Fraseologie (I) Luns:belangrijkste conf jaren REISSTICHTING PER BES NAAR LA CÖURT1NE BEREID TOT POLITIEK OVERLEG mf GLEN VOOGDIJ VAN Kasavoeboe roept reservisten op Hammarskjoeld: leg wapens neer De I lilt: opnieuw zacht De Gaulle en Bourguiba optimistisch A Koopt op tijd uw zekerheid Rusland tegen mode strenger, joden m 0! HAARLEM (VIJFDE AF) SPORTIEVE VERLIEZER D Het weer in Europa NATIONALE L ;s* E iKEI tING- li IK Synagogen dicht; begraafplaats geschonden GEKNIPT VOOR U: Mijnwerkersstaking in Engeland KOFFIE v_ Deputatie met geschenken naar feestvierend Eindhoven Mr. Cremers terug met hos;e hoed r r DINSDAG 28 FEBRUARI 1961 v TWINTIGSTE JAARGANG No. 4845 r - Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S BRUINS SLUT TENGEL AND heeft zich gisteren pp de bijeenkomst van de minis- terraad der Westeuropese Unie in Parijs, positiever dan ooit uit gelaten over nauwere betrekkingen tussen Groot-Brittannië en de zes landen van de Europese Gemeenschap. De met Europese zaken belaste Britse minister Heath zei, dat zijn regering bereid zal zijn een uitnodiging van de „zes" tot politiek overleg op topniveau te aanvaarden indien de „zes" eenstemmig hiertoe zouden besluiten Na afloop der besprekingen verklaarde minister Luns: „Dit is de be langrijkste W.E.U.-conferentie sedert jaren geweest." „Als de E.E.G.-landen aan de moeilijkheden van het Gemene best en aan de agrarische moei lijkheden tegemoet kunnen ko men," aldus zei minister "Heath, dan zal het Verenigd Koninkrijk een systeem in overweging kun nen nemen, gebaseerd op een ge meenschappelijk tarief inzake grondstoffen en afgewerkte goede ren, die worden geïmporteerd uit andere landen dan die van de E.V.A. of het Gemenebest". Aanmoedigen Niet indringen 3 - wzé-'^r ST&. E Kongolese president Kasa voeboe heeft gisteravond in een radio-toespraak alle re servisten in Kongo onder de wapenen geroepen, „met het oog op een door de V.N ge uite bedreiging om Kongo onder hun voogdijschap te plaatsen". Teneinde aan de opmars van de Loemoembistische troepen van premier Gizenga uit de Oost-Provincie een einde te ma ken, deed Kasavoeboe een „laat ste en ernstig gemeend beroep" op de Katangese president Tsjombe om de krachten samen te voegen om het „gezamenlijke doodsgevaar" te bestrijden. De Loemoembisten zouden- Leopoldstad thans tot op 400 km zijn genaderd. President Tsjombe van Ka- tanga heeft aangekondigd een eventuele inval van Loemoem bisten in zijn land met geweld te zullen keren. Staak activiteit en in Nederland Actie Mislukte aanslag op Guevara in Havana Zon op Zon onder W Onderbroken dan van genieten Feestklanken u (Van onze correspondent) F* EEF me de vijf", zei Haar- lems burgemeester, mr. P. O. F. M. Cremers, maandag avond tot zijn ambtgenoot, ir. H. B. J. Witte, van Eindhoven. Deze handdruk was bedoeld als een gelukwens. Eindhoven kan zich, met 169.603 inwoners, de vijfde stad van ons land noemen en heeft daarmee Haarlem (169.579) naar de zesde plaats teruggedrongen. Om drie uur gistermiddag kondigden de sire nes in Eindhoven het grote nieuws aan. Troostprijs Groei Witt# d# Wlthstrsat SS. Teieï. 115700 (9 1.1 Postbus 11X2. Postgiro No 524519. Klaelrtendlesït sOonnemeotea 18.30—19.30 uur Zaterdags 1718 uur Telefoon HS70!3 Huygenspleta l, Telefoon 183467 (3 IHnen). Postbus 1001 - Postgiro No. 424857. Klachtendlenst 18.3018.30. Telefoon 362568. Spul weg 132, Telel. 4570. Aleidastraat 33 Teïef. 65451. Abaaaementsprils 61 «ent per week, 2.65 per saaand, 17.90 per kwartaal, Losga nummer» 15 cent. Verschijnt <togelÜk| StottersJamt k-Gravechages Dordrecht! Schiedam! (G«Icüg tot woensdagavond) ZACHTER OVERDAG Half tot zwaarbewolkt met plaatselijk enige regen. Matige aan de kust tijdelijk krachtige wind tussen west en zuidwest. Zachter overdag. Morgen Zon op: 7.27 Maan op: 17.21 Onder: 18.19 Onder: 6.59 f"|E agressieve Oostenrijkse cultuur- filosoof Karl Bednarik schreef in zijn „Gevaarlijke Welvaart"; „Bijna alles wat bestaat, wordt in dienst van de re clame gesteld: schone vergezichten, knappe vrouwen, de straat en de kunst Onder de naam van Mozart verkoopt men koeken en vulpenhouders. In een reclameblad van slagers vindt men een tekening van Picasso. Verzekeringsmaat schappij en maken gebruik van verzen van Goethe om klanten te winnen." Hij veroordeelt daarmede niet de re clame. Maar wel diegenen, die sugge reren, dat „de cultuur in de consumptie- slag" kan worden geworpen. „De cultuur onttrekt zich er aan en vervluchtigt", zegt Bednarik. „De consument ontvangt niet datgene, waar zijn geld hem eigen lijk recht op geeft. Hij consumeert welis waar, maar iets anders dan hjj eigenlijk wenste." TTCTIJ moesten aan de Oostenrijker den- ken bij het lezen van de beschou wingen over de nota inzake de reclame- televisie. Wij moes'en daaraan met na me denken, toen wij het commentaar lazen van Elsevier's radio- en t.v.- medewerker, die de staatssecretarissen Scholten en Veldkamp verwijt om de zaak heen te draaien. ,,De programma's vormen de kern van de zaak. Moet daarbij de economie de recla me als noodzakelijk kwaad op de koop toe worden genomen: in 's hemels naam. Maar noodzaak is en blijft de betere televisie. En „beter" is in dit geval geen economische, doch een in de ruimste zin culturele aangelegen heid." mUSSEN Bednarik en Elsevier ligt een diepgaand verschil van mening. El sevier betoogt, dat ait de reclame-fond sen betere meer culturele program ma's kunnen worden gebracht. Bedna rik daarentegen stelt, dat, wanneer men de cultuur in dienst stelt van de recla me, dit JA ite neerkomt op „consu menten! -.cho,/'. Want zegt de Oosten rijker: ,,1'j (de consument) consumeer! weliswaar, maar Iets anders dan hij eigenlijk wenste." Het is duidelijk, dat wij-,het met de beschouwingen van Elsevier's medewer ker niet eens zijn, waar het betreft zijn mening over de betekenis van commer ciële t.v, voor de cultuur. DE staatssecretarissen hebben ook zeer wel begrepen, dat zij met een dergoljjke redenering in de Staten-Gene- raal geen schijn van ^ans zouden hebben. Daarom hebben zij nie' het culturele, maar het economische argument ge bruikt om de noodzakelijkheid van re clame-televisie aan te 'onen. Hun doel is echter hetzelfde als dat van Elsevier en de andere „zuilenbrekers". Naast het be staande net een tweede, geëxploiteerd door een onafhankelijke maatschappij. O neen, de staatssecretarissen wach ten zich er wel voor te stellen, dat het peil van de programma's dan beter zal worden. Dit is nl. niet aan te tonen. Als argument in de politieke discussie zou het niet te hanteren zijn. Hun motief voor het breken met het bestaande Engeland een stap nader tot de Europese „Zes" i het belang van de Een puur economisch omroepbestel adverteerders, argument. Wij begrijpen dan ook, dat de voor zitter van de N.C.R.V. in de Omroepgids in een beschouwing over de nota spreekt van „de hegemonie van de economie". E staatssecretarissen nebben niet vol doende culturele argumenten aange voerd om hun wat merkwaardige con clusies staande te houden. Men zou dus mogen verwachten, dat hun economische argumenten sterk zouden zijn. Maar ook dat is niet waar. Juist omdat het econo misch motief als net voornaamste mo tief wordt gehanteerd, verdient het aan beveling dit economisch motief te analy seren. En dan komt men tot merkwaar dige ontdekkingen. De meeste economi sche argumenten kunnen worden ont zenuwd. Ja, sterker nog, het lijkt er op, dat het economisch argument alleen maar gebruikt is om in een bepaalde richting te redeneren. Anders gezegd: men heeft eerst enkele conclusies op papier gezet en om die conclusies een stelsel van motieven opgebouwd. Waar om? Wij zullen in een drietal artikelen trachten duidelp te maken dat de nota geen argumentatie bevat, maar pure fraseologie. (Van een onzer verslaggevers) De Christelijke Relsstichting zal de komende zomer reizen organiseren naar La Courtlne. Deze reis is in de eerste plaats bedoeld voor ouders van de aldaar gelegerde militairen. Het bestuur van de stichting heeft contact opgenomen met de militaire autoriteiten die hun volledige mede werking hebben toegezegd. De reis gaat per bus. Over de invoering van de vijfdaagse werkweek voor het politiepersoneel wordt op het ogenblik overleg ge pleegd met de vakorganisaties. Dit heeft de burgemeester van Den Haag, mr, H. A. M. T. Kolfschoten, meege deeld tijdens de begrotingsbehande ling door de gemeenteraad. kwesties plegen met de landen van het Gemenebest en zijn bondgenoten in de Europese Vrijhandelsassociatie. Op voorstel van minister Luns zul len. de ministers van de W.E.U. eind mei of begin april opnieuw bijeenko men. Op 19 mei zullen de regerings leiders van de zes landen der E.E.G hun tweede conferentie in Bonn hou den. Engeland wil zich niet te snel aan sluiten bij de E.E.G., zo ging minister Heath verder. Het wil wachten tot het overtuigd Is van de kansen op succes in de onderhandelingen met de E.E.G. om een herhaling te vermijden van de mislukking van het overleg In 1958. Wat de gemeenschappelijke tarieven betreft," Engelahd" "gééft 'et"de voor keur aan met afzonderlijke goederen of groepen van goederen b.v. tropi sche produkten, tarwe, wijn en koffie inbegrepen te beginnen. Daarna zou een meer algemene overeenkomst kun nen worden uitgewerkt. DE ministers hebben, aldus het slot communiqué, besloten een grotere eenheid in West-Europa aan te moe digen. Veel belang hechtte men ook aan de opmerking van Heath dat er, geen principiële beletselen zijn tegen overleg tussen de „zes" en de landen van het Gemenebest, wat, zo zei men, inhoudt, dat Groot-Brittannië bereid is de imperiale tarievenpref eren tie op te geven, althans haar te delen met an dere landen. Van Nederlandse zijde wees men na afloop van de conferentie nog op het belang van de bemoeienis van de As semblee van de Westeuropese Unie met het probleem van Groot-Brittannië's samengaan met de „zes" Zonder de be trokken aanbeveling van 17 november jl. van de Assemblee tot deelneming van de Britse minister-president aan politiek topoverleg en tot onderhande lingen over een overeenstemming die zal leiden tot toetreding van Groot- Brittannië tot de Europese Gemeen schappen, zou het veel moeilijker zijn geweest zover te komen als thans is geschied. DR zijn problemen van de E.E.G. die alleen de zes aangaan ea Groot- Brittannië is niet van plan zich er in te dringen maar het wil wel overleg over kwesties die een ruimer gebied bestrijken. Groot-Brittannië zal, zoals tot dusver geschiedt, overleg over dergelijke D President Kasavoeboe beschuldigde In zijn radiotoespraak de V.N, van „samenspanning met de communisti sche benden van de opstandeling Gi zenga". Hij deed een beroep op alle oud-militairen zich aan te melden. - Berichten uit het legerkamp Kokoio in Leopoldstad maken melding van het gereedmaken van houwitsers en 81 mm kanonnen. 57 Secretaris-generaal Hammarskjoeld heeft inmiddels president Kasavoeboe in duidelijke termen verzocht een einde te maken aan de activiteit van zijn strijdkrachten en mee te werken aan de uitvoering van de besluiten van de Veiligheidsraad. Hammarskjoeld heeft gisteravond overleg gepleegd met de adviescom missie voor Kongo, met name over de gewelddaden van Kongolese militai ren jegens V.N.-personeel en de ver houding tussen Kasavoeboe en Dayal. Het commando van de V.N. in Kon go heeft het Kongolese leger gewaar- Station Wind- w„r richting en snelheid mtrp. sec. Temp. hed.m 7 u, en neerslag afgel. 24 u. geh. bevv. z 1 14 4 2W. bew. z 2 15 0.3 geh, bew. wzw 3 18 0 geh.bew. wzw 8 18 0 zw. bew. o 1 15 Q h. bew. zo 8 8 0 zw. bew. w 6 0 onbewolkt windstil 9 0 zw. bew. nno 2 geh. bew. windstil 18 0 h. bew. o 3 15 0 1. bew. windstil 21 0 onbewolkt windstil 16 0 onbewolkt n 3 23 0 Frankfort München Zürich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon Den Helder 1. regen nw 8 8 13 Vpenburg regen wzw 6 10 21 VUssingen zw. bew. wnw 4 9 20 Eelde regen n 6 10 20 De Bik regen nw 3 10 22 Twente regen nnw 6 12 27 Eindhoven regen nw 8 12 28 -Limburg regen wnw 10 13 12 £EN storing uit de omgeving van de Azoren verplaatste zich in snel tem po naai' West-Europa en passeerde in de afgelopen nacht met veel regen ons land. Op tal van plaatsen viel meer dan 20 mm. Het zuidoosten van het land vertoefde tijdelijk in de viarme sector van de depressiewaarin zich lucht van subtropische oorsprong bevond. In Oost-Brabant en Limburg toerden daarin vannacht temperaturen van 14 graden gemeten, terwijl in het noorden van het land de temperatuur tijdens de langdurige regenval tot 2 graden daal- tic. Achter de storing stroomde uit het noordwesten polaire lucht binnen, waarin de temperaturen niet boven de 10 graden komen. Aan de flank van een hoge-drukge- bied dat over Spanje naar het oosten trekt zal echter weer zachtere lucht worden aangevoerd, welke reeds in de loop van morgen ons l$nd zal bereiken. De temperntvirev gaan. dus weer om hoog. S'j h zacéM'-tfscij;, wallet-* di- zal zijn. j 'xnendringen van de —-föelijk wat regen ®4ücinig betekenis schuwd, dat van „een maximum aan kracht" gebruik gemaakt zal worden, in geval van voortgezette noiestering van personeel van de V.N. De V.N. hébben een avondklok Kasavoeboe deed een „laatste en plechtig beroep" o.p Tsjombe om zich weer te richten naar Leopoldstad. tf r- e L- Het Katangese staatshoofd Tsjombe heeft maandag te Elisabethstad ge zegd, dat hii zijn troepen eventueel buiten de landsgrenzen in actie zal laten komen, indien „het gevaar dat het leger van Gizenga voor geheel Kongo vormt, ook Katanga zal bedrei- gen." President de Gaulle van Frankrijk en zijn Tunesische ambtgenoot Bour guiba zijn optimistisch wat de moge lijkheid betreft van een spoedige be ëindiging van de oorlog In Algerije. Dit optimisme blijkt uit een ge meenschappelijke verklaring die gis teravond is uitgegeven na hun bespre kingen te Bambouiliei in Frankrijk. In de verklaring werd gezegd dat het Algerijnse probleem breedvoe rig is besproken „in het licht van recente ontwikkelingen en in het perspectief van de toekomst van Noord-Afrika" Men was het eens over „de mogelijkheden en de hoop die thans bestaat op een positieve en snelle evolutie". Het lijkt dat men uit de voorzich tig gestelde verklaring kan destille ren dat misschien spoedig directe besprekingen zullen beginnen tus sen de Fransen en de leiders der Algerijnse rebellen. De Gaulle en" Bourguiba hebben gis teren bijna vijf uur lang besprekingen- onder-vier-ogen gehad, Bourguiba is vanmorgen van Parijs naar Rabat gevlogen om de begrafe nis van koning Mohammed var;, Ma rokko bij te wonen. Bij zijn vertrek uit de Franse hoofdstee! gaf de Tune sische president als zijn mening te kennen dat het Algerijnse vraagstuk zal zijn opgelost. Drie jonge Cubanen hebben een Cubaanse legerkapitein doodgeschoten bij een mislukte moordaanslag op Cuba's „economische tsaar". Gnevara, die dezer dagen was benoemd tot mi nister va» Industrie tn het kabinet van premier Castro. De jpngeman die het dodelijke schot loste was de 21-jarige Carlos Duarte. Hij doodde de 29-jarige kapitein Sa linas, toen deze hem voor de woning van Guevara in de wijk Miramar van Havana om zijn papieren vroeg. Duarte deed dit, maar Salinas noemde de pa pieren vals. Hierop werd hij door Duarte doodgeschoten. Deze werd tij dens een vuurgevecht dat voor de villa ontstond gewond. De drie Cu banen werden gevangengenomen. Vol gens ooggetuigen had een van hen eertijds deel uitgemaakt van Guevara's lijfwacht. Zij hadden hem willen ver moorden „omdat hü een communist was". President de Gaulle van Frankrijk en president Bourguiba van Tunesië tijdens hun besprekingen te Ram- bouillet, het buitenverblijf van het Franse staatshoofd. De federale regering van Bhodesië heeft een wetsontwerp ingediend, dat baar, ads het door het parlement wordt aangenomen, machtigt alle in gezetenen tussen 18 en 50 jaar voor dienst bij de territoriale troepen op te roepen. Advertentie Volgens door joodse organisaties in Parijs ontvangen berichten, heeft de Russische regering kortgeleden de anti-joodse propaganda opgevoerd en beperkende bepalingen voor de joden in de ""Sowjet-Unie verscherpt. Een over het algemeen goed inge lichte joodse zegsman verklaarde dat de stemming in Rusland tegenover de joden in het algemeen altijd al vijandig is geweest, doch dat deze de laatste maanden is verergerd. De reden hier voor is niet duidelijk. Zij schijnt ech ter geen verband te houden met eniger lei gebeurtenis in het buitenland. In Kiew, waar 200.000 joden wonen, werd de hoofdsynagoge enkele maan den geleden gesloten. Enkele kleinere synagogen zijn echter nog open. In de stad werden joodse begraafplaatsen ge schonden, terwijl even buiten de stad een grote begraafplaats, waar joodse Madame Carven zet fors de schaar erin en bezorgde ons dit vlotte plaatje op de dag, dat de Parijse foto's gepubliceerd mo gen worden en die u vinden kunt op pagina 7. slachtoffers van de nazi's begraven liggen, als voetbalveld wordt gebruikt. In Stalino, met een joodse gemeen schap van 40.000 mensen, is de "enige synagoge al enige maanden lang ge-' sloten. Besloten gebedsbijeenkomsten, welke door meer dan tien mensen werden bijgewoond, werden dooi de overheid met geweld onderbroken. Ge bedenboeken werden in beslag ge nomen. In tal van andere steden Is de si tuatie vrijwel hetzelfde, hoewel zij niet zo uitgesproken slecht is in Moskou, Leningrad en enige andere grote cen tra, waar buitenlanders wonen. Door een wilde staking die maandag is uitgebroken zijn 29 steenkoolmijnen in het Engelse graafschap Yorkshire gesloten en meer dan 36.000 mijnwer kers zonder werk gekomen. De sta kers eisen een loonsverhoging van tien procent voor alle ondergrondse arbei ders. De staking brak uit ondanks op roepen van de vakbond om aar hét werk te- blijven. - -,We zijn voorbereid op een lange, hardnekkige strijd," aldtis'éen woord voerder van de stakers. (Advertentie) omdat deze uitgezodite koffie bonen gegarandeerd coffeïne- vrij zijn, dus onschadelijk omdat u er goed op kunt slapen omdat Koffie Hag onbeperkt genot geeft zonder nadelige gevolgen Importeur; HAG-Verkoopkantoor Vcstbus 613-Haaflcra V. S. Steel keert een onv, kw. dlv, uit vaa 9.75. chocolade vijf, de raadsleden kregen in Haarlemse rokerijen gerookte pa ling, de Eindhovense wethouder van Financiën kreeg een paar na-maak bankbiljetten van Bombay. De raad zaal was feestelijk versierd met geu rige kleurrijke bloemen en op de plaats van ieder raadslid lag een ban- ketcijfer 5. De verliezers uit de Spaarnestad hebben hun „degradatie" echter spor tief opgenomen. Onder leiding van burgemeester Cremers trok een dele gatie naar Eindhoven en zü ging niet met lege handen. Toen de Haarlem mers 's avonds ontvangen werden in de feestelijke vergadering van de Eindhovense gemeenteraad, boden zij verschillende geschenken aan. De Eindhovense wethouder van Volksgezondheid kreeg een flesje „zeer oprechte Haarlemse olie", bur- Een van de nazaten van dé grond- gemeester Witte kreeg een kolossale leggers van de Eindhovense iadus- De raadszitting had amper een half uur geduurd toen ir. Witte zijn ambtsketen aflegde en een deputatie van de Eindhovense burgerij geluk wensen aan kwam bieden, welke wen sen gepaard gingen met het optre den van het tamboers- en klaroenen korps van het zeventiende infanterie- bataljon Chassé uit Oirschot, dat de gehele raadzaal vulde met zijn schet terende klanken. Even later kwamen de Haarlemse gasten, mr. Cremers met zijn echtgenote an de directeur van „Haarlems Bloei", de heer W. van Willigen met zün vrouw. De voorzitter van de Eindhovense WV, de heer P, Jacobs, bood dé ge lukwensen van de stad Eindhoven aan en de middenstand van de binnenstad verraste alle aanwezigen met een zakje paaseieren, terwijl mevrouw Cremers een grote cake, haar man een Brabants krentenmik en de heer Van Willigen een zakje grote paaseieren ontvingen. trie, de hoedenmaker J. Spoorenberg, schonk mr. Cremer een hoge hoed. Burgemeester Witte heeft een kort dankwoord gesproken, waarin hij op merkte. dat waar de heer Cremers zegt, dat de boekdrukkunst in Haar lem is uitgevonden, het evenzeer waar is, dat de gloeilamp en de auto hun oorsprong in Eindhoven vinden. Aan het slot van de feestelijke ver gadering werd de erewtjrt geschon ken. In 1910 telde Eindhoven nog maar ruim 5600 Inwoners. Tien jaar later waren het er 40.000 en na de bevrijding ontstond eon ongekende groei, niet alleen in het bevolkingstal, maar ook op het gebied van de woongelegenheid. Juist dezer dagen heeft de Provin ciale Planologische Dienst in Brabant laten weten, dat zijns Inziens de ont wikkeling van het Philips-concern tot de meest spectaculaire verschijnselen van de wereldeconomie In de twintig ste eeuw behoort Eindhoven la met 51.000 Industriële arbeidsplaatsen im dezelfde Industriële orde van grootte gekomen als Amsterdam. Rotterdam, en Antwerpen. Honderd jaar geleden was Eindho ven een stad met een oppervlakte van ruim 53 ha. Door annexatie van do dorpen Tongeren, Straten, Gestel, Strjjp en Woenseï Is Eindhoven van. een heldeplaatsje uitgegroeid tot het nu ls,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1