Achterstand Na concreet voorstel aan regering Londen geeft witboek uit ADENAUER IN LONDEN operatie-D Groot alarm om defecte controlelamp MIDDEL: belasting verhoging m PRINSES BEATRIX volgt debat I Masmoudi: zeer optimistisch Ambonnezen-groep op eigen risico naar DJAKARTA DE BILT: wolkenvelden Staat van beleg in Bolivia afgekondigd RESERVISTEN OPGEROEPEN Verdachte van moord op Marcel Nivard gearresteerd DEN HAAG GERESERVEERD: Het weer in Europa ie» ccifüf,[r: D' r f---------- iliso WOENSDAG 22 FEBRUARI 1901 J TWINTIGSTE JAARGANG No. 4840 Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. «5. S BRUINS SLOT E Britse regering heeft gis teren haar met spanning verwachte plan voor een „grond- wet-nieuwe-styl" voor het onrus tige Noord-Rhodesië onthuld. Binnen enkele uren was het door boze blanke en zwarte Rhodesiërs al van de hand gewezen. De spanning onder de naar schatting drie miljoen negers en 75.000 blanken, die in de Cen- traal-Afrikaanse Federatie wo nen, is het gevolg van de strijd om de politieke macht, waarvan de toekomst als eenheid van de gehele federatie van Noord* en Zuid-Rhodcsië en Njassaland af hangt. Een spoedzitting van twee uur, die de premier der Fede ratie, Sir Roy Welensky, met het federale kabinet en de minister raad van Zuid-Rhodesië had be legd, verliep in een gespannen sfeer. Nauwelijks een haif uur na af loop der zitting deelde de pre mier in een radio-uitzending mee, dat zijn regering besloten had de Britse voorstellen onvoorwaarde lijk te verwerpen. Troepen opgeroepen Brits witboek iipii i sestet KLM-toestel landde toch normaal (Van een onzer verslaggevers) Groot alarm werd vanmorgen omstreeks halfelf gegeven op Schiphol, omdat een Vickers Vis count, reg. nr. Ph-VIG, „The Kingsford-Smith", een noodlan ding zou moeten maken. Aan boord was men van mening, dat door het niet gaan branden van een controlelampje het landings gestel niet geblokkeerd was. (Van onze parlementsredactie) LATEN wij als Christelijke natie eens het voorbeeld geven." Dit zei mr. B. W. Biesheuvel (a.-r.) gister- y y middag in de Tweede Kamer, nadat hij krachtig had gepleit voor méér hulp van Neder land aan minder ontwikkelde ge bieden. Namens zijn fractie vroeg hij de regering, na te gaan, of het mogelijk is, hiertoe bepaalde be lastingen te verhogen. Mocht dit op bezwaren stuiten, dan moet volgens ons op een andere manier worden gestreefd naar een hoger bedrag voor hulpverlening binnen enkele jaren, zei mr. Biesheuvel. Dit bedrag zal zoveel mogelijk één procent van ons nationale in komen moeten benaderen. In cij fers uitgedrukt betekent dit, dat de 250 miljoen gulden die Neder land op het ogenblik beschikbaar stelt, wordt vermeerderd met tachtig a honderd miljoen. Ons beroep op de algemene belastin gen betekent, piet,, dat wij twijfe len aan de offervaardigheid van ons volk, zei mr. Biesheuvel, maar we willen onderscheid maken tussen onze politieke plicht tot helpen en de -hulp van burgers in de private sfeer (o.a. kerk en zending). .•Zuiderkruis" morgen aan met 600 spijtoptanten Na gesprek met de Gaulle Zie verder pag. 7, 4e kol.) "N en in Nederland In april! •otterdam) V-Grav«nbage; Witte de Withitraat 25 Telef. 115700 (8 1.1. Postbus 1112 Postgiro No 424519. Klachtear'ienst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdag» 17—18 uur Telefoon 115700. Huygenspteln l. Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091 Postgiro No, 424867. Klachtendienst 18.3039.30. Telefoon 362368. Spulweg 132. Telef. 4670. Aleldastraat 23 Telef 65451 Dordrecht Schiedam: Abonoementiprlje 61 «ent per week, f2.65 per maand, ƒ7.80 per kwartaal. Loesa nummer» 13 cent. Verschijnt dagdUkf lAXUM" VERANDERLIJKE BEWOLKING (Geldig tot donderdag) Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Weinig verandering in temperatuur. Matige tot zwakke wind wit oostelijke richtingen. Morgen: Zon op: 7.40 Maan op: 11.58 Onder: 18.08 Onder: 2.48 (Van onze militaire medewerker) DE Memorie van Antwoord op de de fensiebegroting la naar ons gevoe len een in mineur gesteld staats stuk. De voornaamste oorzaak is gele gen in het feit dat getracht wordt aan onse nationale en NAVQ-verplichtingen te voldoen met een te laag defensie plafond, terwijl tegelijkertijd de Ame rikaanse hulp afneemt. Een paar cijfers illustreren dat het best. In 1949 legden we 4,4 percent van het nationale inkomen voor de de fensie opz(j. Dit percentage liep op tot 6,6 in 1956. Daarna liep het terug tot 4,2 in 1959 en 4,4 tn i960 Dit verloop houdt verband met de sterke stijging van ons nationaal inkomen in de afge lopen jaren waarmee de defensie uit gaven geen gelijke tred hielden. De wer kelijke uitgaven bleven zelfs beneden de bedragen die op de begrotingen wer den goedgekeurd. In verschillend opzicht kon daardoor achterstand ontstaan o.a. van een half miljard op het stuk van de -voorraadvorming voor oorlogstijd welke chterstand nog niet tegen het eind van 1863 zal zijn ingelopen. MET de vermelde percentages staan we in de rij onzer bondgenoten op de negende plaats. Slechts Ita lië, België, Denemarken en Luxemburg doen het met nog minder. Arme landen ate Portugal, Turkije en Griekenland staan boven ons. Daar is de levensstan daard zo laag dat de defensiedruk rela tief zwaarder is dan bij ons. We dienen ons Intussen niet te ver gelijken met armere landen maar met landen die overeenkomstige verplichtin gen in de wereld hebben. Engeland en Frankrijk besteden thans procentueel resp, 7,8 en 9 percent van hun natio nale inkomen aan de defensie. Het is onvermijdelijk dat we bij het huidige defensieplafond beneden het noodzakelijke peil blijven. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is de lucht macht. Er was een veelbelovend plan gecreëerd. De verwachte Amerikaanse hulp blijft echter uit, zodat voor de financiering van ruim honderd vliegtui gen slechts de fondsen voor 25 vliegtui gen worden verkregen. OM een moderne luchtmacht te behou den kan men nu twee kanten uit. Het is nl. mogelijk "het aantal squa drons te handhaven doch eik met een geringere sterkte. Men behoudt dan bet voordeel van een standaardisatie van het vliegtuigtype zowel bij de taktische lucht macht als bil de luchtverdediging. Een andere mogelijkheid is en die wordt thans gevolgd omdat men vast houdt aan het defensieplafond de helft van de oorspronkelijke 10 squa drons met Starfighters uit te rusten en de rest met de oude toestellen te la ten voortvliegen. Men is dan niet ge standaardiseerd en blijft zitten met drie vliegtuigtypen. Op grond van de Memorie valt nl. aan te nemen dat vervanging door Starfight ers wel zal plaats vinden bij de Tak tische luchtmacht doch niet bij de lucht verdediging, VOOR de luchtverdediging zal blijkens nieuwe NAVQ-plannen een verschui ving plaats gaan vinden van beman de. vliegtuigen naar geieide projectielen. Als eerste stap op die weg zou er dan een derde afdeling HAWK-geleide projec tielen moeten worden aangeschaft waar voor de middelen gevonden worden door in plaats van 100 Starfighters er slechts 95 voor Nederlandse rekening te nemen. Stapt men over op geleide projectielen voor de luchtverdediging in de vak literatuur wordt over dit probleem nog heel wat gediscussieerd dan lijkt het logisch dat men met een goed uitge balanceerd plan Komt (ook financieel) en niet volstaat met een incidentele mededeling over een derde afdeling HAWK. Het laatste woord kan en mag hierover niet gezegd zijn. Mr. Biesheuvelméér hulp aan behoeftige landen Advertentie •SUm-AAhlï MttVfRSUri ml375l De regering van Bolivia heeft giste ren voor het hele land de staat van be leg afgekondigd. Voor de maatregel is geen reden opgegeven. Verleden jaar is eenmaal de staat van beleg afgekondigd vanwege een reeks politieke wraakmoorden in bet gebied van Cochabamba. De president van de Sowjei-Unie Brezjnew, is te Moskou teruggekeerd na een reis van tien dagen langs een aantal Afrikaanse hoofdsteden. 5 r-: N oord-Rhodesië wijst Britse voorstellen af Hü deed een felle aanval op de Britse minister van Koloniën, Mac- lea-d, die volgens hem een oplossing had willen forceren zonder de betrok- ken partijen de tijd te gunnen zich te beraden. Welensky deelde mee, dat de gehele territoriale reserve 5000 man blanke troepen in de protectoraten Noord- Rhodesië en Njassaland en in de ko lonie met zelfbestuur, Zuid-Rhodesië, waren opgeroepen. De premier van Zuid-Rhodesie, Sir Edgar Whitehead heeft verklaard, dat zijn regering geheel achter de fede rale regering staat. De gekleurde nationalistische leiders van de delegaties naar de mislukte besprekingen in Londen hebben het Britse voorstel voor een nieuwe grondwet „weerzinwekkend" en „sto tend" genoemd. In het witboek dat gisteren in Lon den is gepubliceerd, heeft de Britse regering haar plannen ontvouwd. De wetgevende vergadering, die thans 22 leden telt, zal worden uitge breid tot 45 leden. Ongeveer een derde - vijftien leden - zal worden gekozen door Europese kiezers, een derde door Afrikaanse kiezers en het resterende een derde door zowel Europeanen als Afrikanen. Hierdoor wordt het beginsel van een niet-ra- dicale politiek, dat de politieke par tijen verplicht zich tot beide rassen om steun te wenden, gehandhaafd. L AGS5Ö°.fc».- :t w,,, A3£nCCflN p*mv KA SA MA BELGISCH KONGO FORT iAMESO^ tjp BAOKtN Hl Lu NOOR D-PHODESIA l0£SAKA PCALOMQ (AU^URT ZUID- UVINGSTUHE ft ft «ANK IE RHODESIA VICTORIA BEETSJOEANA *»ootrst* ,-5sgK-SKSf- Het kabinet, (uitvoerende raad), zal bestaan uit drie of vier leden en zes onofficiële ïeden, van wie ten minste twee Afrikanen. Voorzitter van de raad is de gouverneur, die bij de leden ad vies inwint. De raad bestaat thans uit de voorzitter (de gouverneur), vier le den, vier Europeanen en twee Afrika nen. Voorts zal een nieuw adviserend li chaam, het „house of Chiefs", huis van stamhoofden, worden ingesteld, waarin waarschijnlijk 22 stamhoofden uit alle provincies zitting hebben. De minister van Koloniën Macleod heeft verder laten weten dat Groot Brittannië vasthoudt aan het plan Noord-Rhodesië te brengen tot zelfbe stuur. Bondskanselier Adenauer van West- Duit siand is vandaag in Londen aan gekomen voor besprekingen met pre mier Macmillan in diens ambtswo ning in 10 Downingstreet Adenauer is vergezeld van zijn minister van Buitenlandse Zaken, von Brentano. De hoofdschotel van het gesprek tussen de twee politici zal zijn de kwestie van het benutten van het or gaan van de Westeuropese Unie (W. E.U.) voor een politieke toenadering tussen Engeland en de zes ltnden van de Europese Economische Gemeen schap (E.E.G.), zo blijkt uit een in terview dat 'n correspondent van de Londense „Times" met Adenauer heeft gehad. Volgens kanselier Ade nauer waren de kansen voor het aan knopen van banden tussen Engeland en de E.E.G. „gunstiger" geworden. VLIEGTUIGEN van de Amerikaan se kustwacht zijn te deze tijd van het jaar voortdurend bezig ijsbergen nabij de kust van New Foundland op te sporen, en de drjjfriehtteg van deze voor de scheepvaart zo gevaarlijke ge vaarten te bepalen. Bovenstaande ijsberg fe ruim hon derd meter hoog, waarvan het grootste deel zich onder water bevindt. (Advertentie) -i 131749 (geen »el.nr.). Uit de omgeving van Schiphol snel den ongeveer dertig brandweer- en ziekenauto's toe en men bespoot een der landnigsbanen met een dikke laag schuim om het gevaar van het landen te beperken. Toen echter bleek, dat een defect aan het controlelampje de oorzaak van alles was en het landings gestel normaal functioneerde. Het vliegtuig, dat vanmorgen om halfnegen van hetv liegveld Zestien- hoven nabij Rotterdam naar Londen was vertrokken, had zes passagiers aan boord en vijf bemanningsleden. De gezagvoerder was captain J. van der Laan. Op Schiphol spraken wij met de geschrokken passagiers, die vertelden dat in de cabine alles rus tig was gebleven, en men het volste vertrouwen had gehad in de kunde van de vliegers. De passagiers, twee Indiërs die hun domicilie in Engeland hebben, twee Amerikanen en twee Engelsen ver klaarden om tien over halftwee van middag met het lijntoestel van de KLM naar Londen verder te zullen reizen. Op Schiphol is men uiteraard ver heugd over de goede afloop van dit alles. Men beschouwt het nu „als een goede oefening in alarmtoestanden". De bemanning zat vlak na de vlucht alweer rustig aan de maaltijd. Mèt mr. Blalsse (KVP) vond mr. Biesheuvel, dat ons land bij de multila terale hulp aan de de arme landen geen slecht figuur slaat Toch is nog meer hulp nodig, want ondanks alle steun wordt de kloof die de andere tanden scheid van het welvarende vrije (Van een onzer verslaggevers) De Rotterdamse recherche heeft vanmorgen vroeg een man gearres teerd die er ernstig van wordt ver dacht de moord te hebben gepleegd op de achtjarige Marcel Nivard. Han gende het onderzoek weigerde de po litie verdere mededelingen te ver strekken. (Van onze parlementsredactie). H. K. H. prinses Beatrix heeft gistermiddag de vergadering van de Tweede Kamer bijgewoond, de eerste bijeenkomst na het win ter reces. In gezelschap van de com mies-griffier, mr. A. C. de Rnyter, volgde de Prinses de debatten over de begroting van Buitenlandse Zaken. De kroonprinses had plaats genomen in de koninklijke loge. Morgen wordt het s.s. „Zuider kruis" van de N.V. Stoomvaart Maat schappij Nederland onvoorziene omstandigheden voorbehouden in de Amsterdamse haven verwacht. On der;. de!*.7.75., passagiers, bevinden, zich ongeveer 60C spijtoptanten uit Indo nesië, die te Soerabaja en Tandjong Priok zijn ingescheept. Voor kapitein K. Harder, onder wiens commando het schip de reis maakte, betekent de aankomst in Am sterdam het einde van zijn loopbaan; hij zal de maatschappij met pensioen gaan verlaten. Masmoudi, de Tunesische minister van Voorlichting, heeft gisteren van gedachten gewisseld met president de Gaulie en de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Couve de Mor- ville. President Bonrguiba, die in Zu rich een medische behandeling onder gaat voor een keelkwaal, liet hij tele fonisch weten, dat hij zeer optimis tisch was over een spoedig tot stand komen van een ontmoeting tussen de staatshoofden van Frankrijk en Tune sië. Naar verluidt zou Bourguiba aan het einde van deze week al naar Parijs komen. Het voornaamste onderwerp, vair gesprek zal zeker "de Algerijnse kwestie zijn en met name het openen van vredesonderhandelingen tussen de Gaulle en de leiders van de Alge rijnse opstandelingen. Vóór het einde van de week zullen officieel het tijdstip en de plaats van samenkomst van de ontmoeting van de Gaulle en Bourguiba worden be kendgemaakt. De bijeenkomst zou in Rambouillet worden gehouden. (Van een onzer verslaggevers „President Soek ar nc heeft mij tijdens een onderhoud in Rome de mondelinge toezegging gedaan, dat we naar Indonesië kunnen terugkeren. Meer hebben we van onze regering niet nodig." Deze verklaring tekenden wij vanmorgen op uit de mond van de heer S. Siwalette, voorzitter van het hoofdbestuur van de SAAMI-groep der Ambon- nezèn, die op korte termijn naar Ambon hoopt terug te keren. Mr. Biesheuvel: het voorbeeld geven westen, eerder breder dan smaller. Het is een tragische problematiek, dat 85 procent van het wereldinkomen wordt verdeeld onder tweederde van de we reld en dat dus eenderde van de we reldbevolking het met vijftien procent moet doen, meende de a.-r. spreker. Het betreft hier - zoals wij meld den een groep, die in Medemblik en in het woonoord De Oude Zeug in de Wiertegermeer verblijf houdt en uit 50 gezinnen, ruim 300 personen bestaat. Drs. A. J. van Raaite vertelde namens het commissariaat Ambonnezenzorg tijdens de persconferentie in Den Haag, waar de mededeling over de terugkeer gedaan werd, dat de Nederlandse rege ring met reserve staat tegenover dit nitiatief van de groep SAAMÏ. „De groep beschikt niet over een z.g. mtry-permitt, zij gaat dus op eigen risico naar Djakarta. De Nederlandse regering heeft, na aandrang van het hoofdbestuur van deze groep in het Station Wind- Ma*, temp. richting v. gistere*» en snelheid en neerslag mtr p. sec. af gel. 34 tL Helsinki Stockholm Oslo Kopenhag. Aberdeen Londen Amsterdam Brussel Luxemburg Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfort München Zurich Genève Locamo Wenen Innsbruck Athene Rome Ajaccio Madrid i. bew. mist mist motregen ,geb. bew geh. bew. onbew. onbew h. bew. mist mist zw. bew regen onbew onbew zw. bew. mist zw. bew. regen h. bew. h. bew 1. bew. h. bew. h. bew. 1. bew. wnw 7 windst. windst. zo 4 Z 4 n 2 o 5 ono 2 windst. n 2 o 1 windst. n 6 o 4 no 2 ozo 2 windst. ono 2 o o w nno ono ono windst. 6 8 0 2 5 5 6 4 3 3 9 II 6 2 2 2 8 9 7 5 10 18 16 15 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 O 0 0 14 O O 0 O I1E T omvangrijke hogedrukgebied boven het vaste land van Europa neemt nu iets in betekenis ai. Een storing in de hogere luchtlagen, die om dit hogedrukgebied van Zui d- Scandinavië naar het Alpengebied is getrokken, verplaatst zich nu naar Frankrijk. Onder invloed van deze storin/j zullen in ons land enkele wol kenvelden binnendrijven die de nach telijke afkoeling temperen. De storing veroorzaakte vanmorgen uitgebreid regen in Zuid-Frankrijk en Noord- Italië. Ook in Oost-Frankrijk viel nu en dan wat regen. In ons land zal er op deze storing narr alle waarschijn lijkheid geen regen van betekenis vallen. Den Helder onbew. o 6 4 0,1 Ypenburg onbew. O 4 8 0 Vlissingen onbew. O 5 9 O Eelde mist ozo 4 4 0 De Bilt onbew. O 2 8 0 Twente onbew. windst. 7 O Eindhoven onbew. ono 8 10 0 Zd.-Limburg onbew. o 5 U G vertrek toegestemd, aldus de woord voerder van de regering. Er wordt echter via een Franse of een Italiaanse scheepvaartmaatschappij met welk schip de overtocht wordt gemaakt, is nog niet bekend voor retourbiljetten gezorgd. Den Haag: wil ook de reis van Djakarta naar Ambon verzorgen. Onafhankelijk van het al dan niet welslagen van deze expeditie, is leen bedrag van bijna een miljoen gulden met de reiskosten gemoeid. Men houdt ei- rekening mee, dat de groep Siwa lette in de loop van april zal vertrek ken. De groep bestaat overwegend uit huisschilders, die hun omscholing op de rijkswerkplaats in Hoorn hebben .ge noten en in Amsterdam in de woning bouw hebben gewerkt. Slaagt deze'on derneming, dan zal de P.P.S, (50 .ge zinnen) het voorbeeld van de SAA.MI- groep volgen. Gedacht wordt aan de mogelijkheid, dat de Ambonnezen enige tijd in Dja karta verblijf houden, onder auspiciën van de Engelse diplomatieke vertegen woordiging, die de Nederlandse belan gen in Indonesië behartigt. Deze ver blijfkosten zijn inbegrepen in het 'be drag van ongeveer een miljoen gulden. Wanneer het experiment zou slagen, zou eenzelfde bedrag voor een volgen de groepering nodig zijn. Het is dui delijk, dat niet alleen de Nederlandse regering, maar ook de in ons land ach terblijvende Ambonnezen met grote belangstelling deze ontwikkeling zullen gade slaan. j Het behoeft geen betoog, dat indien Indonesië de. groep Siwalette weigert, dit van grote invloed zal zijn op bet moreel van de Ambonnszen in Neder land. Het beleid van Den Haag ten aan zien van de Ambonnezen zal welk afloop dit experiment ook zal bren gen geen wijziging ondergaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1