NA VIJF UUR DUREND BERAAD: Import goedkoper, maar export bemoeilijkt Betoging tegen Verwoerd r kw Kongolezen in bezit van basis Matadi? Geen strafvervolging zaak-Oudewater m De Koningin Geen beurs Ds. P. ZANDT in Delft overleden Gulden niet op tweede plan MUST m Geheim overleg Parijs-FLN in impasse? Licht in zaak Eric Peugeot? Markante figuur in Kamer r Koningin ontving eerste kievitsei \Jq& (fc C Hammarskjoeld besluit tot actie DOSSIER NAAR KRIJGSRAAD Vakantie in het buitenland wordt goedkoper Plaatjes in plaats van Duits en Engels Het weer in Europa Proces dr. vrijwel zeker op 16 maart De BQt: bestendig ItfAAmiG 6 MAART 1961 TWINTIGSTE JAARGANG No. 4850 FELLE STRIJD MET V.N.-TROEPEN r Wisselkoersen Export Conjunctuur In Kamer en in Nederland Verdrietig Vy Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur Ur J A ti J S BHI'INÜ SI OT kjoeld zei gisteravond na eën spoedzitting van de adviescom missie inzake Kongo, dat hij van plan is een „dringend noodzake lijke actie" in Kongo te onder nemen. Grote overmacht Het komt erop neer, dat de gulden ten opzichte van alle buiten landse valuta's met uitzondering van de Duitse Mark 5 7o meer waard wordt. De geïmporteerde goederen zullen bijna vijf procent goedkoper worden, maar de exporteurs, de vervoersbedrijven en de vreemdelingenindustrie krijgen ermee te kampen, dat onze produkten de dienstverlening en het verblijf in ons land voor de buitenlanders duurder zijn geworden. Rotterdam: Wttt* d« Wlthitrant as. Telef. US7M» ra 11 Fostbu* 1112 Postgiro No 424519 Klachtenrlenst abonnementen 1813(1— 19.30 our Zaterdag* 17—18 uur Telefoon 113700 V-Gravenhage; Huygenspteln 1. Telefoon 183467 (a uinen» Poitbus 1091 Postgiro No 424867 Klachtendlenat 18.3019.30. Telefoon 362589 Dordrecht! Spuiweg 132. - Telef. «70. 30Z5C9. Schiedam: Alelda*traat 23 Telef. 85451. Abonnementsprijs 81 «ent per week, 11.63 per maand, 7.90 per kwartaal, Lotu* nummer* 13 cent, Vertchljiit dagellilsn /- (Geldig tot dinsdagavond) LENTEWEER. Droog, overwegend zonnig en zacht weer. Vannacht plaatselijk nachtvorst en hier en daar mist. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Morgen: Zon op: 7.14 Maan op: onder: 18.30 onder: 0.28 DANK zij het gevoerde loon- en prijsbeleid is Nederland in staat de gulden niet op het tweede plan te laten drukken door de Duitse Mark. Tegelijk met de opwaardering van het Duitse betaalmiddel kan de gulden worden gerevalueerd tegenover de andere buitenlandse betaalmiddelen. Het is een stap van ingrijpende aard, waartoe de regering niet dan na rijp beraad ia overgegaan. Het welslagen zal afhangen van de mate van terughoudendheid, welke ons volk aan de dag zal leggen op het ge. bied van verbetering der arbeidsvoor waarden. Een volk met een gezond betaalmiddel kan zich niet alles tege lijk permitteren. De revaluatie van de gulden bete kent dat onze invoer van grondstoffen, halffabrikaten en eindprodukten goed koper zal worden, voor zover zy niet uit de Bondsrepubliek afkomstig zijn. Onze exporteurs krijgen het echter heel wat moeilijker, want zy dienen er rekening mee te houden, dat onze pro- dukten voor het buitenland 59i duur der worden. Ook voor onze koopvaardij en andere vervoerbedrijven levert de herwaar dering moeilijkheden op, die slechts kunnen worden gecompenseerd als men erin slaagt de binnenlandse kosten lo laag mogelijk te houden. EIGENLIJK stond de regering bij het nemen van de beslissing in een dwangpositie, want door alleen de Duitse mark te laten herwaarderen, zou ons land nog meer een goedkoopte- eiland zijn geworden dan het al was voor de oosterburen. Het gevolg zou zijn geweest, dat onze stranden in de komende zomer nog dichter bevolkt zouden zijn geweest en de kruideniers in de grensgebieden het nog drukker zouden hebben gekregen. Wij moesten eigenlijk wel in de pas lopen met de Duitse Mark om te voorkomen dat ons land zou worden leeggekoeht. Daarom zijn we niet zo enthousiast ever hetgeen er thans gebeurt. In 1954, toen de mogelijkheid van een re va luatie van de gulden voor het eerst werd geopperd, lag de situatie heel anders dan thans. Toen was er nog geen keten van loonronden geweest, toen was de arbeidsmarkt nog tamelijk ruim en toen sprak men nog niet over verkorting van de werktijd. Nu heb ben we nog een heel stuk van de loons verhogingen en de arbeidstijdverkor ting in ons prijspeil te verwerken en daar komt nu de invloed van de reva luatie bij. Dit kan heilzaam zijn voor overspan nen verwachtinger ten aanzien van de conjuncturele ontwikkeling, maar het zal grote stuurmanskunst in de ko mende maanden vereisen om te maken, dat de revaluatie bevruchtend werkt voor het nationaal bestel. Regermg besluit gulden met 5 Jo te revalueren Koningin Juliana heeft vanmor gen op palcis Soestdijk het eerste kievitsei ontvangen. Eet werd haar aangeboden door de 23-jarige heer J. VVHteveen uit Vaassen, die het ei zaterdag vond. Bij de aanbieding van het ei was tevens aanwezig de burgemeester van Epe, mr. C. N. Renken. (Aavenenr.xe) 5KYN1AANI5 M'.ViaSJ,". ti. 13751 ENKELE uren nadat de Zuidafrt- kaanse premier Verwoerd in Lon den tras aangekomen voor het bijwonen van de Gemenebestconferentievond in de Britse hoofdstad een protestmars plaats tegen de rassenpolitiek van de Zuidafrikuanse regering. Aan het hoofd van de stoet van ongeveer 3.000 beto gers werd een spandoek gedragen met het opschrift„Verwoerd must go" Verwoerd moet gaan. Politiemannen hielden een oogje in het zeil. Kongolese troepen en Soedane- se eenheden van de V.N. hebben dit weekeinde een verbeten stryd gevoerd om de belangrijkste V.N.- bevoorradingsbasis Matadi. Ge ruchten die in Loeanda, in de Portugese kolonie Angola werden ontvangen meldden, dat de Kon golezen de Soedanezen gisteren om drie uur hadden verslagen. Volgens de Portugezen zjjn hon derden Europese en Kongolese mannen, vrouwen en kinderen van Matadi over de grens naar Angola gegaan. Secretaris-generaal Hammar- Er zal geen strafvervolging worden ingesteld tegen de militair, die vorig Jaar februari Sn Oudewater een aan randing zon hebben geënsceneerd, waarvan de Bussumse burger ambte- oaar van het ministerie van defensie, Se heer J. F. van der Putten volgens *iiu zeggen de dader had moeten zijn. De Rotterdamse substituur-officier van justitie, mr. I. H. van de Roemer, heeft het door de rijksrecherche in Opdracht van de Haagse procureur- generaal mr. D. J. van Giise, samen gestelde dossier in handen gesteld van de auditeur-militair van de krijgsraad te Velde-West in Den Haag, daar naar zyn mening de burgerlijke rechter zich to deze zaak onbevoegd zal moeten Verklaren. De auditeur-militair, mr. W. J. Smits, deelde mee, dat „van enig door ®en militair gepleegd strafbaar feit toets is gebleken, zodat er van onze kant dan ook geen aanleiding bestaat iets te ondernemen". De heer Van der Putten, die in zijn controlerende functie bij het verbin dingsbureau civiele automobielbedrij ven van het ministerie van defensie, belangrijke malversaties bij de uitbe steding van het onderhoud aan leger- materieel in het voormalig Neder- lands-Indië en Nederland aan het licht bracht, voert al geruime tijd een actie Voor rechtsherstel. Hij werd begin I960 in een naar zijn mening minder belangrijke func tie van Amsterdam overgeplaatst naar Nieuw-Milligen. Een en ander gaf hem aanleiding een kiacht in te die nen bij het Amsterdamse ambtenaren gerecht. De heer Van der Putten en zijn raadsman, mr. N. J. Geleijnse, zijn van mening, dat enkele voormalige K.N.I.L.-officieren, die thans hoge functies zouden vervullen bij het ministerie van Defensie, pogingen ondernemen, om de heer Van der Putten uit te rangeren in verband met zijn verleden als „nauwgezet en plichtsgetrouw ambtenaar". Ais onderdeel van deze cam pagne zou een staffunctionaris van het ministerie van Defensie voigens de heer Van der Putten in februari 1960 in Oudewater getracht hebben een aanranding in scène te zetten. De vrouw van een bij de uitbeste ding van het onderhoud van leger- materieel ingeschakelde man in Oudewater, die volgens de klager al eerder betrokken zou zijn ge weest bij een door de heer Van der Putten ontdekte malversatie, zou bij de politie aangifte moeten doen, dat de heer Van der Putten haar zou hebben aangerand. De vrouw zou dit spelletje niet hebben willen meespelen, waarna zij de heer Van der Putten zou hebben verteld, hoe gehaat hij was bij zijn superieuren. De voortgezette behandeling van de zaak Van der Putten voor het ambte narengerecht is inmiddels bepaald ©p 26 maart. Het gevecht in Matadi was zaterdag middag begonnen, toen de Kongolezen een villa aanvielen, waar een Cana dese verbindingssectie kwartier had. De Canadese seiners werden beschermd door een sectie Soedanezen. Van de ne gen Canadezen kwamen er acht van morgen in Matadi terug. Drie van hen waren licht gewond. Over het lot van de negende man was nog niets bekend. De 120 man Soedanezen stonden te genover een zesvoudige overmacht van Kongolese troepen. Onmiddellijk is een Marokkaans contingent uit Kitona naar Matadi gezonden. Volgens berich ten uit Angola werden de Soedanezen door Kongolese troepen gevangengeno men. Na overleg tussen de Kongolese mi nister van Buitenlandse Zaken, Bom- koko en de bevelhebber van de V.N.- strijdkrachten werd later tot een „sta ken van het vuren" in Matadi besloten. Het verlies van Matadi aan de Kon golezen zou een ernstige bedreiging voor de V.N. betekenen, omdat de be voorrading grotendeel via deze haven geschiedt. President Kasavoeboe is gisteren per vliegtuig uit Leopoldstad ver trokken naar Tananarive, op Mada gascar, waar hij de door premier Tsjombe van Katanga uitgeschreven „Kongolese topconferentie" za! bijwo nen. Zijn DC -4 zou een tussenlanding maken te Elisabethstad. Geruchten dat ook Gizenga, de Loe- moembistische premier van Stanley- stad. naar Tananarive zou gaan, zijn niet bevestigd. Tsjombe was zaterdag al in Tanana rive aangekomen. In zijn gevolg bevonden zich ook de minister van Buitenlandse Zaken van Katanga, Kimba, president Kalon- ji van Zuid-Kasai en de minister van Economische Zaken van de voormali ge Kivoe-regering Tsjomba. Korte tijd later arriveerden in een tweede vliegtuig premier Ileo van de regering in Leopoldstad en zijn offici ële delegatie. NA bijna vyf uur bijeen te zijn geweest heeft de Raad voor Econo mische Aangelegenheden uit de ministerraad het ingrijpende besluit genomen de gulden te herwaarderen ten opzichte van de bui tenlandse betaalmiddelen. De revaluatie geschiedt met hetzelfde per centage als waarmede de Duitse Mark werd opgewaardeerd. Nadat zaterdag bekend was gewor den dat er iets met de Duitse Mark zou gebeuren, wat werd opgemaakt uit hei feit, dat de valutahandei in op dracht van de overheid moest worden gestaakt, was het duidelijk, dat er een roerig weekend op monetair gebied voor de boeg lag. De Duitse herwaar dering werd zondagmiddag pas offi cieel, toen de minister van Economi sche Zaken, prof. Erhard, mededeling deed van de beslissing, die vrijdag door het Duitse kabinet was 'genomen. In Den Haag ontwikkelde zich in tussen een grote bedrijvigheid en het belang van de kwestie werd zo groot geacht, dat tegen zondagavond" een bijeenkomst van de Raad voor Economische Aangelegenheden werd belegd. Aan de bespreking werd echter niet alleen door de le den van het kabinet, die in de raad zitting hebben, deelgenomen. Alle ministers en staatssecretarissen wa ren aanwezig met uitzondering van de minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns. de minister van Onderwijs, mr, J. M. L. Th. Cals en staatssecretaris mr. Th. H. Bot. Vooris werd aan de bespreking deelgenomen door de directeur van het Centraal Economisch Plan Bureau, prof. P. de Wolff en de vice- president van De Nederlandscbe Bank, prof. S. Posthuma. De presi dent, dr. M. W. Holtrop, vertoeft momenteel in Zuid-Afrika, zodat hij niet by het overleg aanwezig kon omdat er dinsdag in de Tweede Kamer een verklaring door de regering zal worden afgelegd. Het is te verwach ten, dat na de verklaring van minis ter Zijlstra een debat zal worden ge houden om de situatie nader te bezien. Volgens berichten van het Ameri kaanse persbureau U.P.L zijn er in het Algerijnse kabinet van premier Ferhat Abbas meningsverschillen ontstaan naar aanleiding van overleg achter de schermen tussen Parijs en de Alge rijnse opstandelingen. Het overleg zou in een Impasse zjjn geraakt, doordat de Gaulle de eis zou hebben gesteld dat de Franse militaire basissen in Algerije gehandhaafd worden en dat de olierijkdommen in de Sahara in Franse handen blijven. Een woordvoerder van de Algerijn se regering in ballingschap heeft ver klaard dat de „Algerijnse revolutio naire raad" bijeen moet komen om de situatie te bespreken. Volgens niet- bevestigde berichten zijn de militairen in het kabinet het niet eens met de eis van de Gaulle. De burgerlijke leden zouden er wel mee kunnen instemmen. De woordvoerder bevestigde dat sinds februari geheime contacten heb ben plaatsgehad tussen afgezanten van de Gaulle en de vertegenwoordiger in Rome van de Aige ._r.se opstande- lingenorganisatie F.L.N., Belhourouf. zijn. Besloten werd om maandag geen va lutahandei te houden ten einde de ge nomen beslissing wat te laten betijen. De Nederlandsche Bank zal nieuwe of ficiële wisselkoersen voor de diverse betaalmiddelen vaststellen. De koers van de dollar, welke tot nu toe 3,80 bedroeg, zal worden bepaald op f 3,62. terwijl het pond sterling van 10,62 daalt tot 10,12, de Franse frank van 0,775 tot 0,738, de Belgische frank van 0,076 tot 0,072 en de Zwitserse frank van f 0,877 tot 0,835. Hieruit kan worden opgemaakt dat het voor de Nederlandse vakantiegan gers in de komende maanden goedko per zal worden om naar het buitenland te gaan, omdat men zoveel meer bui tenlands geld voor zijn goede guldens zal krijgen. Zo zal het ook gaan met de Importeurs, die voor de buitenlandse betaalmiddelen waarmede zij elders goederen willen kopen, minder guldens behoeven uit te tellen. Daartegenover zullen de exporteurs maar moeten afwachten of zij erin sla gen evenveel guldens voor hun export- produkten te maken als tot dusver, want het is niet waarschijnlijk, dat de buitenlandse afnemers bereid zullen zijn op slag 5% meer ponden sterling, dollars of wat voor valuta's ook op tafel te leggen dan zij tot nu toe gewend waren. Zo gaat het ook met de rede rijen en andere vervoersbedrijven. Voor de buitenlanders wordt het duurder om een vakantie bij ons door te brengen, behalve voor de Duitsers, die net zo duur uit zijn als tot nu toe. ne ourgemeester en de VVV van Zandvoort voeren nog steeds actie tegen het overdadig ge bruik van borden met opschrif ten in de Duitse taal. Om de be zwaren van vele landgenoten tegen de Duitse reclameborden te ondervangen, heeft de VVV een tweetal borden ontworpen, die het gebruik van opschriften vol komen overbodig maken. In plaats van de leus „Zimmer zu vermieten" beveelt de VVV de Zandvoorters nu de plaatsing van het bovenste bord (een bed) aan. Dit bord duidt een „overnach tingsgelegenheid zonder meer" aan. Zorgt men ook voor „Früh- stück", dan dient het tweede bord te worden aangebracht. De borden zullen worden uitge voerd in weerbestendig plastic materiaal, formaat 23 x 33 cm. Zandvoort heeft met deze, ook voor taalkundig minder geschool den „leesbare" borden, een Ne derlandse primeur. De Franse politie heeft zes personen gearresteerd, die waarschijnlijk be trokken zijn geweest bij de ontvoe ring van Eric Peugeot, de zoon van de Franse autofabrikant, in april vo rig jaar. De aangehoudenen drie mannen en drie vrouwen zouden deel uit maken van een bende deviezensmok- kelaars. Vier personen werden gepakt in een auto in de Franse Alpen, Bij het nemen van de beslissing heeft de overheid de conjuncturele factor zwaar laten wegen. Door niet met de Duitse Mark mee te gaan, zou het ri sico zijn ontstaan, dat er een te sterke koopdrang van over de grenzen zou komen, waardoor onze economie over het kookpunt zou geraken. Daar onze uitvoerprodukten tot nu toe goedkoop waren, is er een zekere speling aanwe zig, maar het zal zaak zijn de binnen landse produktiekosten zo laag moge lijk te houden en niet voortijdig te be zwaren met loonsverhogingen en ar beidstijdverkortingen, Eerst zal de re valuatie van de gulden wat moeten doorwerken. Het zal zaak zijn de prijs verlagingen, welke mogelijk worden door de goedkopere invoer te laten doorwerken in het algemene prijspeil. De minister can Financiën, prof. dr. J. ZUlstra, heeft geweigerd commen taar op de genomen beslissing te geven Wind Ma*, temp. Station richting gisteren en snelheid en neersla# mtr p. sec. afgel24 O. Helsinki zw, bew. w 6 6 0 Stockholm 1. bew. w 4 9 0 Oslo 1. bew. n l 6 0 Kopenhag. geh. bew. w 6 7 O Aberdeen zw. bew. w 2 16 0 Londen on bew. windstil 17 0 Amsterdam mist z 2 13 0 Brussel onbew. zzo 2 15 O Luxemburg onbew. nno 2 14 0 Parijs onbew. windstil 15 0 Bordeaux onbew. o 2 17 0 Grenoble onbew. windstil 15 0 Nice onbew. n 8 15 0 Berlijn motregen w 1 8 0.1 Frankfort zw. bew. no 1 15 O Münchcn h, bew. o 1 10 0 Zurich mist windstil 11 0 Genève sneeuwbui windstil 11 0,1 Locarno onbew. windstil 14 0 Wenen I. bew. nnw 2 13 0 Innsbruck 1. bew. w 1 13 0 Belgrado zw. bew. wzw 2 11 0 Ypenburg Vlissingen Eelt!? De Bilt Twente Eindhoven onbew. Z2W 4 11 o.l mist ZW 1 14 0 onbew. zzo 2 14 0 mist windstil 12 0.1 mist windstil 14 0 mist windstil 12 0 onbew. windstil 15 0 onbew. X I 15 0 Het is vrijwel zeker, dat, ondanks de ziekte van de president van de rechtbank te Leeuwarden, mr. II. J. van Maanen, de voortgezette behan deling van het proces tegen de voor malige arts uit Berkel dr. O. op 16 maart te Leeuwarden normaal door gang vindt. De rechtbank kon 16 mei vorig jaar geen vonnis wijzen in het vergifti gingsmysterie in de gevangenis te Leeuwarden, aangezien de verdachte nog aan het psychiatrisch onderzoek moest worden onderworpen. Er is nu een psychiatrisch rapport uitgebracht door prof. dr. mr. F. A. H. Baan, hoogleraar aan de rijksuniversiteit te Groningen. Bij het onderzoek dat dokter O. heeft ondergaan en waarbij hij zich nauwgezet heeft gehouden aan het verzoek van de rechtbank, het de met het onderzoek belaste artsen niet nodeloos moeilijk te maken, is niets gebleken van de invloed die dr. O, volgens bepaalde verklaringen in het proces van vorig jaar op anderen zou kunnen hebben gehad. VANDAAG HERDENKT ons volk de dag waarop koningin Juliana de rege- ringstaak van haar moeder overnam. Sinds de zesde september van het jaar 1948 heeft zij als draagster van de kroon land en volk twaalf-en-een- half jaar gediend. In dagen van rampspoed en in dagen van vreugde heeft ons volk zich dank baar mogen realiseren, hoezeer zy, diep doordrongen van de hoge opvatting van haar zware taak, de centrale, bindende figuur is geweest. Haar eenvoud en haar beminnelijk heid hebben ons volk telkens aange- gesproken. Op deze dag mogen wij in het bij zonder gewagen van de zegen die ons land in de persoon van koningin Julia na is geschonken. Daarbij voegt zich da bede, dat haar de gezondheid, de kracht en de wijsheid gegeven mogèn worden, haar hoge taak nog vele jaren te blij ven vervullen. Onze gelukwensen gaan tut naar de hoge jubilaresse en naar de leden van haar Huis. Het bestuur van de Vereeniging voor den Effectenhandel heeft be sloten om In verband met de reva luatie van de galden geen effecten beurs te houden. Evenals bij voor gaande maatregelen op monetair gebied werd het raadzaam geacht om de indrukken eerst te laten ver werken door het publiek, ten einde buitensporige koersbeweging te ver mijden. De effectenbeurs «al dins dag op de gewone tijd.worden ge houden. Het bestuur heeft bepaald, dat het de leden der Vereen, vandaag de ge hele dag niet toegestaan zal lijn in Nederland hun bemiddeling te verlenen bij de aan- of verkoop van effecten en voor eigen of anderer rekening effecten te kopen of ver kopen. HET Europese hogedrvkgebied,heeft het afgelopen weekeinde niet» «ut kracht ingebout. Eet. centrum bevindt zich bij de Alpen en de luchtdruk is nog steeds 1040 mb. Aan zijn «oord- flank verplaatsen de depressies zich met grote snelheid langs IJsland naar Noord-Noorwegen, waar ze vervolgens in een oud depressiegebied bij Spits bergen verdwijnen. De storingen voeren steeds weer zachte lucht naar Noord-Rusland, Het hogedrukgebied wordt hierdoor natt- welijks aangetast zodat de vooruitzich- ten voor het weer gunstig blijven. De middagtemperaturen zijn ongeveer 5 graden boven normaal. Zondag werd in Limburg en Oost- Brabant' 15 graden bereikt. Voor de nacht blijft er een kans bestaan op vor ming van mist en kan opnieuw nacht vorst worden verwacht. De Spaanse regering heeft besloten ambassades te openen in de Afri kaanse republieken Senegal, Kame roen en Nigerië. (Advertentie) D« kumt van v»of wassen' zit m ieder pafe Eehfafort,1" V!kalivr|4 Omstreeks vijf uur is zaterdagmid- lag in zijn woning te Delft overleden ds, P. Zandt. Hjj zou vandaag 81 jaar zijn geworden Ds. P, Zandt was voorzitter van de 3 leden tellende Tweede-Kamerfractie van de Staatkundig Gereformeerde Part(j en partijvoorzitter Ds. P. Zandt werd op 6 maart 1880 te Stedum geboren en bezocht het Gymnasium te Kampen, waarna hij aan de rijksuniversiteit te Utrecht theologie studeerde. In 1905 werd hij kandidaat in Zeeland. Hij aan vaardde op 20 april 1906 het predik ambt bij de hervormde gemeente van Kamperveen. In 1909 vertrok hjj naar Loon op Zand, welke stand plaats hij in 1910 met IJsselmuiden verwisselde. In 1915 werd ds Zandt predikant te Ede en vier jaar later deed hij zijn intrede in zijn laatste gemeente: Delft. In 1925 verkreeg hij eervol ontslag met de bevoegd heid van emeritus wegens zijn be noeming tot lid van de Tweede Ka mer van de Staten-Generaal, waar- in hij zitting nam voor de Staatkun dig Gereformeerde Partij. Na het overlijden van ds. G. H. Kersten werd ds. Zandt voorzitter van deze partij en tevens werd hij belast met de leiding van de fractie in de Twee de Kamer. Hij was ook lid van de Provinciale Staten van Zuid-Hol land en hoofdredacteur van het weekblad „De Banier". Ds. Zandt was ridder in de orde van de Neder landse Leeuw. Prof. mr. C. P. M. R o m m e, die is. Zandt vel< jaren heeft meege maakt, noemde het bericht van diens overlijden verdrietig. „Ofschoon wij scherpe politieke tegenstanders waren, toonde hij in de persoonlijke omgang altijd een grote natuurlijke mild heid". air, J. A. W. Burger» fractie voorzitter van de Party van de Arbeid, noemde ds. Zandt een representant van een heel karakteristieke fractie, die men zich alleen in Nederland kan voorstellen krachtens ons kiesstelsel van ver doorgevoerde evenredige ver tegenwoordiging. Prof. mr. P. J. Ou d, leider van de fractie van de V.VD., zei: „Zoiets treft je altyd. Ik heb hem zien 'komen in 1925 als tweede man naast Kersten. Hy nam een zeer bijzondere plaats in als een zeer principiële man". „Ik heb ds. Zandt altijd beschouwd als een zeer vroom christen en een zeer integer mens", aldus verklaarde dr. J. A. H. J. S. Bruins Slot, fractieleider van de AJR. „Op zjjn wij ze, waarmee ik het niet altijd eens kon zijn, heeft ds. Zandt aan de beginselen van de reformatie gestalte willen ge ven". Aangezien dr. Tilanus, fractieleider van de C.H.U., zaterdagavond niet be- reikbaar was, werd dr. J. J, R, S c h m a 1 gevraagd enige woorden aan de nagedachtenis van ds. Zandt te wijden. „In de persoonlijkheid van ds. Zandt ontvalt aan ons Nederlandse politieke leven een markante figuur» een gereformeerde van oude stempel en een vurig antipapist", aldus ds, Schraal, (Zie oQk pag. 3).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1961 | | pagina 1