Om Afrika Voorbereiding Algerijns gesprek Overleg met Abbas nu in zicht? Groep Ambo wil naar Indonesië operatie-D Wemust? HAG erposten Brood over enige maanden duurder? Verpletterend geweld tegen de BaloebasA e Bilt: vannacht weer mist KONGO f MIST: oosten zit potdicht Staking verlamt luchtverkeer in Ver, Staten Koopt op tijd uw zekerheid Veiligheidsraad: vredesplan voor r Betaalt Nederland overtocht? SAAMI: Nos dit voorjaar op reis friendship" moest aan grond blijven Gevolg van doorvoering Euromarkt: Mogelijk import van Frans graan Verzet in N.-Katanga wordt uitgeroeid Het weer in Europa r B Ontmoeting KOFFIE Vogelhuurt voelt zich niet veilig als politiebureau 's avonds sluit RAPPORT VAN DAYAL AAN V.S. Z„„ op NATIONALE z°" ™de' LEVENSVERZEKERING-BANK DINSDAG 21 FEBRUARI 1961 J TWINTIGSTE JAARGANG No. 4839 J pirecteur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S BRUINS SLOT PRESIDENT DE GAULLE zal A vandaag met de Tunesische minister van Voorlichting, Mas- moudi, de laatste regelingen tref fen voor zijn overleg met presi dent Bourguiba van Tunesië, dat naar algemeen gehoopt wordt ein delijk zal leiden tot oplossing van de Algerijnse kwestie. Zoals men weet treedt Bour guiba op als tussenpersoon tussen de Franse regering en de voorlo pige Algerijnse regering en de op standelingenleider Ferhat Abbas. {Van een onzer verslaggevers) ER zijn drie groeperingen onder de Ambonnezen die in min of meer sterke mate het verlangen te kennen hebben gegeven terug te keren naar Indonesië en het geen bezwaar achten het bewind van Soekamo te aanvaarden. Dit is in de eerste plaats de zogenaamde groep SIWALETTE, die plannen voorbereidt om op korte termijn naar Indonesië terug te gaan Bouten deugden niet HfH dan van genieten B oordwerktuigkundigen van KLM solidair met Amerikaanse stakers J prt in Nederland a Sottcrdansi Wltt» <t® Wlthstraat 29. Teler. 115700 (8 1) Postbu» 1112 Postgiro No 424519, Klach(.en<<lenst nbonnementen 18.3019.30 uur Zaterdag» 17—18 uur Telefoon 115700 Huygensplela 1. Telefoon 183487 (3 Utnen). Postbus 1091 Postgiro No. 424867, Klachtendlenst 18.30.10.30. Telefoon 362569 Sputweg 132. Telef. 4570. Aleidastraat 23 Telef, 65451. Abonnementsprijs 61 eent per week, 12.65 per maand, T.90 per kwartaal. Loom nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks VGravenhage; Dordrecht i Echledam: (Geldig tot woensdagavond) OP DE MEESTE PLAATSEN ZON Droog: weer met in de nacht en ochtend op vele plaatsen mist en hier en daar lichte vorst. Later op de dag op dc meeste plaatsen zonnig weer en dezelfde of tets hogere temperaturen dan vandaag. Overwegend zwakke wind tussen oost en zuid. Morgen: Zon op: 7.42. Onder: 18.06. Maan op: 11.22. Onder: 1.46. SLGIë is de laatste tijd wel een van de zwaarst beproefde landen Onlangs heeft het een uiterst hevige «takingsstrgd doorstaan, die het land veel heeft gekost en die de tegenstel lingen zo heeft verscherpt dat een breuk tussen Wallonië en Vlaanderen tot de reële mogelijkheden werd gerekend. Het land heeft ook te kampen mei grote natuurrampen en andere catastro fes. De ramp bjj Luik, Het neerstorten van een Sabena-toestel bij Brussel. Nu is de regeringscoalitie ook nog uiteen gevallen. En dan is er de trieste wyze waarop het Kongo heeft moeten verlaten en de afschuwelijke reacties die de Belgische ambassades in tal van landen moeten doorstaan als gevolg van het Kongo-dra ma. ffST Is wel duidelijk dat die reacties georganiseerd worden met een poli tiek doel. Men bedoelt er België niet mee te tref fen, maar het gehele Westen. Men mikt op de Belgische ambassades, omdat Bel gië toch niets terug kan doen. Maar In feite hebben we hier te ma ken met een stuk van de koude oor log, die men van communistische zijde legen het Westen voert. En dan gaat het om Afrika. Het gaat er om het Wes ten te Afrika te discrediteren. Want het is duidelijk dat Rusland probeert vas te voet in Afrika te krijgen. Niet door een hete, maar door een koude oorlog. Men moet zich realiseren wat dit zou betekenen voor West-Europa, als dat de Russen eens zou lukken. Welk een ge vaarlijke geïsoleerde positie wij hier dan zouden gaan innemen op dit Westelijke schilletje van het Europees-Aziatische continent. Goede betrekkingen met Afrika zyn voor West-Europa onmisbaar. Dat weet Rusland. En om die te verstoren wor den de aanvallen op de Belgische ambas sades georganiseerd. Tegen die achtergrond moet men de aanval op België alg tegen ons allen gericht zien. fïtEGEN deze achtergrond moet men ook zeer ernstig hopen dat de be tie k- hingen tussen -Frankrijk, Tunis en Algerije worden verbeterd. Het lijkt er op dat een man als presi dent Bourguiba. van Tunis, die bepaald geen communist Is, dat doorheeft. Daar zit een mogelijkheid m voor een oplos sing van de Algerijnse kwestie. Europa en Afrika behoren bil elkaar. Op basis van vrijwilligheid en in het be lang van belden. Daarom is het te ho pen dat de Europese leidende staatslie den dat goed inzien en dat er in Afrika leiders opstaan die dat ook inzien. Afgezant van Bourguiba spreekt met de Gaulle De Gaulïe had er gisteren in toege stemd een ontmoeting te hebben met de Tunesische bemiddelaar, Masmou- di, om een datum vast te stellen voor een bespreking met president Bour guiba. Masmoudi had gisteren een bespre king met de Franse minister van Bui tenlandse Zaken Couve de Murviile. Op de Tunesische ambassade werd gezegd, dat Masmoudi geen journalis ten te woord zou staan en geen diplo maten zou ontmoeten voordat hij met president de Gaulle zou hebben ge sproken. Volgens doorgaans welingelichte kringen in Parijs zal de komst van Bonrguiba betekenen, dat de Gaulle en Ferhat Abbas, de leider der voor lopige Algerijnse regering, reeds in het geheim zijn overeengekomen, dat zij spoedig een ontmoéilng sullen' heb ben. Intussen hebben echter functiona rissen van Abbas' regering in Tunis een bericht tegengesproken, als zou de voorlopige regering al recht streeks contact hebben gehad met de Franse regering. Dit bericht was verschenen in „Action Afrique", een tijdschrift dat in nauw contact staat met de Tunesische regering. Volgens dit biad had Frankrijk besloten, geen Algerijnse nationalisten meer terecht te stellen, Ben Bella en andere gevangen Algerijnse lei ders van het eiland Aix voor de Atlantische kust naar een plaats in Over geheel Nederland hangt weer een vrij dichte mist. Met uitzondering van Zeeland en Zuid-Limburg is het zicht overal minder dan 200 meter. Bijzonder dicht is de mist in het oosten. Voor de zesde achtereenvolgende dag sukkelt het luchtverkeer van Schiphol met dichte mist. De schade, die dit alles oplevert, is zelfs bij be nadering moeilijk of niet te schatten. De mist haalde o.m. een streep door de openingsvluchl van een spik splinternieuwe Caravelle, die de Sa bena vandaag in gebruik wilde nemen op de lijn Brussel-Amsterdam-Kopen- hagen-Stockholm Siwalette staat aan het hoofd van de SAAMI-groep, die verblijf houdt in Me- demblik en in het kleine woonoord „Oude Zeug" in de Wieringermeer. De groep omvat 270 personen. Alle le den van de SAAMI hebben een bereid verklaring getekend om nog dit voor jaar naar Indonesië te reizen. Twee andere stromingen, de PPS, (271 personen) en de BPPPS (392 personen) koesteren sympathie voor het streven van de groep-Siwalette. Laatstgenoemde zou tijdens het Euro pese bezoek van Soekarno in Rome met de Indonesische president op bevredigende wijze over deze aan gelegenheid hebben kunnen spreken. Er is nog een vierde groepering, de ex GOSM, een uitvalpartij, die aan vankelijk een sterke drang tot terug keer toonde, doch nu zwevend van opvatting is. In de laatste tien jaar zijn enkele kleine groepen naar Indo nesië teruggekeerd. Over hun erva ringen zijn weinig concrete feiten be kend. Hun schaarse briefwisseling met Ambonnezen in Nederland draagt een zeer neutraal karakter. Men neemt te weten, dat de mannen na aankomst, van de gezinnen zijn gescheiden. Het vraagstuk van de terugkeer wordt bemoeilijkt door het feit, dat in Den Haag geen diplomatieke vertegen woordiging van de republiek Indonesia aanwezig is. De Indonesische belangen worden behartigd door de V.A.R., de Verenigde Arabische Republiek. De Nederlandse belangen in Indonesië worden, zoals bekend, behartigd door Groot-Brittannië. Aangenomen moet worden, dat Den Haag de kosten van de overtocht voor zijn rekening zal nemen. (Zie artikel op pag. 3) Het departement voor Burgerlucht vaart in Melbourne heeft voor de ne gentien Fokker Friendship-toestellen die in Australië in gebruik zijn, een vliegverbod afgekondigd, dat korte tijd van kracht is geweest. Het departement had uit de Verenig de Staten een waarschuwing ontvan gen, dat in de Fairchild 27, de Ameri kaanse versie van de Friendship, ver sleten bouten zijn ontdekt. Nadat de bouten vervangen waren, mochten de toestellen weer de lucht in. Nn bekend is geworden, dat op 26 maart algemene verkiezingen zullen worden gehouden, verschijnen in alle Belgische steden en dorpen propagan- dabiljetten met verkiezingsleuzen van de politieke partijen. Het belooft een harde strijd te wor den tussen dc C.V.P. en de socialisten. Dat moge onder meer blijken uit dit in Brussel aangeplakte biljet van de C.V.P., dat nu niet bepaald van een vriendelijke gezindheid jegens dc socialisten getuigt. Advertentie 124964 (geen tel.nr.) de omgeving van Parijs brengen en hun een %>eci over te iale status te geven en het Franse leger in Al gerije te concentreren in de steden ter bescherming van de Europeanen. Uit het artikel in „Action Afrique" sprak een groot optimisme. Het punt betreffende de concentra tie van de Franse troepen in de Alge rijnse steden wórdt als twijfelachtiger beschouwd. Ongetwijfeld zal deze kwestie bij komende onderhandelingen aan de orde komen. Het belangrijkste punt dat al spoe dig bü een ontmoeting van de Gaulie en Abbas ter sprake zal ko men is de vraag, of de opstandelin gen zullen instemmen met een nauwe associatie van Algerije rnet Frankrijk voordat het Algerijnse volk zich in een referendum over zijn toekomst zal hebben uitgespro ken. Advertentie) omdat deze uitgezochte koffie, bonen gegarandeerd coffcine- yrij zijn, dus onschadelijk omdat u er goed op kunt slapen omdat Koffie Hag onbeperkt genot geeft zonder nadelige gevolgen Importeur: HAG-Verkoopkantoor Postbus 619-Haarlem (Van onze Haagse redacteur) HET tekort aan politiepersoneel en een toenemend aantal misdrijven hebben het bestuur van de wrjkver- eniging Vogelhuurt in Den Haag op het idee gebracht zelf een soort waarschuwingssysteem te ont werpen. In de Vogelwijk is wel een politiepost gevestigd, doch deze is na zes uur 's avonds niet meer „bemand". De Vogelwijk is één' vrij uitgestrekt stadsgedeelte met vele vrijstaande huizen, tuinen en veel plantsoenaan- leg en ligt vlak bij de duinen. De verlichting is 's avonds niet. al te best. Inbrekers schijnen hier dan ook graag te opereren, meisjes worden hier aangesproken, diefstal van damestassen komt "veel voor. De wijkvereniging denkt nu aan ves tiging van burgerposten op belang rijke punten. Leden van de vereni ging, die telefoon hebben, zouden deze posten dan bezetten. Aan hun huis zou een verlicht bordje komen. Wie op een of ander gebied hinder ondex-vindt kan zich dan melden. Het politiebureau in de Duinstraat (een ander bureau dan het in de wijk gevestigde) zou over alle adressen beschikken en zou bij on raad de diverse posten kunnen waarschuwen. Het plan is nu in studie bij de politie-autoriteiten. De vereniging van KLM-boordwerk- tuigkundigen heeft zich solidair ver klaard met een staking van de Ame rikaanse boordwerktuigkundigen. Het bestuur heeft de directie van de KLM laten weten, geen medewerking te zul len verlenen aan extra-vluchten, die dc KLM mogelijkerwijs in verband met genoemde actie denkt uit te voe ren. De KLM denkt hier niet over, naar ze meedeelde. Een viermotorig vliegtuig van de Pan American Air lines heeft op het vliegveld van de Duitse stad Neurenberg een geslaagde noodlanding gemaakt op een landingsbaan die met een laag schuim was bespoten. Drie van de vier motoren van de machine waren uit gevallen en bovendien zag men geen kans het landings gestel uit te krijgen. De gezagvoerder seinde naar de verkeerstoren, dat hij een noodlanding wilde uitvoeren. Brandweerlieden bespoten de landingsbaan onmiddel lijk met een flinke schuimlaag en reddingsploegen stelden zich langs de haan op, om terstond te kunnen ingrijpen. Het avontuur bleef echter bij schrik en schade beperkt, want het Amerikaanse vliegtuig maak te een perfecte buiklanding. Niemand werd gewond. Een wilde staking van 3500 boord werktuigkundigen heeft het werk zo goed als stilgelegd bij zes grote Ame rikaanse luchtvaartmaatschappijen en heeft de tot dusverre grootste crisis in het Amerikaanse luchtvervoer veroor zaakt. Vooral de Transworld Airlines, de American Airlines en de Eastern Airlines zijn door de staking zwaar getroffen. Honderden vliegtuigen die een uit gebreid binnenlands luchtnet verzor gen, bleven gisteren aan de grond, en als gevolg daarvan moesten ruim 15.000 man personeel der luchtvaart maatschappijen naar huis worden ge stuurd. (Van onze parlementsredactie) DE kans bestaat dat de prijs voor brood over een paar maanden zal stijgen. Deze prijsverhoging is dan een gevolg van de Invoering van een heffin genstelsel op tarwe, die wordt geïmporteerd uit landen die niet bü de Euro- markt zijn aangesloten. Een prijsverhoging van zes cent per 809 gram brood, zoals „De Volkskrant" meldde, noemde het ministerie van Landbouw vrij goed berekend. Het departement acht echter berichten over een verhoging van de broodprijs voorbarig, omdat de voorstellen inzake de heffing op granen nog niet bekend zijn. Wanneer deze voorsteilen de landen van de Euromarkt zullen bereiken, zal van Nederlandse zijde stellig heel veel worden gedaan om zowel voor de fabri kant als de consument een bevredigend resultaat te bereiken. Op 31 mei zal de Europese commissie de heffingsyoorsteUen waar de raad van ministers van de Euromarkt en het Europese parlement in de verga deringen van 20 en 21 december jl. om hebben gevraagd, in behandeling nemen. Zoals bekend is, heeft Nederland zich steeds weinig ingenomen ge voeld met de landbouwpolitiek, die andere landen van de ÊE.G. voor staan. Er wordt binnen de E.E.G. te weinig rekening gehouden met de positie van ons land, meent men. Nederland importeert in tegenstel ling tot zijn EEG-partners veel graan: 65 procent van alle tarwe voor de Ne derlandse meelfabrikanten komt Uit derde landen, o.a. Amerika, Canada en Argentinië. Wanneer het heffingen systeem van de EEG wordt ingevoegd, zal de prijs van deze goedkope import- tarwe gelijkgesteld dienen te worden met de prijs van inlandse tarwe. Voor ons land komt dit neer op een stijging van de meelprijs met ongeveer tien gulden per 100 kilo. Frankrijk ziet zich het meest gebaat bij het heffingenstelsel, omdat dit land een tarweoverschot heeft. De kwaliteit van het Franse graan is echter aan zienlijk minder dan het Amerikaanse of Canadese. Het is echter niet onmo gelijk, dat Nederland na 31 mei, wan neer de Europese Commissie de voor stellen aanvaardt, min of meer ge dwongen is ook tarwe uit Frankrijk te betrekken, die dan weer goedkoper is te importeren dan de onder de heiün- ger vallende tarwe van de andere zijde van de oceaan. De graanhandel (importeurs en fa brikanten) zal zich zeker tegen de ko mende gang van zaken sterk verweren, nog afgezien van de pogingen, die Amerika en Canada zullen onderne men, nu deze landen mogelijk een be langrijk afzetgebied zien. inslihken. De speciale vertegenwoordiger der Ver. Naties in Kongo, Dayai, heeft gisteravond gerapporteerd,, dat ta Ncord-Katanga de dorpen van de Ba> loeba-stam worden platgebrand, ter wijl de bevolking op de vlucht slaat voor de oprukkende Katangese tree pen. Dayal verklaarde in zijn verslag, dat het op 11 februari door president Tsjombe van Katanga ingezette offen sief „de onderwerping van het ge hele door de Baloeba-stam bevolkte gebied" beoogt. Men tracht dit doel te bereiken door verpletterend ge weld, het platbranden van dorpen, het uitroeien van alle verzet en tegen stand en terrorisatie van de bevolking, aldns Dayal. In een eerder rapport van gisteren had Dayal medegedeeld, dat de „mi nister van Justitie" van Zuid-Kasai, Kabaje, had toegegeven, dat de zes pro-Loemoemba-leiders, die in Bakwanga zijn ter dood gebracht, zijn berecht door een tribunaal van Ba- loebastamhoofden. De zes terechtgestelden zijn de ex- president van de Oostprovincie Fiant, majoor Fataki, ex-bevelhebber van de gendarmerie in deze provincie, de 22- jarige leider van de Loemoembistische jeugdbeweging Nzoegi Moezoengoe, Elengesa en Jangara. Moezoengoe was door Loemoemba aangesteld als hoofd van de politie. Hij verdween uit zijn bureau vlak te genover Loemoemba's ambtswoning in Leopoldstad toen Moboetoe's sol daten hem wilden arresteren. Elen- Advertentie Static» Wind- ton*, temp» richting v. gisteren en sneJheln <m neerslag mtr p. sec. of gel24 O. Helsinki geh. bew. Stockholm 1. bew. Oslo mist Kopenhagen mist Aberdeen onbew. Londen. motregen Amsterdam mist Brussel onbew, Luxemburg onbew. Parijs onbew. Bordeaux mist Grenoble onbew. zw. bew. Nice Berlijn Frankfort Miinchen Zürich Genève Locarno Wenen Innsbruck Athene Rome Ajacclo geh. bew. onbew. geh. bew. geh. bew, geh. bew. geh. bew. mist onbew. onbew. h- bew. 1. bew. w 6 w 6 wzw 1 w 3 windst, no 4 o 3 ono 2 no 6 no 2 ono 1 windst. n 4 z 2 ono 2 o 1 windst, windst. o 3 zo 4 windst. windst. windst. ono 3 3 6 1 6 13 12 5 7 9 13 7 13 15 6 11 7 8 6 13 7 S 15 14 ÊEN hagedrukgebied boven Europa trekt langzaam in oostelijke richting weg. Het blijft evenwel het weer in Nederland beheersen. Het droge en rus tige weer houdt in verband daarmee aan. Ook de komende nacht zal zich op vele plaatsen weer mist vormendit maal bij temperaturen dicht bij het vriespunt. Het ziet er niet naar uit, dat deze mist morgen overdag hardnekkig zal zijn. Madrid Majorca Lissabon Belgrado zw. bew. h. bew. onbew. mist windst. windst. ono 4 no 2 11 16 17 Den Helder mist o 2 5 0,1 Ypenburg mist O 4 7 0,1 Vlissingen mist ono 4 6 0 Eelde mist OZO 3 5 0,1 De Bilt mist O 3 6 0 Twente mist windst. 6 0 Eindhoven mist ono 2 10 0 Zd-Limb. onbew. ZUMJ 10 9 gesa studeerde in Moskou tot de dag waarop Kongo onafhankelijk werd. Dayal zegt in zijn rapport nog pjn. dat na het platbranden van het dorp .Makoelakoeloe een strijdmacht van ongeveer 300 tot 400 gendarmes op rukte,. onder leiding van Belgische of ficieren, in ïsetlE vrachtwagens, «m vervolgens Loeena te bezetten. De be volking .van deze stad was reed» ge vlucht. Een gebied van tien km aan beide zijden van de spoorweg tussen Loe- boedi en Loeena werd gezuiverd en alle dorpen verbrand. Op 17 februari hebben bij Boekania gevechten plaatsgehad tussen twee compagnieën met 75 mm-kanonnen én vier mortieren gewapende gendarmes en Baloebastamleden. Op dezelfde dag voerden Baloeba's een aanval uit op de Katangese bewaking van het waterleidingbedrijf in Loeena, waar bij één gendarme ernstig gewond werd. Een Belgische officier, kapitein Protin, die het bevel voerde over de gendarmes in Mitwaba en die op 17 februari ten zuiden van Djobo door een V-N.-patrouille werd aangehou den, had verklaard dat de gendarmes voornemens waren Manono te oezet- ten en dat de V.N.-troepen niet moes ten proberen tussen beide te komen, omdat deze operatie een onderdeel uitmaakten van een groter offensief, aldus Dayal verder. Kapitein Protin verklaarde voorts niet op de Baloeba's te zuilen schie ten, tenzij obstructie of verzet werd ontmoet. Hij weigerde zich met de V.N.-bevelhebber in Noord-Katanga in discussie te begeven. In de Veiligheidsraad is gisteren door alle leden grote bezorgdheid, verontwaardiging en afschuw uitge-. sproken over de terehctstellingen in Kongo. De Russische afgevaardigde Zorin eiste de arrestatie van Tsjombe en Moboetoe. u De Veiligheidsraad van de Ver. Na4 ties heeft vannacht een breed opgezet „vredesplan" voor Kongo, met 9 tegen 0 stemmen bij vijf onthoudingen, aan genomen, Het plan omvat het gebrui ken van geweld door troepen van de Ver. Naties, indien dit ondig is urn een burgeroorlog te voorkomen. Het plan was vervat in een resolutie in gediend door de Ver. Arabische Re publiek, Liberia en Ceylon. De raad verwierp echter met grote meerderheid een Russische resolutie waarin het aftreden van Hammar- skoeld werd geëist als secretaris-ge neraal, alsmede het beëindigen" van het optreden van de Volkerenorgani- >atie in Kongo. Na een langdurig debat met twee maal een veto van de Sowjet-Unie naar aanleiding van voorgestelde Amerikaanse amendementen, heeft de raad een Aziatisch-Afrikaanse reso lutie, waarin politieke moorden ia Kongo werden veroordeeld, niet aan genomen. De stemmenverhouding was zes voor en 0 tegen met vijf onthou dingen. Er waren zeven stemmen voor de resolutie nodig. Het niet aannemen van de resolu tie, waarin politieke moorden werden, veroordeeld, kwam als een verrassing, omdat de raad in zijn geheel geschokt was door het het bekend worden van zes nieuwe executies van aanhanger# van de vermoorde ex-premier Low moemba in de provincie K-asaL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1