Neutralisme? REGERING WIL REGELING (VOOR TIEN JAAR) Ook Zand voort „AHes lertif..." mogelijkheid van ragen voor besinningsgebouwen bijdi VUUwTï DE BILT: iets minder zacht I Alleen rijk zal subsidiëren Prof. Romme Minister Wigny naar ederland Liberalen uit coalitie in Zakenkabinet tot na de stembus? Prijsstop voor KAPPERS Weer relletjes in Angola? Prof. ROMME uit Tweede amer Artsen schrijven beperking voor Manuscript over kernfysica uit auto gestolen Land weer onder dikke mist Koopt op tijd uw zekerheid Het weer in Europa in ALLE huren in vergelijking met inkomen te hoog Philips-televisie 5-10 goedkoper r Wat is een kerk TO Versobering NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK ZATERDAG 18 FEBRUARI 1061 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4837 r Gisteren record: 16,4 graden - - en in Nederland. De werkingsduur van deze wet willen de ministers voorlopig op tien jaar stellen. Daarmee willen ze aangeven dat de voorgestelde wet een tijdelijk karakter zal dragen. De subsidieregeling zal kunnen worden toegepast op kerken, waarvan de gunning aan de aannemer na 1 maart 1961 wordt verstrekt. Overheidssteun op het terrein van de kerkenbouw acht de rege ring thans dringend gewenst, omdat in de veie uitbreidingen van steden en dorpen op korte termijn nieuwe kerkgebouwen hard no dig zijn. Pastorieën if Minister De Pous: »5JsIÉ PROF. ROMME A'damse hoogleraar mist belangrijke documenten Hotterdami Wltts d« Withstrant 23. Telef. 115700 <8 1.1. Postbus 1112 Postgiro No. 424510, Klachtondlenst abonnementen 18.3011330 uw Zaterdags 17—18 uur Telefoon i 15700 Huygensplein 1, Telefoon 1834R7 {3 lijnen). Postbus 1091 Postgiro No 4 24t7KT. KlnchtendSenst 18.30—10.30. Telefoon 302369 Sptliweg 132 Telef 457U Aletclastraal 23 Telef 65451 Abonnementsprijs 61 «ent pet week, f 2.6.3 per maand f 7 90 per kwartaal. Lots* nummer» 15 sent. Verschijnt la'geltlta J»-Gravenhage: Dordrecht! Schiedam: Directeur' H. DL KIJ1G V (Geldig tot zondagavond) IETS MINDER ZACHT. Op vele plaatsen mist of lage wolken, maar ook enkele verspreide opklaringen. Ovei wegen® droos weer. Zwakke tot matige zuid wet te 1(1 KC wind. Dezelfde tem peraturen als vandaag of iets lagere. Morgen: Zon pp.' 7.48 Maan op? 9.52 Oiwler: 18.00 Onder: 23.30 otrlr rwiacieur L)r J A H J S> HKIHNH SI l r T\E heer Schurer heeft in du Frier Koerier van 9 februari ons blad net tralisme verweten inzake de rassei discriminatie in Zuid-Afrika. Ais bewijs daarvoor haalt hij aan et gedeelte van een onderscitrift van e< onzer redacteuren hij een ingezonde stuk, dal ais men dat gedeelte op zich zelf beziet, die indruk zou kunnen wek ken. Maar als men dat onderschrift ïr zjjn geheel neemt als reactie op een ir. gezonden stuk dat alles wat in Zuid-Afri ka gebeurt goed praat, en ais men het ar tikel leest van die zelfde redacteur waar op dat ingezonden stuk een reactie was, dan kan men niet anders zeggen dan dat de beer Schurer ons biad beticht van iets dat bepaald niet waar is. In het eerste artikel van de Afrika- jserie (19 nov. i960) stond voorts letter lijk het volgende: „Wij vatten dus sa men tJtfaar onze overtuiging is het apart, he ids beleid voor net heden onnodig en overbodig, uit bet oogpunt der christe lijke ethiek verwerpelijk, in economisch opzicht niet te verwezenlijken en ge vaarlijk omdat het een betere weg blok keert." De heer Schurer beschuldigt ons blad #r van dat wij te dezer zake zouden gelijken op de oude „neutrale" pers die opinie-uiting en opinievorming niet op baar weg vond liggen. Wie de artikelen van onze redacteur die Zuid-Afrika bezocht, gelezen heeft, zal weten dat dit niet waar is. Het boven staand» citaat bewijst het trouwens dui delijk, I"VR mensen in Zuid-Afrika die fciie kri- tiek op Trouw oefenden omdat wij het apartheidsbeleid afkeurden (zie Trouw van 26 november jl.i hebben ons biad beter gelezen dan de heer Schurer. Ten overvloede herinneren wrj de heer Schurer aan ons hoofdartikel van 24 maart 1960, waarin wij de apartheids politiek op bijbelse gronden hebben ver worpen. Hoe komt het nu dat de heer Schurer als hj} zo incidenteel een citaat uit een onderschrift van een onzer redacteuren haalt daaruit zijn onjuiste conclusie kan trekken? Waar het ons voorkomt vindt dit zijn oorzaak in een vooroordeel waardoor men alles wat in Zuid-Afrika gebeurt nu eenmaal ziet door een gekleurde bril. Zoals de schrijver van het ingezon den stuk alles wil goed praten, zo zijn er ook mensen die niets van wat er in Zuid-Afrika gebeurt goed vinden. Zo liggen de verhoudingen natuurlijk niet. En dat heeft onze redacteur willen zeggen met zijn objectiviteit, zowel naar de ene als naar de andere kant. Naar onze mening zou het aan de juiste opinievorming in Nederland ten goede komen en zou het de verhouding tussen Nederland en Zuid-Afrika bevorderen en zou het een verbetering van de interne verhoudingen in Zuid-Afrika bevorderen, wanneer wij met volkomen handhaving van het standpunt dat het beginsel van de Zuidafrikaanse politiek verwerpelijk is alles wat daar gebeurt niet zo maar onder de ene noemer der godde loosheid brachten. Wij kunnen ons voor stellen dat dat de mensen in Zuid-Afrika hels maakt. Het is ten slotte ook nog al goedkoop, W(j moeten bij onze ge rechtvaardigde kritiek toch altijd beden ken dat w ij niet met het probleem van do verhouding blank-zwart zitten en dat is een probleemmaar z ij. En voor het overige geloven wij dat het nu op de weg van de heer Schurer ligt om zijn beschuldiging aan ons adres in te trekken. Subsidie kerl bc uw: kwi t van s dchtingskosten (Advertentie) EE. 1 Eitn SfEYNlAANlJ HllVinSUft 110675! VET Europese hogedrukgebied heejt n zich verenigd met een nieuw om vangrijk hogedrukgebied, dat zich van de Azoren in de richting van de Golj van Biscaye en Frankrijk uitbreidde. Wind- Max. temp. Station richting en snelheid gisteren en neerslag mtr p. sec affjel 24 o„ Helsinki geh. bew. w 5 7 0 Stockholm h. bew. w 5 5 0 Oslo mist windstil 1 0 Kopenhagen mist zzw 3 4- O Aberdeen zw. bew, zzo 3 11 0 Londen mist zzw 2 9 0 Amsterdam mist 7. 3 16 D Brussel onbewolkt Z 2 17 0 Luxemburg mist zzo 2 9 0 Parijs onbewolkt ono 2 17 O Bordeaux mist windstil 14- 0 Grenoble onbewolkt windstil 18 0 Nice onbewolkt n 6 14 0 Berlijn mist jSio 2 12 0 Frankfort motregen zzw 2 5 0.1 Müichen mist windstil 5 0 Ziirich mist nno 1 7 0 Athene zw. bew. windstil Rome onbewolkt windstil 17 0 Ajaccio onbewolkt no 2 15 0 Madrid onbewolkt windstil 17 0 Majorca 1. bew. windstil 0 Den Helder mist w G 15 0 Ypenburg mist wzw 2 15 0 Vlissingen onbewolkt zzw 2 11 0 Eel de onbewolkt z 4 16 0 De Bilt onbewolkt z 1 16 0 Twente onbewolkt zzw 2 18 0 Eindhoven onbewolkt z 2 16 0 Z,-Limburg onbewolkt z 6 15 0 Daardoor is de wind gedraaid naar richtingen tussen zuid en trest, zodat de komende 24 uur iets minder zachte lucht van maritieme oorsprong wordt aangevoerd. Aan de kust drong iveer mist van zee binnen die mogelijk ook in het binnenland tijdelijk weer toeneemt. Vrijdag werden bij stralende zon weer recordtemperaturen bereikt, met name in De Bilt, icaar met een maximum waarde van 16.4 graden de warmste dag zo vroeg in het jaar in deze eeuw werd geregistreerd. Docrr het nieuwe hogedruicgebied zullen de temperaturen nog altijd boven normaal blijvenmaar door meer mist en wolken zal het kwik tijdens het weekeinde lagere toaarden be reiken dan de voorgaande dagen. De regenkansen blijven klein. schappen. die bezitten. Onder rechtspersoonlijkheid een kerk wordt ver- (Zie verder pag. 3. 2e kolom) (Van onze parlementsredactie) De rijksbijdrage in de bouw van kerken zal bestaan uit een een malige premie, die 25 procent van de wettelijke stichtingskosten van een kerkgebouw zal bedragen. Dit is de inhoud van een wets ontwerp dat de ministers Van Aartsen, Toxopeus, Zijlstra en Beer man bij de Tweede Kamer hebben ingediend. De regering meent dat ook voor de bouw van bezinningscentra van niet- fcerkeJijke genootschappen op jreeste- lijke grondslag een mogelijkheid tot subsidiëring moet worden geschapen: het wetsontwerp bevat een bepaling om bij algemene maatregel van be stuur regelen te stellen voor finan ciële steun aan de stichting van „be- zinnüufsgebouwen**. In de memorie van toelichting neemt de regering echter het stand punt in, dat een duidelijk onderscheid dient te worden gemaakt tussen kerk genootschappen en de zo even genoem de niet-kerkeiijke genootschappen. De bouw van pastorieën dient buiten de subsidiëring te worden gehouden, zo meent de regering. Zulks in tegen stelling met de mening van de com- missie-kerkbouw. Deze z.g. commissie-Sassen, wier standpunt voor een groot deel door de regering wordt onderschreven, acht onder de huidige omstandigheden het afstaan van overheidsgelden niet al leen voor de bouw van kerken wen selijk, doch ook voor bijgebouwen als pastorieën e.d. Voor een rijksbijdrage komen in aanmerking kerkgenootschappen of daarmede gelijk te stellen genoot- sü PKOF. Romme heeft ontslag geno men als lid van de Tweede Ka mer Reeds geruime tijd was hü door een psychische inzinking met in staat zijn werk te doen. Thans is hij her stellende. maar het werk van voorzit ter van de KVP-fraetie kan bij niet meer vervullen Wij gevoelen er be hoefte aan ons aiep leedwezen uit te spreken over deze gang van zaken. De Tweede Kamer verliest in hem een briljant kamerlid Scherp van vernuft, maar ook niet iedereen heeft dat zo geweten een man van grote ga ven van geest en hark De KVP-fractie treft wel een zeer zwaar verlies. Een man als de beer Romme is uiterst moeilijk te vervan gen. De heer Romme heeft zijn tol kan do politiek wel betaald Daarom spreken wij gaarne de wens uit. dat het hem en zijD gezin in de komende jaren zeer wel mag gaan. En dat het hem gegeven mag worden daarin iets terug te krijgen van hetgeen hij ln het ver leden heeft moeten opofferen. De Belgische minister van Buiten landse Zaken, Wigny, komt ia. vrijda# naar Nederland om te spreken me* minister Duns. Aangenomen kan worden, dat de twee bewindslieden zullen sprekeil over problemen van de Europese sa menwerking. Ook zal waarschijnlijk) een aantal bilaterale vraagstukken ter sprake komen, zoals de Schelde-Kijn- verbixfding. België In België dreigt een regeringscrisis doordat alle liberale leden van bet coalitie-kabinet-Eyskens gisteravond ontslag hebben genomen. De zeven ministers en twee staats secretarissen dienden hun ontslag in naar aanleiding van een meningsver schil tossen de coalitie-partijen over de uitvoering van de „Eenhcidswet". Het is niet bekend of bet aftreden van de liberale ministers en staatsse cretarissen. zal leiden tot aftreden van het gehele kabinet. Vandaag zullen de afgetreden be windslieden met de nog zittende C.V.P.-ministers bijeenkomen om de meningsverschillen nader te bespre ken. Volgens sommige berichten zal het kabinet besluiten het bewind tot na de verkiezingen in maart in handen te leggen van een zakenkabinet. Lefèbrve, die liberale minister van Binnenlandse Zaken en vice-voorzitter van de raad van ministers, bracht pre mier Eyskens van het besluit, van de liberale bewindslieden op de hoogte. Vandaag zal het kabinet bijeenkomen om over de ontslagaanvrage te beslis sen. Lefèbrve 1 iet Eyskens weten, dat de liberalen zich genoodzaakt voelden hun ontslag te nemen wegens zijn falen om de noodzakelijke financiële maatrege len te bevorderen en een nieuwe kies wet voor het parlement te brengen. In het Belgische kabinet bestond verschil van mening over de uitvoe ring van de Eenheids- of Versoberings- wet. De katholieken willen de belas tingverhoging eerder laten ingaan dan de verlaging van de werkloosheidsuit kering. Met dit laatste wil premier Eyskens wachten tot nu de verkiezingen van volgende maand. De liberalen wilden dat óók bepaal de onpopulaire maatregelen van de Versoberingswet, die is opgesteld om de Belgische verliezen in Kongo op te vangen, reeds vóór de komende alge mene verkiezingen ten uitvoer zouden worden gelegd. De liberalen wilden bovendien dat de Kieswet herzien zou worden en reke ning zou houden met de toeneming van de bevolking in de laatste tirn'/.l- len jaren. De partij van Eyskens, hierin ge steund door de socialisten, verwierp de wet in de senaatscommissie. De Christelijke Volkspartij (Katholiek) meende, dat het niet goed was om een nieuwe K'eswet samen te stellen waarvan hoofdzakelijk de liberalen zouden profiteren. Waarnemers zijn van mening dat als de liberale ministers na de kabinets zitting van vandaag hun besluit rollen handhaven, een kabinetscrisis onver mijdelijk is. In liberale kringen is verklaard dat de liberale ministers deze kabinetszit ting niet zullen bijwonen waardoor de kabinetscrisis dus praktisch onvermij delijk lijkt. In Belgische regeringskringen werd gisteravond vernomen dat op de van daag te houden kabinetsvergadering zal worden besloten het bewind over Bel gië tot na de verkiezingen in handen van êen zakenkabinet te leggen. 100302 Advertentie) Zon op Zon onder De minister van Economische Za ken zal volgens het A.N.P., een prüs- stop afkondigen voor het dames- en herenkappersbèdrijf. Dit, omdat ge bleken is, dat vele kappers verder gaande tariefsverhogingen hebben toegepast dan was overeengekomen in het overleg met de Federatie van Organisaties van Werkgevers in bet Kappersbedrijf naar aanleiding van de nieuwe ca.c voor het kappers- bedrijf en de daarmee samenhan gende afschaffing van het fooien stelsel. De federatie heeft van haar zijde alles in het werk gesteld, om de ont wikkeling die tot deze prijsmaatregel heeft geleid, te voorkomen. Deze prijsstop houdt in, dat de ta rieven, overeenkomstig de bü de af schaffing van het fooienstelsel ge maakte afspraak, voor kapperswerk zaamheden in een dameskapsalon niet hoger mogen liggen dan tien pro cent boven het niveau, dat op 31 de cember 1959 werd berekend. De ta rieven, die op dat tijdstip in de he renkapsalons in rekening werden gebracht mogen met niet meer dan vijftien procent worden verhoogd. De beschikking houdt ook ln, dat iedere kapper verplicht is de prijzen die hij in rekening brengt, duidelijk zichtbaar aan te dmdea in zijn kap salon. Z ANDVOORT bereidt zich weer voor op de jaarlijkse invasie van badgasten. De borden waarmee de pensioneigenaars hun clientèle pogen te lokken, zijn al in gereedheid ge bracht. Zoals men ziet: het Duits is men in Zandvoort nog niet verleerd. Nadat echter vorig jaar stemmen zijn opgegaan tegen het monopolie dat de taal van onze oosterburen zich in dezen had verworven, zijn de opschrif ten ook in het Engels en Frans ge steld, gelijk men kan constateren op de plank die de man rechts op de foto onder de arm draagt. De „Johannesburg Star" heeft vrijdag gemeld, dat honderden negers woensdag een politiebureau in Loeanda, de hoofd stad van Portugees Angola, hebben be stormd. Zy werden door „een kogel regen" neergemaaid. aldus het blad. Het bericht was afkomstig van de correspondent van de Johannesburg Star ln Loeanda, maar verzonden in Brazzaville omdat het postkantoor van Loeanda het geweigerd had. Men weet niet .oeveel doden er gevallen zijn. Een arts ln Loeanda zou echter gezegd hebben, dat er bij de jongste relletjes ln Angola minstens 100 men- sen het leven hebben verloren. De negers gingen tot de bestorming over, hoewel zij wisten dat het politie bureau verdedigd werd door parachu tisten en politie, aldus het blad. Professor mr. C. P. M. Romme heeft vrijdag zijn ontslagbrief als lid van de Tweede Kamer aan de kamer-presi dent overhandigd. In deze ontslagbrief schrijft prof. Romme o.m.: „Tot mijn leedwezen ben ik tot het besluit moeten ko men, mijn lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te beëindigen. De mij behandelende doktoren hebben mij veroorloofd en aangera den binnen enige tijd weer aan het werk te gaan, maar zij hebben mij daarbij met klem in overweging ge- §0 geven, mij voortaan te beperken tot - een normale dagtaak, Vermits het werk van fractievoorzitter voor mij ïgfsf deze grens te buiten gaat en moet gaan, ben ik tot mijn hovenvennel- de conclusie gekomen." Het is te voorzien dat ir. Witte, bur gemeester van Eindhoven, en staatsse-t 'A*" cretaris dr. Veldkamp, die na de heer Romme op de lijst der verkozenen van de K.V.P. staan, zullen bedanken voor het lidmaatschap van de Tweede Ka mer. Ir. Witte oeed dit al bij een vroe gere vacature in de K.VP.-fractie. Mits deze hierin toestemt, ligt het in de liji der verwachtingen, dat de heer B. J. van Buel uit Oss, die al eerder lid van de Tweede Kamer was, benoemd zal worden verklaard, zo Uit de auto van de Amsterdamse professor B. L, van Eyk is een tas met waardevolle documenten ont vreemd. De auto stond geparkeerd in de Tesselschadestraat, bij de woning van prof. Van Eyk in de Vondelstraat. In de tas bevonden zich een ma nuscript over kernfysica, een door prof. Van Eyk geschreven toneelstuk en een aantal korte verhalen, alsmede enkele wetenschappelijke geschriften. Van de auto was een portier niet afgesloten. Enige weken geleden werd in dezelfde straat uit een niet afgesloten auto een waardevolle ac cordeon gestolen. Het manuscript over de kernfy sica geeft volgens prof. Van Eyk een uniek overzicht over de toepas sing en de ontwikkeling van de atoomergie. De eigenaar heeft dan ook een hoge beloning in het voor uitzicht gesteld voor de eventuele vinder van dit geschrift. Grnrra! Tlrr ftubher. Netto winst 12 irmders per 3011 22,7 (26,6) miljoen o£ 4.07 H.B4) per aand. 11 11 (Van onze parlementsredactie) Volgens vele Eerste-Kamerleden lig gen de huren van alle woningen, in welke sector ook gebouwd, te hoog in vergelijking met het inkomen van de bevolkingsgroepen. Zij spreken in het voorlopig verslag over de begroting van Volkshuisves ting en Bouwnijverheid van ..een on gezonde toestand". Vele andere leden zeggen nu al na drukkelijk, tegenstanders te zijn van een nieuwe huurverhoging in de ko mende jaren, ook al zou die gepaard gaar met een volledige looncompensa- tie. Zij vinden, dat de gestegen wei vaart, niet opnieuw mag afvloeien naar de woningexploitanten. (Van een onzer verslaggevers) Vhlllps heeft de prijzen van televi sietoestellen met vüf tot tien procent verlaagd. De prijs van de -13 em-toestellen komt van f 695 op 645, de 51 era- toestellen zakken van 895 naar 845, de 59 cm-apparaten van resp. 995 tot f 945 en 1075 tot 995, terwijl de 59 cm universeel ontvanger in prijs wordt verlaagd van 1065 tot 995, De Phiiishavc wordt met een rijks daalder in prijs verlaagd en zal voort aan 42.— kosten. wordt van K.VJP.-zijde vernomen. De heer Van Buel is 48 jaar oud en Üól van de Provinciale Staten van Noord- Brabant. Het is nog niet zeker, wie prof. Rom me als fractievoorzitter zal opvolgen, Het is de vraag, of de waarnemend fractievoorzitter, de heer W, J. Aa- driessen, bereid zal worden gevonde deze functie» te bekleden, aangezien hfj om persoonlijke redenen al voor het voorzitterschap van de K.V.P. be dankte. (Zie ook pagina 3) Na vanmorgen half negen kwam van uit het westen een zeer dichte mist op zetten. In de driehoek Amsterdam, Rot terdam en Utrecht was het zicht op de grote routes minder dan 106 meter, óp de oude weg UtrechtDen Haag was het zicht zelfs minder dan 20 meter. Ook in Den llaag was het zicht minder dan 106 meter. Ook Friesland kwam onder een dikke laag mist te liggen. Het zicht varieerde van 30 tot 70 meter. Op de Afsluitdijk was de situatie nog vrij gunstig, hier kon men ongeveer 100 meter zien. Op de Moerdijk lag het zicht nog boven de 100 meter, maar het nam ook hier snel af. De mist heeft weer eens een streep dooi' de week-eud-plannen van menig luchtreiziger gehaald. Vete vliegtuigen, die op weg waren naar de Amster damse luchthaven, konden hier on mogelijk landen. De lij «toestellen uit Hamburg, Brussel, Parijs, Londen en Dusseldorp weken uit naar Rotterdam, waar zij op het vliegveld Zestien hoven, dat voldoende zicht bood, neer streken. Ook het uitgaande verkeer werd lam gelegd. Slechts één toestel ver trok nog net voor de mist inviel. Amer. Sc Forrcifn Power. Netto-Winst runden per 30/9 3.741,804 <6.181.800) of 0.79. (0.841 per «and idem 1980 8.837.000 (8.787.000) of 1,3 i (i jni er sand.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1