C.J.V. Driekwart eeuw C.J.V. begon jubileumviering met herdenkingsdienst Velen bijeen in Grote Kerk S.R.B. wil 500 diploma's dit jaar uitreiken H. Drop nam afscheid van Vlaardingse Jeugdkerk Youth for Christ E. Andriessen sprak over de Zakbijbelbond „Panorama der Prehistorie" in Stedelijk Museum Agenda S.B.L.O. jaarvergadering vlot afgewerkt Nationaal Judotoernooi Schiedam geslaagd m 'éi* VATERVE Onrustig kompas Toch kans op het kampioenschap Schiedams politienieuws Feestavond Romi Eerste lustrum van „V.T.M. Vierduizend gulden voor „D.E.L." Nieuw pand voor fa. L. H. Dries Vrouw doodt kind in vlaag van waanzin Samenzang Jaarvergadering O.D.I. Belangstelling Begroetingsmiddag zondagsschool Sportlust '46-Excelsior M1-1 Maassluis Inentingen J. Pieterman overleden Bouw Lyceum GTB verliest van DVO TSB verloor met 3-0 GSS veilig „Vlaardiiiigen" verspeelde kansen in Barendreeht TRUUW Maandag 27 februari 1961 SCHIEDAM. Een. machtige aanblik bood zondagmorgen de eivolle imposante ruimte van de Grote Kerk tijdens de herdenkings dienst ter gelegenheid van het 75-jarige jubileum van de Schiedamse C.J.V. Twee predikanten, die vroeger in Schiedam hadden gewoond "en lid van de toenmalige C.J.V. waren geweest leidden deze unieke dienst, die de Jubileum-agenda op zulk een passende en sfeervolle wijze inluidde. VLAARDINGEN. In de voor malige Gereformeerde Kerk aan de Kuiperstraat is zondagmorgen een bijzondere dienst gehouden, waarin de heer H. Drop, die bijna vijftien jaar de Hervormde Jeugd kerk als leider mocht dienen, daar van afscheid heeft genomen. Ver scheidene sprekers wezen op het belang van het voortbestaan van de Jeugdkerk en brachten dank voor SCHIEDAM. Het bestuur van de Schiedamse Reddings Brigade (SJt.Br) is voornemens dit jaar een mooi record te bereiken, nj. de uitreiking van 500 diploma's voor het zwemmen. Zaterdag werd hier mede reeds een begin gemaakt, toen in het Sportfondsenbad reeds een aantal kinderen hebben deel genomen aan het Diploma I van de KNZB. VLAADINGEN. „Helen Cad- bury, een Engels meisje, stichtte 70 jaar geleden de Pocket Testament League, die in Nederland de Zak bijbelbond wordt genoemd. Thans is het een grote internationale or ganisatie, die duizenden leden heeft in Amerika, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, China, Japan en Europa." SCHIEDAM. Na de tentoon stelling „Panorama der Prehisto rie", die in het museum van Oud heden te Leiden werd gehouden en waar een aantal van de in deze ge meente gevonden prehistorische voorwerpen werd geëxposeerd, heeft de commissie voor het Stede lijk Museum te Schiedam het voor- nemen om, in samenwerking met de gemeente Vlaardingen een der gelijke expositie in dat museum te organiseren. Burgerlijke stand van Schiedam Burgerlijke stand van Vlaardingen Dit zei de reizend secretaris van deze Bond, de heer Eppo Andries sen tijdens een bijeenkomst, belegd door de afdeling Vlaardingen van de Youth for Christ, in de grote zaal van de Emmauskerk. het vele werk, dat de heer Drop verricht heeft. Ge De liturgie werd geleid door ds, P L. J. Wapenaar uit Grijpskerke in Zee land, waarna ds. Joh. Poort uit Oester- beek de herdenkingspredikatie hield Als tekst had deze gekozen Romeinen 1:16A; Ik schaam mij het Evangelie van Jezus Christus niet, het motto van de CJV. In 1888 was het betrekkelijk rus tig in de wereld; politiek zelfs een beet je aan de saaie kant, aldus spreker, waarna hij vervolgde, ,,en toch kwam ook toen al Afrika in het geding net als in 1901". In Nederland was 1886 het jaar van de Doleantie. Voor de techniek was 1886 van groot belang. Voor het eerst werd er gewapend beton gebruikt. Dun- lop vond de luchtband uit. Waterman, kwam met zijn vulpen en en van de eerste industriële revolutie gingen we naar de tweede over. Al deze dingen hebben medegespeeld. Een lid van 18S6 zou grote ogen opzetten als hij de hui dige CJV zou zien. Discussies van 1886 leken op gewapend beton, die van 1961 op een onrustig kompas. Doch het wezenlijke van de CJV is gelijk gebleven. Het Evangelie van Je zus Christus is waard om geleefd te wor den. In alle CJV-werk ligt veel het per soonlijk element. Het gaat niet aller eerst om de massa. Je kunt een naam hebben, maar de daad is pas goed. De CJV is breed geworden. Onze grenzen hebben we verzet. Bij al deze dongen gaat het om de coördinatie met het Evangelie van Christus. Jeugdwerk ver eist beweeglijkheid. De vorm moet ge legenheid geven aan de doorwerking van het Evangelie van Christus. Zo wel de wereld van 1886 als die van 1961 is de wereld van God, Die haar in Zijn Hand houdt Want God Iaat niet varen het werk Zijner Handen, dat Hij in deze wereld èa aan ons persoonlijk doet. .Ontroerend mooi klonk het gemeen schappelijk zingen der bekende gewij de liederen door de gemeente,die in zulk een groot aantal was opgekomen om deze plechtige viering van het oude verbond tezamen te beleven. Na de ze gen zong de gemeente -als slotzang staande het Bondslied: „Komt .reiken SCHIEDAM De Christelijke korfbalclub „O.D.Ï." heeft vrijdag avond in „Ons Huis" aan de Lange Haven haar jaarvergadering gehou den. Voorzitter I. van Keulen sprak er In zijn openingswoord zijn verheu- - ging over uit, dat zovele senioren "waren opgekomen en hield daarna een korte toespraak over het onder werp: „Christendom-Sport". De heer v. Keulen wees in het bij zonder op de sportverdwazing die wij thans zien en waarschuwde ervoor, dat de Christenen daar beslist niet aars mee mochten doen. Nadat de heer D. Schep als secreta ris aan het woord was geweest werden de heren B. Sleeuwenhoek en T. Bos gekozen als leden van de kascommis sie. - Vervolgens gaf mej. v, d. Brugge een toelichting over het financieel overzicht van het afgelopen jaar en zij zag te rug op een gunstig verenigingsjaar. Als nieuwe twaalftalcommissie wer den gekozen de heren: J. Sonne veld, B. Sleeuwenhoek. M. Sleeuwenhoek. F. de Vlieger en F. v. Veen. De traditionele schotzuiverheidswed- strijden zullen eind maart worden ge houden en ook op het op 23 mei te houden schoolkorfbaltoroooi zal ODI niet ontbreken. "Ten slotte was men op deze geanl- nieerde vergadering verheuga over het feit, dat ODI het vroegere voetbalter- rein van Demos toegewezen heeft ge kregen. wij elkander de trouwe broederhand". Medewerking verleende het Schie dams Mannenkoor o.l.v. de heer J, van Ree. Zij zongen o.a. het bekende ,,De eer des Heren" van L. van Beethoven met indrukwekkend pathos en enige Ne gro-spirituals, The Old time religions en Deep river. Liefelijk klonk de mondaccordeon-mu- ziek van de CJV-Mondacc. ver. Bravo en Jong Bravo o.l.v. de heer J. J. Krom menhoek, terwijl de heren Jacq. P. Bek kers, orgel en A. Zuidgeest, piston aan het geheel een stijlvolle sfeer schonken. Na afloop van de dienst maakten tal rijke leden, oud leden en belangstellen den gebruik van de gelegenheid tot kof fiedrinken in het CJV-gebouw „Jeugdha- ven" aan de Lange Haven 129, dat dan ook in een oogwenk tjokvol liep. Op deze ontmoetingsoehtend in de echte CJV-fa- miliesfeer van het terugzien van oude bekenden en het maken van nieuwe vrienden hebben we nog even gepraat met de beide predikanten, die deze on vergetelijke herdenkingsdienst hadden geleid. Het bleek, dat ds. P. L. J. Wa penaar wel zo tussen 1046 en 1953 lid van de Schiedamse CJV was geweest, maar in 1934 in Ommen was geboren. Hij bezocht het Marnixgymnasium in Rotterdam en studeerde in Utrecht. Ds. Joh. Poort daarentegen is een rasechte Schiedammer (geb. 1918). Hij studeerde eerst voor onderwijzer, deed vervolgens Staatsexamen en studeerde naderhand eveneens in Utrecht. Aardig was het, dat de 84-jarige oud-CJVer, de heer Ph. G. Poort, het oudste mannelijke oud-lid van de CJV deze herdenking icon bij wonen. Overigenen» waren er noder degenen, die bij duze herdenkingsdienst tegenwoor dig waren vele prominenten, o.a. de ge meentesecretaris tnr. Post, wethouder Th. v. d. Berg, zelf oud-CJVer, de CHU-fractieleider in de gemeenteraad, de heer W. Kok en namens de Pro vinciale Commissie van Zuid-Holland, de heer M. Timmer, secretaris en de heer G. W. Post, penningmeesier. SCHIEDAM. Teneinde het zon dagsschoolbezoek aan te moedigen hield de zondagsschool „Het Wes ten", Anth. Muysstraat 2, zaterdag middag in gebouw „Irene" een be' groetingsmiddag. De jeugdouderling van wijk drie, de heer J. Scheepma ker, dié de leiding had, heette in zijn openingswoord allereerst de wijkpre- dikant, ds H. W. Hemmes hartelijk welkom. Vervolgens zong de jeugdige schare het lied: „Kinderen van een Vader". Vier meisjes speelden heel aardig op een gitaar en de dames R. Penning en W. Hoffman lieten de kinderen genieten van een poppenspel. Na de pauze, waar in de kinderen werden getracteerd, ver toonde de heer Adriaanse grappige kin derfilms. Tenslotte sprak de heer Scheepmaker nog de ouders en de kinderen toe en deelde mede, dat kinderen van vier tot twaalf jaar 's zondagsmorgens van tien tót elf uur de zondagsschool kunnen be zoeken. Hoewel Excelsior M met een sterk ge wijzigd elftal naar Woerden trok en G. v. 't Wout (middenvoor) zich reeds na 20 minuten spelen door een spier- verrekking moest laten vervangen, door M. Looise, terwijl in de tweede helft door een beenblessure C. v. Wit- zenburg ook van verder spelen af moest 2ien en al deze factoren m aanmerking genomen, werd toch nog een behoorlijk resultaat bereikt. Het begin van de wedstrijd was niet hoopgevend voor de tricoloren, daar scheidsrechter Rijngou, voor een aan geschoten bal tegen de hand van J. Jor- daan, met een penalty strafte, waar door de stand op 10 kwam. Excelsior bleef echter de toon aangeven. Na de thee hetzelfde ^spelbeeld, met Excelsior in de aanval." De gelijkmaker kwam reeds in de 6a minuut, toen een hard schot van Pleijsier, van de keeper terugkwam en door C. v. Witzenburg werd ingeschoten 1—1. Het einde kwam met onveranderde stand. Overige uitslagen: Excelsior 3TSB 3 52; Excelsior 4—Hoogvliet 4 31; TSB 5—-Exselsior 5 4—1; Sunlight 3~~ Excelsior 6 14. Junioren: WRW A Excelsior Al 12; Excelsior A2HBSS A2 1—3; Excelsior Bl-SVDPW B 5—0; SW B3Excelsior B2 6—1 en Excelsior C3Excelsior '20 C8 7—0. Het waren de volgende jeugdige pep s-onen: Nellie Wiilemstijn, Marian van - SCHIEDAM. Enigszins tegen de verwachtingen ia is de wedstrijd tussen Ons Genoegen en Het Oosten 2 toch nog in een overwinning v-oor Het Oosten ge ëindigd, nl. 11—9, zodat Ons Genoegen in de emdstand genoegen heeft moeten nemen met de gedeelde eerste tot vierde plaats met Peroïs, Charlois 2 en Schiedam. Hierdoor zal een beshssmgscompetitie nodig worden, die deze week vastgesteld zal worden. Hierbij zullen de genoemde vier verenigingen spelen om twee plaat sen in de Hoofdklasse, terwijl dit tevens inhoudt, dat onze stadgenoten nog kans maken op de ere-titel. SCHIEDAM. De" FV-Romi uit Vlaardingen hield zaterdagavond voor ruim tweehonderd leden haar jaarlijkse feestavond in Musis Sacrum. Het Gooise Gezelschap De Schaapskooi "o.l.v. Cor' Smit kwam met een vlot en aardig pro gramma. Ger Kommer speelde hierin voor gastheer. Bij het begin richtte de voorzitter, de heer G. P. de Blois enige hartelijke afscheidswoorden, vergezeld van een .geschenk, tot de secretaris, de heer A, Aarsen en het bestuurslid, de heer N. Rummelo, die hun functie had den moeten opgeven, de een wegens studie, de ander wegens verhuizing. De directeur" der Romi-faibrieken, de beer H. Schoorfbeeg was ook op deze avond aanwezig. 59 MAASSLUIS. Op luisterrijke wij ze heeft de wandelsportvereniging „V.T.M.", het eerste lustrum ge vierd, in de kantine van de Ver. Touwfabrieken. De belangstelling was bevredigend, terwijl voor het gemeen tebestuur aanwezig was burgemees ter Van Dijck en de heer Barmen 't Loo, directeur van de Ver. Touw fabrieken. Beide heren spraken over het baanbrekend werk, dat de wan delvereniging gedurende het vijfjarig bestaan heeft verricht. De vereniging heeft een grote groei medegemaakt, want bij de oprichting werd gestart met 18 leden, terwijl men nu ruim 120 leden telt. Op het gebied van de wedstrijdsport werden zeer goe de resultaten behaald, terwijl de avond vierdaagse en de Vertomars niec onver meld mogen blijven. Voor deze twee marsen was de organisatie steeds m prima handen. De voorzitter der vereni ging, de heer Vellekoop en de heer Keu zenkamp, bestuurslid van de wandel kring Rotterdam en Omstreken, spra ken nog enige woorden, waarna het feestelijke gedeelte van deze avond een aanvang nam, met het optreden van le den van de wandelsportverenigmg „D.O.S." uit Overschie, die een vlot ca baretprogramma voor het voetlicht bracht, wat zeer veel bijdroeg tot de viering van het vijfjarig bestaan. In de middaguren waren de jonge leden bij een geweest, waar zij genoten van het optreden van het kindercircus „He- Kraaiennest"', Vorige week heeft de wandelsportvereniging een bazar geor ganiseerd, waarvan de netto opbrengst was bestemd voor he't uniformfonds. De ze netto-opbreng-stebedroeg 950, Deveren, Lia Roelofs, Tonny v. Beers, Ellen Bruinhof, Maurice Buitendijk, Frans Brökling, Tineke Bakker, José v. d. Bosch, Louis Clausing, An ja Chag- neau, Cora Cornax, Hannie Dijkstra, Robibie v. Es, Hennie v. d. Giesen, Co- ra de Hoop, Eliie Kars, Willy Koppen hagen, André Koppenhagen, Leo Hol- mans. Jan Tilmans, Luei W-outerse Alfred Piek, Lamibert Signaond, Alïe Huzen, Harry Jansson, Wim Jansson, Carla Kenwner, Tonny Koppenhagen, Marjan Luiendijk, Dirk Kers. Margo v. Gogh, Gerrit v. d. "Windt, Ineke Tessers, Anneke Vrijdag, Hans de Ronde en Job Wüleboordse. Het Diploma 2 van de KNZB werd behaald door: Leo Jacobs, Emile Man denmaker, Robbie Quwerkerk, Ernst Varkevisser, Hans Loeh, Ad de Ronde, Theo Egging, Hilda Öickhof, Elleke Treffers, Marjet Roelofs, ElUe Spijer, Jacquelien Arends, Loes Breedveld, Jeanette de Wit, Joke de Ron, Gerard "Jacobs, Lenneke Sneepels en Sjaak Lin- denlburg. Op 15 februari wonamen reeds vier jongenshet Jeugdbrevet '1 van de KNBBD tnet goed gevolg. Het waren: Rob Veltenaar, Jan de Koning, Peter v. Asten en Paul Sohuuthuizen. Op 14 maart a.s. zal een twintigtal oudere leden van de Brigade in de ge legenheid worden gesteld om de proe ven af te leggen voor de eerste twee KNZB-diploma'r. In de komende drie maanden hoopt het brigadöbestmir er in te zuilen slagen een dertig Jeugdbre- vetten af te nemen en vó6r 1 mei zul len ook weer tenminst* 10 Bonds-A-di- ploma's wn 6 Bonds-B-diploma's wor den verzwommen. VLAARDENGEN. Op donderdag 2 maart 1961 van 1.302 uur zal er ten huize van de Vlaardingse artsen gele genheid worden gegeven voor kosteloze inenting tegen de pokken voor kinderen, die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt, en tegen difterie, kink hoest en tetanus voor kinderen tot zes jaar. Men kan zich zonder voorafgaan de aanmelding vervoegen bij de huis arts. De inentingskaart of boekje dient overgelegd te worden. Door onbekende oorzaak is zater dagnacht om ongeveer 2.30 uur in de Paulus Potterstraat een bromfiets in brand geraakt, die daar tegen de gevel van een pand stond. Politieagenten heb ben met een schuimblusapparaat het brandje geblust. Het vuur heeft een ko zijn van het huis beschadigd maar de bewoners hebben niets van het brandje gemerkt omdat omstanders de branden de brommer hebben weggehaald en op de middenweg gelegd. Pas later is de eigenaar van de bromfiets bekend ge worden. Het was de heer J. R., die even eens in de Paulus Potterstraat woont Bij het remmen in de bocht van de Singel te Schiedam begon de auto van de heer M. J. E. uit Den Haag zater dagavond om 8.45 uur door te glijden. Daardoor is zijn auto tegen een autobus van de RET, bestuurd door de Vlaar dingse chauffeur J. M-, aangereden. De voorkant van de personenauto werd totaal vernield, terwijl het front van de bus enigszins werd beschadigd. Van de inzittenden van de auto iiep de heer F, J. C. en twee vrouwelijke passagiers verwondingen op. O Tijdens werkzaamheden op de Nieu we Haven, nabij de Willemskade te Schiedam, waarbij de last van een vrachtwagen met een kraanwagen uit Dordrecht op een schip gehesen moest worden, kwam de kraan te vallen. Hier bij liep de 40-jarige Dordtse chauffeur P. B. een enkelfractuur op. De 34-jarige dragline-machinist A. B. had ogenschijn lijk geen nadelige gevolgen van het on geluk maar is toch voor onderzoek te- samen met de gewonde chauffeur naar het gemeenteziekenhuis gebracht. Dit weekeinde zijn twee bromfietsen en een fiets verdwenen. De heer J. v. d, K. had zijn brommer niet op slot ach ter de Fïat-Stieringhoek neergezet De heer D. E. vermist zijn bromfiets die hij in de stalling van een sportpark had neergezet. Uit diezelfde stalling is ook de fiets van de heer J. K. verdwenen. SCHIEDAM. Zelden maakten we 20'a vlotte vergadering mede als de jaarvergadering van de SBLO vrij dagavond in het Wijkcentrum onder leiding van zijn voorzitter, de heer A. de Jong. De agenda werd als een nonstop-programma zonder pauze in snel tempo afgewerkt. Na zijn openingswoord heette de voor zitter de heer J< C. Brorsneraan, ge meentelijk ambtenaar voor sportzaken "St de bier Chr, van Dijk, ennsuj wei kóm. waarna hij de twee overleden le den de heren G. Brand, voorzitter van •Thor en Van Leeuwen, secretaris van de Watersportvereniging De Schie rter- ^A^rrfezien er geen enkele kandidaat stelling was, werfen onmiddellijk herko- ÏTndf na-volgende aftredende bestuurs leden, de heren N. Splithoven, secreta- ris-SBLO, J- v. d. Berg, T. H. Janse, F. E. Koelman en J. Koppejan, De bescheiden van de Kascommsisie werden in orde bevonden. Medegedeeld werd, dat Gedeputeerde Staten de uit breiding van Harga hadden goedgekeurd. Eveneens werden de plannen voor de nieuwe Sporthal besproken, die ia geen geval in het Hargapark zal komen, om dat dit te ver weg ligt. De sporthal van de Technische Hogeschool xn Delft heeft suggesties aan de hand gedaan, hoe de Sporthal hier ongeveer zal -worden. De toegangswegen tot het sportpark Thurlede zullen- nogmaals onder de aandacht van B. en W. worden ge bracht. Ten slotte werd er nog ge discussieerd over de plannen voor on derlinge na-competiewedstrijden; de ze zullen nog nader worden bekeken. SCHIEDAM Het bestuur van het algemeen sociaal fonds ter bevorde ring van de volksgezondheid„Draagt Elkanders Lasten" is bijzonder ver heugd over het resultaat van de vo rige week gehouden collecte voor dit doel. De opbrengst hiervan is ruim 4.000,-, aan welk bedrag de inwoners van Kethe-1 niet minder dan f 455.55 hebben bijgedragen, wat gezien het aantal inwoners, bijzonder eervol ge noemd mag worden. Het bestuur is heel dankbaar, dat met zoveel gulheid is bijgedragen voor dit doel, en dankt ook de ruim 200 collectanten, die aan deze actie hun spontane medewerking hebben gegeven. De commissie oordeelt het van be lang voor het historisch besef in het Waterweggebied, dat de tentoonstelling ook in dit gebied te zien zal zijn. Zij heeft daarom het college van B. en W. benaderd met het verzoek medewerking aan deze expositie te verlenen. Het karakter van de expositie zal voornamelijk bepaald worden door de vondsten, die de laatste tijd in Schie dam en Vlaardingen gedaan zijn. De voorbereidingen tot deze tentoon stelling zullen geschieden in overleg met professor dr. W. Glasbergen te Amster dam en de archeologische werkgemeen schap .Helinium". Het ligt in de bedoeling de expositie onder andere door de schooljeugd uit de beide gemeenten in groepsverband kosteloos te doen bezoeken. Naast de bij deze bezoeken te geven persoonlijke voorlichting zullen ook geluidsbanden en diapositieven gebruikt worden. De kosten van deze tentoonstelling wor den geraamd op ƒ4.000. SCHIEDAM Geboren: Ilse MdvJ Kor- pei en J van Walsum; Theodora MdvJ Verhoeven en J M Meyeren; Pleter IiïP Maasdam en M Kooij. Overleden: K Schouten, 60 jr. Gehuwd: J. Edelschaap, 23 jr. en J. de Groot, 22 jr; C. J. Lindhout, 25 jr. ea P, Polderman, 26 jr.; W. Elhorst, 26 jr. en G. J. Poot, 26 jr. Geboren: Caroline, d, v. C. vu~> der Burg en M. M. Hoogendijk, 10; Anna, d. v. H. Meijer en J. Rietdijk; Johan na J., d. v. J. M. de Wit en C. van Beukelen; Hendrikus A., z. v. H. J. Pietersen en J Boere; Ruth, z. v. M. Woning en A. Riezebos; Peter, z. v. J. J. den Hartigh en E. Schlink, Peter, z. v. G. van den Boogaard en L. van Bo ven; Huberdina L. M., d. v. J. G. Col- lignon en S. L. C. Korswagen Overleden: Martina Smits, 72 jr., echtg. v.: M. Heezen. SCHIEDAM Gisteren is de h-e-eï Johann Pieterman, oprichter en oud directeur van -de N.V. Glasindustrie Pieterman te Schiedam overleden. De heer Pieterman was tachtig jaar. Hij heeft in het begin van dit jaar nog het veertigjarig bestaan van zijn zaak kun nen meemaken, bij welke gelegenheid hij gehuldigd werd. Op woensdag 1 maart za er een rouw dienst worden gehouden in de Opstan- dingskerk te Schiedam waarna hij op de Agemene Begraafpaats ter a-arde be steld zal worden. VLAARDINGEN Naar wij verne men zijn thans alle nodige toestemmin gen en goedkeuringen verleend, voor de bouw van het nieuwe gebouw voor het gemeentelyceum, met bijbehorende con- giergewoning aan de Claudius Civillis- iaan. Het ligt in de bedoeling zo spoedig mo gelijk een aanvang met de bouw der school te maken. Het lyceum zal worden gebouwd door de firma Van Welzenes te Spijkenisse naar het ontwerp van het architecten bureau Maaskant, Van Dommelen, Kroos en ir. Senf te Rotterdam. Het gebouw zal 4 verdiepingen bevat ten. Er komen 18 leslokalen, 10 vaklofca len, 2 turnzalen en een aula, welke te vens als overblijflokaal kan dienen. De totstandkoming van dit complex zal een uitgave van ongeveer 3,5 miljoen vergen. De heer Andriessen zei, dat de leden van de Zakbijbelbond zich verplichten, dagelijks deze bijbel bij zich te dragen, om daaruit tevens iedere dag te lezen. Niet minder dan 15 miljoen exemplaren van het Johannes-evangelie werden ge durende de laatste 10 jaar verspreid in China, Japan, Formosa en Korea. Ook in Nederland waar de Zakbijbelbond in 1914 werd opgericht, en in Frankrijk en België, heeft men duizenden leden, al dus Eppo Andriessen. Aan de hand van fraaie dia's zagen de bezoekers, dat er heel wat moeilijk heden overwonnen moesten worden, al vorens het evangelie in de Oosterse lan den kon worden gebracht. Het bleek na melijk, dat fanatieke Mohammedanen en communisten de evangelisten overal de voet dwars trachtten te zetten, maar dat deze door hun Volhouden uiteinde lijk toch. de evangeliën konden versprei den. Een vriend van de heer Andriessen, de Chinese evangelist, mr. Harry Liu vertelde over het leven op Formosa, Daarin getuigde hij, hoe het Christen dom tot hem was gekomen, waarbij hij uitdrukkelijk naar voren liet komen, dat dit het resultaat was van het prachtige werk van de zendelingen. Ook liet mr. Liu enkele Chinese woordtekens zien, die hij van een toelichting voorzag. Ten slotte werd door de evangelist een Chi nees koor ingestudeerd. De scheidende h»er Drop gaf in het kort een overzicht van de gebeurtenis sen, die men in de jeugdkerk meemaak te, met name de vele verhuizingen. In een zaaltje aan de Maassluisse dijk werd in 1946 gestart, waar al spoedig bleek, dat men te klein behuisd was. Via een zaal op de Markt moest men daar ook vandaan om terecht te ko men in de Rehobothzaal. Deze werd afgebroken en men vond toen onderdak in het gebouw van Liefde en Vrede, dat inmiddels ook onder de slopershamer is gekomen. Gelukkig vond men toen een onder komen in „De Kuip" aan de Kuiper straat, waar de jeugd graag naar toe kwam. Dit gebouw zal echter over en kele maanden ook met de grond worden gelijk gemaakt, zodat men dan weer el ders onderkomen moet gaan zoeken. Niet alleen met de jongens en de meisjes, die de jeugdkerk bezochten, maar ook met hun ouders en de vele medewerkenden is in de loop der ja ren een hechte vriendschap ontstaan aldus de heer Drop. De scheidende, die zei, dat ,God hem duidelijk heeft gemaakt zijn taak thans te moeten be eindigen, wees tenslotte de jeugd op de betekenis van het kruis. Als tolk van de medewerkers, als mede van da jeugd zelf, zei de heer W. Post, dat het heengaan van de heer Drop een verlies betekent, dat moeilijk onder woorden is te brengen Vooral de jongens en meisjes, die erg zullen missen, omdat u zo boei end kon vertelleyn, zullen dit het meest betreuren, aldus de heer Post. Twee leden van de jeugdkerk verrasten de heer Drop met enkele grammofoon platen. Namens wijkgemeente 2 van de Grote Kerk sprak de heer J. v. d. Thoorn en dankte de heer Drop voor de wijze waarop hij het Evangelie aan de jeugd verkondigde, en overhandigde hem een boek. Als voorzitter van de jeugdkerkcom- missie sprak ds. W. J. Schouten en toonde zich zeer dankbaar, dat de heer Drop vijftien jaar onafgebroken de jeugdkerk als zodanig *heeft mogen lei den. Een enveloppe met inhoud werd hem tenslotte overhandigd. De commissie, die zich veel heeft moeten inspannen om een opvolger te vinden voor de heer Drop is daarin uit eindelijk toch geslaagd. De heer A. de Korte zal tijdelijk als leider van de jeugdkerk optreden, terwijl de heer Z. M. Lawalata daarna de leiding daar van definitief op zich zal nemen. De heer Lawalata zal dan trachten om het jeugdkerkwerk in de geest van de heer Drop te mogen voortzetten. De heer Drop sprak tenslotte een woord van dank aan de verschillende sprekers en aan de jongens en meisjes, waarvoor hij zo gaarne had mogen ver- tellen. SCHIEDAM. Door een 21 neder laag tegen het Vlaardmgse DVO is GTB sinds zaterdag troosteloos de onderste plaats gaan bezetten en ziet het cr naar uit, dat de geel-zwarten slechts met veel moeite hun le klasserschap zullen hand haven. Een voordeel is, dat GTB nog vijf thuiswedstrijden voor de boeg heeft. Het zag er in de strijd tegen DVO in het begm zo slecht nog met uit. Hot enthousiast spelende team van de gasten werd in de verdediging gedrongen en GTB, dat met invallers uitkwam voor Meldam, Korpel en Roozendaal, zette menige mooie aanval op. Het beslissende schot ontbrak evenwel. Halverwege de eerste helft zag de Vlaardingse rechtsbuiten kans om van een blunder bij GTB te profiteren en de stand op 01 te brengen. In de tweede helft gelukte het midvoor v. Leeuwen om de partijen op gelijke voet te brengen (I1) eti het zag er naar uit, dat dit de eindstand zou worden. DVO dacht daar echter anders over en toen de uitstekend leidende arbiter Weg man op een gegeven moment m de weg stond, was dat voor DVO de kans om doelman Rademaker ten tweede male te passeren (12). Hiertegen had GTB geen verweer meer, waardoor DVO op enigszins gelukkige wiize beide punten mee naor Vlaardingen nam. VLAARDINGEN. Om te zeggen, dat TSB verdiende van MFB te winnen, zou onjuist zijn, maar niettemin geeft de 3—0 nederlaag die de Vlaardingers tegen het gelijkwaardige MFB moesten incasseren, een geflatteerde nederlaag te noemen. Het spel van TSB was als vanouds goed verzorgd en eveneens als vanouds ontbrak het aan de goede afwerking van de listig opgezette aanvallen. Hierbij komt, dat doelman Franken onder de Rotterdamse lat soms wonderen ver richtte, zodat de nul van TSB hiermede wel verklaard is. De voorhoede van de gasten wist be ter raad met de geboden kansen en het was Oskam, die enkele minuten voor de rust de stand op O1 bracht. Na de rust had de thuisclub bepaald pech, toen Naaktgeboren het leder in eigen doel schoot, waarmede de stand 02 werd. Tien minuten voor het eindsignaal van een TSB-lid, die de met-opgekomen scheidsrechter prima verving, was het De Bruin, die de eindstand op 0—3 be paalde. TSB komt hierdoor weer dicht in de gevaarlijke zone. SCHIEDAM De Eerste Schie damse Autolak en -spuitinrichting, firma L. H. Dries en Zn. heeft bij de viering van het 40-jarig bestaan van het bedrijf zaterdag tevens een nieuw pand in gebruik genomen aan de Schiedamse Bokelweg in de Spaanse polder. Op deze zo vreugdevolle dag voor vader L. H. Dries en zoon P. Dries, waarvan vooral jr. de grote stuw is geweest voor de bouw van het nieuwe pand, hebben zij vele felicitaties in ontvangst mogen nemen, terwijl de grote hal tot een ware bloementuin was herschapen. De heer Com. Lith sr., ere-voorzitter van de F.O.C.W.A., de organisatie van lakspuiters en carosserie-bouwers heeft een overzicht gegeven van de geschiede nis van het nu jubilerende bedrijf en daarbij ook een opsomming gegeven van de panden waarin de firma Dries de afgelopen 40-jaar heeft gezeten. Het dieptepunt in het leven van het bedrijf zo constateerde spreker, viel in 1941, toen het toenmalige pand san de Nieuwe Haven door de Duitsers in beslag geno men werd en de heer Dries sr., naar het concentratiekamp werd gebracht. Doch na de oorlog kwam de firma tot grote bloei zodat een groter en modern ingericht bedrijfspand echt wel nodig werd. Sprekend namens de F.O.C.W.A. en de Bond van Spuiters en Plaatwerkerpa troons wees de heer A. W. v. d. Pol op het vele werk dat het bedrijf kreeg daar er steeds meer auto's op de weg verschijnen. De Schiedamse wethouder Th. J. I,. v. d. Berg maakte zijn com pliment voor het fraaie pand dat in het nieuwe industrieterrein is neergezet. Het nu mgebruikgenomen gebouw, ont worpen en uitgevoerd door het aanne mingsbedrijf Heynsbroek n.v. te Schie dam, bestaat uit een ruime werkhal waarin de voorbereidende werkzaamhe den aan de auto's worden verricht en uit twee ruimter voor het spuiten en drogen van de wagens; een voor per sonenauto's en een voor vrachtwagens. Dit spuiten geschiedt volgens het nieuw ste procédé en met een modern instru mentarium. Vanmiddag heeft een 37-jarige vrouw in haar woning aan de Hoogstraat te Rotterdam haar 3-jarig zoontje door wurging om het leven gebracht. De vrouw handelde in een viaag van waan zin en is na het gebeuren naar een psychiatrische inrichting overgebracht SCHIEDAM. Door een verdienstelijke 20 zege in de uitwedstrijd tegen Energie Boys heeft GSS zich vrijwel definitief in veiligheid gebracht en daarmede het tweede klasserschap voor minstens een jaar geprolongeerd. De zege was volkomen verdiend, want de Gusto-mannen hebben het beste van het spel gehad in deze goede wedstrijd. Reeds vanaf de aftrap was het één en al GSS wat da klok sloeg en de Rotterdamse verdediging moest alle zeilen bijzetten om doelpunten te voorkomen. Bunte, Scholte en Putters beproefden de dege lijkheid van de defensie van die thuis club behoorlijk en toen laatstgenoemde een afgemeten pass van Bunte kreeg, was het meteen raak (01). Met deze stand kwam de rust. In de tweede helft gelukte het Bunte, om na fraai individucel spel de stand op 20 te brengen en dankzij voortreffelijk werk van de GSS-verdediging, met aan het hoofd doelman Den Ouden, zag GSS kans deze 20 met succes te verdedigen. GSS 2 speelde 2—2 gelijk tegen TSB 4. VLAARDINGEN. Onder leiding van scheidsrechter Ensel hebben „Baren dreeht" en „Vlaardingen" een harde, maar sportieve kamp gespeeld, die uiteindelijk op gelukkige wijze door de gastheren is gewonnen met het kleinst mogelijke ver schil, n.l. 1—0. Zelfs is bet nog mogelijk, dat dit ene doelpunt zal komen te ver vallen, want de Vlaardingers hebben te gen de treffer van Gouw, die hü zeven minuten na de rust plaatste, geprotes teerd, omdat dit op onregelmentaire wijze zou zijn gescoord. Overigens waren de woorden van arbiter Ensel zo overtuigend, dat de kans van slagen voor dit protest vrijwel nihil is. Vlaardingen" heeft door dit resultaat vrijwel zeker de laatste kansen verspeeld op de ere-titel, vooral nu Insulinde door een zege op ZBVH zich weer bij de lei ders voegde en dus ook weer mee gaat tellen. SCHIEDAM. De Judo-wedstrijden om tiet nationaal kampioenschap, die zater dagavond in de Sportschool van Relnler Halskei- werden gehouden, hebben een vlot verloop gehad en tijdens deze kam pioenschappen is bewezen, dat er bij de principiële judo-ers enkele goede krach ten schuilen. Immers konden deze mensen nimmer aan de wedstrijden op zondag deelnemen en nu de organisatoren ook om die reden de kampioenschappen naar de zaterdag hebben verschoven, bleek dat er grote prestaties werden geleverd door spelers, die tot nog toe niet naar voren waren gekomen. Zo werd de Rotterdammer v. d. Schee zeer duidelijk verliezer tegen de Maas- sluizenaar v. Vliet, die bekend staat als een krachtige judoka. Hij weerstond v. d. Schee en met voorzichtigheid en een zeer goede techniek werd v. cL Schee ver slagen, al was het niet met een heel punt. Ook bij de senioren-lichtgewicht kwa men geheel nieuwe gezichten naar voren. Zo was De Jong van Juldo-club Delft winnaar over de S.C.S.-er Boesschoten met een prachtige schouderwerp, na Boes- schoten menigmaal in gevaar gebracht te hebben, hoewel deze zich telkens weer wist te redden. Ook v. d. Meer uit Maassluis was ook al zo'n prettige verrassing. De Gouwe naar v. d. Berg moest aile zeilen bijzetten om hem in de halve finale te verslaan. Witsel zorgde er voor, dat er toch nog een beker in Schiedam bleef door de Dordtenaar Kok te verslaan in de ver lenging met een 5e heupworp bij de junior-middengewichten. Dat de toekomst er goed uitziet voor deze judo-ers bleek wel uit het feit, dat de junioren-middengewichten v. d. Veer (S.C.S.) en Kok (Dordrecht) zich in de finale plaatsten bij de senioren. Deze Jcnapen hadden elkaar al ontmoet in de groep junioren in de halve finale. Toen moesten de scheidsrechters een beslis sing nemen en Kok werd als winnaar aangewezen. De finale bij de senioren moest verlengd worden, nadat v. d. Veer wel iets in de meerderheid was geweest, maar Kok de partij „had gemaakt". Een kleine onoplettendheid aan de rand van de mat werd v. d. Veer's nederlaag, want hierdoor kreeg Kok gelegenheid om met een prachtige heupworp de partijen op zijn naam te brengen. De uitslagen van de finale-partijen luiden: Jun.-lichtgewicht v. Meeleren ver- Slaat Eiias met schouderworp (beiden van Uketni); jun.-middengewicht Witsel (Schiedam) verslaat Kok (Dordrecht) met 5e heupworp in de verlenging; sen,- liehtgewicht: v. d. Berg (Gouda) verslaat De Jong (Delftl met le beenworp (halve punt), s- ,i mi- -g- „icht; Kok (Dor drecht) verslaat v. d. Meer S.C.S.) met heupworp in de verlenging; sen.-zwaar- gewicht: v. Vliet (Maassiuis) verslaat v. d. Schee (Rotterdam). Dit toernooi is uitstekend geslaagd en zal stellig meerdere malen op zaterdag worden gehouden. In de showroom ven de Simca, Groot- handelsgebouw te Rotterdam, heerst thans een typisch Franse sfeer. Reeds bij de ingang worden de bezoekers welkom geheten door een agent, ge stoken in een origineel Frans uni form. Een andere attractie is de Simca-robat, die tijdens een speciale autotentoonstelling wordt gedemon. streerd. Een robot, die alle opdrach ten kan uitvoeren zonder ook maar een ogenblikje met zijn ogen te knipperen. Tientallen mensen ttt'ij- jelen na ajloop van de voorstelling dan ook: robot of niet? De ten toonstelling is geopend van 's mor gens 10 uur tot 's vonds 10 uur. 0 Oud Ger. Kerkdiensten te Kraling- scheveer; Usseldijk, woensdagavond, half acht, ds. E. Wijnne Buffelstraat, donder dagavond, half acht, ds. T. de Jcmg. „De Reddingboot" heeft woensdag- f avond om 7.30 uur aan de Linker Kotte- kade 99b te Rotterdam een openbare bijeenkomst.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 2