Conclusie Minister Van Rooy Bloedbad in Loeloeaburg: 44 burgers gedood DE BILT verwacht: nachtvorst Vóór Paasreces overleg met commissie 1 Doodstraf voor Ortiz in barricadenproces Den Haa op Ceyion ■UntUntdtücC w i m jakker nm Europa Het weer m Weer Indonesiërs gegrepen op N,-Guinea Bij mijnramp in V.S. 22 slachtoffers Lagaillarde krijgt 10 jaar dwangarbeid Minder werklozen r r VRIJBAG 3 MAART 1961 J Directeur: H. DE RUIG TWINTIGSTE JAARGANG No. 4848 V Hoofdredacteur" LSr J A H J BRUINS SLOT Geen radiocontact meer met Venus-raket De geheTe zomer bloemen in huis en tuin l De ge Gebr. BROEKHUIZEN n.v. POSTBUS 45 V LISSE en in Nederland e Meer troepen INFILTRANTEN? Spoed gewenst Onder stoom Niet dik.. V Ter gelegenheid van het twaalfeneenhalfjarig regerings jubileum van HM. koningin Juliana maakte Max Koot deze foto van het Koninklijk Paar. (Zie ook pagina 3.) commerciële T"V Utrecht' mag niet bunkeren ?>ïx Botterdam: Witta da Wlthgtraflt as. Telef. 115700 (S 1) Postbus 1112 Postgiro No 424518. KlachitendJenst abonnementen 18.301S.30 uur Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700. •t-Gravenhage: Huygenspleb» 1. Telefoon 183467 (3 Ulnenj Postbus 1091 Postgiro No 424837 Klachtendienst 18.30—19.30. Telefoon 362569. épulweg 132 Telef 4570 Aleidastraat 23 Telef 65451. Dordrecht! Schiedam: «bennementsprüs ei tent per wecS. f2.65 per maand f7 90 per kwartaal, Losm nummer» 15 cent VeraehUnt da'geHJkq (Geldig: tot zaterdagavond) ZONNIG WEER Vannacht weinig wind, hier en daar mist en in het binnenland nachtvorst. Morgen overdag zonnig weer met een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen en ongeveer dezelfde middag-temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 7.21 Maan op: 20.37 Onder: 18.24 Onder: 8.12 V F' enkele voorgaande artikelen hebben wjj naar onze mening aangetoond, dat van een economische noodzaak tot het invoeren van reclame-televisie geen sprake is. Er mag niet worden gespro ken van een behoefte van het Neder landse bedrijfsleven als geheel. Een gevolg dat stellig moet worden gevreesd. Is een verminderde adverten tie-opbrengst voor de dagbladen. Voor vele bladen zal de strijd om het bestaan moeilijker worden. De kleinste bladen gullen de strijd misschien niet kunnen volhouden. Dit betekent dat een stuk voorlichting, een stuk cultuur wordt ont nomen aan dat deel van het volk dat daaraan behoefte had. ïn Engeland, waar de staatssecretaris gen hun systeem vaa commerciële tele visie hebben opgedaan, zijn verrassend t verschuivingen in de perswereld opge treden. Nu hebben de staatssecretaris gen wel een mogelijkheid van winstbe perking op het oog, die de vorming van gevaarlijke kapitaalsconcentraties bi moeilijks, maar dat doet niets af aan het feit, dat aan de pers in de ruimste gin een belangrijk deel der exploitatie gelden wordt ontnomen. En dat zonder aanwijsbare noodzaak. wfEN zal begrijpen dat wij na ana- iu lysarjng van de economische argu mentatie de vraag hebben gesteld waarom willen de staatssecretarissen toch de weg op van commerciële tele visie? Hierop zijn twee antwoorden mogelijk. Ten eerste: zij hebben de consequen ties van het door hen gekozen systeem niet doorzien, hetgeen wij nauwelijks kunne» aannemen, gezien de discussie die over deze materie is gevoerd. Ten tweede: zfl hebben tegemoet wil len komen aan de met name in liberale kring levende wens om te komen tot een nationaal televisie-bestel. Wfl geloven dat laatste. De staats secretarissen hebben zich op sleeptouw laten nemen door de „zuiienbrekexs". Zü hebben een onafhankelijk van enige levensbeschouwing commercieel ge- exploitserd tweede televisienet als uit gangspunt genomen èn daaromheen hun redenatie opgebouwd. Vandaar dat deze nota xo'n slappe Indruk maakt. Vandaar dat de argumentatie zo zwak is. i tvE staatssecretarissen hebben kenne- -•-'iijk niet begrepen waarom de libe ralen zo voor commerciële televisie zijn. •Het liberalisme kan slechts gedijen in een „levensbeschouwelijk neutraal" klimaat. De liberalen zén daarom voor stander van een onafhankelijk van enige levensbeschouwing geëxploiteerd tele visie-net. Een dergelijk net kan de in vloed terugdringen, die de levensbeschou. vfeljjke omroeporganisaties op het Ne derlandse volk uitoefenen. Deze organi saties vormen een bolwerk tegen de doorbraak van het liberalisme. Tegen het levensbeschouwelijke neutralisme. -De staatssecretarissen hebben er on voldoende oog voor gehad, dat de strijd om radio, en televisie-zendtijd ook in andere landen primair, niet be heerst wordt door louter economische, maar door levensbeschouwelijke mo tieven. Het is ten diepste de strijd om de ziel van een volk. hopen dan ook, dat het kabinet en de Kamer de staatssecretarissen niet sullen volgen. Het Russische persbureau Tass heeft meegedeeld dat de Russische raketeentrs, er niet meer in slagen radiocontact te krijgen met de Venus- ïd&si Tass deelde mee dat de raket 6.683.600 km van de aarde verwijderd is. kinderbijslag-verzekerin MOET tot stand omen lllllllllllill|j|||||ilill|||;lüllilllli|||illilllHlilllilllllllilli||illliilillllj||||||||HliillilliHiiilllllillll||||||| llllüllHIjlllillillliillill! (Advertentie) IX U ontvangt IJ., hiervoor: 50 grootbloemige gladiolen 25 rijkbloeiende anemonen 40 ranonkels in prachlmengeiing 25 afrikaanse korenlelies(ixia's) 50 klavertjes vier (OxSiis) 10 welriekende tuinfreesia's 10 Ornithogalam Thyrsoides (demeesthoudbare snijbloem) 5 rijkbloeiende dahlia's 6 snijbloemplanten in verschillende soorten 222 stuks voor slechts 85 Piantaanwijzing wordt gratis bijgevoegd. (Van onze parlementaire redacteur) MINISTER Van Rooy is van plan, de strijd om de algemene kinderhijslagverzekering, een van de grote verlangens der KVP, tot het einde toe te voeren. Op dit wetsontwerp bestaat zeer veel kritiek, met name van de zijde van de VVD en de CHU. Over het standpunt, dat de PvdA bjj de behandeling n de Tweede Kamer zal innemen, is nog niet veel bekend. Vermoe- elijk zullen bij de socialisten de politieke verhoudingen wel een 'oordje meespreken. En de Kamer is gisteren over het probleem van deze nieuwe al- jmene verzekering gedebatteerd. Bij de behandeling van de be- toting van Sociale Zaken en Volksgezondheid deelde dr. Van rtooy ee, dat alle geruchten over een compromis, dat zou zijn ontwer en door de a.r. bewindslieden Zijlstra en Roolvink, aan journalis te fantasie zijn ontsproten. In wilde straatgevechten hebben Kongolese militairen in Loeloeaburg 44 mensen gedood. De moeilijkheden begonnen dinsdagavond, nadat Loe- moembistische troepen zich uit de stad, die zij de vorige maand bezetten, had den teruggetrokken. Een menigte burgers betoogde voor het hoofdkwartier van de VJJ. om vrijlating te verkrijgen van een Loe- moembistische majoor, die door zijn eigen mannen was opgesloten. Toen de majoor vrij was, vielen burgers met zelfgemaakte wapens Kongolese sol daten van Moboetoe aan. Daarbij kwa men drie militairen om. De soldaten van Moboetoe namen daarop op vrese lijke wijze wraak. Zij trokken schie tend de stad door en doodden daarbij 44 burgers. Het aantal gewonden is niet bekend. Een duizendtal inwoners van Loe loeaburg heeft de bescherming van de Ghanese VN.-troepen gevraagd en ge- Jjjigggjfj De president van de republiek Ma dagascar, Tsiranana, heeft zich Intus sen bereid verklaard de gastheer te zijn van de Kongolese rondetafelcon ferentie die zondag in Tananarive zal plaatsvinden. Tsiranana zei in een radio-toespraak Wind- Ma*, temp. richting gisteren en snelheid en neerslag mix p.aec. afgekata. Helsinki geh. bew. windstil 3 0 Stockholm regen zw 2 8 1 Oslo mist windstil 2 3 Kopenhagen mist W 3 6 0,5 0.3 Aberdeen geh. bew. windstil 10 ionden onbewolkt windstil 13 0 A'dam onbewolkt nw 2 10 0.3 Brussel zw. bew. wnw 3 9 0.2 Luxemb. zw. bew. nnw 3 7 0.1 Par«s onbewolkt windstil 12 0 Bordeaux onbewolkt windstil 15 0 Grenoble onbewolkt Windstil 12 0 Nice onbewolkt nnw 6 15 0 Berlin geh. bew. w 2 8 2 frankfort geh. bew. n 4 10 1 MÜnchen regen W 4 7 6 Zürich regen zw 2 9 0.1 Genève 1. bew. windstil 9 0 Locamo I. bew. ono 2 15 0 Wenen zw. bew. wzw 4 8 0 Innsbruck sneeuw windstil 8 1 Belgrado onbewolkt nnw 1 10 0 Athene zw. bew. zzw 10 17 Rome onbewolkt nno 4 15 0 Ajaccio 1. bew. w 4 17 0 Madrid onbewolkt windstil 22 0 Majorca onbewolkt windstil 17 0 Lissabon ndst no 3 24 0 £EN kleine storing Noordzee ontstond die boven de aan het front van een depressie bij Groenland, deed gisteravond de wind tijdelijk flink toe nemen en veroorzaakte plaatselijk regen. Na het voorbijtrekken van deze storing begon de luchtdruk snel te stijgen, zodat het hogedrukgebied, waarvan de kern met een luchtdruk van bijna 1040 mb boven Frankrijk ligt, zich over onze omgeving en Duitsland uitbreidt. Langdurige op klaringen zijn hiervan het gevolg. Aangezien er in de komende nacht ook weinig wind zal zijn, moet in het binnenland op nachtvorst worden ge rekend. Een actieve depressie trok in de afgelopen nachtvergezeld van een uitgebreid stamgebiedlangs IJsland naar het noordoosten. Deze storing zal morgen weinig invloed op het weer te onze omgeving uitoefenen. Daarom kan verwacht worden, dat het droge en vrij zonnige weer zal aanhouden. Den Helder onbewolkt nnw 6 8 2 Ypenburg onbewolkt n 2 10 0.1 Vlissingen onbewolkt nw 2 9 0.1 Eelde L bew. nw 3 9 3 De Bilt onbewolkt nw 2 9 1 Twente 2W. bew. nnw 4 9 6 Eindhoven zw. bew. nnw 4 10 0.4 Z.-Limburg geh. bew. nnw 9 1 dat hy nog geen officieel verzoek dien aangaande van de Katangese president, Tsjombe, had ontvangen. Het was Tsjombe die maandag het houden van een Kongolese R.T.C. in Madagascar aankondigde. Tunesië zal op verzoek van Hain- marskjoeld een extra-contingent van 600 man beschikbaar stellen voor het opperbevel der V.N. in Kongo. Presi dent Tubman van Liberia heeft ver klaard dat het contingent Liberiaanse troepen van een compagnie tot een bataljon zal worden uitgebreid. Hammarskjoeld heeft in de V.N. meegedeeld, dat het 135 miljoen dol lar én een troepenmacht van 25.000 man zal kosten om de orde in Kongo dit jaar te herstellen. Op Nieuw-Guinea zijn opnieuw Indo nesiërs aangehouden. De (drie) arres tanten zijn naar Hollandia over gebracht. In Hollandia wilde men op dit be richt (van het persbureau United Press International) geen commentaar geven, doch men sprak het niet tegen. Ook in Den Haag onthield men zich van commentaar. Volgens sommige Haagse kringen is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat het hier gaat om drie Indonesiërs, die voortvluchtig zijn uit Indonesisch ge bied en een soort „politiek asiel" zoe ken in Nederlands Nieuw-Guinea. De mogelijkheid, dat deze mannen deel uitmaken van een nieuwe groep infil tranten sluit men echter niet uit. Door een gasontploffing in een kolenmijn tc Ter re Haute in de Ame rikaanse staat Indiana zijn 22 mijn werkers om het leven gekomen. De mannen werden door de explosie van de buitenwereld afgesloten en kwamen d-oor uitstromend mijn-gas om het leven, Noordafri- „T op conferentie" van kaanse leiders in Rabat. Van links naar rechts: president Bourguiba van Tunesiëde nieuwe koning van Ma rokko, Hassan II en de premier van de Algerijnse regering in ballingschap, Ferhat Abbas. Met ingang van 16 maart is be noemd tot burgemeester van Luyks- gestel de heer H. A. J. Roels, commies A ter gemeentesecretarie van War mond. De heer Roels is 35 jaar en is lid van de KVP. Dit is de heer H. T. E. Jacobs (57) uit Amsterdam, die don derdagochtend in de hoofdstede lijke binnenstad het slachtoffer werd van een roofoverval op klaarlichte dag. De gemeente ambtenaar, op weg van het ge meentelijk girokantoor naar het gebouw van de afdeling onder wijs van de gemeente Amster dam aan de Amstel, werd be roofd van een tas met 3400 gulden en een groot aantal (on inbare) chenues ter waarde van 293.000 gulden. Zeer ontdaan en overstuur werd de heer Jacobs, nadat hij bij de politie was geweest en later op het kantoor aan de Amstel, door een van zijn chefs naar huis gebracht. Juist voor dat hij in de auto stapte, kon onze fotograaf hem nog „knip pen". De minister, die, voer hij antwoord de, overleg had gepleegd met enkele vooraanstaande leden van de KVF- fractie, onder wie de waarnemend - voorzitter, de heer Andriessen, zei, dat hij de fantasieën rondom bet wetsont werp bijna grappig zon noemen, ware het niet, dat de zaak waarom het gaat, zo ernstig is. Ik heb, zei de bewinds man, in de Memorie van Antwoord verklaard, dat ik met de Kamer over het wetsontwerp wil spreken. Vóór de Kamer op paasreces gaat, hoop ik met de bijzonders commissie, die de mon delinge behandeling van het wetsont werp heeft voorbereid, nog nader over leg te voeren. Minister Van Rooy zei, dat naar zjjn mening de Algemene Arbeids ongeschiktheidsverzekering geen voorrang dient te hebben boven de behandeling van de Kinderbijslag wet. Dat niettemin de Arbeidsonge schiktheidsverzekering by de rege ring een hoge prioriteit heeft, bleek uit de mededelingen van staatssecre taris Roolvink, die na de minister het woord voerde. De Kamerleden hadden op grote spoed aangedrongen, en de staatssecre taris beaamde, dat die spoed gewenst is. Hoewel de invaliditeitsuitkeringen in april 1960 drastisch zijn verhoogd, is een oplossing van het probleem in het oude bestel niet te vinden. Het stuk nood, dat hier ligt, wettigt, dat op bet departement dag en nacht aan de voorbereiding van een wets ontwerp wordt gewerkt. Maar, aldus de staatssecretaris, ambtenaren die een wet kunnen maken, moet men met een lantaarntje zoeken. „Er bestaat geen enkel verschil van mening over de prioriteit die het be trokken wetsontwerp moet hebben", zei de heer Roolvink, „ik zal echter geen datum noemen, omdat ik dan weer verplichtingen heb tegenover de Kamer. Deze zaak is te riskant. Nie mand behoeft echter in twijfel te verkeren over de ijver en de spoed, waarmede op het departement wordt gewerkt. De lokomotief staat onder stoom". De staatssecretaris verheelde niet, dat de vertraging die de keuze van de regering voor de rentetrekkers meebrengt, hem wel eens veel kritiek zou kunnen bezorgen. Maar, aldus de heer Roolvink. ik wordt van die kri tiek niet dik. Hij zinspeelde daarbij op een uitlating van de socialist mr. Burger tegenover minister Van Rooy, waarop wij later in dit verhaal terug komen. Over het vraagstuk der bedrijfspen sioenfondsen deelde de heer Rool vink mede, dat de regering de tot standkoming van een restfonds, waar in alle werknemers die nog niet in een bedrijfspensioenfonds zijn opge nomen, kunnen worden ondergebracht, met vreugde zou stimuleren. Het vraagstuk van de waardevastheid der bedrijfspensioenfondsen is nog by de SER in studie. Het staat de SER vrij, ook een advies te geven over de hoogte der AOW-uitkeringen. Zie verder pag. 9, Autoriteiten van de VAR hebben be sloten dat luchtreizigers van de Bel gische nationaliteit voortaan geen toestemming meer krijgen om op het vliegveld van Cairo over te stap pen in een ande, vliegtuig om hun reis voort te zetten. ■■m-M De militaire rechtbank in Parijs heeft donderdag in het zgn. „Barricadenpro ces", de 43-jarige catêhouder Ortiz bij verstek ter dood veroordeeld wegens zijn aandeel in de Europese opstand van Januari 1960 in Algiers. Waarschijnlijk zal geen van beide vonnissen worden uitgevoerd, om dat beide mannen als politieke vluchtelingen asiel hebben gekre gen in Spanje. De Spaanse regering wil hen niet uitleveren. Alle verdachten, die het gehele proces aanwezig zijn gebleven, wer den vrijgesproken. De veroordeelden waren allen e venal. Ortiz na de op stand gevlucht of samen met La gaillarde gevlucht, nadat zjj op borg- storting waren vrijgelaten. De andere veroordeelden waren: Meningaud (zeven jaar), Martel (vijf jaar), Ronda (drie jaar) en Susini (twee jaar voorwaardelijk). Meningaud was de rechterhand van Ortiz in het Franse nationale front, een rechtse organisatie onder leiding van Ortiz. Martel was stichter en pre sident van de volksbeweging van 13 mei, ook een rechtse kolonistengroep. Ronda, die kapitein was bij de Alge rijnse territoriale troepen, is samen met Lagaillarde gevlucht, evenals Su sini. Onder de vrijgesprokenen was ook Demarquet, een vroeger Frans parle mentslid, die op de openingsdag van het proces de voormalige gouverneur van Algerije, Delonvrier, uitdaagde tot een duel. Ook hij vluchtte met La gaillarde jaar Spanje, maar keerde terug om zijn plaats in de verdachten- bank in te nemen. Andere vrijgesprokenen zijn kolonel Gardes, hoofd van de psychologische oorlogsvoering in Algerije, de enige officier in werkelijke dienst onder de rebellen, en de Serigny, hoofdredac teur van het rechtse Algerijnse blad „Echo d'Alger" Het proces, een van de meest ge compliceerde proeessen in de jongste geschiedenis van Frankrijk, heeft 78 zittingsdagen geduurd. Vóórdat de vonnissen in de volle rechtszaal wer den voorgelezen, moesten de rechters 223 rechtskundige vragen van de ver dediging en de openbare aanklager beantwoorden. Dr. H. J. Prakke te Assen is be noemd tot hoogleraar in de publi cistiek aan de „Wesrtfaelische Wilhelm Universitaet" te Münster en tot direc teur vaal het instituut publicistiek aldaar. (Advertentie) WAGEftAKERS nieuws De beste is Wagemakers TV (technische voorlichting) voor verbruikers van onze bekende verfprodukten Teolin S.Y. hoogglans Teosilk halfmat Teoplast voor muren Teoüux voor hout en metaal (Van onze parlementaire redacteur) De Nederlandse regering is bijzon der onaangenaam getroffen en ver» baasd over een weigering van de re gering van Ceylon om de torpedojager Utrecht, die op weg is naar Nw^ Guinea, toestemming te geven te bun keren. Het betreft hier, aldus Buiten landse Zaken, een normaal operatio neel bezoek van een onzer oorlogs schepen. De Ceylonese regering heeft haar weigering opgehangen aan het Nederlands-Indonesisch geschil over Nieuw-Guinea. De tijdelijke zaakgelastigde van. Ceylon in Den Haag is op het mi nisterie van Buitenlandse Zaken ntboden, waar hem van' de ont stemming der Nederlandse regering werd blijk gegeven. De geregistreerde arbeidsreserve be droeg eind februari 48.358 (eind janu ari 58.299, eind februari 1960 75.690. Eind februari waren er 37.703 werk loze mannen. 10.655 mannen waren op aanvullende werken werkzaam. Het aantal werkloze vrouwen was 3.932, (Advertentie) W'j "'reenden ook geschenkpakketten bloembol/en naor het buitenland. Sc> eVto o( stuur «en kaartje aan: POSTBUS 219 HILLEG0M TEL. (02520) 6388'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1