Conferentie te Londen mislukt AFRIKAANSE LEIDERS VERBITTERD NAAR HUIS """Lj Weer zware mist over ons land Druk programma voor jarige prinses zou reeds met Algerijnen contact staan Tunesisch blad: Fransen deden toezeggingen in Londen BRAND: MAN OMGEKOMEN - VROUW EN KINDEREN SPRINGEN UIT DAKGOOT Veel betogers gearresteerd NS.sneller rijden operatie-D Parlement naar huis in België Moeilijke situatie voor premier Macmillan mm* Koningin vrijdag bij opening boekenweek WEERONTDEKKER GELANCEERD IN DE V.S. DE Het BILT: Rustig weer, maar plaatselijk mist weer in Europa Spaak in Washington r mm JIAAMÏAC 20 FEBRUARI 1961 J Directeur- H ÜK KUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4838 Hoofdredacteur- L)r J A H. J S» BKUSNS SI .(ff De premier van de Federatie, Sir Roy Welensky, die voorvechter van de blanke minderheid is, heeft de territoriale troepen gemobi liseerd. De Britse ministerraad heeft eveneens maatregelen genomen om een openlijke .strijd tussen blanken en Afrikaanse nationalisten te voorkomen. De Britse reserve-strijdkrachten zijn in een staat van waakzaamheid gebracht. Een afdeling bevindt zich in Kenia. Bitter gestemd Lof voor Madeod Compromis-p lan Schiphol dicht PRINSES IRENE NAAR SANKT ANTON en in Npdprland SFR0NG Londen is gisteravond een anti-Belgische demonstratie uitgelopen^ op een woeste vecht partij tussen politie en „Loemoem- bistische" betogers. Ook in andere wereldsteden hadden dit weekeinde weer beto gingen en relletjes plaats, waarbij de Belgische ambassades het meestal moesten ontgelden. In Djakarta werd tevens het huis van de Amerikaanse ambas sadeur bestormd. Poütiekordon Bestormd VN -bescherming Koning grijpt in Koning Boudewyn heeft van morgen ingegrepen in het poli tieke geschil in België en het parlement ontbonden. Mr. dr. K. J. Frederiks te Den Haag overleden Rotterdam» Witty de Wlthatmat SS. Telef. 115700 (Q t) Postbus 1112 Postgiro No 424519, KlachtencMenst abonnementen 1B.301930 uur Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700. K-Cravenhage: Huygeiupleln 1. Telefoon 183467 (3 Ulnen) Postbus 1091 Postgiro No. 424867. Klachtendienst 182019.30. Telefoon 36358» Dordrecht» Spulweg 132. Telef. 4670. Schiedam: Aleldastraat 33 Telef 65451. Abonnementsprijs 61 tent per week, f 3.65 per maand f 7 90 per kwartaal. Lots* nummer» 13 cent. Verschijnt dageUJkQ 'TH&uaa/' (Geldig: tot dinsdagavond) OP VELE PLAATSEN MOST. Droog weer met op vele plaatsen mist of laaghangende bewolking. Overwegend zwakke wind. Over het alge meen weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 7.44 Maan opt 19.49 Onder: 18.04 Onder: 00.40 Gespannen toestand in Noord-Rhodesië DE te Londen gehouden conferentie over een nieuwe grondwet voor Noord-Rhodesic is gisteren in een crisis geëindigd, on danks een poging van premier Macmillan om nog te elfder ure tot een overeenstemming te komen. De spanning in Noord- Rhodesië, dat met Njassaland en Zuid-Rhodesic de Centraal Afrikaanse Federatie vormt, stijgt met het uur. De Afrikaanse be volking, die een zeer grote numerieke meerderheid vormt, zou niet bereid zijn de federatieve band en de blanke overheersing nog langer te aanvaarden. Premier Macmillan heeft vandaag het kabinet bijeengeroepen om de drei gende situatie te bespreken. De pre mier ziet zich "bok geplaatst voor een revolte in eigen, conservatieve, kring. In het Lagerhuis hebben 96 conserva tieve leden een motie ingediend, waar bij erop wordt aangedrongen, „kalm aan te doen bij het verlenen van poli tieke macht aan de Afrikanen". MACM. N en de voornaamste ministers van zijn kabinet zijn het gehele weekeinde in hun werkkamers, gebleven. De twee Afrikaanse natio nalistische leiders Kaoenda en Nkoem- boela, respectievelijk voorzitter van de Ver. Nationale Onafhankelijkheids- partij van Noord-Rhodesia en van het Afrikaanse Nationale Congres, hebben gisteren een bespreking van bijna an derhalf uur gehad om te trachten de onderhandeling over de staatsvorm van Noord-Rhodesia weer op gang te bren gen. Na afloop waren de beide afge vaardigden bitter gestemd. Zij spraken zelfs van „Brits verraad". Zij ver klaarden dat al hun pogingen om bij de Londense besprekingen een Afri kaanse meerderheid in het parlement van Noord-Rhodesia te garanderen, op niets waren uitgelopen en zij voor spelden, dat deze mislukking kwaad bloed zou zetten bij de bevolking van hun land. De Britse regering, zo zeiden zij. is bezweken voor de druk van het federale bestuur van Rhodesia en ROY WzLÉNAKV-M'r' Sir Rop Welensky, premier van de Centraal-Afrikaanse Federatie van Noord- en Zuid-Rhodesië en Njassa land, Njassaland en van bepaalde conserva tieve afgevaardigden. De beide Afrikanen hadden woorden van lof voor de Britse minister van Koloniën. Madeod, die nu zijn eerste teleurstelling boekt na een lange rij van successen met betrekking tot grondwetswijzigingen o,a. voor Kenia, Njassaland, Nigeria en Sierra Leone, Minister Macleod zou vanmiddag in het Lagerhuis zijn voorstel voor een nieuwe grondwet voor N.-Rhodesia bekendmaken, maar de mogelijkheid bestaat, dat de behandeling van zyn voorstel op verzoek van zijn kabinet zal worden uitgesteld. Het compromis-plan, dat het voor uitstrevende voorstel van Macleod zou moeten vervangen, is opgesteld door de minister van Gemenebestzaken, Duncan Sandys. Het betekent in wezen een overwinning voor de premier van de Federatie, Sir Roy Welensky, en een prestige-verlies voor minister Macleod. Er wonen 2.300.000 Afrikanen en 30.000 blanken in Noord-Rhodesia. Een groot aantal blanken in Noord- en Zuid-Rhodesia hebben maatregelen getroffen voor hun vertrek uit vrees voor onlusten. H. M. de Koningin is voornemens, de gala-avond „Het boek en dc muzen" ter opening vau de zesentwintigste boe kenweek op vrijdag 24 februari 1961 in het Concertgebouw te Amsterdam bij de wonen. 18 Sl&J i In een groot deel van het land blijft de mist nog hangen. Het zicht varieerde vanmorgen van vijfenzeventig tot tweehonderd meter. Later in de ochtend begon de mist wat op te trekken. Gebruikmakend van de „flarden zicht" zijn vanochtend toch nog drie vliegtuigen op Schiphol ge land. Het eerste was een DC-7C van de KLM uit Montreal, dat reeds gisteren had moeten aankomen en het tweede was een lijntoestel uit Hamburg pn Bremen en het derde kwam uit Van couver en werd zaterdag reeds ver wacht. In de provincies Limburg, Z.O.-Bra- bant, Twente, Overijssel en Drente kwam vanmorgen geen mist voor. De KNAC-wegeninformatiedienst heeft meegedeeld dat het verkeer geen moeilijkheden oplevert en dat alle veerdiensten normaal werken. Het zachte weer van zondag lokte in de badplaatsen duizenden naar de boulevards. Hier ziet u, hoe het in Zandvoort was:: een lange stoet genoot op de Zeestraat van zon en zilte zeewind. Het water werd door nagenoeg iedereen nog gemeden; de roeesten zochten zich een plaatsje „uit de wind en in de zon". (Advertentie) De Amerikaanse luchtmacht heeft zaterdagavond een „Ontdekkers-satel liet in een baan om de aarde gebracht, de tweede in één etmaal. De lancering geschiedde op de luchtbasis Vanden- berg. Californië. De satelliet is de tweede trap van de raket, ca acht meter lang en 1.050 kg zwaar. Zij zal een levensduur hebben van slechts twee dagen, en men zal geen pogingen doen om de cabine met instrumenten te bergen. STEyNiAAHI3.HllVf RSÜM -UI575I Prinses Irene is zondag, in gezel- ;chap van enige vriendinnen, per trein van Utrecht naar Sankt Anton ver trokken voor een korte wintersport vakantie. Het te Tunis verschijnende tijd schrift „Action Afrique", dat nauw contact onderhoudt met de Tunesische regering, meldt dat het eerste recht streekse overleg tussen de Franse re- BU een brand in een woonhuis op dc hoek van de Hooigracht en de Nieuw- straat in Leiden is in de nacht van zaterdag op zondag de 40-jarige N. A, Barning om het leven gekomen. Zijn echtgenote, drie kinderen en een lo geetje konden zich slechts redden door een sprong van de dakgoot boven de tweede etage. Station Wind- Max. temp. richting v. gisteren weer en snelheid en neersla* mtr p. *ec af gel 24 m. Helsinki mist Stockholm 1. bew. Oslo mist Kopenhagen 1. bt-w. Aberdeen onbew. Londen geh.bew. Amsterdam mist Brussel mist Luxemburg mist Parijs onbew. Bordeaux mist Grenoble geh. bew. zw 3 zw 2 windst. zw 1 10 Nico Berlijn Frankfort München Ztirich Genève Locarno Wenen Innsbruck Athene Rome Ajaccio onbew, motreg. mist geh. bew. onbew. geh.bew. onbew. regen mist onbew. mist onbew. zw z zzo o nno no ozo zzo n nw ono windst. ono 1 wnw I windst. nw 4 windst. ono 1 windst. no 3 0 6 O 9 12 13 12 9 9 10 8 13 15 7 11 7 10 12 15 9 9 17 17 14 O O O 0.1 0 0 O O O 0 O O O 0,2 O 0,1 O O O 4 O O O 0 Het centrum hogearukgebied van een omvangrijk trekt dicht langs Nederland langzaam naar het oosten. Oceaandepressies vormen nog steeds geen bedreiging voor dit hogedruk- gebiedHet zal dan ook het weer in Nederland blijven beheersen. Het rustige weer duurt derhave voortwaarbij de regenkansen klein zijn. De temperatuur bly/t aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Plaat selijk zal de mist zich langdurig kun nen handhaven. Madrid Majorca Lissabon motregen 1. bew. onbew. n 2 windst. nno 2 15 15 19 15 0 0 Den Helder mist zw 5 9 0,2 Ypenburg mist z 2 12 0,1 Vlissingen geh, hew. ozo 2 9 0 Eel de mist zw 4 11 0 De Bilt miat z 1 12 0 Twente mist ver. 1 10 0 Eindhoven mist ■windst. 8 0 Zd,-Limburg mist O 6 10 0 In het pand is een patates-fntes- zaak gevestigd op de begane grond, waarboven op de eerste en tweede etage het gezin van de eigenaar woonde. De eigenaar bleef 's avonds nog even in zijn kantoor op de eerste etage werken, terwijl de rest van het gezin, zijn echtgenote en de drie kinderen van 13, 14 en 16 jaar, benevens het logeetje van 17 jaar, naar bed gingen op de tweede etage. Vermoedelijk is de eigenaar, de heer j_>„ nng, in zijn kantoortje waar hij een sigaret rookte in slaap gevallen. Waarschijnlijk is door deze sigaret de brand ontstaan. De gezinsleden op de tweede etage hoorden de man omstreeks halftwee om hulp roepen. Zijn echtgenote ging naar beneden, doch kon hem niet meer te hulp komen. De man stond in brand midden in de al fel brandende kamer. Ook de trap naar beneden was al door het vuur versperd. De vrouw en de kinderen wisten op het dak te komen. Het vuur greep snel om zich heen en het vijftal kon zich alleen nog maar in veiligheid brengen door een sprong naar beneden. Toe vallig stond daar een auto met een overspanning van zeildoek geparkeerd; die overspanning kon ais vangzeil dienst doen. Daardoor zijn de vrouw en de vier kinderen vrijwel ongedeerd gebleven. Had deze auto daar niet gestaan, dan zou het aantal slachtoffers ongetwijfeld groter zijn geweest Nadat de brandweer de kortstondige, maar zeer felle vuurzee, waardoor de eerste en tweede etage volkomen Uit brandden, had geblust, werd het stoffe lijk overschot van de heer Barning geborgen. Prinses Marijke had zaterdag - de dag waarop ze veertien jaar is gewor den een druk programma af te werken, 's Middags om twee uur kwam een deputatie van de Koninklijke Landmacht haar een staande lamp en een volledige verlichting van haar ka mer aanbieden. Even later verschenen twee minder valide kinderen bjj de prinses. Het waren de 13-jarige Frans je Rechter uit de Johanna-stichting en zijn leeftijdgenootje Hans Robbe- mond uit Zeist, die namens de stichting „Het vierde Prinsenkind" de prinses grammofoonplaten met mu ziek van Strauss, Chopin en Weber offreerden. Om drie uur kreeg de ja rige bezoek van een barer peetouders, mevrouw D. Post-Salomons, weduwe van de in juli 1944 gefusilleerde Johan nes Post. Ook arriveerde zaterdagmiddag op Soestdijk een deputatie van de Stich ting Prinses Margrietfonds. Ze bracht de taart, die prinses Margriet telken- jare op haar verjaardag van deze stichting ontvangt, maar die ditmaal wat later moest worden aangeboden, omdat de prinses de dag waarop ze achttien werd 19 januari door bracht tn Gstaad. Prinses Margriet kreeg ook een staande, met de hand gesmede ijzeren kandelaar. Op de foto: Koningin Juliana en prinses Marijke bekijken de lamp, die een afvaardiging van de Verbindings dienst der Koninklijke Landmacht de prinses cadeau heeft gedaan. 9 Op uitnodiging van verschillende Amerikaanse organisaties zal de "West- Bcrlijnse burgemeester Brandt de vol gende maand de V.S. bezoeken en spreekbeurten vervullen. Duizenden betogers, die tegen, de moord op Loemoemba protesteerden, trachtten gisteravond het poütiekordon rond de Belgische ambassade in Lon den te doorbreken. Verscheidene beto gers zijn gearresteerd Enkele mensen onder wie een politieman, werden ge wond. Aan de betoging was een bijeenkomst op Trafalgar Square voorafgegaan, waarop verschillende Rhodesische lei ders en een Labourlid van het Lager huis het woord hadden,gevoerd. Toen de betogers bij de Belgische ambassade waren, gingen er kreten op van „laten wij er de brand in steken" en golven betogers, voortgeduwd door de achterhoede, trachtten de politie- kordons te doorbreken. Politieheimen rolden in de goot. Toen verschenen 400 agenten, voor afgegaan door ongeveer 40 bereden agenten, die met knuppels een aanval in de flank van de hysterische menigte deden. Loemoembistische volksmen ners collecteerden. Zy gingen met de pet rond voor „steun voor de zaak van Loemoemba". „Vermoord dr. Verwoerd" (premier van Zuid-Afrika) was de vol. gende kreet van de verhitte lieden, toen een toeschouwer 10 shilling of ferde „namens de Zuidafrikaanse re gering". Bij de ongeregeldheden zijn do zijnen demonstranten door de politie aangehouden. Tenminste 26 personen werd o.a. ten gering en de Algerijnse nationalisten over een beëindiging van de ihans zes jaar oude Algerijnse strijd reeds heeft plaatsgevonden. Het blad meldt niet waar dit eerste overleg is gehouden, doch het schrijft wel dat de „minister van Buitenlandse Zaken" der Algerijnse regering in ballingschap, Belkassem, die? zater dag j.l uit Cairo in Tunis is terug gekeerd, mededelingen over de ont moeting heeft gedaan. De Spoorwegen zullen binnen afzienbare tijd nog sneller gaan rijden op het baanvak NijmegenRoermond. De maximum-snelhed van de Nederlandse treinen bedraagt thans 120 kilometer per uur. Op de lijn NijmegenVenlo Roermond wil men nu deze snelheid tot 125 kilometer per uur opvoeren. laste gelegd de politie gehinderd te hebben en de openbare orde ver stoord te hebben. Zij zullen vandaag voor de rech ter verschijnen. Met stenen gooiende Indonesische studenten hebben zaterdag de Belgi sche ambassade in Djakarta bestormd en een aanval gedaan op de residentie van de Amerikaanse ambassadeur, ait protest tegen de dood van Loemoemba. De Belgische ambassadeur, de heer Van den Berghe, zocht met zyn gezin bescherming achter het kordon van soldaten, die inmiddels versterking hadden gekregen. De betogers renden van de Belgische ambassade "naar de residentie van de ambassadeur van de V. S„ Jones. Zij hielden huis in de hal en in de keuken. Ook vonden anti-Belgische betogin gen plaats in Bonn, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Alexandria Boedapest, Bombay, Tel Aviv, Tokio en Peking. Het bestuur van de Poolse hoofd stad Warschau heeft voorgesteld, dat de Staroscinskastraat genoemd zal worden naar de vermoorde Kongo lese ex-premier Loemoemba, De Belgische ambassade is in deze straat gevestigd. In Kongo heeft inmiddels de leider van de provincie Klvoe en aanhanger van het regime-Loemoemba, Kas ja moera, om bescherming verzocht van de volkerenorganisatie. Naar werd vernomen was Kasja- moera zaterdag gevlucht en had zich onder de hoede van de V.N. gesteld toen het Kongolese leger trachtte hem te arresteren. Hij werd hierdoor de tweede leider die binnen 24 uur de bescherming van de V.N. vroeg. Ook de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Mbenje heeft zich onder de hoede van de VJJ. ge plaatst. Volgens de voornaamste vertegen woordiger, van de Ver. Naties in Kon go, de Indische diplomaat Dayal, be staat de mogelijkheid dat opnieuw een reeks politieke moorden in Kongo is gepleegd. Volgens Dayal doen geruch ten de ronde dat verscheidene politici in Bakwanga zjjn „geliquideerd". On der hen zouden ministers uit het kabi net van wylen oud-premier Loemoem ba zijn. De secretaris-generaal van de NAVO, Spaak is in Washington aangekomen voor besprekingen met president Ken nedy en andere hoge Amerikaanse functionarissen. Spaak werd op het vliegveld begroet door vertegenwoordigers van de Belgi sche ambassade en van het Amerikaan se ministerie van Buitenlanse Zaken. De besprekingen zullen twee dagen in beslag nemen. „Action Afrique" meldt dat Frank rijk heeft besloten de volgende maat regelen te nemen om een vergelijk met de leiders van het „Algerijnse bevrijdingsfront" te vergemakkelij ken: L Beëindiging, der terechtstellin gen van ter dood veroordeelde Alge rijnse nationalisten. A'." 2, Het overbrengen van Ben Bella en de andere Algerijnse nationalisti sche leiders, die in 1956 door de Fransen werden gevangen genomen, van het eiland ter hoogte van 'de Franse Atlantisohe kust, waar 2Ü thans verblijven, naar een dichter bij Parijs gelegen verblijfplaats. Hun sta tus zou daardoor dezelde worden als die van de huidige Tunesische presi dent Bourguiba, toen deze in 1954 door de Fransen gevangen was gezet. 3. Concentratie van het Franse lé ger in Algerije in de steden, waarbij de rol van de militairen zou worden beperkt tot bescherming der aldaar wonende Europeanen. (Advertentie) 108389 (geen tel.nr.) De koning heeft geweigerd het ont slag te aanvaarden van de negen libe rale ministers en staatssecretarissen, die vorige week waren afgetreden na een geschil met de rooms-katholieke christelijke volkspartij over de uit voering van de „Eenheidswet". Dit betekent dat de regering van premier Eyskens in zij®, geheel aan zal blijven totdat er nieuwe verkie zingen zullen worden gehouden. Deze verkiezingen zullen in ieder geval vol gende maand plaatsvinden. In Den Haag is op 80-jarige leeftijd overleden mr. dr. K. J. Frederiks, oud-secretaris-generaal van het Mi nisterie van Binnenlandse Zaken. De heer Frederiks was commandeur in de orde van Oranje-Nassau en ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Juist tien dagen geleden heeft een comité onder voorzitterschap van mr. dr. K. H. baron de Vos van Steenwijk, lid der Eerste Kamer en oud-commis saris der Koningin in Drente, de heer Frederiks ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag een sobere hul de gebracht. (Van een onzer verslaggevers) De staat Brazilië heeft een deel van de buitenplaats „Ruys" te Wassenaar aangekocht voor een bedrog v»n 600,000. De gemeenteraad van Wasse naar besloot tot deze verkoop in een zaterdagmorgen gehouden spoedverga dering.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1