Hartverlamming kort na operatie Hassan II volgt Mohammed V op Middenschip na Chroestsjew zoekt steun voor reorganisatie VN DE BILT verwacht: enige regen VN grijpen slech ts in bij geweld Bourguiba in Pa rijs Man wil gezin van het leven beroven Belgen moete verlaten en Egypte Jouwe, mr. De Rijke en Kaisiepo gekozen in de Nieuw-Guinea-Raad r~ Brieven aan groot aantal landen Rel na bomaanslag in Algerije Het weer in Europa OPMARS LOEMOEMBISTEN Vlaardingse treiler stuurloos op zee Alle bezittingen in beslag genomen Meisje verongelukt bijbotsing Advocaat met hakken over de sloot r TWINTIGSTE JAARGANG No. 4844 m Dankdienst bij koperen regeringsjubileum 9IAANDAG 27 FEBRUARI 1961 _y Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT M ilSI en in Nederland NZEKERHEID en verwar ring heersen in de Kongo lese hoofdstad Leopoldstad, die thans bedreigd wordt door de langzaam opruk kende Loemoembistische troepen uit de Oostprovincie. De Loe moembistische afdelingen, die vorige week vrijdag reeds Loe- loeaburg in Noord-Kasai bezetten, schijnen nergens op tegenstand te stuiten, zodat bloedvergieten nog niet is voorgekomen. De Verenigde Naties hebben alle partijen gewaarschuwd dat zij tussenbeide zullen komen in dien het tot een gewapende bot sing mocht komen. De Kongolese leiders Ueo en Kalondji zijn met de Katangese premier Tsjombe overeengekomen deze week een rondetafelconferentie te houden. Een deel van de optrekkende Loe moembistische eenheden zou reeds de (Zie verder pag. 3, 5e kolom) Gat in gasbuis gestoken Ontkennen BETERE TENDENS OP SCHROOTMARKT IN V.S. \!oc EEN CCjjpSl ML/1 SItyutAANi; M!LV?kSiM>sVIJ75i. •otterdam* Wltta d« Wlthatraat SS, Telef. 115700 {6 1.1. Postbus 1112 Postgiro No 424318. Klachtendicnet abonnementen 18,30—19.30 uur. Zaterdag» 1718 uur Telefoon 115700. •e-Gravenhaga: Huygenapleln 1. Telefoon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091 Postgiro NO. 424867. Klachtendienai 18.3019.30. Telefoon 362369, Dordrechti Spuiweg 132. Telef. *070. Schiedam: Aleidastraat 23 Telef 65451. Abonnementsprijs 61 tent per week, 3 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal. Lom* nummert 13 cent Verschijnt dagëlijlaf T*uxum- (Geldig tot dinsdagavond) AANHOUDEND ZACHT. Overwegend zwaarbewolkt met nn en dan regen of motregen. Matige, tijdelijk krachtige wind tassen zuid en west Over het algemeen weinig verandering in tempe ratuur. Morgen: Zon op: 7.36 Maan op: 16.18 Onder: 18.17 Onder: 6,30 nmiiiiMr.il.m—HMÉi." "m.i.'lmI ml i iiri"~" Marokko in rouw om dood van koning IRONING MOHAMMED V van Marokko is gistermiddag in Rabat aan hartverlamming over leden, tien minuten nadat hij een neusoperatie had ondergaan. De koning bereikte de leeftijd van 31 jaar. Zyn oudste zoon, de 33-jarige kroonprins Moulay Hassan, deel de gisteren, met een door tranen verstikte stem, het bericht van het overlijden via de radio mee. De regering kwam later in verga dering bijeen en riep de kroon prins tot koning uit als Hassan II van Marokko. Duizenden vrouwen verzamel den zich onder de verlichte arca den buiten het paleis om over haar geliefde vorst te rouwen. Zij scheurden haar kleren tot linten en krabden het gelaat open. De stille avond was vol smartekreten van de treurenden die op de grond voor het paleis zaten. In een communiqué werd meege deeld, dat de koning geopereerd was aan een „afwijking van het neusmem- braan". De operatie duurde 25 minu ten. Tien minuten na afloop hield het hart stil. De artsen deelden mee, dat zjj de borstkas van de patiënt hadden geopend, het hart hadden gemasseerd, injecties met adrenaline hadden gege ven en andere methoden hadden aan gewend die de hartslag driemaal ge- -durende korte perioden had doe» her- leven. Om haïfvüf Nederlandse tijd Aan de poort van het koninklijk paleis kanen te troosten. Sommigen kussen de 5 ehIrnr Een bijna honderdvijftig meter lang middenschip wordt op het ogenblik door de sleepboot „Zwarte Zee" naar Baltimore gesleept. Het is voor Amerikaanse rekening bij Verolme gebonwd. Op de foto valt te zien, hoe rivier- slepers het gevaarte naar De Hoek brengen, waar de „Zwarte Zee" lag te wachten. in Rabat tracht de zoon. van de over leden koning Mohammed V, Moulay Hassan, een menigte bedroefde Marok- handen van de nieuwe koning Hassan II. DE Russische premier Chroestsjew heeft zich In brieven tot een groot aantal tanden gewend om steun voor sün voorstellen betreffende de reorga nisatie van de VN, die zoals men weet in de Veiligheidsraad zjjn afgestemd. Chroestsjew roept de landen op de re gering van de linkse Kongolese lei der Gizenga te erkennen, en mede te werken aan beëindiging van het VN-optreden in «Kongo. De Amerikaanse afgevaardigde bij de VN, Stevenson, beeft naar aanlei ding van Chroestsjew's brief gezegd dat deze bewijst dat de VN in Kongo een hinderpaal zijn gebleken voor communistische infiltratie Hij be schuldigde de Sowj et-Unie er van het werk van de VN te willen ver nietigen. De Sowjet-premier eist voorts dat de Katagaanse leider Tsjombe en gene- raal-majoor Moboetoe worden ge arresteerd en berecht en dat hun „benden" worden ontwapend, VolgenS Radio Moskou is de bood schap naar 66 landen o.a. de V.A.R., Jordanië, Tpnesie, Saoedi Arabië, Ghana*,Guinee en Liberia gestuurd. Te Stockholm deelde men mede dat een „massa- papieren" was ontvan gen die momenteel nog wordt be studeerd. Na een onderhond met minister Rusk va» Buitenlandse Zaken heeft de Amerikaanse gedelegeerde bij de Veiligheidsraad,, Stevenson, verklaard dat de jongste Russische nota Inzake Kongo er op neerkomt dat de Sowjet- Unle tracht de werkzaamheid van de VN te vernietigen. Dit Russische optreden is volgens Stevenson ingegeven door de weten schap dat het optreden van de VN in Kongo een hindernis vormt voor de communistische penetratie van Centraal Afrika. In zijn nota heeft Chroestsjew on middellijke terugtrekking van de in ternationale politiemacht voor Kongo geëist en voorgesteld de regering van Gizenga in Stanleystad te erkennen als de enige wettige regering van Kongo. In de brief wordt er op aangedron gen de voorsteUen van de Sowjet-Unie voor het afzetten van de secretaris' generaal van de VN, Dag Hammar- skjoeld te steunen. Honderden woedende moslems heb ben gisteren in de Aigie.se voorstad Birmandreis de woning van een Euro pese familie met stenen bekogeld en een jongeman in de villa gewond, na dat in de tuin van eet» nabijgelegen woning een plastic bom tot ontplof fing was gekomen. In dit laatste nuis woonde de Mo hammedaanse mevrouw Amrrni Bel- kacem, een familielid van een der Al gerijnse nationalistenleiders, die vo rig jaar juni in Melun met de Fransen onderhandelingen over een staakt-het- vuren hebben gevoerd De bom ver oorzaakte aanzienlijke schade, maar er vielen geen slachtoffers. ?EN groot hoge-drukgebied blijft zich -* uitstrekken van Zuid-Rusland over Noord-ltalië naar Spanje en Portugal. Langs de noordflank trok gedurende het weekeinde een in diepte toenemen de depressie van het zeegebied bij de Azoren via Ierland en Schotland naar het noordoos"en. Deze depressie bracht in de omgeving van Schotland een zeer zware storm. De depressie voerde zeer zachte en vochtige lucht naar West-Europa waar in in het zuidoosten van ons land, Bel gië en Noord-Frankrijk minimumtem peraturen voorkwamen van omstreeks •12 graden. Maandagmorgen vroeg passeerde echter een koufront met enige regen bijna het hele land. Een volgend sto- ringsgebied dat weinig activiteit ver toont. is in noordoostelijke richting de Azoren gepasseerd. Dit zal morgen dicht langs of over ons land trekken en weer enige regen brengen. De tempe raturen blijven aanzienlijk boven nor- Wind- Ma*, temp. richting e. gisteren Sutton we*r «i snelheid en neerslag mtr p. tee, af gel. 24 nu Hilsinki motregen zzw b' 1 0.4 Stockholm regen z 6 3 1 Oslo geh. bew. zzw 4 5 1 Kopenhagen regen zzw 8 7 4 Aberdeen onbew. zw 6 8 4 Londen half bew. zw 3 13 3 Amsterdam tw. bew. wzw 6 13 0.4 Brussel motregen zzw 6 14 1 Luxemburg regen z 4 14 1 Paruis geh. bew. z 4 15 0.1 Bordeaux zw. bew. zo 2 21 0 Den Helder geh .bew. wzw 7 12 2 Ypenburg half bew. w 6 13 0.5 VHssingen geh. bew. wzw 5 12 0.3 Eelde regen wzw 5 13 3 De Bilt zw. bew. w 3 13 0.3 Twenthe regen WZW 2 14 0.4 Eindhoven regen zzw 6 14 0.1 Z.»Llmburg regen zw 6 15 1 De chirurgische ingreep, die al meer dan een jaar in het voornemen lag, werd uitgevoerd in de kliniek van het koninklijk paleis. De behandelende ge neesheren waren Fransen, Zwitsers en Marokkanen. Tijdens de operatie wa ren de kroonprins en diens jongere broer, prins Moulay Ahdallah, aan hun vaders zijde. Marokkanen van alle politieke scha keringen spraken gisteren hun be zorgdheid uit over de toekomst van het land. Zij vrezen, dat de jonge ko ning grote moeilijkheden te wachten staan. Hij heeft politieke vijanden bin nen en buiten de regering. De nieuwe koning bestijgt de troon op een tijd stip waarop de politieke strijd hoogtij viert en de eisen voor beperking van de macht van de monarchie toenemen. De nieuwe koning had als kroonprins een leidende rol bij dn reddingsopera ties van de aardbëvingsramp in Aga- dir en is een ervaren sportbeoefenaar. Hij staat bekend als een voorstander van samenwerking met het "Westen. Diplomaten bjj de Ver. Naties spraken de vrees uit, dat de dood van Mohammed V de politieke pro blemen van zijn land, binnenlandse zowel als internationaal, zou com pliceren. Reeds geplaagd door bin nenlandse tweedracht, was Marokko onlangs een pion in de koude oorlog geworden. In het najaar van 1960 werd een verschuiving naar links merkbaar, toen de aanspraak van Marokko op Mauretanië door Rus land werd gesteund met een veto in de Veiiigheirsraad, dat dit pas on afhankelijk geworden Afrikaanse ge bied buiten de V.N. hield. Sedert dien heeft Moskou bjj herhaling naar Marokko gelonkt. Dat land ont ving militaire hulp van Rusland, toen de Russische president een staatsiebezoek aan Rabat bracht. Later dit jaar zouden Mohammed en premier Chroestsjew bij elkaar op bezoek kotnen. De Arabische Liga heeft gisteren drie dagen rouw afgekondigd als ge volg van het overlijden van de koning. In een telegram zei president Nasser. „Het Arabische blok heeft een van zijn helden verloren. De geschiedenis zal zich zijn strijd en offers vcror de onafhankelijkheid van zijn land her inneren". President Kennedy verklaarde: „Ko ning Mohammed was een van de waar lijk grote leiders van onze tijd en hij heeft zich een vaste plaats veroverd In de geschiedenis". Leopoldstad bedreigd 0 grens hebben bereikt van de provincie Leopoldstad bjj Port Francqtti, op slechts 560"km afstand van-Leopold stad zelf. Dit betekent dat de strijdkrachten, gezien het h-idige tempo van het of fensief, nog arie of vier dagen nodig hebben om de Kongolese hoofdstad te bereiken. De sterkte wordt geschat op onge veer 500 man. Loemoembistische troepen zouden voorts heer en meester zijn in Loe- loeaburg, de stad die twee dagen ge leden zonder dat een schot werd ge lost, is overgenomen. De Tunesische president Boorglba is vanmiddag op het zwaarbewaakte vliegveld Orly bij Parijs aangekomen, om met president de Gaulle bespre kingen te voeren over vrede in Alge rije.. Het is de eerste ontmoeting tossen de twee staatshoofden en het eerste be zoek, dat Bonrgiha aan Frankrijk brengt, sinds de Fransen hem op 1 juni 1955 tostemming gaven naar zijn land terug te keren, nadat hij als balling in Frankrijk had gewoond. Toea Bpurgiiiba Vjt het .vliegtuig stapte werd hëm volledige militaire eer gewezen. .Honderden roodwitte Tunesische vlaggen wapperden naast de Franse driekleur op het vliegveld. De autoriteiten die ter begroeting aan wezig waren stonden onder leiding van premier Debré. De directie van de K.L.M. heeft be sloten de laatste bestelde (13e) DC-8 te noemen naar dr. Albert Schweitzer. Dat is meegedeeld door de president directeur van de KX.M., de heer I. A. Aler. De Utrechtse recherche heeft do 33-jarige voorman M. uit Utrecht ge arresteerd wegens poging tot- moord op zijn vrouw en driekinderen. De man leefde al jaren in onenigheid met zijn vrouw, de 38-jarige A, M.=—G. On* uit deze moeilijkheden te komen, wil de M. zijn vrouw en kinderen door gas- verstikking om het leven brengen. M., die iedere morgen om zes uur zijn woning placht te verlaten, maakte vrijdagmorgen met een blik opener eer. gat in de gasbuis. Hij wist, dat zijn vrouw om kwart over zeven opstond en verkeerde in de veronderstelling, dat in die tussen tijd zijn vreselijke opzet zou dage» en dat, wanneer hij op het werk was, hem de boodschap zou berei ken, dat zijn gezin om het levea was gekomen. Toen de vrouw naar beneden kwam en theewater wilde opzetten, rook ze een gaslucht. Uit de kraan kreeg za geen gas en zij veronderstelde, dat de munten op waren. Beneden in de gangkast wilde zij een nieuwe munt in de meter doen. Ze ontdekte daar, dat de hoofdkraan enigszins was dichtgedraaid. Ook hoorde zij een sis send geluid, maai» ze dacht, dat dit uit de koppeling kwam. Fitters van het gewaarschuwde ge meentelijk gasbedrijf ontdekten toen het ongeveer vijf millimeter grote driehoekige gat in de gasbuis. De po litie werd op de hoogte gesteld en 's avonds werd M. gearresteerd. Hoewel hij aanvankelijk bleef ont kennen, bekende hij zaterdagavond Iaat zijn misdaad. M. heeft verklaard, dat hü het gat had aangebracht in het verbindingsstuk tussen de hoofd kraan en de meter, waardoor het gaa buiten de meter om vrij in de woning kon stromen. Toen hij merkte, dat het uitstromende gas een sissend geluid maakte, had hij de hoofdkraan enigs zins afgesloten. M. heeft twee dochtertjes van der fden en zeven jaar en een, elfjarig zoontje. De Vlaardingse treiler „Jan Senior" heeft sinds zondagavond in de noor delijke Noordzee met ernstige moei lijkheden te kampen. Het in 1957 voor de N.V. rederij v/fa A. Verboon te Viaaröingen gebouwde schip heeft in een zware zuiderstorm met pvind- kracht tien schade aan de stuurin richting opgelopen, waardoor het schip niet meer bestuurbaar is. De schipper meldde vanmorgen vroeg dat de roerkoning is gebroken en dat waarschijnlijk het gehele roer is weg geslagen. Aan boord is alles wel. Men kan het schip recht op zee houden. Van daag zou een andere Vlaardingse treiler, trachten de „Jan Senior" op sleeptouw te nemen naar IJmuiden. van welke haven men 500 mijl ver wijderd was. De schrootmarkt in de Ver. Staten begint meer en meer een betere ten dens te tonen. Zo heeft een spoor wegmij. in het oosten van de V.S. thans schroot verkocht aan de handel tegen prijzen, die gemiddeld voor ex- portkwaliteiten 1,25 per ton hoger waren dan in de afgelopen maanden en voor specialiteiten zelfs 1,50 a 2.00 per ton hoger lagen. Sedert het laagtepunt van november zijn de prijzen van het door deze spoorweg mij. verkochte schroot nu met 6 7 aangetrokken. Het ministerie van Binnenlandse ZaT- ken van de Ver. Arabische Republiek heeft gisteravond de naar schatting 350 Belgische onderdanen die in Syrië en Egypte wonen, uitgewezen. Eerder op de avond was een decreet van pre sident Nasser verschenen, krachtens hetwelk alle Belgische bezittingen in de V.AtR. in beslag werden genomen. Men schat dat de Belgische eigendom- in Egypte en Syrië een waarde verte genwoordigen van maximaal 75 mil joen gulden. Deze maatregelen werden genomen nadat België de diplomatieke betrek kingen met de V.AJt. had verbroken. De reden hiervoor was, dat president Maandagavond 6 maart om balfacht zal een dankstond gehouden worden, in de kloosterkerk te Den Haag ter gelegenheid van het 12%-jarig rege ringsjubileum van H.M. koningin Ju liana. Hoofd-vlootpredikant ds. J. H, Sillevis Smitt zal deze (korte) dienst leiden. Medewerking wordt verleend door het koninklijk mannenkoor „Die Haghe Sanghers" o.l.v. Jog Vranken, het „Christelijk Haags Knapenkoor" o.l.v. Marius Borstlap en de organist Piet Kraak. De dienst zal van 19.30 tot 20.00 uur door radio en televisie uitgezonden worden. De Engelse marine heeft een nieuw, elektronisch opsporingsmiddel ontwik keld waarmee het machinelawaai van een onder water varende onderzeeboot tot op afstanden van enkele duizenden zeemijlen kan worden opgevangen. De vrees bestaat dat de vijf spionnen, die momenteel in Londen op hun berech ting wachten, tenminste voor een deel achter de geheimen van dit wapen zijn gekomen. Het wapen is ontwikkeld in Portland, de vlootbasis waar geëxperi menteerd wordt met onderzeebootbe strijdingsmiddelen. De spionnen werk ten ook in Portland. Nasser weigerde verontschuldigingen aan te bieden voor de anti-Belgische betogingen te Caïro wegens de dood van Loemoemba, De Belgische am bassade werd geplunderd en in brand gestoken. De V.A.R. weigerde de scha de te vergoeden. De Zwitserse rege ring is verzocht de Belgische belangen in de V.A.R. te behartigen. In de nacht van zaterdag op zondag is op de rijksweg in Boxtel de 22- jarig-e mejuffrouw J. van den X» uit Boxtel dodelijk verongelukt. Se zat achterop de motar bij haar verloofde. Toen deze naar links uit week, werd zijn motor gegrepen door een achterop rijdende bestelauto. De duo-paissagiere werd zo ernstig ge wond, dat zij ter plaatse overleed. Haar verloofde werd in zorgwekken de toestand naar een ziekenhuis ge bracht De chauffeur van de bestel auto, afkomstig uit Roermond, werd, evenals zijn echtgenote, licht gewond. Een chauffeur van de autobus- dienst SchagenAlkmaar heeft zon dagmorgen in de berm van de Mid delweg in Heer Hugowaard het ont zielde lichaam aangetroffen van de 22-jarige landarbeider E. M. Stoop uit Slootdorp. De man moet 's nachts, toen hij op weg was naar zijn ouder lijke woning in Heer Hugowaard, roet zijn bromfiets geslipt en tegen een boom terechtgekomen zijn. In de AH.C.-straat te Amstemade (L.) is zaterdagmorgen om kwart voor negen het vijfjarige jongetje J. H. Limbeek overreden door een vrachtauto. Hij werd zo zwaar ge wond, dat hij vrijwel onmiddellijk overleed. Het jongetje, een kind uit een m ij nwerkersgezin, was op weg naar school. De bekende Papoea-leider Nicolaas Jouwe en de advocaat mr. J. O. de Rijke, die ook van zich heeft doen spreken, zijn beiden gekozen tot lid van de Nieuw-Gninearaad, Jouwe voor Hollandia-platteland, mr. De Rijke voor Hollandia-stad. De advo caat is er overigens met de hakken over de sloot gekomen: hü kreeg maar vijf stemmen meer dan ds. Mori Muzendi, die er 1485 verwierf. Voor de Schouten-eilanden zijn in de Raad gekozen de heren Kaisiepo en Balders Mofu (onderwijzer in Seroei), Nicolaas Tanggahma, een districts hoofd, gaat Fakfak vertegenwoordi gen in de nieuwe raad. Voor Sorong neemt de in Den Haag geboren A. van Zeeland (39) zitting; hij is hoofd van het plaatselijk bestuur van Sorong Finehas Torey, een 16-jarige Papoea, komt voor Ransiki, waar hij als be stuursambtenaar werkt, in het college Het kiesdistrict Teminaboean koos zijn districtshoofd, Alex Sinas Onim (31), die in Teminaboean is geboren. De in 1897 op Makassar geboren H. F Sosewisch wordt representant van Manokwari; hij Is zelfstandig onder nemer (tuinbouwer). In Japen Wa- ropen werd Eliëzer Jan Bonay, een (Advertentie) 36-jairge Papoea, die districtshoofd is, gekozen. Voor het kiesdistrict Ajaxna- roe is gekozen de 31-jarige klerk Dand Deder. De uitslagen voor de verkiezing van drie leden zijn nog niet bekend. Intussen heeft de „Nieuw-Gulnea- Koerier" geschreven, dat de verkie zingen, die een week In beslag heb ben genomen, veel te lang hebben ea- dmird. Drie dagen was meer dan ge noeg geweest, vindt de Koerier; nu hadden de leden van de stemconunis- sies grote delen van de dag niets te doen. De verschillende verkiezingscomitê's vroegen zich voortdurend af, welke poepen nog moesten stemmen en dan kwam er een nieuwe goh van propa ganda los met een concurrentie-ele- 51™'"1 prettig aandeed, schrijft het blad. Zo leek Hollandia, dat onder normale omstandigheden al veel weg heeft -ran een heksenketel, nu op een heksenketel op kooktemperatiwa».

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1