M* Groot tekort aan meisjes: voor gezinsverzorging voor ten bate van teiiuis kinderen in België Van herfst tot lente" met J. de Corte in Schiedam mannen 134.7QO Zondagsschoolbezoek wordt steeds geringer VAN BERKEL's MELK de haven kan gebruiken! Reeds op eerste schaakavond tastbare spanning d;t-d-v JiF «««Vitr. 'Sswr LANGS ^DE VATERWEG Schiedams Oranje-Groene Ivruis L Johannes Gal vis overgedragen Jaarvergadering A.R. Schiedam A. VAN HOUWELINGEN Matthaus Passion in Nieuwe Kerk Boekenweekavond Perspectief voor Middenstand Wijkavohd Wijk driea politienieuws Kerkdiensten Morgen zie ik je weer" Ouderavond van Belangstelling voor Ned. documentaire „Jachin CROON CO TROUW Zaterdag 4 maart 1961 JU» O ""V Regeringsjubileum H M. de Koningin acwas Bid tlaii voor <- Moeilijkheden 5 daagse werkweek in de haven van Rotterdam Kinderhuis scheepvaart vereniging zuid „Ik verkoos de vrijheid" Jeugddiensten Geref. wijkavond in Opstandingskerk Aggrediordaraes zeker van kampioenschap Opleiding Vergaderms: ambtsdragers Het tweede won met 31 van Hou Dodelijk ongeluk voor alles wat uw radio en tv betreft modem; stallen n assport radio Hervormde Vrouwen ver. vergadert Cefa Vlaardingen: Burgerlijke stand van Vlaardingen Medische diensten Burgerlijke stand van Schiedam y-V-V r*-i V# CV, Aducronne Ook het Schiedamse Oranje-Groene Kruis kampt op het ogenblik i waarin mm komt te werken is prettig, met ernstige moeilijkheden. Beter gezegd: het hele Oranje Groene{JSKVto kom^uitslekcnd zijn ivruis zit met moeilijkheden. In feite gaat het om de afdeling ge-:Er begaat een geregeld contact tussen. nen nug nauwelijks herinneren zinsverzorging van de Stichting voor Gezondheidszorg en Maat- „c t"11 4° leidster*. Ook de ou-jbaggerschip. is een drijvende fabric' i i tt t, derhnge verin,paing laat mets te wensenia;,,,, volledig eeuutumatisoerd i< schappelijk werk van de Hervormde gemeente in Schieaam. over. wnt iet veie meisjes dan nog oni; dP machine^ voor voortstuwing m po Buiten de gezinsverzorging zijn er echter nog twee afdelingen die „vra?g* I ais hei SCHIEDAM. De Duitse bagger- viool is vandaag verrijkt met een imposant vaat tuig, gebouwd in Ne-: deriand. Mr H. J. A. JM, Smulders, directeur van de werf „Gusto" te Schiedam, heeft vanmiddag namens de I.H.C. „Holland" aan de directeur- generaal van het vvestduitse ministe rie van verkeer, dr. ing. K» II. Waas, overgedragen de „Johannes Gahrs", een sleephopperzuiger met een laad- p |.Amt imité, dat in Vlaardingen een grote ertnogen van 4.„00 ton. Het schip, L/ï>» JvylclA 11 I (v i hOllll ^rj| voorbereiden ten bate van 4 dat is uitgerust met twee zijzuig- liet kinderhuis. Men wil een avond buizen die kunnen reiken tot een diep- UI llUirt IlIliTCMl organiseren tijdens welke ds. Gra- te van ruim 21 meter, kan een snel- vended zal spreken en de kinderen beid halen van twaalf knopen. VLAARDINGEN. - lis J. Graven- m Grnk 7U„en z} en miisieeren t in continubedrijf - het laadruim vvordi deel uit Genk (Belgie) hoopt zater- ft rf.i.n s)a»en wil i binnen het uur volgezogen kan de „Jo- dag 11 maart, 's avonds acht uur, op"he*L h„1s folders versprei- hannes Gahrs" in snel teippo baggeren en -na nie" h«,s aan |1U15 IOIOers versprei Ivervolgens lossen. Hel schip is bestemd eoor het op diepte houden van de mond Ivan de Weser. de toegang tot de haven SCHIEDAM Ter gelegen heid van het Regeringsjubileum ran TlM. de Koningin op maan- dag. 6 manvt zal van alle open bare gebouwen de vlag worden ititgt'si nken. Dr burgerij wordt verzocht om eveneens tc vlaggen om op deze wijze van haar medeleven met het jubileum te doen blijken. Des r.m 10 uur zal de xtads- beiaardier het carillon van de to ren van de Grote Kerk bespelen. Schiedam. J maar; 1961. De Burgemeester Schiedam. J. U\ PEEK. va n Het sèhm ,s~ bestemd "il,n0d'Sme Va" t-n JIJ,, en daardoor de inwoners opwek- &-JSSleden van verschillende kerken z>t-?kpn stCun tf v«.r,enen. opdat de t.ng hebben, in het gebouw van hel arI)ei{| (,aar jn Gcnk voorlKezet kan Nederlandse Roode Kruis aan de Em-j worden. A cl cert en tie mastraat te komen spreken over de I HoL iilitiatief voor deze actie ,s: zendingsarheid in Belg.e Ily zal zijn, - nicj. Lies van Leeu-i lezing verduidelijken met dia s. Er j n m Vfm dp Christelijk Ge-, ?_Ia!Llle." T.erc,.,",C"; reformeerde Kerk. die enkele maan den gewerkt heeft in het kinderhuis] onder de stichting ressorteren. Deze hebben nu ook niet het geluk uitgenodigd pit Maassluis en Schie- dam. mm een ek. die Zowel eoor voortstuwing en pompen baggergerei worden vanuit liet Oranje Groene Kruis zich dan ook af. stuurhuis bediend. Dit stuurhuis ziet er Iccieiven die dit beroep wil kieren kandan- eigenlijk ook meer uit ah een eon- dat ze een voldoende bezetting van personeel hebben, doch hel prO- cr van tevoren van overtuigd zijn dattroleruimte van een elektrische centrale. bleem is hier nog niet zo urgent als bij de gezinsverzorging. uVdeJlwaar^ on- I-' u;- i misbaar is. de plaats van de moeder; want juist bij de personeelsbezetting:ing meisjes weten ook maar iets van \n een gezin. i is ae ..prganisatieschoen" gaan wringen, j liet beroep van gezinsverzorgster af. De I De uitroep dat de stichting zich hier- opleiding die vereist is. is in feite niets. Dit is dan ook de reden, waarom er; over niet hoeft te verwonderen, omdat j Het is niet een.- zo dat men een dipio- op alle meisjes van zestien jaar af een, oij alle bedrijven op het ogenblik een ma Mulo of Huishoudschool op zak moet beroep wordt gedaan om een plaats in j ernstig gebrek aan werkkrachten bestaat,hebben om aan de opleiding deel te mo- de stichting in te nemen. is beslikt niet gerechtvaardigd. Temeer jgen nemen. De lagere schooi heeft ie- Nog te veel meisjes zijn niet bekend j maart zal de A.R.-Kiesvereniging vonden, maar telkens weer wordenden met omdat het hier niet om „zomaardereen doorlopen. Welnu, dat is ge- met dit mooie beroep, dat buiten de ge-„Nederland en Oranje" in het Gere- verblijdende resultaten geboekt, die i een baantje gaat. noeg. wone verzorging van een gezin ook nogf H l>n«ihni« hair faftrvtr. - vvAi»k»r« nmcwi nm de taak Het beroep van gezinsverzorgster is De salarissen zijn bijzonder gunstig een grote sociale en evangeliserende» wanrhli min *+n *it% *ii in «nrlrarhf van hun 7onHer< roeping voor de meisjes. Ook de omgeving i taak voor hen inhoudt. gadering houden, waarbij men eendie zij in opdracht van un Z .na to Genk. De zendingsarbeid. die door een i kleine groep protestanten in België t wordt verricht, gaat met grote moei- lijkhedon gepaard. Het is in dit rooms- katholieke land niet gemakkelijk i belangstelling te wekken voor het. i rijke Evangelie van de verlossing:- door het bloed van Christus. Er SCHIEDAM. Op woensdag 15 wordt daar veei tegenstand onder- SCHIEDAM. De Chr. Gercf. ge meente zal op 15 maart m het kerkge bouw aan de Warande de biddag voor houden met twee diensten, gs om uur tal er ceu dienst gehouden worden, waarna in de avond uren om 7.45 uur de bidstond zai wor- ehouden. geen beroep maar is een voor meisjes die hun jonge leven willen dienstbaar maken aan het vervullen van een sociale en evangeliserende, maar bo- venal praktische taak. de gunstïg een grote sociale en omgeving taak voor hen inhoudt. Advertentie met blijdschap voort te Enkele werkers van deze Schiedamse instelling hebber, ons dezer dagen eens] uitgelegd, hoe de moeilijkheden nu pre cies zijn ontstaan en hoe ze bestreden.2 [ri nrilflJl RntOr Otl h finStPPlU rif» lljin»; kunnen worden. Het waren mejuffrouw2 r1 ,t,,f tr'1 ,luus MCCUP IC iJcldv Westcinde 117 - Moordrecht - Telefoon 305 (01827) VLAARDINGEN. Op 9 maart Natuurlijk zal ds. Gravendeel ook, wordt voor de "vende achtereeavoM iets vertellen over het werk. dat in 1 Kende maal deMatthaus Passion van, „Ohs Kinderhuis" te Genk wordf Joh. Seh. Bach, ten gehore gebracht verricht. Het werk aldaar wordt inNieuwe Kerk aan de Bmnensin-; M. P. Blok. de heer D. H. Binkhorst en de neer S. van Leeuwen. 'j De heer Binkhorst vertelde dat mers aanvamtelijk met ernstige moeilijkhe- den. voor wat betreft het administratie-» ye gedeelte van het werk heeft ge kampt. Toen et een ..administrateur" was aangesteld zouden dus alle belem meringen om het werk naar behoren te vervullen uit de weg geruimd zijn, maar op het ogenblik begon ook de personeels- schaarste in de gezinsverzorging. Een van de eerste stichtingen die daaronder j te lijden hadden, was het Oranje Groe. ne Kruis in Schiedam. j De -ntuatie, waarin de stichting nu' verkeert, is wel zeer benard. Het per- j soneelsgibrelr ligt als een „tijdbom" on- der de fundamenten. Inderdaad als een tijdbom, want wie zal onze verbazing j beschrijven toen we te horen kregen datj het feit dat aüe gezinsverzorgsters Centrale voor Arbeidsvoorziening Afd. Personeelszaken Win. Buytewechstraat 70b; Rotterdam-West hp1nno....,lino VLAARDINGEN. De Vlaar- )0 'fe Cefa de lanVste manndfn weer Er b#staan Pannen die avond te i die bekend zijn van de beroemde uilvoe-ditlgse afdeling van de Christelijke spreker heeft uitgenodigd voor hef vervullen, overige deel van de avond. zetten. Prot. dr. nir. C. de Heer zal spreken over het onderwerp „De onderontwik- kelde gebieden." I Op woensdag 19 april zal er een open- bare vergadering worden gehouden, waar- bij het bestuur er in is geslaagd ds. Gabe ivan Duinen van Wassenaar naar Schiedam jte krijgen, die zal spreken over; ..Rassen- discriminatie" Waarschijnlijk zal deze vele opzichten gezegend en in het SCL vergadering in „De Goede Haven" wor- tehuis wordt thans aan 51 kinderen. Deze uitvoering wordt gegeven doorj :den gehouden, omdat men een grote op-1 biiide boodschao van de grote een aantal samenwerkende Koren., Kindervriend verteld. Van de solisten noemen we de jonge. Men ontvangt uit ons land vele: sopraan Hans Struyk, de a!t «ia blijken van medeleven en men hoopt Wind, de bas Anton Elderuig de tenor i in Genk, dat de plannen tot de bouwjWiebe Drayer en de in Nederland van paviljoens om deze kinderen I wonende Amerikanen Charles Holland cc. icn Henrv Blarkmon, bas. I Dit jaar zal de begeleiding in handen [zijn van liet Residentie Kamerorkest, ou-- der andere Adrienne de Smet. Louis Sous 'viool en de bekende solisten Joile de Wit fluit. Constant Stolijn en Gijs Reyns hobo' Ikomst verwacht, SCHIEDAM. De afd Schiedam van val) paviljoens om de Cefa zal op zaterdag tl maart in ge-onder dak te brengen, bouw ..Irene" de film vertonen: „Ik ver- j realiseerd kan worden. koos de vrijheid". De fiim geeft het ware .verhaal weer van de Rus Igor Gouzenko,j A .die in Canada asiel vroeg en verkreeg. voor de Cefa de laatste maanden sveer istijqpnde is rekent het bestuur op een goede opkomst. komen tot het vormen van een co- SCHIEDAM. Reeds dertig.1 zongen en gespeeld van Gertoc van Wa-j - i- seningen en Annit M. G. Schmidt. j dat zijn er zeventien in getal verloofd'jaren is het een traditie, dat er een Qjt programma, dat onder de titel:i zijn. en ook trouwplannen hebben. j boekenvveekavond wordt gehouden ..Van herfst tot lente" werd gebracht Want naast deze zeventien gezmsver-ju stond op hoog peil en de aanwezigen heb-keuze" zorgsters heeft de stichting slechts ze-! en ook in Schiedam doet men hie.-ten dat in hun applaus duidelijk lat en fr'af;Ke'aj' ^woensdfr'ts^aart tln> Belangstellenden worden verzocht ven gezinshelpsters m dienst. j aan Ijverig mee. Het was daarom blijken. i-ffkvvondbelead in de eroU beneden- ikwart voor vijf aanwezig te zijn, om bijzonder 8oed idee van de.tI—. - - tt TT r e- Op net programma staat o.a. zang van Advertentie het Nieuwlandkoor, maar de hoofdseho- tel zal worden verzorgd door de gerei. N.V. Verhuis- en Transportbedrijf reciteerverenigïng „Geron" dat zal op- voeren „Mijn vriend Leonard", een gees- A* SLÜYTÜ 'ZN* UGeSe^^ê grote opkomst die men ver- - WB"W wacht en de noodzakelijke toneelaccom- noüigen, ctat eigenlijk uesnu, nietVERZORGT AL UW TRANSPORTEN modatie heeft men de zaal van de Op- Noorderkanaalweg 60 - Tel. 42365-4820" standingskerk afgehuurd. ,AnfonVVdaHoM0ndt'r ,<?Ming-dr" Middenstands Vereniging heeft het Deze solisten kunt u horen op de aangedurfd om een vergadering grammofoonplaten, die vtm deze uityoe- beleggen speciaal voor jonge ring m Naarcicn zyn gemaakt, verder 1 t Victor Bouguenon cello en de bekende en aanstasnde miduenstanders. SCHIEDAM. In de Grute Kerk lal bespeler vun het eiavecymbel Jtuip Spigt - na hppr H Post uit Amsterdam zondagmiddag om vijf uur weer een ;e„ de Maassluis*.- organist Koos Bons. a, NT Jeugddienst worden gehouden, waar zal; De algehele leid-ng berust bij Piet directeur „Algemeen VVaarbOrg- voorgaan de bekende dr._ P. A. Elde-Struyk fonds voor de Middenstand" hoop.t De wijkraad Nieuw- renbösch uit Amersfoort. Het onderwerp i »iïn* Ontt* Itbmtp" woensdagavond in de Harmonie te tooien. Deze meisjes zijn doorgaans i boekhandelaren P. Hanou, J. S. v.j >ud. Ze worden als ze r.0£1),„.„„ wed. A. Niemants'/er- zeventien Jaar oud. Ze worden ais zer achttien jaar zijn. naar de opleidings- P. school ui Dordrecht gezonden. i driet. Henri Rebers en A. Koouboi, -. Nadat ze hier een scholing van een half] om vrijdagavond in gebouw.Arcade j jaar gevolgd hebben-komen ze voor «en: ^aar ip-de praktijlo waarna ze zich.ge-sen uitgelezen gezelschap uit .e, zinsvsrzorgster moS<p) noemen: nodigen, dat eigenlijk ~"»t Het :s duidelijk dat het „het streven', is van iedere kruisvereniging, om het j boeken te maken had- aantal helpster-ren verzorgsters in even-; wicht te houden Dit is noodzakelijk om-L.z 1JP. 1Ssvvortl verte- rte heer dat er -steeds verzorgsters in het huwe-- A- Roodbot dat men, ondanks de traditie, -lijk treden. Dan moet er immers een-v®11 ci? boekenveekavondcn. gecn tra-j ander in de opengevallen plaats kunnen I t!?neel programma had verkwen, maa inspringen. Hiervoor zijn dus meisjes niettemin was hu er van overtuigd wiüen mUen dienstbaari UpSTkS bezette zaal een| I avond van nuttige ontspanning zou bren-i Nu verkeert de Schiedamse afdeling in 1 de omstandigheid dat alle gezinsverzorg-Dit aJes vond -■> minuten na het ope- SergsJrrdifddeiüchtSgeop fefo^nA STÏSt hfd''veS miar toen "deze j ningVwoo^Tan burge^^J.Avi Peek Sey t-O. bnkl^nstdhee1tzalgdusP bmneulort bekende liedjeszanger van ide radmeen- ,bh de -nmng mr, de -te.Htp.r- VLAARDINGEN. Het komen spreken over „Perspectief ivoor de Middenstand". De heer Post heeft dagelijks te ma- eerste ken met jonge middenstanders die eer. om omdat samenzang wil houden, voor- I dat de dienst een aanvang zal nemen. Om 7 uur begint dan een jeugddienst j si dei ®nedenS|tea« van. voIIeybalvereiiigiDgAg-j zaak'^len Overnemen" of jn'e« "ni««j ter" hooDt te behandelen gredior staat met 24 punten uit 12; we zaak willen gaan beginnen. H.j wedstryden onbedreigd aan de kop heefi ook een enorme ervaring op het SCHIEDAM."Ia de grote_ zaal van tegenstandsters ver aenter^ zien. Ditvoor dèzc bijzondere vergadering j gebouw „Irene" zal op woensddfe 8 maartteam, uitstekend geeozehd en se-jmet deze bijzondere spreker zou het -de wijkgemeente 3 bijeenkomen vooritraind door Jan de Heide, won tot' nubestuur van de C.M.V. alleen de jonge leen wijkavond, waarop mejuffrouw J-- toe elke wedstrijd op overtuigende! middenstanders willen uitnodigen. Men K. Poot aan de hand van dia's zai spre- en stond daarbij slechts 2 van i verwacht een groot aantal bezoekers j ken over ..Rembrandt''. de 50 sets af en juist om dat er veel te leren valt. j Tevens zullen op deze geineenteavond i Jj - hebber, ditmaal de jongeren onder hen twee bijbelse filmpjes worden afge- Srjdior staal met -4 punten uil lide voorrang Uiteraard zijn ook oudc- j dra aid en wel .Abraham, man van ge-{ Theoretisch zou alleen het tw eedeTen ^-e jong van hart zijn en ook jloof" en „Mozes, leider van Gods volk". damesteam met 18 uit 12. het eerste] graag horen willen wat er zo in dc we- Om acht uur zal deze avond beginnen. Aggrediorteam nog kunnen bedreigen.Te£d voor middenstanders „te koop" is SCHIEDAM. Indachtig het ope- - C. Roozen 0—1 en A. Leerentveld—P. gaan vertrekken, althans men behoort! F»?* ouden opleiding daar rekening mee zeven meisjes zijn verzorgster, het dig rekensommetje tien vrouwen voor de afdeling verschiet ligt. Meer meisjes zijn dus nodig. Het be roep is te weinig bekend, zo stellen de heren. En werkelijk, slechts zeer wei. Advertentie Tweede klas: J. P. v. Leusden—P. J. Wee- da 01, H. HendriksA. Scheel» O1. J. DeiftC. Meyer 1—0 en C. Groeneweg Boele »a»2- - te houden Slechtsl»ier achter de vleugel en met als ashter- schap. welke donderdagavond in gebouw v. De m 'in de oDleidina voorgrond de „Boeken week vlag" met Rotter-Irene werd uitgesproken, hebben de spe- H. u. is dus een heel eenvou- damse kleuren volgde een non-stop-proters elkaar op vriendschappelijke "wijze, d tweede ronde wor it dat er eehtekortX°an gramma van voordrachten en kleinkunst, party gegeven, a! houdt dit aUerminst Dondwdag zal de .weede ronde wor 11 nfi j bet! waarvan de aanwezigen van het begin in, dat er geen spanning is geweest. ;den gespeeld. I 1 Het eerste won met 30 van het tweede ir i team en met dezelfde cijfers van Tenaco. Cc, o Stand 2. De wedstrijd Heren 1 tegen SCHIEDAM. Alle ouderlingen en Phoenix werd afgebroken met een set ouderling-kerkvoogden van de Hervorm- voorsprong van 2—1 voor Aggredior. van harte welkom. VLAARDINGEN. Door geen voor- te verlenen aan een bestelauto de Kerk te Schiedam, zullen maandag- j Hier zit dus zeker winst in. Ondanks een avond in gebouw Irene bijeenkomen om uitstekende wedstrijd verloor Aggredior ran- een vergadering van de Presbyterie bij met 3—1 van Hou Stand. Setstanden: 14— vrïJdagm.ariag omstreeksL uur te wonen. 16. 9-15. 16-4 en 7-15. de 71-jarige wielrijder R. de Vuijst op aarvan de aanwezigen vail net oegm in, uai er geen spau.«ur# j Om kwart over acht zal deze avond - Het eerste herenteam heeft nu g pun- Va" ö°rpra2" Jt L <.rnst-e tot het einde toe kostelijk hebben geno- i aanvangen, waarna de heer S, Bijl zal ten uit 10 wedstrijden. wi goTwee naar het Alk ten Integendeel, er is fel gestreden en »n: i spreken over het onderwerp: „De taax Het tweede team won met 30 van' X 5,' Dit bleek uit het gulle applaus, waar-jd{eeli^>°tdb^oneder0'groot." omdat uiteb?- 1 OpeniTlgStOCht jVCIFB ivar? de Presbyterie in het verleden en VCK. speelde gelijk tegen CW en won1 Ziekenhuis 0 mede deze kunstenaars werden be-1kampioen van Schte- loond, nadat een leuterig openings- ifjam tevoorschijn zal moeten komen. heden." SCHIEDAM. De Gezamenlijke Rot- te oakken toen hii aankondigde, dat: ln deze partij, waarin burgemeester ningstucht" te Schiedam. Deze wandel-, i hit wnknrt dankwoord wrilde uit spre-'Peek de openingszet had verricht, pro- ma?s welke georganiseerd zal worden hij een kort dankwoordI wilde Utt-P -fiteerde Rcltsma handig van een fout door de Oranje Garde Vendel Schiedam - ken. .Dank u wel Jaarna oraciu h«lvan vrijland en met enkele resolute zet-, zaj u,.ge2et worden over route's van 10. j op de hem eigen wijze een aantaljtwn maakte Reitsma aan aile illusies een !5 20 km. Groepen zowel ais indivi-' nieuwe en bekende liedjes, waarvanjeirtd en behaalde het volle punt. duel«n kunnen aan deze wandeltocht we noemen: „Ik zing mijn liedje bij de; De oud.kampioen, notaris J. F. "W. deelnemen. De start van de tocht vindt tamboerijn" ,Het boek", ,,My home Meyer speelde zeer agressief tegen H. ptaats te 15.00 uur vanuit de Plantage sweet home" én een liedje over de mo- den Uyl en kon ten koste vaneen pion ,e Schiedam. W[.vw.„v -w i vi. (met 30 van Rang: het puntenaantal] bedraagt 19 uit 13. Heren 3 won met r», I p t 13-0 van de Nationale, van Jong Pa- rlegOTl VU Tl IVUlkCUliet pendrecht en van Juliana 4. Hot junioren-1 team, dat 9 punten uit H wedstrijden' behaalde verloor van RL'CT.'. Concordia: B en Concordia A. I Pernis, dr. A. de Kuigh, Burg, v. Es-| I straat 100. tel. 70936. Overichie, W. A. Oudshoorr.. prof (A'an een onzer verslaggevers 1 De leden van het Nederlands Ballet, die door de Haagse politie aangehouden een sterke annvalsstelling opbouwen. Qe inschrijfgelden kunnen aan de ff- - ,iorti - juies:D<?" tTyl .hield het hoofd koel en kreeg starj w-orden voidaan of tevoren aan de Tusst n zijn iitdjts dooi. maakte o e. na een pijzonaer vernuftige afwikkeling navolgende adressen: H. Snel Oostside- terdam. gevallen. Hij maakte een val van mntprifial pyIm nm rip winst - r-> .yTt:n A mular on onn dernt' fiats van tegenwoordig. ruimtrap misstapte is vrijdagmiddag de 21-jarige Engelse raatroos John O'Hara.Kr_. v„_ K 19 Millsbrook Avenue te Middlesborough berge" Ktwkl^n II tel in het ruim van gjjn schip, het Engelse: Kcrklaan 11. tel. 010—U„34<). s.s. Rembrandt in de Eemhaven te Rot-! j Bolklaan 6. tel W-, zÜn In verband met de verdenking win- Doordat hij bij het afdalen langs een BlÜ%.,^Vka",dÜfv" a vtei",5 n keldiefstalien gepleegd te hebben, hebben - Bleisu-Uk, (lx. W A Verduyii-den Boer z|ch hieraan schuldig gemaakt, onuist i[) /httanhniyisn nian*5_ »>OJ -te Zevenhuizen tel. 01802—204. Capelle en Krat. Veer. dr. K i bet als een ..sport" zagen. Zij ontdekten. Zand- aldus bleek tijdens het verhoor, dat het wegnemen van allerlei artikelen zeer ge- Rhoon en Poorlugaal, J. Fontein, tel.: makkelijk rfnr. Hetgeen in de loop van een half jaar Hoogvliet, Artsendienst. dr. A. F. H - de Corte geestige opmerkingen, waarbij voldoende materiaal extra om de winst ij lT G Vatkenborg. Danze Hille-i6 meter en liep, een hoofdwond en een -u"®' ^jTsenciienst. dr. A. F H.;Uit winkels verdween, vormt een lan^c alras bleek, dat hij ook van do gebeurte-vejjjg te stellen.. weg 63 be'de te Rotterdam en bh Fh 'hersenschudding op. Men vervoerde hem U Msemstiaat 266, tel. 262S, lijst: lipstick, parfum, japonnen, blouses, nissen in onze stad op de hoogte was. A No0rdegraaf versloeg J. C. Hölzken. v an Oordt. Nic Beetsstraat 28a te Schie-naai het Havenziekenhuis, waarin hij fnevrouw D. Vogebang—vesten, schoenen, draagbare radio's, jasjes. Na het eerste optreden van Jules denadat laatstgenoemde m een moeilijke nam. Telefonische inlichtingen B6537 en werd opgenomen, ir.e. trad Emmy Lopi» Dias a uu. ;ateUing een stukverlies over het hoofd g3309 t-0Mers voor deze tocht kunnen SCHIEDAM: Geref kerk Ocsterkerk J0 ds J Couvée. 3 ds G Aalbersberg. Vlaardingen; jCethet ..De Ark" t«.3il ds Ta Swen, Vlaar- ólngen. 220 ds J CoJ.èe: Kantine Hen Gre- te'san 10 ds W A Krijger, j ds J Couvée: De Goede Haven 10 ds J -Vavvijl. 5 ds W A Krijger; Julianakerk 10 ds H J Kouwenho- ven Viaardir.gen. 4 ds J .Vawijn Vrijz Ge ref kerk. VVestvesi 95Ï0 en 4.30 ds C Vonk, voorber H.A Evans Luth gem Werivest 10 ds S G v d Haagen. VLAARDINGEN*Herv gem Groie kerk 10 ds D Noord mans, 17 wrka I Kandei: Reho- bothkerk en 10.30 ds \V J Schouten. 19 cs S van den Bos; Bethelkerk !0 ds S van den Bo». 19 ds F Zijlstra: Immanuelkerk 10 ds W J Kolken. 5» ds C H van Rhyn; Nieu we kerk 10 ds P P 7 Monster, li os W J Kolkert; Weslwtjkkipel 10 dhr J van Lam- balgen Geref kerk Oosterkerk 10 ds Joh Leve--. 17 ds H J Kouvvenhoven: Emmaus* kerk'9 ds H J Heynen. 10,30 d» G Aaiijers- herg, 17 ds H J Heynen: Pnièikerk a en 10.30 dr F L Bos. 17 d< Joh Lever; Ds de Cockschool ds H Zandbergen Geref gem Weslnieuwland 10 ds H Rijksen. ut leendienst, MAASSLUIS: Sed herv kerk Grote kerk *0 ds Voxel (DoopabedU 1 ds Me:1er: Herv Ruslbuli 10.30 ds Meijer*: Jeugd- en kinder* kerk: Sjrsutr! Corda W dhr L J v n Vm CatCchisatieiokBai Grote kerk tü mevr De Haas: Gen de Weistr IU dhr W de Maarti Geref kerk Immanuelkerk 9-3D ds C Mak, (3d ds E 3 Duur««ma: Zaiderkerk 9 SO ds E J Duuraema, 4.30 ds C Mak Geref kerk (Vrijgeml 8.30 en 2 30 ds H v d Veen Chr Geref kerk 9.30 en 4.30 d» G Bom van Meerkerk: woensdag 8 maart 3 en 7.30 prof J J v d Schuit van Utrecht, biddjg voor het gewas Ned Prot Bond 10.15 dl G J de Gram. Cort stelling ■iiKciV voorctaen-za(, t,n daarna moest capituleren. -'«6«JU"5 vUSlCU. bvliUA-livIl, l Kobleistraat 52, tel. 2öo8. Apo*-seheerappHraat e.d worden aangevraa naar voreji en droeg ten van Jac. V. ri. Star voor, waarbij zij: gpj, hevig gevecht wérd geleverd tus- £én«e* HiÏÏëweg "es' reeds veel succes oogstte bij het eerste: sell if; de Bruin en G. Hamerslag. Toen „Beroepen". Behalve van Jae. v, d. Ster de kruitdamp was opgetrokken bleek er j heeft zij ook werken voorgedragen v.in nje.s rneer in (e ziften dan remise, -.vaar-! Hans Andersen en enkele liedjes ge- toe men dan ook broederlijk besloot. j De heer H. Planken, die in voorgaan- ide jaren steeds eeit eervolle plaats wist jte bezetten, had een slechte start. Tegen !N. Grevenbroek kon hij deze keer niet tot winst komen en de afgebroken stel- i ting is voor hem iets ongunstiger dan ivoor Grevenbroek Dc- jongste deelnemer in de hoofd i theekdienst, apotheek Pernis. Burg,, v.j Èr zijn thans voorgeleid voor de officier TVectrnif Dami» ntfl mtaf x-u- -ï^ gd bij G. Valkenburg. Op het rijwielpad van de Schiedamse-P®t£aa'25.Per"is- 'cl- 010-^2367. npo-jvan justitie vijf danseressen, een danser i te Rotterdam-Z. weg ibovendijks» te Rotterdam is vrii-Eotiek, Noordemde 20, Spijke- en een leerling van een kunstacademie- dagavond de 36-jariae kantoorbediende nisse- »<-'«• "1880 „466. i mejuffrouw H. F. Tillemans uit de Gcr- rit Jan Mulderstraat te Rotterdam met j haar fiets gevallen, doordat een brom mer bij het passeren tegen haar aehter- Advertentie F wiel botste. Zij liep een hoofdwond en 'een hersenschudding op en werd naar I het Dijkzigtziekenhuis vervoerd. SCHIEDAM. Op 7 maart zal voor de Hervormde Vrouwenvereniging. Ring Op het rijwielpad lussen de Doklaan Schiedam spreken dr. Chr. van Dijk. te Rotterdam en het opstelplein Zuid is - arts van de psychiatrische inrichting vrijdagmiddag de 27-jarige timmerman klasse. Johnny vun BaarJe. speelde on- ..Bloerriendaar* te Loosduincn. Het on- C. Rijkenberg uit de Spastraat op zijn i LiMmnnr.rl Irtrf.ttA T slüll 114» iVTV»t 4»r»n 11 in n 1 „i r—M. 1 De meisjes zijn de 25-jarige E. T.. de 2l-jarige C. B.. de 19-jarige V. de 16- jarige M. B. en de 20-jarige J, B De mannen zijn de 20-jarige J. F. en de 17-iarige E. T. De Haagse politie heeft eerst vandaag bijzonderheden over de aanhoudingen vrijgegeven. Omdat het politie-onderzoek niet voltooid was en er mogelijk meer verdachten en Wellicht ook helers zouden zijn, gaf de politie geen bekendheid aan de arrestaties. Doordat dagbladredacties lV4fl w. zich niet hielden aan een verzoek de bevangen tegen J. Stahlie. Met een pion durwerp luidt: „Geestelijke hygiëne van fiets tegen een personenauto gebotst, die va" vele donateurs van de plaatse-: pubiikatie voorlopig achterwege tc laten, meer bij gelijke stelling wera ook zijn cie vrouw." naar rechts atsloeg. Vermoedelijk heeftMjke afdeling van de Christelijke i kwam het gebeuren in de openbaarheid, partij afgebroken. jje2e a vond zal worden gehouden in de wielrijder hierbij een schedelbasis-1 Filmactie werd vrijdaravond in deiDe Poiitie besloot hierna gegevens te „Irene" waar belangstellenden fractuur opgelopen. Hij werd naar he zijn. i Dijkzigtziekenhuis vervoerd. VLAARDINGEN. Op verzoek SCHIiMQNO «OTTERDAM 1 De strijd in de overige klassen was f lk tttr levendig*. Ook hier gold blijkbaar het principe „alles of niets". Slecht#; twee partijen werden remise, terwijl dei partij tussen J. H. Kok en van Driel afgebroken Is. De kampioenstitel, voor het eerst voor elke klasse in het voor- uitzicht sresteJd. heeft zeker tot de in-j spiratie van de spelers bijgedragen. De uitslagen waren: Eerste klas: J. R- Kok—W v. Driel afgebr.. G. H. Hermse— J. Na wijn 1—0: J. v. d. Velden—C. Ammer- dorffer 1f>. J. v. Grootveki—O. v. d. Zee 0—1. G v. d. Rci'c— L. Zoeleti 'j'j, A. A. v. Ktten—C. Slagmolcn 0 l. J. v. d. Ruit THJ( VyllI ISlcUJKC I r, ------ -•.* - - -x -'Filmactie werd vrijdaravond in de.1De P°,h,t,e hesloot hierna gegevens te EStadsgehoorzaal de' f|?m: „Morsen!Sde^"' alhoewel het onderzoek nog i zie ik je weervertoond. De voor- 5? men ging op zoek nmir andere wegen. Inplnats van de gebruikelijke inleiding, heeft deze de laatste jaren plaats moeten maken ziiter van de Cefa was het een bij-; zonder genoegen aan de bezoekers te; kunnen mededelen, dat men juist beslag op de film had weten te leg-: gen, in de week, dat de NX'.R.V. de film als hoorspel voor de radio mocht brengen. j Bijna vijf jaar geleden was hef dal a, dezelfde film eveneens voor de Vlaai-- Rotterdamse cineasten i ready Lievcnse (lingse Cefa werd vertoond en de heer cn Kees vnn Zuuren vervaardigde 16 I V. Tol vond het verheugend dat aan FH11- uïm over de St. Laurens Zeeweg het verzoek gevolg kon worden gegeven ?Ulkt ln Engeland en Schotland ook bui- Tenslotte sprak de voorzitter de wens iff" «cheepvaartkringen «rote belangstel- pr var!nvond 'zaterdag; nog meer! "dc fife* get'iteld Voor de Engelse vers van de door de SCHIEDAM Op zondag 5 maart wordt Ho medrichc dienst te Schiedam van de kinderen, die de Gereformeer- tie VLAARDINGEN. - Voor de ouders d'^"5^7de"Ba maken voor een toneelstuk, dat door dedonateurs zulien komen oin "he't'TevènslDe '''m Setiteld ..Ali-Water High- nuders zeer op prijs word! gesteld, het-verhaal van Peter Marshall te kunnen 1 weTd in, opdracht van denbeer A. geen merkbaar is aan de huidige opkomst. zien. f j Veder, directeur van de ORANJE In een onderhoud dat wjj hadden met in <en i»eri"de van vijf jaar op- hthMi^nhigenomen en heefteen vertomngsduur SCHIEDAM. - «eboren:Dumm 5 v. J R las een beroep opde heer Van Tol zei hij. dat het aanlal Gehuwd: Smaüegange. 28 jr en D van waargenomen dpbr Cie volgende artsen: J de Evangelisatie ZontUgSSChool „Ja- voorV.i"ii7.:.7- dé'zond^igswiiooV"te^TureJT'in CtaduXde h-iUImr traden' Kortgeleden werd de film zonder i dC«ehore'n7° Catharirm d v A W.(01* «S»»" Vlootium, A. oWn" bfzoeken wert! donderdagavond gezelschap van een of meer Iniitenkerite. t bijna honderd donateurs ^uP»r«l. SLvIr het gehele televisienet Schoenmakers en W, A M. Krapels; Lin- drik. z v c T Seheffer» en A var. - M p d v P J L flens en J P H Mol; Remco R z V D H van Zetten en A E Doolaard; Marianne d.v. L J StieWr en J M van Kie len- Marcel R z v M Groenevetd en A A Batpaap: Jacoba M d.v. W Haas e» S A van Rosmalen; Pieter L J Nieuwstraten en F, L C van Zanten; Karin d.v. C A van Kam pen en K D J Camfferman OT-<w»«4«n: FAR erhiitr, W! tr. aanwezigen v»l> U, v" .—.al naar de zondagsschool te sturen ill (Gedurende liet laatste halfjaar i f Kinfyei bezoeken werd donderdagavondgezelschap van een of moor Iniiumkerlw-1 bijna honderd donateurs toe waardoor! n oor- v Hm», lis t,.j ir-rn F !i»,'.' ln dc «r®te zaa' van de Harmonie de,kinderen, want zo zei hij. om hen het totaal aantal thans ongeveer eifhm-iAU -e j f,.Vf, ni Het hgt boven- I-rob C i ui 8 tel irr>5 'v-m jaarl'-ikse ouderavond gehouden, waar. het in de eerste ptaais. Hij wees optierd bedraagt. Een bevredigend aantal ritm ,n bedoeling van de B.B.C. de "lor veel belangstellinr was. hel belang, dal de kinderen slechts een-aldus de heer Vun Tol. maar' toch wasirfi J Voorbaeh en L Smit; fel «2^2 De voorzitter, dt heer H. Baas was d:U Üi' i,an,al nog tenltndTe 0*™'^" H. Battckê en J An- Apoih-ok: tmukn en o. (.roenel.-,.m 12. %ttt verheugd over de grote op-beginperiode van „jarhin" zei' de voorzit?1 BoUidièn z hii hef r ok o - «-erp. nog dit jaar andermaal te ge- Johanna, d. v J. A. van der.'«'k v«;r do nm-h.._ e„ ny.mnd.enst van komst, want die was wel eens anders u.,-. dal de zondagsscholen op het ogën- den al, aile' don-iteurs ook aïe'film'brUiken -e3 VVel in e*n ssri« "itzendin- 5 we est, zoals hij later reide. blik vrij slecht worden bezocht. Vromer avond-,, zouden komén bezoeken- ge^jd aatl ,de ,Srt'JLaureJns ?.ec„weS' Itt het gebouw van Lierde en Vrede name!tik waren alle klassen geheel ge- heeft men een Vaste kern raar dere moe m-a* .T°°r dc Nederlandse Scheep; geleden gestart met deze vu!fi met kinderen, die graag kwamen. veel groter kunnen worden Mede daar- f»* u„jr™^.yk®.J.0."wlv*rp!liginB "A."'* ,-onl maken we gaarne melding van het nokkée; Johanna, d v J. A. van der <«'k vwr de tiavht- -n avonddienst Xooü cn J. van der Vaart; Albert Hen-d>' overige dagen der week drik, 7. v C. Maat en M Dijkshoorn; VLAARDINGEN. •- G. Bordewljk. Marco Roelof, z. v. R van Aken en L A.'Fioreslonn 14flp telrf. 2150. J, v. d. Pol. werd t:»n jaar Wilketw; Netty, d. v J van den Berg en Birmetisint-el 47. telef, 3370. Apotheek A. bijeenkoiTisteii Toen werd met leiders en K. do Vries; Sebaslinnn J z v. R. J. van Bot, PiJlitonlaan 36. telef. 4729. leidster van gedachten gewisseld, terwijl inio" had veel succes met de'opvoeringsecretarT-mt vnn "A7'r"v Stekelenburg en M. F. Th. Prinsen; Si-1 MAASSLUIS. P.W. Helleman, Alb. verder een inleiding werd gehouden. Het van het toneelstuk: „Deining om dei straat 48 tei 'ssfio' wair alleinllehtfnseé mon. z. V A. Hoogerwerf en N van Pelt. Cuypplein 11—12. telef. 2900, 'bezoek minderde echter regelmatig en'Dorpsdokter". dworden verstrèkt inhchtiliien vaart in zijn geheel als een compliment worden beschouwd, dat het pionierswerk van een harer representanten op het enorme gebied van de Grote Meren, in Greot-Bnttannië kennelijk wordt erkend en gewaardeerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 2