VATERVE den Besten: Is Europa's cultuur stervende? Randstad varia. Traag verloop wedstrijden damkampioenschap Tentoonstelling grafiek in de Visbank Jaarlijkse uitvoering door Van Dijks jeugdorkest Geref. Vrouwenverenigingen in het zilver Sr„*öi swsst s Steeds meer actie rondom de Immanuëlkerk Youth for Christ in Nw. Kerk Vlaardingen S"E& grootse Schiedams |v politienieuws h&sS«SLS,«rlffir.p,""ukt Burgemeester opent schaaktoernooi Maart-programma Huisvrouwen w Commissaris Krans 40 jaar bij politie TROUW Woensdag 1 maart 1961 VLAARDINGEN. Ad den Besten, de Amsterdamse dichter- schrijver was dinsdagavond in de grote zaal van het Roode Kruisge- bouw, waar hij voor de leden van de Zakenstudiekring „Vlaardin gen" een. toespraak heeft gehouden over: „Is de cultuur van West- Europa stervende?". Hij sprak daarover mede naar aanleiding van zijn onlangs afgelegde bezoek aan Berlijn waar hij een schrijvers conferentie bijwoonde aan de Evangelische Academie. Morgen zie ik je weer Beslissingswedstrijden Êamclub Schiedam SCHIEDAM. Zoals we deze wéék reeds vermelden, is de Dam club Schiedam toch nog gelijk ge ëindigd met. de verenigingen Ons Genoegen, Pernis en Charlois 2. Al déze clubs hebben 14 punten uit 9 wedstrijden gedistilleerd, zodat een bèslissingscoïnpétitie zal moeien uitmakènj welke: tweè' vereniging gén naar<je Hoofdklasse zullen mpgen. promo veren.. ivoor "de Damclub' Schiedam zijn de zé wedstrijden afbekend ;'0P .donder- Gedeeltelijke winst voor S.V.C. Wij bakken zoete broodjes -V-RA A GH VVBAKKER Keuringsdierenarts nam afscheid Na veertig jaar rustig verder Snelle ontwikkeling Huisvestingsprobleem Variant Maassluis Vluchteling stal fiets Collecte Geref. onderwijs Programma S.S.V. Burgerlijke stand van Schiedam Burgerlijke stand van Vlaardingen Jaarvergadering „Gideon SCHIEDAM. Op zondag 5_ maartss. Afscheid en installatie van brandweercommandant VLAARDINGEN. In de Nieu we Kerk aan de Binnensingel zal zaterdagavond om acht uur een zangrally worden gehouden, belegd door de Youth for Christ. Dit wordt de eerste van de reeks acti viteiten, die de Vlaardingse jonge ren. organiseren in verband met het feit, dat Youth for Christ dit jaar reeds vijftien jaar in ons land zijn zegenrijke werk verricht. Afscheid hij Havenbedrijf der gemeente Rotterdam Afscheid mej. Winkelman van kantine stadhuis Dameskring -*■ J« ONZE SOORTEN Rozunan Advertentie D&ar "waren mensen, uit Oost- en West-Berlijn aanwezig met wie vanzelf sprekend veel van gedachten werd ge wisseld, Daarbij was het van commu nistische zijde opgevallen, dat de ge dichten van Den. Besten nogal aan de herfstachtige kant waren. Daarop had VliAARDINGEN Op verzoek van verschillende donateurs hoopt de Vlaar dingse afdeling van de Christelijke Film ic tie op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart, qe meest besproken film van de laatste tijd „Morgen zie ik je weer..." te ver tonen. Beide voorstellingen (toegang 14 jaar) zullen worden gehouden in de Stadsgehoorzaal, aanvang acht uur. Een mede-oorzaak, dat men met deze film terugkomt is, dat de N.C.R.V. op de maandagen 20 en 27 februari deze film als hoorspel voor de radio heeft gebracht. dag' 9 fiaaart^t^"-SchiddaTnythuis..te, gen ChaTlóiit&<>imaahdag 'J.13; maaifc-rts men te. gast^VlPeïnis pn' de laatste wüdstrijd gaatje*," tegenv<tos':GwPC- gëh. Deze- zal wederom bij Constant in Botterdam ge-tpeelditworden en"op don derdag 23 maart" plaat^vlodjn. fVbor'de iDÖïrcltste)- er dus- -weet: spaifidende weken en deze altrede' verenigingf-hoopt, tint;hcV.'-.'haar spelers aal. gelukken, om door te drin- gén naar de Hoofdklasse, omdat .een Sïad als Schiedam toch zekerden ver eniging- in deze klas vertegenwoordigd dienc te hébben. hij gereageerd met te zeggen, dat de herfst het seizoen is, waarin het leven tot zijn opperste volheid komt, het. sei zoen waarin de kiemen voor een nieuw lenteleven vrij komen. Hij was van mening, dat het niet te ontkennen valt, dat onze cultuur inder daad iets herfstachtigs in zich heeft. Men bepaalt zich vandaag aan de dag meer tot het passief consumeren van cultuurdelicatessen, waarbij hij doelde op1 het bezoeken van tentoonstellingen, die iets met kunst te maken hebben. Laten we op zoek gaan naar bronnen van levend water, want, op cultureel gebied worden we eigenlijk te veel ge leefd, aldus spreker. Met nadruk zei de heer Den Besten, dat heden ten-dage van iedereen een beslissing wordt gevraagd, die tegen het nationalisme is gericht. Het federa lisme van nu beschouwde hij als een noodzaak, waar men niet buiten kan. Men loopt warm voor de persoonlijke vrijheid, maar ,Loch:kari en mag de mens zich met onttrekken aan de medemens. Hu was voorts van mening dat toenadering met het Oosten wenselijk is, ook al zou men dat niet bepaald aangenaam vinden. In zijn openingswoord had de voor zitter van de „Kring", de heer M. v. d. Vlis medegedeeld, dat verschillende jeugdverenigingen waren uitgenodigd voor de bijzondere bijeenkomst. Slechts enkele hadden daaraan gehoor gege ven, hetgeen hij betreurde. SCHIEDAM. In de afgelopen week hebben de teams van de S.V.C. met wisselend succes gespeeld in do volleybal-competitie. Dames 2 kon het tegen het sterke DRL niet bolwerken en mbest via de set-standen 415, 1015 en 1115 met 3—0 het onderspit delven. Da mes 3 ging op de goede weg voort door ditmaal IVico een 3—1 neder laag toe te brengen. Heren 1 won zoals werd verwacht van Shell en wel met 31, na een zeer slecht begin, dat onnodig één set ver lies veroorzaakte. De set-standen waren 11—15, 154 en 15—10. Het tweede herenteam, nog steeds op de laatste plaats, wist eindelijk weer eens een puntje in de wacht te slepen door een 2—2 gelijk spel tegen Sport club Hillegersberg 2. De Junioren-a tenslotte leverden de mooie prestatie door een 30 zege op Libanon-b en een 2—2 gelijk spel tegen Libanon-a in één week tijds in de wacht te slepen. rozijnen Dat doen wij dagelijks want in onze 7 soorten roggebrood zijn „Haags zoet" en „Rozijnen rogge" zeer ge wild. Vooral bij de kinderen, hoewel de volwassenen er ook danig van ge nieten. Roggebrood is gezond, voedzaam, jicht verteerbaar en goed voor de spijsvertering. Neem morgen weer eens een pakje. LET OP DE NAAM TEN HOEVE OP ELK PAKJE. Ten Hoeve, meer dan een halve eeuw roggebroodbakkers. Advertentie tjm zaterdag -maart dagdijks 10-/0 uur 'Ingang show- GROÓTHANOELSGEOOUW -'-STATIONSPLEIN SS VLAARDINGEN. Onder auspi ciën van de commissie voor beelden de kunsten exposeert van 4 tot en met 19 maart a.s. in de Visbank de groep „Ara" uit Rotterdam. Omstreeks 1951 besloot een groep Rotterdamse kunstenaars gezamen lijk de grafische kunst te gaan beoe- fenen. Zij wisten zich te verzekeren van de medewerking van de Rotter damse Kunststichting, die haar be middeling verleende bij het zoeken van een ruimte, waar de kunstenaars hun scheppende arbeid konden ver richten. Het aantal oorspronkelijk van de e-oep deeluitmakende kunstenaars is m d'e loop van de tijd ingekrompen tot de acht,-die er thans nog deel van uitma ken. Deze acht meenden m 1955 de gra fische kunst zodanig te beheersen, dat zij besloten tot het exposeren van hun werk Zo ontstond de expositiegroep ,Ara". Door de naam van deze veel kleurige vogel tot - symbool van hun "roep te-kiezen, demoostreren-di kuns- tenaarssaiet;.gebonden.,:e^ijn^an.een gebruikelijk manifest, doch uit zuiver materiële overwegingen samen te wer ken, waarbij yiedere taretemmr-vry blijft zich te'-uiten; zo het - hem goed dunkt. Het werk van de groep werd zeer gunstig ontvangen, en na vele exposiiies m ons land o.a. in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, trokken zij ook over de grens en exposeerde o.a. in Bel gië, Oostenrijk, Duitsland en Amerika. De groep beijvert zich ook met het ge ven van demonstraties aan de leerlingen van de hogere leerjaren der H.B.S. an Rotterdam. -De expositie in de Visbank zal eveneens een educatief karakter Icrii gen. De kunstenaars die yan de „Ara"- groep deel uitmaken zijn Jan Beze- mer, Wimt Motz, Jaap Kraanen, Jo- han van Reeden, Wim Strorman. Piet van Stuyvenberg, Koos van Vlijmen en Ed van Zanden. De groep maakt voornamelijk li tho's. terwijl Kees van Vlijmen zich de laatste tijd ook toelegt op het ver vaardigen van houtsneden. De expositie wordt zaterdag 4 maart om IS. 00 uur door de kunstcriticus Dolf Welling geopend. VLAARDINGEN. De voorwed strijden van het persoonlijk damkam pioenschap van Vlaardingen 1961 heb ben tot nog toe een zeer traag ver loop. Dinsdagavond zou de voorlaat ste ronde gespeeld worden, maar van de 6 partijen werden er slechts vier gespeeld. Wegens verhindering was men reeds vier partijen achter, zodat de huidige gang van zaken niet be paald bevredigend mag worden ge noemd. Slechts een tweetal deelnemers, na melijk Mast en Van Woerden, konden het tempo bijhouden en speelden alle vier partijen, terwijl niet minder dan acht deelnemers een volle ronde achter lig gen, waardoor de stand een ongelijk beeld vertoont Voogt en Van Woerden, die samen de onderste twee plaatsen bezetten in de ranglijst handhaafden zich daar, dank zij het gelijke spel dat zij tegen elkaar be reikten. Voor de witspeler betekende de ze uitslag het eerste winstpunt. De par tij tussen Lansbergen en Mast. die reeds vooruit was gespeeld eindigde in remise, hetgeen Lansbergens derde re mise betekende, waardoor hij ongesla gen bleef. Met 5 punten uit 3 partijen blijft D. v. d. Kerkhoff in groep A aan de lei ding, gevolgd door D. Mast met 5 uit i: derde is W. H. Niestadt 4 uit 3; 4 H. A. Lansbergen 3 uit 3; 5. R. C. v. IA eer den. 2 uit 4; 6. N, Voogt 1 uit 3. In groep B werd lijstaanvoerder Van Veelen op verrassende wijze ge slagen door Buvse, die een fraaie com binatie uitvoerde, die hem twee schij ven winst bezorgde. Wel kregen beiden een dam, maar ondanks' listig manoeu vreren moest Van Veelen de vlag strijken. Hekkesluiter Janssen verloor voor de derde maal, waarbij ditmaal Vermeulen aan het langste eind trok. W. F. Verburg heeft in deze groep de leiding met 5 punten uit 3 partijen; 2. C. v. Veelen, 4 uit 3; 3. G. Buyse, 3 uit 2; 4. J. Vermeulen, 3 uit 3; 5. J, J. v .Leeuwen, I uit 2; 6. G. Jans sen, 0 uit 3. Met ingang van 1 maart a.s. gaat de heer H. L. Kloppert, keuringsdieren arts-afdelingschef aan het Openbaar slachthuis, wegens het bereiken, van de pensioengerechtigde leeftijd, de dienst verlaten. In dit verband heeft hij dezer dagen officieel afscheid genomen in tegen woordigheid van de wethouder voor Economische Aangelegenheden, de hoofdadministrateur van afdeling ter secretarie, de inspecteur van de veeartsenijkundige dienst en vele ande ren, Zowel van de zijde van de directie, het personeel, als van het bedrijfsle ven werden vele waarderende woorden gesproken, waaruit vooral naar voren kwam, dat hier een zeer kundig_ keu- ringsdierenarts zijn loopbaan beëindig de. Hoezeer men de heer Kloppert heeft gewaardeerd, bleek bovendien uit de cadeaus, welke hem werden aangebo den. De uitte sleepboot „Mississippi" inn L. Smit en Co., gereed voor vertrek naar de Perzische Golf, waar dit internationale sleepdienstbedrijf een station vestigt. De „Mississippi" is het eerste schip van L. Smit en Co., dat mar dit station ver trekt. Het is uniek in de wereld, dat een sleepboot wit geschilderd is. KUSTIG VERDER GAAN". Deze moorden karakteriseren de be scheiden, hardwerkende adjunct-direc trice, mejuffrouw H. M. Geursen, van de Rotterdamse Snijschool. Dit ant woord had betrekking op de vraag dte ik haar stelde in verband met liaar plannen na het jubileumdut zij op vrijdag 3 maart hoopt te vieren. Veer tig jaar zal zij dan in dienst zijn bij de heer II. F. Miltenburg, aan welk heuglijk feit uiteraard niet zonder meer zal worden voorbijgegaan. Nee, andere plannen dan voort te gaan op dezelfde rustige wijze heeft mejuffrouw Geursen niet. Zij heeft in de taak, die zij op zich heeft genomen, haar levensgeluk gevonden en zij hoopt, dat kaar krachten hel zullen toelaten tot haar 65e jaar in dienst van de Rotterdamse Snijschool te blijven. Op 17 maart zal zij 54 jaar worden, dus er zijn nog heel wal jaartjes voor dc boeg. Met een glimlach denkt ze terug aait de dag, waarop zij voor het eerst in betrekking ging. Enigszins zenuwach tig, maar toch met een gevoel van gewichtigheid klom zij de trappen op van het maatkledingbedrijf B. FMil tenburg, Toen het kleine 14-jarige meisje de grote deur achter zich sloot, wist se niet, dat dit tevens een symbo lische handeling was. Hoewel zij nog vele malen door dezeljde deur naar huis keerde, maakte zij deze niet open om voorgoed te vertrekken. Van meet af voelde zij zich aange trokken tot het naaldvak en hierin is nooit enige verandering gekomen. Toch hebben haar werkzaamheden zich enorm gewijzigd, hetgeen voor een groot gedeelte te danken was aan de activiteiten eau de heer Miltenburg Deze richtte in 1926 naast het kleding bedrijf de Rotterdamse Snijschool op, waardoor mejujjrouw Geursen in 1936 tot ferores kon worden benoemd. De tien jaren, die hiertussen lagen, wer den door haar intens benut om zich theoretisch, maar ook praktisch geheel te bekwamen voor dit onderwijs. TJOEiVEL de Rotterdamse Snijschool over het cursistenaantal geen' klagen had, kwam de snelle ontwikkeling toch pas in 1940, toen het kledingbedrijf werd opgeheven en de directeur zijn krachten slechts behoefde te wijden aan de bloei van het vakonderwijs. En ook dit is niet zonder resultaten geble ven. Het lerarenkorps moest in de jaren 1941'42 en '43 sterk worden uitge breid. Een terugslag kwam helaas in de laat ste oorlogsjaren, toen de mannelijke leerkrachten van de school moesten on derduiken en vele leerlingen door gebrek aan vervoermiddelen de lessen moesten verzuimen. Toch heeft juist in deze tijd mejuffrouw Geursen getoond tusit zij waard was. Onvermoeibaar zette zij haar werkzaamheden voort en zo zorgde zij er mede voordat de Snij school niet behoefde te worden opge heven. De cursisten, die ondanks de slechte verbinding en de koude loka len zich toch de moeite getroostten de lessen te blijven volgen, werden iedere keer opgewekt begroet door hun lerares. f'ELUKKIG kwam ook hieraan een U einde en uus de Rotterdamse Snij school spoedig weer op hel oude peil van voorheen. Vooral het cursusjaar 1945—'46 kenmerkte zich door een stormachtige toeloop van cursisten. Men kreeg toen met een andere moeilijk heid te kampen en wel het huivestings- probleem. Door de. medewerking van het gemeentebestuur kon met de bouw van een nieuw noodschoolgebouw wor den aangevangen, dat reeds op 17 januari door de heer J. A. Noateboom, inspecteur van het onderwijs, kon wor den geopend. Het aantal leerkrachten en medewerkers was in die tijd geste gen tot niet minder dan veertien. Naast de school, die te Rotterdam was gevestigd, teerden afdelingen opgericht in Amsterdam, Dordrecht en Tilburg. Thans heeft men zelfs twaalf instellin- gen, over het gehele land verspreid, waarvan de heer B. F. Miltenburg directeur is. In 1946 herdacht mejuffrouw Geursen het 25-jarig dienstverband. Dit werd voor de directie de aanleiding tot het aanstellen van de jubiluresse als ad junct-directrice. In 1951 werd zij boven dien vaste medewerkster van het vak blad Stijl en Snit en Kledingdat door de Rotterdamse Snijschool werd uitgegeven. In 1954 kon deze school weer een nieuwe huisvesting betrek ken, daar het nood-schoolgebouw steeds meer achteruitging. Het gebouw aan de Lombardkade, tvaar men toen een onderkomen vondbracht ook nog geen einde aan het huisvestingsprobleem. Door de reputatie, die van de Rotter damse Snijschool uitging, kreeg deze steeds meer de belangstelling van het bedrijfsleven, waardoor ook het aantal leerlingen zich meer en meer uit breidde. Met de aankoop van het pand Heemraadssingel 166 in 1959 is dan eindelijk ook dit probleem opgelost, zo vertelde de heer B. F. Miltenburg tnif. 'Liet 6-jarige jongetje Rudolf Boekee uit de Edisonstraat te Schiedam is gis termorgen om 11.45 uur m de Prof. Ca- meriïngh Onneslaan door een personen auto, bestuurd door de heer A. K. uit Schiedam, aangereden. Hij kreeg een hersenschudding en kneuzingen aan de linkerzij en is in het gemeenteziekenhuis opgenomen. Rudolf zat met zijn vriend je in een plasje te spelen en stak plotseling van achter een geparkeerde aufco de rijbaan over. Bestuurder A. K. heeft nog krachtig geremd maar toen zijn wagen op het gladde wegdek slipte kon hij een aanrijding niet y°orkomern Varmacht om 1.30 uur hebben op de Overechiesestraat te Schiedam agenten van een mobilofoonwagen een auto aan gehouden. In de wagen zaten twee Noorse' zeelieden. Bij onderzoek bleek dat zii de wagen uit de Scheepstimmer- marüaan te Rotterdam hadden wegge nomen. Zij zijn aan de Rotterdamse po litie overgegeven. Chauffeur L. A. van B. uit Watenn- treh reed met een autobus van de WSM op de Rotterdamse Dijk te Schiedam. Ter hoogte van de Grens flat moest hij remmen waarop de bus op a WP"- MAASSLUIS Op 27 februari te ca. 16,20 uur deed een inwoner van Maas sluit aangifte van vermissing van een zo goed alsmeuwe fiets. Gelukkig voor hem duurde de vermissing niet lang, want twee uur later belde de rijkspolitie uit 's-Gravenzande reeds op, da* m®n. dj^ He fiets in het bezit van een 19-jange Duitse jongen had aangetroffen. De j°n- een werd aangehouden en overgebracht naar Tlaassluisi Hij zal voor de officier van justitie te Rotterdam worden geleid. Deze ontheemde Duitse knaap, wiens moeder is overleden en wiens vader in Oost-Duitsland woont, LW»oirt zelfheven VLAARDINGEN, Veel belang stelling was 'er dinsdagavond voor de j aarlifkse uitvoering yah Van Dijks Jéügdorkest,J 'dat in'"'Mü2anda zijn jaarlijkse uitvoering ten,7 besjte gaf. Dë" ïeêr" Van Dijk had er goed aan gedaan óm zelfs het programma te laten openen door een van zijn jeugdige musici. Wel had de jongen met wat plankenkoorts te kampen, maar dat ging weldra over en de ma nier waarop hij het programma aan kondigde was zeer prettig. De 22 accordeons, 3 banjo's, vervol gens een piano, mandoline en een drum hebben gezamenlijk hun klanken in Muzanda laten horen, die hoewel soms eenzijdig, in ieder geval bewondering afdwongen, want dat er heel wat voor nodig is om de jeugd de nodige mu- ziekkennis bij te brengen is vanzelf sprekend. De bezoekers zongen dapper mee toen de „musici" oude bekenden, zoals ,,In 't groene dal", „Hoe zachtkens glijdt ons bootje", enz. lieten horen. Niet minder dan elf programmanum mers werden tijdens het eerste gedeel te van. de jaarlijkse uitvoering ge S*JNhi de pauze was het Jan Aardbol, die het Muzanda-pubtiek van commen- over de grens in Kohlsheid kort Kerkrade Een dag te voren was hij over de grens gekomen en hij wilde aan de kusf een boot zien te krijgen waarop hu eemonsterd kon worden. Hy was van Rotterdam naar Maassluis komen lopem Hij ?al weer naar Duiteland worden taar voorzag tijdens de grote wereld reis, die startte in Tirol om^yia_ Span je en Parijs in Texas te beëindigen. Met een finale, waaraan eveneens door alle aanwezigen werd meege- i daan- behoorde de jaarlijkse uitvoe ring eigenlijk weer veel te snel tot het verleden. Ongetwijfeld kan de heer Van Dijk nog veel plezier beleven van de jeug dige muzikanten, die een goede in druk hebben gemaakt. SCHIEDAM. De gehouden jaarlijkse collecte voor het (Vrijg.) Gereformeerd Onderwijs van de Vereniging tot bevor dering van Schoolonderwijs naar de leer van de Geref. Kerken in de gemeenten De Lier, Maassluis, Schiedam en Vlaar dingen, bedraagt in totaal i 820.49. De gemeente Schiedam heeft hieraan een bedrag van 345.74 bijgedragen. Deze vereniging mocht in de laatste maanden tevens 23 nieuwe leden noteren waaronder 11 uit Schiedam. SCHIEDAM De Schiedamse Scheids rechters Vereniging heeft voor de maand SCHIEDAM. De Gereformeerde Uw Vrouwenvereniging „Leid nel Tichi itielden 'dfnsdsgav'ond in het Wijk- Lucttt nieiaeii 25e- aarverga- bezet. De presidente van de vereniging - Gdeeb0^;; VlexSdlrV H f v^Vb BrSUolP W M van Hagom ^rwVehn^/d6 ^fgmier en H van Est; Johanna d v J Tegelaar en W J Dingier: Petra d v C F ZiecK cn ^Ovwlclenfj Pieterman. 80 Jr: N Dingier, ai jr P G R W van Ooijen. 75 Jr; I van der Stelt 66 jr. Gehuwd: jprgensen. 24 Jr en Nebbeling, 22 Jr.CT,nim>us z V K Kallsvaart en wWdWSifveUra dtv SB 1 en C A Brutlnzeels; RciJer. z v a Jr. wed van: öe Boer. Leid ons in Uw Waarheid", mevr. J. A. »tonje. hield een korte oge- ninesrede. waarin zij o.a. het na van net bondsbestuur, afgevaardigden van andere „Sfc en belangstellenden harte- üjk welkom heette Ve^olgens s^k zij over: Wat is in een naam? Het nete w Gwi als onze Schepper zij ons mensen de vreugde van ons hele leven. Df» declamaties van mevr. J. van Oostveen-Both. waren heel boeiend. Fniee leden voerden een toneelstuK op. De dam^ Hoogland, Donkers, Van Hei- den Van Deyl, Van Katwijk en Ter Horst wer'den gehuldigd, omdat zy 25 Ja^r, waren Elk van hen ontving een Bijbels daD^°oredikanten ds. W. A. Krijger en J. mevr C Hollemans-van t z-enae, pre sidente van de yr°"JeTn!^rugmg 'J Uw Licht zien wij het Licnt hoopt de (Vrijg.) G^mfonn^de J<>nge: lingsvereniging Gideon haar jaarve caderinc te houden m „Ons Huis aan de Lange Haven, Er zal een inleiding wordS? gehouden over het onderwerp „De afschaffing van de doodstraf, in het licht van de Bijbel". SCHIEDAM In gebouw „Irene" zal donderdagavond het grote schaaktoer nooi beginnen, waarbij om het persoon lijk schaakkampioenschap van Schiedam gestreden zal worden en welke wedstrijd door de Schaakclub Schiedam georgani seerd zal worden. Het bestuur van deze schaakclub heelt pogingen in het werk gesteld om burge meester mr. J. W. Peek bereid te vin- den om dit toernooi to openen. Zoals de secretaris, de heer J. S. J. M. Haring ons meedeelde is men luerm geslaagd en heeft mr. Peek zich bereid verklaard een openingswoord te houden en wellicht ook de openingszet te doen. Voor de propaganda van de schaak sport in onze stad zal dit gebeuren zeker haar steentje bijdragen, om deze meer bekendheid te geven. Om half acht begint dit festijn. SCHrEDAM Voor de maand maart heeft de afdeling Schiedam van de Ned. Ver. van Huisvrouwen weer een voor deze vereniging passend programma weten samen te stellen. Op dinsdag 7 maart komt mevrouw F FeisDoudart de la Gre, lerares K. en O. aan de Huishoudschool te Schie dam, een causerie houden over het on derwerp: „De betekenis van spel, speel goed en spelmateriaal voor de kleuter thuis". Deze lezing zal gehouden wor den in het Wijkcentrum Nieuwland en vangt aan om 8 uur. Na de pauze zal er met schaar en lijm- kwastje praktisch werk verricht worden o 1 v. de spreekster van die avond. 'Óp woensdag 8 maart houdt men het bekende koffieuurtje en pp 20 maart zal 's middags om 2.15 uur in Maison West huis gesproken worden over het onder werp: „De kunst van het koken .De m- leidster is mevrouw Hennette Holthau- SeS'p 22 maart volgt dan een contact avond voor de nieuwe leden en zal om 9 30 uur v.m. een bezoek gebracht wor den bij de aanvangcursus van de Zui- velkeuken te Rotterdam. Tenslotte zal men op verzoek van een aantal leden op dinsdag 28 maart om ÉËÈÉmÊÈM vuurpijl op Nijs komt spreken. Op 7 maart zal een intelligentietest en hersengymnastiek gehouden worden, ver zorgd door de heer K. Brouwer, welke bijeenkomst in de kantine van de v.v. „Schiedam" gehouden zal worden. Een week later zal in dezelfde kantine een dia-avond gegeven worden, uitgaan de van de afd. Dordrecht van de KNVB, waarbij de arbiters instructies krijgen te zien op het gebied van de spelregels. Op 21 en 28 maart volgen dan twee contactavonden en op 30 maart komt de heer D. Nijs uit Rotterdam in „De Aa- stelbron" op bezoek om daar zijn be kende praatje te houden, waarvan de heren scheidsrechters altijd het nodige kunnen opsteken. VLAARDINGEN. De leden van de Hervormde Wijk die behoren tot de Immanuëlkerk, zijn de laatste maanden druk in de weer met ver schillende acties, die gelden bijeen moeten brengen voor de zo noodza kelijke verbouwing en uitbreiding aan dit kerkgebouw, waardoor vooral ook het jeugd- en gemeentewerk een be tore aanpak zullen kunnen krijgen in de toekomst, De acties houden echter niet op en de commissie wordt op dit gebied steeds vindingrijker. In november vorig jaar begon men. met het uitzetten van 500 „talenter." a ƒ2.50 onder de gemeen te-leden waarmee een ieder ging han delen en de winst die daarmede werd behaald, werd afgedragen aan het fonds voor de verbouwing Immanuëlkerk. RIDDERKERK. Dinsdagavond werd door het 'gémeentebestuur en het 'perso neel-van de vrijwillige brandweer te Rid derkerk op- spontane wijze afscheid, ge nomen éah de heer "VV. Bosschaart, ad junct-directeur van Gemeentewerken als commandant van het korps. Op zijn ver zoek is aan de heer Bosschaart met in gang van 1 maart 1961 op de meest eer volle wijze ontslag uit deze functie ver leend. Burgemeester C. J. van der Hoeven opende de bijeenkomst met een woord van welkom en stond allereerst een ogenblik stil bij de gebeurtenis rondom het afscheid van de scheidende com mandant, die met ingang van 1 mei 1955 als zodanig werd benoemd. Ais blijk van waardering overhandigde de burgemeester hem namens het college van B. en W. een aantal bonnen voor grammofoonplaten. Namens het brand weerpersoneel sprak de waarnemend commandant, de heer A. van Rij, tech- nisch-ambtenaar bij het woningbedrijf. Namens het brandweerpersoneel bood hij hem een bureaulamp, een bureauklok, een boekwerk en bonnen voor de aankoop van enige grammofoonplaten aan. De heer Bosschaart heeft hierna een over zicht gegeven met betrekking tot de af gelegde weg en stond daarbij ook stil bij de samenwerking in BB-verband. Daarna vond de installatie plaats van de nieuwe commandant, de heer A. van Rij, die door de burgemeester hartelijk werd toegesproken. In een kort woord zegde de nieuwe commandant het ge meentebestuur dank voor het in hem gestelde vertrouwen. Ten slotte was er gelegenheid persoonlijk afscheid te ne men van de heer Bosschaart. Dp dames ontvingen van de personeelsvereniging van het brandweerpersoneel een boeket bloemen. Aan deze zangrally, die onder het motto „Vijftien jaar jeugd in actie" wordt gehouden, werken onder andere mee Aart Beekman uit Naarden (zang- leider), Gijs Smit uit Bussum (solist), het alom bekende Ï.J.E.-koor uit Schie dam en de Vlaardingse jeugdige orga nist Gerrit van Eersel, die nu eens niet het „koninklijk instrument" zal -bespe len, maar de zang op de piano zal bege leiden. Als spreker hoopt op te treden ds. Van Peteeem uit Bussum. In de maand april «al Youth for Christ in de Pmel- kerk aan de Burgemeester Pruissingel op de zaterdagen 8, 16 en 22 april lus trumrallies organiseren. Het staat nu reeds vast, dat als sprekers zullen op treden ds. Glashouwer te Amsterdam, die voor Vlaardingen zeker geen onoe- kende is, en ds. Jan Gravendeel uit Genk (België). Met een derde spreker is men nog in onderhandeling. Het is tWT het 'nieuwT?ijkzig^ziekenhufs^niet" uitgesloten dat dit een ex-priester Rotterdam J g 1 zal zijn. Het ligt in het voornemen van de Y.F.C. om van 23 augustus tot en met 2 september een grote openlucht campagne te organiseren in het Oranje- park. De jongeren (en uiteraard ook de ouderen) worden hartelijk uitgenodigd de zangrally bij te wonen. Voor de heer W. Carpentier was het dinsdag de dag. dat hij als chef van de factuurafdeling bij het Havenbedrijf der gemeente Rotterdam, wegens het berei ken van de pensioengerechtigde leeftijd de dienst ging verlaten. Daar de viering van zijn 50-jang ambtsjubileum in september van het vo rig jaar nog vers in het geheugen ligt, had hij er de voorkeur aan gegeven de beëindiging van zijn ambtelijke éoop- baan op een meer sobere wijze te doen plaatsvinden. 's Morgens werd in de kantine van het Poortgebouw gelegenheid gegeven afscheid van hem te nemen, Het heeft de heer Carpentier daarbij niet aan be langstelling ontbroken. Velen, zowel van binnen als buiten de dienst, kwamen hem de hand druk ken, waarbij er meerderen hun woorden van afscheid vergezeld deden gaan van een aandenken. Een lunch in intieme kring, aangebo den door de scheidende functionaris, be sloot de druk bezochte receptie. De één knutselde wat, een ander breide, een derde verkocht artikelen en nummer vier deed weer wat an ders. Maar iedereen trachtte zijn ta lenten zo mogelijk te verdubbelen om een des te groter bedrag te kunnen afdragen voor het eigen kerkgebouw De heer A, Klaassen was de man, die steeds met de nodige talenten klaar stond en bij hem kon men altijd te recht. Dan was er de stuivertjes-actie, waar voor men aardige platelen spaarpotjes had laten maken, die de vorm hadden van de Immanuëlkerk en die met een zegeltje werden afgesloten. Het spaar potje werd gratis aangeboden en wan neer dit 100 stuivertjes bevatte, dan was het vol en de heer O. Rosendaal was de man, die gaarne de spaarpotjes ledigde en een nieuw zegel er op plakte. Weer een nieuw idee was om de eerste nieuwerijksdaalder die men ontving, aan de kerkbouw af te dragen. Juist m de periode toen de nieuwe zilveren rijks daalders in omloop kwamen, ze'-te men deze actie in ends. v. d. Bos heeft al menige rijksdaalder in ontvangst mogen nemen. De leuze was hier: „De eerste klap is een (,,rijks)daalder waard". Punt vier van de activiteiten was de vrijwilllgers-actie, die ten doel heeft die mensen die een speciaal talent hebben voor schilderen, metselen, repareren, bouwen of timmeren, etc. uit te nodigen op hun wijze een steentje bij te dragen, wanneer men straks aan het wijkcen trum gaat beginnen en er spijkers met koppen geslagen moeten worden. De heer J. Madern heeft al een lijstje met namen van dergelijke medewerkers. In het hoofdbureau van politie is van morgen commissaris J. L. Krans gehul digd omdat hij veertig jaar in dienst is. De heer Krans werd in Den Bosch gebo ren en is thans 61 jaar. 1 maart kwam hij •bij de Roterdamse politie als inspecteur. In 1945 werd hij hoofdinspecteur en in 1947 commissaris. Wegens het bereiken van de 65-jari- ge leeftijd heeft mejuffrouw Jeanne Winkelman, hoofdjuffrouw in de afwas keuken van de kantine in het stadhuis dinsdagmiddag afscheid geno-men. Mejuffrouw Winkelman is de ereme daille in brons behorende bij de Orae van Oranje Nassau veriaend, weike haar door de voorzitter van de stichting „Can- tine Stadhuis", mr. F. F. Lindeman, is uitgereikt. Onder de geschenken die haar werden aangeboden bevond zich een cadeau on der couvert van de raadsleden, voor wie mejuffrouw Winkelman tijdens de raads zittingen Jarenlang de koffie heeft ver zorgd. Ten slotte heeft deze Hervormde wijk- gemeente ook iets speciaals voor de vrouwelijke leden bedacht, wat onder de 'titel „dameskring" is opgenomen in het 5-puntenplan. Iedere dinsdagmiddag van twee tot vier uur is er een groep dames bijeen in de Kerkeraadskamer om daar op drachten in ontvangst te nemen in de vorm van breiwerk, naaiwerk en'hand werk uit te voeren. Hier is het mevrouw Mellema, die de zaak regelt en met haar medewerkers tracn, om ook op de ze wijze een steentje bij te dragen voor de verbouwing. Met dit 5-puntenplan is men weke lijks in de weer en wekt men ieder een op hieraan mede te werken, De armen uit de mouwen, aldus het nood zakelijke motto bij de werkzaamhe den voor dit wijkcentrum, waarbij een ieder op zijn plaats met zijn eigen talenten en op zijn eigen nier kan meehelpen aan de uitbrei ding van het Wijkcentrum. Zo hoopt men gezamenlijk de on derste steen boven te krijgen, wan' men beseft, da't de Immanuëlkerk eigen bezit is, waarvoor de leden van deze gemeente de verantwoorde lijkheid naar behoren weten te dra gen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 2