 0 Belgrado mist zw 1 9 0 Athene onbewolkt n 2 13 Rome mist ono 2 17 0 Ajaecio onbewolkt OP o 3 15 0 Madrid onbewolkt n 2 15 0 Majorca onbewolkt windstil 19 0 Lissabon zw. bew. veranderl. 18 0 V ties heeft zich ook gisteren weer ver scheidene uren beziggehouden „t u Kongolese probleem. Tweehonderd New Yorkse politiemannen stonden voor het V.N.-gebouw om herhaling te voorkomen van de incidenten, die zich woensdag hadden voorgedaan De zitting werd verdaagd tot van- OOR het eerst sinds lange avond, nadat afgevaardigden van ver tild kwamen vaiuïsar weer scheiden© landen hun standpunten ma Kwamen vanaaag weer naar voren hadden gebracht. Naar ver gematigd optimistische he- luidt zal vandaag door de verteger richten binnen over de toe- woordiger van de Ver. Arabische Re stand in Kongo. Volgens P.ubl.i,ek een resolutie worden inge- 1, diend, waarin onder meer wordt voor welingelichte kringen m New gesteld alle Belgen uit Kongo te ver Vork zouden aanhangers van pre- wijde ren en een onderzoek in te stellei sident Kasavoeboe en wijlen oud- naar de dood van Loemoemba. premier Loemoemba aan de ver zoeningscommissie van de Ver. Naties hebben toegezegd, hereid te zyn deel te nemen aan een „re gering op brede basis" in Kongo, De verzoeningscommissie zou tot de conclusie zijn gekomen, dat de huidige regering van premier Ileo in Leopoldstad moet worden veranderd in een kabinet van na tionale eenheid, waarin alle poli tieke groeperingen in het land zitting zouden moeten hebben. In V.N.-kringen ontkent men niet, dat het een zware opgave zal zijn een dergelijk kabinet tot stand te brengen, omdat (bij voorbeeld) aanhangers van de gedode oud-premier Loemoemba naast medestanders van de Katangese premier Tsjombe aan de regeringstafel zouden moeten komen te zitten. Toch was men het erover eens, dat de be richten over de vorderingen van de verzoeningscommissie „bemoedigend" zijn. Secretaris-generaal Harnmar- skjoeld heeft gisteren met enkele van zyn voornaamste adviseurs de berich ten besproken. Naar verluidt doen leden van de Y-N.-yerzoeningsconunissie pogingen ia contact te komen met Gizenga, de man, die zich in Stanleystad in de af gescheiden Oostprovincie tot opvolger van Loemoemba liet uitroepen. Zoals bekend, hebben tal van commu nistische landen, de Sowj et-Unie voorop. Gizenga erkend als de „recht matige" leider van Kongo. De V.N. -commissie, die reeds enige tijd in Kongo is, heeft aangedrongen op een conferentie van alle politieke leiders in Kongo. Voorts is voorgesteld het parlement onmiddellijk bijeerf te roepen en een eind te maken aan alle buitenlandse hulp, die niet via de Ver. Naties gaat. Naar verluidt, staat pre mier Ileo in Leopoldstad gunstig te genover de plannen van de V.N.-com- missie. OOK in Parijs zijn gisteren protestbetogingen gehouden naar aanleiding van de dood van de Kongolese oud-premier Loe moemba. Enkele honderden Afrikaanse studenten marcheerden, met span doeken „gewapend", naar de Bel gische ambassade. Aanvankelijk verliep de betoging rustig, maar later ontaardde de actie in vrij ernstige relletjes. De Parifse po litie zag zich genoodzaakt enkele charges uit te voeren. (Van onze correspondent) De ruim 40-jarige K. H. Padding, controleur van de rijksverkeersinspec tie te Emmen is op de Holslootsbrug tussen Erm en Dalen met zjjn scooter op het gladde brugdek geslipt, over de kop geslagen en op slag gedood. VIER DODEN Het plan zou officieel uit de vol gende acht punten bestaan: Handhaving van Kongo's funda mentele wetgeving, waarop de re gering van president Kasavoeboe is gebaseerd. Uitbreiding van de regering-Kasa- voeboe met leden van andere poli tieke groeperingen. Onmiddellijke stopzetting van alle militaire operaties. „Isolatie" van het Kongolese leger van alle politieke activiteiten. Het houden van een „topbijeen komst" van politieke leiders op een neutrale plaats, indien nodig bulten Kongo. Vrijlating van alle politieke gevan genen onder een algemene am nestie, Bijeenroeping van het parlement. - Volledige steun aan de V-N.-reso- luties inzake Kongo. De Veiligheidsraad van de Ver. Na- Het Huis van Afgevaardigden van Cyprus heeft met 41 tegen negen stem men besloten, dat Cyprus moet trach ten in het Britse Gemenebest te worden opgenomen. De motie houdt echter in, dat het lidmaatschap van het Gemenebest vijf jaar zal duren, daarna het Huis zich opnieuw over de kwestie kan beraden. De grootste verrassing in het debat voorafgaande aan de stemming was de aankondiging der vijf communistische afgevaardigden, om voor de motie te stemmen. Het Huis zond president Makarios onmiddellijk bet verzoek een aanvraag tot het lidmaatschap van het Gemene best in te dienen. In een goudmijn te South Roodepoort nabij Johannesburg in Zuid-Afrika, zijn vandaag twintig kisten dynamiet ont ploft in een ondergrondse schacht. Door de explosie werden 60 blanke en Zuidafrikaanse mijnwerkers van de buitenwereld afgesneden, Een mijn- functionaris zei te vrezen dat er doden zijn. In Beilen werd de 34-jarige J. Ver- holm, ioen hij met zijn paard en wagen een onbewaakte overweg passeerde, door een uit de mist opdoemende trein gegrepen, HU was op slag dood. De 85-jarige K, Alberts uit Oldëbroek is. nadat hij bil zjjn woning uit een bus was gestapt, in de zware mist aan het dwalen geraakt en gegrepen door een vrachtauto. Hij overleed onmiddellijk. Op de Nederlandse wegen kwamen bovendien vele ongevallen voor met minder ernstige afloop. Zo kwam bij Teuge een vrachtauto onder een posttrein. De chauffeur brak een been. Tussen Breda en Roosendaal geraakte vannacht op een door knip perlichten beveiligde overweg een auto klem tussen de rails. Nadat de inzittenden waren uitgestapt, ver nielde een goederentrein de wagen volkomen. Op het kruispunt bij het motel Viamen is een met grote snelheid rijdende personenwagen, bestuurd door de heer T. A. N. uit Huizen, in botsing gekomen met een vrachtwa gen. De bestuurder en zijn mede- inzittende dochter werden ernstig gewond naar het ziekenhuis in Culemborg overgebracht. Aan de zuidzijde van de Merwede- brug ontstond een aanrijding waarbij zes personenwagens waren betrokken. Da Hagenaar J. A„ die in de wagen zat, bestuurd door de Voorburgse coureur S., moest eveneens in het Culemborgse ziekenhuis worden op genomen. Korte tijd later vonden op hetzelfde punt weer drie aanrijdingen plaats, waarbij echter alleen materiële schade ontstond. Op de Zuiderzeestraatweg kwam het verkeer vannacht urenlang geen stap verder. Tientallen automobilisten lie ten hun wagen staan en overnachtten in een hotel. De scheepvaart had het eveneens zwaar te verduren: In het Kanaal wa ren vannacht acht schepen bij aan- varnigfen betrokken. Een schip liep aan de grond. De aangerichte schade was niet groot. Twee Urker kotters liepen vanoch tend door de dichte mist bij het bin nenkomen in XJmuiden aan de grond. Een van de schepen is inmiddels weer vlotgebracht. Men hoopt het andere schip vanavond op eigen kracht vlot te kunnen brengen. De veerdiensten in Zeeland konden vanochtend weer hervat worden. Ook de veerdienst ErikhuizenStavoren en de veerpont bij Gorcum werden weel ni de vaart gebracht Op Schiphol was het vanochtend om elf 40 uur geleden, dat het laatste vleïgtuig landde. Het uitgaande ver keer ondervond minder moeilijk heden. Gisteravond vertrok een KLM- machine voor de Poolroute naar Tokio x Biak. Een ander toestel bracht pas sagiers naar Prestwick, waar een BC-8 uit New York op beter weer stond te wachten. Deze machine vervoerde de reizigers in de afgelopen nacht ver der naar Amerika. De vlucht van de DC-8 naar Sydney werd vanochtend uitgesteld tot morgen. Tegen de middag was de mist bijna overal in ons land op de terugtocht. Alleen in de driehoek Amsterdam UtrechtLeiden kwamen nog dichte mistbanken voor. Als gevolg van deze verbetering werden op Schiphol maatregelen ge nomen om in de middag het vliegtuig, dat dnoclerd ag met bestemming Tokio langs de zuidelijke route had moeten opstijgen, te laten vertrekken. (Advertentie) nieuws VENUS seint: stuur ons de morsvrije m- verf van VrAGErt/VKERS Breda De Nederlandse regering heeft de Poolse ambassadeur, J. Balicki, op het departement van Buitenlandse Zaken ontboden, waar hem is medegedeeld, dat Nederland ontsteld is over het gebrek aan bescherming van de Ne derlandse ambassade in Warschau, die van Loemoembistische relletjes te lij den heeft gehad. De heer Balicki heeft aan de Neder landse regering vergoeding aangebo den van de schade, waarvan de om vang nog niet bekend is. Boeing Airplane keert een regelm. div. uit van 0.40. Aluminium Co. of Amerika. Netto-winst 1960 1.76 (2.52) per aand. (Van onze correspondent) J~)E nieuw verkeersbrug over de Merwede bij Gorinchem is vanmorgen ten gevolge van de mist en het uitvallen van de veerdienst bij Gorinchem reeds tijdelijk opengesteld voor het voetgangers- en rijwielverkeer. De noodmaatregel gold uiteraard niet voor het snelverkeer. De Oostenrijkse bondskanselier, dr. Raab, heeft zün partij, de Oostenrijkse Volkspartij, meegedeeld dat hij op 11 april zal aftreden als regeringsleider. Dr Raab is 69 iaar oud en is sedert acht jaar bondskanselier. Hij had al enige tijd geleden te kennen gegeven dat hij zou aftreden Raab lijdt aan suikerziekte en ondergaat juist de laat ste dagen weer eer kuur tegen deze kwaal in een Weens ziekenhuis. Het hoofdbestuur van de Oostenrijkse Volkspartij heeft de 62 jarige dr Gor bach als opvolger van dr. Raab voor gesteld. Julius Raab is de man die zijn land na tien jaar van bezetting weer naar de onafhankelijkheid heeft gevoerd en daarom wel de autenr van het Oosten rijkse Wonder" wordt genoemd. Na de bevrijding van de nazi's werd hij minister van Wederopbouw. In 1953 werd Raab voorzitter van de Oostenrijkse Volkspartij. Kort daar na benoemde men hem tot bonds kanselier Op deze plaats besteedde Raab al zijn energie aan de opheffing van de bezetting, en streefde hij ernaar Oostenrijk een plaats te geven tussen de twee blokken. Op 15 mei 1955 te kende hij in Wenen het verdrag, dat een einde maakte aan de bezetting. Dr. Alfons Gorbach, die door de Oostenrijkse Volkspartij tot opvolger van Raab is aangewezen, is 63 jaar, Hjj is voorzitter van de Oostenrijkse Volkspartij en vice-voorzitter van de Nationale Vergadering. Gorbach werd na de Anschluss door de nazi's gearresteerd en naar Dachau gebracht. De 450 ton metende Deifzljlse kust vaarder „Calvijn'' is donderdag, kort voor de middag, aan de (rotsachtige) grond gelopen hij Long Stone in Enge land. 's Avonds begon het schip te zin ken. Van het achterdek stak nog maar een klein deel boven water. De echt genote van de kapitein-reder E. van Urk en drie kinderen waren intussen al aan boord van een reddingboot ge bracht. 's Middags had de bemanning van de kustvaarder 35 ton kunstmest over boord gezet Toen het tij opkwam raak te het schip, waarvan de machinekamer reeds vol water stond, weer enigszins vlot. Het werd daarna voor anker ge legd. De inmiddels uitgevaren sleper „Sim- son" van bureau Wijsmuller keerde te rug naar IJmuiden, omdat een Engelse sleper, de „Forman" al dichtbij de „Cal vijn" was Het la0 m de bedoeling, dat de „Fortman" de gestrande kustvaarder naar IJmuiden zou brengen voor repa ratie Dat plan viel in duigen, toen het schip plotseling begon te zinken. President Kennedy heeft meegedeeld dat de minister van Buitenlandse Za ken Rusk de minister-conferentie van de ZOAVO zal bijwonen, wel ke op 27 maart in Bangkok begint. (Van onze Haagse redacteur) Minister Luns heeft het denkbeeld geopperd om de door generaal de Gaulle gewenste Europese politieke samenwerking te bewerkstelligen door middel van de Westeuropese Unie, welke naast de zes landen der Euro pese gemeenschappen ook Engeland omvat. „Er bestaat in de W.E.U, reeds geregeld overleg van de ministers van Buitenlandse Zaken over de algemene politiek, waarom zouden wü dat bader niet gebruiken", ze betoogde de mi nister gisteravond in een inleiding over „het Europa van morgen" voor de St. Jacobskrlng in Den Haag. De Westeuropese Unie is de enige politieke verbinding tussen de zes van de EEG, EGKS en Euratom en de zeven landen van de Eurc-pese Vrij handelsassociatie (EVA) onder leiding van Engeland. De Nederlandse rege ring stelt er prijs op, dat die verbin ding r.i-et wordt verbroken, zo be toogde mr. Luns. De minister, die een uitvoerig over zicht gaf van de Europese ontwikke ling sedert de oorlog en de jongste ontwikkelingen in Parijs, had goede hoop, dat een volgende stap m de rich ting van het Verenigde Europa zich niet zal beperken tot de „zes", maar dat er een politieke samenwerking ook met de andere Westeuropese landen uit geboren zou kunnen worden. Ook ten aanzien van de mogelijkheid van overeenstemming tussen de zes en de zeven op economisch gebied toonde hij zich optimistisch. Nederland slaat de Frans-Duitse ver broedering met voldoening gade, aldus minister Luns, maar er is plaats voor reserve als men hieraan de consequen tie zou willen verbinden, dat de an dere partner's alles zouden moeten aanvaarden waarover Frankrijk en Duitsland het eens zijn geworden. Als Engeland zou willen deelnemen aan intergouvernementele politieke samen werking blijft het principiële bezwaar bestaan, dat economische scheiding in Europa niet gevolgd mag worden door een politieke scheiding, doch het prak tische bezwaar zou sterk worden af gezwakt. De minister verwierp de opvatting, dat de Nederlandse diplomatie had gefaald bij het vooroverleg van de Parijse „top". Uit contacten vooraf hebben wij weliswaar bepaaldelijk niet datgene wat in Parijs ter tafel kwam, kunnen verwachten, maar ook in an dere delegaties was men verrast", al dus de minister. Hij legde er overigens de nadruk op, dat bondskanselier Adenauer bij zijn gesprekken met de Gaulle zeker wat heeft bereikt Het woord confede ratie is met meer gehoord en ook is met meer gesproken over bijeenkom sten van de ministers van Defensie v,an de „zes", welke een gevaar voor ae mAvO zouden kunnen opleveren, een gevaar dat men och in Duitsland ducht. De 28-jarige Amsterdamse las-werb- man .1. J. 'F. die op 7 april van het vo rige jaar het 17-jarige Leeuwarder meis je Engelina Feenstra in Amsterdam door wurging om het leven bracht, zal hoger beroep aantekenen tegen het von nis van de Amsterdamse rechtbank, dip hem tot levenslange gevangenisstraf heeft veroordeeld. Zoals bekend is, had de officier van justitie achttien jaar gevangenisstraf en daarna terbeschikkingstelling van de regering geëist. i 1 ij tl K u ti Jf13> ■c U

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1