Fraseologie (II) De Gaulle besprak plan met Bourguiba m I tv in Duitsland r Expres 14 KANSEN VAN Mr. STIKKER NOG BETER Bonn gaat meer betalen aan de NAVO Parijs spoedig in contact met Ab Wenende Marokkanen zien begrafenis van koning Weer hoofdagent in arrest te Amsterdam DE BILT: zachte lucht NATTE, ZACHTE WINTER BONDSREGERING VEREOOR «.-I CGjpS' :«t» Jongetje in vijver verdronken Verlichting Amerikaanse financiën Engelse bijdrage ook verhoogd Öngekmdeüönelen inhoofèstod Het weer in Europa r r ■pp»»/:,- r WOENSDAG 1 MAART 1961 TWINTIGSTE JAARGANG Na. 4846 "N J Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Ur. J. A. fci. J. S BRUINS SLOT Mevrouw Churchill in Londens ziekenhuis mmm 4ü 'P"vI De scheidende president van de Hoge Raad, mr. dr. J. Donner is begiftigd met het, Grootkruis in de orde van Oranje Nassau. De minister can Justitie, mr. Beerman (links), deelde het echtpaar Donner dit besluit van H. M. de Koningin gistermid dag mee, even voordat in het gebouw van de Hoge Raad te Den Haag de officiële af scheids- plechtigheid begon. Elders in deze editie meer daarover. is de iiuarn van een rubriek voor jeugdige lezers, die men voortaan iedere woens dag in ons blad zal vinden. De rubriek zal in hoofdzaak verzorgd worden door jon gere Trouw-redactieleüen. Zoals de naam aanduidt zal zij vooral bestemd zijn voor jongeren boven de 14 jaar. Op pagina 1 van dit num mer vindt men de eerste aflevering. J Opvolger van Spaak Kernwapens "Ï^OLGENS goedingelichte diplo- matieke kringen in Parijs wil president de Gaulle van Frankrijk de Algerijnse kwestie oplossen in het kader van een regionale Frans-Noordafrikaanse politieke en economische verbon denheid, reikend van Marokko tot Tunesië. De Gaulle zou dit plan uitvoerig hebben besproken met de Tunesische president Bour guiba tijdens het recente overleg op het jachtslot Rambouillet. N en in Nederland Rotterdam» Witte da Wlthstraat 25. Telef. 115700 fa 11 Postbus 1112. Postgiro No, 424510, KlachteniMenst abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700. «-Gravenhage: Huygenspieln 1. Telefoon 183467 (3 lijnen) Postbus 1091. Postgiro No. 424867. Klachtendlenst 18.3019.30. Telefoon 362569 Dordrecht! Spuiweg 132. Telef. 4670. Schiedam: Aleldastraat 23. Telef. 65451. Abonnementsprijs 61 tent per week. 12.65 per maand. 17,90 per kwartaal. Locs* nummert 19 cent. VerschUnt dagellji^ (Geldig tot donderdagavond) MINDER WIND Vrij veel bewolking en hier en daar wat motregen. Zwakke tot matige wind tussen noordwest en zuidwest. Tamelijk zacht. Morgen Zon op: 7.25 Maan op: 18.25: Onder: 18.21 Onder: 7.25 "TiE nota inzake reclametelevisie beva geen argumentatie, maar fraseoio gle. Er worden algemene waarhe den in gezegd, evenwel zonder bewijs kracht voor wat de staatssecretarissen willen bewijzen. Dit geld met name de economische argumentatie, waarop de nota - vrijwel uitsluitend steunt. Voorop willen we stellen, dat wij mei de'staatssecretarissen van mening zijn dat reclame uit economisch oogpunt van grote positieve betekenis is. Maar dit houdt allerminst m dal dit voor elke reclame onder alle imstandigheden geid Men zal moeten aantonen, dat televisie reclame in Nederland die positieve be tekenis heeft. En lat bet strikt nood zakelijk is om hiertoe over te gaan Met het koopbaar maken van televisie zendtijd wijkt men dermate drastisch at van de tot dusver gevoerde politiek van zendtijdverdeling, dat men wel beel goed beslagen ten dj moet komen. DE voortschrijdende integratie en de daaruit voortvloeiende verscherpte concurrentie is het voornaamste ar gument van de staatssecretarissen. Er mag geen toestand ontstaan, waarbij ons land door tv-reclame van Euromarkt- partner wordt overspoeld. Hoe is nu de situatie? in de Euromarkt kennen alleen West-Ouitsland en Italië een mogelijkheid mn televisie-reclame. Pure commerciële televisie, waarbij pro gramma's moeten -tienen als „verpak king" van de reclame-boodschappen twe gebruiken een uitdrukking uit de nota) bestaat nergens op net vasteland van Europa. Weliswaar wordt in Duitsland gesproken over een tweede commercieel geleid tv-net, maar het moet worden afgewacht of en tn weike vorm dit ver wezenlijkt zal worden. Men heeft daar ook z'n televisie-strijd. West-Duitsland is niettemin voor ons bedrijfsleven van belang, omdat de re clameboodschappen, welke daar worden uitgezonden aan het begin van het avond programma. door dertig procent van de Nederlandse kijkers kunnen worden ont vangen. DE staatssecretarissen betogen dat zij het Nederlandse bedrijfsleven op zrjn „thuismarkt" dezelfde reclame-mo gelijkheden willen rieden als het bui tenlandse bedrijfsleven dai heefi op zi.in „thuismarkt". -Dat klinkt wei aardig Maar er moet direct, oij worden ge zegd, dat men daarmee tegelflk voor het buitenlandse b-iCüTjtsleven de weg opent om op grote sehaat reclame te ma ken tri de Nederlandse huiskamer. Het Euromarktverdrag laat namelijk geen discriminatie toe van buitenlandse ad verteerders. In dit verband is het interessant te weten dat in Italië net televisiescherm wordt beheerst -biot grote kapitaal krachtige Amerikaanse ondernemingen HET is allerminst rekei dat Invoering van televisieréclame een onverdeeld gunstige invloed zal hebben op de afzet van het Nederlandse bedrijfsleven Dit zou het hebben wanneer men re delijkerwijs mocht verwachten dat het publiek verhoudingsgewijs meer Neder lands fabrikaat zou gaan kopen dan thans het geval is. Maar een dergelfjkp verwachting durft niemand uit te spre ken. Wel mag worden verwacht dat de totale consumptie zal stug en Televisie reclame zal nieuwe oerneften aankwe ken en Bestaande aanwakkeren Wie er dan bp lét hoe angstvallig de overheid de conjunctuur bewaakt en hoe zij me' afgusogen de ontwikkeling van de con sumptieve bestedingen volgt, moet wel de schrik om het nart slaan, wanneer hij bedenkt wat in deze hoogconjunctuur dP invloed van nieuwe massa-reclame zal zijn. FkE economische h 'gumentatie van de staatssecretarissen is- naar ons ge voelen allerminst overtuigend. Wie ziet met hoeveel moeite de overheid de binnenlandse bestedingen in toom kan houden bil de huidige reclame-tnogeliik rieden, - kan niet- volhouden dat het een nationaal-economisch belang zou zijn om nieuwe reclame-mogelijkheden te schep pen. De staatssecretarissen gaan ervan uit. dat het Nederlandse oedrijfsleven zich van het nieuwe medium wenst te be dienen. Hoe weten zij dat? In de con cessie-aanvraag tornt dat tot uitdruk king, stellen zij Maat e.dors in de nota duiden zij de OTEM aan ais ..een op willekeurige wijze .01 stand gekomen groep, voornamelijk grote onderoemin gen". Het lijkt ons iat de staatssecre tarissen in het geheel niet bewezen heb ben dat zij uitgaan van de wenser van het Nederlandse bedrijfsleven in zijn ge heel. Lady Churchill, de 75 jaar oude echtgenote van Sir Winston Churchill, is in het St. Mary's ziekenhuis te Lon den opgenomen. De aard van haar ziekte is niet bekendgemaakt. VERENIGD NO ORD-AFRIKA oplossing kwestie-Algerije? yTf-rr- g v n I Het Westdultse constitutioneel Hof teKarlsruhe heeft uitgesproken dat de commerciële televisie-onderneming, welke deregering Adenauer -:in het' leven had geroepen, ongrondwettig is. De uitspraak geeft de bestaande omroepen na drukkelijk toestemming een tweede programma te gaan verzorgen.' Dit zijn ge decentraliseerde omroepen, die na de oorlog vrjj van politieke invloed van de staatJfof de Bondsrepubliek werden opgericht. Deze beslissing van net Hof ts het einde van de strijd tussen de Bonds kanselier en de Bondsstaten over een tweede tv-zender. De kwestie heeft in de Duitse pers tot nu toe de campagne voor de dit najaar te houden verkie zingen overschaduwd. Voor de Duitse tv-krjkers zal de beslissing een teleur stelling zijn omdat gehoopt werd op de spoedige totstandkoming van een tweede net. Aanvankelijk was het de bedoeling, de Duitsers 1 januari al eeD keuze-mogelijkheid te geven. Het Hof besliste dat de oprichting van een nieuwe tv-onderneming een aangelegenheid is van de deelstaten en niet van de bondsregering. Vijf .maan den geleden-was de kwestie door de so cialistisch geregeerde Westduitse. sta ten aanhangig gemaakt. Het net zou hoofdzakelijk uit reclame-inkomsten gefinancierd worden. Een commerciële maatschappij, die vorig jaar werd op gericht. heeft reeds naar schatting 100 miljoen mark geïnvesteerd voor de voorbereiding van het net. De bondsstaten, die net proces heb ben gewonnen, maakten het aanhangig omdat zij vreesden dat de tweede zen der door de regering (van de CDU) aangewend zou worden als een nieuwe propaganda-spreekbuis, vooral bij de komende verkiezingen. De onzekerheid over het tweede net. die het proces wekte, heeft geleid tot minder vraag naar tv-toestellen. Eén fabrikant heeft reeds een deel van zijn personeel op wachtgeld moeten stellen. Premier Meyers van Noordrijn-West- falen heeft verklaard dat deze staat al maatregelen heeft genomen om een t 4(1 rprtpntip STÈ.YNIAAN IFHILVE "SUM riil375l. tweede regionaal televisieprogramma zo spoedig mogelijk te kunnen uitzen den. In politieke kringen in Bonn is de uitspraak van het constitutionele ge rechtshof als een bom Ingeslagen, Men had niet verwacht dat het gerechtshof zich zo fe) tegen de bondsregering zou keren. Dinsdagmiddag is hét 2--2-jarig zoontje vai de familie Smink uit Harderwijk in een vijver in de woon wijk „De Witten Hagen", verdronken. Van zes uur af werd het jongetje vermist. De gemeentepolitie heeft in samenwerking met de rijkspolitie te water, gedregd in de vijver, waar het fietsje van het jongetje werd gevon den, Dinsdagavtnd om acht uur kon het lijkje worden geborgen. De kansen van de Nederlandse kan didaat voor de post van secretaris-ge neraal;;, bij de N.AsV.O., mr. Slikker, zijn sterk gestegen. De Italiaanse kanshebber Brosio, ts door zijn re gering teruggetrokken en mr. Stikker is thans nog de enige officiële kandi daat om opvolger van de Beig Spaak te worden. De Italiaanse regering zal de kandidatuur van mr. Stikker steu nen, zo is in Rome meegedeeld. Het is nog niet bekend wanneer de vijftien NAVO-landen een definitief be sluit over de opvolging van Spaak zul len nemen, doch gezien de problemen waarvoor de westelijke verdragsorga nisatie zich ziet gesteld verwacht men dat dit wel spoedig het geval zal zijn. In NAVO-kringen acht men het moge lijk, dat de formele beslissing zal wor den uitgesteld tot na het bezoek van Kennedy's reizende ambassadeur, Har- riman, aan Parijs, die daar deze week wordt verwacht en tot de aankomst de volgende week van de nieuwe Ameri kaanse ambassadeur bij de NAVO, Finletter. Harriman zal vrijdag a'.s. een bui tengewone vergadering van de NAVO- raad- bijwonen. De aftredende secreta ris-generaal Spaak vertrekt zaterdag naar Brussel. President Kennedy heeft mevrouw Roosevelt benoemd tot lid der Ame rikaanse delegatie naar de algemene vergadering der Ver. Naties, die op 7 maart a.s. in New York begint. De leden van de Noordatlantische Verdragsorganisatie zyn tot een nieu we overeenkomst gekomen over de kos ten van de organisatie, waar by de VVestdtiltse bijdrage wordt verhoogd en dié van de Verenigde staten ivordt ver loagd. Dis hebben welingelichte bron nen te Parijs meegedeeld. De overeenkomst betreft wat in de terminologie van de NAVO „in frastructuur' heet Het aandeel van de VS zal. naar verluidt, van 36 lot 31 procent worden verlaag' Het VVestduitse deel, na dat van de VS net grootste, zai van dertien op twin tig procent worden gebracht. Engeland za! 10.6 procent gaan oe ■alen. hetgeen een verhoging van an derhalf procent betekent. Frankrijk, Griekenland en Turkije zullen minder gaan bijdrtagen. De Kwestie van de kostenverdeling, die verband noudt met de financiële moeilijkheden van de VS, is op de bij eenkomst van de NAVO-raad In de cember aan de orde geweest. De Britse regering schijnt intussen te zijn teruggekomen op haar mening dat het goed zou zijn, de NAVO-strijd- krnr.iiter. uit te rusten met kernwa pens. Deze conclusie is gekomen na een nieuwe studie van de militaire aspec ten van de NAVO. De Britse minister van Defensie verklaarde, dat Engeland „geeD bij zonder voordeel' ziet in de oprichting van eenheden vonr atoomwapens in de NAVO. Engeland was eerst, toen net idee van de NAVO-atoomgroep nog nteuw was, zeer terughouden geweest Er werd toen echter gezegd, dat als de Amerikaanse regering (Eisenhower) er op stond dat de NAVO, werd uitgerust met kernwapens, Engeland geen spel breker zou zijn. In de Franse hoofdstad is men van mening dat de laatste hinderpalen welke rechtstreeks overleg tussen de Gaulle en de Algerijnse opstandelin gen van Ferhat Abbas in de wég ston den, door het gesprek tussen de Fran se en de Tunesische president zijn opge ruimd. Waarschijnlijk zal het recht streeks overleg spoedig beginnen. Bourguiba verklaarde gisteren bü zijn vertrek uit Parijs, dat er in de kwes- tie-Algerije zeer binnenkort nieuwe ontwikkelingen mogen worden ver wacht. Indien het optimisme dat thans in Franse, Tunesische en Algerijnse krin gen heerst, gewettigd is, zal eindelijk door Frans-Algerijns overleg een ein de kunnen komen aan de thans bijna SVi jaar durende bloedige oorlog in Algerije. Door de Sahara in de plannen te betrekken, zou de toekomst voor dit olierijke gebiedtevens zijnverze kerd. De Algerijnse opstandelingen hebben zoals bekend tot nu tóe altijd beweerd dat de Sahara by Algerije behoort.- De Fransen hébben deze -be weringen steeds van dé hand gewe zen. Tunesië en Marokko hébben ook reeds enkele malen aanspraken ge maakt op delen van de Sahara. Frank rijk is nog niet lang geleden begon nen met de exploitatie van de olie velden in de Sahara. De Gaulle zou ook spelen met de aedachte aan een politieke unie van. landen dié rondom de Middellandse Zee liggen, waaraan ook Spanje, Italië en mogelijk Portugal en Libië, zowel als Frankrijk en haar vroegere Noord- afrikaanse bezittingen zouden deelne men. De geheime besprekingen die de Gaulle en Bonrgniba maandag te Pariis voerden, werden besloten met de pn- blikatie van een communiqué waarin werd gezegd dat de beide staatshoofden waren overeengekomen dat er moge- 'iikheden en hoon zijn op een positie ve en snelle wending in de Algerijnse opstand. Bourguiba. die het vertrouwen heeft vars zowel de Gaulle als van de meeste nationalistische leiders in Algerije, be vestigde later deze algemeen gunstige indruk door te zeggen dat „een grote «tap is gedaan" Binnen enkele dagen, ik bedoel niet enkele weken, moet er 'ets nieuws gebeuren", aldus Bourgui ba, volgens wie de Gaulle thans „tot het uiterste" wil gaan. Wat dat „nieuwe' precies inhoudt is door geen van de betrokken zijden bekend gemaakt. Maar veel waarne mers verwachten dat wellicht nog voor de week om Is de volgende ontwikke lingen kunnen plaatshebben: 1. Het bekendmaken van contac ten op hoog niveau die tot vredeson derhandelingen kunnen leiden. 2. Een zekere mate van clementie 'egens vice- iremier van de nationalis ten, Ben BeTa, die in Franse gevan genschap verkeert. Ofschoon 3ourguiba niets naders over het gesprek met de Franse pre sident losliet, was men in politieke kringen in de Franse hoofdstad van mening, dat de rechtstreekse onder handelingen tussen de Franse regering en Algerijnse leiders binnen zeer kor te tijd zouden beginnen In dezelfde kringen zei men van mening te zijn. dat de onderhandelin gen het karakter zouden dragen van een serie ontmoetingen wellicht in een neutraal land, tussen onderge schikte regeringsfunctionarissen, welke wellicht tenslotte zouden wor den bekroondoor een persoonlijke ontmoeting tussen Ferhat Abbas en de Gaulle Joego-Siavfë heeft er in toegestemd de belangen van de VAR in België te behartigen. mms» De kist met het stoffelijk overschot i Voor de kist, die met de nationale vlag van koning Mohammed V wordt het is bedekt, loopt de nieuwe koning koninklijk paleis in Rabat uitgedragen. I Hassan H (met bril). Naast hem zijn broer, prins Moulay Abdallah. Het stoffelijk overschot van koning Mohammed V van Marokko is dins dagavond bijgezet in het' mausoleum van het koninklijk paleis van Rabat, nadat zich ongeëvenaarde ronwtonelen in de straten van de Marokkaanse hoofdstad hadden afgespeeld. De koning, die zondag op 51-jarige leeftijd overleed na een operatie te hebben ondergaan, werd begraven tij dens een besloten plechtigheid waar aan een processie door de straten van Rabat was voorafgegaan. Duizenden mensen langs de route riepen wenend „Allah is groot", en „Onze vader is niet meer" bij het passeren van de affuit. Aan het hoofd van de Lijkstoet liep Marokko's nieuwe koning Hassan II, gekleed in lang:wit traditioneel ge waad,- de ogen bedekt met een donke re bril. Nadat mohammedaanse gebeden ge zegd waren, keerde de stoet terug naar, het koninklijk paleis, waar het lichaam van de overleden vorst werd bijgezet. In de drukte op straat vielen naar schatting vijftig vrouwen flauw en lie pen talloze andere mensen verwondin gen op in het gedrang. Na de bijzetting van de koning, bo gen de groten des rijks driemaal diep neer voor hun opvolger in het konink lijk paleis, en boden buitenlandse ver tegenwoordigers hun eerbewijzen aan Hassan II aan. (Van een onzer verslaggevers) Binnen korte tijd is voor de tweede keer een Amsterdamse hoofdagent,'-de vijftigjarige J. de K., onder verden king van ontucht met ceri achttien jarige arrestante, aangehouden, 7*7 Hij was op het hoofdbureau van. po litie aan de Elandsgracht' belast met de celleneontrole. Reeds eerder werd. de 47-jarige- gjè- hmvde hoofdagent G. C. gearresteerd. De K. zou zich vier weken geleden aan het meisje hebben vergrepen.; An dere vrouwelijke arrestanten Beschul digden hem van ontuchtige hande lingen. _7S§}" De zaak is in onderzoek bij de ze denpolitie. Vier bandieten in zogenaamde „montycoats" en met kleurige car navalsmaskers hebben dinsdag avond een overval gepleegd op het kantoor van een Londense diamant- firma. Zij wisten zich met' diaman ten en juwelen ter waarde van'rüuh een half miljoen gulden uit de voe ten te maken. De algemene circulatie in West- Europa wordt beheerst door een hoge drukgebied dat de afgelopen 24 uur nog in betekenis is toegenomen en waarvan de kern boven de Golf van Biscaje ligt. Op de noordwestelijke flank van dit hogedrukgebied voeren krachtige zuidwestelijke winden zachte en vochtige lucht naar de Britse eilan den. Aan het warmtefront dat deze lucht begrenst, ontwikkelde zich gis termiddag boven Engeland een kleine storing die gisteravond met intensieve regen over ons land trok en die van morgen de Alpen bereikte. Achter deze storing ging de lucht druk weer jiittje stijgen, zodat het hogedrukgebied zich geleidelijk meer over onze omgeving uitbreidt. De zachte en vochtige lucht dringt daar bij ook tot ons land door hetgeen ge paard zal gaan met tamelijk veel be wolking, maar waarbij geen regen van GEDURENDE de afgelopen, drie wintermaanden december, ja nuari en februari is bijzonder veel neerslag gevallen. Gemiddeld over het gehele land genomen is onge veer 265 mm gemeten tegen 174 mm normaal. Deze hoeveelheid is sedert 1850, in welk iaar met de regenme tingen werd begonnen, door slechts twee winters een weinig overtroffen namelijk in die van 1914/'15 en die van 1947/'48. Te Maastricht was de winter echter de natste sedert het begin der waarnemingen. De temperatuur bedroeg te De Bilt gemiddeld 3.8 graden Celsius tegen 2,3 graden normaal. Vooral februari heeft ertoe bijgedragen dat het ge middelde zo hoog geworden is dat van een zachte winter kan worden gesproken. Een warmere februari dan de. afgelopen maand was in de laatste 90 jaar niet meer voorgeko men. Het aantal uren zonneschijn was in De Bilt ongeveer normaal, decem ber was aan de sombere kant, ja nuari en februari waren daarente gen over het algemeen wat zonniger dan normaal. betekenis zal vallen. De wind wordt zwakker. Statten» Wind- Mex temp. richting w. gisteren en snelheid en neerslag mtr p. see. af gel. 54 ta. Helsinki mist Stockholm onbewolkt Oslo onbewolkt Kopenhagen h.bew. Aberdeen zw. bew. Londen motregen Amsterdam regenbui Brussel geh. bew. Luxemburg h. bew. Parijs motregen Bordeaux mist Grenoble Nice Berlijn Frankfort München Zürich Genëve Locarno Wenen Tnnsbruck Athene Rome Ajaccio Madrid Majorca Lissabon regen h. bew. geh.bew. 1. bew. sneeuw regen regen h. bew. h. bew. sneeuw onbewolkt 1. bew. zw. bew. 3. bew. 1. bew. onbewolkt w 1 wzw 3 windstil wnw 3 windstil w 4 wnw 10 w 3 w 2 wnw 4 windstil no 3 nnw 7 wnw 4 nw 5 zw l wzw 7 wzw 4 o 2 wnw 2 w 2 windstil o 2 o 3 n 2 windstil nno 4 6 6 5 4 9 10 9 9 9 11 14 12 12 18 O 14 11 14 12 10 12 9 11 10 15 16 18 13 18 3 6 4 5 9' 0 4 1 O 2 '2 O O ,0 Den Helder zw. bew. nnw 12 Ypenburg zw. bew. nw 8 Vlissingen onbewolkt nw 3 Eclde regenbui wnw 6 De Btlt h. bew. wnw 4 Twente zw. bew. w 4 Eindhoven h. bew. w 4 Z.-Limburg geh. bew. w 4 3 4. X 4 9 6 .4 .4

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1