Bijzonder gunstige Minister De Pous oogst Regeringbakkers mogen binnenkort 's nachts werken Koning Paul in Nederland 1 II m ir» Onregelmatigheden in opvoedingsgesticht Niets staat Frans- Algerijns nu meer in de weg Parijs toont zich soepel M*6 Minister Luns sprak met Menzies over N.-Guinea Fraseologie (III) H Ambassadeurs van F.S. maken duur plezier Kameleon weer in Blijdorp „Beleid geslaagd - spelregels ten spijt" Soms 20 procent voortvluchtig? DE BILT: MORGEN OPKLARINGEN Het weer in Europa Wisselloper van tas beroofd: buit twee mille schilder zelf met NOORDAFRIKAANSE LEIDERS: Door geknoei met loterijbriefje5 58.000 verduisterd Z&SSS**?- r r DE Geef 'n cadeau! KAMERLID VRAAGT ONDERZOEK NAAR: Maghreb DONDERDAG 2 MAART 1961 V Directeur: H. DE HUIG TWEYTIGSTE JAARGA1VG ATo. 484É -/ Hoofdredacteur L)r J. A H J S fcSKl'INS SLOTj r- - Wie is er morgen jarig: Tornado biedt u zo'n rijke keus uit leuke geschenken dat u al tijd een hartewens kunt .vervullen. TO M A D O (Van onze parlementaire redacteur) E woordvoerder van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, drs. Roemers, heeft gisteren in het debat over de begroting van Sociale Zaken en Volksgezondheid toegegeven, dat met de gedifferentieerde loonpolitiek bijzonder gunstige resultaten zijn bereikt. Hij erkende, dat de koopkracht is gestegen dat de prijzen zijn gestabiliseerd en dat het aantal achterblijvers is be perkt gebleven. De heer Roemers bracht hulde aan minister De Pous voor zijn prijzenbeleid, al voegde hij daaraan later toe, dat dit beleid niet mag worden uitgevochten op de ruggen van de arbeiders. De vakbewe ging mag geen wapen worden in de handen van de overheid, zoals zij dat bij de bouwstaking is geweest. Grote man pn in Nodprland EEN PRODUKT VAN DE SiKKENS-GROEP (Zie verder pag. 3, 4e kolom) Verrassing w en**1 b*rt Optimisme Kottertant Witte da Withstraat 2S, Telef liwnn m 11 >"2 Postgiro No "li W U Klacmer.dienai abonnementen 18.3019.30 uur Zaterdags 1718 uur Teleloon 115700 VGravenhagei Huygenapleln 1 Telefoon 16.1157 (3 utnen) Postbus 1001 Postgiro No. 424807 Klachtendienst 18.30—19.30. Telefoon 3625 69 Dordrecht! dpuiweg 132. Telef. «70 Schiedam: Aleidastraat 23 Telel. 654S1. Abonnementsprijs 61 cent per weck, f2.69 per maand 7.86 per kwartaal Lobs* nummers is cent Verschijnt dagelljt^ Turuw- DEZELFDE TEMPERATUUR Aanvankelijk zwaar bewolkt wet plaatselijk wat lichte regen. Eater van het westen Hit opklaringen. Matige, tijdelijk krachtige wind tussen zuidwest en noordwest. Weinig verandering in temperatuur. Morgen Zon op: 7.23 Maan op: 19.30 Onder: 18.23 Onder; 3.49 T~kE nota Inzake reclame-televisie zegt "ergens: „Reclame, afzetvergroting met de hiermede samenhangende prijs verlaging en kwaliteitsverbetering kun nen dus hand in band gaan." Gelukkig gaan de staatssecretarissen niet zover dat zij zeggen dat reclame altijd prijs- verlagend werkt. Dat is ook niet zo. In het algemeen kan men stellen dat de kostprijsverlagende massa-produktie zonder massa-reclame niet mogelijk was. Maar daarmee is vrijwel alles ge zegd. Het is zeker niet zo dat in een hoog conjunctuur de door massa-reclame ver oorzaakte vraag naar een produkt een druk op de prijzen naar beneden uit oefent. Integendeel. De grote vraag kan zelfs een druk op de prpzen naar boven uitoefenen. Als de vraag het aanbod overtreft, ontstaat die situatie. Bovendien zijn we er niet van over tuigd, dat produktieverhoging ook overal de gewenste prijsdalingen meebrengt. Minister De Fous heeft met zijn prijzen politiek niet onbelangrijke resultaten ge boekt. Maar de jongste prijsverlagingen ia de televisie- en platenbranche hebben aangetoond, dat de kartels nog altijd aterk zijn en dat men liever prijsverla gingen in het buitenland afwacht, al vorens zelf initiatieven te nemen. Staats secretaris Veldkamp, de eerst verant woordelijke bewindsman voor het kartel- bereid, zou zijn aandacht wel eens bij zonder aan deze zaak mogen wjjden. |E marge tussen inkomen en kosten van noodzakelijke behoefte wordt steeds groter, zeggen de staatssecreta rissen. Ook dat is maar ten dele juist. De periode van de geieide loonpolitiek ligt nog maar kort ach! er ons. In die periode liep de verhoging van de kosten van levensonderhoud nogal eens vooruit op de loonsverhoging Het laatste jaar is dat gelukkig anders geworden. Er heeft zich dank rij Het sociaal econo misch beleid van het kabinet een ver andering ten goede voltrokken. Maar dat beleid heeft van de minister van Scocomische Zaken zeer veel Inspanning vereist om do prijzen in de hand te houden. De reclame mogelijkheden van thans waren al zodanig, dat de vraag naar schier alle ivodukten groot was eh dat van prijsverlagingen als gevolg valt concurrerende prijzen hoegenaamd geen sprake is geweest. Drs. Roemers: loonbeleid nog zo kwaad niet SRHAUNG is de kracht van de re- dame. Dat geldt ook voor televisie reclame. Maar welk bedrijf is in staat om bij herhaling de enorme prijzen van televisie-reclame te betalen? De tarief differentiatie die de staatssecretarissen willen invoeren, afhankelijk van de kijk dichtheid (1), neemt niet weg dat het slechts de zeer grote bedrijven zullen zijn, die zich regelmatig dit dure be- Snvloedingsmiddel Kunnen veroorloven. Voor ons bedrijfsleven als geheel, ligt hier geen enkel belang Foor een paar grote ondernemingen misschien wel. Maar het lijkt ons bepaald niet de taak van de overheid om juist voor die grote bedrijven een feitelijke monopolie-positie te scheppen. De mogelijkheden, die de huidige reclame-middelen bieden, geven aan het kleine en middelgrote Neder landse bedrijfsleven meer garanties voor een gunstige concurrenöe-positie dan re clame-televisie. (Van onze parlementaire redacteur) Staatssecretaris Roef.vink heeft in de Tweede Kamer meegedeeld, dat binnen enkele weken bij de Kamer een wetsontwerp zal worden Inge diend, om de bakkerijpara graal in de Arbeidswet te wijzigen. Deze bakke- rijparagraaf verbiedt de nachtarbeid in de bakkerijen Het voorstel van de regering zal, wanneer bet wordt aan genomen, dit verbod opheffen. Het wetsontwerp is op het ogenblik bij de Raad van State De Arbeidsvoorwaardenwet, die de lonen en andere arbeidsvoorwaar den opnieuw zal regelen, en die in plaats kornt var. het Bijzonder Be sluit Arbeidsvei .onding (BBA) 1945 is al eenmaal in de ministerraad geweest. Het ontwerp is hierna ge wijzigd en zal binnen afzienbare tijd opnieuw de ministerraad passeren Na goedkeuring zal het naar de SER worden gestuurd voor advies. De staatssecretaris zei, dat er bin nen afzienbare tijd zeker geen Huis arbeidswet te verwachten is. Een der gelijke wet vereist een grote controle op de naleving en de arbeidsinspectie heeft al te maken met een chronisch tekort aan personeel. De staatssecretaris bepleitte verder grote matiging bij het invoeren van de arbeidstijdverkorting Het is zeker, dat zij op niet al te lange termijn zal worden doorgevoerd, „maar het is historisch gezien van geen belang of dit in een, twee of drie jaar geschiedt" III!!ll!!llllil!|lllill!Illlllllll!!ll!llj!!lli{j|||!!!!!!il!jlM!!j|!lll!!ll! De chef van het Amerikaanse pro tocol, Duke acht het niet „echt nood zakelijk", dat dé Amerikaanse ambas sadeurs in Parjjs, Rome en Londen zulke „schrikbarend hoge bedragen" uitgeven voor vermaak en partijtjes, zoals zjj tot op heden doen. In een toespraak, bestemd voor een vereniging van vrouwelijke journalis ten, stelde Duke voor om een objectief onderzoek in te stellen naar de beteke nis en functie van bet vermaak als diplomatiek wapen. D (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers; De reuzenkameleon welks sinds zondag jl. uit hei terrarium van de Rotterdamse diergaarde was verdwenen, is terecht. Op tot nu toe onverklaarbare wijze zat bet dier woensdag morgen weer op zijn eigen plaats. De enorme publiciteit via pers en televisie heeft naar alle waar schijnlijkheid de dader ertoe gebracht het dier in zijn terra rium terug te zetten. De socialist was zeer gematigd. „Met de P.v.d.A. is te spreken over een loon systeem, dat niet hetzelfde is, als dat wat onder het bewind van de kablnet- ten-Drees Is gehanteerd". De P.v.d-A. stelt daarbij als eis, dat de administra tieve rompslomp verdwijnt, dat de loon politiek middelen bevat, om de conjunc tuur in de band te honden en dat in het systeem een regeling voor de ach terblijvers wordt opgenomen. m Het bijna voltooide gerechtshof in Tel Aviv, waar midden april het pro ces tegen Adolf Eichmann zal begin nen. Oe voorbereidingen voor het pro ces zijn in volle gang. Talloze getuigen zijn opgeroepen. (Van onze parïementsredactie) - ET liberaieTweede-Kamerlid Berk- J—J houwer, advocaat te Alkmaar, heeft de minister van Justitie vragen gesteld over onregelmatigheden in het rijksopvoedingsgesticht te Amersfoort. Wanneer de minister daartoe bereid is, verlangt mr. Berkhouwer een om standig onderzoek en vermelding van het resultaat daarvan aan de Kamer. Mr. Berkhouwer informeert naar een massale uitbraakpoging door een grote groep gedetineerde jongelui in Station Weer Wind richting en snelheid mtr p. sec. Temp. hed .m 7 u. en neerslag afgel. 24 u. Helsinki Stockholm Oslo Kopenh. Aberdeen Londen motregen h. bew. zw. bew. geh. bew. regen geh. bew. Amsterdam geh. bew. Brussel Luxemb. garijs Bordeaux Grervoble Nice Berlijn Frankfort Müncken Zürich Genève Locarno Wenen Innsbruck Athene Rome Ajacerio Madrid Majorca Lissabon nw 3 windstil windstil iv 5 zw 6 zzw 4 zzw 6 Z\V 6 wnw 1 windstil windstil geh. bew. rw. bew. 1. bew. mist onbewolkt windstil onbewolkt nnw 7 geh. bew. wnw 5 zw. bew. zzw 2 zw. bew, w 2 mist windstil onbewolkt windstil onbewolkt ono 1 1. bew. wnw 2 zw. bew. wzw 2 zw. bew. o 4 h. bew. n 12 onbewolkt o 3 onbewolkt n 3 1. bew. o 4 onbewolkt nno 4 11 12 8 9 7 12 13 9 15 9 9 4 8 10 9 4 16 15 20 18 22 0.2 0 0 0 1 0.3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 4 4 0 1 14 Een hogedrukgebied ivaarvan de kern boven Frankrijk ligtbreidde zich naar Midden-Europa uit en werd ook aan de westzijde versterkt door een hogedrukgebied, dat over de oceaan kwam. Zachte en vochtige oceaanlucht begon vanmorgen vroeg ons land binnen te stromen. Over de Britse eilanden nadert echter weer drogere en iets koudere lucht. Het frontdat deze lucht begrenst, zal van- avond en vannacht met loat lichte regen oi motregen ons land passeren, waarna morgen weer enkele opklarin gen mogen worden verwacht Over het midden van de oceaan koerst een in betekenis toenemende depressie in de richting van IJsland Maar deze zal morgen nog geen directe invloed op het weer in ons land uit oefenen. Den Helder zw. bew. zzw 8 8 0 vpenburc zw. bew.'- wzw 4 8 0 Vlissingen zw. bew. zw 5 9 0 Eelde geh. bew. zzw 4 4 0 De Bilt gehbew. zzw 3 8 0 Twente zw. bew. zzw 2 8 0 Eindhoven regen zzw 2 8 0 Z.-Limburg 1. bew. zzw 6 8 0 oktober 1958, een ontsnappingsplan, waarvan uitvoering ternauwernood kon worden voorkomen. En hij ver volgt: Zijn de laatste tijd geregeld ontvluchtingen voorgekomen, tot een totaal van meer dan 150, welk cijfer betekent, dat soms ongeveer 20 pro cent der gedetineerden voortvluchtig was? Is het juist, dat er de laatste ja ren een bijzonder groot verloop on der het dienstdoend personeel is ge weest? Hebben in het vorige jaar on geveer twintig personeelsleden ont slag genomen? Het VVD-kamerlid meent ook te we ten, dat vorig jaar enige pupillen van het gesticht te zamen met een bewaker getracht hebben de brandkast van het gesticht open te breken en dat deze zaak „disciplinair" is afgedaan. Het zelfde zou gebeurd zijn na gepleegde onregelmatigheden bij de leveranties van brood. Is het voorgekomen, zo vervolgt mr. Berkhouwer zijn vragenreeks, dat een gedetineerde jongeman, die 's avonds elders onderwijs genoot „pas in de nacht of de volgende ochtend in de in richting terugkwam? En dat op last van de directie de terugkomst moest worden „geboekt" op 11 uur van de avond tevoren, zulks terwijl de betref fende jongeman ervan verdacht wordt zich schuldig te maken aan zedende licten? Ten slotte wordt minister Beerman gevraagd of er enig verband bestaat tussen de in de vragen genoemde on regelmatigheden en een recente wijzi ging in de leiding en/of het regime van het rijksopvoedingsgesticht te Amers foort. Ongeveer veertig mensen zijn om het leven gekomen en verscheidene duizenden hebben verwondingen op gelopen in de enorme mensenmenigten die hebben gerouwd om de dood van koning Mohammed V van Marokko. Dit is in de Marokkaanse hoofdstad Rabat bekendgemaakt. De meeste doden vielen woensdag tijdens de be grafenis. Koning Paul van Griekenland heeft gisteren <-'en niet-officieel be zoek van een dag aan ons land ge bracht. Onmiddellijk na zijn aan komst op Schiphol, waar de 60-ja rige vorst werd verwelkomd door de Griekse ambassadeur in Neder land, de heer V A. Verykios, reed hy per auto naar de scheepswerf van De Vries Lentsch aan de Gras weg te Amsterdam- Hier bezichtig de hij een voor de Griekse marine in aanbouw zijnd motorjacht, dat ook zal wordei. gebruikt voor reizen van de Griekse koninklijke familie Gistermiddag heeft koning Paul de thee gebruikt bij koningin Julia na op Soestdijk Prins Bernhard was daarbij niet aanwezig Hij verblijft in Rome. Koning Paul gebruikte de lunch ten huize van de heer G. de Vries Lentsch jr in Amsterdam Gisteravond om kwart over zes ver trok de Griekse vorst weer naar Londen met een lijntoestel van de K.L.M. De foto toont het moment, waarop Koning Paul (links) de woning van de heer G. de Vries Lentsch jr (rechts) aan de Herman Heyermans weg in Amsterdam verlaat. De ko ning was vergezeld van de Griekse marine-attaché in Londen, kapitein E. Panas (midden). (Van een onzer verslaggevers) In de Amsterdamse binnenstad op de Oude Zfjds Voorburgwal is van morgen omstreeks elf uur een wissel- loper van zün tas met ongeveer 2000 bestolen. De dader, een 20-jarige jon geman, gekleed in een lichte regenjas, wist via de Nes en het Rokin in de richting van de Kalverstraat te ont snappen. Politiewagens zetten onmid dellijk een jacht op de rover in. Advertentie) DE VERF VOOR HET SCHILDERFEEST De heer Roemers, die voorzitter ls van het N.V.V., schreef de gun iitige resultaten ojn. tos aan het gunstige tijdstip (in conjucturele zin) waarop het kabinet-De Quay was gestart, aan de activiteiten van de vakbeweging en aan het beleid dat door de bedrijfstakken is gevoerd. Het loonbeleid is geslaagd, Ondanks de spelregels van de regering. Daar had de heer Roemers nog geen gc£d woord voor. Maar de wijze waarop de loonresultaten tot stand waren geko men, was wok bet enige pont waarover de tegenstanders van de gedifferentl eerde loonpolitiek ontevreden rijn. De heer Roemers geloofde, dat ook de regering niet erg gelukkig was met deze spelregel?.Zij had herhaaldelijk nieuwe maatstaven bekend gemaakt En dat over de maatstaven advies ls gevraagd aan de S.E.R., zag de heer Roemers als uitvloeisel van de behoefte der regering aan andere normen. Da socialisten zien minister De Pous nog altijd als de grote man bij het uit stippelen van het loon- en prijspeil. Dat de bewindsman van Economische Za ken en zijn ambtgenoot van Financiën conjunctuurpolitiek hadden kunnen voeren op de wijze, zoals zij hadden ge daan, schreef de heer Roemers toe aan Drs. ROEMERS De weg is nu geheel vrij voor recht streeks overleg tussen de Franse rege ring en de Algerijnse opstandelingen over de toekomst van Algerije. Dit blijkt uit een communiqué dat gister avond In Marokko is uitgegeven na een „topconferentie" van Noord-Afri ka's drie voornaamste leiders én eèu verklaring van de Franse minister van Voorlichting na een zitting van het Franse kabinet onder leiding van president de Gaulle. De drie Noordafrikaanse leiders, Marokko's nieuwe koning Hassan II, president Bourguiba van Tunesië en premier Ferhat Abbas van de voorlo pige Algerijnse regering, zeiden in een communiqué dat de „recente ontwik kelingen de weg hebben vrijgemaakt voor rechtstreekse onderhandelingen tussen Frankrijk en de opstandelingen in Algerije over de toekomst van Al gerije „binnen het kader van algehele de-kolonisering". De drie leiders ver klaarden dat zij „volmaakte overeen stemming bereikt hebben met betrek king tot de wijze waarop de Algerijnse onafhankelijkheid tot stand gebracht moet worden". Het communiqué werd uitgegeven na urenlang overleg achter gesloten deuren in het zomerpaleis van de Ma rokkaanse koning te Dar es Salaam. Met de recente ontwikkelingen bedoe len de drie leiders voornameijk de be sprekingen die afgelopen maandag op het jachtslot van. de Gaulle te Ram- bouillet tussen de Franse en de Tu nesische president zijn gevoerd. De Noordafrikaanse topconferentie kwam min of meer als een verrassing, want aanvankelijk meende men dat president Bourguiba van Tunesië, die in de Marokkaanse hoofdstad Rabat de begrafenis van koning Mohammed had bijgewoond, zou vertrekken voordat premier Abbas in Marokko zou aan komen. Later werd echter bekendge maakt dat Bourguiba zijn vertrek een dag had uitgesteld om de Algerijnse leider te kunnen ontmoeten. Naar ver luidt heeft het vliegtuig van Abbas op weg naar Marokko met motorstoring te kampen gehad. (Advertentie) sïd' sV; iaat* en iocviebv imp ,o*«or; Bourguiba heeft op de conferentie verslag uitgebracht van zijn gesprek met de Gaulle. Volgens diplomatieke woordvoerders in Rabat rijn de drie leiders zeer optimistisch over de kan sen op een einde aan de bloedige strijd in Algerije. Zij zouden zeer ingenomen zijn met de verklaring die de Franse minister Terrennoire gisteren heeft af gelegd en waarin gezegd wordt dat de Gaulla zün standpunt dat eerst een staakt-het-vuren moet zijn bereikt al vorens besprekingen over de politieke toekomst van Algerije kunnen plaats vinden, heeft laten varen. Terrenoire maakte gisteren officieel bekend dat de Franse regering bereid is met vertegenwoordigers van de ver schillende Algerijnse politieke par tijen in het bijzonder met het Na tionale Bevrijdingsfront (FJLJï.) onderhandelingen over een vredes verdrag te beginnen. Terrenoire zei dat de president er de nadruk op had gelegd, dat „wat de toekomst van Al gerije ook mag worden, deze zal moe ten worden bepaald door de Algerij nen en door hen alleen". De Gaulle stelde zijn ministers gis teren voor het eerst op de hoogte van zijn besprekingen met president Bour guiba. Uit de verklaring van koning Haaan president Bourguiba en premier Abbas blijkt duidelijk, dat de Noordafrikaanse leiders vastbesloten zijn het plan van de zogenaamde „Maghreb" (een grote federatie van Marokko, Tunesië end een onafhankelijk Algerije) te ver wezenlijken. Deze federatie zou een machtige staat van meer dan 23 mil joen inwoners worden met een opper vlakte van 1.600.000 vierkante kilo meter. De drie leiders zeiden in het com muniqué reeds belangrijke vorderin gen wat betreft de Maghreb te hebben gemaakt. Minister Luns heeft gisteren in Ge neve met de Australische premier Men zies geluncht en informeel met hem de kwestie-Nleuw-Guinea besproken. Volgens goedingelichte zegslieden bespraken beide ministers aan de lunch, behalve de kwestie-Nieuw-Guinea, de Nederlandse emigratie naar Australië, het Nederlandse standpunt over de Euromarkt en de Europese vrijhandel associatie en de Nederlands-Australi sche betrekkingen in het algemeen. De zegslieden weigerden overigens mede te delen of er besluiten waren genomen. Ook mr. Luns weigerde lets over zyn gesprek met Menzies los te laten Evenmin wilde hij over zijn toekom stige plannen praten. Minister Luns bevindt zich In Ge- nève om zijn dochter, die in Lausanne studeert, te bezoeken. Men verwacht dat hij over een dag of twee naar Nederland zal terugkeren. (Van een onzer verslaggevers) De politie te Amersfoort heeft gis teren de 65-jarige gepensioneerde ambtenaar K. uit Amersfoort, die ver dacht wordt van oplichting In ongeveer vijf jaar gepleegd ten nadele van 63 inwoners uit Amersfoort, Soest ea Baarn tot een bedrag van 58.609, ge arresteerd en ingesloten. De man legde een volledige bekentenis af. K. maakte er een gewoonte van om loten die hij kocht bij verschillende collecteurs te Amersfoort van de Staatsloterij door te verkopen. Hij ver strekte hierbij niet het loterijbriefje, doch gaf gefingeerde nummers op Hij staK het geld in eigen zak. Vielen er kleine prijsjes op, dan betaalde K. deze uit. Jaren was dit spelletje goed gegaan, doch dezer dagen liep hij tegen oe lamp. Een loterijclubje had nl. een prijs van 5000 gewonnen op een van de gefingeerde nummers. In een vro lijke steming ging men naar de heer tv., die allerlei smoesjes verzon om van de uitbetaling af te komen Meer malen werd er door de club op'aange drongen nu eens met het geld over de brug te komen. ,..!ïVuktfV?-iet: totdat men ^n einde raad de politie in deze zaak mengde die een onderzoek ging instellen. Toen kwam de oplichting aan het licht. De man is ingesloten en zal t.z.t. wanneer net onderzoek is afgelopen, voorgeleid worden voor de officier van justitie te Volgens premier Chroestsjew hebben Russische geleerden de waterstof bom uitgevonden, vóór de Amerika nen. pit heeft Chroestsjew op 23 te- gezegd °P €en landbouwverSadering Aartsbisschop Makarioe, het hoofd van «chü? 6 -2r(ho<;loxe kerk van War- le& 13 in Odessa over-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1