Zending vraagt RUSSISCHE NOTA AAN WEST-DUITSLAND DM revalueert met 5 Alleen verdrag met beide Duitse staten Raad v. Europa: Bekrachtig OESO spoedig Geslaagd debat m Plan van president ABBAS PREMIER IN ALGERIJE? De Gaulle zou akkoord gaan Koopt op tijd uw zekerheid N Vliegers bevestigen RB-47 WAS NIET BOVEN RUSLAND De Bilt: zonnig Korter werken bij NS: bonden contra spoorwegdirectie Uitspraak nodig van college 55 D' Weer moordaanslag in Algerije r r NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK ONDERZOEK NAAR TREINONGELUK BIJ WOERDEN ZATERDAG 4 MAART 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4849 "N - Directeur: H. L)fc) KülG Hoofdredacteur: Ur J. A. H J S BKUINS SLOT West-Berlijn „Geen ultimatum Bromfietser tegen trein Scepticisme itmauud f* 55 Niet terug Botterdam» Witts de WIthjtraat 25. Telef, 115700 (fl is Postbus 1112. Postgiro No. 424559. Klachtenrdenst abonnementen 183019 30 uur Zaterdags 1718 uur Telefoon 1157 00. Jr43ravenhage; Huygenspleln 1. Teleroon 183467 (3 lijnen). Postbus 1091. Postgiro No. 424867. Klachtendlenst 18.30—19.30 Telefoon 36256» Dordrecht! .Spulweg 132. Telef. 4570. Schiedam: Aleidastraat 23 Telef. 85451, Abonnementsprijs 81 cent per week, f2.65 per maand f7.B0 par kwartaal. Loss* nummer» 13 cent. Verschijnt dagelij (Geldig tot zondagavond) ZONNIG Vannacht in het binnenland plaatselijk nachtvorst cn hier en daar mist. Morgen overdag zonnig weer met een zwakke tot matige wind tussen zuid en zuidwest en de zelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. Morgen: Zon op: 7.18 Maan op: 21.45 Onder: 18.26 Onder: 8.36 KZER dagen berichtte „Oegstgeest" dat de vraag naar onderwijskrachten voor de zendingsscholen op Nieuvv-Guinea nog steeds het aanbod overtreft. Bij de Europese scholen, meren deels bestemd voor en bezocht door kin deren van Europeanen, ligt de situatie veel gunstiger. Men kan daar niet van een noodtoestand spreken, al is er ook bij deze tak van onderwijs wel hier en daar een vacature, speciaal wanneer men iemand zoekt met bij-akten voor da moderne talen. Ook de bijzondere H.B.S. te Hollandia (personeel 50 pet. r.-k., 50 pet. prot.) beeft inzake de per soneelsvoorziening geen grote moeilijk heden. Veel nijpender is de situatie bij de zendingsscholen bestemd voor de inheemse bevolking. Op deze scholen (lagere schoten B, vervolgscho len aansluitend op de drie-jarige dorps school, opleidingsscholen voor dorps onderwijzers, primaire middelbare scho len en lagere technische scholen) is men niet in staat het aantal gaten" tjjdig te stoppen en de steeds aanhou dende groei van dit zendingsonderwijs bjj te houden. Momenteel werken aan deze zendings scholen ruim honderd leerkrachten. Een niet onbeduidende toeneming, wanneer men let op vorige jaren. Maar nog niet voldoende om de uitbreiding bij te hou den. Vooral daar er in de toekomst nog «en groot aantal scholen geopend zal moeten worden. Voor 1962 b.v. kunnen er wanneer deze alle op de begroting zouden worden geplaatst tussen de tien en twintig nieuwe scholen geopend worden. Baar komt bjj dat het aantal uitge zonden leerkrachten zónder erva ring vrij groot is. Het is b.v. dan zeer moeilijk om hoofden van scholen en de onderwijzers van de opleidingsscholen voor dorpsonderwijzers te rekruteren uit de aanwezige leerkrachten. Hierdoor ge beurt het nog wel eens dat een nog jonge onderwijzer met weinig ervaring geplaatst moet worden aan een oplei dingsschool voor dorpsonderwijzers of hoofd van een school moet worden. Het gebrek aan onderwijzers met er varing en aan onderwijzers die in het bezit zijn van de lagere akte Engels, Wiskunde of Handelskennis is zeer groot en geeft voor een goede gang van zaken de meeste zorgen. rtEGSTGEEST" probeert nu via z.g. „onderwijsdagen" voorlichting te geven om onderwijzers te animeren voor het zendingsonderwijs op Nieuw- Guinea. Maar helaas worden deze onder wijsdagen voor het overgrote deel be zocht door hen die de volledige akte van onderwijzer nog moeten behalen. De onderwijskraenten die door de Raad voor de Zending uitgezonden wor den, volgen allen een cursus van ongeveer 4 maanden aan de Zendings hogeschool te Oegstgeest. Tweemaal per jaar start zo'n cursus, in maart en ok tober. Voor de cursus die dit jaar in oktober zal aanvangen heeft zich mo menteel nog géén enkele sollicitant gemeld. Zeer hoopt „Oegstgeest" nu dat op de eerstkomende onderwijsdag, die D.V. op 5 april a.s. te Oegstgeest wordt ge houden, velen zullen komen om zich ten aanzien van het zendingsonderwijs te oriënteren. En vooral hoopt men dat dit mensen zullen zijn die de volledige akte al in hun bezit hebben en over ervaring beschikken. Want dit kan het zendingsonderwijs op Nieuw-Guinea zeer ten goede komen. Men is die dag de gast van „Oegstgeest" en kan daar alle gewenste inlichtingen krijgen. Aangezien in Nieu'.v-Guinea met de Evangelische Christelijke Kerk aldaar niet alleen de Ned. Herv. Kerk maar ook de Gereformeerde Kerker, en de Doopsgezinde Broederschap samenwer ken, is het duidelijk dat zowel voor de deelneming aan de onderwijsdag alsook aan de opleiding geen onderscheid ge maakt wordt tussen kerkelijke gezindte. Van harte hopen we dat velen aan deze stem van de zending gehoor zullen ge ven. Zolang de zending op Nieuvv-Guinea kansen heeft, mag het christelijk onder wijs in zijn groei niet belemmerd wor den. Wie zal het aantal keren tellen dat een inheemse via de zendingsscholen de Heer heeft leren kennen? Indien echter het voorportaal der Kerk gesio ten blijft hoe zal men dan de Kerk zélf betreden? Na de oorlog getrokken grenzen definitief" D E Sowjet-Unie beschouwt de als resultaat van de tweede wereldoorlog ge trokken grenzen definitief, aldus de tekst van een Russische nota aan de Westduitse regering te Bonn. In deze nota. die op 17 febrnari werd overhan digd en thans door „Tass" is ge publiceerd, verklaart de Sow jet- regering zich bereid constructieve tegenvoorstellen van de West duitse regering over het sluiten van een vredesverdrag te bespre ken. De kwestie van een vredes verdrag met Duitsland is de grondslag van de betrekkingen tussen de Sowjet-Unie en West- Duitsland, aldus de nota. Ieder weldenkend staatsman begrijpt, aldus de nota, dat de na de tweede wereldoorlog getrokken grenzen definitief zijn en wanneer een regering tracht daarin ver andering te brengen, bereidt zij" er zich waarschijnlijk ook op voor, daarover oorlog te voeren. De Sowjef-regering wijst er op, dat het sluiten van een vredesverdrag niet afhankelijk kan worden gesteld van de hereniging van Duitsland en van een ontwapeningsverdrag. De Sowjet-regcring beschuldigt de Westduitse regering ervan zich hard nekkig tegen iedere samenwerking met en toenadering tot Oost-Duitsland te verzetten en tegenover de Sowjet- zone een vijandige politiek te voeren. Daardoor belemmert de bondsrege ring de enig mogelijke weg tot herstel van de eenheid van Duitsland. De te genwoordige politiek der bondsrege ring kan slechts de gedachte opwek ken, dat zij hoopt haar doel met ge weld te kunnen bereiken, dat ter wille van dit doel in de bondsrepubliek ver gaande militaire voorbereidingen wor den getroffen en dat de bondsregering hardnekkig tracht de beschikking over atoomwapens te krijgen. De Sowj et-regering herhaalt, dat haar voorstel tot regeling van de kwestie West-Berlijn door dit gebieds deel de status van vrije stad te geven, gebaseerd is op het sluiten van een vredesverdrag met de beide Duitse staten. Mocht de bondsregering even als voorheen een negatieve houding te genover een vredesverdrag aanne men, dan zal zij zichzelf van de moge lijkheid beroven haar belangen in West-Berlijn rechtstreeks te beharti gen, In dit verband wijst de Sowjetre- gering erop, dat haar standpunt de mogelijkheid van een voorlopige rege ling der kwestie-Berlijn vóór het slui ten van een vredesverdrag niet uit sluit. Mocht na afloop van de overeenge komen termijn geen vredesverdrag met de beide Duitse staten tot stand zijn gekomen, dan zal de Sowjet-Unie te zamen met andere landen die zulks wensen, een vredesverdrag met Oost- Duitsland sluiten. Dat zal dar» tegelij kertijd het einde van het bezettingsre gime in West-Berlijn met alle daaruit voortvloeiende consequenties beteke- nen. De Russische regering wijst beschul digingen als zouden zij West-Duitsland een „gedicteerde vrede" willen op leggen, van de hand. Het Russische ontwerp voor een vredesverdrag met Duitsland is geen ultimatum. De Sowjet-regering zal de vredeson derhandelingen niet achter de rug van het Duitse volk en niet ten koste van zijn wettige rechten voeren, aldus de nota. Op een niet beveiligde overweg in de Ds. Akkerweg even buiten De- demsvaart in de richting Meppel is de 24-jarige bromfietser H. van Dorsten uit Den Hulst in botsing ge komen met een losse locomotief. Hij was op slag dood. MUM Een „gemengd welkom" is het Amerikaanse basisschip voor a toom duikboten „Proteus'* gisteren ten deel gevallen in Holy Loch, Schotland. Toen het schip de haven binnenvoer stonden velen op de wal te wuiven naar de opvaren den, maar op het water bevonden zich kano's van pacifis ten, die tegen de aankomst van het schip protesteerden. De protestactie viel grotendeels in het water, aangezien vele kano's door de golfslag omsloegen (zie inzet). De andere werden door politieboten naar de wal gedreven. De „Proteus" zal als moederschip fungeren voor Ameri kaanse atoomduïkboten, die Folarls-raketten kunnen af vuren. E Duitse Mark is met 5 gerevalueerd ten opzichte van de dollar. De nieuwe pariteit bedraagt DM 3,97—4,03 ten op zichte van de dollar. De oude pa riteit bedroeg DM 4,20. Ten op zichte van de gulden zal de nieu we koers uitkomen op 0.94% tegen tot nu toe 0.90. De revaluatie van het Duitse betaalmiddel is op de internatio nale valutamarkten als een bom ingeslagen. In Amsterdam werd zaterdagomrgen geen koers voor DM opgemaakt. De raadgevend, vergadering van de Raad van Europa heeft gisteren haar maaxtzitting in Straatsburg afgeslo ten met een aanbeveling aan de 15 lid staten om de conventie voor oprich ting van de OESO spoedig te bekrach tigen. De OESO (organisatie voor eco nomische samenwerking en ontwik keling) gaat dit jaar de OEES (or ganisatie voor Europese economische samenwerking) opvolgen. Zij zal behalve de 18 landen van de OEES (waarvan er 15 lid zijn van de Raad van Europa) ook de V. S. en Canada omvatten. De afgevaardigden hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om op nieuw te verklaren dat de raadgeven de vergadering het adviserende par lementaire orgaan van de nieuwe or ganisatie zal worden, daartoe uitge breid met afgevaardigden, uit de lan den, die wel id zijn van de OESO maar niet van de naad van Europa. De assemblee heeft zijn afgevaardigden uitgenodigd deze wens in hun natio nale parlementen aan hun regeringen over te brengen bij de ratificatiede batten van de OESO-conventie. DE socialisten hebben in de Tweede Kamer erkend, dat de loonpolitiek van het kabinet-De Quay bijzonder gunstige resultaten heeft gehad, Drs, Roemers had met deze erkenning naar hij zeide geen moeite. Zjjn kri tiek op de prestatie var. het beleid hield h(j staande, evenals zijn opvatting „dat de resultaten nog beter hadden kunnen zijn". Niettemin bleef de ruiterlijke erken ning van de heer Roemers, dat de werknemers er niet zo bekaaid zijn af gekomen, een opmerkelijk feit. Even op merkelijk was de 'of, die de socialisti sche woordvoerder staatssecretaris Rool- vink toezwaaide voor zijn kennis van zaken en de zakelijkheid van zijn betoog. De socialisten hebben de a.r.-staats- secretari3 deze week op haast vrien delijke wijze bejegend. Zij hadden hun geschut meer op minister Van Rooy gericht. VjU de socialisten deze week matig- beid betrachtten kon de bewinds man zich geheel aan een zakelijke bestrijding van hun Kritiek wijden. H(j deed dat voortreffelijk, zowel bij de behandeling van de loonpolitiek als bij de behandeling van de vraagstukken der sociale verzekering. Bij het laatste onderwerp trad de des kundige mr. Berger voor de P.v.d.A.- fractie op. Het debat tossen hem en de staatssecretaris stond op hoog niveau en het was voor de andere Kamerleden geen schande, dat hun oetogen tegen de ach tergrond van dit debat wat sober af staken, al maakte ook het klemmende beroep van de heer v'an Nierop op de staatssecretaris Inzake de spoedige tot standkoming van een arbeidsongeschikt heidsverzekering indruk De heer Rooivink kan zeker op een geslaagde begrotingsbehandeling terug zien. Zon op Zon onder Peinzend zit koning Hassan II van Marokko op de troon van zijn over leden vader, in afwachting1 van dele gaties en vertegenwoordigers die hem hun aanhankelijkheid kwamen betui gen. Koning Hassar werd gisteren offi cieel tot koning uitgeroepen, als op volger van zijn zondag overleden va der Mohammed de Vijfde. Op zijn rit va leis naar de koninklijke moskee, voor bet vrijdaggebed, verbraken duizenden Marokkanen het politiekordon om de nieuwe, 31-jarige koning toe te jui chen. Tevoren had koning Hassan vanaf zijn troon een toespraak tot de be volking van Marokko gehouden, Abbas, de premier der „voorlopige Algerijnse regering" zat tijdens de In- het koninklijk pa- stallatieplechtigheid op een ereplaats, aan de rechterzijde van de troon. Betrouwbare zegslieden heb ben verklaard dat president Bour- guiba van Tunesië heeft voorge steld, dat de Algerijnse rebellen leider Ferhat Abbas gedurende een overgangsperiode van vier jaar aan het hoofd moet komen te staan van een voorlopige coali tieregering voor Algerije. Gedurende deze periode zou het Franse leger zich geleidelijk uit Algerije moeten terugtrekken om de weg vrij te maken voor een plebisciet over de uiteindelijke status, van het land. De zegslieden, die nauw contact on derhouden met Tunesische leiders, heb ben verklaard dat Bourguiba het plan tot in bijzonderheden heeft besproken met de FX.N. en met president de Gaulle, Beide partijen schijnen in prin cipe gunstig te hebben gereageerd. Het plan zou de vorming van een ka binet beogen van twee Fransen (geen kolonisten) en twee Algerijnen met Abbas als premier. Het Franse leger zou zich langzaam moeten terugtrek ken en binnen vier jaar het land geheel moeten hebben verlaten. Daarna zon een volksraadpleging moeten worden gehouden, zoals de Gaulle in 1959 heeft voorgesteld. De concessie voor oliewinning in de Sahara zou in handen blijven van de Franse maatschappij, die haar winst voor de helft zou afdragen aan de Al gerijnse regering, zoals dat ook in Irak en Soedi-Arabië gebeurt. Tunesische zegslieden uit de naaste omgeving van Bourguiba staan scep tisch tegenover deze berichten uit Cai ro. „Dit is voor het eerst dat we hier van horen", zei een hoge Tunesische functionaris. Bourguiba zelf, die voor een vakantie van een week in Arosa is aangekomen, wenste niet gestoord te worden. De kapiteins van de Amerikaanse luchtmacht McKone en Olmstcad, die onlangs werden vrijgelaten uit een gevangenis in Moskou, hebben gisteren ontkend dat ze boven Russische wate ren waren, toen hun verkenningsvlieg tuig RB-47 door de Russen werd neer geschoten. Ze hebben verklaard, dat ze teruggeschoten hebben, toen het Russische jachtvliegtuig het vuur opende. De twee vliegers onthulden hun eigen verhaal van het incident op rustige wijze. Het was voor het eerst dat ze in het openbaar mochten spre ken sedert ze op 25 januari door de Russen werden vrijgelaten na bijna zeven maanden eenzame opsluiting. Gedurende de eenzame opsluiting in de eerste drie weken van hun ge vangenschap verloren zij alle idee van tijd, doordat er 24 uur per dag licht brandde in hun schaars gemeubileer de cellen. „Verschillende malen gaven ze ons verklaringen die ze hadden opgesteld en waarin stond dat we opdracht hadden de Russische grens te over schrijden", vertelden de vliegers. „Ze wilden dat we die tekenden, maar dat hebben wij geweigerd." „Zij wisten de naam van slechts een van hun ondervragers, de Russische procureur-generaal Roman Roedenko. Zij vertelden dat ze verscheidene ma len naar de andere bemanningsleden hadden gevraagd, maar geen inlichtin gen kregen. HET hoge-drukgehied, dat met een 1 luchtdruk van bijna 1040 mb van de Golf van iBscaye naar onze om geving is getrokken, verplaatst zich naar Duitsland. Ons land komt daar door aan de westflank van het hoge- drukgebied waar een zwakke stroming droge lucht aanvoert uit Frankrijk. Het droge en overwegend zonnige weer zal gedurende het weekeinde aanhouden met voor de tijd van het jaar hoge middagtemperaturen. De komende nacht is er opnieuw nachtvorst moge lijk. Algerijnse rebellen hebben de bur gemeester van een klein plaatsje in het district Constantine, Bordj ben AI- zouz gevangen genomen en vermoord. Ook zijn secretaris werd gedood, als mede een jachtopziener. Franse troepen, die de bandieten achtervolgden hebben vijf van de moordenaars gedood. In totaal zijn in Algerije in de afge lopen 24 uur 60 rebellen gedood. In Gran was het gisteren xglstig. Ongecorrigeerd) .een fur.., 'STtVUiAAÜlo rtvii? De Spoorwegongevallenraad zal een onderzoek instellen naar het ernstige spoorwegongeval, dat op 21 november 1960 bij Woerden is gebeurd. Zoals bekend ontspoorde daar een D-trein met Engelse verlofgangers, vermoedelijk doordat een wissel te snel werd gepasseerd op een plaats waar een snelheidsbeperking van 40 km per uur was voorgeschreven. Dit on geval kostte twee mensen het leven. Het onderzoek zal plaatsvinden In een openbare zitting van de Spoorweg- ongevallenraad op maandag 10 april in het Utrechtse paleis van Justitie, onder voorzitterschap van mr. H. R. de Zaaijer. Fas na ontvangst van de daarop be trekking hebbende gegevens zal de Spoorwegongevallenraad beslissen, of ook een onderzoek zal worden inge steld naar het ernstige spoorwegonge val dat op 22 februari van dit jaar in Geldrop gebeurde. De vakbonden nouden vast aan hun standpunt, dat de arbeidstijdverkorting bij de Spoorwegen met ingang van de zomerdienstregeling moet worden Inge voerd cn niet, zoals de directie van de N.S. wil, met Ingang van de wlnter- dlenstregeiing. Dit hebben vertegenwoor digers van deze vakhonden vrijdagmor gen in Den Haag medegedeeld, tijdens een bespreking die op het departement van Verkeer en Waterstaat is gehouden. Daaraan namen o.m. de staatssecreta ris van Verkeer en Waterstaat en de president van do N.S. deel. De directie van Je Spoorwegen en de vakbonden waren het er allang over eens, dat arbeidstijdverkorting kon worden ingevoerd zonder conse quenties voor het personeelbestand of de dienstverlening en zonder dat de ta rieven behoefden te worden verhoogd. De vakbonden nebben zich van meet af op het standpunt gesteld, dat deze arbeidstijdverkorting moest worden doorgevoerd met ingang van 28 mei 1961, dit, zoals zij verklaren, in ver band met de noodsituatie die in het spoorwegbedrijf is ontstaan. De secretaris van de bedrijfsgroep Spoorwegen van ie Nederlandse Bond van Vervoerapersoneel, de heer J. Kie- boom, zei op een vrijdagmiddag in Utrecht gehouden vergadering van deze bedrijfsgroep, dat er op het ogenblik 1600 vacatures bij de Spoorwegen zijn, dat vroege treinen te iaat vertrekken of wegens gebrek aan personeel in het ge heel niet rijden en dat men zelfs bezig is, Belgisch personeel aan te trekken. Hjj noemde het redelijk en rechtvaar dig, dat de arbeidstijdverkorting zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd. De Spoorwegdirectie, zo zei hij, stelde zich op het formele standpunt, dat deze ar beidstijdverkorting eerst per 1 april 1982 kon worden doorgevoerd. Zonder overleg met de vakbonden heeft de directie van de N.S. zich bij de autoriteiten In Den Haag georiënteerd en zonder dat zij ook in de personeeïraad overleg hierover ge pleegd heeft, legde de directie zich later vast op het tijdstip van 1 oktober 1961. Volgens de heer Kieboom is deze gang van zaken vrijdagmorgen tijdens de be spreking in Den Haag de vakbonden pas duidelijk geworden. Hij zei voorts, dat de regering de vakbonden heeft ge vraagd, verantwoordelijkheid te tonen. Deze verantwoordelijkheid, aldus de heer Kieboom, hebben wij steeds getoond en wij hebben er zelfs inhoud aan gegeven, maar wij zjjn niet bereid, ook maar «en stap terug te gaan. Op groncl van het Buitengewoon Be. sluit Arbeidsverhoudingen en de ge» drugslijn voor de arbeidstijd verkorting^ zullen de bonden zich nu wenden tot h# college van R(jks bemiddelaars, om i van een uitspraak fc» uirlrrUpii.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1