ifèrVATERWEG Xi/1 Geleidelijk overschakeling op koopavond nodig Jaarvergadering Hervormde Vlaard. Vrouwenclub Gereformeerd Zuidwijk nam Credokerk in gebruik Welke gedragslijn trekt gemeente bij onteigening Eerste paal voor voltooiing Liesveldcomplex geslagen Tsjechisch Nonet concerteerde in Kunstkringzaal Nieuwe affiche voor V.V.V. heet - a£L Mr. M. G. v. d. Kaa: E.J.A.- meeting in Grote Kerk Lening van bijna drie milj oen „Draagt Elkanders Lasten" Boekenweek te Schiedam Sporttoernooi voor Schiedamse scholen De M BlolJn Bezwaren van Domeinen Nog één week Wijkraad voor Hoogvliet Train ontspoord Viool-recital door Annie Hutting TROUW Vrijdag 17 februari 1961 Hoek van Holland Schiedam 2 verloor eerste wedstrijd Jachtrit naar de Hoek Winkels Maassluis sport en cultuur Jachtrit te Maasland Afficheivedstrijd puhliciteitclub Rotterdam Arie Pronk dirigeert Kongoconcerten Bungalowpark werd aanbesteed Korfbalprogramma 0D0 N.C.R.V.-avond J!***'** SCHIEDAM. Het gemeente, bestuur van Schiedam heeft een aanbod ontvangen tot het aangaan van een geldlening van 2.900.000 gulden, aflosbaar binnen dertig jaren. De opbrengst zal worden aangewend voor de financiering van kapitaals-werken. Het college van B. en W. adviseren de gemeen teraad de aanbieding te aanvaar den. VLAARDINGEN. De Evan gelische Jeugd Actie hoopt op zon dagavond 19 februari een „jeugd- rneeting" te beleggen In de Grote kerk. Als spreker zal hier optreden! ds. Alers Ned. Herv. jeugdpredi-j kant te Rotterdam. Het motto van j zijn toespraak zal zijn „planken koorts". Deze avond zal speciaal een appél inhouden, dat gericht is tot de kerkelijke jeugd van Viaar- dingen, om daadwerkelijk met de E.J.A. jongeren mee te gaan wer ken, met het doel, het blijde Evan gelie aan die jongeren te brengen, die Christus niet kennen. Burgerlijke stand van Schiedam bal, korfbal en voetbal weer een] commissies, die zich reeds eerdervijfhonderd bij konten. Er staan ook in ■yet het organiseren van deZe-«SggS? StlK toernooien belastten, zullen ook dit jaar weer de leiding op zich nemen. De inschrijving voor de diverse scholen is weer openge steld. Dienst (les oordsl HOOGVLIET. De wijkraad stand gekomen is, waarbij hij vast- voor Hoogvliet heeft donderdag-stelde, dat met recht gezegd kan AKJO» over A,h. tegenover de psalmdichter: „Als de Here het huis MAASSLUIS. De Maassiuisse werk-Kinderen Cll doOplOUt WEENT li (tieik Binnenred*} Til. n,S0,S0 VLAARDINGEN. Onder hef toeziend oog van de wethouders, H. K. van Minnen en C. Walstra, heeft wethouder T. de Bruijn don derdagmiddag de eerste paal ge slagen voor het derde en tevens laatste deel van de bouw van het Liesveldcomplex. Het was tijdens een dichte mist, dat de bijna 21 meter lange paal langzaam maar zeker de grond in ging- i ctilair. het aantal imvoners steeg - bijna 22.000. het Tsjechische Nonet, dat hier donderdagavond in de Kunstkring- zaal optrad, hebben drie composi ties uitgevoerd van wel zeer uit eenlopende kwaliteit en geaard heid. WIJ BREIDEN UIT! „DE STAM" Interieurveriorgmg -- Annie Hutting gistermiddag ten |kQ I gehore gebracht een sonate in XX Burgerlijke stand van Vlaardingen jvan Corelli, twee stukken van on- - i:e I***»* vn Delden. en j -ffi» SSXVt& v5C~ een sonate van Edouard Lalo. Het to-trompettist van het Rotterdams Pb»; vioolspel van Annie Hutting is de harmonisch orkest, de zangeressen J» y 0 van Oenen of Krtjnte Poot en de orga laatste jaren goed vooruit gegaan m.ooo. VLAARDINGEN. Tijdens een teer druk bezochte bijeenkomst in de bovenzaal van de Harmonie aan de Schiedamseweg heeft de Viaardingse afdeling van de Christelijke Midden standsvereniging de problemen be sproken, die zich voordoen rondom de vijfdaagse werkweek en zaterdag middag-sluiting. De voorzitter, de heer J. Ligthart wees in zijn openingswoord op de wens van velen, die verlangend uitzien naar SCHIEDAM, Binnen enkele dagen zal tveer de jaarlijkse collecte voor het Fonds, „Draagt Elkanders Las- ten" worden gehouden. Dit Fonds heeft zich langzamerhand een naam verworven in ons land, niet alleen omdat het jaarlijks een be roep doet op de collectemarktmaar veel meer nog omdat de werkzaam heden van 'het Fonds in tal van ge meenten van zich hebben doen spre ken. Was de aanvankelijke opzet van het Fonds beperkt tot de hulpverlening in die gezinnen waar een lid was getrof fen door tuberculose, in de loop der ja ren hebben de werkzaamheden van het Fonds zich uitgebreid en men verleent ook hulp in die gevallen, waar door ziekte een noodsituatie ontstaat. Duizenden gezinnen worden jaarlijks in Nederland geholpen, waaruit wel duidelijk bliikt, dat dit Fonds inderdaad een belangrijke bijdrage levert voor de volksgezondheid in Nederland. Sinds 1950 is dit Fonds ook m het be zit van een eigen herstellingsoord, waar door 'de mogelijkheden nogmeer zijn uitgebreid. Het zou te ver voeren om een uitgebreid overzicht te gaan geven wan aUes wat het Fonds doet. maar het is bekend, dat duizenden Nederlan ders dankbaar zijn voor het bestaan van dit Fonds. De collecte zal van 20 tot en met 25 februari worden gehouden. SCHIEDAM. De eerste wedstrijd, die het tweede tiental van de „Damclub Schiedam" in de nieuwe competitie speelde» werd donderdagavond in het Wijkgebouw aan de Nieuwe Maas straat met 6—-14 verloren en wel van Excelsior. Toch is deze grote nederlaag geen schande. In de eerste plaats was dit de eerste wedstrijd, die dit team speelde en ten tweede hebben twee spelers verstek laten gaan, nl. G. Baatsen en M. Visser, die lnin partijen tegen resp. J. Noordzij en J. Knoop bij voorbaat al hadden ver loren. Excelsior begon dus met een 4—0 voor sprong en heeft die tijdens het verloop van de strijd niet meer prijsgegeven. De overige uitslagen luiden: A. v. OtterlooJ. Breemen 0—2, A. v. Dort— J. j. v. Kuyk 1—1, A. Risseeuw—C. Lammertsma 02, J. WesterveldJ. Noordzij jr. 2—0. J. P. v. d. Watering A. Rambat 20 ('deze partij duurde bijna vier uur). J. C. 't Hart—I. Groenen boom 0—2, M, v. Er keiJ. ten Hoor 11 en F. Raams—H. v. Breemen 0—2. SCHIEDAM- Op de wijbavond, die wijkeemeente 1 woensdagavond in de zaal van de Bethelkerk heeft gehouden, heeft de predikant van deze gemeente, ds. J. D. Smids gesproken over het onder werp: Televisie-kflken. In zijn inleiding heefs ds. Smids de (naar zijn mening) voor- en nadelen van de televisie besproken en heeft daarna ook de aanwezige gemeente-leden vrijuit hun mening laten zeggen. Ds. Smids vond stellig, dat er vele voordelen zijn, die de televisie biedt, zoals bijvoorbeeld de voorlichting op cultureel gebied en ook was spreker een warm voorstander van televisie voor studerenden, i.v.m. het gebrek aan onderwijzers. een vrije zaterdagmiddag in de midden standssector. Hetzij door het invoeren van een koopavond vrüdag hijvoorbeeld in ieder geval was Hij stellig van mening dat er iets moet gaan gebeuren en dat zulks zelfs binnen afzienbare lijd zijn be slag zou moeten krijgen. Mr, M. G. v. d. Kaa, secretaris van de Christelijke Middenstandsbond hield een toespraak waarin hij de moeilijk heden besprak die een en ander met zich meebrengen. Wet somde hij een rij van mogelijkheden op, die tot een op lossing kunnen lolden. Maar hij vroeg zich af, of iedereen hierdoor bevredigd zou zijn. Hot meest aanvaardbaar achtte hij de gedachte om een koopavond in te stellen, liefst op vrijdag, om dan geleidelijk aan over te gaan tot de vrije zaterdagmiddag. De heer v. d. Kaa was echter van mening, dat men ook in de werknemers organisaties begrip moet kunnen opbren gen voor deze eventueel aan te brengen wijziging in de winkelsluiting. Want. zo zei hij, de arbeiders zouden dan hun loon eerder moeten ontvangen dan vrijdag avond, wil het publiek zijn inkopen voor het weekeinde kunnen doen. De heer Ligthart kon reeds mededelen, dat de Vlaardlngse leden van de Vrou wenbonden zich hadden uitgesproken voor een koopavond, hetgeen hij een gunstig verschijnsel noemde. De E.J.A. werkt nu bijna vijf jaar 1» onze stad, en heeft steeds door haar activiteiten vele jongeren weten te be reiken. Daar men over te weinig mede werkers beschikt wil men speciaal in deze meeting de kerkelijke jeugd bij dit evangelisatiewerk betrekken. In deze meeting werken verder mee: Gijs de Graaf, organist van de Grote kerk, wel ke de samenzang zal begeleiden, het trompet trio van Haften, en het E.J. A. koor. De meeting vangt 's avonds om acht uur aan; de deuren zullen om half acht geopend worden. De heer M. H. L. Weststrate, wethouder te Vlaardin- gen, welke deel uitmaakt van de raad van advies van de E.J.A., zal In deze meeting het -slotwoord uitspreken. HOEK VAN HO I, LA ND. Do Pas- ingesteld» jachtrit van de Kon. Zuid Hol landse Jechtvereniging In samenwerking met de landelijke rijvemUgoingen afete ilng Maasland en Wateringen, zq( op zan - dug plaatsvinden. Om twee tipr znl r.en vanaf Maasland starten en om vjer uur zt men aim tie voet van de strnndboule- vard te Hoek van Holland aankomen. De burgemeesters Van de Westlandse ge meenten zijn uitgenodigd zowel bil de start als de finish aanwezig te zijn. De voor zitter van de wijkraad voor Hoek van Holland zal bij de finish zijn opwachting maken. Het ligt in de bedoeling dat men bij het Jagershuis zal afstijgen voor de koffie. VLAARDINGEN. In de geheel bezette bovenzaal van de Rehohoth kerk aan de BJllitonlaan hebben de leden van wijk 4 van de Hervormde Vromvenclub haar feestelijke jaar vergadering gehouden, waarbij dit maal ook de mannen aanwezig waren. Vanzelfsprekend toonde de presi dente, mejuffrouw M. Poot, zich zeer verheugd over de grote opkomst, zo als zij opmerkte in haar welkomst woord. Uit het verslag van de secretaresse, mevrouw Van Vliet, bleek dat men kon terugzien op een verenigingsjaar, waar in de vrouwenclub zich zeer actief had getoond. De maandelijkse bijeenkoms ten werden goed bezocht en behalve verscheidene excursies waaraan door vele leden werd deelgenomen, werden zowel de Ring- als de Provinciale ver gaderingen. bezocht. Verheugend was voorts de vooruit gang van het aantal leden, dat met 11 steeg, waardoor men thans precies 70 leden heeft Ook- het verslag van,-.de, penningmeesteresse, mevrouw Van- de VeMen, gewaagde van een goed ver enigingsjaar. Dat was trouwens'wél merkbaar, want koffie met gebak en later op de avond met koek, wees dui delijk in die richting. In het eerste gedeelte van de jaar vergadering hield mej. Poot een inlei ding over: „Kies gij heden Wien gij SCHIEDAM Gehuwd: J Wolbrink 35 j en H Aalcjjk 28 jr: F Lenos 22 jren R Gaal 22 Ir- O J van Karen 24 ]r cr M 1 Pijnen IS Jr J G Sommer 23 jr en F Verwiel 20 )r; G A Slavenburg 24 jr en H J F de Huiter 2i jr' J C Ouwens 2t jr en D M M Hoogstad 20 jr; H J van Genne 21 jr eu H A Maasbacb 38<Cïeboren: Robert z V A X. van Leeuwen en A sterk: Frsns z v F Luitjes en M den Engelsman; René J z v G A Olsthoom en H M Vaarting; Hilde d v D A Lagewaard en J Oosterman; Jotanda d v H Zeeman en F G Holleman; Anna MAJdvPHA Wiper- en A M T van Westerhoven; Cor nelia M F d v A Blok cn M F O'Brien: Ro nald A z v W Weber en P B R Noordljk. Overleden: A Verhoeven, 82 Ir; B A M Schaap. 64 jr; M van der Kuil 65 jr; Y M Griffijn 1 jr. Ondertrouwd: E 2 Egging 24 ,1r en M F f der kennisgeven wegblijven van het Soesbergen. 18 jr: J P van Loencn 23 jr en j toernooi waarvoor men reeds'inschreef. G m van Rijswijk 19 jr; w J Sew Afjon of door cnke]e dagen voor de aanvang 24 jr ert W H Smit 20 jr: A „mal.ng - ir +Oernooi „f te schrijven. niet SCHIEDAM. Tijdens de algemene boekenweek zal ook in Schiedam een boekenavond worden gehouden en wel op vrijdag 3 maart in „Arcade". On der de titel „Van herfst tot lente" zullen Juies de Corte en Emmy Lopes- Dias een kieinkunstprogramma bren gen, waarbij Jules de Corte een aan tal van zijn eigen liedjes zingt bij de piano en verder Emmy Lopes-Dias begeleid wanneer zij werk van Hans Christiaan Andersen, Anny M. G, Schmidt, Jac. v. d. Sper en anderen zingend voordraagt maar ook opvoert in verschillende costuums. Bovendien zal zij een aantal Jiddische liedjes zingen. Deze aan het boek gewijde avond is georganiseerd door de Schiedamse boek handels P. Hanou, J. S. v. Leeuwen, wed. Niemandsverdriet. Henri Rebers cn A. Roodbol, die uiteraard ook deelnemen aan de algemene actie tijdens de boekenweek, zoals de verstrekking van de premie novelle ..De onbekende uren", waarvan de schrijver geraden moet worden en van het jeugdboek „De muzen op school". Voor de Schiedammers is het interes sant te weten, dat tijdens de boekenweek het boek „Kunstgrepen" van Pierre Jans sen, conservator van het Stedelijk Museum zal verschijnen. Dit is een samenvatting van zijn voor de televisie gehouden lezin gen. SrWTFDAM Binnenkort zul- mening, dat men thans weer op de oude üLüibDAM. DinneRKortzui t verder kan gaaru j0a]s dit ging len voor de Schiedamse scholieren I in de tijd, toen algemeen werd verwacht de traditionele toernooien in hand-S^ ®nhïjJ^elS8 van Waardingen in .tv I een al te vlot tempo gescmeaae. tVq „orc-AnThans zijn duizend wonlngwetwonln- aamang nemen. De verschillende^en ln aanbouw, terwijl er dit jaar nog De schoolsportcommissie rekent erop, dat vele scholen aan de oproep gehoor zullen geven. Doch alleen met het ge hoor geven aan de oproep is men er niet. Immers, velen beseffen nog niet 1 of niet voldoende dat ze door het zon- dienen wilt", waarna samenzang van gezang 128 volgde. Enkele toneelstukjes, getiteld: „Zij kwam in de avond" en „De taart van tante Charlotte", door eigen leden op vermakelijke wijze opgevoerd, brach ten de vrolijke noot op het niet minder gezellige jaarfeest. Aan het slot van de bijeenkomst bracht de presidente een woord van dank aan de medewerksters, die veel vrije tjjd hadden opgeofferd om het jaarfeest te doen slagen. Met samenzang van liederen uit de gezangenbundel werd het programma afgewisseld. Het bestuur van de Vrouwenclub wordt dit jaar gevormd door: mej. M. Poot, presidente; mevrouw ZQbttra, 2e presidente; mevrouw Van Vliet, se cretaresse; mevrouw Elen, 2e secre taresse; mevrouw Van de Velden, pen ningmeesteresse; mevrouw Fooi, 2e penningmeesteresse en mevrouw Don als algemeen secundus. HOEK VAN HOLLAND. »c inspec teur van de Domeinen heeft bezwaren naar voren gebracht tegen het uitbrei dingsplan in onderdelen voor Hoek van Holland. D« wijkraad heeft zich inmid dels met dit plan aecoord verklaard. IIij voelt zich bezwaard over het bestemmen van de gronden ter weerszijden van de Stationsweg te Hoek van Holland voor recreatie. De inspecteur herinnert eraan dat het rijk deze gronden voor watershiatsdoel- einden heeft aangekocht. Hoewel hij het niet uitgesloten acht dat ze na de ont ruiming door hot Britse leger voor enige tijd als recreatieve grond kunnen worden aangemerkt, acht hij het niet juist reeds nu een dergelijke bestemming aan de- gronden te geven. B. en W. van Rotter dam hebben de betreffende gronden nu ais waterstaatsgronden op de kaart aan gegeven. Met een feestelijke bijeenkomst is don- tweede couplet van het lied inzette.) derdagavoud de Gereformeerde Credo- I Enkele ouderen, die het lied meezongen, j kerk 8SU de Slinge te Rotterdam-Zuid-I waren de enigen, die konden aoorzlngen.i wijk in gebruik genomen. Alvorens i doch de kinderen (leden hun mond niet echter de commissie van administratieopen. het beheer over het kerkgebouw kreeg, J Later bleek, dat men verzuimd nact ging het gebouw symbolisch door i dit lied met hen in te studeren, veler handen. De predikant van de Ge-! Dc vrouwenvereniging ..Onaetlin^e reformeerde Kerk te Zuidwiik, ds. A. j Opbouw' bood voorts oen Msttselbij I J. Janssens, moeht in zijn openingswoord aan. Nadat ds. "Janssens al deze gt- velc belangstellenden, die met moeite schenken namens de kerk nad aanvaarci. -droeg hij op zijn beurt het gebouw weer Advertentie •Alle nog voor radige Kynoch, Roberts en Ted dy-Obey demi's en overjassen over aan de vertegernvoordiger ran de commissie van administratie, de heer een plaatsje in de el-volle kerk hadden welen te bemachtigen, welkom heten. Onder meer deed het gemeentebestuur van Rotterdam van zijn belangstelling M. Huyzer blüken door middel van de loeo-burge- meester, de heer J. U, Schilthuis. De j classis deed zich door ds, K, J. gchaafs- ma en de „moeder-kerk" Rotterdam-Zuid Tijdens de eerrste Kerkdienst, d.e door dr. E, Masselink vertegenwoordl gen. Voorts waren er deputaties van de Hervormde Gemeente, de rooms-katho- iieke kerk, de Baptisten Gemeenten en de Gereformeerde Gemeente. De eerste spreker, die dc kansel be klom. was de architect, de heer F. Sw*a- neveid. Hij gewaagde van eert zekere weemoed, die hij gevoelde bij het af. stand doen van zijn schepping. Ook dc bouwcommissie van de kerkeraad be trok hij in zijn toespraak. De medewer king van deze commissie kwalificeerde hij zeer hoog, Namens het architecten bureau Swaneveld cn Goslitiga bood hij aan de gemeente een. door de kunste naar Th. van der Berg vervaardigd, mozaïek in de avondmaalstafel aan. Het mozaïek geeft een voorstelling van „Het Woord des Levens". Het gebouw werd door dc voorzitter van de"bouwcommissie, de heer G. Lin- detvburs. namens de kerk aanvaard. Hij deelde mee. dat het orgel zeer waar schijnlijk op de eerste augustus gereed zal zijn. Met de bouw hiervan wordt op i april een aanvang gemaakt. Hij sprak zijn dank uit aan de vele instanties, die de bouwcommissie hun steun bij de j gegeven. Doch hij zag niet in de eerste I plaats de hulp die hij van deze instan- j ties had ondervonden, als onontbeerlijk. leeiiua vancrcnu niAOfu vi» kvt«K*u.| w j j gadertng zal worden gehouden in dis- jaar, boden vervolgens de cdeiïioutiort I «IVOïld Zijn G6rste Op€IlD<Ure VGrga-j WOruen dat ae rBallsermg V<H1 de txictsverband. Men zal spreken over het avondsmaaitüd en het doopvont aan. ztëjderin.£ van dit jaar gehouden. Deplannen de verwachtingen heeft flens 'brachten"de mo^ek" £?r kta- j voorzitter, mr. M. A. B. L. van overtroffen. Er werden niet min- r.,00 i t> idoch dacht bovenal aan de woorden van O niet bouwt, vergeefs zwoegen de b lieden". bouw- groep van de ARJOS, zal op 17 maart! De kinderen van de gemeenteleden, in een propaganda-avond houden. Deze ver- leeftijd variërend tussen zes cn twaalf direct hierna gehouden werd, sprak ds. Janssens over de tekstwoorden uit Mar cus 9 vers 23: „Alle dingen zijn moge lijk voor wie gelooft". Hij zei, dat cr voor de gemeente geen reden tot trots bestaat over de bereikte resultaten. Er is eerder reden tot grote dankbaarheid. De mens, die zich zwak en klein voelt, die wordt door Jezus machtig en groot gemaakt. Bij onze.capitulatie voor Jezus maakt Deze ons sterk, aldus ds. Jans- sous. Dus onze trots zou dwaasheid zijn, vervolgde ds. Jar.sscns, want niet wij hebben de reddende hand zo sterk ge grepen, doch God heeft ons geleid. Tot. besluit sprak de predikant d« wens uit, dat door de arbeid, die vanuit deze kerk zal worden verricht, vele zwakken sterk en zondaren zalig mogen maken. Ten slotte mochten predikant en ge meente de gelukwensen van verschil lende instanties in ontvangst nemen. her«&k)»41tig VMf indtr fijtJuF Op het Stationsplein voor het Centraal Station te Rotterdam geraakte gister avond om twintig over vijf het achter ste stel woeien van een tramwagen v*n lijn S buiten de rails doordat de wissel tijdens het passeren van de tram over sprong. Personeel van de RET heeft ht: gederailleerde gedeelte van de trim weer op de rail gezet. Het was om 5 voor zes. Het tramverkeer werd gedu rende die tijd over de andere rails ge leid. De tegeibestratms werd over een afstand van 12 meter beschadigd. onderwerp dat ook reeds het thema was van de landelijke studieconferentie, „De A.R. en de Cultuur en de A.R. en de Sport". Ds. A. J. Kret heeft zich bereid verklaard Om over dit onderwerp te ko nten spreken. Zoals bekend is. is ds. Kret de promotor van het plan-Kret, dat een antwoord tracht te geven op de toto. Aangezien ds. Kret niet eerder dan 17 maart in staat was te Maassluis te komen spreken, heeft het ARJOS-bestuur zijn plannen tot het houden van een derge lijke vergadering in februari moeten wij zigen. MASSLAND Uitgaande van de Ned. Jachtvereniging wordt zaterdag 18 fe bruari om 2 uur een jachtrit gehouden. Startplaats is „De Magneet" te Maasland en het eindpunt is te Hoek van Holland. Het pand krijgt een inhoud van veer tienduizend kubieke meter. Er komen achttien flatwoningen, verdeeld in drie blokken, van zes vier-kamerwoningen. Verder komen er twee dubbele winkels ea twee enkele winkels, met daarboven de bedrijfsruimten. Ook de kelders wor den ingericht om dienst te doen als be drijfsruimte. De beleggingsmaatschappij „Delta- stad" heeft het gehele complex ge kocht. Het herenkleding magazijn Cos- ter c iet dameskledingmagazijn „Prin zullen in de dubbele win kels winden ondergebracht, terwijl verder een speelgoedwinkel van de fa. Lïgthart zich daar zal vestigen. Het plan, dat ontworpen werd door ar chitect L. Roggeveen, zal worden uit gevoerd door de fa. J. Reijm en Zoon uit Waddinxveen. De heer De Bruijn zei veel vertrouwen te hebben in de uitvoer der, De wethouder wees voorts op de moeilijkheden in Vlaardingen, die een gestadige bouw gedurende de laatste I twee jaren enigszins beletten. kels en woningen, waarvoor de eerste paal werd geslagen, aldus de wethou der. De nieuwe affiche voor het Rotterdamse V.V.V. werd overgedragen. Rond de plaat, die door de heer Hessels ivcrd ontwor pen, v.lji.r.: de voorzitter tnn de Publi- city-club, de heer Oppenheimerde ont werper de heer Hessels, de voorzitter van de V.V.V. mr. Herman Vlug, de directeur van de V.V.V, de heer A. J. M. Schutter en dc penningmeester van deze instelling, de heer li7. IVoljf. DE negen instrumentalisten van wijl het programma verder een kwintet U z, j t v'oor klarinet, hobo, viool, altviool en deren tot Jezus" zongen, onthulde een j Meetelen gaf in vogelvlucht eender dan 1934 woningen opgeleverd. effiSehhHarhReitd0toen0nde orgaffist'Tet1 overzicht van hetgeen in 1960 totj De bevolkingsaanwas was specta- J Helaas vertoont ook de jeugdbalds- i digheid een stijgende lijn. In dit ver- I band deed rnr. Van Meetelen een be- i roep op de bevolking dc plantsoenen in 1961 een goed hart toe te dragen. Het onteigeningsplan op Oudeiand werd in het afgelopen jaar vastgesteld en met de amovcring vnn het dorp Hoogvliet werd een aanvang gemaakt. De over plaatsing van de bewoners naar het Oudeland heeft tot dit moment een zeer bevredigend verloop gehad. Ten aan zien van de ontwikkeling van het toe komstige stadscentrum onthulde de wijkraad voorzitter dat het aannemings bedrijf Van der Vorm een reorganisa tie in het bouwschema heeft aange bracht. waardoor naar alle waarschijn lijkheid reeds tegen het eind van dit jaar circa 50 winkels in het cenöahf zullen kunnen worden opgeleverd. Nadat spreker de grote ontwlkkeWg op onderwijsgebied en in het kerkelijk leven had gememoreerd, merkte Sij ten aanzien van het zich ontwikkelend verenigingsleven c>P, dat dit langza merhand een meer stabiele structuur gaat vertonen. Naar aanleiding van een voorste! van de heer J. Pons, dat door ir. P. H. F. Spoor werd geamen deerd. besloot de wijkraad de politie te verzoeken het inrijverbod voor it Dorpsstraat slechts voor bepaalde ca tegorieën verkeer te laten gelden. De heer J. Tennekes heeft verder in deze vergadering enkele vragen gesteld met betrekking tot de gedragslijnen wel ke van gemeentewege gevolgd worden bij de onteigening van het dorp Hoog vliet. Hem was ter ore gekomen dat de schadeloosstelling van 300.d;e de gemeente voor deze verplichte ver huizingen uitkeert, soms maandenlang op zich laat wachten. Het volledige ensemble bestaande uit viool, altviool, cello, contrabas, fluit gobo, klarinet fagot' en hoorn heeft slechts doen horen in het eerste werk. een Nonet var Bohuslav Martinu, ter- Advertentie Muar tijdens de verbouwing gaat de verkoop normaal door Mariniersweg 3941 Pannekoekstraat 56 Vraagt onze gratis catalogus aan - Tel. 120408 - TeL 120408 contrabas van Serge Prokofieff en het Septet op. 29 van Van Beethoven be vatte. Het Nonet van Martinu, die leer ling was van Josef Suk en Roussel, is voorstreffelijk voor het ensemble ge schreven. Echt muzikantesk, vol rijke en boelende invallen met een levendige ritmiek en vele interessante harmo nische vondsten. Reeds direct in de aanvang bleek, dat wij deze avond met een aantal rasmuzikanten te doen had den ,wier individuele prestaties zeker aanzienlijk, maar wier samenspel een woord bewonderenswaardig is was. Dit samenspel culmineerde eigenlijk in de homogene klank. Het samengaan van enkele strijkers en blazers brengt altijd een groot risico van oncwichtig- heid in het totale klankbeeld met zich mee. In de eerste plaats door het spoedig domineren der blazers en ver der ook door een te geringe binding van de klank der twee instrumenten groepen. Het was in zonderheid de eer ste violist die. door het grote élan waarmede hij speelde, het bindend ele ment steeds in stand hield. Boven dien bleek de onderlinge klankverhouding der blaasinstrumenten ideaal. Mocht het al zijn dat het spel van de violist door de grote voortvarendheid hier en daar iets minder geacheveerd klonk, daar stond tegenover dat zijn spontaan en warmbloedig musiceren een sterke leiding gevende tendens vertoonde, die zijn invloed op de andere musici terdege liet gelden. Het kwintet van Prako- fieff kunnen wij, uit muzikaal oogpunt bezien, niet anders aanmerken dan dan waardeloos. Misschien dat het spel element de uitvoerenden tot op zekere hoogte fascineert het hoge spelpeil zou het doen vermoeden) maar een verrijzing van de geest betekent dit stuk bepaald niet. Na de pauze Van Beethovens Septet. Een verrukkelijk brok kamermuziek, zonder enige problematiek. Dit betrek kelijk vroege werk Van Beethoven (op.20). Iaat de componist van zijn zonnigste en gelukkigste kant horen. De uitvoering stijlvol Misschien niet helemaal in het Menuet, waarvan de componist het thema later gebruikt in zijn sonate op. 49 no 2, maar Jdinken deed de muziek, van begin tot eind. Na de hartelijke bijval van het talrijke publiek volgde als toegift een Tsjechi sche dans aan Smetana. \V. Mr. Van Meetelen antwoordde he® hierop dat dc oorzaak waarschijnlijk ge zocht moet worden in het feit dat mea verzuimt z'n adreswijziging ter hulpse cretarie te metden. De heer Tennekes sprak vervolgens uit verontrust te rijn over de wijze waarop van gemeentewe ge wordt onderhandeld met de mid denstanders die uit het dorp moeten ver dwijnen. Hij vroeg zich af. o£ er niet gesold -wordt met het belang van de middenstanders. Mr. Van Meetelen ant woordde hierop dat het niet dienstig is zonder concrete gegevens hierop in te gaan. Zaterdag 18 maart wordt ln CapeU' aan de ïJssel het eerste concert gege ven ln het kader van een aerie VM tien, ten bate van de Kongo. Onder Ri ding van dirigent Arie Pronk zullen en kel koren samenwerken met een aantal solisten. Hoewel er reeds vele actie» georganiseerd zUn hebben dirigent en koren niet geaarzeld alsnog hun steen tjes bij te dragen. Men hoopt dan dat velen van hun sympathie voor cn nobele doel blijk zullen geven en de concerten financieel tot een groot suc ces zullen doen worden. Het eerste concert wordt gegeven m de Nieuwe Kerk aar. de Freesiastraai te Capelle-Schenkel. Hier wordt mede werking verleend door het chr. Capels Vocaal Ensemble, eventueel in samen- en B Pulster 27 jr; P H Snijder 23 jr en JUL Grocncndaai 22 jr; H T van der vierK 24 jr en J M Bol 22 jr: A van de Vorle 28 jr en M G A Janssons 19 jr: O T de Vries 22 jr en M C E Manssen 23 jr; A Zwarten dijk 31 jr en N S Varekamp 31 jr. Grhuwd; L. A. Scelen, 32 j en A. Libben- ga. 27 jr. Geboren: Bichardus J. zv J. H. van den Engel en E. J. van der Helm; Jacob z v H. van der Vlugt en C. H. Noordhoek. Overleden: C. A. de Koning. 45 j echtg. v F. van den Berg. A. Graafland. 76 j wed. van Herk, J. Verspoor 78 jr wed. van het toernooi af tc schrijven, niet alleen zichzelf, doch veeleer de andere ploegen 'tekort doen. Deze kunnen dan minder wedstrijden spelen, of soms kan de gehele „pool" niet meer spelen. Ook de organisatie-commissie ziet zich dan voor schier onoplosbare problemen gesteld. Het voetbaltoernooi zal worden ge houden op vier, vijf en zes april. De finale-wedstrijd zal worden gespeeld op de dag waarop van dit jaar de ver jaardag van H. M. de Koningin zal worden gevierd, nl. de eerste mei. Het handbaltoernooi zal op zeven april gehouden worden. De finale hier van zal eveneens op een mei gespeeld worden. Het schoolkorfbaltoernooi zal eerst op 23 mei worden gehouden. De inschrijving die door de schoolhoofden Bruijn deed opmerken, dat na verloop van anderhalf jaar Vlaardingen verrijkt zal zijn met tweeduizend woningen. Er doen zich nog enkele moeilijkhe den voor, wat betreft de bouw van het viaduct, dat vanaf de oude brug zal worden aangelegd, maar de heer De Bruijn zei te verwachten, dat om streeks april van dit jaar daarmede toch een aanvang zal kunnen worden gemaakt. Met de financiering zeven miljoen gulden zijn geen moeilijkhe In de stijlvolle Nautiluszaal werd gis teravond de uitslag bekend gemaakt van de door de Publicityclub „Rotterdam" uitgeschreven affiche-wedstrijd, die ge wonnen werd door het Hd de heer J. J. Itessel. Doel van deze wedstrijd was. het verschaffen van een affiche aan de V.V.V., dat als bruikbaar propaganda middel kan dienen voor Rotterdam. Nadat de voorzitter van de Publicity club drs. J. Oppenheim de beste ontwer- per bekend had gemaakt, overhandigde i deze vervolgons de directeur van dei V.V.V. mr, H. Vlug de affiche, „Ik ben' den gemoeid, maar wel wacht men nog {U. aldus de heer Vlug. „zeer dankbaar; op de rijksgoedkeuring. Spreker zei, dat!voo.r hetgeen wat U mij zojuist op sym-, reeds maandag daarover opnieuw zal j bolische wijze hebt aangeboden. Ik ben maand bijeen, waarbij er dan lezingen op velerlei gebied worden gehouden. Ook werden er in de afgelopen jaren enige bijeenkomsten georganiseerd in groter verband, waarbij er dan over .actuele onderwerpen uitvoerig van gedachten werdg ewisseld. Thans telt de Publicity club „Rotterdam" 65 leden. KRIMPEN a. d. ÏJSSEL. Ten ge worden vergaderd. twijfeld zijn weg in de wereld zal vin Indien alles volgens de plannen ver- i den", loopt, zal het viaduct, gelijktijdig in Voor deze affichewecistrijd werden geen cr van overtuigd, dat dit affiche onge-mcentenuize te Krimpen a d. IJsselgcnoot em 'stijlvolle vertolWn- Het - ,i ,„i„tt vrrvrtH rln nnn ifictnrt intf nlnote vrivt hof' 1 nvt gebruik worden genomen met dc win- V^'£V BIOÏI ra"; aï:Ikon geschieden is inmiddels openge c het Maaslandse korfbalprogramma zaterdagmiddag 18 februari vermeldt slechts twee wedstrijden. ODO I is vrij in verband met de Jaarlijkse Alg. Ver gadering van de afd. Zd. Holland-Zuid van de Chr. Korfbal Bond, te houden in Dordrecht. O.D.O. 2 speelt de verre uitwedstrijd tegen K.O.A.G. 2 in Krim-, oen ïinn IJssel, O.D.O. 3 is te gast-een bonnnldo positi Vi Aanvang -, prijzen of eervolle vermeldingen toe gekend. Het was dan ook eerder een niet gehonoreerde en door de PublicitycluB vrijwillig aanvaarde opdracht ten behoeve van de V.V.V. Op treffende wijze had de heer J. J, Hessel aan dit doel beantwoord, f 144.700,-, Van de 23 inzendingen bleek zijn ont werp „Endossabel", de meest sfeervolle karakterisering van een dynamische stad ais Rotterdam te zijn. Het gaf een goede indruk van de kracht en dynamiek van de stad, dat kernachtig was gesymboliseerd door Euromast en haven. De Publicityclub Rotterdam werd in 1953 opgericht. Zij bestaat uit mensen, die op het gebied '-an bouwrijpmaken van het bungalowpark, bestaande uit het dempen van sloten, het graven van een vijver, de aanleg van rioleringen en noodwegen, alsmede het maken van 2 voetbruggetjes in het uitbreidingsplan Kortland te Krimpen a. d. IJssel, De begroting bedroeg nisten Mees van Httis of Stoffel van Viegen. De leiding is in handen va" Arie Pronk, die in de streek reeds be kendheid verwierf als kantor-organist in Gouda, naar onze mening wel bij zonder goed bezorgd. Zeer kundig w'sj hij op tweede kerstdag in de Grote- St, Janskerk te Gouda het Trouw-con- eert te dirigeren onder het gehoor van meer dan 3000 bezoekers. In het comité van aanbeveling heb ben zitting genomen ds. Monster, neo. herv. predikant te Gouda, ds. Heulen, gcref. predikant in Rotierdam-Zuid en ds. Samson, ned. herv. predikant t£ Rotterdam. De concerten worden rej- ?ectievelijk gegeven in Capellc a. d Jssel, Leiderdorp, Bodegraven. Dor drecht. Vlaardingen. Maassluis. kum. Delft, Hoek van Holland en terdam. De linkerhandtechniek heeft nog aan zekerheid gewonnen en de uitgesproken muzikaliteit komt o.m. tot uitdrukking ;n een mooie, volle en glanzende toon, die vooral de voordracht van de lang zame delen te goede komt. In de snel le passages is de toon echter nog niet altijd vrij van een zekere sclierpte. wat misschien ton dele ook aan het bespeel de instrument ligt. De vijf-delige sona te van Corelli. waarvan de delen 2 en 5 op een zelfde thema'zijn gebaseerd eëindigen Van ^chTpWei Het werk werd gegund aan de firma W. H. van Deurzen te Dordrecht voor ■Rotterdamse termijnmarkt ruwe lijnolie in transito. Medgedeeld door re N.V. commis siehandel v'h Julius van Roosendaal. Slot- (noteringen ,n euMons n- - u.i-.-t: - - de violiste echter niet steeds vergezeld doen gaan van een felle opstreek. Dat staat wel zwierig, maar komt de mu ziek niet altijd ten. goede. „Het klavierspel van Matty Amesz de Wit klonk uitstekend verzorgd en mu zikaal. De pianiste toonde echter aan vankelijk de neiging, iets bi; het spel van de violiste achter te komen, In de stukken van Lex van Delden, een Allegro marcato en eea treurmarsach- tig iargamente, bleven de ongelijkhe den vrijwel achterwege. Lalo's sonate, die zeer violistisch is geschreven, biedt violist en pianist alle gelegenheid tot muzikantesk en br'tjmt spel, waarvan HOOGVLIET. Het ontspanning- programma dat de Nederland Christe lijke Radio Vereniging elke winter W tal van plaatsen in ons land brengt, woensdagavond voor het eerst oolc Hoogvliet uitgevoerd. Een groot aah™ spelers bracht rijk gevarieerde vrolijk* held. Jan Oradi trad op als confer** ":er en 'mitator. De avond in Hoogvln» '-niw heeft veel wash

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 2