ffl Vele Schiedamse Jeugdraad actwiteüen voor rogramma groots georganiseerd De Hoek kampt met groot ver C OUZY Vragen rondom school behandelen op m uitstekend in „jVluzanda De „Waterman" vandaag weer in de vaart —Kleine bewapeningswedloop in Neurenberg WATERWEG Oudst bekende stuk visgerei Harde zakenwereld schuilt achter sprookjesland op speelgoedbeurs Alle-Dag-Kerk Om het persoonlijk damkampioenschap Na een jaar Inventarisatie Gebouivennood Zendingsavond Herv. Wijk IV Volgeiitf e week collecte Groesbeekse Tehuizen W. Pelt nam afscheid van G.T.B.-Schiedam Propaganda-avond Veilig Verkeer Marja Minco en Ben Voeten over eigen werk Zwaluwen oefende PRIJSVERLAGING „PHILIPS TELEVISIE" JAARVERGADERING CHR. V.G.L.O. Teams van „Juliana" deden het weer goed Man over boord ODI verloor van Bolnes Muziekuitvoering Na belangrijke verbouwing Naast elkaar Wel bindend Naar Australië Lager Wandelen Toneeluitvoering voor Immanuëlkerk Vlaggeparade Mariniers Bezoek aan honderdjarige door burgemeester A. v. d. Meulen nam afscheid van A. J. Schreuderscliool 2 TROUW Dinsdag 28 februari 1961 HOEK VAN HOLLAND. - Hoek van Holland bereid zich voor op het komend zomerseizoen. Dit blijkt wel duidelijk uit de activiteit die door de middenstanders uit dit Rotterdamse gemeentedeel wordt ten toon gespreid. Dezer dagen opende de heer F. de Vries in een verbouwde winkelruimte aan de Rietdijkstraat een hotel-restaurant, dat hij geheel in oud-hollandse stijl heeft doen optrekken. steeds de allernieuwste modellen vindt U bij Burgerüjke stand van Vlaardingen Japan nrenffl ket (van een lugubere i '1 „„.T echtheid). Het best in de SCnnK teweeg wapenhandel waren de V. S. en Engeland. Mppfei? ttf** A SCHIEDAM. Het bestuur van de Schiedamse Jeugdraad heeft maan, dagavond, in een daartoe belegde persconferentie, mededelingen gedaan over de voornemens voor dit jaar, waarbij uit de woorden van voorzitter R. S. J. Goettsch, zijn mede-bestuursleden de heren v. Dijk en C. D. Schewe, alsmede die van de heer J. C. Bronneman als ambtenaar namens de gemeente Schiedam, duidelijk kwam vast te staan, dat deze Jeugdraad voor dit jaar grote plannen heeft, die men in samenwerking met diverse' verenigingen en instanties zal trachten te verwezenlijken. Deze activiteiten omhelzen o.a. een nauwer contact met de gemeentelijke Overheid, (hoewel de Jeugdraad hier over -best is te spreken), het opmaken van een nota, die een totaalbeeld zal gevert van de in de stad aanwezige lo. kaliteiten en gebouwen die door Jeugd verenigingen gebruikt kunnen worden, alsmede de diverse spelen van Jeugd- Jolijt, die ook dit jaar weer groots van opizet zijn en in de periode van donder dag 1 juni tot en met zaterdag 8 juli Schiedam en Kethel in het teken van deze feesten zal doen staan. Op 29 februari zal het één jaar gele den zijn, dat de Schiedamse Jeugdraad ■werd. opgericht en al heeft men over het algemeen weinig kunnen merken van de activiteiten van de SJR, men heeft in geen geval-stilgezeten. Men. was er zich van bewust, dat er nog een achterstand was in te halen betreffende het contact met de ge meentelijke Overheid, welk contact steeds beter wordt, waardoor het werk' van deze Raad steeds meer wordt vergemakkelijkt. De heer J. C. Bronneman, die in dit verband de functies vervult van ambte naar van Sportzaken en ambtenaar van jeugdzaken, is in dezen een onmisbare schakel tussen deze twee groepen. Het wordt echter in de toekomst wen selijk geacht deze functies te splitsen en dus een ambtenaar meer hiervoor aan te stellen. De taak van de .SJR ten opzichte van de jeugd -is actieve begeleiding, aldus de heer Goettsch, die het initiatief van de particuliere sector ook van groot be lang achtte. Spreker noemde daarna de verschil lende instanties, die Schiedam rijk is en die gezamenlijk het algemeen be lang, maar ook het jeugdwerk een gro te dienst bewijzen en op organisatorisch terrein onmisbaar in een stad als Schie dam zijn gebleken. De S.B.L.O. en de Jeugdraad zijn identiek, evenals dit het geval is mét de Sportraad en de Ge meentelijke Jeugdcommissie. Er is een Verschil in werkwijze bij deze instan ties, n.l. de sport wordt door de Sport raad behandeld en het Jeugdwerk door de Jeugdraad. Het eerste grote werk, dat men gaat opzetten is een complete inven tarisatie van alle in Schiedam be schikbare gebouwen, lokaliteiten en zalen, die kunnen dienen om door de jeugdverenigingen- gebruikt te wor den. Er is een werkgroep gevormd, die ten doel heeft dit zo volledig mo gelijk te onderzoeken, waarbij men voornemens is om bij alle aangeslo ten verenigingen met een vragenlijst op bezoek te gaan. Op een enkele uitzondering na zijn alle Schiedamse jeugdverenigingen aan gesloten en van gemeentewege wordt dan ook 2.- subsidie per lig per jaar toegekend. Overigens werkt de Jeugd raad zeif zonder subsidie, ai is het be. stuur wel van mening, dat een subsidie hun -werkzaamheden aanzienlijk zal ver eenvoudigen. Er staan nog verschillende vergade ringen tussen de Jeugdraad en gemeen telijke instanties te wachten, zodat men niet pessimistisch gestemd is,wat be treft de perspectieven voor dit werk. Op deze bijeenkomst kwam ook vast te staan, dat in Nteuwland en Kethel een grote gebonwennood bestaat en vooral de jeugdverenigingen nagenoeg geen enkele vergaderruimte'hebben. De jeugdraad zal er bij de gemeente op aandringen, dat bij de de nog te bou wen wijken hiermede ernstig rekening gehouden zal worden en het jeugdwerk in de eerste plaats onder ogen gezien zal worden. Momenteel vergadert men in onze stad in het algemeen in afge dankte gebouwen, waaraan de nodige mankementen zijn- Met de Schiedamse Gemeenschap wordt ook. regelmatig contact' onder houden en men acht het raadzaam, eens een gesprek te houden rust andere verenigingen en raden, die de plaatsen van de Maasmond beheren, waardoor een xneer regionaal overzicht verkregen kan worden van de problemen die op het terrein van het jeugdwerk liggen. De activiteiten van Jeugd-Jolijt zul len ook in 1961 weer grote aandacht vragen van heel Schiedam en Kethel; dit jaar wil men deze spelen houden onder het motto; „Een goede vlieger gaat altijd op". Dit motto zal o.a. tot uiting komen op de slotmiddag, die za terdag 8 juli gehouden zal worden en waarbij een grote vliegerwedstrijd ge houden zal worden op het terrein aan de Maasboulevard, waar tevens alle prijzen van de voorgaande spelen zul len worden uitgereikt. Bij deze vliegerwedstrijd zal alleen gevliegerd mogen worden met eigenge maakte vliegers en zal worden gelet op de uitvoering daarvan, cup startsnel heid en andere punten van „vliegers- b.eiang"- Naast dit vliegersfestijn zal er vanaf donderdag 6 juni avond aan avond wat te doen zijn, zoals vijf avonden voor de Wielerronde, waarbij dit jaar In het bij zonder rekening zal worden gehouden met de „amateurtjes". Iedereen zal een redelijke kans krij gen zijn talenten op de fiets te tonen, zodat men er meer een toertocht van zal maken dan een race. Zaterdag vindt een bespreking met de politie plaats omtrent de te volgen route en de daar bij af te zetten geibieden. De autopedwedstrijden vormen ook een belangrijk onderdeel van het pro gramma, dat in totaal 27 avonden en twee middagen omvat. Liefst vijf avon den zal de jeugd het hart kunnen op halen met deze autopedwedstrijden. Voorts zal op de Buys Ballotslngel in Oost en op het Frans Halsplein Jn West een spelavond worden gehouden en krijgt Kethel ook/een vijftal avonden toegewezen voor wagenraces, autoped wedstrijden, volksspelen, enz. De slot middag In Kethel zal plaatsvinden op zaterdag 7 juli, waar een grote gym- nastiekdemonstratie gehouden zal wor den op het DHS-terrein en waaraan de Chr. gymnastiekvereniging „Animo" haar medewerking hoopt te verlenen. Van 12 tot 16 juni zullen deze activi teiten stopgezet worden (uitgezonderd een wielerronde op dinsdag IS juni) om dat dan de Avondvierdaagse wordt gehouden en men daarvoor geen „sta in-de-weg" wil wezen. .Genoemde spelen zullen zoveel mo gelijk over de gehele stad worden verdeeld, zodat iedere wijk aan haar trek zal komen. Onderhandelingen zijn nog gaande betreffende het gebruiken van scholen, schoolpleinen, gebouwen enz. De heer Cor. Stolk zal ook hier bij weer zijn activiteiten als jeugd leider ontplooien, evenais hij dat vorig jaar op zo voortreffelijke wijze heeft gedaan, met de andere medewerkers van Jeugd-Jolijt. Zowel'het exterieur als interieur rechtvaardigen volledig de even- SCHIEDAM Maandagavond hield wijk vier van deHervormde Gemeente een speciale' zendingsavond in gebouw ..Irene", die geopend werd door de heer j. A. v. d. Peppel. De heer .J. J. Jansen, zendingsarbelder op Nieuw-Guinea, thans waarnemend districtssecretaris van de Raad voor de Zending te Rotterdam, hield een causerie. De heer Jansen heelt er 14 jaar vertoefd. Hij verrichtte er zendingswerk, doch gaf daarnaast ook landbouwkundigevoorlichting aan ae Papoea's, die op deze wijze losgemaakt moesten worden van hun dorpsadat. Dit kan héden nog slechts in de kuststreken. In de binnenlanden is men nog niet zo ver. Kleurendia's toonden de mensen m het stenen tijdperk van Centraal Nieuw- Guinea. In de pauze konden de bezoekers ken nis nemen van goede zendingslectuur en tevens een bezoek brengen aan de stand van mooi verzilverde artikelen met het bekende paradijsvogel-embleem. Met de vertoning van twee geluids films; ..Het zendingswerk op Nieuw- Guinea bekroond" en „De lagere Tech nische School te Kota Radjaen dag sluiting door de heer D. Krommenhoek eindigde deze wykavond. eens oud-hollandse benaming „Het Koetshuis". Tevens betekent bet in- gebruiknemen van dit hotel een wel kome aanvulling van het quantum aan logiesruimte in de Hoek. Dit Het immers wel een en ander te wensen over. Met deze gelegenheid zijn twaalf bedden aan het aantal verblijfplaatsen toegevoegd. De heer De Vries werd er toe genoopt een andere bron van inkomsten dan zijn cafetaria, dat hij eertijds in de buurt van het Zuidelijk Strandcen- trum bezat, aan te boren, door de plannen voor dit centrum. Een andere aanvulling op de logies ruimte ih Hoek van Holland, het hotel In het oude gereformeerde kerkje, zal echter deze zomer naar alle waarschijn lijkheid nog niet in gebruik kunnen wor den genomen. Er zullen in het oude kerkgebouw veertig kamers worden ge bouwd. Tevens heeft de aannemingsfir ma het. voornemen om een dakterras en een motel bij het geheel te bouwen. De bouw wordt niet vertraagd door het uitblijven van vergunningen, friaar doordat dé firma niet jn staat is regelmatig aan het complex verder te houwen. De toeristen zullen dan ook nog een jaar moeten wachten, eer ze in de; „kerk kunnen logeren". SCHIEDAM Ook dit jaar zal de traditionele collecte voor de elf Groes beekse Tehuizen weer plaatsvinden cn voor onze plaats betekent dit, dat in de week van 6 tot en met 11 maart de aandacht van de Schiedamse bevol king hiervoor zal worden gevraagd. Deze instelling bestaat reeds meer dan dertig jaar en heeft zich al die tijd bezig gehouden met het verzorgen van alleen staanden zonder onderscheid van geloof of stand. De grondlegger hiervan is ds. J. A. Visscher. die in 1943 in Groes- beek is overleden. Als gevolmachtigde van de Ned. Herv. Kerk is ds. A. Keers uit Arnhem adviserend lid van deze stichting Wanneer straks de collectebussen weer zullen rammelen, dan verwacht het be stuur dat er door heel Schiedam daad werkelijke steun zal zijn verleend, opdat het noodzakelijke werk van deze stichting doorgang zal kunnen vinden. SCHIEDAM. Na een diensttijd van ongeveer 42 jaar bij het Gemeen telijk Technisch Bedrijf te Schiedam is de heer W. Pelt met pensioen ge gaan. Ter gelegenheid van zijn af scheid bood de directie hem in de kantine van het bedrijf zaterdagmor gen een afscheidsreceptie "aan, waar van velen gebruik hebben gemaakt. Alvorens men overging tot de recep tie werd de scheidende heer Pelt door de directie gehuldigd. De waarnemend directeur, de heer J. van Hartingsveld, en de oud-directeur ir. D, J. Adriaanse spraken woorden van dank voor het vele werk in dienst van de gemeente verricht. Namens het gezamenlijk per soneel sprak de heer K. L. Voorbach, die de heer Pelt een vulpenset met in scriptie aanbood, terwijl mevrouw Pelt een bloemenhulde ontving. Voorts sprak nog mr. J. Knape namens de N.C.Ö.B., waarvan de heer Pelt een van de op richters is geweest en bood hem een boekwerk aan. MAASSLUIS. De film „Eén van de vijf bent U" ls een der markantste nummers van'het programma van de propaganda-avond van Veilig Verkeer op vrijdag 10 maart in de grote kantine van de Verenigde Touwfabrieken te Maassluis. Behalve deze nieuwe en al gemeen bijzonder goed beoordeelde film zijn er nog enkele andere aantrekkelijke nummers, n.l. een quiz tussen ee nteam van Vlaardingen en een team van Maassluis om de in 1959 door Vlaardin gen uitgeloofde wisselbeker. Beide teams zijn volop in training zodat ver wacht kan worden dat ze de verkeers regels van binnen en van buiten kennen. En dan mag ook nog genoemd worden de opvoering van een toneelstukje door de Maassluise toneelvereniging Algoja. Voor deze avond, die voor een ieder vrij toegankelijk ls, mag veel belang- stelHng verwacht worden. VLAARDINGEN In het kader van de Boekenweek spraken maandagavond in de Harmonie de schrijfster Marja Min- co en haar echtgenoot Ben Voeten over eigen werk. Marja Minco schetste aller eerst hoe „Het Bittere Kruid", waarmede ze naam maakte, tot rijpheid kwam en las vervolgens het verhaal „Het Adres" uit haar laatste bundel „De Andere Kant" voor. Ben Voeten, o.a. bekend door zijn „Doortocht", las een zestal gedich ten voor geïnspireerd op een tocht door Bretagne, uit zijn binnenkort te verschij nen bundel poëzie„De Tijd te Lijf". De zaal was geheel gevuld, grotendeels met middelbare scholieren. Een succes voor boekverkoper Aart Pontier. die deze Hteraire avond op touw had gezet. Gisteren zijn de opgravingen van de nederzetting uit de late steentijd (cir ca 2100 voor Christus) te Vlaardingen opnieuw begonnen. Deze opgravingen geschieden vanwege het instituut voor prae- en protohistorie van de gemeen telijke universiteit van Amsterdam en staan onder leiding van mevrouw Groenman-Van Waateringen. Onder zocht wordt een gedeelte van de noor delijke oeverwal van de neolithische kreek, waar een huisplaats is gelegen. Er werden tal van houten palen van een huis met duidelijke sporen van bekap ping met stenen bijlen vastgesteld, als mede een grote hoeveelheid cultuur- overblijfselen (aardewerk scherven, vuurstenen werktuigen en wapenen). Het ligt in de bedoeling tijdens deze campagne tevens aan het licht te bren gen de bij één der vorige opgravings campagnes aangetroffen visfuik, het oud ste tot dusverre in ons land aangetrof fen stuk visgerei. VLAARDINGEN. De v.v, Zwaluwen heeft haar vrije zaterdag besteed met het spelen van een vriendschappelijke wed strijd tegen Monster. De Vogels wilden dezelfde opstelling proberen, waarmede met tegen Ter Leede in het veld was ge treden, die toch niet zo bijzonder heeft voldaan. Tegen Monster heeft deze ploeg aardig voidaan en vooral Arie Nuys heeft van zich doen spreken door twee doelpunten voor zijn rekening te nemen. Na een aanvankelijke 1—0 achterstand wisten de Vlaardingers een 21 voor sprong te nemen, doch bij het laatste sig naal van de scheidsrechter hadden beide partijen deze oefenwedstrijd besloten, met een broederlijk 33 gelijk spel en konden de 22 spelers terugzien op een zeer nut tige oefenpartij. Advertentie Zeer belangrijk Is dat gediplomeerde monteurs met jarenlange ervaring steeds tot Uw dienst staan. Aertvan Nesstraat 38, tel. 118811 leMiddellandstrast 70, tel. 30340-37434 Ook cred/et-jerriea (Van een onzer verslaggevers) Hoe behandelen we de eerste hoofd stakken van Genesis op de school voor voortgezet gewoon lager onderwijs? Over deze vraag sprak zaterdag ter jaarvergadering van de v.g.l.o.-groep van de prot. chr, onderwijzersvereni ging de Utrechtse gereformeerde stu dentenpredikant dr. J. M. van Minnen. Moeten we de vragen en problemen rondom Genesis, waar wy mee bezig zijn, zó gaan populariseren, dat we ze ook op school aan de orde stellen? „U moet zelf beslissen hoe en wat u door geeft", zei dr, Van Minnen tot de naar hem luisterende leerkrachten; wel wilde hy er op wijzen dat een pauze niet gegund wordt, want „doen wij het zelf niet, dan doen anderen het wel, via radio, televisie en populair-weten- schappelüke boekjes". Met name in de vorige eeuw was er de botsing tussen het bijbelse en het natuurwetenschappelijke we reldbeeld. Intussen is het conflict in ons land verschoven: sociologie en psychologie stellen indringender vragen, maar in het onderwijs in Oost-Duitsland speelt zich nu af, wat hier in de 19e eeuw gebeurde. Dr. Van Minnen „ik spreek van harte uit een radicaal inspiratiege- loof" betoogde dat er in de grond géén conflict is, omdat de bijbelse en de natuurwetenschappelijke visie twee aparte, zelfstandige visies zijn op >het wereldbeeld. In dit verband Advertentie VLAARDINGEN. Stampvol was. De artist Nico Sehoolenberg uit Dor- Gehuwd: G A orgers, 29 jr cn G van der ^Geboren: Jennéke A, d v A Meijer en M Jongejan; Arjj, z v A Maarleveld en A A de "'"overleden: C Poot, 69 jr. echtg van: J van Vliet. SCHIEDAM De volleybal-resul taten van „Juliana" mochten er deze week weer best wezen, al dient in ogenschouw' genomen te worden, dat de eerste twee herenteams hun wed strijden bij voorbaat al gewonnen zagen gegeven door AMVJ/Smash 2 en Hou Stand 3 De spelers van heren 3 rekenden met de gevaarlijke concurrenten "(JVG en Hou Stand af. Van eerstgenoemde werd met 3i gewonnen, na de setstanden 15—10, 6—15 en 15—10 en 154. Van Hou Stand werd met 3—0 gewonnen na 15—10, 15—2 en 15—9. Heren 4 was helaas niet opgewassen tegen het enthousiast spelend Aggredior en verloos met 715, 12—15 en. 5—15 met als uitslag 0—3. Dames 1 wist te winnen van Snell 2 met 3—1 (15—6. 1512, 915 en 15—12). Ondanks enorm enthousiasme verloor dames 2 van het sterkere AMVJ/Smash 4 met 815, 615 en 915. De junioren wonnen dankzij goed spel van RLVC. De Rotterdamse Lyceïsten dolven met 159, 315, 815 en 115 met een 31 'nederlaag het onderspit. maandagavond de zaal Muzanda, toen de heer A. Borsboem als voorzitter van de ontapanningscemmissle van de Stich ting Vlaardingse Bejaardenzorg, de eer. ste ontspanningsavond van 1961 opende. Verrassend was zijn mededeling, dat de commissaris van politie, dr. C. N. Peijster hem verzocht had bekend te maken, dat de Vlaardingse politie ook de bejaarden gaarne in de gelegenheid stelt, «om hen een verkeerscursus te la ten volgen. De heer Borsboom deed daarom een 'toeroep op de leden om aan de oproep gehoor te geven en wees daar bij op het grote nut van een veilig-ver- keer-cursus. Daar ongeveer duizend Vlaardingse bejaarden de wens te kennen hebben gegeven om aan de jaarlijkse autobus tochten deel te nemen, verzocht de heer Borsboom aan hen om de volle mede. werking daaraan te willen verlenen. Dit kunnen zij doen, door onder andere me de te helpen de collecten tot een nog gro. ter succes te mken, want zei hij, noe groter de opbrengst is, zo .veel te meer zal de subsidie bedragen; raar, maar waar, aldus de heer Borsboom, Vanmorgen omstreeks half acht meldde het Nederlandse schip „Algenib", dat uit varend was en op ongeveer vijftig mijl van Hoek van Holland op de Noordzee koerste, dat er een man overboord ge vallen was. Na langdurige en vergeefse pogingen om het slachtoffer te vinden heeft het m.s. „Algenib" de reis voortgezet. De Grumman „tracker", een onderzeeboot- bestrijdingsvlïcgtuJg dat aan de opspo ring heeft deelgenomen, is inmiddels op de marinebasis Valkenburg teruggekeerd. drecht heeft het ontspanningprogramma op voortreffelijke wijze voor zijn reke ning genomen. Met zijn one-man-show stal hij alle bej-arden-harten reeds van meet af aan, toen -hij op zijn accordeon liedjes uit de onde doos liet horen. Ook als rijwielacrobaat en als rekenkunste naar oogstte hij veel succes, alsmede met zijn bloemen-show, als goochelaar, SCHIEDAM. In een zeer goede en spannende wedstrijd heeft ODI tegen het sterke Bolnes een eervolle 63 neder laag geleden. Eervol, omdat ODI lange tijd heeft stand gehouden en zelfs met 3—2 heeft voorgestaan. Daarna bleek echter het betere uithoudingsvermogen Vftn de gasten, die hen de verdiende 63 zege bracht. Wat het veldspel betrof waren beide partijen nagenoeg even sterk, maar het betere schieten deed Bolnes zegevieren. SCHIEDAM. De Schiedamse Muziek school van drs. Tyn Pangalila gaf maan dagavond voor een voile zaal in het Wijkcentrum haar vierde Ieerlingcnuit- voering met als omroepster de assistente Gradie Klepke. Het programma, be staande uit 23 nummers, behoorde tot het lichtere genre muziek, want de school is hoofdzakelijk voor betere gitaar- ukelele-, banjo- en mandolinemuziek. Doch hei gebodene was van goede kwaliteit, ook de zangnummers waren uitstekend. Het Nederlandse passagiersschip! Het vaarschema voor dit jaar omvat VRtPrmar»" rral UOnrto 1 nr n-i na alvIr rr i zei hy terloops dat men in 1928 te Assen (zaak-Geelkerken ter gere-i formeerde synode) beide visies nogi niet uit elkaar gedacht heeft. j Het beeld van 2 legpuzzels gebrul-: kend („misschien hebt u er op school! iets aan") merkt dr. Van Minnen op,: dat men niet moet proberen stuk jes van de ene kaart in te passen in de andere. Dat gebeurt bijv. als men van de scheppingsdagen van de by bel zegt, dat het tijdperken zyn; dan. wil men de bUbelse boodschap passend maken in het wereldbeeld van de geoloog. Maar er is tweeërlei: de geoloog telt, meet en weegt en heeft het over het onstaan van de wereld, de bybel ech ter over de schepping van de wereld;! er is een eigensoortig spreken, van de geoloog en van de bijbel en de visie van de geoloog brengt die van de bijbel niet op, maar wel wordt zy door de bybelse visie versterkt. Calvyn maakte dit onderscheid en dr. Kuyper wilde in 1899, dus in de vorige eeuw zó ruimte laten voor de evolutie-theorie: hy wist dat die niet het enige, absolute antwoord geeft. We moeten, aldus spr., beide wereld beelden naast elkaar bekijken, en niet over en weer bepaalde punten „weg- exegetiseren". Daar is het natuurwe- tenschappeiyk wereldbeeld: geen ab solute visie en wie aan haar wereld- bescbouweiyke consequenties ver bindt, overschat haar, want zy komt niet tot de laatste dingen, en we le ren haar sterke begrenzing zien. „Waterman" zal vandaag (dinsdag) na een belangrijke verbouwing weer in de vaart komen. Met de „Groote Beer" en de „Zuiderkruis" Is het schip op. 1 januari van dit jaar' van de Staat der Nederlanden in exploitatie overgeno men doorde N.V. Scheepvaart Maat schappij „Trans-Oceaan", waarin be halve de .Staat ook de rederijen Kon. Rotierdamsche Lloyd, Heli and-A merika Lijn en Stoomvaart Maatschappij „Ne derland" participeren. De drie schepen zijn in 1941 in de Ver. Staten gebouwd als schepen van het Victory-type. Zij werden destijds onmiddellijk door de Amerikanen als troepenschepen ingericht. De Nederlandse regering kocht de schepen na de oorlog eveneens voor vervoer van militairen. In 1950 besloot de regering met het aflopen van het troepenvervoer in het vooruitzicht de schepen te bestemmen voor het vervoe ren van passagiers, in de eerste plaats emigranten. Hiertoe werden de schepen verbouwd. In de nieuwe gedaante heb ben zij tot 1 januari van dit jaar ge varen, waarbij behalve emigranten ook repatriërenden, studenten, toeristen en andere passagiers werden vervoerd. Ieder der schepen was daarbij in be heer bij een der eerder genoemde re derijen. In verband met het overnemen van de schepen in exploitatie door de nieuw opgerichte onderneming werd besloten tot een nieuwe verbouwing. De opdracht daartoe werd voor de „Waterman" ge geven aan de scheepswerf „De Schel de" te Vlisslngen en voor de béide an- dere aan de N.D.S.M. te Amsterdam. De Watenman is inmiddels gereed ge komen en zal vandaag zijn eerste reis naar Australië via het Suezkanaal en terug via het Panamakanaal aanvangen. De verbouwing betreft het bijbouwen van een grote nieuwe salon op hét ach terdek met daarboven een "zonnedek, het moderniseren van de bioscoopzaal en het, uitbreiden van het aantal twee persoonshutten ten koste van een aan tal salons binnen. Het schip zal evenals de beide andere accomodate bieden aan 843 passagiers. De nieuwe maatschappij denkt het passagiersvervoer te verruimen, door ook andere categorieën reizigers aan te trekken zoals ouders van emigranten, waarvoor speciaal op de Australië-route speciale tarieven zullengelden. Aan uitbreiding van de vloot wordt momenteel door de „Trans-Oceaan" niet gedacht. Wel wordt overwogen een aantal vakantie-cruises met de schepen in te la3sen. Als proef 'zal de „Groote Beer" eind maart een z.g. ski-reis naar Noorwegen maken. - zeven reizen naar Australië, één rond Afrika en negen riezen naar Canada. Hét S,S. „Waterman" blijft in beheer bij de Kon; Rotterdam'sche 'Llóyd, de „Groote Beer" bij de Holland Amerika Lijn en de, „Zuiderkruis" by'de Stoom vaart Maatschappij „Nederland".. In Nenrenbere Is lewapeningawcclloop be pinnen, waaraan, na ja ren van „ontwapening", ook door Duitsland wordt deelgenomen. In deze stad is de interna tionale speelgoedbeurs begonnen. Achter de fa- gade van de sprookjes wereld schuilt een harde zakenwereld, die niet bet kind telt, maar slechts wat het kind te weeg kan brengen: een omzet van 430 miljard mark In Duitsland in 1960. Er waren weer talloze uitbreidingen voor de legers van junior, inclu- De verrassingen op de speelgoedbeurs lagen echter niet alleen op hei militaire terrein. Er was een stekelvarken, dat snuffelend over de vloer gaat en in staat is een kwart pond erwten of Japan heeft dit jaar in gedroogde bonen „op te Neurenberg schrik ver- eten". (Een Duitse uit- Tsief de Honest John ra oorzaakt door een col lectie speelgoed die te gen heel wat lagere pry- zen wordt aangeboden, dan de Europese fabri kanten kunnen vragen. Men verwacht dat het weer klachten zal rege nen over de Japanse prijzenpolitiek en de diefstal door Japanse fabrikanten van Wester se ontwerpen, maar daar zal het kind niets van merken. vinding). Er is e«n secretaresse, die een brief tikt (Ja pans) een zelf-wandelen- ter wordt gegooid, Er is de pop „Bamboia" (Ita- een locomotief die ge- Uaans), 'n hond die zijn parfumeerde stoom tanden laat zien en zijn blaast (geur naar keu- lippen optrekt (Japans), te). En achter dat alles Er la zelfs 'n speelgoed- staan 600 fabrikanten uit hond die naar de kant 20 landen in felle con- zwemt als hy in het wa- currentie, Kinderen wor- den op de beurs niet toegelaten. Foto: Eén van de dure nieuwigheden van the grote opieelgoed ten toon stelling „Nürnburger Messe". Met een raketje kan 'n aardsatelliet (een op lucht drijvend tafel- tennisballetje) uit de geschoten. een *e- eReen ^geheel VLAARDINGEN. In het kader van de „Talentenactie" van de Immanuel- kerk, een actie die tot doel heeft gelden te verzamelen, om de verbouwing van de zalen dezer kerk mogelijk te maken, hoopt de Protestanten Jongeren Club, za terdagavond in gebouw Excelsior aan de Oosthavenkade „Het Spook van Can- terville" op te voeren. Het is de geschiedenis van een Ameri kaanse familie, die dacht in een oud kasteel in Engeland te kunnen genieten van een welverdiende vakantie. Hun rust werd echter spoedig verstoord door een luguber spook, dat zich kenbaar maakte door bloedvlekkan op de haard, door rammelende kettingen en door jammerend gekreun. Het spook, dat zelfs op een gegeven moment in „eigen per soon" op het toneel verscheen en er in slaagde, de oudste dochter des huizes, op wie het zijn zinnen had gezet te schaken. Men begint om acht uur. Kaarten zijn verkrygbaar bij: mevrouw J. v. Hutten, Schïmmelpenninckstraat 24a; mej. I. Dessin, Van Beethovensingel 118a; mej. S. Tatipikalawan, Lorentzstraat 42. Tijdens de middagpauzedlesst, uit gaande van de stichting Alle-Dag-Kerk, die dinsdagmiddag ln de Grote- of St. Laurenskerk te Rotterdam werd gehou den, heeft ds. F. Oberman gesproken over het onderwerp „Het Óekrookte Riet", Hij deed dit naar aanleiding van de tekstwoorden uit Jesaja 42 vers 1 tot 9. Het gekrookte riet, is eèn uitdrukking in oud Nederlands voor het gekreukte of geplette riet. Ds. Oberman trok een vergelijking tussen de mensheid en een gekrookte rietstengel. Het geknakte riet is onbruikbaar. Er kunnen geen pijlen meer van gemaakt worden. Ondanks het feit dat ieder mens zo'n stuk riet is, is hij toch voor God niet verwerpe lijk. Christus heelt de geknakte stengel door zijn lijden en sterven. De mens hoeft niet meer te sterven omdat Hij dat reeds voor hem gedaan heeft. Dan zijn we bruikbaar voor God en mogen we weer pijlen op Zijn boog zijn. aldus ds. Oberman. Al kreukt het menselijk riet nu nog zo erg, al verliest de mens nu nog zo zeer zijn vertrouwen in zijn Schepper, Deze zal hem weer genezen en ervoor zorgen dat hij toch te gebrui ken is, omdat Christus voor de mens heid de smaadheid heeft gedragen. Woensdag 1 maart a.s. zullen de tam boers en pijpers van het korps mariniers, de marinierskapel der Koninklijke marine en een gewapende compagnie in de blauwe tenue de vlaggeparade vóór het hoofdkwartier van het korps mariniers aan het Westplein opluisteren. Na afloop van de vlaggeparade. welke 's morgens om negen uur begint en onge veer tien minuten duurt, marcheert de gewapende compagnie, voorafgegaan door de tamboers en pijpers en de mariniers- kapel langs de volgende route door de stad: Westplein - Scheepstimmermans laan - Eendrachtsweg - Witte de With- straat - Schiedamse Vest - Coolsingel - Beursplein - Hoogstraat - Kipstraat. De burgemeester en mevrouw Van Walsum hebben het voornemen woens dag 1 maart a.s. des middags om half vier een bezoek te brengen aan me vrouw J. E. van den B»-" "T-to—.'oort. die op deze datum - Over het bUbelse wereldbeeld spre kend, zei dr. Van Minnen o.rn. dat hij het oneens was met bijv. prof. Van Niftrik als deze schrijft, dat het geo centrisch wereldbeeld van de bijbel niet meer bindend is. Voor mU is dat wel terdege bindend, aldus dr. Van Minnen. Niet in astronomische sin, maar godsdienstig: de eerde is het middelpunt, want.daar heeft het kruis gestaan, .daar. heeft de Heer geléden. u "Ter vergadering 'noteerden wij~uit het openingswoord van de voorzitter, de heer M, Vlasblom uit Monster o.a. dit: van de züde van de minister is meer soepelheid gewenst t.a.v. de stichtingsnormen van v.g.l.o.-scholen; nu bevolken v.g.l.o.-leerllngen ulo klassen tot schade van het ulo en zich zelf, óf zy ontvangen geen onderwijs meer. En: de personeelsnood bracht mee dat er leerkrachten zyn verbon- j den aan v.g.l.o.-scholen, die niet) v.g.l.o.-minded zyn en dat biykbaarj ook niet willen worden. Dit is een bij zonder ernsitg probleem, aldus de heer Vlasblom. Voor het persoonlijk kampioenschap van Rotterdam is voor de hoofdklasse de zesde ronde van de voorwedstrijdea ge speeld. De uitslagen waren: Groep I: C. de ZeeuwVan Vesaem 20. HillebrandVryiand 11, v. Eek— Waldekker 1—1, v. VessemC, J. de Zeeuw 0—2, Groep 2: v. Prooyen—Ver veen 20, v, BaarlenGorree 20, Kus- ters—v, d. Veer 20, Geertingv. Alphen 11, Groep 3: VermljsOlsen 11, Bak huizenWiersma 2-0, de Jong-V. Looyen 11, RomboutsBiel 11. Uit elke groep komen er drie spelers in, de finale. Vermoedelijk worden dit: Hillebrand, v. Eek, Vrijland, Kusters, Geerling, v. Prooyen, Bakhuizen, Ver mljs en Wiersma. Bovendien zijn reeds gerechtigd in de finale uit te komen: J. Klomp, J. H. de Kluyver, W. Koozen- burg, A. Stuurman en J. J. de Vries. Ook Bastemeyer is gerechtigd tot deelname, maar heeft ook het. recht direct voor Zuid-Holland uit te komen. Voor het persoonlijk kampioenschap van Rotterdam wordt in de komende week de laatste ronde van de voorwed- striiden eesoeeld. In de eerste klasse waren d« uitslagen: Groep V: K, F. de Haan—Hulstkamp 1—1, v. Wuyekhuyse—Dorst 11, K. ce Haan— Garthof 3—0. Groep 2; LaanenHerrewijn 11. Nuys—v. Baardewlik 33. Groep 3: Vink—Teyn 1—1, Hannlk—v. Doorn 1—1, BaksAkkerman 02. Groep 4: Vaandrager —Groenenboom 2—0, Berghuis—Kooy 0—2, Ruys—Fora 0—2. In de komende week wordt de derde ronde gespeeld. Ouders van leerlingen van de jongens klas der Christelijke A. J. Sohreuder- school voor B.L.O, aan de Putsestraat hebben hedenmiddag op hartelijke wijze afscheid genomen van de heer A. van der Meulen, die deze school gaat verla ten ln verband mex zijn benoeming te' hoofd van de Vredenoordschool. Algemeen werd grote waardering uit gesproken voor de bijzondere toewij ding, waarmede deze onderwijzer zich aan zijn werk op de Schreudersehool heeft gegeven. Voor vele van de acht tien jongens, die aan zijn hoede waren toevertrouwd, zullen de namen „Gabe en Dirk", die de heer Van der Meulen in zijn zelfverzonnen verhalen voor de klas heeft ingevoerd, onvergetelijk blij ven. Dé jongens voerden ter gelegenheid van dit afscheid een onder leiding van het hoofd der school, mejuffrouw B. Kamerling, ingestudeerd samen spraak-zangspel op en vervolgens bood een van de jongens namens de heieklas de scheidende onderwijzer een fraaie Farker-vulpen met inscriptie aan. Eeti filmpje voor de jongens en een harte lijk bedankwoord van een der ouders be sloot deze afscheidsbijeenkomst. Do heer Van der Meulen zal vrijdag a.s. als hoofd van de Vredenoord wor den geïnstalleerd in een bijeenkomst, welke gehouden wordt in „De Burcht" bij de Nieuw Oosterkerk aan de Boezem-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 2